पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/252

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ऋआमालंंएरुच्चररृऋवआनईभिरवशीर्यमाणतुषारशिशिरशीकरासारैराबध्यमाननीहाराम् हिमह हासधवलैश्चोभयतः क्षरद्भिर्निर्ह्मरैर्द्वारावली?वतचलच्चामरकलापामिवोपल?र्ंयमाणाम् । र्स्थाआईपतमीआ?आकमण्डलुमण्हुलाम् आआका?तावलय्बितयोआआपट्टिकाम् विशारिवकानिव»द्ध केरीफलवल्कलमयधाआतोपानद्युआआआएपेताम अवशीर्णाङ्गभस्मधूसरव?ंकलशयनीयसनाथैक् म इ दुमप्?डलेनेव टङ्कोत्कीर्णेन शङ्गमयेन भिक्षाकपालेनाधिआईष्ठताम् संनिहितभस्माल गु?आमद्राथईत् । तस्याश्च द्वाआईर आईआलातले समुपावईष्टो वल्कलशयनशिरोभाआआविन्यस्तवीण पा?आरेपुटेन निर्ह्मरादागृहीतमर्घजलमादाय तां कन्यकां समुपस्थिताम् अ? लमतियज्रप् कृतमतिप्रसादेन । भाआवति प्रसीद । विमुच्यतामयमत्यादरः । त्वदीयमालोकनमीप पापप्रशमनमघर्माआघामिव पावईत्रीकरणायालम् । आस्यताम् इत्यब्रवीत्? । अनुबध्यमानश्च ता रार्वामतिआई_यसपर्यामतिदूरावनतेन ?ईआरसा राप्रश्रयं प्रतिजग्राह । कृतातिआःयया च द्वितीयशिलातलोपविष्टया क्षणामईव तूष?आरा स्थित्वा क्रमे?आ पारईपृष्टो दिग्विजयादारभ्य आई स्तंंआर्वपा?आमानाआनई त्त्वईद्दार्यमागात्त्वई तैः । उच्चेति । उच्छर०ंश०ंदं कुर्वन्?व?ईः शव्दो येषां तंंएः । उआवोती वर्शायंमाणो वईशरारुतां प्राआःयमाणो यस्तुषारो नीहारस्तस्य आशीईशरा र्शातला शीकरा बातास्तजलत्त्वीव् पामासारो वोआवावषांर् येपु तैः । हिमेति । आईहमं तुहईनम् हारो गुक्ताकलापः हर इर्श्वरस्तस्थ हास्यं तहूद्धवलंंः थ्वेतईः । उभयतः पा?र्द्वये क्षरीद्भः स्र?आद्भीईर्न?र्रैः प्रखवणेंआः ? द्वारेति । द्वाआए हारेऽवलीघ्बतो यश्चलच्चामरकलाआग्ः प्रोच्छलद्बालव्यजनसमूहो यस्यामेवंत्त्वईधाआईआवो?ग्लक्ष्यमाणा र्वा णाम् । अन्तरिति । अन्तर्मध्ये स्थाआपईतं न्यस्तं म?ईआनीईर्भतं कमण्डलुमण्डलं कुआईण्?कावलयं या ताम् । एकान्तेति । आआकान्ते रहस्यबलीम्वता स्थाआर्पता योआआआगईट्टका योआआराआधनोआग्करणं यस्या सा विशेति । त्त्वईशाआईखका भूत्मईशुद्ध्यर्थमाआईद्रयमाणा त्ढोहयाष्टईरूआग तस्या आनईवद्धं संदानईतं यट्टाआ?ईढकेतई तस्याः फलं तस्य वत्कलैस्त्वीग्भीर्नषग्न्नं धौतं क्षा?ईढतमुआगनद्युआआं पादुक्ःआयुआआत्?ं तेनोपेतां सहईताम् । अ उआवशीर्ण च्युर्तं यदङ्गभस्म देहत्त्वईभूस्तईस्तेन धूरारं म?ईढनं यद्बल्कलशयर्नायं चोचाआआःया तेन रानाथः पकदोआआए य?आः राआ ताम् । टङ्क इति । ट?ः आगषाणदारगस्तेनोत्?ईर्णेनोत्को?ईतेन शङ्खमयेन कम्?दल् तेन आभी_आआकपालेन आमईटाआकर्परो?आआआई?आईष्टतामाआईनताम् । वेतत्वराआआयादाहैआदुरिति । शृंदुश्च मण्डलेनेव । संनिहितेति । संनईहईतं रामीआर्ग्वार्त भस्माला?कं त्त्वईभूस्तईतुम्वन्?ं यस्या सा ताम् । ? प्रागेवोक्तः । तदृगश्चेति । तस्या गुहाय१ द्बारई प्रर्नाहारप्रदेशे यीच्छलातत्य्ं तीस्यन्नुऋपीर्ध? आ ऋश्रआआर्ग?उआए वत्कलशयनं तस्य आशीआरोभागस्तत्र आईव?ग्स्ता ?_आआआआईआग्ता वीणा व?आकी यया राआ ताम् । तत व?आ?ईसगपनानन्तरं पर्णपुटेन नईइरारात्प्रस्रवा?आआदागृहोतं पृआदर्घजलं तदादाय रामुपीस्थतां समागतां त् चून्द्रूआर्पा? इत्य्रत्रवीदईत्युवाच । इआईतशव्दार्थमाहङालीआगूतई ।_ आईतयन्त्रणयात्य्रूनुरोधेनाल कृतमु