पाणिनीयधातुपाठः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
  • भ्वादिगण 1-1010
  • अदादिगण 1011-1106
  • दिवादिगण 1107-1246
  • स्वादिगण 1247-1280
  • तुदादिगण 1281-1437
  • रुणादिगण 1438-1462
  • तनादिगण 1463-1472
  • क्रयादिगण 1473-1533
  • चुरादिगण 1534-1943

क्रमः

धातुः

धातुपाठक्रमः

अंक पदे लक्षणे 1927
अंचु गतिपूजनयोः 188
अंचु गतौ याचने च 862
अंचु विशेषणे 1738
अंजू व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु 1458
अंस समाघाते 1918
अक कुटिलायां गतौ 792
अकि लक्षणे 87
अक्षू व्याप्तौ 654
१० अग कुटिलायां गतौ 792
११ अगि गत्यर्थे 146
१२ अघि गत्याक्षेपे,गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे 109
१३ अचि गतौ याचने च इत्यपरे 862
१४ अचु गतौ याचने च इत्येके 862
१५ अज गतिक्षेपणयोः 230
१६ अजि आप्यायने 1785
१७ अटि गतौ 261
१८ अट्ट अतिक्रमहिंसयोः 254
१९ अट्ट अनादरे 1561
२० अड उद्यमे 358
२१ अड्ड अभियोगे 348
२२ अण प्राणने 1175
२३ अण शब्दे 444
२४ अत गतौ 295
२५ अति बन्धने 61
२६ अथ दौर्बल्ये 1870
२७ अथ सातत्यगमनो 38
२८ अद भक्षणे 1011
२९ अदि बन्धने 62
३० अन प्राणने (1070) (1175)
३१ अनोरुध कामे 1174
३२ अन्ध दृष्ट्यपघाते,उपसंहार इत्यन्ये 1920
३३ अभ्र गत्यर्था 556
३४ अम गत्यादिषु 465
३५ अम रोगे 1720
३६ अय गतौ 474
३७ अर्क स्तवने,तपन इत्येके 1643
३८ अर्घ मूल्ये 161
३९ अर्च पूजायाम् 204
४० अर्च पूजायाम् 1808
४१ अर्ज अर्जने 224
४२ अर्ज प्रतियत्ने 1725
४३ अर्थ उपयांचायाम् 1905
४४ अर्द गतौ याचने च 55
४५ अर्द हिंसायाम् 1828
४६ अर्व गतौ 415
४७ अर्व हिंसायाम् 584
४८ अर्ह पूजायाम् 740
४९ अर्ह पूजायाम् 1731
५० अर्ह पूजायाम् 1830
५१ अल भूषणपर्याप्तिवारणेषु 515
५२ अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृप्त्यवगम प्रवेशश्रदणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिंगनहिंसादानभागवृद्धिषु 600
५३ अवि शब्दे 378
५४ अश भोजने 1523
५५ अशू व्याप्तौ संघाते च 1264
५६ अष गतिदीप्त्यादानेषु इत्येके 886
५७ अस गतिदीप्त्यादानेषु 886
५८ अस भुवि 1065
५९ असु क्षेपणे 1209
६० अह व्याप्तौ 1272
६१ अहि आप्यायने 1797
६२ अहि गतौ 635
६३ आङः क्रन्द सातत्ये 1727
६४ आङः शसि इच्छायाम् 629
६५ आङः शासु इच्छायाम् 1021
६६ आङः षद पद्यर्थे 1831
६७ आछि आयामे आयामः दैर्घ्यम् 209
६८ आप्लृ लम्भने 1839
६९ आप्लृ व्याप्तौ 1260
७० आविजी भयचलनयो 1289
७१ आविजी भयचलनयो 1460
७२ आस उपवेशने
७३ इंग अध्ययने नित्यमधिपूर्वः 1046
७४ इक स्मरणे 1047
७५ इख गत्यर्थे 140
७६ इखि गत्यर्थे 141
७७ इगि गत्यर्थे 153
७८ इण गतौ 1045
७९ इदि परमैश्वर्ये 63
८० इन हिंसागत्योः 1012
८१ इल प्रेरणे 1660
८२ इल स्वप्नक्षेपणयोः 1357
८३ इवि व्याप्तौ 587
८४ इष आभीक्ष्ण्ये 1525
८५ इष इच्छायाम् 1351
८६ इष उंछे कणशः आदाने कणिशाद्यर्जनं शिलम् 680
८७ इष गतौ 1127
८८ ईक्ष दर्शने 610
८९ ईखि गत्यर्थे 142
९० ईङ् गतौ 1143
९१ ईज गतिकुत्सनयोः 182
९२ ईट गतौ 318
९३ ईड स्तुतौ 1019
९४ ईड स्तुतौ 1667
९५ ईर क्षेपे 1810
९६ ईर गतौ 1018
९७ ईर्क्ष्य ईष्यार्थाः 510
९८ ईर्ष्य ईष्यार्थाः 511
९९ ईश ऐश्वर्ये 1020
१०० ईष गतिहिंसादर्शनेषु 611
१०१ ईह चेष्टायाम् 632
१०२ उंभ पूरणे 1320
१०३ उक्ष सेचने 657
१०४ उख गत्यर्थे 128
१०५ उखि गत्यर्थे 129
१०६ उङ् शब्दे 951
१०७ उच समवाये 1220
१०८ उच्छदिर दीप्तिदेवनयोः 1445
१०९ उच्छि विवासे 1295
११० उच्छी विवासे 216
१११ उछि उंछे 215
११२ उछि उंछे 1293
११३ उज्झ उत्सर्गे 1304
११४ उठ उपघाते 338
११५ उतृदिर हिंसाऽनादरयोः 1446
११६ उध्रस उंछे 1742
११७ उध्रस उच्छे 1524
११८ उन्दी क्लेदने 1457
११९ उबुन्दिर निशामने 876
१२० उब्ज आर्जवे 1303
१२१ उभ पूरणे 1319
१२२ उर्द मानेमानं परिणामंक्रीडायां च 20
१२३ उर्वी हिंसार्था 569
१२४ उलडि उत्क्षेपणे इत्यन्ये 1542
१२५ उष दाहे 696
१२६ उहिर अर्दने अर्दनम् पीडनम् 739
१२७ ऊठ उपघाते इत्येके 338
१२८ ऊन परिहाणे 1881
१२९ ऊयी तंतुसंताने 483
१३० ऊर्ज बलप्राणनयोः 1549
१३१ ऊर्णुञ् आच्छादने 1039
१३२ ऊष रुजायाम् 683
१३३ ऊह वितर्के (648
१३४ ऋंफ हिंसायाम् 1316
१३५ ऋ गतिप्रापणयोः 936
१३६ ऋ गतौ 1098
१३७ ऋच स्तुतौ 1302
१३८ ऋच्छ गतीन्दि्रयप्रलयमूर्तिभावेषु 1296
१३९ ऋज गतिस्थानार्जनेपार्जनेषु 176
१४० ऋजि भर्जने 177
१४१ ऋणु गतौ 1467
१४२ ऋधु वृद्धौ 1245
१४३ ऋधु वृद्धौ 1271
१४४ ऋफ हिंसायाम् 1315
१४५ ऋषी गतौ 1287
१४६ ॠ गतौ 1497
१४७ एजृ कम्पने 234
१४८ एजृ दीप्तौ 179
१४९ एठ विवाधायाम् 267
१५० एत्रि संकोचे 1536
१५१ एध वृद्धौवृद्धि वर्धनं उपचयः 2
१५२ एषृ गतौ 618
१५३ एषृ प्रयत्नेन इत्येके 615
१५४ ओखृ शोषणालमर्थयोः 121
१५५ ओणृ अपनयने 454
१५६ ओप्यायी वृद्धौ 488
१५७ ओलजी व्रीडायाम् 1290
१५८ ओलडि उत्क्षेपणे 1542
१५९ ओलस्जी व्रीडायाम् 1291
१६० ओवै शोषणे 921
१६१ ओव्रश्चू छेदने 1291
१६२ ओहाक् त्यागे 1090
१६३ ओहाङ् गतौ 1089
१६४ कक लौल्ये 90
१६५ कक लौल्ये 1237
१६६ ककि गत्यर्थे 94
१६७ कख हसने 120
१६८ कख हसने 784
१६९ कगे नोच्यते 791
१७० कच बन्धने 168
१७१ कचि दीप्तिबन्धनयोः 169
१७२ कज मद इत्येके 232
१७३ कटी गतौ 320
१७४ कटे वर्षावरणयोः 294
१७५ कठ कृच्छ्रजीवने 333
१७६ कठि शोके 264
१७७ कठि शोके 1846
१७८ कड मदे 360
१७९ कड मदे 1380
१८० कडि मदे 282
१८१ कडि मदे इत्येके 360
१८२ कड्ड कार्कश्ये 349
१८३ कण गतौ 794
१८४ कण निमीलने 1715
१८५ कण शब्दे 449
१८६ कत्र शैथिल्ये 1915
१८७ कथ वाक्यप्रबन्धे 1851
१८८ कदि आह्वाने रोदने च 70
१८९ कदि वैकल्य इत्येके 772
१९० कनी दीप्तिकान्तिगतिषु 460
१९१ कपि चलने 375
१९२ कबृ वर्णे 380
१९३ कमु कान्तौ 443
१९४ कर्ज व्यथने 228
१९५ कर्द कुत्सिते शब्दे 59
१९६ कर्ब गतौ 420
१९७ कर्व दर्पे 581
१९८ कल क्षेपे 1604
१९९ कल गतौ संख्याने च 1865
२०० कल शब्दसंख्यानयोः 497
२०१ कष हिंसार्थे 685
२०२ कस गतिशासनयोः इत्येके 1024
२०३ कस गतौ 860
२०४ कसि गतिशासनयोः 1024
२०५ काक्षि कांक्षायाम् 667
२०६ काचि दीप्तिबन्धनयोः 170
२०७ काशृ दीप्तौ 1162
२०८ काशृ दीप्तौ 647
२०९ कासृ शब्दकुत्सायाम् 623
२१० कि ज्ञाने 1101
२११ किट गतौ 319
२१२ किट त्रासे 301
२१३ कित निवासे रोगापनयने च 993
२१४ किलश्वैत्यक्रीडनयोः 1353
२१५ कीट वर्णे 1640
२१६ कील बन्धने 524
२१७ कुंच कौटिल्यल्पीभावे 185
२१८ कुंश संश्लेषणे 1218
२१९ कु शब्दे 1042
२२० कुक आदाने 91
२२१ कुङ् शब्दे 951
२२२ कुङ् शब्दे 1401
२२३ कुच शब्दे तारे 184
२२४ कुच संकोचने 1368
२२५ कुच संपर्चनकौटिल्यप्रतिष्टंभ विलेखनेषु 857
२२६ कुजु स्तेयकरणे 199
२२७ कुट कौटिल्ये 1366
२२८ कुटी वैकल्ये इत्येके 322
२२९ कुट्ट अनृतभाषणे इत्येके 1539
२३० कुट्ट छेदनभर्त्सनयोः 1558
२३१ कुट्ट प्रतापने 1702
२३२ कुठि गतिप्रतिघाते? 342
२३३ कुड बाल्ये 1383
२३४ कुडि अनृतभाषणे इत्यपरे 1539
२३५ कुडि दाहे 270
२३६ कुडि भेदने 1583
२३७ कुडि वैकल्ये 322
२३८ कुण आमन्त्रणे 1893
२३९ कुण शब्दापकरणयोः 1335
२४० कुत्स अवक्षेपणे 1697
२४१ कुथ पूतीभावे 1118
२४२ कुथि हिंसासंक्लेशनयोः 43
२४३ कुद्रि अनृतभाषणे 1539
२४४ कुन्थ संश्लेषणे 1514
२४५ कुप क्रोधे 1233
२४६ कुप भाषार्थे 1779
२४७ कुबि आच्छादने 426
२४८ कुबि आच्छादने 1655
२४९ कुभि आच्छादने इत्येके 1655
२५० कुमार क्रीडायाम् 1877
२५१ कुर शब्दे 1341
२५२ कुर्द क्रीडायां 21
२५३ कुल संस्त्यानेसंघातेबन्धुषुबन्धुतानुकूल व्यापारेषुच 842
२५४ कुशि भाषार्थे 1765
२५५ कुष निष्कर्षे 1518
२५६ कुसि भाषार्थे 1763
२५७ कुस्म नाम्नो वा कुत्सितस्मयने। इत्याकुस्मीयाः 1711
२५८ कुह विस्मापने 1901
२५९ कूज अव्यक्ते शब्दे 223
२६० कूट आप्रदाने,अवसादन इत्येके 1701
२६१ कूट परितापे,परिदाह इत्यन्ये 1890
२६२ कूट संकोचने 1896
२६३ कूण संकोचे 1688
२६४ कूल आवरणे 525
२६५ कृ विक्षेपे 1409
२६६ कृ हिंसायाम् 1496
२६७ कृञ् हिंसायाम् 1253
२६८ कृञ् हिंसायाम् 1485
२६९ कृड घनत्वे 1382
२७० कृत संशब्दने 1653
२७१ कृती छेदने 1435
२७२ कृती वेष्टने 1447
२७३ कृप दौर्बल्ये 1868
२७४ कृपू सामर्थ्ये 762
२७५ कृवि हिंसाकरणयोश्च 598
२७६ कृश तनूकरणे 1227
२७७ कृष विलेखने 990
२७८ कृष विलेखने 1286
२७९ केत श्रावणे निमन्त्रणे 1895
२८० केपृ कंपने 368
२८१ केलृ चलने 537
२८२ कै शब्द 916
२८३ क्नथ हिंसार्थे 800
२८४ क्नसु हरणदीप्त्योः 1113
२८५ क्नुञ् शब्दे 1480
२८६ क्नूयी शब्दे उन्दे च 485
२८७ क्मर हुर्च्छने हूर्च्छनं कौटिल्यं
२८८ क्रथ हिंसार्थे 801
२८९ क्रदि आह्वाने रोदने च 71
२९० क्रदि वैकल्य इत्येके 773
२९१ क्रप कृपायां गतौ च 771
२९२ क्रमु पादविक्षेपे 473
२९३ क्रीड् विहारे 350
२९४ क्रुंच कौटिल्यल्पीभावे 186
२९५ क्रुड निमज्जन इत्येके 1394
२९६ क्रुध क्रोधे 1189
२९७ क्रुश आह्वाने रोदने च 856
२९८ क्लथ हिंसार्थे 802
२९९ क्लदि आह्वाने रोदने च 72
३०० क्लदि परिदेवन 73
३०१ क्लदि वैकल्य इत्येके 774
३०२ क्लप व्यक्तायां वाचि इत्येके 1650
३०३ क्लमु ग्लानौ 1207
३०४ क्लिदि परिदेवने 15
३०५ क्लिदू आर्द्रीभावे 1242
३०६ क्लिश उपतापे 1161
३०७ क्लिशू विवाधने 1522
३०८ क्लिष आलिंगने
३०९ क्लीवृ अधार्ष्ट्ये 381
३१० क्लुङ् गतौ इत्येके 959
३११ क्लेवृ सेवने 506
३१२ क्लेश अव्यक्तायां वाचि बाधन इति दुर्गः 607
३१३ क्वण शब्दे 450
३१४ क्वथे निष्पाके 846
३१५ क्षणु हिंसायाम् 1465
३१६ क्षति गतिदानयोः 769
३१७ क्षपयः च शब्दे इति भोजः 816
३१८ क्षपि क्षान्त्याम् 1620
३१९ क्षमु सहने 1205
३२० क्षमूष् सहने 442
३२१ क्षर संचलने 851
३२२ क्षल शौच कर्मणि 1597
३२३ क्षि क्षये 236
३२४ क्षि निवासगत्योः 1407
३२५ क्षि हिंसायाम् 1276
३२६ क्षिणु हिंसायाम् 1466
३२७ क्षिप प्रेरणे 1121
३२८ क्षिप प्रेरणे 1285
३२९ क्षिप प्रेरणे 1941
३३० क्षीज अव्यक्ते शब्दे 237
३३१ क्षीबृ मदे 382
३३२ क्षीवु निरसने 567
३३३ क्षीष हिंसायाम् 1506
३३४ क्षुदिर सम्पेषणे 1443
३३५ क्षुध बुभुक्षायाम् 1190
३३६ क्षुभ संचलने 751
३३७ क्षुभ संचलने 1239
३३८ क्षुभ संचलने
३३९ क्षुर विलेखने 1340
३४० क्षेवु निरसने 568
३४१ क्षै क्षये 913
३४२ क्षोट क्षेपे 1875
३४३ क्ष्णु तेजने 1037
३४४ क्ष्मायी विधूनने 486
३४५ क्ष्मील निमेषणे 520
३४६ क्ष्वेलृ चलने 539
१४७ खच भूतपादुर्भावे 1531
१४८ खज मन्थे 232
१४९ खजि गतिवैकल्ये 233
१५० खट कांक्षायाम् 309
१५१ खट्ट संवरणे 1632
१५२ खड भेदने 1580
१५३ खडि भेदने 1581
१५४ खडि मंथे 283
१५५ खद स्थैर्ये हिंसायां च 50
१५६ खनु अवदारणे 878
१५७ खर्ज पूजने 229
१५८ खर्द दन्दशूके दन्तशूककर्तृकक्रिया 60
१५९ खर्ब गतौ 421
१६० खर्व दर्पे 582
१६१ खल संचये 545
१६२ खष हिंसार्थे 686
१६३ खादृ भक्षणे 49
१६४ खिट त्रासे 302
१६५ खिद दैन्ये 1170
१६६ खिद दैन्ये 1449
१६७ खिद् परिघाते 1436
१६८ खुजु स्तेयकरणे 200
१६९ खुड सम्बरणे इत्येके 1388
१७० खुडि खंडने 1585
१७१ खुर ऐश्वर्यदीप्त्योः 1340
१७२ खुर छेदने 1342
१७३ खुर्द क्रीडायां 22
१७४ खेट भक्षणे 1874
१७५ खेलृ चलने 538
१७६ खेवृ सेवने 506
१७७ खै खदने 912
१७८ खोऋर् गतिप्रतिघाते 552
१७९ खोलृ गतिप्रतिघाते 551
१८० ख्या प्रकथने 1060
१८१ गज शब्दार्थे, 1647
१८२ गज शब्दार्थे,मदने च 246
१८३ गजि शब्दार्थे 247
१८४ गड सेचने 777
१८५ गडि वदनैकदेश 360
१८६ गडि वदनैकदेशे (मुखवयवः,कपोलः गंडस्थलम्) 65
१८७ गण संख्याने 1853
१८८ गद व्यक्तायां वाचि 52
१८९ गदी देवशब्दे 1860
१९० गन्ध अर्दने 1684
१९१ गम्लृ गतौ 982
१९२ गर्ज अव्यक्ते शब्दे 226
१९३ गर्द शब्दे 57
१९४ गर्ब गतौ 422
१९५ गर्व दर्पे 583
१९६ गर्व माने 1907
१९७ गर्ह कुत्सायाम् 636
१९८ गर्ह विनिन्दने 1845
१९९ गल अदने 546
२०० गल स्रवणे 1699
२०१ गल्भ धार्ष्ट्ये 392
२०२ गल्ह कुत्सायाम् 637
२०३ गवेष मार्गणे 1883
२०४ गा स्तुतौ 1106
२०५ गाङ् गतौ 950
२०६ गाधृ प्रतिष्ठालिप्सयोर्ग्रन्थे च । 4
२०७ गाहू विलोडने (649)0गु
२०८ गुंफ ग्रन्थे 1317
२०९ गु पुरीषोत्सर्गे 1399
२१० गुङ् अव्यक्ते शब्दे 949
२११ गुज शब्दे 1369
२१२ गुजि अव्यक्ते शब्दे 203
२१३ गुठि वेष्टने इत्येके 1584
२१४ गुड रक्षायाम् 1370
२१५ गुडि वेष्टने 1584
२१६ गुण आमन्त्रणे 1894
२१७ गुद क्रीडायां 24
२१८ गुध परिवेष्टने 1120
२१९ गुध रोषे 1517
२२० गुप गोपने 970
२२१ गुप भाषार्थे 1771
२२२ गुप व्याकुलत्वे 1234
२२३ गुपू रक्षणे 395
२२४ गुफ ग्रन्थे 1317
२२५ गुरी उद्यमने 1396
२२६ गुर्द क्रीडायां 23
२२७ गुर्द पूर्वनिकेतने 1665
२२८ गुर्वी उद्यमने 574
२२९ गुहू संवरणे 896
२३० गूर उद्यमने 1694
२३१ गूरी हिंसागत्योः 1152
२३२ गृ विज्ञाने 1707
२३३ गृ शब्दे 1498
२३४ गृ सेचने 937
२३५ गृज शब्दार्थे 248
२३६ गृजि शब्दार्थे 249
२३७ गृधु अभिकांक्षायाम् 1246
२३८ गृनिगरणे 1410
२३९ गृह ग्रहणे 1899
२४० गृहू ग्रहणे 650
२४१ गेपृ कंपने 369
२४२ गेवृ सेवने 502
२४३ गेषृ अन्विक्षायाम् 614
२४४ गै शब्दे 918
२४५ गोम उपलेपने 1876
२४६ गोष्ट संघाते 257
२४७ ग्रथि कौटिल्ये 36
२४८ ग्रन्थ बन्धने 1825
२४९ ग्रन्थ सन्दर्भ 1513
२५० ग्रन्थ सन्दर्भ 1838
२५१ ग्रस ग्रहणे 1749
२५२ ग्रसु अदने 630
२५३ ग्रह उपादाने 1533
२५४ ग्रह ग्रहणे 1749
२५५ ग्राम आमन्त्रणे 1892
२५६ ग्रुचु स्तेयकरणे 197
२५७ ग्लसु अदने 631
२५८ ग्लह च ग्रहणे 651
२५९ ग्लुंचु गतौ 201
२६० ग्लुचु स्तेयकरणे 198
२६१ ग्लेपृ कंपने 370
२६२ ग्लेपृ दैन्ये 366
२६३ ग्लेवृ सेवने 503
२६४ ग्लेषृ अन्विक्षायाम् इत्येके 614
२६५ ग्लै हर्षक्षये 903
२६६ घघ हसने 159
२६७ घट चेष्टायाम् 763
२६८ घट भाषार्थे 1766
२६९ घट संघाते,हन्त्यर्थाश्च 1723
२७० घटि भाषार्थे 1767
२७१ घट्ट चलने 259
२७२ घट्ट चलने 1630
२७३ घष कांतिकरणे केचित् 652
२७४ घस्लृ अदने 715
२७५ घुङ् शब्दे 951
२७६ घुट परिवर्तने 746
२७७ घुट प्रतिघाते 1385
२७८ घुण भ्रमणे 437
२७९ घुण भ्रमणे 1338
२८० घुणि ग्रहणे 435
२८१ घुर भीमार्थशब्दयोः 1345
२८२ घुषि कांतिकरणे 652
२८३ घुषिर् अविशब्दने अविशब्दनं अप्रतिज्ञानम् शब्द इति अन्ये 653
२८४ घुषिर् विशब्दने 1726
२८५ घूरी हिंसावयोहान्योः 1155
२८६ घूर्ण भ्रमणे 438
२८७ घूर्ण भ्रमणे 1339
२८८ घृ क्षरणदीप्त्योः 1096
२८९ घृ प्रस्रवणे 1650
२९० घृ सेचने 938
२९१ घृणि ग्रहणे 436
२९२ घृणु दीप्तौ 1469
२९३ घृवयोहानौ इत्यन्ये 1494
२९४ घृषु संघर्षे 708
२९५ घो असने 1730
२९६ घ्रा गन्धोपादाने 926
२९७ ङीङ् विहायसा गतौ 1135
२९८ ङुङ् शब्दे उङ्,कुङ्,खुङ्,गुङ्,घुङ्,ङुङ् इत्यन्ये । 951
२९९ चंचु गत्यर्थाः 190
३०० चक तृप्तौ 783
३०१ चक तृप्तौ प्रतिघाते च 93
३०२ चकाशृ दीप्तौ 1074
३०३ चक्क व्यथने 1595
३०४ चक्षिङ् व्यक्तायां वाचि 1017
३०५ चट भेदने 1721
३०६ चटे वर्षावरणयो इत्येक 294
३०७ चडि कोपे 278
३०८ चण दाने 796
३०९ चते याचने 865
३१० चदि आह्लादे दीप्तौ च 68
३११ चदे याचने 865
३१२ चप सान्त्वने 399
३१३ चपि गत्याम् 1619
३१४ चमु अदने 469
३१५ चमु भक्षणे 1274
३१६ चय गतौ 478
३१७ चर गत्यर्था,भक्षणेऽपि 559
३१८ चर संशये 1745
३१९ चर्करीतं कान्तौ 1081
३२० चर्च अध्ययने 1712
३२१ चर्च परिभाषणभर्त्सनयोः 1299
३२२ चर्च परिभाषणहिंसातर्जनेषु 717
३२३ चर्ब गतौ 425
३२४ चर्व अदने 579
३२५ चल कंपने 832
३२६ चल भृतौ 1608
३२७ चल विलसने 1356
३२८ चलिः कंपने 812
३२९ चष भक्षणे 889
३३० चह परिकल्कने 729
३३१ चह परिकल्कने 1626
३३२ चह परिकल्कने 1866
३३३ चायृ पूजानिशामनयोः 880
३३४ चि आप्यायने 1794
३३५ चिञ् चयने 1251
३३६ चिञ् चयने 1629
३३७ चिट परप्रेष्ये 315
३३८ चित संचेतने 1673
३३९ चिति स्मृत्याम् 1535
३४० चिती संज्ञाने 39
३४१ चित्र चित्रीकरणे,कदाचिद्दर्शने 1917
३४२ चिरि हिंसायाम् 1277
३४३ चिल सम्बरणे 1355
३४४ चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे 533
३४५ चीक आमर्षणे 1827
३४६ चीभृ कत्थने 384
३४७ चीव भाषार्थे 1774
३४८ चीवृ आदानसंवरणयोः 879
३४९ चुक्क व्यथने 1596
३५० चुच्य अभिषवे इत्येके 513
३५१ चुट छेदने 1377
३५२ चुट छेदने 1613
३५३ चुटि छेदने 1659
३५४ चुट्ट अल्पीभावे 1560
३५५ चुड सम्बरणे 1392
३५६ चुडि अल्पीभावे 325
३५७ चुड्ड भावकरणे 347
३५८ चुद संचोदने 1592
३५९ चुप मन्दायां गतौ 403
३६० चुबि वक्त्रसंयोगे 429
३६१ चुबि हिंसायाम् 1635
३६२ चुर स्तेये 1534
३६३ चुल समुच्छ्राये 1602
३६४ चुल्ल भावकरणे 531
३६५ चूरी दाहे 1158
३६६ चूर्ण प्रेरणे 1552
३६७ चूर्ण प्रेषणे 1550
३६८ चूर्ण संकोचने 1641
३६९ चूष पाने 673
३७० चृती हिंसाश्रन्थनयोः 1324
३७१ चेलृ चलने 536
३७२ चेष्ट चेष्टायाम् 256
३७३ च्छेद द्वैधीकरणे 1934
३७४ च्यु सहने,हसने चेत्येके 1746
३७५ च्युङ् गतौ 955
३७६ छजि कृच्छ्रजीवने 1621
३७७ छद अपवारणे 1833
३७८ छद अपवारणे 1935
३७९ छद वमने 1589
३८० छदि संवरणे 1577
३८१ छदिर ऊर्जने 813
३८२ छमु अदने 470
३८३ छष हिंसायाम् 890
३८४ छिदिर द्वैधीकरणे 1440
३८५ छिद्र कर्णभेदने,करणभेदने इत्येके 1924
३८६ छुट छेदने 1378
३८७ छुड सम्बरणे इत्येके 1388
३८८ छुप स्पर्शे 1418
३८९ छुर छेदने 1372
३९० छृदी संदीपने 1820
३९१ छो छेदने 1147
३९२ जक्ष भक्षहनयोः 1071
३९३ जज युद्धे 242
३९४ जजि युद्धे 243
३९५ जट संघाते 305
३९६ जन जनने 1105
३९७ जनी प्रादुर्भावे 1149
३९८ जप व्यक्तायां वाचि,मानसे च 397
३९९ जभि नाशने 1716
४०० जभी गात्रविनामे 388
४०१ जमु अदने 471
४०२ जर्ज परिभाषणभर्त्सनयोः 1298
४०३ जर्ज परिभाषणहिंसातर्जनेषु 718
४०४ जल अपवारणे 1543
४०५ जल घातने 833
४०६ जल्प व्यक्तायां वाचि 398
४०७ जष हिंसार्थे 688
४०८ जसि रक्षणे,मोक्षण इति केचित् 1666
४०९ जसु ताडने 1718
४१० जसु मोक्षणे 1211
४११ जसु हिंसायाम् 1668
४१२ जहृ प्रयत्ने 644
४१३ जागृ निद्राक्षये 1072
४१४ जारी हिंसावयोहान्योः 1156
४१५ जि अभिभवे 946
४१६ जि आप्यायने 1793
४१७ जि जये 561
४१८ जिमु अदने 472
४१९ जिरि हिंसायाम् 1278
४२० जिवि प्रीणनार्थे 594
४२१ जिषु सेचने 697
४२२ जीव प्राणधारणे 562
४२३ जुगि वर्जने 157
४२४ जुट बन्धने 1379
४२५ जुड गतौ 1326
४२६ जुड प्रेरणे 1646
४२७ जुतृ भासने 32
४२८ जुन गतौ 1326
४२९ जुष परितर्कणे,परितर्पण इत्यन्ये 1834
४३० जुषी प्रीतिसेवनयोः 1288
४३१ जूष हिंसायाम् 681
४३२ जृ वयोहानौ 1494
४३३ जृ वयोहानौ 1813
४३४ जृभि गात्रविनामे 389
४३५ जेषृ गतौ 616
४३६ जेहृ प्रयत्ने गतावपि 645
४३७ जै क्षये 914
४३८ ज्या वयोहानौ 1499
४३९ ज्युङ् गतौ 956
४४० ज्रि अभिभवे 947
४४१ ज्रि वयोहानौ 1814
४४२ ज्वर रोगे 776
४४३ ज्वल दीप्तौ 804
४४४ ज्वल दीप्तौ 831
ज्ञ
४४५ ज्ञा अवबोधने 1507
४४६ ज्ञा नियोगे 1732
४४७ ज्ञा निशानेष्विति पाठांतरम् 811
४४८ झट संघाते 306
४४९ झप ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशान निशामनेषु 1624
४५० झमु अदने 472
४५१ झर्झ परिभाषणभर्त्सनयोः 1300
४५२ झर्झ परिभाषणहिंसातर्जनेषु 718
४५३ झष आदान संवरणयोः 891
४५४ झष हिंसार्थे 689
४५५ झृवयोहानौ इत्येके (1494) (1490)
४५६ झृष् वयोहानौ 1130
४५७ ञिइन्धी दीप्तौ 1448
४५८ ञिक्षि्वदा स्नेहमोचनयोः 1244
४५९ ञितृषा पिपासायाम् 1228
४६० ञित्वरा संभ्रमे 775
४६१ ञिधृषा प्रागल्भ्ये 1269
४६२ ञिफला विशरणे 516
४६३ ञिभी भये 1084
४६४ ञिमिदा स्नेहने 743
४६५ ञिमिदा स्नेहने 1243
४६६ ञिश्विदा इत्येके स्नेहमोचनयोः। मोहनयोरित्येके। 744
४६७ ञिष्विदा अव्यक्ते शब्दे 978
४६८ ञिष्विदा गात्रप्रक्षरणे इत्येके 1188
४६९ ञिष्विदा स्नेहमोचनयोः। मोहनयोरित्येके। 744
४७० ञिस्वप् शये 1068
४७१ टकि बन्धने 1638
४७२ टल वैक्लव्ये भयजनितोद्वेगे 834
४७३ टिकृ गत्यर्थे 103
४७४ टीकृ गत्यर्थे 104
४७५ टुओश्वि गतिवृद्ध्योः 1010
४७६ टुओस्फूर्जा वज्रनिर्घोषे 235
४७७ टुक्षु शब्दे 1036
४७८ टुदु उपतापे 1256
४७९ टुनदि समृद्धौ 67
४८० टुभ्राजृ दीप्तौ 823
४८१ टुभ्राशृ दीप्तौ 824
४८२ टुभ्लाशृ दीप्तौ 825
४८३ टुमस्जो शुद्धौ 1417
४८४ टुयाचृ यांचायाम् 863
४८५ टुवम् उद्गिरणे 849
४८६ टुवेपृ कंपने 367
४८७ ट्वल वैक्लव्ये 835
४८८ डप संघाते 1676
४८९ डिप क्षेपे 1232
४९० डिप क्षेपे 1371
४९१ डिप क्षेपे 1670
४९२ डिप संघाते 1677
४९३ डीङ् विहायसा गतौ 968
४९४ डुकृञ् करणे 1472
४९५ डुक्रीञ् द्रव्यविनिमये 1473
४९६ डुदाञ् दाने 1091
४९७ डुधाञ् धारणपोषणयोः दान इत्यप्येके 1091
४९८ डुपचष पाके 996
४९९ डुभृञ् धारणपोषणयोः 1087
५०० डुमिञ् प्रक्षेपणे 1250
५०१ डुलभष् प्राप्तौ 975
५०२ डुवप् बीजसन्ताने छेदनेऽपि 1003
५०३ डौकृ गत्यर्थे 98
५०४ णक्ष गतौ 662
५०५ णख गत्यर्थे 134
५०६ णखि गत्यर्थे 135
५०७ णट नृत्यौ,गतावित्यन्ये 71
५०८ णद अव्यक्ते शब्दे 54
५०९ णद भाषार्थे 1778
५१० णभ हिंसायाम् 752
५११ णभ हिंसायाम् 1240
५१२ णभ हिंसायाम् 1520
५१३ णम प्रह्वत्वे प्रणमनेशब्दे च 981
५१४ णय गतौ 480
५१५ णल गन्धे, बन्धन इत्येके 838
५१६ णश अदर्शने 1194
५१७ णस कौटिल्ये 627
५१८ णह बन्धने 1166
५१९ णासृ शब्दे 625
५२० णिक्ष चुंबने 659
५२१ णिजि शुद्धौ 1026
५२२ णिजिर शौचपोषणयोः 1093
५२३ णिटृ कुत्सासन्निकर्षयोः 871
५२४ णिदि कुत्सायाम् 66
५२५ णिल गहने 1360
५२६ णिवि सेचने 590
५२७ णिश समाधौ 722
५२८ णिसि चुम्बने 1025
५२९ णीञ् प्रापणे 901
५३० णीव स्थौल्ये 566
५३१ णु स्तुतौ 1035
५३२ णुद प्रेरण 1426
५३३ णुद प्रेरणे 1282
५३४ णू स्तवने 1397
५३५ णेटृ कुत्सासन्निकर्षयोः 872
५३६ णेषृ गतौ 617
५३७ तंचु गत्यर्थाः 191
५३८ तंचु संकोचने 1459
५३९ तक गतौ 1260
५४० तक हसने 117
५४१ तकि कृच्छ्रजीवने 118
५४२ तक्ष त्वचने 665
५४३ तक्षू तनूकरणे 6550
५४४ तगि गत्यर्थे 149
५४५ तज तर्जने 1681
५४६ तट उच्छ्राये 308
५४७ तड आघाते 1579
५४८ तड आप्यायने 1801
५४९ तडि ताडने 280
५५० तत्रि कुटुम्बधारणे 1678
५५१ तनु विस्तारे 1463
५५२ तनु श्रद्धोपकरणयोः 1840
५५३ तप (पत) ऐश्वर्ये वा
५५४ तप दाहे 1817
५५५ तप संतापे 985
५५६ तमु कांक्षायाम् 1202
५५७ तय गतौ 479
५५८ तर्क भाषार्थे 1780
५५९ तर्ज भर्त्सने 227
५६० तर्द हिंसायाम् 58
५६१ तल प्रतिष्ठायाम् 1598
५६२ तसि अलंकरणे 1729
५६३ तसु उपक्षये 1212
५६४ तायृ सन्तानपालनयो 489
५६५ तिक गतौ 1266
५६६ तिकृ गत्यर्थे 105
५६७ तिज निशातने 1652
५६८ तिज निशाने तीक्ष्णीकरणे 971
५६९ तिपृ क्षरणार्थे 362
५७० तिम आर्द्रीभावे 1123
५७१ तिल गतौ 534
५७२ तिल स्नेहने 1354
५७३ तिल स्नेहने 1607
५७४ तिल्ल गतौ इत्येके 534
५७५ तीकृ गत्यर्थे 106
५७६ तीर कर्मसमाप्तौ 1912
५७७ तीव स्थौल्ये 565
५७८ तुंप हिंसायाम् 1310
५७९ तुंप हिंसार्थे 405
५८० तुंफ हिंसायाम् 1312
५८१ तुंफ हिंसार्थे 409
५८२ तुज हिंसायाम् 244
५८३ तुजि पालने 245
५८४ तुजि भाषार्थे 1755
५८५ तुजि हिंसाबलादाननिकेतषु 1566
५८६ तुट कलहकर्मणि 13706
५८७ तुड तोड़ने 1386
५८८ तुडि तोडने 276
५८९ तुडृ तोडने 351
५९० तुण कौटिल्ये 1332
५९१ तुण हिंसागतिकौटिल्येषु 1337
५९२ तुत्थ आवरणे 1943
५९३ तुद व्यथने 1281
५९४ तुप हिंसायाम् 1309
५९५ तुप हिंसार्थे 404
५९६ तुफ हिंसायाम् 1311
५९७ तुफ हिंसार्थे 408
५९८ तुबि अर्दने 428
५९९ तुबि अर्दने,अदर्शने 1657
६०० तुभ हिंसायाम् 753
६०१ तुभ हिंसायाम् 1241
६०२ तुभ हिंसायाम् 1521
६०३ तुर त्वरणे 1102
६०४ तुर्वी हिंसार्था 570
६०५ तुल उन्माने 1599
६०६ तुष प्रीतौ 1184
६०७ तुस शब्दे 710
६०८ तुहिर अर्दने 737
६०९ तूडृ तोडने इत्येके 351
६१० तूण पूरणे 1689
६११ तूरी गदित्वरणहिंसनयोः 1151
६१२ तूल निष्कर्षे 527
६१३ तूष तुष्टौ 674
६१४ तृंप तृप्तौ 1308
६१५ तृंफ तृप्तौ 1308
६१६ तृक्ष गतौ 661
६१७ तृणु अदने 1468
६१८ तृन्हू हिंसार्थे 1350
६१९ तृप तृप्तौ 1307
६२० तृप तृप्तौ,संदीपन इत्येके 1819
६२१ तृप प्रीडने 1195
६२२ तृप्लवनतरणयोः 969
६२३ तृफ तृप्तौ 1308
६२४ तृह हिंसायाम् 1455
६२५ तृहु हिंसार्थे 1348
६२६ तेज पालने 231
६२७ तेपृ क्षरणार्थे,कंपने च 363
६२८ तेवृ देवने देवनं दुखम् 499
६२९ त्यज हानौ 986
६३० त्रकि गत्यर्थे 97
६३१ त्रक्ष गतौ 660
६३२ त्रख गत्यर्थे केचित् 155
६३३ त्रदि चेष्टायाम् 69
६३४ त्रपूष् लज्जायाम् 374
६३५ त्रस धारणे 1741
६३६ त्रसि भाषार्थे 1761
६३७ त्रसी उद्वेगे 1117
६३८ त्रिखि गत्यर्थे केचित् 155
६३९ त्रुंप हिंसार्थे 407
६४० त्रुंफ हिंसार्थे 411
६४१ त्रुट छेदने 1375
६४२ त्रुट छेदने 1698
६४३ त्रुप हिंसार्थे 406
६४४ त्रुफ हिंसार्थे 410
६४५ त्रेङ् पालने 965
६४६ त्रौकृ गत्यर्थे 99
६४७ त्वंचु गत्यर्थाः 192
६४८ त्वक्षू तनूकरणे 656
६४९ त्वगि गत्यर्थे, कंपने च 150
६५० त्वच संन्ववरणे 1301
६५१ त्विष दीप्तौ 1001
६५२ त्सर छद्मगतौ 554
६५३ थुड सम्बरणे 1387
६५४ थुर्वी हिंसार्था 571
६५५ दंड दंडनिपातने 1926
६५६ दंभु दंभने 1270
६५७ दंश दशने दंष्ट्राव्यापारे 989
६५८ दक्ष गतिहिंसनयोः 770
६५९ दक्ष वृद्धौ शीघ्रार्थे 608
६६० दघ घातने पालने च 1273
६६१ दघि पालने 156
६६२ दद दाने 17
६६३ दध धारणे 8
६६४ दमु उपशमे 1203
६६५ दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु 481
६६६ दरिद्रा दुर्गतौ 1073
६६७ दल विदारणे 1751
६६८ दल विशरणे 548
६६९ दलि च शब्दे इति भोजः 816
६७० दशि दंशने 1674
६७१ दशि भाषार्थे 1764
६७२ दस दर्शनदंशनयो इत्येके 1675
६७३ दसि आप्यायने 1784
६७४ दसि दर्शनदंशनयो 1675
६७५ दसु उपक्षये 1213
६७६ दह भस्मीकरणे 991
६७७ दाण् दाने 930
६७८ दान खंडने 994
६७९ दाप् लवने लवनं छेदनं 1059
६८० दाश दाने 882
६८१ दाशृ दाने 894
६८२ दाशृ हिंसायाम् 1279
६८३ दिवि प्रीणनार्थे 592
६८४ दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युति मोददस्वप्नकान्तिगतिषु 1107
६८५ दिवु परिकूजने 1700
६८६ दिवु मर्दने 1724
६८७ दिश अतिसर्जने 1283
६८८ दिह उपचये 1015
६८९ दीक्ष मौंडयेज्येपनयननियमव्रतादेशेषु 609
६९० दीघीङ् दीप्तिदेवनयोः देवनं दुखं 1076
६९१ दीङ् क्षये 1134
६९२ दीपी दीप्तौ 1150
६९३ दुःख तत्कि्रयायाम् 1930
६९४ दु गतौ 944
६९५ दुर्वी हिंसार्था 572
६९६ दुल उल्क्षेपे 1600
६९७ दुष वैकृत्ये 1185
६९८ दुह प्रपूरणे 1014
६९९ दुहिर अर्दने 738
७०० दृंफ उत्क्लेशे 1314
७०१ दृ भये 808
७०२ दृ हिंसायाम् 1280
७०३ दृङ् आदरे 1411
७०४ दृप उत्क्लेशे 1313
७०५ दृप हर्षमोहनयोः 1196
७०६ दृभ सन्दर्भे 1822
७०७ दृभी ग्रन्थे 1323
७०८ दृभी ग्रन्थे 1821
७०९ दृविदारणे 1493
७१० दृशिर् प्रेक्षणे 988
७११ दृह वृद्धौ 733
७१२ दृहि वृद्धौ 733
७१३ देङ् रक्षणे 962
७१४ देवृ देवने 500
७१५ दैप् शोधने 924
७१६ दो अवखंडने 1148
७१७ द्यु अभिगमने 1040
७१८ द्युत दीप्तौ 741
७१९ द्यै न्यक्करणे तिरस्कारे 905
७२० द्यै स्वप्ने 906
७२१ द्रम गतौ 466
७२२ द्रा कुत्सायां गतौ 1054
७२३ द्राक्षि घोरवासिते धोरवासितम् घोरशब्दः 670
७२४ द्राखृ शोषणालमर्थयोः 124
७२५ द्राघृ सामर्थ्ये आयामे च 114
७२६ द्राडृ विशरणे 287
७२७ द्राहृ निद्राक्षये,निक्षेपे इत्येके 646
७२८ द्रु गतौ 945
७२९ द्रुह जिघांसायाम् 1197
७३० द्रूञ हिंसायाम् 1481
७३१ द्रेकृ शब्दोत्साहयोः 78
७३२ द्विष् अप्रीतौ 1013
७३३ धक्क नाशने 1594
७३४ धण शब्दे इत्येके 453
७३५ धन धान्ये 1104
७३६ धवि गत्यर्थे 597
७३७ धाऋर् गतिचातुर्ये 553
७३८ धाडृ विशरणे 288
७३९ धावु गतिशुद्ध्योः 601
७४० धि धारणे 1406
७४१ धिक्ष संदीपनक्लेशनजीवनेषु 603
७४२ धिणि ग्रहणे 434
७४३ धिवि प्रीणनार्थे 593
७४४ धिष शब्दे 1103
७४५ धीङ् आधारे 1136
७४६ धुक्ष संदीपनक्लेशनजीवनेषु 602
७४७ धुञ् कम्पने 1255
७४८ धुञ् कम्पने इत्येके 1255
७४९ धुर्वी हिंसार्था 573
७५० धू विधूनने 1398
७५१ धूञ् कम्पने 1487
७५२ धूञ् कम्पने 1835
७५३ धूप प्रसहने 1850
७५४ धूप भाषार्थे 1772
७५५ धूप संतापे 396
७५६ धूरी हिंसागत्योः 1152
७५७ धृङ् अवध्वंसने 960
७५८ धृङ् अवस्थाने 1412
७५९ धृज गतौ 219
७६० धृजि गतौ 220
७६१ धृञ् धारणे 900
७६२ धृष् कान्तिकरणे 1639
७६३ धेक दर्शन इत्येके 1914
७६४ धेट् पाने 901
७६५ ध्मा शब्दाग्निसंयोगयोः 927
७६६ ध्यै चिन्तायाम् 908
७६७ ध्रज गतौ 217
७६८ ध्रजि गतौ 218
७६९ ध्रन शब्दे 459
७७० ध्राक्षि घोरवासिते 671
७७१ ध्राखृ शोषणालमर्थयोः 125
७७२ ध्राधृसामर्थ्ये आयामे च केचित् 114
७७३ ध्रिज गतौ 217
७७४ ध्रु गतिस्थैर्ययोः 1400
७७५ ध्रु स्थैर्ये 943
७७६ ध्रुव गतिस्थैर्ययोः इत्येके 1400
७७७ ध्रेकृ शब्दोत्साहयोः 79
७७८ ध्रै तुप्तौ 907
७७९ ध्वंसु अवस्रंसने,गतौ 755
७८० ध्वज गतौ 221
७८१ ध्वजि गतौ 222
७८२ ध्वण शब्दे 453
७८३ ध्वन शब्दे 816
७८४ ध्वन शब्दे 828
७८५ ध्वन शब्दे 1889
७८६ ध्वनि च शब्दे इति भोजः 816
७८७ ध्वाक्षि घोरवासिते 672
७८८ ध्वृ हूर्च्छने कौटिल्ये 939
७८९ नक्क नाशने 1593
८०० नट अवस्यन्दने 1545
८११ नट आप्यायने 1781
८२२ नट नृतौ 310
८३३ नत नृत्यौ इत्येके 781
८४४ नद शब्दे 56
८५५ नल आप्यायने 1802
८६६ नाथृ यांचोपतापैश्वर्याशीःषु 6
८७७ नाधृ यांचोपतापैश्वर्याशीःषु 7
८८८ निवास आच्छादने 1885
८९९ निष्क परिमाणे 1686
९१० नील वर्णे 522
९२१ नृती गात्रविक्षेपे 1116
९३२ नृनये 809
९४३ नृनये 1495
९४४ पक्ष परिग्रहे 1550
९४५ पच सेचने सेवने च 163
९४६ पचि विस्तारवचने 1651
९४७ पचि व्यक्तीकरणे 174
९४८ पट गतौ 296
९४९ पट ग्रन्थे 1856
९५० पट भाषार्थे 1752
९५१ पठ व्यक्तायां वाचि 330
९५२ पडि गतौ 281
९५३ पडि नाशने 1615
९५४ पण व्यवहारे स्तुतौ च 439
९५५ पत गतौ 1861
९५६ पत्लृ गतौ 845
९५७ पथि गतौ 1575
९५८ पथे गतौ 847
९५९ पद गतौ 1169
९६० पद गतौ 1898
९६१ पन व्यवहारे स्तुतौ च 440
९६२ पप अनुपसर्गात् (गतौ)
९६३ पय गतौ 476
९६४ पर्ण हरितभावे 1939
९६५ पर्द कुत्सिते शब्दे 29
९६६ पर्प गतौ 412
९६७ पर्ब गतौ 416
९६८ पर्व पूरणे 577
९६९ पल गतौ 839
९७० पल्यूल लवनपवनयोः 1881
९७१ पश बन्धने 1719
९७२ पसि नाशने 1616
९७३ पा पाने 925
९७४ पा रक्षणे 1056
९७५ पार कर्मसमाप्तौ 1911
९७६ पाल रक्षणे 1609
९७७ पि गतौ 1405
९७८ पिच् क्षरणे 1434
९७९ पिछ कुट्टने 1576
९८० पिजि पर्णे सम्पर्चन इत्येके उभयत्रेत्यन्ये,अव्यक्ते शब्दे इतीतरे 1028
९८१ पिजि भाषार्थे 1757
९८२ पिजि हिंसाबलादाननिकेतषु 1567
९८३ पिट अनादरे 304
९८४ पिट शब्दसंघातयोः 311
९८५ पिठ हिंसासंक्लेशनयोः 339
९८६ पिडि संघाते 274
९८७ पिडि संघाते 1669
९८८ पिवि सेचने 588
९८९ पिश अवयवे 1437
९९० पिष्लृ संचूर्णने 1452
९९१ पिस गतौ 1568
९९२ पिसिभाषार्थे 1762
९९३ पिसृ गतौ 719
९९४ पीङ् पाने 1141
९९५ पीड अवगाहने 1544
९९६ पील प्रतिष्टंभे 521
९९७ पीव स्थौल्ये 563
९९८ पुंस अभिवर्धने 1637
९९९ पुट भाषार्थे 1753
१००० पुट संश्लेषणे 1367
१००१ पुट संसर्गे 1913
१००२ पुटि आप्यायने 1792
१००३ पुट्ट अल्पीभावे 1559
१००४ पुड उत्सर्गे 1384
१००५ पुडि खंडने इत्येके 326
१००६ पुण कर्मणि शुभ 1333
१००७ पुण संघाते इत्यन्ये 1636
१००८ पुथ भाषार्थे 1775
१००९ पुथ हिंसायाम् 1119
१०१० पुथि हिंसासंक्लेशनयोः 44
१०११ पुर अग्रगमने 1346
१०१२ पुल महत्वे 841
१०१३ पुल महत्वे 1601
१०१४ पुष धारणे 1750
१०१५ पुष पूष्टौ 700
१०१६ पुष पूष्टौ 1182
१०१७ पुष पूष्टौ 1522
१०१८ पुष्प विकसने 1122
१०१९ पुस्त आदरानादरयोः 1590
१०२० पूङ् पवने पवित्रीकरणे 966
१०२१ पूज पूजायाम् 1642
१०२२ पूञ पवनक 1482
१०२३ पूयी विशरणे दुर्गन्धे च 484
१०२४ पूरी आप्यायने 1151
१०२५ पूरी आप्यायने 1803
१०२६ पूर्ण संघाते इत्येके 1636
१०२७ पूर्व पूरणे 576
१०२८ पूल संघाते 528
१०२९ पूल संघाते 1636
१०३० पूष वृद्धौ 675
१०३१ पृ पूरणे 1549
१०३२ पृ प्रीतौ 1258
१०३३ पृ व्यायामे 1402
१०३४ पृच सयमने 1807
१०३५ पृची संपर्के 1462
१०३६ पृची सम्पर्चने 1030
१०३७ पृजि पर्णे सम्पर्चन इत्येके 1028
१०३८ पृड सुखने 1328
१०३९ पृण प्रीणने 1320
१०४० पृथ प्रक्षेपे 1554
१०४१ पृपालनपूरणयोः 1086
१०४२ पृपालनपूरणयोः 1489
१०४३ पृषु सेचने,हिंसासंक्लेशनयोश्च 705
१०४४ पेलृ गतौ 541
१०४५ पेवृ सेवने 504
१०४६ पेषृ प्रयत्नेन 615
१०४७ पेसृ गतौ 720
१०४८ पै शोषणे 920
१०४९ पैणृ गतिप्रेरणश्लेषणेषु 458
१०५० पै्रणृ गतिप्रेरणश्लेषणेषु 458
१०५१ पोथृ पर्याप्तौ 867
१०५२ प्रच्छ ज्ञीप्सायाम् 1413
१०५३ प्रथ प्रख्याने प्रसिद्धौ 765
१०५४ प्रथ प्रख्याने प्रसिद्धौ 1553
१०५५ प्रस विस्तारे 766
१०५६ प्रा पूरणे 1061
१०५७ प्रीङ् प्रीतौ 1144
१०५८ प्रीञ् तर्पणे 1836
१०५९ प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च 1474
१०६० प्रुङ् गतौ 957
१०६१ प्रुड मर्दने 324
१०६२ प्रुष स्नेहनसेवनपूरणेषु 1527
१०६३ प्रुषु दाहे 703
१०६४ प्रेषृ गतौ 619
१०६५ प्लिह गतौ 642
१०६६ प्ली गतौ 1503
१०६७ प्लुङ् गतौ 958
१०६८ प्लुष दाहे 1115
१०६९ प्लुष दाहे 1216
१०७० प्लुष स्नेहनसेवनपूरणेषु 1528
१०७१ प्लुषु दाहे 704
१०७२ प्सा भक्षणे 1055
१०७३ फक्क नीचैर्गतौ 116
१०७४ फण गतौ 821
१०७५ फल निष्पत्तौ 530
१०७६ फुल्ल विकसने 532
१०७७ फेलृ गतौ 542
१०७८ बण शब्दे 459
१०७९ बद स्थैर्ये 51
१०८० बध बन्धने 973
१०८१ बध संयमने 1547
१०८२ बन्ध बन्धने 1501
१०८३ बर्ब गतौ 418
१०८४ बर्ह प्राधान्ये 638
१०८५ बर्ह भाषार्थे 1769
१०८६ बर्ह हिंसायाम् 1664
१०८७ बल प्राणने 1628
१०८८ बल प्राणनेधान्यावरो धने च 840
१०८९ बल्भ भोजने 391
१०९० बल्ह प्राधान्ये 639
१०९१ बल्ह भाषार्थे 1770
१०९२ बष्क दर्शने 1916
१०९३ बस्त परिमाणे 1683
१०९४ बहि वृद्धौ इत्येके 634
१०९५ बाडृ आप्लाव्ये 286
१०९६ बाधृ लोडने 5
१०९७ बाहृ प्रयत्ने 645
१०९८ बिट आक्रोशे 317
१०९९ बिदि अवयवे,भिदि इत्येके 64
११०० बिल सम्बरणे 1358
११०१ बिस प्रेरणे 1217
११०२ बुक्क भरणे 119
११०३ बुक्क भाषणे 1713
११०४ बुगि वर्जने 158
११०५ बुध अवगमने 858
११०६ बुध अवगमने 1172
११०७ बुधिर बोधने 875
११०८ बुस उत्सर्गे 1219
११०९ बृह वृद्धौ 735
१११० बृह वृद्धौ,शब्दे च 733
११११ बृहि भाषार्थे 1768
१११२ बृहिर वृद्धौ चेत्येके 733
१११३ बेहृ प्रयत्ने 643
१११४ ब्री वरणे 1504
१११५ ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि 1044
१११६ ब्रूस हिंसायाम् 1663
१११७ भंजो आमर्दने 1453
१११८ भक्ष अदने 1557
१११९ भक्ष अदने इति मैत्रेयः 893
११२० भज विश्राणने 1733
११२१ भज सेवायाम् 998
११२२ भजि भाषार्थे 1759
११२३ भट परिभाषणे 780
११२४ भट भृतौ 307
११२५ भडि कल्याणे 1588
११२६ भडि परिभाषणे 273
११२७ भण शब्दे 447
११२८ भदि कल्याणे सुखे च 12
११२९ भर्त्स तर्जने 1682
११३० भर्व हिंसायाम् 580
११३१ भल आभंडने 1700
११३२ भल परिभाषहिंसादानेषु 495
११३३ भल्ल परिभाषहिंसादानेषु 496
११३४ भष भर्त्सर्ने 695
११३५ भस भर्सनदीप्त्योः 1100
११३६ भसु स्तंभे इति केचित् 1214
११३७ भा तीप्तौ 1051
११३८ भाज पृथक्कर्मणि 1886
११३९ भाम क्रोधे 441
११४० भाम क्रोधे 1872
११४१ भाष व्यक्तायां वाचि 612
११४२ भासृ दीप्तौ 624
११४३ भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च 606
११४४ भिदिर विदारणे 1439
११४५ भुज पालनाभ्यवहारयोः 1454
११४६ भुजो कौटिल्ये 1417
११४७ भुवो अवकल्पने,चिन्तन इत्येके 1747
११४८ भू प्राप्तावात्मनेपदी 1844
११४९ भू सत्तायाम् ।‘उदात्तः परस्मैभाषः’। 1
११५० भूष अलंकरणे 1730
११५१ भूष अलंकारे 682
११५२ भृ भर्त्सने 1491
११५३ भृजी भर्जने 178
११५४ भृञ् भरणे 898
११५५ भृशि आप्यायने 1787
११५६ भृशु अधःपतने 1224
११५७ भेजृ दीप्तौ 180
११५८ भेषृ भये गतावित्येके 883
११५९ भ्यस भये 628
११६० भ्रंशु अधःपतने 1225
११६१ भ्रंसु अवस्रंसने गतौ इत्यपि केचित् तालव्यान्त इत्यन्ये 756
११६२ भ्रक्ष अदने 892
११६३ भ्रण शब्दे 452
११६४ भ्रमु अनवस्थाने 1204
११६५ भ्रमु चलने 850
११६६ भ्रस्ज पाके 1284
११६७ भ्राजृ दीप्तौ 181
११६८ भ्री भये 1505
११६९ भ्रूण आशाकवशंकयोः 1690
११७० भ्रेषृ गतौ 884
११७१ भ्लेषृ गतौ 885
११७२ मकि मंडने 89
११७३ मख गत्यर्थे 132
११७४ मखि गत्यर्थे 133
११७५ मगि गत्यर्थे 148
११७६ मघि गत्याक्षेपे,गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे,मघि कैतवे धौर्त्यम्च 111
११७७ मघि मंडने 160
११७८ मचि धारणोच्छ्रायपूजनेषु 173
११७९ मठ मदनिवासयोः 332
११८० मठि पालने 265
११८१ मठि शोके 263
११८२ मडि भूषायाम् 321
११८३ मडि भूषायाम् हर्षे च 1587
११८४ मडि विभाजने 271
११८५ मण शब्दे 448
११८६ मत्रि गुप्तपरिभाषणे, गुप्तभाषणे 1679
११८७ मथे विलोडने 848
११८८ मद तृप्तियोगे 1705
११८९ मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु 13
११९० मदी हर्षग्लेपनयोः ग्लेपनं दैन्य 814
११९१ मदी हर्षे 1208
११९२ मन ज्ञाने 1176
११९३ मनु अवबोधने 1471
११९४ मन्थ विलोडने 42
११९५ मन्थ विलोडने 1511
११९६ मभ्र गत्यर्था 558
११९७ मय गतौ 477
११९८ मर्च शब्दार्थे 1649
११९९ मर्ब गतौ 419
१२०० मर्व पूरणे 578
१२०१ मल धारणे 493
१२०२ मल्ल धारणे 494
१२०३ मव बन्धने, विलोडने 599
१२०४ मव्य बन्धने 508
१२०५ मश शब्दे रोषकृते च 724
१२०६ मष हिंसार्थे 692
१२०७ मसी परिणामे 1221
१२०८ मस्क गत्यर्थे 102
१२०९ मह पूजायाम् 730
१२१० मह पूजायाम् 1867
१२११ महि आप्यायने 1799
१२१२ महि वृद्धौ 634
१२१३ मा माने 1062
१२१४ माक्षि कांक्षायाम् 669
१२१५ माङ् माने 1142
१२१६ माङ् माने शब्दे च 1088
१२१७ मान (मन) स्तम्भे
१२१८ मान पूजायाम् 972
१२१९ मान पूजायाम् 1843
१२२० मार्ग अन्वेषणे 1846
१२२१ मार्ज शब्दार्थे 1648
१२२२ माहृ माने 895
१२२३ मिच्छ उत्क्लेशे 1297
१२२४ मिजि भाषार्थे 1756
१२२५ मिदि स्नेहने 1541
१२२६ मिल संगमे 1429
१२२७ मिवि सेचने 589
१२२८ मिश शब्दे रोषकृते च 724
१२२९ मिश्र सम्पर्के 1921
१२३० मिष श्लेषणे 1364
१२३१ मिष स्पर्धायाम् 1350
१२३२ मिषु सेचने 699
१२३३ मिह सेचने 992
१२३४ मी गतौ 1824
१२३५ मीङ् हिंसायाम् 1137
१२३६ मीञ् बन्धने 1476
१२३७ मीमृ गतौ शब्दे च 468
१२३८ मील निमेषणे 517
१२३९ मीव स्थौल्ये 564
१२४० मुच प्रमोचने मोदने च 1743
१२४१ मुचि कल्कने,कथन इत्यन्ये 172
१२४२ मुच्लृ मोक्षणे 1430
१२४३ मुज शब्दार्थे 250
१२४४ मुजि शब्दार्थे 251
१२४५ मुट आक्षेपमर्दनयोः 1374
१२४६ मुट संचूर्णने 1614
१२४७ मुड मर्दने 323
१२४८ मुडि खंडने 326
१२४९ मुडि मार्जने 275
१२५० मुण प्रतिज्ञाने 1334
१२५१ मुद संसर्गे 1740
१२५२ मुद हर्षे 16
१२५३ मुर संवेष्टने 1343
१२५४ मुर्छा मोहसमुच्छ्राययोः 212
१२५५ मुर्वी बन्धने 575
१२५६ मुष स्तेये 1530
१२५७ मुस खंडने 1220
१२५८ मुस्त संघाते 1631
१२५९ मुह वैचित्ये 1198
१२६० मूङ् बन्धने 967
१२६१ मूत्र प्रस्रवणे 1909
१२६२ मूल प्रतिष्ठायां 529
१२६३ मूल रोहणे 1603
१२६४ मूष स्तेये 676
१२६५ मृ हिंसायाम् 1492
१२६६ मृक्ष संघाते 664
१२६७ मृग अन्वेषणे 1900
१२६८ मृङ् प्राणत्यागे 1400
१२६९ मृजू शुद्धौ 1066
१२७० मृजू शौचालंकारयोः 1848
१२७१ मृड क्षोदे 1516
१२७२ मृड निमज्जन इत्येके 1391
१२७३ मृड सुखने 1327
१२७४ मृण हिंसायाम् 1331
१२७५ मृद क्षोदे 1515
१२७६ मृधु उन्दने 874
१२७७ मृश परामर्शने 1425
१२७८ मृष तितिक्षायाम् 1164
१२७९ मृष तितिक्षायाम् 1849
१२८० मृषु सेचने,सहने च 707
१२८१ मेङ् प्रणिदाने 961
१२८२ मेट्ट मेधाहिंसनयोः 869
१२८३ मेडृ उन्मादे 293
१२८४ मेधृ मेधाहिंसनयोः संगमे च 870
१२८५ मेपृ गतौ 371
१२८६ मेवृ सेवने 502
१२८७ मोक्ष आसने 1730
१२८८ म्ना अभ्यासे 929
१२८९ म्रक्ष म्लेच्छने 1661
१२९० म्रक्ष संघाते इत्येके 664
१२९१ म्रद मर्दने 767
१२९२ म्रुंचु गत्यर्थाः 193
१२९३ म्रुचु गत्यर्थाः 195
१२९४ म्लुंचु गत्यर्थाः 194
१२९५ म्लुचु गत्यर्थाः 196
१२९६ म्लेच्छ अव्यक्तायां वाचि 1662
१२९७ म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे 205
१२९८ म्लेटृ उन्मादे 292
१२९९ म्लेवृ सेवने 506
१३०० म्लै हर्षक्षये 904
१३०१ यक्ष पूजायाम् 1692
१३०२ यज देवपूजनसंतिकरणदानेषु 1002
१३०३ यत निकारोपस्कारयोः 1735
१३०४ यती प्रयत्ने 30
१३०५ यभ मैथुने 980
१३०६ यम उपरमे 984
१३०७ यम परिवेषणे 1625
१३०८ यमोऽपरिवेषणे अभोजने 819
१३०९ यसु प्रयत्ने 1210
१३१० या प्रापणे 1049
१३११ यु जुगुप्सायाम् 1710
१३१२ यु मिश्रणेऽमिश्रणे च 1033
१३१३ युच्छ प्रमादे 214
१३१४ युज संयमने 1806
१३१५ युज समाधौ 1177
१३१६ युजिर योगे 1444
१३१७ युञ् बन्धने 1479
१३१८ युतृ भासने 31
१३१९ युध संप्रहारे 1173
१३२० यूष हिंसायाम् 679
१३२१ येषृ प्रयत्नेन इत्यप्येके 615
१३२२ योटृ बन्धे 291
१३२३ रंज रागे 1167
१३२४ रंज रागे 999
१३२५ रक आस्वादने 1736
१३२६ रक्ष पालने 658
१३२७ रख गत्यर्थे 136
१३२८ रखि गत्यर्थे 137
१३२९ रगि गत्यर्थे 144
१३३० रगे शंकायाम् 785
१३३१ रघि आप्यायने 1795
१३३२ रच प्रतियत्ने 1864
१३३३ रट परिभाषणे 334
१३३४ रट परिभाषणे परिहासे,सनिन्दोपालंभे 297
१३३५ रठ परिभाषणे इत्येके 334
१३३६ रण गतौ 795
१३३७ रण शब्दे 445
१३३८ रणि च शब्दे इति भोजः 816
१३३९ रद विलेखने 53
१३४० रध हिंसासंराध्योः 1193
१३४१ रप व्यक्तायां वाचि 401
१३४२ रफ गतौ 413
१३४३ रफि गतौ 414
१३४४ रभ राभस्ये 974
१३४५ रम क्रीणायां इति माधव 853
१३४६ रमु क्रीणायां 853
१३४७ रय गतौ 482
१३४८ रवि गत्यर्थे 596
१३४९ रवि शब्दे 376
१३५० रस आस्वादन स्नेहनयोः 1931
१३५१ रस शब्दे 713
१३५२ रह त्यागे 731
१३५३ रह त्यागे 1627
१३५४ रह त्यागे 1858
१३५५ रहि आप्यायने 1798
१३५६ रहि गतौ 732
१३५७ रा दाने 1057
१३५८ राखृ शोषणालमर्थयोः 122
१३५९ राजृ दीप्तौ 822
१३६० राध संसिद्धौ 1262
१३६१ राधृ सामर्थ्ये 112
१३६२ राधोऽकर्मकाद्वृद्धावेव 1180
१३६३ रासृ शब्दे 626
१३६४ रि गतौ 1404
१३६५ रि हिंसायाम् 1275
१३६६ रिख गत्यर्थे केचित् 155
१३६७ रिखि गत्यर्थे केचित् 155
१३६८ रिगि गत्यर्थे, 153
१३६९ रिच वियोजनसंपर्चनयोः 1816
१३७० रिचिर विरेचने 1441
१३७१ रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु रिह इत्येके 1301
१३७२ रिवि गत्यर्थे 595
१३७३ रिश् हिंसायाम् 1420
१३७४ रिष हिंसायाम् 1231
१३७५ रिष हिंसार्थे 694
१३७६ री गतिरेषणयोः 1500
१३७७ रीङ् श्रवणे 1138
१३७८ रु शब्दे गतिवृद्धिहिंसासु 1034
१३७९ रुङ् गतिरेषणयोः 959
१३८० रुच दीप्तावभिप्रीतौ च 745
१३८१ रुज हिंसायाम् 1804
१३८२ रुजो भंगे 1416
१३८३ रुट आप्यायर्ने 1783
१३८४ रुट प्रतिघाते 747
१३८५ रुट प्रतिघाते 748
१३८६ रुट रोषे इत्येके 1670
१३८७ रुटि स्तेये 327
१३८८ रुठ उपघाते 336
१३८९ रुठि गतौ 345
१३९० रुठि स्तेये 328
१३९१ रुडि स्तेये 328
१३९२ रुदिर् अश्रुविमोचने 1067
१३९३ रुधिर आवरणे 1438
१३९४ रुप रोषे 1670
१३९५ रुप विमोहने 1236
१३९६ रुश हिंसायाम् 1419
१३९७ रुशि आप्यायने 1784
१३९८ रुष हिंसायाम् 1230
१३९९ रुष हिंसार्थे 693
१४०० रुसि आप्यायने 1790
१४०१ रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च 859
१४०२ रूक्ष पारुष्ये 1910
१४०३ रूप रूपक्रियायाम् 1933
१४०४ रूष भूषायाम् 678
१४०५ रेकृ शंकायाम् 80
१४०६ रेट्ट परिभाषणे 864
१४०७ रेपृ गतौ 372
१४०८ रेभृ शब्दे 385
१४०९ रेवृ प्लवगतौ 507
१४१० रेषृ अव्यक्ते शब्दे 620
१४११ रै शब्दे 909
१४१२ रोडृ उन्मादे
१४१३ रौडृ अनादरे 355
१४१४ लक्ष दर्शनांकनयोः 1538
१४१५ लख गत्यर्थे 138
१४१६ लखि गत्यर्थे 139
१४१७ लग आस्वादने 1737
१४१८ लगि गत्यर्थे 145
१४१९ लगे संगे 786
१४२० लघि गत्यर्थे 108
१४२१ लघि गत्यर्थे भोजननिवृत्तौ च 108
१४२२ लघि शोषणे 156
१४२३ लघिआप्यायने 17965
१४२४ लछ लक्षणे 206
१४२५ लज अपवारणे इत्यन्ये 1543
१४२६ लज प्रकाशने 1920
१४२७ लज भर्जने 238
१४२८ लजि आप्यायने 1784
१४२९ लजि भर्जने 239
१४३० लट बाल्ये 298
१४३१ लड उपसेवायाम् 1540
१४३२ लड विलासे 359
१४३३ लडिः जिह्वोन्मथने जिह्वया ज्ञापने 814
१४३४ लडि आप्यायने 1800
१४३५ लधिभाषार्थे 1760
१४३६ लप व्यक्तायां वाचि 402
१४३७ लबि शब्दे अवस्रंसने च 377
१४३८ लय गतौ 482
१४३९ लर्ब गतौ 417
१४४० लल ईप्सायाम् 1687
१४४१ लल विलासे इत्येके 359
१४४२ लष कान्तौ 888
१४४३ लष हिंसायाम् 1610
१४४४ लस शिल्पयोगे 1728
१४४५ लस श्लेषणक्रीडनयोः 710
१४४६ ला आदाने 1058
१४४७ लाखृ शोषणालमर्थयोः 123
१४४८ लाछि लक्षणे 207
१४४९ लाज भर्जने भर्त्सने च 240
१४५० लाजि भर्जने भर्त्सने च 241
१४५१ लाधृ सामर्थ्ये 113
१४५२ लाभ प्रेरणे 1936
१४५३ लिख अक्षरविन्यासे 1365
१४५४ लिख गत्यर्थे केचित् 155
१४५५ लिखि गत्यर्थे केचित् 155
१४५६ लिगि गत्यर्थे 155
१४५७ लिगि चित्रीकरणे 1739
१४५८ लिजि भाषार्थे 1755
१४५९ लिप उपदेहे 1433
१४६० लिश अल्पीभावे 1179
१४६१ लिश गतौ 1421
१४६२ लिह आस्वादने 1016
१४६३ ली द्रवीकरणे 1811
१४६४ ली श्लेषणे 1501
१४६५ लीङ् श्लेषणे 1139
१४६६ लुंच अपनयने 187
१४६७ लुंठ स्तेये 1563
१४६८ लुंठ स्तेये इति केचित् 1563
१४६९ लुजि भाषार्थे 1758
१४७० लुट भाषार्थे 1754
१४७१ लुट विलोडने 314
१४७२ लुट विलोडने 1222
१४७३ लुट संश्लेषणयोःइत्येके 1381
१४७४ लुटि स्तेये 328
१४७५ लुठ उपघाते 337
१४७६ लुठ प्रतिघाते 749
१४७७ लुठ संश्लेषणयोः 1381
१४७८ लुठि आलस्ये प्रतिघाते च 343
१४७९ लुठि गतौ 346
१४८० लुठि स्तेये 328
१४८१ लुड विलोडने इत्येके 314
१४८२ लुड संश्लेषणयोः इत्यन्ये 1381
१४८३ लुडि स्तेये 328
१४८४ लुथि हिंसासंक्लेशनयोः 45
१४८५ लुप विमोहने 1237
१४८६ लुप्लृ छेदने 1431
१४८७ लुबि अर्दने 427
१४८८ लुबि अर्दने,अदर्शने 1656
१४८९ लुभ गार्ध्ये गार्ध्यम् आकांक्षा 1238
१४९० लुभ विमोहने 1305
१४९१ लूञ् छेदने 1483
१४९२ लूष भूषायाम् 677
१४९३ लेपृ गतौ 373
१४९४ लोकृ दर्शने 76
१४९५ लोकृ भाषार्थे 1776
१४९६ लोचृ दर्शने 164
१४९७ लोचृ भाषार्थे 1777
१४९८ लोडृ उन्मादे 357
१४९९ लोष्ट संघाते 258
१५०० वंचु गत्यर्था 189
१५०१ वंचु प्रलम्भने 1703
१५०२ वकि कौटिल्ये 88
१५०३ वकि गत्यर्थे 95
१५०४ वक्ष रोषे । संघात इत्येके 663
१५०५ वख गत्यर्थे 130
१५०६ वखि गत्यर्थे 131
१५०७ वगि गत्यर्थे 147
१५०८ वघि गत्याक्षेपे,गतौ गत्यारम्भे चेत्यपरे 110
१५०९ वच परिभाषणे 1063
१५१० वच परिभाषणे 1842
१५११ वज गतौ 252
१५१२ वट ग्रन्थे 1857
१५१३ वट परिभाषणे 779
१५१४ वट विभाजने 1919
१५१५ वट वेष्टने 300
१५१६ वटि विभाजने 1586
१५१७ वठ स्थौल्ये 331
१५१८ वठि एकचर्यायाम् एकचर्या सहायं बिना चरणं 262
१५१९ वडि विभाजने 270
१५२० वण शब्दे 446
१५२१ वद संदेशवचने 1841
१५२२ वदि अभिवादन स्तुत्योः 11
१५२३ वन च हिंसार्थे 803
१५२४ वन शब्दे 462
१५२५ वन संभक्तौ 463
१५२६ वनु याचने 1470
१५२७ वभ्र गत्यर्था 557
१५२८ वय गतौ 475
१५२९ वर ईप्सायाम् 1852
१५३० वर्च दीप्तौ 162
१५३१ वर्ण प्रेरणे 1551
१५३२ वर्ण वर्णक्रियाविस्तारगुणवचनेषु 1938
१५३३ वर्ध छेदनपूरणयोः 1654
१५३४ वर्ष स्नेहने 613
१५३५ वर्ह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु 640
१५३६ वल संवरणे संचरणे च 491
१५३७ वलि च शब्दे इति भोजः 816
१५३८ वल्क परिभाषणे 1571
१५३९ वल्ग गत्यर्थे 143
१५४० वल्ल अव्यक्ते शब्दे 498
१५४१ वल्ल संवरणे संचरणे च 492
१५४२ वल्ह परिभाषणहिंसाच्छादनेषु 641
१५४३ वश कान्तौ 1080
१५४४ वष हिंसार्थे 691
१५४५ वस आच्छादने 1023
१५४६ वस निवासे 1005
१५४७ वस निवासे 1942
१५४८ वस स्नेहच्छेदापहरणेषु 1744
१५४९ वसु स्तंभे 1214
१५५० वस्क गत्यर्थे 101
१५५१ वह प्रापणे 1004
१५५२ वहि वृद्धौ 633
१५५३ वा गतिबन्धनयोः 1050
१५५४ वाक्षि कांक्षायाम् 668
१५५५ वाछि इच्छायाम् 208
१५५६ वात सुखसेवनयोः,गति सुखसेवनेष्वित्येके 1882
१५५७ वावृतु वरणे इति केचित् 1160
१५५८ वाशृ शब्दे 1163
१५५९ वास उपसेवायाम् 1884
१५६० वाहृ प्रयत्ने 645
१५६१ विचिर पृथग्भावे 1442
१५६२ विच्छ गतौ 1423
१५६३ विच्छ भाषार्थे 1773
१५६४ विजिर् पृथग्भावे 1094
१५६५ विट शब्दे 316
१५६६ विथृ याचने 33
१५६७ विद चेतनाख्याननिवासेषु 1708
१५६८ विद ज्ञाने 1064
१५६९ विद विचारणे 1450
१५७० विद सत्तायाम् 1171
१५७१ विद्लृ लाभ 1432
१५७२ विध विधाने 1325
१५७३ विल क्षेपे 1605
१५७४ विल भेदने 1359
१५७५ विल भेदने 1606
१५७६ विश प्रवेशने 1424
१५७७ विष विप्रयोगे 1526
१५७८ विषु सेचने 698
१५७९ विष्क दर्शने 1940
१५८० विष्क हिंसायाम् 1685
१५८१ विष्लृ व्याप्तौ 1095
१५८२ वी गतिप्राप्तिप्रजनकान्त्ये 1048
१५८३ वीर विक्रान्तौ 1903
१५८४ वुस्त आदरानादरयोः 1591
१५८५ वृक आदाने 92
१५८६ वृक्ष वरणे 604
१५८७ वृङ् सम्भक्तौ 1509
१५८८ वृजि वर्जने इत्येके 1029
१५८९ वृजी वर्जने 1029
१५९० वृजी वर्जने 1461
१५९१ वृजी वर्जने 1812
१५९२ वृञ् आवरणे 1814
१५९३ वृञ् वरणे 1254
१५९४ वृञ् वरणे 1486
१५९५ वृण प्रीणने 1330
१५९६ वृतु भाषार्थे 1781
१५९७ वृतु वरणे 1160
१५९८ वृतु वर्तने 758
१५९९ वृधु भाषार्थे 1782
१६०० वृधु वृद्धौ 759
१६०१ वृवरणे 1490
१६०२ वृशु वरणे 1226
१६०३ वृष शक्तिबन्धने 1700
१६०४ वृषु सेचने हिंसासंक्लेशनयोश्च 706
१६०५ वृह उद्यमने बृह इत्यन्ये 1347
१६०६ वेञ् तन्तसन्ताने 1006
१६०७ वेणृ तिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्र ग्रहणेषु । नान्तोऽप्ययम् ।
१६०८ वेथृ याचने 34
१६०९ वेल कालोपदेशे 1880
१६१० वेलृ चलने 535
१६११ वेल्ल चलने 540
१६१२ वेवीङ् वेतिना तुल्ये 1077
१६१३ वेष्ट वेष्टने 255
१६१४ व्यक्तायां वाचि 1009
१६१५ व्यच वाजीकरणे 1293
१६१६ व्यथ भयसंचलनयोः 764
१६१७ व्यध ताडने 1181
१६१८ व्यप क्षेपे 1638
१६१९ व्यय क्षेपे इत्येके 1638
१६२० व्यय गतौ 881
१६२१ व्यय वित्तसमुत्सर्गे 1932
१६२२ व्युष दाहे 1114
१६२३ व्युष विभागे 1215
१६२४ व्येञ् संवरणे 1007
१६२५ व्रज गतौ 253
१६२६ व्रज मार्ग संस्कारगत्योः 1617
१६२७ व्रण गात्रविचूर्णने 1937
१६२८ व्रण शब्दे 451
१६२९ व्रीङ् वृणोत्यर्थे 1140
१६३० व्रीड चोदने लज्जायाम् च 1126
१६३१ व्रुड सम्बरणे 1393
१६३२ व्ली वरणे 1502
१७३३ शंब संबन्धने 1555
१७३४ शंसु स्तुतौ,दुर्गताविति दुर्गः ं 728
१७३५ शक विभाषितो मर्षणे च 1187
१७३६ शकि शंकायाम् 86
१७३७ शक्लृ शक्तौ 1261
१७३८ शच व्यक्तायां वाचि 165
१७३९ शट रुजाविशरण्गत्यवसादनेषु 299
१७४० शठ असंस्कारगत्योः 1564
१७४१ शठ कैतवे च 340
१७४२ शठ श्लाघायाम् 1691
१७४३ शठ सम्यगवभाषणे 1854
१७४४ शडि ऊर्जायां संघाते 279
१७४५ शण दाने,गतावित्यन्ये 797
१७४६ शद्लृ शातने 855
१७४७ शद्लृ शातने 1428
१७४८ शप आक्रोशे 1000
१७४९ शप आक्रोशे 1168
१७५० शब्द उपसर्गादाविष्कारे 1714
१७५१ शम आलोचने 1696
१७५२ शमु उपशमे 1201
१७५३ शमो दर्शने (818
१७५४ शर्द गतौ 423
१७५५ शर्व हिंसायाम् 585
१७५६ शल गतौ 843
१७५७ शल चलनसंवरणयोः 490
१७५८ शल्भ कत्थने 390
१७५९ शव गतौ 725
१७६० शश प्लुतगतौ उल्प्लुत्य गमनें 726
१७६१ शष हिंसार्थे 690
१७६२ शसु हिंसायाम्ं 727
१७६३ शाखृ व्याप्तौ 126
१७६४ शाडृ श्लाघायाम् 289
१७६५ शान तेजने 995
१७६६ शासु अनुशिष्टौ 1075
१७६७ शिक्ष विद्योपादाने 605
१७६८ शिख गत्यर्थे केचित् 155
१७६९ शिखि गत्यर्थे केचित् 155
१७७० शिघि आघ्राणे 161
१७७१ शिजि अव्यक्तेशब्दे 1027
१७७२ शिञ् निशाने तीक्ष्णीकरणे 1249
१७७३ शिट अनादरे 303
१७७४ शिल उच्छे 1362
१७७५ शिष असर्वोपयोगे 1816
१७७६ शिष हिंसार्थे 687
१७७७ शिष्लृ विशेषणे 1451
१७७८ शीक आमर्षणे 1826
१७७९ शीकृ सेचने 75
१७८० शीङ् स्वप्ने 1032
१७८१ शीभृ कत्थने 383
१७८२ शील उपधारणे 1878
१७८३ शील समाधौ 523
१७८४ शुंभ भाषणे,भासन इत्येके,हिंसायां इत्यन्ये 433
१७८५ शुंभ शोभाथे 1322
१७८६ शुच शोके 183
१७८७ शुचिर पूतीभावे 1165
१७८८ शुच्य अभिषवे 513
१७८९ शुठ आलस्ये 1644
१७९० शुठ गतिप्रतिघाते 341
१७९१ शुठि शोषणे 344
१७९२ शुठि शोषणे 1645
१७९३ शुध शौचे 1191
१७९४ शुन गतौ 1336
१७९५ शुन्ध शुद्धौ 74
१७९६ शुन्ध शौचकर्मणि 1832
१७९७ शुभ दीप्तौ 750
१७९८ शुभ भाषणे भासन इत्येके,हिंसायां इत्यन्ये 432
१७९९ शुभ शोभाथे 1321
१८०० शुल्क अतिस्पर्शने अतिसर्जन इत्येके 1618
१८०१ शुल्ब माने 1611
१८०२ शुष शोषणे 1183
१८०३ शूर विक्रान्तौ 1903
१८०४ शूरी हिंसास्तम्भनयो 1157
१८०५ शूर्प माने 1612
१८०६ शूल रुजायां संघोषे च 526
१८०७ शूष प्रसवे 678
१८०८ शृधु उन्दने 873
१८०९ शृधु प्रहसने 1734
१८१० शृधु शब्दकुत्सायाम् 760
१८११ शृहिंसायाम् 1488
१८१२ शेलृ गतौ 543
१८१३ शेवृ सेवने 506
१८१४ शै पाके 918
१८१५ शो तनूकरणे 1145
१८१६ शोणृ वर्णगत्योः 455
१८१७ शौटृ गर्वे 290
१८१८ श्च्युतिर (श्चुतिर) क्षरणे
१८१९ श्च्युतिर आसेचने 40
१८२० श्नथ हिंसार्थे 799
१८२१ श्मील निमेषणे 518
१८२२ श्यैङ् गतौ 963
१८२३ श्रंभु प्रमादे 393
१८२४ श्रकि गतौ 84
१८२५ श्रगि गत्यर्थे 151
१८२६ श्रण दाने 798
१८२७ श्रण दाने 1578
१८२८ श्रथ प्रयत्ने प्रस्थान इत्येके 1546
१८२९ श्रथ मोक्षणे,हिंसायाम् इत्यन्ये 1823
१८३० श्रथ हिंसार्थे 799
१८३१ श्रथि शैथिल्ये 35
१८३२ श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षयोः 1510
१८३३ श्रन्थ सन्दर्भे 1511
१८३४ श्रन्थ सन्दर्भे 1837
१८३५ श्रमु तपसि खेदे च
१८३६ श्रा पाके 1053
१८३७ श्रा पाके । मारण तोषण निषामनेषु 810
१८३८ श्रिञ् सेवायाम् 897
१८३९ श्रिषु दाहे 701
१८४० श्रीञ् पाके 1475
१८४१ श्रु श्रवणे 942
१८४२ श्रै पाके 919
१८४३ श्रोणृ संघाते 456
१८४४ श्लकि गतौ 85
१८४५ श्लगि गत्यर्थे 152
१८४६ श्लथ 799
१८४७ श्लाखृ व्याप्तौ 127
१८४८ श्लाघ् कत्थने 115
१८४९ श्लिष श्लेषणे 1574
१८५० श्लिषु दाहे 702
१८५१ श्लोकृ संघाते 77
१८५२ श्लोणृ संघाते 457
१८५३ श्वकि गत्यर्थे 96
१८५४ श्वच गतौ 166
१८५५ श्वचि गतौ 166
१८५६ श्वठ असंस्कारगत्योः 1565
१८५७ श्वठ आशुगमने 549
१८५८ श्वठ सम्यगवभाषणे 1855
१८५९ श्वभ्र गत्याम् 1623
१८६० श्वर्त गत्याम् 1622
१८६१ श्वल्क परिभाषणे 1570
१८६२ श्वल्ल आशुगमने 550
१८६३ श्वस प्राणने 1069
१८६४ श्विता वणे 742
१८६५ श्विदि श्वैत्ये श्वैत्यं श्वेतस्य भावः 10
१८६६ षंज संगे 987
१८६७ षंब संबन्धने 1555
१८६८ षगे संवरणे 787
१८६९ षघ हिंसायाम् 1268
१८७० षच समवाये 997
१८७१ षट अवयवे 313
१८७२ षट्ट हिंसायाम् 1633
१८७३ षण संभक्तौ 463
१८७४ षणु दाने 1464
१८७५ षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु 8540
१८७६ षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु 1427
१८७७ षप समवाये सम्बन्धे 400
१८७८ षम अवैकल्ये 829
१८७९ षर्क्ष आदरे इति केचित 666
१८८० षर्ज अर्जने 225
१८८१ षर्ब गतौ 424
१८८२ षर्व हिंसायाम् 586
१८८३ षल गतौ 547
१८८४ षवि सेचने इत्येके 590
१८८५ षस् स्वप्ने 1078
१८८६ षस्ज गतौ 202
१८८७ षस्जि गतौ, आत्मने पद्यपि 201
१८८८ षस्ति स्वप्ने 1079
१८८९ षह चक्यर्थे तृप्त्यर्थे 1128
१८९० षह मर्षणे 852
१८९१ षह मर्षणे 1809
१८९२ षान्त्व सामप्रयोगे 1569
१८९३ षिंभु हिंसार्थे 431
१८९४ षिञ् बन्धने 1248
१८९५ षिञ् बन्धने 1477
१८९६ षिध गत्याम् 47
१८९७ षिधु संराद्धौ 1192
१८९८ षिधू शास्त्रे मांगल्ये च 48
१८९९ षिभु हिंसार्थे 431
१९०० षिल उच्छें 1363
१९०१ षिवु तन्तुसन्ताने 1108
१९०२ षु प्रसवैश्वर्ययोः 1041
१९०३ षु प्रेरणे 1408
१९०४ षुञ् अभिषवे 1247
१९०५ षुट्ट अनादरे 1562
१९०६ षुह चक्यर्थे तृप्त्यर्थे 1129
१९०७ षूङ् प्राणिगर्भविमोचने 1031
१९०८ षूङ् प्राणिप्रसवे 1132
१९०९ षूद क्षरणे 25
१९१० षूद क्षरणे 1717
१९११ षृंभु हिंसार्थे 431
१९१२ षृक प्रतिघाते 782
१९१३ षृभु हिंसार्थे 430
१९१४ षेलृ गतौ इत्येक 543
१९१५ षेवृ द 501
१९१६ षै क्षये 915
१९१७ षो अन्तकर्मणि 1147
१९१८ ष्टगे संवरणे 790
१९१९ ष्टन शब्दे 461
१९२० ष्टभि प्रतिबन्धे 386
१९२१ ष्टम अवैकल्ये 830
१९२२ ष्टल स्थाने 836
१९२३ ष्टिध आस्कन्दने 1265
१९२४ ष्टिपृ क्षरणार्थे 364
१९२५ ष्टिबु निरसने 560
१९२६ ष्टिम आर्द्रीभावे 1124
१९२७ ष्टिवु निरसने 1110
१९२८ ष्टीम आर्द्रीभावे 1125
१९२९ ष्टुच प्रसादे 175
१९३० ष्टुञ् स्तुतौ 1043
१९३१ ष्टुप समुच्छ्राये 1237
१९३२ ष्टुप समुच्छ्राये 1672
१९३३ ष्टुभु स्तंभे 394
१९३४ ष्टृक्ष गतौ 661
१९३५ ष्टेपृ क्षरणार्थे 365
१९३६ ष्टै वेष्टने 922
१९३७ ष्ट्यै शब्दसंघातयोः 911
१९३८ ष्ट्रक्ष गतौ 661
१९३९ ष्ठा गतिनिवृत्तौ 928
१९४० ष्णसु निरसने 1112
१९४१ ष्णा शौचे 1052
१९४२ ष्णिह प्रीतौ 1200
१९४३ ष्णिह स्नेहने 1572
१९४४ ष्णु प्रस्रवणे 1038
१९४५ ष्णुसु अदने 1111
१९४६ ष्णुह उद्गिरणे 1199
१९४७ ष्णै वेष्टने,शोभायां च 923
१९४८ ष्युगि वर्जने 156
१९४९ ष्यैङ् वृद्धौ 964
१९५० ष्वंच परिष्वंगे 976
१९५१ ष्वद आस्वादने 18
१९५२ ष्वद आस्वादने 1805
१९५३ ष्वष्क गत्यर्थे 100
१९५४ ष्विदा गात्रप्रक्षरणे 1188
१९५५ संकेत आमन्त्रणे 1891
१९५६ संग्राम युद्धे 1922
१९५७ सं्रभु विश्वासे 757
१९५८ सत्र सन्तानक्रियायाम् 1906
१९५९ समाज प्रीतिदर्शनयोः,प्रीतिसेवनयोरित्येके 1887
१९६० समी परिणामे इत्येके 1221
१९६१ सांब संबन्धने इत्येके 1555
१९६२ साध संसिद्धौ 1263
१९६३ साम सान्त्वप्रयोगे 1879
१९६४ सार दौर्बल्ये 1868
१९६५ सुख तत्कि्रयायाम् 1929
१९६६ सूच पैशुन्ये 1873
१९६७ सूत्र वेष्ठने 1908
१९६८ सूर्क्ष आदरे 666
१९६९ सूर्क्ष्य ईष्यार्थाः 509
१९७० सृ गतौ 935
१९७१ सृ गतौ 1099
१९७२ सृज विसर्गे 1178
१९७३ सृज विसर्गे 1414
१९७४ सृप्लृ गतौ 983
१९७५ सेकृ गतौ 81
१९७६ स्कन्दिर् गतिशोषणयोः 979
१९७७ स्कभि प्रतिबन्धे 387
१९७८ स्कुञ् आप्रवणे 1478
१९७९ स्कुदि आप्रवणे आप्लावनं उत्प्लवः उद्धरणं च 9
१९८० स्खद स्खदने विद्रावणे 768
१९८१ स्खदिर् अवपरिभ्यां च 820
१९८२ स्खल संचलने 544
१९८३ स्खलि च शब्दे इति भोजः 816
१९८४ स्तन देवशब्दे 1859
१९८५ स्तृञ् आच्छादने 1252
१९८६ स्तृञ् आच्छादने 1484
१९८७ स्तृहु हिंसार्थे 1349
१९८८ स्तेन चौर्ये 1897
१९८९ स्तोम श्लाघायाम् 1923
१९९० स्त्यै शब्दसंघातयोः 910
१९९१ स्थुड सम्बरणे 1388
१९९२ स्थूल परिर्बृहणे 1904
१९९३ स्पदि किंचिच्चलने 14
१९९४ स्पर्ध संघर्षे 3
१९९५ स्पश ग्रहणसंश्लेषणयोः 1680
१९९६ स्पश बाधनस्पर्शनयोः 887
१९९७ स्पृ प्रितिपालनयोः प्रीतिचलनयोः इत्यन्ये । चलने जीवनं इति स्वामी 1259
१९९८ स्पृश संस्पर्शने 1422
१९९९ स्पृह ईप्सायाम् 1871
२००० स्फर संचलने इत्यन्ये 1390
२००१ स्फल संचलने इत्येके 1390
२००२ स्फायी वृद्धौ 487
२००३ स्फिट्ट हिंसायाम् 1634
२००४ स्फुट भेदने 1722
२००५ स्फुट विकसने अवयवविभागे 260
२००६ स्फुट विकसने अवयवविभागे 1373
२००७ स्फुटि परिहासे अपि 1537
२००८ स्फुटि विशरणे इति केचित् 329
२००९ स्फुटिर विशरणे 329
२०१० स्फुड सम्बरणे 1391
२०११ स्फुडि परिहासे 1537
२०१२ स्फुडि विकसने 277
२०१३ स्फुर संचलने 1389
२०१४ स्फुर्छा विस्तृतौ (213))
२०१५ स्फुल संचलने 1390
२०१६ स्मय वितर्के 1693
२०१७ स्मिंङ् अनादरे इत्येके 1573
२०१८ स्मिंङ् ईषद्धसने 948
२०१९ स्मिट अनादरे 1573
२०२० स्मील निमेषणे 519
२०२१ स्मृ आध्याने 807
२०२२ स्मृ चिन्तायाम् 933
२०२३ स्यन्दू प्रस्रवणे 761
२०२४ स्युमु शब्दे 826
२०२५ स्रंसु अवस्रंसने अधःपतने 754
२०२६ स्रकि 82
२०२७ स्रकि गतौ 84
२०२८ स्रिवु गतिशोषणयोः 1109
२०२९ स्रु गतौ 940
२०३० स्रेकृ गतौ 82
२०३१ स्रै पाके इति केषुचित्पाठः 919
२०३२ स्वन अवतंसने 817
२०३३ स्वन शब्दे 827
२०३४ स्वर आक्षेपे 1863
२०३५ स्वर्द आस्वादने 19
२०३६ स्वृ शब्दोपतापयोःउपतापः रोगः 932
२०३७ हट दीप्तो 312
२०३८ हठ प्लुतिशठत्वयोः,बलात्कार इत्यन्ये 335
२०३९ हद पुरीषोत्सर्गे 977
२०४० हम्म गतौ 467
२०४१ हय गतौ 512
२०४२ हर्य गतिकान्त्योः 514
२०४३ हल विलेखने आकर्षणे 837
२०४४ हसे हसने 721
२०४५ हि गतौ वृद्धौ च 1257
२०४६ हिक्क अव्यक्ते शब्दे 861
२०४७ हिट आक्रोशे 317
२०४८ हिडि गत्यानादरयोः 268
२०४९ हिल भावकरणे 1361
२०५० हिवि प्रीणनार्थे 591
२०५१ हिसि हिंसायाम् 1456
२०५२ हिसि हिंसायाम् 1829
२०५३ हु दानादनयोः 1083
२०५४ हुडि वरणे,हरण इत्येक 277
२०५५ हुडि संघाते 269
२०५६ हुडृ गतौ 352
२०५७ हुर्छा कौटिल्ये 211
२०५८ हुल गतौ,हिंसायां संवरणे च 844
२०५९ हूडृ गतौ 352
२०६० हृ प्रसह्यकरणे 1097
२०६१ हृञ् हरणे 899
२०६२ हृष तूष्टौ 1229
२०६३ हृषु अलीके 709
२०६४ हृस शब्दे 711
२०६५ हेठ भूतपादुर्भावे 1532
२०६६ हेठ विवाधायाम् 266
२०६७ हेड वेष्टने (?)
२०६८ हेडृ अनादरे 284
२०६९ होडृ अनादरे 285
२०७० होडृ गतौ 354
२०७१ ह्नुङ् अपनयने 1082
२०७२ ह्मल चलने 806
२०७३ ह्राद अव्यक्ते शब्दे 26
२०७४ ह्री लज्जायाम् 1085
२०७५ ह्रीछ लज्जायाम् 210
२०७६ ह्रेषृ अव्यक्ते शब्दे 622
२०७७ ह्लगे संवरणे 787
२०७८ ह्लप व्यक्तायां वाचि 1658
२०७९ ह्लस शब्दे 712
२०८० ह्लादी सुखे च 26
२०८१ ह्वगे संवरणे 787
२०८२ ह्वप व्यक्तायां वाचि इत्यन्ये 1658
२०८३ ह्वल चलने 805
२०८४ ह्वृ कौटिल्ये 931
२०८५ ह्वेञ स्पर्धायाम् शब्दे च 1008
२०८६ ह्वेषृ अव्यक्ते शब्दे 621


वाह्य सूत्राणि[सम्पाद्यताम्]

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पाणिनीयधातुपाठः&oldid=125033" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्