दत्तात्रेयसहस्रनामावली

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
दत्तात्रेयसहस्रनामावली
दत्तात्रेयस्तोत्राणि
[[लेखकः :|]]

१ ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः ॥
२ ॐ महायोगिने नमः ॥
३ ॐ योगेशाय नमः ॥
४ ॐ अमरप्रभवे नमः ॥
५ ॐ मुनये नमः ॥
६ ॐ दिगम्बराय नमः ॥
७ ॐ बालाय नमः ॥
८ ॐ मायामुक्ताय नमः ॥
९ ॐ मदापहाय नमः ॥
१० ॐ अवधूताय नमः ॥


११ ॐ महानाथाय नमः ॥
१२ ॐ शङ्कराय नमः ॥
१३ ॐ अमरवल्लभाय नमः ॥
१४ ॐ महादेवाय नमः ॥
१५ ॐ आदिदेवाय नमः ॥
१६ ॐ पुराणप्रभवे नमः ॥
१७ ॐ ईश्वराय नमः ॥
१८ ॐ सत्त्वकृते नमः ॥
१९ ॐ सत्त्वभृते नमः ॥
२० ॐ भावाय नमः ॥


२१ ॐ सत्त्वात्मने नमः ॥
२२ ॐ सत्त्वसागराय नमः ॥
२३ ॐ सत्त्वविदे नमः ॥
२४ ॐ सत्त्वसाक्षिणे नमः ॥
२५ ॐ सत्त्वसाध्याय नमः ॥
२६ ॐ अमराधिपाय नमः ॥
२७ ॐ भूतकृते नमः ॥
२८ ॐ भूतभृते नमः ॥
२९ ॐ भूतात्मने नमः ॥
३० ॐ भूतसम्भवाय नमः ॥


३१ ॐ भूतभवाय नमः ॥
३२ ॐ भावाय नमः ॥
३३ ॐ भूतविदे नमः ॥
३४ ॐ भूतकारणाय नमः ॥
३५ ॐ भूतसाक्षिणे नमः ॥
३६ ॐ प्रभूतये नमः ॥
३७ ॐ भूतानां परमं गतये नमः ॥
३८ ॐ भूतसङ्गविहीनात्मने नमः ॥
३९ ॐ भूतात्मने नमः ॥
४० ॐ भूतशङ्कराय नमः ॥४१ ॐ भूतनाथाय नमः ॥
४२ ॐ भूतमहानाथाय नमः ॥
४३ ॐ भूतादिनाथाय नमः ॥
४४ ॐ महेश्वराय नमः ॥
४५ ॐ सर्वभूतनिवासात्मने नमः ॥
४६ ॐ भूतसन्तापनाशनाय नमः ॥
४७ ॐ सर्वात्मने नमः ॥
४८ ॐ सर्वभृते नमः ॥
४९ ॐ सर्वाय नमः ॥
५० ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥


५१ ॐ सर्वनिर्णयाय नमः ॥
५२ ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ॥
५३ ॐ बृहद्भानवे नमः ॥
५४ ॐ सर्वविदे नमः ॥
५५ ॐ सर्वमङ्गलाय नमः ॥
५६ ॐ शान्ताय नमः ॥
५७ ॐ सत्याय नमः ॥
५८ ॐ शमाय नमः ॥
५९ ॐ समाय नमः ॥
६० ॐ एकाकिने नमः ॥


६१ ॐ कमलापतये नमः ॥
६२ ॐ रामाय नमः ॥
६३ ॐ रामप्रियाय नमः ॥
६४ ॐ विरामाय नमः ॥
६५ ॐ रामकारणाय नमः ॥
६६ ॐ शुद्धात्मने नमः ॥
६७ ॐ पवनाय नमः ॥
६८ ॐ अनन्ताय नमः ॥
६९ ॐ प्रतीताय नमः ॥
७० ॐ परमार्थभृते नमः ॥


७१ ॐ हंससाक्षिणे नमः ॥
७२ ॐ विभवे नमः ॥
७३ ॐ प्रभवे नमः ॥
७४ ॐ प्रलयाय नमः ॥
७५ ॐ सिद्धात्मने नमः ॥
७६ ॐ परमात्मने नमः ॥
७७ ॐ सिद्धानां परमगतये नमः ॥
७८ ॐ सिद्धिसिद्धये नमः ॥
७९ ॐ साध्याय नमः ॥
८० ॐ साधनाय नमः ॥८१ ॐ उत्तमाय नमः ॥
८२ ॐ सुलक्षणाय नमः ॥
८३ ॐ सुमेधाविने नमः ॥
८४ ॐ विद्यवते नमः ॥
८५ ॐ विगतान्तराय नमः ॥
८६ ॐ विज्वराय नमः ॥
८७ ॐ महाबाहवे नमः ॥
८८ ॐ बहुलानन्दवर्धनाय नमः ॥
८९ ॐ अव्यक्तपुरुषाय नमः ॥
९० ॐ प्रज्ञाय नमः ॥


९१ ॐ परज्ञाय नमः ॥
९२ ॐ परमार्थदृशे नमः ॥
९३ ॐ परापरविनिर्मुक्ताय नमः ॥
९४ ॐ युक्ताय नमः ॥
९५ ॐ तत्त्वप्रकाशवते नमः ॥
९६ ॐ दयावते नमः ॥
९७ ॐ भगवते नमः ॥
९८ ॐ भाविने नमः ॥
९९ ॐ भावात्मने नमः ॥
१०० ॐ भावकारणाय नमः ॥


१०१ ॐ भवसन्तापनाशनाय ॥
१०२ ॐ पुष्पवते नमः ॥
१०३ ॐ पण्डिताय नमः ॥
१०४ ॐ बुद्धाय नमः ॥
१०५ ॐ प्रत्यक्षवस्तवे नमः ॥
१०६ ॐ विश्वात्मने नमः ॥
१०७ ॐ प्रत्यग्ब्रह्मसनातनाय नमः ॥
१०८ ॐ प्रमाणविगताय नमः ॥
१०९ ॐ प्रत्याहारणी योजकाय नमः ॥
११० ॐ प्रणवाय नमः ॥


१११ ॐ प्रणवातीताय नमः ॥
११२ ॐ प्रमुखाय नमः ॥
११३ ॐ प्रलयात्मकाय नमः ॥
११४ ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॥
११५ ॐ विविक्तात्मने नमः ॥
११६ ॐ शङ्करात्मने नमः ॥
११७ ॐ परस्मैवपुषे नमः ॥
११८ ॐ परमाय नमः ॥
११९ ॐ तनुविज्ञेयाय नमः ॥
१२० ॐ परमात्मनिसंस्थिताय नमः ॥१२१ ॐ प्रबोधकलनाधाराय नमः ॥
१२२ ॐ प्रभाव प्रवरोत्तमाय नमः ॥
१२३ ॐ चिदम्बराय नमः ॥
१२४ ॐ चिद्विलासाय नमः ॥
१२५ ॐ चिदाकाशाय नमः ॥
१२६ ॐ चिदुत्तमाय नमः ॥
१२७ ॐ चित्त चैतन्य चित्तात्मने नमः ॥
१२८ ॐ देवानां परमागतये नमः ॥
१२९ ॐ अचेत्याय नमः ॥
१३० ॐ चेतनाधाराय नमः ॥


१३१ ॐ चेतनाचित्तविक्रमाय नमः ॥
१३२ ॐ चित्तात्मने नमः ॥
१३३ ॐ चेतनारूपाय नमः ॥
१३४ ॐ लसत्पङ्कजलोचनाय नमः ॥
१३५ ॐ परब्रह्मणे नमः ॥
१३६ ॐ परंज्योतिये नमः ॥
१३७ ॐ परंधाम्ने नमः ॥
१३८ ॐ परंतपसे नमः ॥
१३९ ॐ परंसूत्राय नमः ॥
१४० ॐ परतन्त्राय नमः ॥


१४१ ॐ पवित्राय नमः ॥
१४२ ॐ परमोहवते नमः ॥
१४३ ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ॥
१४४ ॐ क्षेत्रगाय नमः ॥
१४५ ॐ क्षेत्राय नमः ॥
१४६ ॐ क्षेत्राधाराय नमः ॥
१४७ ॐ पुराञ्ज्यनाय नमः ॥
१४८ ॐ क्षेत्रशून्याय नमः ॥
१४९ ॐ लोकसाक्षिणे नमः ॥
१५० ॐ क्षेत्रवते नमः ॥


१५१ ॐ बहुनायकाय नमः ॥
१५२ ॐ योगीन्द्राय नमः ॥
१५३ ॐ योगपूज्याय नमः ॥
१५४ ॐ योग्याय नमः ॥
१५५ ॐ आत्मविदंशुचये नमः ॥
१५६ ॐ योगमायाधराय नमः ॥
१५७ ॐ स्थानवे नमः ॥
१५८ ॐ अचलाय नमः ॥
१५९ ॐ कमलापतये नमः ॥
१६० ॐ योगेशाय नमः ॥१६१ ॐ योगनिमन्त्रे नमः ॥
१६२ ॐ योगज्ञानप्रकाशकाय नमः ॥
१६३ ॐ योगपालाय नमः ॥
१६४ ॐ लोकपालाय नमः ॥
१६५ ॐ संसारतमोनाशनाय नमः ॥
१६६ ॐ गुह्याय नमः ॥
१६७ ॐ गुह्यतमाय नमः ॥
१६८ ॐ गुप्तये नमः ॥
१६९ ॐ मुक्ताय नमः ॥
१७० ॐ युक्ताय नमः ॥


१७१ ॐ सनातनाय नमः ॥
१७२ ॐ गहनाय नमः ॥
१७३ ॐ गगनाकाराय नमः ॥
१७४ ॐ गोभीराय नमः ॥
१७५ ॐ गणनायकाय नमः ॥
१७६ ॐ गोविन्दाय नमः ॥
१७७ ॐ गोपतये नमः ॥
१७८ ॐ गोप्त्रे नमः ॥
१७९ ॐ गोभागाय नमः ॥
१८० ॐ भावसंस्थिताय नमः ॥


१८१ ॐ गोसाक्षिणे नमः ॥
१८२ ॐ गोतमारये नमः ॥
१८३ ॐ गान्धाराय नमः ॥
१८४ ॐ गगनाकृतये नमः ॥
१८५ ॐ योगयुक्ताय नमः ॥
१८६ ॐ भोगयुक्ताय नमः ॥
१८७ ॐ शङ्कामुक्त समाधिमते नमः ॥
१८८ ॐ सहजाय नमः ॥
१८९ ॐ सकलेशनाय नमः ॥
१९० ॐ कार्तवीर्यवरप्रदाय नमः ॥


१९१ ॐ सरजसे नमः ॥
१९२ ॐ विरजसे नमः ॥
१९३ ॐ पुंसे नमः ॥
१९४ ॐ पावनाय नमः ॥
१९५ ॐ पापनाशनाय नमः ॥
१९६ ॐ परावरविनिर्मुक्ताय नमः ॥
१९७ ॐ परंज्योतिये नमः ॥
१९८ ॐ पुरातनाय नमः ॥
१९९ ॐ नानाज्योतिषे नमः ॥
२०० ॐ अनेकात्मने नमः ॥२०१ ॐ स्वयंज्योतिषे ॥
२०२ ॐ सदाशिवाय नमः ॥
२०३ ॐ दिव्यज्योतिर्मयाय नमः ॥
२०४ ॐ सत्यविज्ञानभास्कराय नमः ॥
२०५ ॐ नित्यशुद्धाय नमः ॥
२०६ ॐ पराय नमः ॥
२०७ ॐ पूर्णाय नमः ॥
२०८ ॐ प्रकाशाय नमः ॥
२०९ ॐ प्रकटोद्भवाय नमः ॥
२१० ॐ प्रमादविगताय नमः ॥


२११ ॐ परेशाय नमः ॥
२१२ ॐ परविक्रमाय नमः ॥
२१३ ॐ योगिने नमः ॥
२१४ ॐ योगाय नमः ॥
२१५ ॐ योगपाय नमः ॥
२१६ ॐ योगाभ्यासप्रकाशनाय नमः ॥
२१७ ॐ योक्त्रे नमः ॥
२१८ ॐ मोक्त्रे नमः ॥
२१९ ॐ विधात्रे नमः ॥
२२० ॐ त्रात्रे नमः ॥


२२१ ॐ पात्रे नमः ॥
२२२ ॐ निरायुधाय नमः ॥
२२३ ॐ नित्यमुक्ताय नमः ॥
२२४ ॐ नित्ययुक्ताय नमः ॥
२२५ ॐ सत्याय नमः ॥
२२६ ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ॥
२२७ ॐ सत्त्वशुद्धिकराय नमः ॥
२२८ ॐ सत्त्वाय नमः ॥
२२९ ॐ सत्त्वभृताङ्गतये नमः ॥
२३० ॐ श्रीधराय नमः ॥


२३१ ॐ श्रीवपुषे नमः ॥
२३२ ॐ श्रीमते नमः ॥
२३३ ॐ श्रीनिवासाय नमः ॥
२३४ ॐ अमरचिन्ताय नमः ॥
२३५ ॐ श्रीनिधये नमः ॥
२३६ ॐ श्रीपतये नमः ॥
२३७ ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥
२३८ ॐ श्रेयस्काय नमः ॥
२३९ ॐ चरमाश्रयाय नमः ॥
२४० ॐ त्यागिने नमः ॥२४१ ॐ त्यागाज्यसंपन्नाय नमः ॥
२४२ ॐ त्यागात्मने नमः ॥
२४३ ॐ त्यागविग्रहाय नमः ॥
२४४ ॐ त्यागलक्षणसिद्धात्मने नमः ॥
२४५ ॐ त्यागज्ञाय नमः ॥
२४६ ॐ त्यागकारणाय नमः ॥
२४७ ॐ भागाय नमः ॥
२४८ ॐ भोक्त्रे नमः ॥
२४९ ॐ भोग्याय नमः ॥
२५० ॐ भोगसाधनकारणाय नमः ॥


२५१ ॐ भोगिने नमः ॥
२५२ ॐ भोगार्थसंपन्नाय नमः ॥
२५३ ॐ भोगज्ञानप्रकाशनाय नमः ॥
२५४ ॐ केवलाय नमः ॥
२५५ ॐ केशवाय नमः ॥
२५६ ॐ कृष्णाय नमः ॥
२५७ ॐ कंवाससे नमः ॥
२५८ ॐ कमलालयाय नमः ॥
२५९ ॐ कमलासनपूज्याय नमः ॥
२६० ॐ हरये नमः ॥


२६१ ॐ अज्ञानखण्डनाय नमः ॥
२६२ ॐ महात्मने नमः ॥
२६३ ॐ महदादये नमः ॥
२६४ ॐ महेशोत्तमवन्दिता नमः ॥
२६५ ॐ मनोवृद्धिविहीनात्मने नमः ॥
२६६ ॐ मानात्मने नमः ॥
२६७ ॐ मानवाधिपाय नमः ॥
२६८ ॐ भुवनेशाय नमः ॥
२६९ ॐ विभूतये नमः ॥
२७० ॐ धृतये नमः ॥


२७१ ॐ मेधाये नमः ॥
२७२ ॐ स्मृतये नमः ॥
२७३ ॐ दयाये नमः ॥
२७४ ॐ दुःखदवनानलाय नमः ॥
२७५ ॐ बुद्धाय नमः ॥
२७६ ॐ प्रबुद्धाय नमः ॥
२७७ ॐ परमेश्वराय नमः ॥
२७८ ॐ कामाग्ने नमः ॥
२७९ ॐ क्रोधाग्ने नमः ॥
२८० ॐ दंभदर्पमदापहाय नमः ॥२८१ ॐ अज्ञानतिमिरारये नमः ॥
२८२ ॐ भवारये नमः ॥
२८३ ॐ भुवनेश्वराय नमः ॥
२८४ ॐ रूपकृते नमः ॥
२८५ ॐ रूपभृते नमः ॥
२८६ ॐ रूपिणे नमः ॥
२८७ ॐ रूपग्नाय नमः ॥
२८८ ॐ रूपकारणाय नमः ॥
२८९ ॐ रूपज्ञाय नमः ॥
२९० ॐ रूपसाक्षिणे नमः ॥


२९१ ॐ नामरूपाय नमः ॥
२९२ ॐ गुणान्तकाय नमः ॥
२९३ ॐ अप्रमेयाय नमः ॥
२९४ ॐ प्रमेयाय नमः ॥
२९५ ॐ प्रमाणाय नमः ॥
२९६ ॐ प्रणवाश्रयाय नमः ॥
२९७ ॐ प्रमाणरहिताय नमः ॥
२९८ ॐ अचिन्त्याय नमः ॥
२९९ ॐ चेतनाविगताय नमः ॥
३०० ॐ अजराय नमः ॥


३०१ ॐ अक्षराय नमः ॥
३०२ ॐ अक्षरमुक्ताय नमः ॥
३०३ ॐ विज्वराय नमः ॥
३०४ ॐ ज्वरनाशनाय नमः ॥
३०५ ॐ विशिष्टाय नमः ॥
३०६ ॐ वित्तशास्त्रिणे नमः ॥
३०७ ॐ दृष्टाय नमः ॥
३०८ ॐ दृष्टान्तवर्जिताय नमः ॥
३०९ ॐ गुणेशाय नमः ॥
३१० ॐ गुणकायाय नमः ॥


३११ ॐ गुणात्मने नमः ॥
३१२ ॐ गुणभावनाय नमः ॥
३१३ ॐ अनन्तगुणसंपन्नाय नमः ॥
३१४ ॐ गुणगर्भाय नमः ॥
३१५ ॐ गुणाधिपाय नमः ॥
३१६ ॐ गुणेशाय नमः ॥
३१७ ॐ गुणनाथाय नमः ॥
३१८ ॐ गुणात्मने नमः ॥
३१९ ॐ गुणभावनाय नमः ॥
३२० ॐ गुणबन्धवे नमः ॥३२१ ॐ विवेकात्मने नमः ॥
३२२ ॐ गुणयुक्ताय नमः ॥
३२३ ॐ पराक्रमिणे नमः ॥
३२४ ॐ अतर्काय नमः ॥
३२५ ॐ आकृतवे नमः ॥
३२६ ॐ अग्नये नमः ॥
३२७ ॐ कृतज्ञाय नमः ॥
३२८ ॐ सफलाश्रयाय नमः ॥
३२९ ॐ यज्ञाय नमः ॥
३३० ॐ यज्ञफलदात्रे नमः ॥


३३१ ॐ यज्ञात्मने नमः ॥
३३२ ॐ ईजनाय नमः ॥
३३३ ॐ अमरोत्तमाय नमः ॥
३३४ ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॥
३३५ ॐ श्रीगर्भाय नमः ॥
३३६ ॐ स्वगर्भाय नमः ॥
३३७ ॐ कुणपेश्वराय नमः ॥
३३८ ॐ मायोगर्भाय नमः ॥
३३९ ॐ लोकगर्भाय नमः ॥
३४० ॐ स्वयंभुवे नमः ॥


३४१ ॐ भुवनान्तकाय नमः ॥
३४२ ॐ निष्पापाय नमः ॥
३४३ ॐ निबिडाय नमः ॥
३४४ ॐ नन्दिने नमः ॥
३४५ ॐ बोधिने नमः ॥
३४६ ॐ बोधसमाश्रयाय नमः ॥
३४७ ॐ बोधात्मने नमः ॥
३४८ ॐ बोधनात्मने नमः ॥
३४९ ॐ भेदवैतण्डखण्डनाय नमः ॥
३५० ॐ स्वभाव्याय नमः ॥


३५१ ॐ भावविमुक्ताय नमः ॥
३५२ ॐ व्यक्ताय नमः ॥
३५३ ॐ अव्यक्तसमाश्रयाय नमः ॥
३५४ ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॥
३५५ ॐ निराभासाय नमः ॥
३५६ ॐ निर्वाणाय नमः ॥
३५७ ॐ शरणाय नमः ॥
३५८ ॐ सुहृदे नमः ॥
३५९ ॐ गुह्येशाय नमः ॥
३६० ॐ गुणगंभीराय नमः ॥३६१ ॐ गुणदेशनिवारणाय नमः ॥
३६२ ॐ गुणसङ्गविहीनाय नमः ॥
३६३ ॐ योगीदर्पनाशनाय नमः ॥
३६४ ॐ आनन्दाय नमः ॥
३६५ ॐ परमानन्दाय नमः ॥
३६६ ॐ स्वानन्दसुखवर्धनाय नमः ॥
३६७ ॐ सत्यानन्दाय नमः ॥
३६८ ॐ चिदानन्दाय नमः ॥
३६९ ॐ सर्वानन्दपरायणाय नमः ॥
३७० ॐ सद्रूपाय नमः ॥


३७१ ॐ सहजाय नमः ॥
३७२ ॐ सत्याय नमः ॥
३७३ ॐ स्वानन्दाय नमः ॥
३७४ ॐ सुमनोहराय नमः ॥
३७५ ॐ सर्वाय नमः ॥
३७६ ॐ सर्वान्तराय नमः ॥
३७७ ॐ पूर्वात्पूर्वान्तराय नमः ॥
३७८ ॐ स्वमयाय नमः ॥
३७९ ॐ स्वपराय नमः ॥
३८० ॐ स्वादये नमः ॥


३८१ ॐ स्वंब्रह्मणे नमः ॥
३८२ ॐ स्वतनवे नमः ॥
३८३ ॐ स्वगाय नमः ॥
३८४ ॐ स्ववाससे नमः ॥
३८५ ॐ स्वविहीनाय नमः ॥
३८६ ॐ स्वनिधये नमः ॥
३८७ ॐ स्वपराक्षयाय नमः ॥
३८८ ॐ अनन्ताय नमः ॥
३८९ ॐ आदिरूपाय नमः ॥
३९० ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ॥


३९१ ॐ अमोघाय नमः ॥
३९२ ॐ परमामोघाय नमः ॥
३९३ ॐ परेशाय नमः ॥
३९४ ॐ परादाय नमः ॥
३९५ ॐ कवये नमः ॥
३९६ ॐ विश्वचक्षुषे नमः ॥
३९७ ॐ विश्वसाक्षिणे नमः ॥
३९८ ॐ विश्वबाहवे नमः ॥
३९९ ॐ धनेश्वराय नमः ॥
४०० ॐ धनञ्जयाय नमः ॥४०१ ॐ महातेजसे नमः ॥
४०२ ॐ तेजिष्ठाय नमः ॥
४०३ ॐ तेजसाय नमः ॥
४०४ ॐ सुखिने नमः ॥
४०५ ॐ ज्योतिषे नमः ॥
४०६ ॐ ज्योतिर्मयाय नमः ॥
४०७ ॐ जेत्रे नमः ॥
४०८ ॐ ज्योतिषां ज्योतिरात्मकाय नमः ॥
४०९ ॐ ज्योतिषामपि ज्योतिषे नमः ॥
४१० ॐ जनकाय नमः ॥


४११ ॐ जनमोहनाय नमः ॥
४१२ ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॥
४१३ ॐ जितक्रोधाय नमः ॥
४१४ ॐ जितात्मने नमः ॥
४१५ ॐ जितमानसाय नमः ॥
४१६ ॐ जितसङ्गाय नमः ॥
४१७ ॐ जितप्राणाय नमः ॥
४१८ ॐ जितसंसार नमः ॥
४१९ ॐ निर्वासनाय नमः ॥
४२० ॐ निरालंबाय नमः ॥


४२१ ॐ निर्योगक्षेमवर्जिताय नमः ॥
४२२ ॐ निरीहाय नमः ॥
४२३ ॐ निरहङ्काराय नमः ॥
४२४ ॐ निराशीनिरुपाधिकाय नमः ॥
४२५ ॐ निर्लाबोध्याय नमः ॥
४२६ ॐ विविक्तात्मने नमः ॥
४२७ ॐ विशुद्धोत्तम गौरवाय नमः ॥
४२८ ॐ विद्यायिने नमः ॥
४२९ ॐ परमार्थिने नमः ॥
४३० ॐ श्रद्धार्थिने नमः ॥


४३१ ॐ साधनात्मकाय नमः ॥
४३२ ॐ प्रत्याहारिणे नमः ॥
४३३ ॐ निराहारिणे नमः ॥
४३४ ॐ सर्वाहारपरायणाय नमः ॥
४३५ ॐ नित्यशुद्धाय नमः ॥
४३६ ॐ निराकाङ्क्षिणे नमः ॥
४३७ ॐ पारायणपरायणाय नमः ॥
४३८ ॐ अणोर्नुतरया नमः ॥
४३९ ॐ सूक्ष्माय नमः ॥
४४० ॐ स्थूलाय नमः ॥४४१ ॐ स्थूलतराय नमः ॥
४४२ ॐ एकाय नमः ॥
४४३ ॐ अनेकरूपाय नमः ॥
४४४ ॐ विश्वरूपाय नमः ॥
४४५ ॐ सनातनाय नमः ॥
४४६ ॐ नैकरूपाय नमः ॥
४४७ ॐ निरूपात्मने नमः ॥
४४८ ॐ नैकबोधमयाय नमः ॥
४४९ ॐ नैकनाममयाय नमः ॥
४५० ॐ नैकविद्याविवर्धनाय नमः ॥


४५१ ॐ एकाय नमः ॥
४५२ ॐ एकान्तिकाय नमः ॥
४५३ ॐ नानाभावविवर्जिताय नमः ॥
४५४ ॐ एकाक्षराय नमः ॥
४५५ ॐ बीजाय नमः ॥
४५६ ॐ पूर्णबिंबाय नमः ॥
४५७ ॐ सनातनाय नमः ॥
४५८ ॐ मन्त्रवीर्याय नमः ॥
४५९ ॐ मन्त्रबीजाय नमः ॥
४६० ॐ शास्त्रवीर्याय नमः ॥


४६१ ॐ जगत्पतये नमः ॥
४६२ ॐ नानावीर्यधराय नमः ॥
४६३ ॐ शक्त्रेशाय नमः ॥
४६४ ॐ पृथिवीपतये नमः ॥
४६५ ॐ प्राणेशाय नमः ॥
४६६ ॐ प्राणदाय नमः ॥
४६७ ॐ प्राणाय नमः ॥
४६८ ॐ प्राणायामपरायणाय नमः ॥
४६९ ॐ प्रणपञ्चकनिर्मुक्ताय नमः ॥
४७० ॐ कोशपञ्चकवर्जिताय नमः ॥


४७१ ॐ निश्चलाय नमः ॥
४७२ ॐ निष्कलाय नमः ॥
४७३ ॐ आङ्गाय नमः ॥
४७४ ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः ॥
४७५ ॐ निरामयाय नमः ॥
४७६ ॐ निराधाराय नमः ॥
४७७ ॐ निराकाराय नमः ॥
४७८ ॐ निर्विकार्याय नमः ॥
४७९ ॐ निरञ्जनाय नमः ॥
४८० ॐ निष्प्रतीताय नमः ॥४८१ ॐ निराभासाय नमः ॥
४८२ ॐ निरासक्ताय नमः ॥
४८३ ॐ निराकुलाय नमः ॥
४८४ ॐ निष्ठासर्वगताय नमः ॥
४८५ ॐ निरारंभाय नमः ॥
४८६ ॐ निराश्रयाय नमः ॥
४८७ ॐ निरन्तराय नमः ॥
४८८ ॐ सत्त्वगोप्त्रे नमः ॥
४८९ ॐ शान्ताय नमः ॥
४९० ॐ दान्ताय नमः ॥


४९१ ॐ महामुनये नमः ॥
४९२ ॐ निःशब्दाय नमः ॥
४९३ ॐ सुकृताय नमः ॥
४९४ ॐ स्वस्थाय नमः ॥
४९५ ॐ सत्यवादिने नमः ॥
४९६ ॐ सुरेश्वराय नमः ॥
४९७ ॐ ज्ञानदाय नमः ॥
४९८ ॐ ज्ञानविज्ञानिने नमः ॥
४९९ ॐ ज्ञानात्मने नमः ॥
५०० ॐ आनन्दपूरेताय नमः ॥


५०१ ॐ ज्ञानयज्ञविदां दक्षाय नमः ॥
५०२ ॐ ज्ञानाग्नये नमः ॥
५०३ ॐ ज्वलनाय नमः ॥
५०४ ॐ बुधाय नमः ॥
५०५ ॐ दयावते नमः ॥
५०६ ॐ भवरोगारये नमः ॥
५०७ ॐ चिकित्सा चरमागलाये नमः ॥
५०८ ॐ चन्द्रमण्डल मध्यस्थाय नमः ॥
५०९ ॐ चन्द्रकोटिसुशीलालये नमः ॥
५१० ॐ यन्त्रकृते नमः ॥


५११ ॐ परमाय नमः ॥
५१२ ॐ यन्त्रिणे नमः ॥
५१३ ॐ यन्त्रारूढापराजिताय नमः ॥
५१४ ॐ यन्त्रविदे नमः ॥
५१५ ॐ यन्त्रवासाय नमः ॥
५१६ ॐ यन्त्राधाराय नमः ॥
५१७ ॐ धराधाराय नमः ॥
५१८ ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ॥
५१९ ॐ तत्त्वभूतात्मने नमः ॥
५२० ॐ महत्तत्त्वप्रकाशनायनमः ॥५२१ ॐ तत्त्वसङ्ख्यानयोगज्ञाय नमः ॥
५२२ ॐ साङ्ख्यशास्त्रप्रवर्तकाय नमः ॥
५२३ ॐ अनन्त विक्रमाय नमः ॥
५२४ ॐ देवाय नमः ॥
५२५ ॐ माधवाय नमः ॥
५२६ ॐ धनेश्वराय नमः ॥
५२७ ॐ साधवे नमः ॥
५२८ ॐ साधु वरिष्ठात्मने नमः ॥
५२९ ॐ सावधानाय नमः ॥
५३० ॐ अमरोत्तमाय नमः ॥


५३१ ॐ निःसङ्कल्पाय नमः ॥
५३२ ॐ निराधाराय नमः ॥
५३३ ॐ दुर्धराय नमः ॥
५३४ ॐ आत्मविदे नमः ॥
५३५ ॐ पतये नमः ॥
५३६ ॐ आरोग्यसुखदाय नमः ॥
५३७ ॐ प्रवराय नमः ॥
५३८ ॐ वासवाय नमः ॥
५३९ ॐ परेशाय नमः ॥
५४० ॐ परमोदाराय नमः ॥


५४१ ॐ प्रत्यक्चैतन्य दुर्गमाय नमः ॥
५४२ ॐ दुराधर्षाय नमः ॥
५४३ ॐ दुरावासाय नमः ॥
५४४ ॐ दूरत्वपरिनाशनाय नमः ॥
५४५ ॐ वेदविदे नमः ॥
५४६ ॐ वेदकृते नमः ॥
५४७ ॐ वेदाय नमः ॥
५४८ ॐ वेदात्मने नमः ॥
५४९ ॐ विमलाशयाय नमः ॥
५५० ॐ विविक्तसेविने नमः ॥


५५१ ॐ संसारश्रमनाशनाय नमः ॥
५५२ ॐ ब्रह्मयोनये नमः ॥
५५३ ॐ बृहद्योनये नमः ॥
५५४ ॐ विश्वयोनये नमः ॥
५५५ ॐ विदेहवते नमः ॥
५५६ ॐ विशालाक्षाय नमः ॥
५५७ ॐ विश्वनाथाय नमः ॥
५५८ ॐ हाटकाङ्गदभूषणाय नमः ॥
५५९ ॐ अबाध्याय नमः ॥
५६० ॐ जगदाराध्याय नमः ॥५६१ ॐ जगदाखिलपालनाय नमः ॥
५६२ ॐ जनवते नमः ॥
५६३ ॐ धनवते नमः ॥
५६४ ॐ धर्मिणे नमः ॥
५६५ ॐ धर्मगाय नमः ॥
५६६ ॐ धर्मवर्धनाय नमः ॥
५६७ ॐ अमृताय नमः ॥
५६८ ॐ शाश्वताय नमः ॥
५६९ ॐ साध्याय नमः ॥
५७० ॐ सिद्धिदाय नमः ॥


५७१ ॐ सुमनोहराय नमः ॥
५७२ ॐ खलुब्रह्म खलुस्थानाय नमः ॥
५७३ ॐ मुनीनां परमागतये नमः ॥
५७४ ॐ उपदृष्टे नमः ॥
५७५ ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥
५७६ ॐ शुचिर्भूताय नमः ॥
५७७ ॐ अनामयाय नमः ॥
५७८ ॐ वेदसिद्धान्तवेद्याय नमः ॥
५७९ ॐ मानसाह्लादवर्धनाय नमः ॥
५८० ॐ देहादन्याय नमः ॥


५८१ ॐ गुणादन्याय नमः ॥
५८२ ॐ लोकादन्याय नमः ॥
५८३ ॐ विवेकविदे नमः ॥
५८४ ॐ दुष्टस्वप्नहराय नमः ॥
५८५ ॐ गुरवे नमः ॥
५८६ ॐ गुरुवरोत्तमाय नमः ॥
५८७ ॐ कर्मिणे नमः ॥
५८८ ॐ कर्मविनिर्मुक्ताय नमः ॥
५८९ ॐ संन्यासिने नमः ॥
५९० ॐ साधकेश्वराय नमः ॥


५९१ ॐ सर्वभावविहिनाय नमः ॥
५९२ ॐ तृष्णासङ्गनिवारणाय नमः ॥
५९३ ॐ त्यागिने नमः ॥
५९४ ॐ त्यगवपुषे नमः ॥
५९५ ॐ त्यागाय नमः ॥
५९६ ॐ त्यागदानविवर्जिताय नमः ॥
५९७ ॐ त्यागकारणत्यागात्मने नमः ॥
५९८ ॐ सद्गुरवे नमः ॥
५९९ ॐ सुखदायकाय नमः ॥
६०० ॐ दक्षाय नमः ॥६०१ ॐ दक्षादि वन्द्याय नमः ॥
६०२ ॐ ज्ञानवादप्रवतकाय नमः ॥
६०३ ॐ शब्दब्रह्ममयात्मने नमः ॥
६०४ ॐ शब्दब्रह्मप्रकाशवते नमः ॥
६०५ ॐ ग्रसिष्णवे नमः ॥
६०६ ॐ प्रभविष्णवे नमः ॥
६०७ ॐ सहिष्णवे नमः ॥
६०८ ॐ विगतान्तराय नमः ॥
६०९ ॐ विद्वत्तमाय नमः ॥
६१० ॐ महावन्द्याय नमः ॥


६११ ॐ विशालोत्तम वाङ्मुनये नमः ॥
६१२ ॐ ब्रह्मविदे नमः ॥
६१३ ॐ ब्रह्मभावाय नमः ॥
६१४ ॐ ब्रह्मऋषये नमः ॥
६१५ ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॥
६१६ ॐ ब्रह्मणे नमः ॥
६१७ ॐ ब्रह्मप्रकाशात्मने नमः ॥
६१८ ॐ ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय नमः ॥
६१९ ॐ अत्रिवंशप्रभूतात्मने नमः ॥
६२० ॐ तापसोत्तम् वन्दिताय नमः ॥


६२१ ॐ आत्मवासिने नमः ॥
६२२ ॐ विधेयात्मने नमः ॥
६२३ ॐ अत्रिवंशविवर्धनाय नमः ॥
६२४ ॐ प्रवर्तनाय नमः ॥
६२५ ॐ निवृत्तात्मने नमः ॥
६२६ ॐ प्रलयोदकसन्निभाय नमः ॥
६२७ ॐ नारायणाय नमः ॥
६२८ ॐ महागर्भाय नमः ॥
६२९ ॐ भार्गवप्रियकृत्तमाय नमः ॥
६३० ॐ सङ्कल्पदुःखदलनाय नमः ॥


६३१ ॐ संसारतमनाशनाय नमः ॥
६३२ ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॥
६३३ ॐ त्रिधाकाराय नमः ॥
६३४ ॐ त्रिमूर्तये नमः ॥
६३५ ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ॥
६३६ ॐ भेदत्रयहराय नमः ॥
६३७ ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः ॥
६३८ ॐ दोषत्रयविभेदिने नमः ॥
६३९ ॐ संशयार्णवखण्डनाय नमः ॥
६४० ॐ असंशयाय नमः ॥६४१ ॐ असंमूढाय नमः ॥
६४२ ॐ अवादिने नमः ॥
६४३ ॐ राजवन्दिताय नमः ॥
६४४ ॐ राजयोगिने नमः ॥
६४५ ॐ महायोगिने नमः ॥
६४६ ॐ स्वभावगलिताय नमः ॥
६४७ ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ॥
६४८ ॐ पवित्राङ्घ्रये नमः ॥
६४९ ॐ ध्यानयोगपरायणाय नमः ॥
६५० ॐ ध्यानस्थाय नमः ॥


६५१ ॐ ध्यानगम्याय नमः ॥
६५२ ॐ विधेयात्मने नमः ॥
६५३ ॐ पुरातनाय नमः ॥
६५४ ॐ अविज्ञेयाय नमः ॥
६५५ ॐ अन्तरात्मने नमः ॥
६५६ ॐ मुख्यबिंबसनातनाय नमः ॥
६५७ ॐ जीवसञ्जीवनाय नमः ॥
६५८ ॐ जीवाय नमः ॥
६५९ ॐ चिद्विलासाय नमः ॥
६६० ॐ चिदाश्रयाअय नमः ॥


६६१ ॐ महेन्द्राय नमः ॥
६६२ ॐ अमरमान्याय नमः ॥
६६३ ॐ योगीन्द्राय नमः ॥
६६४ ॐ योगविद्मयाय नमः ॥
६६५ ॐ योगधर्माय नमः ॥
६६६ ॐ योगाय नमः ॥
६६७ ॐ तत्त्वाय नमः ॥
६६८ ॐ तत्त्वविनिश्चयाय नमः ॥
६६९ ॐ नैकबाहवे नमः ॥
६७० ॐ अनन्तात्मने नमः ॥


६७१ ॐ नैकनानापराक्रोणाय नमः ॥
६७२ ॐ नैकाक्षिणे नमः ॥
६७३ ॐ नैकपादाय नमः ॥
६७४ ॐ नाथनाथाय नमः ॥
६७५ ॐ उत्तमोत्तमाय नमः ॥
६७६ ॐ सहस्रशीर्षिणे नमः ॥
६७७ ॐ पुरुषाय नमः ॥
६७८ ॐ सहस्राक्षाय नमः ॥
६७९ ॐ सहस्रपदे नमः ॥
६८० ॐ सहस्ररूपदृशे नमः ॥६८१ ॐ सहस्रामय उद्भवाय नमः ॥
६८२ ॐ त्रिपाद पुरुषाय नमः ॥
६८३ ॐ त्रिपदोर्ध्वाय नमः ॥
६८४ ॐ त्र्ययंबकाय नमः ॥
६८५ ॐ महावीर्याय नमः ॥
६८६ ॐ योगवीर्यविशारदाय नमः ॥
६८७ ॐ विजयिने नमः ॥
६८८ ॐ विनयिने नमः ॥
६८९ ॐ जेत्रे नमः ॥
६९० ॐ वीतरागिणे नमः ॥


६९१ ॐ विराजिताय नमः ॥
६९२ ॐ रुद्राय नमः ॥
६९३ ॐ रौद्राय नमः ॥
६९४ ॐ महाभीमाय नमः ॥
६९५ ॐ प्राज्ञमुख्याय नमः ॥
६९६ ॐ सदाशुचये नमः ॥
६९७ ॐ अन्तर्ज्योतिषे नमः ॥
६९८ ॐ अनन्तात्मने नमः ॥
६९९ ॐ प्रत्यगात्मने नमः ॥
७०० ॐ निरन्तराय नमः ॥


७०१ ॐअरूपाय नमः ॥
७०२ ॐ आत्मरूपाय नमः ॥
७०३ ॐ सर्वभावविनिर्वृत्ताय नमः ॥
७०४ ॐ अन्तःशून्याय नमः ॥
७०५ ॐ बहिःशून्याय नमः ॥
७०६ ॐ शून्यात्मने नमः ॥
७०७ ॐ शून्यभावनाय नमः ॥
७०८ ॐ अन्तःपूर्णाय नमः ॥
७०९ ॐ बहिःपूर्णाय नमः ॥
७१० ॐ पूर्णात्मने नमः ॥


७११ ॐ पूर्णभावनाय नमः ॥
७१२ ॐ अन्तस्त्यागिने नमः ॥
७१३ ॐ बहिस्त्यागिने नमः ॥
७१४ ॐ त्यागात्मने नमः ॥
७१५ ॐ सर्वयोगवते नमः ॥
७१६ ॐ अन्तर्योगिने नमः ॥
७१७ ॐ बहिर्योगिने नमः ॥
७१८ ॐ सर्वयोगपरायणाय नमः ॥
७१९ ॐ अन्तर्भोगिने नमः ॥
७२० ॐ बहिर्भोगिने नमः ॥७२१ ॐ सर्वभिगविदुत्तमाय नमः ॥
७२२ ॐ अन्तर्निष्ठाय नमः ॥
७२३ ॐ बहिर्निष्ठाय नमः ॥
७२४ ॐ सर्वनिष्ठामयाय नमः ॥
७२५ ॐ बाह्यान्तरविमुक्ताय नमः ॥
७२६ ॐ बाह्यान्तरविवर्जिताय नमः ॥
७२७ ॐ शान्ताय नमः ॥
७२८ ॐ शुद्धाय नमः ॥
७२९ ॐ विशुद्धाय नमः ॥
७३० ॐ निर्वाणाय नमः ॥


७३१ ॐ प्रकृतिचे पराय नमः ॥
७३२ ॐ अकालाय नमः ॥
७३३ ॐ कालनेमिने नमः ॥
७३४ ॐ कालकालाय नमः ॥
७३५ ॐ जनेश्वराय नमः ॥
७३६ ॐ कालात्मने नमः ॥
७३७ ॐ कालकर्त्रे नमः ॥
७३८ ॐ कालज्ञाय नमः ॥
७३९ ॐ कालनाशनाय नमः ॥
७४० ॐ कैवल्य्पददात्रे नमः ॥


७४१ ॐ कैवल्यसुखदायकाय नमः ॥
७४२ ॐ कैवल्यालयधराय नमः ॥
७४३ ॐ निर्भराय नमः ॥
७४४ ॐ हर्शवर्धनाय नमः ॥
७४५ ॐ हृदयस्थाय नमः ॥
७४६ ॐ हृषिकेषाय नमः ॥
७४७ ॐ गोविन्दाय नमः ॥
७४८ ॐ गर्भवर्जिताय नमः ॥
७४९ ॐ सकलागमपूज्याय नमः ॥
७५० ॐ निगमाय नमः ॥


७५१ ॐ निगमाश्रयाय नमः ॥
७५२ ॐ पराशक्तये नमः ॥
७५३ ॐ पराकीर्तये नमः ॥
७५४ ॐ परावृत्तये नमः ॥
७५५ ॐ निधिस्मृतये नमः ॥
७५६ ॐ पराविद्या पराक्षान्तये नमः ॥
७५७ ॐ विभक्तये नमः ॥
७५८ ॐ युक्तसद्गतये नमः ॥
७५९ ॐ स्वप्रकाशाय नमः ॥
७६० ॐ प्रकाशात्मने नमः ॥७६१ ॐ परासंवेदनात्मकाय नमः ॥
७६२ ॐ स्वसेव्याय नमः ॥
७६३ ॐ स्वविदं स्वात्मने नमः ॥
७६४ ॐ स्वसंवेद्याय नमः ॥
७६५ ॐ अनघाय नमः ॥
७६६ ॐ क्षमिणे नमः ॥
७६७ ॐ स्वानुसन्धान शीलात्मने नमः ॥
७६८ ॐ स्वानुसन्धान गोचराय नमः ॥
७६९ ॐ स्वानुसन्धान शून्यात्मने नमः ॥
७७० ॐ स्वनुसन्धानाश्रयाय नमः ॥


७७१ ॐ स्वबोधदर्पणाय नमः ॥
७७२ ॐ अभङ्गाय नमः ॥
७७३ ॐ कन्दर्पकुलनाशनाय नमः ॥
७७४ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॥
७७५ ॐ ब्रह्मवेत्रे नमः ॥
७७६ ॐ ब्राह्मणाय नमः ॥
७७७ ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः ॥
७७८ ॐ तत्त्वबोधाय नमः ॥
७७९ ॐ सुधावर्षाय नमः ॥
७८० ॐ पवनाय नमः ॥


७८१ ॐ पापपावकाय नमः ॥
७८२ ॐ ब्रह्मसूत्रविधेयात्मने नमः ॥
७८३ ॐ ब्रह्मसूत्रार्थनिर्णयाय नमः ॥
७८४ ॐ अत्यन्तिकाय नमः ॥
७८५ ॐ महाकल्पाय नमः ॥
७८६ ॐ सङ्कल्पावर्त नाशनाय नमः ॥
७८७ ॐ आधिव्याधिहराय नमः ॥
७८८ ॐ संशयार्णव शोषकाय नमः ॥
७८९ ॐ तत्त्वात्मज्ञानसन्देशाय नमः ॥
७९० ॐ महानुभावभाविताय नमः ॥


७९१ ॐ आत्मानुभवसंपन्नाय नमः ॥
७९२ ॐ स्वानुभवसुखाश्रयाय नमः ॥
७९३ ॐ अचिन्त्याय नमः ॥
७९४ ॐ बृहद्भानवे नमः ॥
७९५ ॐ प्रमदोत्कर्षनाशनाय नमः ॥
७९६ ॐ अनिकेत प्रशान्तात्मने नमः ॥
७९७ ॐ शून्यवासाय नमः ॥
७९८ ॐ जगद्वपुषे नमः ॥
७९९ ॐ चिद्गतये नमः ॥
८०० ॐ चिन्मयाय नमः ॥८०१ ॐ चक्रिणे ।
८०२ ॐ मायाचक्रप्रवर्तकाय नमः ॥
८०३ ॐ सर्ववर्णविदारंभिणे नमः ॥
८०४ ॐ सर्वारंभपरायणाय नमः ॥
८०५ ॐ पुराणाय नमः ॥
८०६ ॐ प्रवराय नमः ॥
८०७ ॐ दात्रे नमः ॥
८०८ ॐ सुनराय नमः ॥
८०९ ॐ कनकाङ्गदिने नमः ॥
८१० ॐ अनसूयात्मजाय नमः ॥


८११ ॐ दत्ताय नमः ॥
८१२ ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥
८१३ ॐ सर्वकामदाय नमः ॥
८१४ ॐ कामजिते नमः ॥
८१५ ॐ कामपटाय नमः ॥
८१६ ॐ कामिने नमः ॥
८१७ ॐ कामप्रदगमाय नमः ॥
८१८ ॐ कामवते नमः ॥
८१९ ॐ कामपोषाय नमः ॥
८२० ॐ सर्वकामनिवर्तकाय नमः ॥


८२१ ॐ सर्वकामफलोत्पत्तये नमः ॥
८२२ ॐ सर्वकामफलप्रदाय नमः ॥
८२३ ॐ सर्वकामफलैः पूज्याय नमः ॥
८२४ ॐ सर्वकामफलाश्रयाय नमः ॥
८२५ ॐ विश्वकर्मणे नमः ॥
८२६ ॐ कृतात्मने नमः ॥
८२७ ॐ कृतज्ञाय नमः ॥
८२८ ॐ सर्वसाक्षिकाय नमः ॥
८२९ ॐ सर्वारंभपरित्यागिने नमः ॥
८३० ॐ जडोन्मत्तपिशाचवते नमः ॥


८३१ ॐ भिक्षवे नमः ॥
८३२ ॐ भिक्षाकराय नमः ॥
८३३ ॐ भीक्ष्णाहारिणे नमः ॥
८३४ ॐ निराश्रमणे नमः ॥
८३५ ॐ अकुलाय नमः ॥
८३६ ॐ अनुकूलाय नमः ॥
८३७ ॐ विकलाय नमः ॥
८३८ ॐ अकलाय नमः ॥
८३९ ॐ जटिलाय नमः ॥
८४० ॐ वनचारिणे नमः ॥८४१ ॐ दण्डिने नमः ॥
८४२ ॐ मुण्डिने नमः ॥
८४३ ॐ गन्धिने नमः ॥
८४४ ॐ देहधर्मविहीनात्मने नमः ॥
८४५ ॐ एकाकिने नमः ॥
८४६ ॐ सङ्गवर्जिताय नमः ॥
८४७ ॐ आश्रमिणे नमः ॥
८४८ ॐ अनाश्रमारंभाय नमः ॥
८४९ ॐ अनाचारिणे नमः ॥
८५० ॐ कर्मवर्जिताय नमः ॥


८५१ ॐ असन्देहिने नमः ॥
८५२ ॐ सन्देहिने नमः ॥
८५३ ॐ नकिन्चन च किनमः ॥न्चनाय नमः ॥
८५४ ॐ नृदेहिने नमः ॥
८५५ ॐ देहशून्याय नमः ॥
८५६ ॐ नाभाविने नमः ॥
८५७ ॐ भावनिर्गताय नमः ॥
८५८ ॐ नाब्रह्मणे नमः ॥
८५९ ॐ परब्रह्मणे नमः ॥
८६० ॐ स्वयमेव निराकुलाय नमः ॥


८६१ ॐ अनघाय नमः ॥
८६२ ॐ अगुरवे नमः ॥
८६३ ॐ नाथनाथोत्तमाय नमः ॥
८६४ ॐ गुरवे नमः ॥
८६५ ॐ द्विभुजाय नमः ॥
८६६ ॐ प्राकृताय नमः ॥
८६७ ॐ जनकाय नमः ॥
८६८ ॐ पितामहाय नमः ॥
८६९ ॐ अनात्मने नमः ॥
८७० ॐ नचनानात्मने नमः ॥


८७१ ॐ नीतये नमः ॥
८७२ ॐ नीतोमतां वराय नमः ॥
८७३ ॐ सहजाय नमः ॥
८७४ ॐ सदृशाय नमः ॥
८७५ ॐ सिद्धाय नमः ॥
८७६ ॐ एकाय नमः ॥
८७७ ॐ चिन्मात्राय नमः ॥
८७८ ॐ नकर्त्रे नमः ॥
८७९ ॐ कर्त्रे नमः ॥
८८० ॐ भोक्त्रे नमः ॥८८१ ॐ भोगविवर्जिताय नमः ॥
८८२ ॐ तुरीयाय नमः ॥
८८३ ॐ तुरीयातीताय नमः ॥
८८४ ॐ स्वच्छाय नमः ॥
८८५ ॐ सर्वमयाय नमः ॥
८८६ ॐ सर्वाधिष्ठानरूपय नमः ॥
८८७ ॐ सर्वध्येयविवर्जिताय नमः ॥
८८८ ॐ सर्वलोकनिवासात्मने नमः ॥
८८९ ॐ सकलोत्तमवन्दिताय नमः ॥
८९० ॐ देहभृते नमः ॥


८९१ ॐ देहकृते नमः ॥
८९२ ॐ देहात्मने नमः ॥
८९३ ॐ देहभावनाय नमः ॥
८९४ ॐ देहिने नमः ॥
८९५ ॐ देहविभक्ताय नमः ॥
८९६ ॐ देहभावप्रकाशनाय नमः ॥
८९७ ॐ लयस्थाय नमः ॥
८९८ ॐ लयविदे नमः ॥
८९९ ॐ लयभावाय नमः ॥
९०० ॐ बोधवते नमः ॥


९०१ ॐ लयातीताय नमः ॥
९०२ ॐ लयस्यान्ताय नमः ॥
९०३ ॐ लयभावनिवारणाय नमः ॥
९०४ ॐ विमुखाय नमः ॥
९०५ ॐ प्रमुखाय नमः ॥
९०६ ॐ प्रत्यङ्मुखवदाचारिणे नमः ॥
९०७ ॐ विश्वभुजे नमः ॥
९०८ ॐ विश्वघृषे नमः ॥
९०९ ॐ विश्वाय नमः ॥
९१० ॐ विश्वक्षेमकराय नमः ॥


९११ ॐ अविक्षिप्ताय नमः ॥
९१२ ॐ अप्रमादिने नमः ॥
९१३ ॐ परार्धये नमः ॥
९१४ ॐ परमार्थदृशे नमः ॥
९१५ ॐ स्वानुभवविहीनाय नमः ॥
९१६ ॐ स्वानुभवप्रकाशनाय नमः ॥
९१७ ॐ निरिन्द्रियाय नमः ॥
९१८ ॐ निर्बुद्धये नमः ॥
९१९ ॐ निराभासाय नमः ॥
९२० ॐ निराकृताय नमः ॥९२१ ॐ निरहङ्काराय नमः ॥
९२२ ॐ रूपात्मने नमः ॥
९२३ ॐ निर्वपुषे नमः ॥
९२४ ॐ सकलाश्रयाय नमः ॥
९२५ ॐ शोकदुःखहराय नमः ॥
९२६ ॐ भोगमोक्षफलप्रदाय नमः ॥
९२७ ॐ सुप्रसन्नाय नमः ॥
९२८ ॐ सूक्ष्माय नमः ॥
९२९ ॐ शब्दब्रह्मार्थसंगृहाय नमः ॥
९३० ॐ आगमापाय शून्याय नमः ॥


९३१ ॐ स्थानदाय नमः ॥
९३२ ॐ सताङ्गतये नमः ॥
९३३ ॐ आकृताय नमः ॥
९३४ ॐ सुकृताय नमः ॥
९३५ ॐ कृतकर्मविनिर्वृताय नमः ॥
९३६ ॐ भेदत्रयहराय नमः ॥
९३७ ॐ देहत्रयविनिर्गताय नमः ॥
९३८ ॐ सर्वकामप्रदाय नमः ॥
९३९ ॐ सर्वकामनिवर्तकाय नमः ॥
९४० ॐ सिद्धेश्वराय नमः ॥


९४१ ॐ अजराय नमः ॥
९४२ ॐ पञ्चबाणदर्पहुताशनाय नमः ॥
९४३ ॐ चतुराक्षरबीजात्मने नमः ॥
९४४ ॐ स्वभुवे नमः ॥
९४५ ॐ चित्कीर्तिभूषणाय नमः ॥
९४६ ॐ अगाधबुद्धये नमः ॥
९४७ ॐ अक्षुब्धाय नमः ॥
९४८ ॐ चन्द्रसूर्याग्निलोचनाय नमः ॥
९४९ ॐ यमदंष्ट्राय नमः ॥
९५० ॐ अतिसंहर्त्रे नमः ॥


९५१ ॐ परमानन्दसागराय नमः ॥
९५२ ॐ लीलाविश्वंभराय नमः ॥
९५३ ॐ भानवे नमः ॥
९५४ ॐ भैरवाय नमः ॥
९५५ ॐ भीमलोचनाय नमः ॥
९५६ ॐ ब्रह्मचर्मांबराय नमः ॥
९५७ ॐ कालाय नमः ॥
९५८ ॐ अचलाय नमः ॥
९५९ ॐ चलनान्तकाय नमः ॥
९६० ॐ आदिदेवाय नमः ॥९६१ ॐ जगद्योनये नमः ॥
९६२ ॐ वसवारि विमर्दनाय नमः ॥
९६३ ॐ विकर्मकर्मकर्मज्ञाय नमः ॥
९६४ ॐ अनन्य गमकाय नमः ॥
९६५ ॐ अगमाय नमः ॥
९६६ ॐ अबद्धकर्मशून्याय नमः ॥
९६७ ॐ कामरागकुलक्षयाय नमः ॥
९६८ ॐ योगान्धकारमथनाय नमः ॥
९६९ ॐ पद्मजन्मादिवन्दिताय नमः ॥
९७० ॐ भक्तकामाय नमः ॥


९७१ ॐ अग्रजाय नमः ॥
९७२ ॐ चक्रिणे नमः ॥
९७३ ॐ भावनिर्भावकाय नमः ॥
९७४ ॐ भेदाङ्काय नमः ॥
९७५ ॐ महते नमः ॥
९७६ ॐ अग्रगाय नमः ॥
९७७ ॐ निगुहाय नमः ॥
९७८ ॐ गोचरान्तकाय नमः ॥
९७९ ॐ कालाग्निशमनाय नमः ॥
९८० ॐ शङ्खचक्रपद्मगदाधराय नमः ॥


९८१ ॐ दीप्ताय नमः ॥
९८२ ॐ दीनपतये नमः ॥
९८३ ॐ शास्त्रे नमः ॥
९८४ ॐ स्वच्छन्दाय नमः ॥
९८५ ॐ मुक्तिदायकाय नमः ॥
९८६ ॐ व्योमधर्मांबराय नमः ॥
९८७ ॐ भेत्रे नमः ॥
९८८ ॐ भस्मधारिणे नमः ॥
९८९ ॐ धराधराय नमः ॥
९९० ॐ धर्मगुप्ताय नमः ॥


९९१ ॐ अन्वयात्मने नमः ॥
९९२ ॐ व्यतिरेकार्थनिर्णयाय नमः ॥
९९३ ॐ एकोनेक गुणभासाभासनिर्भासवर्जिताय नमः ॥
९९४ ॐ भावाभाव स्वभावात्मने नमः ॥
९९५ ॐ भावाभाव विभावविदे नमः ॥
९९६ ॐ योगीहृदयविश्रामाय नमः ॥
९९७ ॐ अनन्तविद्याविवर्धनाय नमः ॥
९९८ ॐ विघ्नान्तकाय नमः ॥
९९९ ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ॥
१००० ॐ तत्त्वात्मज्ञानसागराय नमः ॥


इति श्रीमद् दत्तात्रेय सहस्र नामावली संपूर्णम् ॥