पृष्ठम्:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu/216

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


स्वनेन जजरीकृतश्रवगपुटस्य मूर्छेवाभवजनस्य । शनैःशनैश्च बलसंक्षोभजांमा क्षितेरनेकवर्ण न?आआ ज्?चिजीर्णशफरक्रोडुधू?ः कत्वईत्क्रमेलकौतटाउतंनिभःआ क्वचि९ंपरिणतरलकरोमपल्लवमलई० न ? क्व?ईदुत्?पन्नोग०आतन्तुआआआण्डुरः क्वचि४जरठमृगालदण्डधवलः क्व?ईज्जरत्कपिकेशकपिलः क्वनिद्वरवृऋप्ग्भरोमन्थफेनीप्ग्प्?डपाण्डुरः त्रिपथगामवाह इव हरिचरणप्रभवःकुपित इव मुञ्च १ऊग्माम ? आरव्धपरिहास इव रु०एधन्नयननितृषित इव आईपबन्करिकरसीकरजलानि पक्षवा आईन?एआन्पनन्गगनतलम । अलईनिवह इव चुङबन्मदलेखाम् र्ष्ंगपतिआईरव रचयन्करिकुम्भस्थलीषु आनृऋआआडपान?ईजयैव गृह्नन्पईताकाम् जरागम इव पाप्?डुरीकुर्वञ्शिरांसि मुद्रयलिच्छ पक्ष्मा आग्डास्थितो दृआईशृम् गाजिघ?ईव मकरन्दमधुविर्न्दुपङ्कलग्नः का?आआरेत्पलानि मदकलकरिकर्णता आढता?ऋनत्र? इव विशन्कां?आर्शद्ध्येदरविवराणि पीयमान इवोन्मुखीभिरवनिपनिमुकुटपुमागिपत्र आरानार्दृन आनई?ंआर् आए ?आ तग । मुह्रुर्मुहुर्बारंवारत्मईतस्तत?ताढ्यमानानां डिआढिमानां पटहत्त्वईशेषाणां ?ईःस्वनेन आऋ न । ?राटृशस्य जनरूग् । पूवांर्क्तैर्जर्जरीकृतं लर्थाकृतं र्भबणयोः कर्णयोः पुटं यस्य स तथा तस्य । ङान्व आस्? प्राआंआःआएआक्तः । शनंं शनंंर्मन्दं मन्दम् । वलेतई । वलेन सैन्येन यः संक्षोभः संमर्दस्तस्माज्जञ्मोत्पत्तिर्य । आआ०आआंआ ?ण आउज उतपातोर्ध्व जगाम । क्षितेरिति । आईक्षतेः पृआईधव्या उआनेके ये वर्णाः श्वेतादयस्तेषा भा नशता ताआ । रेणांर?यनेकतर्णता प्रदर्शयन्नाहक्वचिखईति । क्वचित् क्वाचईत्प्रदेशे र्जार्णो जर्रायान्यः ?आफनो गन्म्यस्य क्रो? उपीरभागस्तद्वदू?आए धूऋरारः । क्वचिदिति । क्वत्वईत् क्ःस्मिंश्चित्प्रदेशे क्रमेलक उष्ट्रृ?आस्य गटा जटास्ताआभईः सीनभः रादृराः । क्वचिआदति । क्वनईत् प?र्?आतः ग्क्ववया यो र?ङ्गुको हुण्ड सय नोमा?वन्तनृ_रुरार्क्तसलयरतद्वमलईनः कृष्णः । क्वचिध्वईति । क्वचित् उत्पन्नः समु?तो य ऊर्णा आआन्?र्तालकारकलद्वत्पाण्डु_रः वेतरक्तः । क्वचिदिति । क्राचईत्? जरठो दीर्घकार्लानो यो मृणालदण्डो आइंआआदाआ?उङ्गात्रृऋदृवल शु?ः । क्वचिदिति । जरञ्जर्रायान्य कीपर्वनीकास्तस्य केरूआआ अलकास्तद्वत्कीआग्लः आरा लः । कचिदिति । कबितः वरः प्रधानो यो वृषभो वर्लावर्दस्तस्य रोमन्थश्चीर्वतचर्वणं तस्मिन्यः ५ंंं०रार्प?ः कफ??स्तद्बताण्डुरः गेतरत्त्ङ्गः । कीदृशः । त्रिपथगा गङ्गा तख्या प्रवाह स्रोतस्तद्व?ईव हारईचरणप्र भवः । दृआग्यांऽराआ त्त्वीणुश्च । कुआई?ग्त इव कोपं प्राप्त इव । र्त्कं कुर्वन् । क्षमां पृआर्वां गुज्ञंस्ल्पजन् । पक्षे क्षमां ःआंआआईआआम् । आर्ंआआरव्येति । आंआआर०एध्ग् प्रस्तुत पारईहाराआए हास्यं येनैवंवईध इव । त्कईं कुर्वन् । नयना?ई लोचनाआनई ?आग्न्नात्तेछादयन् । उपहाराका?ईणो लोचनाच्छादनं लोकेऽपि प्रीसद्धम् । तृआर्षत इव आई१ग्पाआईसत इव कारईणां लीङ्गानां कर?आराकरजत्ढाआईन शुणिआदण्द्धो?तवातास्रवार्रात्पी आईपवन्पानं कुर्बन् । अदृश्यतां प्राग्यीआनत्यर्थ । पक्षेति । प?आऋवनिवगरुत्मा?ईवातत्कृत्यमाहौदिति । गगनतलमाकाशतलमुत्पतन्गच्छनाउभयोरेकधमं दृंवात्त?उआमानम् अलीति । अर्लानां त्रमराणां ?ईवह समूहस्तद्वीदव । आईककुर्वना मदलेखां दानरेरवां चुम्वं म्म्यनं कुर्वन् । चुम्वनख्य संसार्ग?ईशेषत्वात्तदुपमानम् । मृगेति । मृआआपतई आसईहस्तद्व?ईव । क्रईं कुर्वन् । कीरकृआभसाआआआर्पु आआजशिरसः आईपण्?स्थर्ला?_ पदं स्थानं चरा?आं वा ग्चग्ग्पीउवद?न ःरा???एआर्ञ्चे । त्रप्?आन आर्छाऊ?आए