पृष्ठम्:गणितसारसङ्ग्रहः॒रङ्गाचार्येणानूदितः॒१९१२.djvu/४९१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


APPENDIX I. 295 हय ... Horse ... ... । 7de अर्थ . हर ... Name of Rudra ... 11 Yid मृड. हरनेत्र ... Siva's eyes ... 8 Siva is said to have one extra eye in bhe middle of Bhe forehead making up three in all. हुतवह .. Fire .. 37de अग्नि. ••• हुताशन •• Bire••• • ... 876d , आग्न. हिमकर 'The ... moon ... 1 7de इन्दु. -> हिमगु ..moon . The ••• 1 7ide इन्दु. हिमांशु ... The moon ... 1 vide इन्दु