पृष्ठम्:गणितसारसङ्ग्रहः॒रङ्गाचार्येणानूदितः॒१९१२.djvu/९

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्तिमहावीराचार्यप्रणीतः

ग णि त सा र स ङ् ग्र ह:
म. रङ्गाचार्येण परिशोधितः

आङ्गलभाषानुवादटीकाभ्यां सह राजकीयाज्ञानुसारेण प्रकाशितश्च।

 

 चेन्नपुर्यां

राजकीयमुत्राक्षरशालायां (सूपरिन्टेण्डेण्टाख्यैन) तन्निर्वाहकेण मुद्रितः ।

 

 

१९१२