तिब्बती-संस्कृत-आङ्लशब्दकोशः/प-भ

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ


 • པ་▫ pa▪ father
 • པ་ཊ་རི་མོ་▫ pa ṭa ri mo▪ {PH}scrollwork patterns ("volutes")
 • པ་ཕ་▫ pa pha▪ father
 • པ་ལ་བ་▫ pa la ba▪ {PH}Parthian (i.e. Bactrian)
 • པ་ལ་ཤ་▫ pa la sha▪ {BMH} palāśa▪ {PH}palāśa tree
 • པ་ལ་ཤའི་མེ་ཏོག་▫ pa la sha'i me tog▪ {BMH} palāśa▪ {PH}palāśa flower
 • པ་ལགས་▫ pa lags▪ father {hon.} Tenses: future, present, past, imperative
 • པ་སངས་▫ pa sangs▪ friday
 • པགས་པ་▫ pags pa▪ skin པགས་པ། ལུས་▫ pags pa; lus▪ sparśana▪ skin; body
 • པང་▫ pang▪ lap
 • པད་▫ pad▪ padma▪ lotus
 • པདྨ་འབྱུང་གནས་▫ padma 'byung gnas▪ {PH} Padmasambhava
 • པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་▫ pad 'byung yab yum▪ {PH} Padmasambhava and consort
 • པད་མ་▫ pad ma▪ padma; {L}rakta▪ lotus [specifically nelumbium speciosum or nymphaea alba]; ruby{D1}
 • པདྨ་གར་དབང་▫ padma gar dbang▪ {PH} Avalokiteśvara / Hayagriva
 • པདྨ་བསྣམས་▫ padma bsnams▪ {PH}Padmapāṇi
 • པད་མའི་ར་ག་▫ pad ma'i ra ga▪ padma-rakta▪ ruby
 • པཎ་▫ paṇ▪ paṇḍita
 • པན་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཆ་▫ pan chen gyi yig cha▪ {PH} textbooks of Paṇ-chen [So-nam-drak-ba]
 • པཎ་ཆེན་བསོད་ནམས་བྲགས་པ་▫ paṇ chen bsod nams brags pa▪ Paṇ-chen Sö-nam-drag-pa; [1478-1554]; textbook author for the Lo-sel-ling College of Dre-pung University
 • པཎྜི་ཏ་▫ paṇḍi ta▪ {PH}paṇḍita
 • པཎྜིཏ་▫ paṇḍita▪ {PH}paṇḍita
 • པཎ་ཞྭ་▫ paṇ zhwa▪ [paṇḍita-hat]; scholar's hat▫ {PH}paṇḍita's hat; scholar's hat
 • པན་ཞྭ་▫ pan zhwa▪ {PH}paṇḍita's hat; scholar's hat
 • པན་ཞྭ་རྣ་རིང་▫ pan zhwa rna ring▪ {PH}paṇḍita's hat; scholar's hat
 • པཎ་ཞེ་▫ paṇ zhe▪ [paṇḍita-hat]; scholar's hat
 • པར་འགྱའ་▫ par 'gya'▪ prajñā▪ {PH}wisdom [arch. spelling]
 • ་་པར་བྱ་▫ par bya▪ [future tense marker]
 • ་་པར་བྱས་▫ par byas▪ [past tense marker—auxilliary verb]
 • ་་པར་བྱེད་▫ par byed▪ [present tense marker— auxilliary verb]
 • པི་བང་▫ pi bang▪ པི་ཝང།▫ pi wang/▪ {L}vīṇā▪ an Indian lute with seven strings
 • པི་ཝང་▫ pi wang▪ པི་བང།▫ pi bang/▪ {L}vīṇā▪ an Indian lute with seven strings
 • པུ་གུ་▫ pu gu▪ child; children
 • པུ་ཏི་▫ pu ti▪ book
 • པུ་ལི་▫ pu li▪ ball{D1}
 • པུ་ལི་སི་▫ pu li si▪ police
 • པུར་རྒྱལ་▫ pur rgyal▪ pretapurī{Das}▪ kingdom of the dead [an epithet of Tibet]
 • པུས་▫ pus▪ {PH}knee
 • པུས་མོ་གཡས་པའི་ལྷ་ང་▫ pus mo g.yas pa'i lha nga▪ {Toh. 16} ??? dakṣinaṃ jānu-maṇḍala▪ {PH}bent right knee
 • པུས་མོའི་ལྷ་ང་▫ pus mo'i lha nga▪ {C}jānu-maṇḍala▪ {C}knee(s); knee-cap
 • པུས་མོའི་ལྷ་ང་དང་ལོང་བུ་ཆེ་བ་མི་མངོན་པ་▫ pus mo'i lha nga dang long bu che ba mi mngon pa▪ inconspicuous kneecaps and ankles
 • པུས་འོག་▫ pus 'og▪ {PH}lower edge of the knee
 • པོ་ཏི་▫ po ti▪ པོད་▫ pod▪ volume; book
 • པོ་ལི་▫ po li▪ ball
 • པོད་▫ pod▪ པོ་ཏི་▫ po ti▪ volume; book
 • པདྨ་▫ padma▪ padma▪ lotus [specifically nelumbium speciosum or nymphaea alba]; ruby▫ {PH}lotus
 • པདྨ་▫ padma▪ {C}padma▪ lotus [transliteration of the Sanskrit word, padma]▫ {PH}lotus▫ {C} pink lotus specifically nelumbium speciosum or Tenses: future, present, past, imperative nymphaea alba
 • པདྨ་དཀར་པོ་▫ padma dkar po▪ Padma-kar-po (1527-1592), a Ka-gyu (bka' rgyud) scholar
 • པདྨའི་ངང་ཚུལ་▫ padma'i ngang tshul▪ [The one who is] the nature of the Lotus (Kamalashīla)▫ {PH} [The one who is] the nature of the Lotus [epith. of Kamalaśīla]
 • པདྨ་རལ▫ padma ral▪ {L}padmarāga▪ ruby
 • པྲ་སེན་▫ pra sen▪ {PH}mirror divination
 • དཔག་▫ dpag▪ mā▪ fathom; measure; limit
 • དཔག་ཏུ་མེད་▫ dpag tu med▪ {MV}aparimāṇa; {MV}aprameyatva; {MV}ameya▪ limitless; immeasurable
 • དཔག་ཏུ་མེད་པ་▫ dpag tu med pa▪ {C,L,MSA} aprameya; {C,MV}aparimāṇa; {C,MSA}aparimita {C}(=amita); {C}amita; {MSA}amitā; {MSA} apramāṇa; {MSA,MV}ameya; {MV}aprameyatva▪ [measure-as-not exist]; limitless; immeasurable ▫ {C}countless; measureless; quite measureless; infinite; illimitable; innumerable; unlimited; magnificent
 • དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་▫ dpag tu med pa nyid▪ {MSA} aprameyatva▪ limitlessness; immeasurability
 • དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དངོས་པོ་▫ dpag tu med pa'i dngos po▪ {MSA}vastu ... aprameyaṃ▪ limitless thing
 • དཔག་ཏུ་མེད་ཚད་མེད་པ་▫ dpag tu med tshad med pa▪ {C}aparimāṇa▪ limitless; immeasurable
 • དཔག་ཏུ་ཡོད་པ་▫ dpag tu yod pa▪ {MSA}parimita▪ measurable
 • དཔག་དུ་མེད་པའི་དུས་▫ dpag du med pa'i dus▪ {MSA} aprameya ... kāla▪ limitless time; immeasurable time
 • དཔག་པ་▫ dpag pa▪ {L}mā▪ measure; limit; fathom
 • དཔག་མེད་▫ dpag med▪ {MSA}aprameya; {MSA}ameya ▪ limitless; immeasurable
 • དཔག་མེད་པར་▫ dpag med par▪ {MSA}ameya-ga▪ limitlessly {T}
 • དཔག་མེད་ཡོན་ཏན་ཚོགས་འཕེལ་▫ dpag med yon tan tshogs 'phel▪ {MSA}guṇa-gaṇa-vṛddhi ... aprameya ▪ limitless increase in the collection of good qualities {T}
 • དཔག་མེད་རིང་བ་▫ dpag med ring ba▪ {MSA} aprameya; {MSA}ameya▪ {PH}immeasurably long
 • དཔག་གཞི་▫ dpag gzhi▪ *anumāna-āśraya▪ basis of inference
 • དཔག་བསམ་གྱི་སྡོང་པོ་▫ dpag bsam gyi sdong po▪ {LCh}kalpa-vṛkṣa▪ [measure-think-of-trunk]; wish-granting tree
 • དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་▫ dpag bsam gyi shing▪ {LCh} kalpa-vṛkṣa▪ [measure-think-of-trunk]; wish-granting tree
 • དཔང་སྐོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་▫ dpang skong phyag brgya pa ▪ *sākṣipūrṇamudraka▪ {PH}"One Hundred Homages for Mending Transgressions" (D 267)
 • དཔའ་▫ dpa'▪ {C}śūra; {C}dhīra▪ hero; intrepid person▫ {PH}hero▫ {C}heroic spirit; courageous; steadily wise
 • དཔའ་བར་འགྲོ་བ་▫ dpa' bar 'gro ba▪ going-as-a-hero
 • དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་▫ dpa' bar 'gro ba zhes bya ba'i ting nge 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ śūraṃgamo nāma samādhi▪ going-as-a-hero meditative stabilization
 • དཔའ་བོ་▫ dpa' bo▪ {LCh}vīra; {LCh}śūra; {C}dhīra ▪ hero; intrepid person; Shūra▫ {PH}hero; intrepid person▫ {C}courageous; steadily wise; heroic spiritམཁས་མཆོག་དཔའ་བོ་▫ mkhas mchog dpa' bo▫ the excellent scholar Śūra
 • དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་▫ dpa' bo rdo rje▪ [hero-vajra]; Pa-wo-dor-jay [p.n. of a lama]
 • དཔའ་བོར་འགྲོ་བ་▫ dpa' bor 'gro ba▪ {C}śūraṅgama▪ {C}heroic valor
 • དཔའ་ཞིང་རྟུལ་ཕོད་སྐྱེས་བུ་མང་▫ dpa' zhing rtul phod skyes bu mang▪ {C} bahu-śūra-vīrā▪ {C}many heroic champions Tenses: future, present, past, imperative
 • དཔའ་རླབས་▫ dpa' rlabs▪ waves
 • དཔར་▫ dpar▪ {PH}page▫ ཐིག་ཕྲེང་སེར་པོ་དཔར་དུ་བཏབ།▫ There were yellow printed lines laid out on the page.▫ {GCG} p.17
 • དཔལ་▫ dpal▪ {C}śriyas; {MSA}śrī; dhī (=śriyā?)▪ glorious; glory; fortune; luck▫ {PH}ensignia; banner▫ {C}majesty
 • དཔལ་གྱི་ཁབ་▫ dpal gyi khab▪ {Ship 64b.2}
 • དཔལ་གྱི་བེའུ་▫ dpal gyi be'u▪ དཔལ་བེའུ།▫ dpal be'u/▪ {C}śrī-vatsa▪ [glory-of-calf] endless knot▫ {C} the śrīvatsa sign
 • དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་▫ dpal gyi bsam yas lhun gyis grub pa▪ {PH}Samye Hlun-gyi-drup-pa [Temple] ("spontaneous fulfillment of limitless aspirations")
 • དཔལ་མགྲིན་▫ dpal mgrin▪ {Tomabechi} śrīkaṇṭha▪ {PH}Śrīkaṇṭha
 • དཔལ་ལྡན་▫ dpal ldan▪ {LCh}śrīmat▪ [glory-possessing]; glorious
 • དཔལ་ལྡན་རྒྱུ་སྐར་གྱི་མཆོད་རྟེན་▫ dpal ldan rgyu skar gyi mchod rten▪ Glorious Stūpa of the Constellations
 • དཔལ་ནག་པོ་▫ dpal nag po▪ {PH}Śrī Kṛṣṇa
 • དཔལ་བེའུ་▫ dpal be'u▪ {PH}endless knot
 • དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་▫ dpal brtsegs rgyal po▪ {C} śrīkūṭa-rāja▪ {PH}Śrīkūṭa-rāja
 • དཔལ་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་▫ dpal bsam yas lhun gyis grub pa▪ {PH}Samye Hlun-gyi-drup-pa [Temple] ("spontaneous fulfillment of limitless aspirations")
 • དཔུང་▫ dpung▪ {MSA}bala▪ army; power; might
 • དཔུང་གི་ཚོགས་▫ dpung gi tshogs▪ {PH}armies; forces
 • དཔུང་གི་ཚོགས་ཡན་ལག་བཞི་པ་▫ dpung gi tshogs yan lag bzhi pa▪ {MSA}catur-aṅga-bala-kāya▪ four limbs of an army
 • དཔུང་མགོ་ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པ་▫ dpung mgo shin tu zlum pa▪ shoulders very round
 • དཔུང་གཉེན་▫ dpung gnyen▪ {C}parāyaṇa; {C}śaraṇa▪ defender▫ {C}final relief; refuge
 • དཔུང་བུ་▫ dpung bu▪ army{S}
 • དཔུང་ཚོགས་▫ dpung tshogs▪ {C}bala-kāya▪ {PH} armies; forces▫ {C}army
 • དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་▫ dpung bzang gis zhus pa zhes bya ba'i rgyud▪ subāhu-paripṛcchā-tantra▪ Questions of Subāhu Tantra
 • དཔེ་▫ dpe▪ {LCh,C,L}upamā; {LCh,MSA,MV}dṛṣṭānta; {MV}udāhṛti; {MSA}upama; {MSA}aupamya▪ example▫ {C}similarity; similar to; simile
 • དཔེ་ཁྲིད་▫ dpe khrid▪ textual instruction
 • དཔེ་མཁྱུད་▫ dpe mkhyud▪ {MSA}muṣṭi▪ fist
 • དཔེ་དངོས་▫ dpe dngos▪ actual example[BJ 20.4]
 • དཔེ་ཆ་▫ dpe cha▪ book [Tibetan style]
 • དཔེ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་▫ dpe nyi shu rtsa gnyis▪ {MSA} dvāviṃśaty-upama▪ twenty-two examples
 • དཔེ་ཉེར་འཇལ་▫ dpe nyer 'jal▪ {GD:681,714} upamāna▪ {GD:681} analogy; {GD:714} comparison
 • དཔེ་ཉེར་འཇལ་གྱི་རྗེས་དཔག་▫ dpe nyer 'jal gyi rjes dpag▪ {PH}inference through example; inference through analogy
 • དཔེ་སྟོན་པ་▫ dpe ston pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {LCh}dārṣṭāntika▪ Exemplifier [either Sautrāntika or a school of Sautrāntika]
 • དཔེ་ཐུང་▫ dpe thung▪ {PH}short folio▫ ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་དཔེ་ཐུང་ཤོག་བུར་བྲིས།▫ chos nyid rnam 'byed dpe thung shog bur bris;▫ [Both] The Differentiation Of Phenomena And Reality and The Ornament For Clear Realizations are written on short paper folios. ▫ {GCG} p. 16
 • དཔེ་དོན་སྦྱོར་ཚུལ་▫ dpe don sbyor tshul▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ mode/way of associating the example and the meaning exemplified Tenses: future, present, past, imperative
 • དཔེ་ལྡེབ་▫ dpe ldeb▪ {PH}book▫ དཔེ་ལྡེབ་ཀྱི་ཤོག་བུ་སེན་མོ་ཙམ་དུ་བཀོག▫ dpe ldeb kyi shog bu sen mo tsam du bkog;▫ [They] have torn the page of a book into little pieces.▫ {GCG} p. 17
 • དཔེ་ནམ་མཁའ་▫ dpe nam mkha'▪ {MV}ākāśa-dṛṣṭānta▪ the example, space, {T}
 • དཔེ་བྱད་▫ dpe byad▪ {C,MV}vyañjana▪ beauty; [80] signs [of a Buddha or cakravartin]▫ {C}letter; verbal expression; minor characteristic; method
 • དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་▫ dpe byad bzang po▪ {C,MV,MSA} anuvyañjana▪ {C}minor characteristic
 • དཔེ་བྲིས་མ་▫ dpe bris ma▪ {PH}manuscript▫ དེའི་ནང་དུ་བོད་དཔེ་བྲིས་མ་མང་པོ་ཡང་འདུག▫ de'i nang du bod dpe bris ma mang po yang 'dug;▫ Inside that [box], there were many Tibetan manuscripts as well.▫ {GCG} p. 17
 • དཔེ་མ་▫ dpe ma▪ {PH}exemplary
 • དཔེ་མར་མེ་▫ dpe mar me▪ {MV}taila-pradyota-dṛṣṭānta ▪ the example, a butter lamp, {T}
 • དཔེ་མེད་▫ dpe med▪ {MSA}apratima; {MSA}nirupama▪ without an equivalent {T}; unparalleled {SW}
 • དཔེ་མེད་པ་▫ dpe med pa▪ {C}nirupama▪ {C} incomparable
 • དཔེ་ཙམ་གྱིས་▫ dpe tsam gyis▪ {MSA}dṛṣṭānta-mātrāt▪ by a mere example
 • དཔེ་མཛོད་པ་▫ dpe mdzod pa▪ {PH}librarian
 • དཔེ་རྫི་▫ dpe rdzi▪ {PH}index; register
 • དཔེ་གཞན་▫ dpe gzhan▪ {C}nidarśana▪ other example ▫ {C}definte statement; definition
 • དཔེ་རི་མོ་མཁན་▫ dpe ri mo mkhan▪ {MV}citrakara-dṛṣṭānta▪ the example, an artist, {T}
 • དཔེ་རིང་▫ dpe ring▪ {PH}long folio; long text▫ དཔེ་རིང་ལྔ།▫ dpe ring lnga;▫ [It has] five long folios.▫ {GCG} p. 16
 • དཔེ་རིས་▫ dpe ris▪ {PH}diagram
 • དཔེ་ལ་བརྟེན་གྱི་ཚད་མ་▫ dpe la brten gyi tshad ma▪ valid cognizer based upon an example
 • དཔེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་རིགས་པས་▫ dpe la brten te rigs pas ▪ {MV}dṛṣṭānta-sanniśrayeṇa yuktyā▪ through reasons depending on examples {T}
 • དཔེ་ཤིང་གཉིས་ལས་མེ་འབྱུང་བ་▫ dpe shing gnyis las me 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MV}kāṣṭha-dvayāgni-dṛṣṭānta▪ the example of fire arising from [rubbing] two sticks {T}
 • དཔེའི་ཆེ་བ་ཉིད་▫ dpe'i che ba nyid▪ {MSA}aupamya-māhātmya▪ greatness of the example
 • དཔེའི་ཆོས་▫ dpe'i chos▪ {MSA}dṛṣṭānta-dharma ▪ phenomenon that is an example; {T} exemplatory phenomena ?
 • དཔེའི་དོན་▫ dpe'i don▪ {MSA}aupamyārtha▪ meaning of the example
 • དཔེའི་ཚུལ་▫ dpe'i tshul▪ principle of the example of
 • དཔེའི་འོད་གསལ་▫ dpe'i 'od gsal▪ metaphoric clear light▫ {PH}metaphoric clear light
 • དཔེའི་ཡེ་ཤེས་▫ dpe'i ye shes▪ metaphoric pristine wisdom
 • དཔེར་བརྗོད་པ་▫ dper brjod pa▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ (ud-ā √hṛ): {MSA}udāharati; {MSA}udāharaṇa▪ expressed as an example; stated as an example
 • དཔེར་ན་▫ dper na▪ for example དཔེར་ན། ལྟ་བུའོ་▫ dper na ... lta bu'o▪ {MV.II.daśa-k} tadyathā▪ you should see ... for example
 • དཔེར་མཛད་▫ dper mdzad▪ use [something] as an example
 • དཔེར་མཛད་ནས་▫ dper mdzad nas▪ {C}upamāṃ kṛtvā▪ having given an example
 • དཔེར་ཟླར་རུང་བའི་མཚུངས་པ་▫ dper zlar rung ba'i mtshungs pa▪ matchable comparison
 • དཔེར་གསོལ་བར་▫ dper gsol bar▪ {C} Tenses: future, present, past, imperative aupamyodāharaṇam▪ {C}a simile or example
 • དཔོན་པོ་▫ dpon po▪ {PH}headman; chief
 • དཔྱ་▫ dpya▪ {PH}tax; rent
 • དཔྱ་བ་▫ dpya ba▪ {PH}tax; rent
 • དཔྱད་▫ dpyad▪ དཔྱད། དཔྱོད། དཔྱད། དཔྱོད།▫ dpyad/ dpyod/ dpyad/ dpyod/▪ analyze; investigate; examine; cut; cutting; analysis{BJ 10.3}; discrimination
 • དཔྱད་རྒྱུ་▫ dpyad rgyu▪ to be examined/analyzed; that which is to be examined/analyzed
 • དཔྱད་སྒོམ་▫ dpyad sgom▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ [analyze-meditate]; analytical meditation
 • དཔྱད་སྒོམ་གྱི་སྒོམ་བྱུང་གི་རྟོགས་པ་▫ dpyad sgom gyi sgom byung gi rtogs pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ realizational consciousness that is a state arisen from analytical meditation
 • དཔྱད་འཇོག་▫ dpyad 'jog▪ analytical and stabilizing [meditation]
 • དཔྱད་པ་▫ dpyad pa▪ {LCh}vicāra; {MSA}upabhoga (=spyad pa?)▪ analyze; investigate; examine; cut; cutting{BJ 11.1}; analysis; discrimination
 • དཔྱད་པ་དང་▫ dpyad pa dang▪ {C}carita-vicarita▪ {C} futile considerations
 • དཔྱད་པའི་ཚེ་▫ dpyad pa'i tshe▪ searching investigation {GD:520}; examine {GD:576}
 • དཔྱད་མི་བཟོད་པ་▫ dpyad mi bzod pa▪ བཟོད་བཟོད་བཟོད་བཟོད་▫ bzod bzod bzod bzod▪ cannot withstand/ bear analysis
 • དཔྱད་གཞི་▫ dpyad gzhi▪ {PH}reference; data
 • དཔྱད་བཟོད་▫ dpyad bzod▪ [able to] withstand/bear analysis
 • དཔྱད་ཤེས་▫ dpyad shes▪ *paricchinnajñāna▪ subsequent cognizer; investigating cognition {GD:649}; subsequent cognition
 • དཔྱད་ཤེས་དོན་མཐུན་▫ dpyad shes don mthun▪ factually concordant subsequent cognizer
 • དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པ་▫ dpyad gsum gyis dag pa▪ purified by the three analyses [i.e. free from the three contradictions]{BJ 10.4}
 • དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་▫ dpyad gsum gyis dag pa'i lung▪ scriptures that are purified by the three analyses [i.e. free from the three contradictions]{BJ 10.4}
 • དཔྱིད་▫ dpyid▪ spring▫ {PH}spring; springtime▫ དགུན་དང་དགུན་ཆུང་དང་དཔྱིད་ལ་སོགས་པའི་དུས་རྣམས་སྐད་ཅིག་དང་ཐང་ཅིག་དང་ཡུད་ཙམ་གྱི་རིམ་པ་མངོན་པར་འཕེལ།▫ The time [of the seasons] — mid-winter, late-winter, and spring — increases gradually with each minute, second, and instant.▫ {A4C-C}
 • དཔྱིད་ཀ་▫ dpyid ka▪ spring▫ {PH}spring; springtime
 • དཔྱིད་ཀའི་དུས་▫ dpyid ka'i dus▪ {C}vasanta▪ {PH} spring; springtime▫ {C}spring
 • དཔྱིད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་▫ dpyid kyi thig le▪ the drop of spring{TGP 68}
 • དཔྱིད་དུས་▫ dpyid dus▪ {PH}spring; springtime
 • དཔྱིད་དཔལ་▫ dpyid dpal▪ {PH}glory of springtime
 • དཔྱིད་ཟླར་པ་▫ dpyid zlar pa▪ {PH}[first month of Spring]
 • དཔྱིད་བཟང་ལ་▫ dpyid bzang la▪ {C}suvasanti▪ {C}in beautiful spring
 • དཔྱིས་▫ dpyis▪ {PH}finally
 • དཔྱོད་▫ dpyod▪ དཔྱད། དཔྱོད། དཔྱད། དཔྱོད།▫ dpyad/ dpyod/ dpyad/ dpyod/▪ vicāra; {C}avagāhate▪ analyze; investigate; examine; cut; cutting; analysis; discrimination{BJ}▫ {C}plunges (into)
 • དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་▫ dpyod ldan rnams▪ those having discrimination
 • དཔྱོད་པ་▫ dpyod pa▪ {LCh,C,MSA,MV}vicāra; {MSA,MV}vicāraṇa; {MSA,MV}vicāraṇā; {C} vyupaparīkṣaṇa (=adhivāsanatā); {MSA,MV} mīmāṃsā▪ analysis; analyze; investigate; Tenses: future, present, past, imperative examine; cut; cutting; discrimination▫ {C} discursive thought; testing; 'ability to tolerate'
 • དཔྱོད་པ་ཅན་▫ dpyod pa can▪ {MV}mīmāṃsaka▪ Mīmāṃsaka
 • དཔྱོད་པ་པ་▫ dpyod pa pa▪ mīmāṃsaka▪ Mīmāṃsaka
 • དཔྱོད་པ་བ་▫ dpyod pa ba▪ {LCh}Mīmāṃsaka; mīmāṃsaka▪ Mīmāṃsa; Analyzers; Ritualists
 • དཔྱོད་པ་མ་མཆིས་▫ dpyod pa ma mchis▪ {L}avicāra ▪ non-discrimination; without analysis; non-investigation
 • དཔྱོད་པ་ཙམ་▫ dpyod pa tsam▪ {L}vicāra-mātra▪ mere analysis; mere discrimination; mere investigation
 • དཔྱོད་པ་ཡིད་བྱེད་▫ dpyod pa yid byed▪ mīmāṃsāmanaskāra▪ mental contemplation of analysis
 • དཔྱོད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་▫ dpyod pa'i ting nge 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA} mīmāṃsā-samādhi▪ meditative stabilization of analysis; analytical meditative stabilization
 • དཔྱོད་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་▫ dpyod pa'i rdzu 'phrul gyi rkang pa bzhi▪ four legs of manifestation▫ Comment: aspiration ('dun pa), effort (brtson 'grus), contemplation (sems), analysis (dpyod pa)
 • དཔྲལ་བ་▫ dpral ba▪ {C}lalāṭa▪ forehead▫ {C} forehead
 • ལྤགས་▫ lpags▪ {L}tvak▪ skin; hide; bark; name of a river
 • ལྤགས་པ་▫ lpags pa▪ {C}chavi▪ {C}skin
 • ལྤགས་པ་འཇམ་པ་▫ lpags pa 'jam pa▪ smooth skin
 • ལྤགས་པ་གསེར་མདོག་▫ lpags pa gser mdog▪ {C} suvarṇa-varṇa▪ {C}golden (color); (his skin has) golden hue
 • ལྤགས་པའི་མདོག་གསེར་ལྟར་གསལ་བ་▫ lpags pa'i mdog gser ltar gsal ba▪ skin color shining like gold
 • སྤ་བཀོང་བར་བྱེད་▫ spa bkong bar byed▪ {C}dhyāmī-karoti▪ {C}eclipses
 • སྤ་གྲོ་མོན་▫ spa gro mon▪ {PH}Pa-tro [in the district of] Mön [near Bhutan]
 • སྤ་བ་▫ spa ba▪ {C}avanaddha▪ {C}joined; contained
 • སྤང་▫ spang▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}harati; {MSA}pratikṣepa; {MSA}vivāsa ▪ abandon; give up; eliminate; dispel; dispell; set aside▫ {C}take away; remove; kills
 • སྤང་ཀོང་ཕྱག་བརྒྱ་པ་▫ spang kong phyag brgya pa ▪ *sākṣipūrṇamudraka▪ {PH}"One Hundred Homages for Mending Transgressions" (D 267)
 • སྤང་གཉེན་གྱི་འདོད་ཚུལ་▫ spang gnyen gyi 'dod tshul▪
 • སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ the mode of assertion of [objects of] abandonment and antidotes{PGP 68}▫ {PH}mode of assertion of [objects of] abandonment and antidotes
 • སྤང་གཉེན་གྱི་གཡུལ་འགྱེད་པ་▫ spang gnyen gyi g.yul 'gyed pa▪ battle of antidotes to objects of abandonment
 • སྤང་པ་▫ spang pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ prahāṇa▪ abandon
 • སྤང་ཕྱིར་བརྩོན་འགྲུས་▫ spang phyir brtson 'grus▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MV} apāyāya-vīrya▪ effort for the sake of abandoment {T}
 • སྤང་བ་▫ spang ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {L,MSA,MV,C}prahāṇa {C} (=pradhāna); {C}anutpādayati (=pṛthak karoti); {C}utsarga (=tyajanam); {MSA}ayoga; {MV} prahan-; {MV}varjana; {MSA}vipravāsa; {C} utpāṭayati (=prahātu)▪ abandon; give up; eliminate; dispel▫ {C}forsaking; forsaken; effort(s); instruction; prevent from ever recurring; letting go; abandoning; tear out
 • སྤང་བ་ཆེན་པོ་▫ spang ba chen po▪ great abandonment
 • སྤང་བ་དང་བཅས་པ་▫ spang ba dang bcas pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ savipravāsā▪ together with abandonment; having abandonment {T}
 • སྤང་བ་མེད་པ་▫ spang ba med pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ Tenses: future, present, past, imperative spang spong spangs spongs▪ {MSA}avipravāsa; {MSA}avivāsa▪ non-abandonment; not giving up
 • སྤང་བར་བྱ་▫ spang bar bya▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C,MV}prahātavya; {MV}prahāṇa; {MSA}(ut √sṛj): utsṛjet; {MSA} parivarjanīya; {MSA}praheya; {MV}heya; {MSA} yang dag spang bar bya = saṃparivarjanīya▪ will abandon; object of abandonment▫ {C}should be forsaken
 • སྤང་བར་བྱ་བ་▫ spang bar bya ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་ ▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}(ut √sṛj): utsṛjet; {MSA}parivarjanīya; {MV}prahāṇa; {MSA}praheya; {MV}prahātavya; {MV}heya▪ will abandon; object of abandonment
 • སྤང་བར་བྱ་བ་མཉམ་པ་▫ spang bar bya ba mnyam pa ▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs ▪ {C}prahāṇa-samatā▪ sameness of objects of abandonment▫ {C}all kinds of forsaking are equal (in value and kind)
 • སྤང་བར་བྱ་བ་དང་སྤོང་བར་བྱེད་པ་▫ spang bar bya ba dang spong bar byed pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MV}praheya-prahāṇa▪ object of abandonment and abandoner
 • སྤང་བར་མ་ཡིན་པ་▫ spang bar ma yin pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}anutsarga▪ non-abandoning; non-abandonment▫ {C}refusal to relinquish
 • སྤང་བྱ་▫ spang bya▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}hāna (e.g.: {MSA}jñeya-āvaraṇa-hāna; {MSA}heya); prahātavya▪ object of abandonment; will abandon སྤང་བྱ་ཀུན་བཏགས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སྤོང་བའི་མཐོང་ལམ་ལ་འདོམས་པ་▫ spang bya kun btags sa bon dang bcas pa spong ba'i mthong lam la 'doms pa ▪ guidance concerning the path of seeing which abandons the artificial objects of abandonment as well as their seeds
 • སྤང་བྱ་སྒོམ་སྤང་རྟོག་པ་▫ spang bya sgom spang rtog pa▪ {PH}the conceptions which are objects of abandonment to be abandoned by the path of meditation
 • སྤང་བྱ་ཅིག་ཅར་བ་▫ spang bya cig car ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ simultaneous objects of abandonment{Gön-chok}
 • སྤང་བྱ་ཅིག་ཆར་བའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་མཁྱེན་པ་▫ spang bya cig char ba'i dgra bcom pa'i mkhyen pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ exalted knower of a Foe Destroyer who has simultaneous objects of abandonment
 • སྤང་བྱ་གཅིག་ཆར་བ་▫ spang bya gcig char ba▪ {PH} simultaneous objects of abandonment
 • སྤང་བྱ་གཅིག་ཆར་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་▫ spang bya gcig char ba'i dbang du byas pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ [paths of release of a Hearer's path of meditation that are] done in terms of a person who has simultaneous objects of abandonment
 • སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་▫ spang bya spong tshul▪ {PH}the mode of abandoning the objects of abandonment
 • སྤང་བྱ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་▫ spang bya gzung ba dang 'dzin pa'i rnam par rtog pa▪ conceptualizations of apprehended-object and apprehending-subject
 • སྤང་བྱ་རིམ་གྱིས་པ་▫ spang bya rim gyis pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ gradual objects of abandonment; a gradualist with respect to objects of abandonment[Gön-chok]
 • སྤང་བྱ་རིམ་གྱིས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་མཁྱེན་པ་▫ spang bya rim gyis pa'i dgra bcom pa'i mkhyen pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ exalted knower of a Foe Destroyer who has gradual objects of abandonment
 • སྤང་བྱ་རིམ་གྱིས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་▫ spang bya rim gyis pa'i dbang du byas pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ [paths of release of a Hearer's path of meditation that are] done in terms of a person who has gradual objects of abandonment
 • སྤང་བྱ་ལྷན་སྐྱེས་▫ spang bya lhan skyes▪ innate object of abandonment Tenses: future, present, past, imperative སྤང་བྱ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ས་བོན་སྤོང་བའི་སྒོམ་ལམ་ལ་འདོམས་པ་ ▫ spang bya lhan skyes kyi sa bon spong ba'i sgom lam la 'doms pa▪ guidance concerning the path of meditation which abandons the seeds of the innate objects of abandonment
 • སྤང་བྱའི་གཙོ་བོ་▫ spang bya'i gtso bo▪ {PH}main object of abandonment
 • སྤང་བྱར་རྣམ་རྟོག་ལྡན་ཚུལ་▫ spang byar rnam rtog ldan tshul▪ way of having conceptions as objects of abandonment
 • སྤང་བྱེད་▫ spang byed▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}kṣipati▪ abandoning; abandoner▫ {C}hurl; shoot; throw; reject; cast away; move into
 • སྤང་བླང་▫ spang blang▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {GD:628} abandonment of what is not desirable
 • སྤང་བླང་གི་དངོས་པོ་▫ spang blang gi dngos po▪ factualities of abandonment and adoption
 • སྤང་བླང་གི་འཇུག་ལྡོག་▫ spang blang gi 'jug ldog▪ {PH} turning away from that which is to be abandoned and engaging in that which is to be adopted
 • སྤངས་▫ spangs▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}varjita; {MSA}(vi √hā): vihāya; {MSA}hīna (e.g.: vipakṣa-hīna); {C}vivarjayati ▪ abandon; give up; eliminate; dispel▫ {C} avoided; without; having relinquished; avoid; get rid of; reject
 • སྤངས་རྟོགས་ཁྱད་པར་ཅན་▫ spangs rtogs khyad par can▪ special abandonment and realization
 • སྤངས་ནས་▫ spangs nas▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}nirgamitvā; {C}khipitva; kṣipitva; (√vṛj): {C}varjayati; {MSA}varjayitvā; {C}varjana▪ having abandoned; having given up▫ {C}left behind; cast away; having cast away; having thrown (away); avoid; turn away from; removal; absence
 • སྤངས་ནས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་▫ spangs nas rab tu 'byung ba ▪ {MSA}vihāya pravrajati (pra √vraj)▪ to come forth [as a monk or nun] having abandoned [the worldly life] ? {T}
 • སྤངས་པ་▫ spangs pa▪ prahāṇa▪ abandonment; have abandoned
 • སྤངས་པ་▫ spangs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {LCh,C,MSA,MV} prahāṇa (=pradhāna); {MV}parihāṇi; {MV} vihāni; {MSA}hāni (e.g.: vipakṣa-hāni); {C} parihāra; {C,MSA,MV}prahīṇa; (vi √vṛj): {MSA} vivarjya; {C,MSA,MV}varjita; {C}parivarjaka; {C}parivarjana; {MV}varjana; {L}visṛjya; {MSA} (√kṣip): kṣipati; {MSA}▪ abandonment; have abandoned; abandon; give up; eliminate; dispel ▫ {C}forsaking; forsaken; effort(s); instruction; one refutes; solution; rid of; get rid of; one who gives up; avoid
 • སྤངས་པ་ཉིད་▫ spangs pa nyid▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}apahatva (e.g.: heṭhāpahatva)▪ abandonment
 • སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་▫ spangs pa mthar thug▪ final state of abandonment [of obstructions]
 • སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་▫ spangs pa phun tshogs▪ perfect abandonment; fulfillment of abandonment
 • སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་སུ་དམ་བཅའ་བ་ལ་མི་འཇིགས་པ་▫ spangs pa phun tshogs su dam bca' ba la mi 'jigs pa▪ fearlessness with respect to asserting perfect abandonment
 • སྤངས་པ་ཟུང་འཇུག་▫ spangs pa zung 'jug▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ union of abandonment
 • སྤངས་པར་གྱུར་▫ spangs par gyur▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་ ▫ spang spong spangs spongs▪ {C}utsṛjati; {C} pratikṣipta▪ abandon; give up▫ {C}cast away; reject; cast off; cast out; come up; let go; (would) discard; let loose; rejected
 • སྤངས་པས་▫ spangs pas▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}varjya▪ due to abandonment; through abandonning {T}
 • སྤངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་▫ spangs pas rab tu phye ba ▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ Tenses: future, present, past, imperative thoroughly distinguished by having abandoned ...{PGP 70}
 • སྤངས་བྱ་▫ spangs bya▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}hāyin▪ object of abandonment
 • སྤངས་བྱའི་གཙོ་བོ་▫ spangs bya'i gtso bo▪ {PH}main object of abandonment
 • སྤར་ཁ་བརྒྱད་▫ spar kha brgyad▪ {PH}eight trigrams
 • སྤར་གྱི་བླ་མ་▫ spar gyi bla ma▪ *paramguru▪ {PH} teacher's teachers
 • སྤུ་▫ spu▪ {C}roma;{C} roman▪ {C}hair (on the body)
 • སྤུ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་▫ spu gyen du 'khyil ba▪ {C} ūrdhvaṃga-romatā▪ hair twisting upward▫ {C} the hairs on his body point upwards
 • སྤུ་སྤྱི་བོ་རྩུག་གཙུག་དང་ལྡན་པ་▫ spu spyi bo rtsug gtsug dang ldan pa▪ {C}uṣṇīṣa-śiraskatā▪ {C}there is a cowl on his head
 • སྤུ་ཟིང་ཞེས་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་▫ spu zing zhes byed par 'gyur ba▪ {C}roma-harṣo bhavati▪ {C}his hair stands on end; makes his hair stand on end
 • སྤུ་རེ་རེ་ནས་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འཁྱིལ་པ▫ spu re re nas g.yas phyogs su 'khyil pa▪ {C}ekaika-pradakṣiṇa-āvarttya-romatā▪ {C}the hairs on his body stand separately by themselves and curl to the right
 • སྤུ་ལོང་▫ spu long▪ goose bumps
 • སྤུ་ལོང་བྱེད་▫ spu long byed▪ to cause goose bumps
 • སྤུ་ཤད་རྩེ་མོ་▫ spu shad rtse mo▪ {PH}tip of one hair
 • སྤུན་▫ spun▪ {PH}weaving thread (weft; abbr. of _spun thag_)
 • སྤུན་དང་སྲིང་མོའི་སེམས་▫ spun dang sring mo'i sems▪ mind of a brother or sister
 • སྤུན་ཟླ་▫ spun zla▪ {PH}elders▫ སྲི་ཞུ་དང་བརྩི་འཇོག ཕ་མར་སྲི་ཞུ་དང་སྤུན་ཟླར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པ།▫ sri zhu dang brtsi 'jog; pha mar sri zhu dang spun zlar brtsi 'jog byed pa; ▫ "Showing filial piety and having respect" [means] showing filial piety towards [one's] parents and having respect for [one's] elders.▫ {TBRC} W20222
 • སྤུབས་▫ spubs▪ {C}kośa▪ {C}storehouse; treasury; sheath
 • སྤེན་པ་▫ spen pa▪ saturday
 • སྤེལ་▫ spel▪ སྤེལ་སྤེལ་སྤེལྡ་སྤེལྡ་▫ spel spel speld speld▪ {C} vivṛddhi▪ increase; augment▫ {C}growthབློ་དམན་རིག་པའི་སྣང་བ་རྒྱས་ཕྱིར་སྤེལ་▫ blo dman rig pa'i snang ba rgyas phyir spel▫ in order to increase the light of awareness of those with inferior knowledge
 • སྤེལ་བ་▫ spel ba▪ སྤེལ་སྤེལ་སྤེལྡ་སྤེལྡ་▫ spel spel speld speld ▪ {MSA}vardhana; {MSA}saṃvardhana▪ spread; cause to increase; increase; augment
 • སྤེལ་མར་▫ spel mar▪ alternating
 • སྤེལ་མར་སྐྱེ་བ་▫ spel mar skye ba▪ alternating production
 • སྤོ་▫ spo▪ སྤོ། སྤོ། སྤོས། སྤོས།▫ spo/ spo/ spos/ spos/ ▪ move; change location▫ {PH}vicinity; area; location▫ ལག་པ་གཡས་གཡོན་དུ་སྤོ་བ་བཞིན་▫ lag pa g.yas g.yon du spo ba bzhin▫ like moving [something] from [one's] right hand to [one's] left hand▫ {PGP 87}རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྤོ་ལ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས།▫ In the vicinity of Bodhgaya, he became directly and perfectly enlightened.▫ {Gön}
 • སྤོ་ཐོ་▫ spo tho▪ {PH}earthen mound; grassy knoll
 • སྤོང་▫ spong▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MV}prahāṇa; {C,L}hāna; {C}pratikrośati (=apriya-abhidhānāt); {C}pratikṣipati; {C}vijāhati; {MSA}kliṣṭa-vitarka-varjanā; {MV}pratikṣepa▪ abandon; eliminate; give up; dispel{BJ 36.4}▫ {C}reviles; reject; rejects; quits; forsaking; loss
 • སྤོང་འགྱུར་▫ spong 'gyur▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}kṣipati▪ abandon; eliminate; give up; dispel▫ {C}hurl; throw; discard; shoot; reject; cast away; move in to
 • སྤོང་དུ་མེད་པའི་འགལ་བར་ཤེས་▫ spong du med pa'i 'gal bar shes▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ know this as an undispellable contradiction{BJ 42.7}
 • སྤོང་པ་▫ spong pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong Tenses: future, present, past, imperative spangs spongs▪ abandon; eliminate; give up; dispel; elimination{D2}
 • སྤོང་བ་▫ spong ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C,MSA,MV}prahāṇa; {MSA}hāni; {L}hāna; {MSA}jaha; {C}kṣeptā; {MSA}pratikṣepa; {C}varjana; {MV,MSA}vivarjana; {MV}tyāga; {MSA}virati; {MSA}vyutthāna; {MSA}vyutthāpana; {C}pratikṣipati▪ abandonment; abandon; eliminate; give up; dispel; abandonment{N}▫ {C}rejection; turning away from; removal; absence; cast off; elimination; rejects
 • སྤོང་བ་ཆེན་པོ་▫ spong ba chen po▪ great abandonment
 • སྤོང་བ་ནི་ལྷག་མ་མཆིས་པ་▫ spong ba ni lhag ma mchis pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs ▪ {C}anavaśeṣa-prahāṇa▪ abandonment without remainder
 • སྤོང་བ་ནི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་▫ spong ba ni lhag ma dang bcas pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}sāvaśeṣa-prahāṇa▪ abandonment with remainder
 • སྤོང་བའི་གང་ཟག་▫ spong ba'i gang zag▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA} pratikṣeptṛ ... pudgala▪ person who abandons
 • སྤོང་བའི་སྒྲུབ་པ་▫ spong ba'i sgrub pa▪ achievings that are means of abandoning
 • སྤོང་བའི་ཐབས་▫ spong ba'i thabs▪ efficacious means of abandoning; means of abandoning; method of abandoning
 • སྤོང་བའི་འདུ་བྱེད་▫ spong ba'i 'du byed▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA,MV} prahāṇa-saṃskāra {MV}(e.g.: spong ba'i 'du byed brgyad bsgom pa = aṣṭa-prahāṇa-saṃskāra)▪ compositional factors that are abandonned; {T} compositional factors that are to be abandonned  ?
 • སྤོང་བའི་མཚན་མ་▫ spong ba'i mtshan ma▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C} pratyākhyāna-nimitta▪ sign of abandonment▫ {C}sign of refusal
 • སྤོང་བའི་ཡན་ལག་▫ spong ba'i yan lag▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA} prāhāṇikāṅga▪ limb of abandonment
 • སྤོང་བའི་ལམ་▫ spong ba'i lam▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MV}prahāṇa-mārga ▪ path of abandonment
 • སྤོང་བར་བགྱིད་པ་▫ spong bar bgyid pa▪ {C}nirvāhaka (=nāśako)▪ abandon; eliminate; dispell; give up ▫ {C}remove
 • སྤོང་བར་འགྱུར་▫ spong bar 'gyur▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}pratyākhyāti▪ abandon; eliminate; dispell; give up▫ {C}refuses
 • སྤོང་བར་བྱེད་▫ spong bar byed▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}pratiṣedhayati▪ abandon; abandoner; eliminate; dispel; give up ▫ {C}denies
 • སྤོང་བར་བྱེད་པ་▫ spong bar byed pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MV}prahāṇa; {MV} prahāṇāvāhana▪ abandon; abandoner; eliminate; dispel; give up
 • སྤོང་བྱེད་▫ spong byed▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ abandoner
 • སྤོང་ཚུལ་▫ spong tshul▪ {PH}mode of abandonment
 • སྤོངས་▫ spongs▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ prahāṇa▪ abandon; eliminate; give up; dispel; abandonment
 • སྤོངས་པ་▫ spongs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}(prati √kṣip): pratikṣipati▪ abandon; eliminate; give up; dispel; abandonment
 • སྤོབས་པ་▫ spobs pa▪ {LCh,C,MSA,L}pratibhāna {C} (=pratibhāsa); {C}pratibhāti; {C}pratibhānatā; {C}pratibhānam utpadyate▪ prowess; courage ▫ {C}inspired speech; revealing; inspiration; readiness of speech; understanding; (flash of) insight; flash of ideas; ready speech; intelligibility; intelligible speech; flashes into my mind; inspire; it is clear; is intelligible; may you make clear; it bec
 • སྤོབས་པ་སྐྱེ་བ་▫ spobs pa skye ba▪ {C}pratibhānam Tenses: future, present, past, imperative utpadyate (=te pratibhānam utpannam)▪ {C} understand; you have been inspired by
 • སྤོབས་པ་ངེས་པ་▫ spobs pa nges pa▪ {C}pratibhāna▪ definite inspiration; definite courage
 • སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པ་▫ spobs pa dang ldan pa▪ {C} pratibhānavat▪ courageous; inspired སྤོབས་པ་མི་ཆོད་པ། སྤོབས་པ་མ་ཚོད་པ▫ spobs pa mi chod pa; spobs pa ma tshod pa▪ {C}anācchedya-pratibhāna▪ courage not cut off; inspiration not cut off▫ {C}with his inspired speech never interrupted
 • སྤོབས་པ་མི་ཚོད་པ་▫ spobs pa mi tshod pa▪ {C} anācchedya-pratibhāna▪ courage not cut off; inspiration not cut off▫ {C}with his inspired speech never interrupted
 • སྤོབས་པ་མེད་པ་▫ spobs pa med pa▪ {C}apratibhāna▪ not courageous; uninspired▫ {C}intractable by speech
 • སྤོབས་པ་སོ་སོ་▫ spobs pa so so▪ individual prowess
 • སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་བཞི་▫ spobs pa so so yang dag rig pa bzhi▪ correct knowledge of individual prowess
 • སྤོབས་པར་འགྱུར་བ་▫ spobs par 'gyur ba▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}pratibhāti▪ be courageous; inspired
 • སྤོབས་པར་བྱེད་པ་▫ spobs par byed pa▪ {C}pratibhāti▪ be courageous; inspired
 • སྤོས་▫ spos▪ {LCh}gandha; {LCh}dhūpa; {C}cūrṇa▪ incense; perfume▫ {PH}incense▫ {C}(aromatic) powder; medicinal powder
 • སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་▫ spos kyi glang po▪ {C}gandhahastin▪ Gandhahastin [p.n. of a Bodhisattva]
 • སྤྱང་དུག་པ་▫ spyang dug pa▪ {PH}wolfsbane
 • སྤྱང་པོ་▫ spyang po▪ clever{D1}
 • སྤྱངས་པ་▫ spyangs pa▪ {L}avalambana▪ depend on; hold on to; dependence; support
 • སྤྱད་▫ spyad▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}cariyā; {MSA}upabhoga (e.g.: pratipakṣopabhoga); {MSA}bhoga▪ practice; enjoy; make use of; perform
 • སྤྱད་པ་▫ spyad pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}caryā; {C}cīrṇo; {L}bhoga; {C}cārikā; {MSA}carita (e.g.: saṃbhāra-carita); {MV} upayoga▪ practice; enjoy; make use of; perform▫ {C}course; coursing; conduct; traverse; traversing; has observed; enjoy; eat; possession; taste; wealth; pleasure; pilgrimage; journey
 • སྤྱད་པ་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་▫ spyad pa rnam sbyong gi dmigs pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod ▪ caritaviśodanālambana▪ object of observation for purifying behavior
 • སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ན་▫ spyad pa spyod pa na▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}prayujyate (=ghaṭate vyāyacchate)▪ when one practices▫ {C}makes efforts; exert oneself
 • སྤྱད་པར་གྱུར་པ་▫ spyad par gyur pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}caritāvin▪ practitioner; enjoyer; performer▫ one who has coursed/traversed; has been in the habit of coursing/ traversing; (one who has) practiced
 • སྤྱད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་▫ spyad par bya ba yin no▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}caritavant▪ practice; enjoy; make use of; perform▫ {C}one who practices
 • སྤྱད་བྱ་▫ spyad bya▪ {PH}objects of use
 • སྤྱན་▫ spyan▪ {MSA}cakṣu; {C,MSA}cakṣus; {C}netri; {C}nayana; {C}īkṣaṇa▪ eye; eye{hon.}▫ {C} looking upon
 • སྤྱན་དཀར་ནག་འབྱེས་པ་▫ spyan dkar nag 'byes pa▪ {C} abhinīla-netratā▪ {C}his eyes are intensely black
 • སྤྱན་ལྔ་▫ spyan lnga▪ five eyes
 • སྤྱན་སྔ་▫ spyan snga▪ before the eyes; in the presence of
 • སྤྱན་སྔ་རུ་▫ spyan snga ru▪ {PU} puratas▪ {PH}in the presence (of) Tenses: future, present, past, imperative
 • སྤྱན་སྔར་▫ spyan sngar▪ [eye-before]; before the eyes; in the presence of
 • སྤྱན་གཉིས་དག་པ་▫ spyan gnyis dag pa▪ two pure eyes
 • སྤྱན་དྲང་▫ spyan drang▪ དྲང། འདྲེན། དྲངས། དྲོངས་སམ་འདྲེནད།▫ drang / 'dren/ drangs/ drongs sam 'drend/▪ invite
 • སྤྱན་དྲངས་▫ spyan drangs▪ དྲང། འདྲེན། དྲངས། དྲོངས་སམ་འདྲེནད།▫ drang / 'dren/ drangs/ drongs sam 'drend/▪ invite
 • སྤྱན་དྲོངས་▫ spyan drongs▪ དྲང། འདྲེན། དྲངས། དྲོངས་སམ་འདྲེནད།▫ drang / 'dren/ drangs/ drongs sam 'drend/▪ invite
 • སྤྱན་འདྲེན་▫ spyan 'dren▪ དྲང་འདྲེན་དྲངས་དྲོངས། འདྲེནད་▫ drang 'dren drangs drongs/'drend▪ invite
 • སྤྱན་ལྡན་▫ spyan ldan▪ {Negi} cakṣuṣmān; locanaḥ▪ {PH}[Dharma-] sight; endowed with the eye [of the Dharma]
 • སྤྱན་ནོར་བུ་མཐོན་མཐིང་དང་འདྲ་བ་▫ spyan nor bu mthon mthing dang 'dra ba▪ eyes like dark blue sapphire jewels
 • སྤྱན་རྫི་▫ spyan rdzi▪ eyelashes
 • སྤྱན་རྫི་བ་▫ spyan rdzi ba▪ {C}pakṣma-netra▪ {C}eye-lash
 • སྤྱན་རས་གཟིགས་▫ spyan ras gzigs▪ {LCh} avalokiteśvara▪ Avalokiteshvara [p.n. of the Buddha of compassion]
 • སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་▫ spyan ras gzigs kyi dbang po▪ {C} avalokiteśvara▪ {PH}Avalokiteśvara
 • སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་▫ spyan ras gzigs kyi dbang phyug▪ སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་▫ spyan ras gzigs dbang phyug▪ {L}avalokiteśvara ▪ Avalokiteshvara [p.n. of the Buddha of compassion]
 • སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་▫ spyan ras gzigs brtul zhugs▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ avalokitavrata▪ Avalokitavrata (? - ?)
 • སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་▫ spyan ras gzigs dbang phyug▪ སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་▫ spyan ras gzigs kyi dbang phyug▪ {C}avalokiteśvara ▪ Avalokiteshvara [p.n. of the Buddha of compassion]; Avalokiteshvara (an alternate name for Kalkī Puṇḍarīka)
 • སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཡེ་ཤེས་▫ spyan ras gzigs dbang phyug gi ye shes▪ {C}avalokiteśvara-jñāna ▪ exalted wisdom of Avalokiteshvara▫ {C} sovereign cognition which surveys
 • སྤྱི་▫ spyi▪ {LCh,MSA}sāmānya; pradhāna▪ generality; general; all; universal {GD:269}▫ {PH} General [Principle]▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་གསལ་བ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་▫ mtshan nyid/ rang gi gsal ba la rjes su 'gro ba'i chos/▫ Definition: a phenomenon which encompasses its manifestations; a phenomenon which is concomitant with its manifold individuals {GD:268} Divisions: དབྱེ་བ། ༡་རིགས་སྤྱི་༢་དོན་སྤྱི་༣་ཚོགས་སྤྱི་▫ dbye ba/ 1 rigs spyi/ 2 don spyi/ 3 tshogs spyi/▫ Divisions: (1) type generality; (2) meaning generality; (3) collection generality
 • སྤྱི་ཁོ་ན་▫ spyi kho na▪ only generality; {T} generality-only
 • སྤྱི་དངོས་པོ་བ་▫ spyi dngos po ba▪ real universal {GD:403}
 • སྤྱི་བརྟོལ་▫ spyi brtol▪ {Das} dhṛṣṇu▪ {PH}shameless
 • སྤྱི་བརྟོལ་ཅན་▫ spyi brtol can▪ {PH}vanity; vain; shameless
 • སྤྱི་མཐུན་▫ spyi mthun▪ {PH}general welfare
 • སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་▫ spyi dang bye brag▪ sāmānya-viśeṣa▪ generality and particular
 • སྤྱི་དོན་▫ spyi don▪ artha-sāmānya▪ general meaning commentary; general meaning (textbook)
 • སྤྱི་ལྡོག་▫ spyi ldog▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ sāmānya-vyatireka▪ generality isolate; general-isolate
 • སྤྱི་བོ་▫ spyi bo▪ {LCh}mūrdhan▪ crown of the head; top of the head▫ མཛུབ་མོ་གཉིས་ཀྱི་རྩེ་མོ་སྦྱར་ཏེ།ལྡོག་ནས་སྤྱི་ Tenses: future, present, past, imperative
 • བོར་བཞག་པ་▫ mdzub mo gnyis kyi rtse mo sbyar te/ ldog nas spyi bor bzhag pa▫ join the tips of the two index fingers, turn it upside down, and place it on the crown of the head {Dor 31b.4/ 246.4}
 • སྤྱི་ཙོ་བོ་▫ spyi tso bo▪ prakṛti▪ Primordial Nature; unique and all-inclusive substratum {GD:152}
 • སྤྱི་གཙུག་▫ spyi gtsug▪ {C}mūrdhan▪ crown of the head; top (of the head)▫ {C}(on his) head; summits
 • སྤྱི་གཙོ་བོ་▫ spyi gtso bo▪ {AK} sāmānya-pradhāna▪ {PH}general principal [Sāmkhya]
 • སྤྱི་ཚོགས་▫ spyi tshogs▪ {PH}[Tibetan] General Assembly
 • སྤྱི་ཚོགས་▫ spyi tshogs▪ {PH}society
 • སྤྱི་མཚན་▫ spyi mtshan▪ སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་▫ spyi'i mtshan nyid▪ sāmānyalakṣaṇa▪ generally characterized phenomenon; general character; general characteristic▫ {GD:112} general defining propertyམི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་བ་ནི་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དོ།▫ mi rtag pa la sogs pa thun mong ba ni spyi'i mtshan nyid do/▫ that which is shared, impermanence and so forth, is their general character. (sādhāraṇaṃ tvanityatvādikaṃ sāmānyalakṣaṇam) [PP, 261.6]`▫ Definitions: སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྒྲ་རྟོག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་རང་མཚན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་▫ spyi'i mtshan nyid kyi mtshan nyid/ sgra rtog gis btags pa tsam yin gyi rang mtshan du ma grub pa'i chos/▫ Definition of generally charcterized phenomenon: a phenomenon which is not established as a specifically characterized [phenomena], but is merely designated by terms and conceptuality སྤྱི་རང་ལས་ངེས་ཤིང་ཁྱད་པར་གཞན་ལས་ངེས་ཀྱི་ཚད་མ་▫ spyi rang las nges shing khyad par gzhan las nges kyi tshad ma▪ direct perceiver that in general induces ascertainment from itself and in particular induces ascertainment from another▫ {GD:740} a cognition which ascertains [the object] generally by itself and particularly through others
 • སྤྱིན་པ་▫ spyin pa▪ dāna▪ giving
 • སྤྱིའི་▫ spyi'i▪ general
 • སྤྱིའི་གློར་གནས་པ་▫ spyi'i glor gnas pa▪ abiding in proximity to the generality{LWT-28}
 • སྤྱིའི་ཆིངས་▫ spyi'i chings▪ general structure▫ pact
 • སྤྱིའི་ཕུད་▫ spyi'i phud▪ {L}cūḍika▪ apex; top
 • སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་▫ spyi'i mtshan nyid▪ sāmānyalakṣaṇa ▪ general character; generally characterized phenomenon▫ general characteristic
 • སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་སྒོ་ནས་▫ spyi'i mtshan nyid dang yongs su brtags pa'i sgo nas▪ from the point of view of general characteristics and thorough investigation
 • སྤྱིའི་མཚམས་སྦྱར་▫ spyi'i mtshams sbyar▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ general transition{BJ 22.6}
 • སྤྱིར་▫ spyir▪ in general
 • སྤྱིར་དོན་སྤྱི་▫ spyir don spyi▪ general meaning generality
 • སྤྱིར་རང་ལས་ངེས་ཤིང་ཁྱད་པར་གཞན་ལས་ངེས་པ་▫ spyir rang las nges shing khyad par gzhan las nges pa ▪ {PH}[a valid cognition] that in general induces ascertainment from itself and in particular induces ascertainment from another
 • སྤྱིར་བཤད་པ་▫ spyir bshad pa▪ general explanation
 • སྤྱེ་▫ spye▪ {PH}distinctive feature
 • སྤྱོ་བ་▫ spyo ba▪ {C}paribhāṣate; {C}paribhāṣyate; {C} ākrośa▪ {C}reviles; reviled; abuse; revile; scold
 • སྤྱོ་བ་བྱས་▫ spyo ba byas▪ {C}ākruṣṭa▪ {C}abused
 • སྤྱོ་བར་བྱེད་▫ spyo bar byed▪ {C} paribhāṣate▪ {C} reviles
 • སྤྱོ་བྱ་▫ spyo bya▪ {PH}victim; one who is abused▫ རང་ ཉིད་སྤྱོ་བྱ་སྨྲ་པོ་ནི། །ཅི་ལྟ་བུར་ན་སྨད་མི་འགྱུར།▫ When the one that laments is a victim, how is that not contemptable?▫ {A4C} §1.12cd
 • སྤྱོང་▫ spyong▪ practice{S}
 • སྤྱོད་▫ spyod▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod Tenses: future, present, past, imperative ▪ caryā; {C}(-)carita; {MV}bhoga; {C}vicarati▪ enjoy; make use of; practice; act out; perform; behavior; deeds; performance▫ {C}doings; action(s); who courses; moved by; has coursed; pass through; explain; wander (about); behave; undo; course apart fromནང་པས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སྤྱོད་ཅིང་ ▫ nang pas sha lnga bdud rtsi lnga la sogs pa spyod cing▫ the inner ones use the five fleshes, the five ambrosias and so forth{TSV 68a}
 • སྤྱོད་རྒྱུད་▫ spyod rgyud▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ caryā-tantra▪ Performance Tantra
 • སྤྱོད་མཆོག་▫ spyod mchog▪ {PH}supreme deeds
 • སྤྱོད་འཇུག་▫ spyod 'jug▪ bodhisattva-caryā-avatāra▪ Śāntideva's Engaging in the Bodhisattva Deeds [P5272, Vol. 99]
 • སྤྱོད་འཇུག་▫ spyod 'jug▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ bodhisattva-caryā-avatāra▪ Śāntideva's Engaging in the Bodhisattva Deeds [P5272, Vol. 99]
 • སྤྱོད་པ་▫ spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {LCh,MSA,MV,C}caryā; (√car): {MSA} carati; {C}samudācarati; {C}samudācārāt; {L,MV} avacara; {C}caramāṇa; {C}caran; {C}caraṇa(m); {C,MV,MSA}carati; {C}cari; {C,MSA}(-)carita; {C} cārikā; {C,MSA}cāritra; {MSA}cāra; {MSA}cārin; {C}sevā; {C,MSA}upabhoga; {C}anub▪ deeds; behavior{N}; enjoy; make use of; practice; act out; perform; performance▫ {C}conceptual proliferation; obstacle; (futile) discoursing; multiplicity; that which displays; named things; nurse; commit to; befall; use; credits with; habitually; tending; use; experiences; inaccessible to discursive thought; activity; course; coursinཆགས་བྲལ་གྱི་སྤྱོད་པ་▫ chags bral gyi spyod pa▫ practices devoid of desire{TGP 69}▫ ཕམ་པ་བཞི་ཆར་ལ་སྤྱོད་པ་▫ pham pa bzhi char la spyod pa▫ the performance of all four defeats
 • སྤྱོད་པ་ཉམས་▫ spyod pa nyams▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}chidra-cārī▪ corrupt deeds; degenerate behavior▫ {C}faulty in his coursing/traversing
 • སྤྱོད་པ་དང་ལྡན་པ་▫ spyod pa dang ldan pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}cāritravant▪ active; having deeds▫ {C}possessing a manner of acting
 • སྤྱོད་པ་དང་མི་ལྡན་པ་▫ spyod pa dang mi ldan pa ▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C} acaritāvin▪ non-active; not having deeds▫ {C} one who has not practiced
 • སྤྱོད་པ་ནན་ཏན་▫ spyod pa nan tan▪ intense [practice of the] deeds
 • སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་▫ spyod pa rnam par 'khrug pa▪ disturbed behavior
 • སྤྱོད་པ་རྣམ་སྦྱང་གི་དམིགས་པ་▫ spyod pa rnam sbyang gi dmigs pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod ▪ objects of observation for purifying behavior
 • སྤྱོད་པ་རྣམས་▫ spyod pa rnams▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}avatarati▪ deeds; behaviors; practices▫ {C}enters (into); descend; come back to; alight; plunge into; take off; fathoms; introduces; enter on; go into
 • སྤྱོད་པ་པ་▫ spyod pa pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}caraka; mīmāṃsaka▪ doer; performer; Mīmāṃsaka▫ {C}sectarian
 • སྤྱོད་པ་བཞི་པོ་▫ spyod pa bzhi po▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}caryā ... catasṛ▪ the four deeds; the four behaviors ? {T}
 • སྤྱོད་པ་ཟབ་པ་▫ spyod pa zab pa▪ profundity regarding deeds
 • སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་▫ spyod pa la 'jug pa▪ {C}pracārayati (=samudācāram)▪ engage in deeds; engage in practice▫ {C}forms (habit); frequents
 • སྤྱོད་པའི་འདུ་ཤེས་▫ spyod pa'i 'du shes▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་ ▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}caryā-samjñā▪ conception of behavior; conceptions about deeds ▫ {C}false notions about the practice
 • སྤྱོད་པའི་ཕྱོགས་▫ spyod pa'i phyogs▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {N}caryā-pakṣa▪ class of deeds{N}
 • སྤྱོད་པར་གྱུར་པ་▫ spyod par gyur pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ Tenses: future, present, past, imperative spyad spyod spyad spyod▪ {C}caritāvin▪ deeds; performance; enjoy; make use of; practice; act out; perform
 • སྤྱོད་པར་བྱེད་▫ spyod par byed▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}cārikā▪ performer; doer; deeds; performance; enjoy; make use of; practice; act out; perform
 • སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་▫ spyod par byed pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}(√bhuj): bhuñjate ▪ enjoyer; performer; doer; deeds; performance; enjoy; make use of; practice; act out; perform
 • སྤྱོད་པས་ཐོབ་པ་▫ spyod pas thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}carita-lābha▪ attain through deeds {T}
 • སྤྱོད་མེད་▫ spyod med▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}acaraṇam▪ non-performance; inactivity▫ {C}no coursing; no traversing
 • སྤྱོད་ཡུལ་▫ spyod yul▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C,L,MSA,MV}gocara; {L}viṣaya▪ objects in the sphere; object of activity; sphere of activity; objects of operation; sense objects; scope▫ {C}range; sphere; ranging
 • སྤྱོད་ཡུལ་ཅན་▫ spyod yul can▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}gocara▪ having an object of activity; having a scope
 • སྤྱོད་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་▫ spyod yul sna tshogs▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}vicitra-gocara▪ various objects of activity
 • སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་▫ spyod yul ma yin▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}agocara▪ no object of activity; no scope
 • སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པ་▫ spyod yul yongs su dag pa ▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA} gocara-pariśuddhi (e.g.: Gocara-pariśuddhi-sūtra) ▪ very pure object of activity
 • སྤྱོད་ལམ་▫ spyod lam▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C,MSA}īryā-patha▪ path of activity; path of deeds; behavior▫ {PH}path of activity; observances▫ {C}bearing; posturesསྤྱོད་ ལམ་བཞི་དང་། འདུལ་བའི་ནགས་ཚལ་དང་། ནགས་འདབ་ནས་སྐྱེས་པའི་ལུས་དང་ལྡན་པ།▫ spyod lam bzhi dang, 'dul ba'i nags tshal dang, nags 'dab nas skyes pa'i lus dang ldan pa,▫ He was endowed with a body born of the jungles of the four observances and monastic disciplines.▫ {LVS} = 1-02-00087-H96-SID000120
 • སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་▫ spyod lam rnam pa bzhi▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA} catur-vidham īryā-pathaṃ▪ four types of paths of activities; four types of behavior {T}▫ {PH}four types of observances
 • སྤྱོད་ལམ་བཞི་▫ spyod lam bzhi▪ {PH}four observances
 • སྤྱོས་▫ spyos▪ {C}paribhāṣate▪ {C}reviles
 • སྤྲ་▫ spra▪ adorned with{BJ 35.7}
 • སྤྲང་པོ་▫ sprang po▪ beggar
 • སྤྲང་མོ་▫ sprang mo▪ {PH}lowly (female) mendicant
 • སྤྲས་▫ spras▪ adorned with{BJ 35.7}
 • སྤྲིན་▫ sprin▪ {LCh,C,L,MSA}megha; {C,MSA}abhra▪ cloud
 • སྤྲིན་ལྟ་བུ་▫ sprin lta bu▪ {MSA}meghopama▪ cloud-like; like a cloud
 • སྤྲིན་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་▫ sprin lta bu'i sems bskyed▪ mind-generation like cloud
 • སྤྲིན་དང་འདྲ་བ་▫ sprin dang 'dra ba▪ {MSA}meghopama ▪ cloud-like; similar to a cloud
 • སྤྲིན་དང་བྲལ་བའི་འོད་ཟེར་དྲ་བ་ཅན་▫ sprin dang bral ba'i 'od zer dra ba can▪ {C}vigatāśrumarīcimālā▪ having rays of light and free from clouds
 • སྤྲིན་ཕུང་▫ sprin phung▪ {PH}mass of clouds▫ བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་▫ masses of clouds of nectar▫ {RY}
 • སྤྲིན་འཕྲོ་བས་མུན་▫ sprin 'phro bas mun▪ {C}abhra-paṭala▪ {C}covering of cloud
 • སྤྲིན་མེད་▫ sprin med▪ anabhraka▪ Cloudless▫ {PH}"Cloudless" [n. fourth concentration in the Form Realm]
 • སྤྲིན་མེད་འོད་ལྡན་ཟླ་དཀྱིལ་ཡར་གྱི་ངོ་བཞིང་ནོ་▫ sprin med Tenses: future, present, past, imperative 'od ldan zla dkhyil yar gyi ngo bzhing no▪ {C} nābhra-prabha-maṇḍalu▪ {C}in the absence of cloud, a circle of radiant light
 • སྤྲིན་བཞིན་▫ sprin bzhin▪ {C}laghu (=meghu?); {MSA} meghavat▪ {PH}nimbly; like a cloud▫ {C} nimbly; swiftly; like a cloud
 • སྤྲིན་རུམ་▫ sprin rum▪ BCA} meghaghana▪ {PH}dark cloud
 • སྤྲིན་ལ་ཞོན་▫ sprin la zhon▪ meghavāhana/indra/śakra▪ Cloud Mount
 • སྤྲིན་ལ་སོགས་པས་བསྒྲིབས་པ་▫ sprin la sogs pas bsgribs pa▪ {MSA}meghādy-āvaraṇa▪ obstructed by clouds and so forth
 • སྤྲིས་མ་▫ spris ma▪ {PH}cream; congealed fat
 • སྤྲུལ་▫ sprul▪ སྤྲུལ། སྤྲུལ། སྤྲུལྡ། སྤྲུལྡ།▫ sprul/ sprul/ spruld/ spruld/▪ {C}nirmita (=manomaya = nirmāṇa)▪ send forth an emanation; emanate; emanation▫ {PH}snake▫ {C}fictitious; magically created; magical creation; conjured up by; illusory magical creation; apparition
 • སྤྲུལ་སྐུ་▫ sprul sku▪ nirmāṇakāya▪ emanation body; Emanation Body
 • སྤྲུལ་སྐུ་▫ sprul sku▪ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་▫ sprul pa'i sku▪ {LCh} nirmāṇa-kāya▪ emanation body; Emanation Body
 • སྤྲུལ་ཆེན་པོ་▫ sprul chen po▪ {MSA}ajagara▪ great emanation
 • སྤྲུལ་ཏེ་▫ sprul te▪ {C}nirmiṇitva; {C}nirmāya▪ emanating▫ {C}having conjured up; magically created; having conjured up
 • སྤྲུལ་འདྲར་▫ sprul 'drar▪ {C,L}nirmāṇu▪ like an emanation; emanation-like▫ {C}a magical creation
 • སྤྲུལ་ནས་▫ sprul nas▪ {C}nirmāya▪ having emanated; emanating▫ {C}magically created; having conjured up
 • སྤྲུལ་པ་▫ sprul pa▪ {L,MSA,MV}nirmāṇa; {C}nirmita; {C}nirmitaka; {C}nairmāṇika; {MSA}pratarana; {C}tathāgata-vigraha▪ verb: to send forth an emanation; emanate.7 noun: emanation▫ {PH} emanation▫ {C}magical creation; magically created appearance; a tathāgata-frame; fictitious creature; apparition
 • སྤྲུལ་པ་སྐུ་▫ sprul pa sku▪ {C}narimāṇika▪ emanation body▫ {C}apparition སྤྲུལ་པ་དག་གིས་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བར་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པ་▫ sprul pa dag gis dga' ldan gi gnas la sogs par skye bar kun tu ston pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}nirmāṇais tuṣita-bhavanādy-upapatti-saṃdarśanaṃ▪ emanations teach/demonstrate birth in the lands of The Joyous [Heaven] and so forth {T}
 • སྤྲུལ་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་▫ sprul pa don du gnyer ba▪ {MSA}nirmāṇārthin▪ one seeking emanations {T}
 • སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་▫ sprul pa rnam pa gsum▪ {MSA} tri-vidha ... nirmāṇa▪ three kinds of emanation
 • སྤྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྟོན་པར་བྱེད་པ་▫ sprul pa rnams kyis ston par byed pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}nidarśikā ca nirmāṇaiḥ▪ teaching by emanations
 • སྤྲུལ་པ་པ་▫ sprul pa pa▪ {MSA}narimāṇika▪ emanator; emanation
 • སྤྲུལ་པ་ལ་སོགས་པ་▫ sprul pa la sogs pa▪ {MSA} nirmāṇādi▪ emanations and so forth
 • སྤྲུལ་པའི་སྐུ་▫ sprul pa'i sku▪ {LCh,L,MSA}nirmāṇa-kāya; {MSA}nairmāṇika ... kāya; {MSA}nirmāṇika▪ Emanation Body
 • སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་▫ sprul pa'i gang zag▪ unembodied emanation
 • སྤྲུལ་པའི་ངེས་པར་སྟོན་པ་▫ sprul pa'i nges par ston pa ▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}nirmāṇa-nidarśana▪ definite teaching of emanations
 • སྤྲུལ་པའི་སྦྱོར་བའི་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཅན་▫ sprul pa'i sbyor ba'i thabs kyi las can▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}nirmāṇa-prayogopāya- Tenses: future, present, past, imperative karmaka▪ having the activities of methods engaging in emanation
 • སྤྲུལ་པར་མཛད་▫ sprul par mdzad▪ {C}nirmāṇayati▪ send forth an emanation; emanate{hon.}▫ {C} conjures up
 • སྤྲུལ་བྱས་▫ sprul byas▪ {C}nirmiṇeya▪ emanated; sent forth an emanation▫ {C}would create
 • སྤྲུལ་བྱས་ཏེ་▫ sprul byas te▪ {C}nirmiṇitva▪ emanating; having sent forth an emanation▫ {C}having conjured up
 • སྤྲེའུ་▫ spre'u▪ monkey
 • སྤྲེལ་བ་▫ sprel ba▪ link
 • སྤྲོ་▫ spro▪ སྤྲོ། སྤྲོ། སྤྲོས། སྤྲོས།▫ spro/ spro/ spros/ spros/ ▪ (ut √sah): {MSA}utsahante; {MSA}utsahana; {MSA}utsāha▪ elaborate; spread out; spread; go out; proceed; emit; emanate; diffuse
 • སྤྲོ་ཅན་▫ spro can▪ {MSA}utsāhin▪ elaborate; spread out
 • སྤྲོ་ན་▫ spro na▪ སྤྲོ། སྤྲོ། སྤྲོས། སྤྲོས།▫ spro/ spro/ spros/ spros/▪ if [one] does it out more extensively{VM}
 • སྤྲོ་བ་▫ spro ba▪ སྤྲོ། སྤྲོ། སྤྲོས། སྤྲོས།▫ spro/ spro/ spros/ spros/▪ {C,MSA}utsāha; (ut √sah): {MSA}utsahante; {MSA}utsahana; {C}utsuku▪ elaborate; spread out; spread; go out; proceed; be enthusiastic for▫ {PH}happiness▫ {C}will-power; fortitude; energies; determination; zealous
 • སྤྲོ་བ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ་▫ spro ba skyed par 'gyur ro▪
 • བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {C} utsāhaṃ (dadāti)▪ will produce elaborations▫ {C}encourage; fortify; strengthen his determination
 • སྤྲོ་བ་སྐྱེས་ན་▫ spro ba skyes na▪ {C}autsukyam āpadyate ▪ when [one] generates elaborations▫ {C}makes great efforts; show/put forth zeal; tries eagerly to
 • སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་▫ spro ba bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {C}utsāhaṃ (dadāti) ▪ produce elaborations; elaborate; spread out▫ {C}encourage; fortify; strengthen his determination
 • སྤྲོ་བ་ཆུང་ངུ་▫ spro ba chung ngu▪ {C}alpotsukatā▪ little elaboration▫ {C}unconcernedness; carefree non-action
 • སྤྲོ་བ་ཆུང་བ་▫ spro ba chung ba▪ {C}manda▪ little elaboration▫ {C}sluggish
 • སྤྲོ་བ་ཆེ་▫ spro ba che▪ {MSA}mahotsāha▪ great elaboration
 • སྤྲོ་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ spro ba yid la byed pa▪ {MSA} autsukya-manasikāra▪ mental engagement with respect to elaborations
 • སྤྲོ་བར་▫ spro bar▪ {C}utsuku▪ elaborate▫ {C}zealous
 • སྤྲོ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་▫ spro bar skye bar 'gyur ro▪ {C} autsukyam āpadyate▪ will generate elaborations ▫ {C}makes great efforts; show/put forth zeal; tries eagerly to
 • སྤྲོ་བར་བྱ་བ་▫ spro bar bya ba▪ {MSA}protsahana; {MSA}protsāhanā (e.g.: dāna-protsāhanā)▪ object of elaboration
 • སྤྲོ་ཞིང་སྐྱོ་བ་མེད་པ་▫ spro zhing skyo ba med pa▪ {C}aty-utsahanatā-aparikhedaḥ (=utsāho-aparikhedaḥ)▪ elaboration and non-aversion▫ {C}the excessive fortitude; the indefatiguability
 • སྤྲོས་▫ spros▪ སྤྲོ། སྤྲོ། སྤྲོས། སྤྲོས།▫ spro/ spro/ spros/ spros/▪ elaborate; spread out; spread; go out; proceed; extensively
 • སྤྲོས་པ་▫ spros pa▪ སྤྲོ། སྤྲོ། སྤྲོས། སྤྲོས།▫ spro/ spro/ spros/ spros/▪ {LCh,L,MSA}prapañca; {C} prapañcita; {C}prapañcanā; {MSA}utsāha▪ proliferation; elaboration▫ {C}elaborations; elaborate; spread out; spread; go out; proceed; futile discoursing; conceptual proliferation; obstacle(s); named things; discoursing; multiplicity; that which delays
 • སྤྲོས་པ་དང་སྲིད་པར་འདྲེན་པ་ཆད་པ་▫ spros pa dang srid par 'dren pa chad pa▪ དྲང་འདྲེན་དྲངས་དྲོངས། འདྲེནད་▫ drang 'dren drangs drongs/'drend▪ {C} chinna-prapañca-bhava-netrikā (=suvimukta-citta-suvimukta-prajñatvena)▪ severing the connection to conceptuality and existence▫ {C}their obstacles annulled; guides through (the world of) Tenses: future, present, past, imperative becoming
 • སྤྲོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་▫ spros pa rnam par bcad tsam ▪ mere elimination of proliferations/elaborations
 • སྤྲོས་པ་མ་མཆིས་པ་▫ spros pa ma mchis pa▪ {C} aprapañca▪ no proliferations/elaborations; non-proliferation/elaboration▫ {C}unimpeded; free from all multiplicity; free from conceptual proliferation
 • སྤྲོས་པ་མེད་▫ spros pa med▪ {L}niḥprapañca; {C} niṣprapañca; {C}niṣprapañcya▪ no elaborations; non-elaboration▫ {C}unimpeded; free from all multiplicity; free from conceptual proliferation
 • སྤྲོས་པ་མེད་པ་▫ spros pa med pa▪ {C}aprapañca; {C}aprapañcanā; {MSA}niṣprapañca▪ no elaborations; non-elaboration▫ {C}unimpeded; free from all multiplicity; free from conceptual proliferation; free from impediments; not obsessed; non-obsession; absence of intellectual multiplicity
 • སྤྲོས་པ་མེད་པ་ཉིད་▫ spros pa med pa nyid▪ {C} aprapañcatā▪ non-elaboration▫ {C}non-obsession
 • སྤྲོས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་▫ spros pa med pa'i bdag nyid ▪ {MSA}aprapañcātmaka▪ nature that is free from elaboration; nature of non-elaboration
 • སྤྲོས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་▫ spros par bya ba ma yin pa▪ {C}aprapañcyan▪ no object of elaboration; non-elaboration▫ {C}forms no discursive ideas about
 • སྤྲོས་པར་བྱེད་▫ spros par byed▪ {C}prapañcayati▪ elaboration; elaborate▫ {C}get delayed; has idle fancies about; cause (a) delay; prolong (their sojourn in the world)
 • སྤྲོས་བྲལ་▫ spros bral▪ {N}aprapañca▪ free from elaborations{N}
 • སྤྲོས་བྲལ་རྟོགས་པའི་བློ་▫ spros bral rtogs pa'i blo▪
 • རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ the awareness which realizes that which is free from conceptualization{T1178.3}
 • ཕ་▫ pha▪ {MSA}pitṛ; {C,MSA}paitṛka▪ far; father▫ {PH}beyond; farther▫ {C}ancestral
 • ཕ་ཀྱི་མཚན་▫ pha kyi mtshan▪ {MSA}puruṣa-vyañjana▪ sign of a person; sign of a man
 • ཕ་གི་▫ pha gi▪ that
 • ཕ་གིར་▫ pha gir▪ there; over there
 • ཕ་གཅིག་མ་གཅིག་▫ pha gcig ma gcig▪ siblings from same parents
 • ཕ་མཐའ་མེད་▫ pha mtha' med▪ {C}anantapāra▪ {C} boundless
 • ཕ་མཐའ་ཡས་▫ pha mtha' yas▪ {C}anantapāra▪ {C} boundless
 • ཕ་མཐར་སོན་ནས་▫ pha mthar son nas▪ having gone to the far end{LWT 6.2}
 • ཕ་དང་འདྲ་བ་▫ pha dang 'dra ba▪ {MSA}pitṛ-kalpa▪ like [one's] father
 • ཕ་པ་▫ pha pa▪ {L}para▪ other; next
 • ཕ་མ་▫ pha ma▪ parents
 • ཕ་མ་གཅིག་▫ pha ma gcig▪ siblings from same parents
 • ཕ་མའི་སེམས་▫ pha ma'i sems▪ mind of a parent
 • ཕ་མྱེས་▫ pha myes▪ {PH}paternal ancestor(s)
 • ཕ་ཚོ་▫ pha tsho▪ those
 • ཕ་རོལ་▫ pha rol▪ {LCh,C,MSA}para; {C}pāra(m) (=prakarṣa-gamana); {MV}pareṇa; {MSA}amutra; {MSA}pāra; {C}tīru▪ far side; other(s); next; the other side▫ {C}the other; supreme; utmost; outshines them all; another; foreign; beyond; further; to the (other) shore; the shore beyond; the beyond of; beyond
 • ཕ་རོལ་གྱི་▫ pha rol gyi▪ {C}pārima▪ other; of the other {T}▫ {C}yonder
 • ཕ་རོལ་གྱི་འགྲམ་▫ pha rol gyi 'gram▪ {C}pārima▪ the other shore {T}▫ {C}yonder
 • ཕ་རོལ་གྱི་ཆ་▫ pha rol gyi cha▪ para-bhāga▪ far part
 • ཕ་རོལ་གྱི་དད་པའི་ཕྱིར་མི་འབྲང་བ་▫ pha rol gyi dad pa'i Tenses: future, present, past, imperative phyir mi 'brang ba▪ {C}paropakramita▪ damage by others; {T} not following because of faith in the others ?▫ attacks by others
 • ཕ་རོལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་▫ pha rol gyi sdug bsngal▪ {MSA} para-duḥkha▪ suffering of others
 • ཕ་རོལ་གྱི་གནོད་པ་▫ pha rol gyi gnod pa▪ {C} paropakramita▪ damage by others▫ {C}attacks by others (e.g.: na parasya śraddhayā gacchati, he does not go by someone else whom he puts his trust in = pratyātma-vedya-prasāda-lābhān na parapraṇeyo bhavati)
 • ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཤེས་པ་▫ pha rol gyi sems kyi spyod pa shes pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}para-citta-carita-jñatā▪ cognition of the minds and actions of others▫ {C}the knowledge of the thoughts and actions of others
 • ཕ་རོལ་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་▫ pha rol gyis khong du chud par▪ {C}paro jānīyāt▪ as understood by others▫ {C}so that others may thoroughly know them
 • ཕ་རོལ་འགྲོ་▫ pha rol 'gro▪ {C}pāra-gantu; {MSA}pāra-ga▪ go to the other side▫ {C}go beyond
 • ཕ་རོལ་འགྲོ་བ་▫ pha rol 'gro ba▪ {MSA}pāra-ga▪ go to the other side▫ go beyond
 • ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་▫ pha rol rgol ba▪ བརྒལ་རྒལ་བརྒལད་རྒོལད་▫ brgal rgal brgald rgold▪ {C}para-pravādin▪ {C} counter-arguments; false teacher
 • ཕ་རོལ་ཏུ་▫ pha rol tu▪ {MSA}paratra▪ otherwise; {T} to the other side
 • ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་བར་འདོད་པ་▫ pha rol tu 'gro bar 'dod pa▪ {C}pāraṃgantu-kāma▪ desire to go to the other side▫ {C}who wants to go to the beyond
 • ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོའོ་▫ pha rol tu 'gro'o▪ {C}pāraṃ gacchati▪ go to the other side▫ {C}go to the Beyond; to go beyond
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་▫ pha rol tu phyin▪ {MSA}pāra-ga▪ perfect
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྒོམ་པ་▫ pha rol tu phyin pa sgom pa▪
 • བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms ▪ {MSA}pāramitā-bhāvanā▪ cultivate perfection; meditation on the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྒྲུབ་པ་▫ pha rol tu phyin pa sgrub pa ▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}pāramitā-pratipatti▪ achieve the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ངེས་པའི་ས་ལ་གནས་པ་འཐོབ་པ་▫ pha rol tu phyin pa nges pa'i sa la gnas pa 'thob pa ▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}pāramitā-niyata-bhūmy-avasthā-lābha▪ attain abiding in the ground of definite perfection
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་རྗེ་▫ pha rol tu phyin pa mngon par sgrub pa'i snying rje ▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}pāramitābhinirhāra-karuṇā▪ the perfection of manifestly established compassion; compassion that is perfected in terms of being manifestly established
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་བསྒྲུབ་པ་▫ pha rol tu phyin pa bcu bsgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MV}daśa-pāramitā▪ the ten perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟོན་པ་▫ pha rol tu phyin pa ston pa▪
 • བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA} pāramitā-deśanā▪ teach the perfections; teaching concerning the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི་རྟགས་▫ pha rol tu phyin pa thob pa'i rtags▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}pāramitā-lābha-liṅga▪ the sign of attaining the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་མཐུན་པ་▫ pha rol tu phyin pa dang mthun pa▪ {MSA}pāramitānukūlya▪ concordant with the perfections; concordance with the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་▫ pha rol tu phyin pa dang ldan pa▪ {MSA}pāramitā-pratisaṃyukta ▪ connected with the perfections; having the perfections Tenses: future, present, past, imperative
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་▫ pha rol tu phyin pa drug▪ {MSA} ṣaṭ-pāramitā▪ the six perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པ་ཡིན་པ་▫ pha rol tu phyin pa drug gi spyod pa spyad pa yin pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}ṣaṭ-pāramitā-cīrṇa▪ practice the six perfections for a long time
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པ་▫ pha rol tu phyin pa drug pa▪ {MSA}ṣaṣ ... pāramitā▪ the six perfections; {T} the sixth perfection [i.e., wisdom]
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་པོ་▫ pha rol tu phyin pa drug po▪ {MSA}ṣaṭ-pāramitā▪ the sixth perfection [i.e. the perfection of wisdom]; {T} all six perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་▫ pha rol tu phyin pa drug yongs su rdzogs pa▪ རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་▫ rdzogs rdzogs rdzogs rdzogs▪ {MSA}ṣaṭ-pāramitā-paripūri▪ thoroughly complete/fulfill the six perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་▫ pha rol tu phyin pa rnams kyi rten du gyur pa byang chub kyi sems▪ {MSA}pāramitānāṃ saṃniśraya-bhūtaṃ bodhi-cittaṃ▪ the mind of enlightenment that is based upon the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་▫ pha rol tu phyin pa rnams kyi rigs▪ {MSA}pāramitānāṃ gotram▪ the lineage of those [who have] the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པའི་འདུན་པ་▫ pha rol tu phyin pa rnams la sgrub pa'i 'dun pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}pāramitā-pratipatti-chanda▪ aspiration for completion with respect to the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་▫ pha rol tu phyin pa rnams la sems mnyam pa nyid▪ {MSA} sama-cittatā ... pāramitāsu▪ sameness of mind with respect to the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འདོམས་པ་▫ pha rol tu phyin pa phyin ci ma log par 'doms pa▪ {MSA} aviparīta-pāramitopadeśa▪ advice regarding non-mistaken [cultivation of] the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འཕེལ་བ་▫ pha rol tu phyin pa 'phel ba▪ {MSA}pāramitā-vṛddhi▪ increase of the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བཟོད་པ་དག་▫ pha rol tu phyin pa sbyin pa dang tshul khrims dang bzod pa dag▪ {MSA}dāna-śīla-kṣānti-pāramitā ▪ perfections of giving, ethics, and patience/ forbearance/tolerance/endurance
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་▫ pha rol tu phyin pa yang dag par spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}pāramitā-samudācāra▪ thorough practice of the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་དུ་འཇུག་པ་▫ pha rol tu phyin pa yang dag par len du 'jug pa▪ {MSA} pāramitā-samādāpanā▪ thorough engagement in the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་▫ pha rol tu phyin pa yongs su sgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}pāramitā-pariniṣpādana▪ thorough establishment of the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་▫ pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs pa▪ རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་▫ rdzogs rdzogs rdzogs rdzogs▪ {MSA}pāramitā-paripūri▪ thoroughly complete/fulfill the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་▫ pha rol tu phyin pa yongs su rdzogs par bya ba▪ རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་▫ rdzogs rdzogs rdzogs rdzogs▪ {MSA} pāramitā-paripūraṇa▪ thoroughly complete/fulfill the six perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་བསྡུ་བ་▫ pha rol tu phyin pa rab tu dbye ba'i bsdu ba▪ {MSA}pāramitā-prabheda-saṃgraha▪ collection which divides the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྒོམ་པ་▫ pha rol tu phyin pa la sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}pāramitābhyāsa▪ meditation on the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བ་▫ pha rol tu phyin pa la sogs pa dge ba▪ {MSA}pāramitādi ... kuśala▪ Tenses: future, present, past, imperative virtues, the perfections and so forth ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གསུམ་པོ་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བཟོད་པ་དག་▫ pha rol tu phyin pa gsum po sbyin pa dang tshul khrims dang bzod pa dag▪ {MSA}dāna-śīla-kṣānti-pāramitā▪ the three perfections of giving, ethics, and patience/forbearance/tolerance/ endurance
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་▫ pha rol tu phyin pa'i skabs ▪ {MSA}pāramitādhikāra▪ the occasion of the perfection
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་▫ pha rol tu phyin pa'i ngo bo nyid▪ {MSA}pāramitā-svabhāva▪ entityness of the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྤྱོད་པ་▫ pha rol tu phyin pa'i spyod pa ▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA} pāramitā-caryā▪ practice of the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རང་བཞིང་གྱི་དགེ་བ་▫ pha rol tu phyin pa'i rang bzhing gyi dge ba▪ {MSA}pāramitā-maya ... kuśala▪ virtue of the nature of the perfections
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་▫ pha rol tu phyin pa'i bslab pa thams cad kyi pha rol tu phyin pa▪ {C}sarva-śikṣā-pāramitā▪ perfection of all learners; perfection of all learning▫ {C} perfection of all training
 • ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པར་▫ pha rol tu phyin par▪ {C}pāraṃ gacchati▪ perfect; perfectly▫ {C}go to the Beyond; to go beyond ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཕར་ཕྱིན་▫ pha rol tu phyin pa; phar phyin▪ ཕར་ཕྱིན་▫ phar phyin▪ {C,L,MSA,MV} pāramitā; {C}pāra(m); {MSA}pāra-gamana▪ [other side-to-went]; perfection; that which has gone beyond▫ {C}transcendent action ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཕར་ཕྱིན་▫ pha rol tu phyin pa; phar phyin▪ pāramitā▪ perfection
 • ཕ་རོལ་ཏུ་སོང་བས་ན་▫ pha rol tu song bas na▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ {C}pāraṅgata ▪ because of going to the other side▫ {C}gone beyond
 • ཕ་རོལ་གནོན་པ་▫ pha rol gnon pa▪ {C,MSA}parā-krama ▪ {C}courageous advance
 • ཕ་རོལ་ཕྱིན་▫ pha rol phyin▪ {MSA}pārami (e.g.: dhyāna-pārami)▪ perfection
 • ཕ་རོལ་ཕྱིན་གྱུར་ཅིང་▫ pha rol phyin gyur cing▪ {C} pārami-gato▪ {C}perfection
 • ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུའི་རྒྱུས་བྱུང་བ་▫ pha rol phyin bcu'i rgyus byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}daśa-pāramitānvaya▪ arise due to the ten perfections ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ / ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་▫ pha rol phyin pa / pha rol tu phyin pa▪ {C}pāra-gu; {MSA}yātaṃ pāraṃ▪ perfect; gone to the far side; perfection; transcendent▫ gone beyond
 • ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འཇུག་པ་▫ pha rol phyin la 'jug pa▪ {MSA} pāramitā-praveśa▪ engage in the perfections; enter into the perfections
 • ཕ་རོལ་མ་མཆིས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་▫ pha rol ma mchis pa'i pha rol tu phyin pa▪ {C}apāra-pāra-gata (=apārapāra-gamanatā)▪ perfection which is a non-perfection; perfection of a non-perfection ▫ {C}his having gone to where there is neither Beyond nor not-Beyond
 • ཕ་རོལ་ཚུ་▫ pha rol tshu▪ {Lindtner} pārāvāraṃ▪ {PH} the "opposite" bank [of a river]▫ ཕ་རོལ་ཚུ་བཞིན་སྐྱེས་པ་ ཡི། འདུས་བྱས་རྟེན་སྐྱེས་དེ་དག་ཀྱང་།▫ Even these dependently arisen compositional phenomena, Which arise like the the ″opposite″ bank [of a river] ...▫ {Nāgārjuna; Twenty Verses on the Great Vehicle}
 • ཕ་རོལ་སོང་ལ་▫ pha rol song la▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ {C}pārami-gato▪ {C}perfection
 • ཕག་▫ phag▪ {PH}hidden
 • ཕག་རྒོད་▫ phag rgod▪ wild boar▫ {PH}wild boar
 • ཕག་པ་▫ phag pa▪ pig
 • ཕག་མོ་གཞུང་དྲུག་▫ phag mo gzhung drug▪ {PH}six treatises on Vārāhī ཕགས་པ་དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ངེས་པར་འགྲེལ་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་ འགྲེལ་པ། རྒྱ་ནག་འགྲེལ་ཆེན་▫ phags pa dgongs pa Tenses: future, present, past, imperative zab mo nges par 'grel pa'i mdo rgya cher 'grel pa; rgya nag 'grel chen▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ Extensive Commentary on the "Superior Sūtra Unraveling the Profound Thought" [by the Korean scholar-monk Won-ch'uk (612/613-696; Tibetan: rdzogs gsal / wen tshig / wen tshegs / wanydzeg; Chinese: Yüan ts'e); P5517, vol. 116]
 • ཕངས་▫ phangs▪ ཕང། འཕང། ཕངས། ཕངས།▫ phang / 'phang / phangs/ phangs/▪ loss; to regret
 • ཕངས་སེམས་▫ phangs sems▪ regret
 • ཕན་▫ phan▪ {LCh}hita; {C}upakāri-bhūta; {C} mokṣa; {C}sukha▪ help; benefit; be of use▫ {C} a true benefactor; make subservient to; be used to benefit others; liberation; freedom; ease; pleasure; happiness; happily
 • ཕན་ཆད་▫ phan chad▪ {MSA}para; {MSA}yataḥ pareṇa ▪ from here on
 • ཕན་ཆད་དུ་▫ phan chad du▪ from here on
 • ཕན་བཏགས་▫ phan btags▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ administer help; do benefit; help
 • ཕན་ཐོགས་▫ phan thogs▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ administer help; do benefit; help
 • ཕན་དང་སྙིང་བརྩེར་བཅས་པ་▫ phan dang snying brtser bcas pa▪ {C}hita-sānukampa▪ benevolent and compassionate▫ {C}pity and concern for the welfare of others
 • ཕན་དང་སྙིང་བརྩེར་ལྡན་པ་▫ phan dang snying brtser ldan pa▪ {C}hita-anukampī▪ benevolent and compassionate
 • ཕན་དང་བདེ་འདོད་པ་▫ phan dang bde 'dod pa▪ {MSA} sukha-hitaiṣin▪ desire benefit and pleasure
 • ཕན་གདགས་▫ phan gdags▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ administer help; do benefit; help
 • ཕན་གདགས་པ་▫ phan gdags pa▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C,MSA}anugraha▪ administer help; do benefit; help▫ {C}favor
 • ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་▫ phan gdags par bya ba▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}anugṛhītavya▪ will help; will do benefit ▫ {C}should be helped
 • ཕན་གདགས་བྱ་▫ phan gdags bya▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ object assisted{D1}; object helped
 • ཕན་བདེ་དགོངས་▫ phan bde dgongs▪ {MSA}saukhya-hitāśaya▪ thought of benefit and happiness
 • ཕན་བདེ་བྱེད་པ་འབྲས་བུ་▫ phan bde byed pa 'bras bu▪ {MSA}hita-sukha-kriyā-phalatva▪ result of causing benefit and happiness
 • ཕན་བདེའི་རྒྱུ་▫ phan bde'i rgyu▪ {MSA}hita-sukha-hetutā▪ cause of help/benefit and happiness/bliss
 • ཕན་བདེའི་ལོ་ཏོག་▫ phan bde'i lo tog▪ harvest of help and happiness
 • ཕན་འདོགས་▫ phan 'dogs▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {MSA,MV} anugraha; {MSA}anugraha-kṛt▪ to benefit; help; administer help
 • ཕན་འདོགས་བདག་ཉིད་▫ phan 'dogs bdag nyid▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {MSA}anugrahātmaka▪ benefit oneself
 • ཕན་འདོགས་འདོད་▫ phan 'dogs 'dod▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ {MSA}anugrahecha (sic)▪ desire to help
 • ཕན་འདོགས་རྣམ་པ་གཉིས་▫ phan 'dogs rnam pa gnyis▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {MSA}anugraha ... dvividha▪ two kinds of help
 • ཕན་འདོགས་པ་▫ phan 'dogs pa▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {L,MSA}upakāra; {MSA}upakārin; {MSA}upakara; {C}upakāri-bhūta▪ help; administer help; do benefit▫ bestowal; service; benefit; · {C}a true benefactor; make subservient to; be used to benefit Tenses: future, present, past, imperative others
 • ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་བ་▫ phan 'dogs par 'gyur ba▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {MSA}anugrahe vartati; {MSA} anugrahe vartate▪ administer help; do benefit; help
 • ཕན་འདོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་▫ phan 'dogs par 'gyur ba yin no▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}upakāri-bhūta▪ administer help; do benefit; help▫ {C}a true benefactor; make subservient to; be used to benefit others
 • ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་▫ phan 'dogs par byed pa▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {MSA}anugrāhaka▪ benefitter; helper
 • ཕན་འདོགས་བྱ་▫ phan 'dogs bya▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ object assisted{D2}
 • ཕན་འདོགས་བྱེད་▫ phan 'dogs byed▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ assister{D2}; helper
 • ཕན་འདོགས་བྱེད་ལ་འཇུག་▫ phan 'dogs byed la 'jug▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {MSA}anugrahe vartati; {MSA} anugrahe vartate▪ engage as an assister {T}
 • ཕན་འདོགས་ཤིང་▫ phan 'dogs shing▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ {C}anugṛhṇāti▪ {C}help; favor
 • ཕན་གནོད་གང་ཡང་མེད་པ་▫ phan gnod gang yang med pa▪ no efficacy (no help or harm)
 • ཕན་པ་▫ phan pa▪ {L,MSA}hita; {C,MSA}upakāra; {C}kṛta; {MSA}anugraha; {MSA}upakara▪ help; benefit; be of use▫ {C}bestowal; service; welfare; help; deed; made; done; kindly action
 • ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་▫ phan pa bsgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {C} hitopasaṃhāra▪ {C}to provide what is beneficial
 • ཕན་པ་དང་བདེ་བ་▫ phan pa dang bde ba▪ {MSA}hita-sukha▪ benefit and happiness
 • ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་▫ phan pa dang bde ba la phyin ci ma log pa▪ {MSA}hite ca sukhe cāviparyastaṃ▪ non-mistaken with respect to benefit and happiness
 • ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་སེམས་▫ phan pa dang bde ba'i sems ▪ {C}hita-sukha-citta (=hita-kṛpā)▪ a mind of benefit and help▫ {C}a thought which is directed towards the benefit and ease
 • ཕན་པ་རྣམ་པ་ལྔ་▫ phan pa rnam pa lnga▪ {MSA}pañca-vidhopakāra▪ five kinds of benefit
 • ཕན་པ་བྱེད་པ་▫ phan pa byed pa▪ {MSA}anugraha-kṛt▪ benefitter; helper; serve to benefit; help
 • ཕན་པ་མཛད་པ་▫ phan pa mdzad pa▪ {C}hitaṃ-kara▪ {C}one who brings/bestows benefits
 • ཕན་པ་ལ་འཇུག་▫ phan pa la 'jug▪ {MSA}anugrahe vartati; {MSA}anugrahe vartate▪ engage in helping
 • ཕན་པ་བསམ་པ་▫ phan pa bsam pa▪ {MSA}upakara ... āśaya▪ thought of benefit; helpful thought
 • ཕན་པའི་དགོངས་པ་▫ phan pa'i dgongs pa▪ {MSA} hitāśaya▪ thought of benefit; helpful thought
 • ཕན་པའི་དངོས་ཉིད་▫ phan pa'i dngos nyid▪ {C}hita-vastutva▪ helpful thing▫ {C}supplying with beneficial things
 • ཕན་པའི་དངོས་པོ་▫ phan pa'i dngos po▪ {C}hita-vastutā ▪ helpful thing▫ {C}supplying (beings) with beneficial things
 • ཕན་པའི་འདུ་ཤེས་▫ phan pa'i 'du shes▪ {MSA}upakara-saṃjñā; {MSA}upakāri-saṃjñā▪ conception of benefit; beneficial conception
 • ཕན་པའི་ཚིག་དང་ལྡན་པ་▫ phan pa'i tshig dang ldan pa ▪ {C}hita-vacana▪ has beneficial words▫ {C}he only says what is beneficial
 • ཕན་པའི་སེམས་▫ phan pa'i sems▪ {C}hita-citta▪ helpful mind; beneficial mind; benificent mind▫ {C} mind interested only in the welfare (of all beings); Tenses: future, present, past, imperative with a thought of benevolence; mind which is well-disposed
 • ཕན་པའི་བསམ་པ་▫ phan pa'i bsam pa▪ {MSA} upakārāśaya; {MSA}hitāśaya▪ beneficial thought; helpful thought
 • ཕན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་▫ phan pa'i lhag pa'i bsam pa▪ {MSA}hitādhyāśaya▪ unusually beneficial thought; particularly benefical thought; especially helpful thought
 • ཕན་པར་དགོངས་པ་▫ phan par dgongs pa▪ {MSA} hitāśaya▪ beneficial thought; helpful thought
 • ཕན་པར་འདོད་པ་▫ phan par 'dod pa▪ {MSA}hita-kāma▪ helpful wish; desire to help
 • ཕན་པར་བྱ་བ་▫ phan par bya ba▪ {MV}hita▪ will help; helpful object
 • ཕན་པར་བྱེད་▫ phan par byed▪ help
 • ཕན་པར་བྱེད་པ་▫ phan par byed pa▪ {MSA}hita▪ helper; benefactor; helping; benefitting
 • ཕན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་▫ phan par byed pa'i thabs▪ {MSA}anugrāhaka ... upāya; {MSA}upāya ... anugraha-kara▪ methods that serve to benefit
 • ཕན་པར་སེམས་▫ phan par sems▪ {MSA}hitāśaya▪ helpful mind; beneficial mind
 • ཕན་པར་སེམས་པ་▫ phan par sems pa▪ {C}hitaiṣitā; {MSA}hitāśaya▪ helpful mind; beneficial mind▫ {C}solicitude
 • ཕན་ཕྱིར་▫ phan phyir▪ {C}hita▪ for the benefit; in order to benefit▫ {C}welfare; weal; benefit; help
 • ཕན་བྱ་བ་▫ phan bya ba▪ {MV}hita▪ will benefit; will help; helpful object
 • ཕན་བྱེད་▫ phan byed▪ {C}hitaṃ-kara; {MSA}upakārin; {MSA}hita-kara; {MSA}hitādhāna▪ helper; benefactor; benefitting; helping▫ {C}one who brings/bestows benefits
 • ཕན་བྱེད་པ་▫ phan byed pa▪ {MSA}upakārin; {MSA} hita-kara; {MSA}hitādhāna▪ helper; benefactor; benefitting; helping
 • ཕན་བྱེད་བློ་ལྡན་པ་▫ phan byed blo ldan pa▪ {MSA} upakāri-buddhimat▪ having a helpful awareness
 • ཕན་ཚུན་▫ phan tshun▪ {LCh,MSA}anyonya; {C} parasparam; {C}mitha▪ mutual; mutually{D2} ▫ {PH}opposite sides▫ diffused; to and fro; · {C} one another; common; identical; mutualའཕན་ཡུལ་དེ་ལྷ་སའི་ལུང་པ་དང་རི་རྒྱུད་གཅིག་གི་ཕན་ཚུན་དུ་འདུག▫ That region of Penpo is located on the opposite side of the same mountain range as the valley of Lhasa.▫ {GCG}
 • ཕན་ཚུན་འགལ་བ་▫ phan tshun 'gal ba▪ {N}anyonya-parihara-virodha; {N}paraspara-viruddha; parasparavirūddha▪ contradictories in the sense of mutual exclusion{N}; mutually contradictory
 • ཕན་ཚུན་ཆགས་པ་▫ phan tshun chags pa▪ mutual attraction
 • ཕན་ཚུན་མཉེན་▫ phan tshun mnyen▪ {Śāntideva} snigdha ... parasparam▪ {PH}mutually agreeable
 • ཕན་ཚུན་རྟེན་བརྟེན་▫ phan tshun rten brten▪ mutually support and supported{BJ 62.3}
 • ཕན་ཚུན་རྟེན་པ་▫ phan tshun rten pa▪ mutual dependence; interdependence
 • ཕན་ཚུན་བརྟན་པ་▫ phan tshun brtan pa▪ parasparasaṃbhavana▪ interdependent
 • ཕན་ཚུན་ཐ་དད་▫ phan tshun tha dad▪ mutually different ཕན་ཚུན་དུས་མཉམ་རྫས་ཐ་དད་ཀྱང་ཡིན།་ཕན་ཚུན་སྐྱེ་བ་ལ་ གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་དམིགས་པ།▫ phan tshun dus mnyam rdzas tha dad kyang yin/ phan tshun skye ba la gegs mi byed pa yang yin pa'i gzhi mthun du dmigs pa/▪ observed as a common locus between different substantial entities [established at] the same time and does not serve as an obstacle to mutual production
 • ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་▫ phan tshun spang 'gal▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {N} anyonya-parihāra-virodha; paraspara-parihara-virodha; paraspara-viruddha; *parasparaparihāra-viruddha▪ mutual exclusion; contradictory in the sense of mutual exclusion; mutually exclusive▫ Tenses: future, present, past, imperative Definitions: མཚན་ཉིད། རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་▫ mtshan nyid/ rnam bcad yongs gcod kyi sgo nas mi mthun par gnas pa/▫ Definition: abiding as not [existing] in common from the point of view of the one being the eliminator and eliminated
 • ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་▫ phan tshun spangs 'gal▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs ▪ anyonyaparihāra▪ mutually exclusive; contradictories
 • ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་པ་▫ phan tshun mi 'khrul pa▪ mutually ineluctable{BJ 74.4}
 • ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་▫ phan tshun mi mthun▪ {C}paraspara-viruddha; {C}viruddhaka▪ mutually discordant▫ {C}mutually conflicting; conflicting
 • ཕན་ཚུན་ཚོགས་པ་དང་མི་མཐུན་པ་འགྱུར་▫ phan tshun tshogs pa dang mi mthun pa 'gyur▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}(anyonyam) visāmagrī▪ mutual discordance ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཀྱང་ཡིན།་ཕན་ཚུན་ སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་དམིགས་པ།▫ phan tshun mtshungs ldan rnam pa lnga mtshungs kyang yin/ phan tshun skye ba la gegs mi byed pa yang yin pa'i gzhi mthun du dmigs pa/▪ that which is observed as a common locus of being associated with the five types of mutual association and not acting as an obstacle to their mutual production
 • ཕན་ཚུལ་གྲོགས་སུ་▫ phan tshul grogs su▪ {LCh,MSA} mitra▪ mutually compatible
 • ཕན་མཛད་▫ phan mdzad▪ {C}hitaṃ-kara▪ benefit; help; benefactor; helper▫ {C}one who brings/ bestows benefits
 • ཕན་མཛད་བརྩེར་ལྡན་▫ phan mdzad brtser ldan▪ {C}hita-anukampī▪ {C}benevolent and compassionate
 • ཕན་བཞེད་▫ phan bzhed▪ hita-kāmyā▪ take up the task of helping
 • ཕན་བཞེད་པ་▫ phan bzhed pa▪ {MSA}hita-kāmyā▪ take up the task of helping
 • ཕན་ཡོན་▫ phan yon▪ {C,MSA,MV,N}anuśaṃsa; {MV} anuśaṃsana▪ beneficial; benefit▫ {C}advantage [a bodhisattva has five, with the attainment of 'non-discursive knowledge', which 'control in all circumstances']
 • ཕན་ཡོན་གྱི་ཡན་ལག་▫ phan yon gyi yan lag▪ *anuśaṃsāṅga▪ branch that is a benefit
 • ཕན་ཡོན་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཆད་▫ phan yon ngan song gsum du skye ba chad▪ benefit that birth in the three bad states [as an animal, hungry ghost, or hell-being] is severed
 • ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་▫ phan yon che ba▪ {C}mahā-anuśaṃsa▪ great benefit▫ {C}of great advantage
 • ཕན་སེམས་▫ phan sems▪ {BCA} hitāśamsa▪ {PH} benevolent intention
 • ཕབ་པར་གྱུར་པ་▫ phab par gyur pa▪ āveśa▪ possession [by demons]
 • ཕབ་པོ་▫ phab po▪ fall
 • ཕམ་ཉེས་▫ pham nyes▪ {PH}defeat; failure
 • ཕམ་པ་▫ pham pa▪ {MSA}parājita▪ conquered; defeated {T}
 • ཕར་▫ phar▪ out there{BJ 54.7}
 • ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ་▫ phar 'gro tshur 'gro▪ {C}āra-pāraṃ gacchati▪ go from nearby to far away▫ {C}goes from this shore to the other shore
 • ཕར་རྒྱབ་ན་▫ phar rgyab na▪ {PH}beyond
 • ཕར་ཕྱིན་▫ phar phyin▪ ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་▫ pha rol tu phyin pa▪ {LCh}pāramitā▪ perfection
 • ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཐེག་པ་▫ phar phyin gyi theg pa▪ pāramitā-yāna▪ Perfection Vehicle
 • ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་▫ phar phyin theg pa▪ ཕར་ཕྱིན་གྱི་ཐེག་པ་▫ phar phyin gyi theg pa▪ pāramitāyāna▪ Perfection Vehicle
 • ཕར་ཕྱིན་དྲུག་▫ phar phyin drug▪ ṣaḍ-pāramitā▪ [beyond-gone-six]; the six perfections
 • ཕར་ཕྱིན་དྲུག་པོ་▫ phar phyin drug po▪ ṣaḍ-pāramitā▪ Tenses: future, present, past, imperative [beyond-gone-six]; the six Perfections
 • ཕར་ཕྱིན་ལྷག་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་▫ phar phyin lhag tshul gyi khyad par▪ {PH}the feature of a surpassing mode of perfection
 • ཕར་ཤེས་པ་▫ phar shes pa▪ {C}pitṛ-jñatā (=pitreyatā)▪ {C}honoring father
 • ཕལ་ཆེན་སྡེ་▫ phal chen sde▪ {BJ 78.5} mahāsāṃghika▪ Mahāsāṃghika
 • ཕལ་ཆེན་སྡེ་པ་▫ phal chen sde pa▪ mahāsaṃghika▪ Majority School
 • ཕལ་ཆེན་པ་▫ phal chen pa▪ mahāsāṃghika▪ Mahāsāṃghika
 • ཕལ་ཆེར་▫ phal cher▪ {C,MSA}prāyeṇa; {C} bhūyastvena (=bāhulyena); {MSA}bāhulyena▪ mostly; usually; many▫ as a rule; in abundance
 • ཕལ་ཆེར་བ་▫ phal cher ba▪ most
 • ཕལ་ཆེར་མཚུངས་པ་▫ phal cher mtshungs pa▪ {PH} mostly the same [way]
 • ཕལ་པ་▫ phal pa▪ ordinary
 • ཕལ་མོ་ཆེར་ན་▫ phal mo cher na▪ {PH}for the most part
 • ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་▫ phas kyi rgol ba▪ བརྒལ་རྒལ་བརྒལད་རྒོལད་ ▫ brgal rgal brgald rgold▪ {C,MSA}para-pravādin; {L}para-vādin; {MSA}para-pravāda▪ arguments by others▫ {C}counter-arguments; false teacher; false teaching; enemy; opposite side
 • ཕས་རྒོལ་▫ phas rgol▪ {C;MSA;VNS} para-pravādin; {L} para-vādin; {MSA} para-pravāda▪ {PH} arguments by others; false teachings; false teacher
 • ཕས་ཕམ་པས་▫ phas pham pas▪ {C}pārājikā▪ {C}an offence deserving expulsion
 • ཕི་གླིང་▫ phi gling▪ {PH}European▫ པཎྜི་ཏ་ཕི་གླིང་གི་རིགས་སུ་དོགས་པས་་་▫ Since [he] was concerned that the paṇḍita was of the European race, ...▫ {GCG}
 • ཕུ་ཐག་ཆོད་པ་▫ phu thag chod pa▪ penetrate; decisive
 • ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་ལྟ་▫ phu thag chod pa'i lta▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ unerring view; view which is decisive
 • ཕུ་དུད་▫ phu dud▪ {Negi} citrīkāraḥ▪ {PH}variegated
 • ཕུག་▫ phug▪ {MSA}gahvaraka▪ deep; inner▫ {GD:486} profound
 • ཕུག་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་▫ phug gi 'khrul rgyu▪ mukhya-vibhrama-hetu▪ deep cause of error/mistake
 • ཕུགས་▫ phugs▪ deep; innermost; inner
 • ཕུང་▫ phung▪ {MSA}skandha▪ aggregate▫ {PH}mass; heap▫ གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་▫ gzugs kyi phung po▫ form aggregates
 • ཕུང་པོ་▫ phung po▪ {LCh,C,MSA,MV}skandha; {C,L} rāśi▪ aggregate; mental and physical aggregates ▫ {PH}mass; heap; totality▫ {C}pile; category; mass; heap; trunk; shoulder; group; bulk Divisions: དབྱེ་བ། ༡་གཟུགས་༢་ཚོར་བ་༣་འདུ་ཤེས་༤་འདུ་བྱེད་༥་རྣམ་པར་ཤེས་པ་▫ dbye ba/ 1 gzugs/ 2 tshor ba/ 3 'du shes/ 4 'du byed/ 5 rnam par shes pa/▫ Divisions: (1) form (rūpa); (2) feeling (vedanā); (3) discrimination (saṃjñā); (4) compositional factors (saṃskāra); (5) consciousness (vijñāna)
 • ཕུང་པོ་ལྔ་▫ phung po lnga▪ pañcaskandha▪ five aggregates
 • ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་སྐྱེས་བུ་▫ phung po lnga po gang rung la brten nas btags pa'i skyes bu▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ a being imputed in dependence upon any among the five aggregates ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་འདོར་བ་དང་འབྱུང་བར་དང་ ▫ phung po thams cad nges par 'dor ba dang 'byung bar dang▪ {C}sarva-upadhi-pratinisarga▪ definitely reject all aggregates and arisings▫ {C} rejection of all substrata
 • ཕུང་པོ་ཡང་དག་པར་ཟད་པ་▫ phung po yang dag par zad pa▪ {C}saṃkṣaya▪ completely extinguish the aggregates▫ {C}complete extinction
 • ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཡང་▫ phung po lhag ma med pa'i mya ngan las 'das pa na yang Tenses: future, present, past, imperative ▪ {MV}nirupadhiśeṣe nirvāṇe 'pi▪ nirvāṇa without remainder
 • ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་▫ phung po lhag ma med pa'i mya ngan las 'das pa'i dbyings▪ {C}anupadhiśeṣa-nirvāṇa-dhātu▪ the sphere of nirvāṇa without remainder▫ {C}the realm of Nirvāṇa which leaves nothing behind
 • ཕུང་པོའི་འཇིག་པ་དམིགས་པ་▫ phung po'i skye ba dmigs pa▪ skandhanimittopalambha▪ observa tion of the disintegration of the aggregates
 • ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་▫ phung po'i mtshan nyid▪ {N} skandha-lakṣaṇa▪ character of the aggregates{N}
 • ཕུང་པོའི་མཚན་མ་དམིགས་པ་▫ phung po'i mtshan ma dmigs pa▪ skandhanimittopalambha▪ observation of the signs of the aggregates
 • ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མ་ལུས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་▫ phung po'i lhag ma ma lus pa'i mya ngan las 'das pa▪ {MSA}anupadhiśeṣa-nirvāṇa▪ nirvāṇa without remainder
 • ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་▫ phung po'i lhag ma med pa'i mya ngan las 'das pa▪ {MSA}nirupadhiśeṣa-nirvāṇa▪ nirvāṇa without remainder ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་མེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མཐའ་ཐུག་པ་▫ phung po'i lhag ma med par mya ngan las 'da' bar mtha' thug pa▪ {MSA}anupadhiśeṣa-nirvāṇāvasānatva▪ final nirvāṇa without remainder
 • ཕུང་པོའི་སྐྱེ་བ་དམིགས་པ་▫ phung po'i skye ba dmigs pa ▪ skandha-vināśopalambha▪ observation of the production of the aggregates
 • ཕུང་སོགས་ཆོས་གསུམ་▫ phung sogs chos gsum▪ three phenomena of the aggregates and so forth (aggregates, sense-spheres, and constituents)
 • ཕུང་གསུམ་▫ phung gsum▪ possibility{N}; any other possibility; another category; additional category
 • ཕུང་གསུམ་པ་▫ phung gsum pa▪ {PH}third category
 • ཕུད་▫ phud▪ {L}cūḍika▪ apex; summit; top
 • ཕུན་▫ phun▪ {L}saṃpad▪ accomplishment; achievement; possession
 • ཕུན་པ་▫ phun pa▪ {L}saṃpad▪ accomplishment; achievement; possession
 • ཕུན་ཚོགས་▫ phun tshogs▪ {LCh,MSA}saṃpanna; {C} saṃpatti; {MSA}saṃpad▪ fulfillment; perfect; marvels; complete; marvelous; sublime; perfection; marvel; wonders; good things; excellence▫ {PH}marvels
 • ཕུན་ཡོན་བཅས་▫ phun yon bcas▪ qualities{BJ 62.6}
 • ཕུན་སུམ་▫ phun sum▪ {MSA}saṃpatti; {MSA}saṃpad; {MSA}saṃpanna▪ {PH}marvels
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་▫ phun sum tshogs▪ {MSA}saṃpatti; {MSA}saṃpad; {MSA}saṃpanna▪ marvels; perfect; complete; marvelous; sublime; perfection; marvel; wonders; good things
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་▫ phun sum tshogs pa▪ {LCh,MSA,MV}saṃpanna; {C,MSA,MV}saṃpatti {C}(=saṃpad); {C}saṃpanna (= samāpanna); {C}niṣpatti (=pariniṣpatti = pariniṣpadyante); {C,L,MSA}sampad▪ fulfillment; excellent; marvels; wonders; perfect; complete; marvelous; sublime; perfection; marvel; good things▫ {C} accomplishment; attainment; excellent thing; benefit; possession; achieved; won; fully grown; (reach) consummation; creation
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པ་▫ phun sum tshogs pa thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs ▪ {MSA}saṃpat-prāpti▪ attain completion; obtain marvels
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་▫ phun sum tshogs pa la nges par 'gyur ba▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {MSA}saṃpatti-niyatipāta ▪ become definite with respect to completion; become definite with respect to marvels
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷག་པ་▫ phun sum tshogs pa lhag pa ▪ {MSA}adhika ... saṃpatti▪ special completion; special marvels
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདེ་བ་དག་ལ་མ་ཆགས་པ་ཉིད་▫ phun Tenses: future, present, past, imperative sum tshogs pa'i bde ba dag la ma chags pa nyid▪ {MSA}saṃpatti-sukheṣv asaktatā▪ non-attachment to the marvelous bliss ? {T}
 • ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་▫ phun sum tshogs par 'gyur ba▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}samṛdhyate; {C}samṛdhyantām; {C}samṛdhyati; {C}samṛdhyate▪ perfect; complete▫ {C}get accomplished; foster; succeeds
 • ཕུར་བུ་▫ phur bu▪ thursday
 • ཕུར་བུ་ལྕོག་བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་▫ phur bu lcog byams pa rgya mtsho▪ Pur-bu-jog Jam-pa-gya-tsho [1825-1901]
 • ཕུར་བུ་པ་▫ phur bu pa▪ bārhaspatya; cārvāka▪ Bārhaspatya; Hedonist {T}
 • ཕུར་མ་▫ phur ma▪ cūḍika▪ powder
 • ཕུལ་▫ phul▪ དབུལ། འབུལ། ཕུལ། ཕུལྡ།▫ dbul/ 'bul/ phul/ phuld/▪ {MSA}śreṣṭha▪ verb: offer; present; to give (hon.)7 noun: offering
 • ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་▫ phul du byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}atiśaya; {MSA} utkarṣa▪ perfect; excellent; marvellous
 • ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་▫ phul du byung ba'i khyad par ▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung ▪ {MSA}utkarṣa-viśeṣa▪ special excellence; particular perfection
 • ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དམིགས་པ་▫ phul du byung ba'i dmigs pa▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ {MV}prakarṣālambana▪ object of observation of perfection
 • ཕུལ་ཕྱིན་▫ phul phyin▪ full development
 • ཕུལ་བ་▫ phul ba▪ verb: offer; present; to give (hon.)7 noun: offering
 • ཕུལ་བྱེད་པར་འགྱུར་བས་▫ phul byed par 'gyur bas▪ {C} agratā(ṃ-kārayati)▪ {C}cause to achieve the highest
 • ཕེ་རིང་▫ phe ring▪ {PH}foreign
 • ཕེད་པ་▫ phed pa▪ change; changing
 • ཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་▫ phen byed kyi las▪ impelling action
 • ཕེབས་▫ phebs▪ go [past tense stem, 'to go', 'come') (hon.)
 • ཕོ་▫ pho▪ {MSA}puruṣa▪ person; man▫ {PH}male ▫ དེ་ཚེ་མི་ཤེས་འབའ་ཞིག་ལས། །ཁྱོད་བདག་ཕོའོ་སྙམ་དུ་སེམས།▫ Therefore, out of only ignorance do you think "I [am] male."▫ {A4C} X.1
 • ཕོ་ཉ་▫ pho nya▪ messenger
 • ཕོ་དང་མོའི་དབང་པོ་▫ pho dang mo'i dbang po▪ {MV} strī-puruṣendriya▪ lord of women and men
 • ཕོ་ཕྲ་མོར་འགྱུར་ཞེས་▫ pho phra mor 'gyur zhes▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C} puruṣestriya▪ {C}to men and women
 • ཕོ་བོ་▫ pho bo▪ {PH}stomach
 • ཕོ་བྲང་▫ pho brang▪ palace; mansion▫ {PH}Palace
 • ཕོ་བྲང་འཁོར་▫ pho brang 'khor▪ {C}rāja-dhānī▪ {C} capital; royal city
 • ཕོ་མོ་▫ pho mo▪ male and female
 • ཕོ་མོ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་▫ pho mo snyoms par 'jug pa'i tshe▪ at the time of absorption of male and female
 • ཕོ་མོའི་མཚན་མ་▫ pho mo'i mtshan ma▪ {PH}male or female sex organs
 • ཕོ་མོར་འགྱུར་ཞེས་▫ pho mor 'gyur zhes▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}puruṣestriya▪ {C}to men and women
 • ཕོ་ལོང་▫ pho long▪ {PH}stomach and large intestine▫ ལོང་ག་ནི་དབྱིབས་ལ་བལྟོས་ནས་བཏགས་པའི་སྣོད་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་རྒྱུ་མ་དང་གཉེ་མའི་བར་གྱི་ཆ་ཤས་ཀྱི་མིང་།▫ The "large intestine" [is] the name of the part [of the body] that is between the small intestines and the colon, and is one from among six container-organs that is named in dependence upon its shape.▫ Gso rig tshigs mdzod - g.yu thog dgongs rgyan ("long ga")
 • ཕོ་ལོང་བར་▫ pho long bar▪ {PH}space between the stomach and large intestine▫ ལོང་ག་ནི་དབྱིབས་ལ་བལྟོས་ ནས་བཏགས་པའི་སྣོད་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་རྒྱུ་མ་དང་གཉེ་མའི་བར་གྱི་ཆ་ Tenses: future, present, past, imperative
 • ཤས་ཀྱི་མིང་།▫ The "large intestine" [is] the name of the part [of the body] that is between the small intestines and the colon, and is one from among six container-organs that is named in dependence upon its shape.▫ Gso rig tshigs mdzod - g.yu thog dgongs rgyan ("long ga")
 • ཕོག་▫ phog▪ འཕོག་འཕོགས། ཕོག་ཕོགས།▫ 'phog 'phogs/ phog phogs/▪ vidhyati▪ strike; affect; touch; give; to bestow; salary
 • ཕོག་པ་▫ phog pa▪ འཕོག་འཕོགས། ཕོག་ཕོགས།▫ 'phog 'phogs/ phog phogs/▪ {C}vidhyati▪ strike; affect; touch; give; to bestow; salary▫ {C}hit; pierce
 • ཕོགས་▫ phogs▪ འཕོག་འཕོགས། ཕོག་ཕོགས།▫ 'phog 'phogs/ phog phogs/▪ strike; affect; touch; give; to bestow; salary
 • ཕོངས་▫ phongs▪ འཕོང། འཕོངས། ཕོངས། ཕོངས།▫ 'phong / 'phongs/ phongs/ phongs/▪ {MSA}vighātin; {MSA,MV}vyasana; {MSA}vighāta▪ to become destitute; destitution ? {T}
 • ཕོངས་པ་▫ phongs pa▪ {C,MSA}vyasana {C} (=upaghātam); {L}vipad; {L}anaya; {MSA}vighāta ▪ {C}ruin; falling away from; poor; poverty; misfortune; a person who brings misfortune
 • ཕོངས་པ་ཆེན་པོ་▫ phongs pa chen po▪ {L}mahā-vipad▪ great poverty; great misfortune; very poor
 • ཕོངས་པ་མེད་པ་▫ phongs pa med pa▪ {MSA}avighāta▪ without loss; without poverty {T}
 • ཕོངས་པར་འགྱུར་པའི་ལས་▫ phongs par 'gyur pa'i las▪
 • འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {MSA} vyasana-saṃvartanīyaṃ karma▪ an action which will lead to destitution ?? {T}
 • ཕོངས་པར་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པ་▫ phongs par 'gyur ba dang mthun pa▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}vyasana (=upaghātam)▪ {C}ruin; falling away from
 • ཕོད་ཅན་▫ phod can▪ {PH}comet
 • ཕོད་ཕོད་པ་▫ phod phod pa▪ {PH}puffs; clouds; billows ▫ སྔོ་ཕོད་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་▫ like blue puffs [of smoke]▫ {YJD}
 • ཕོན་ཐག་▫ phon thag▪ {PH}(leather) strap used to tie a bundle
 • ཕྱ་པ་▫ phya pa▪ ཕྱ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་▫ phya pa chos kyi seng ge▪ {GD:viii,xiii,308} Cha-ba Chös-gyi-seng-gay (1109-1169), a Ga-dam-ba writer on epistemology
 • ཕྱ་རིས་▫ phya ris▪ lines on the hands
 • ཕྱ་ལེ་བ་▫ phya le ba▪ śāta▪ level
 • ཕྱ་ལེ་བ་མ་ཡིན་པ་▫ phya le ba ma yin pa▪ viśāta▪ non-level
 • ཕྱ་ལེགས་པ་▫ phya legs pa▪ attractive
 • ཕྱ་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པ་▫ phya legs pa ma yin pa▪ unattractive
 • ཕྱྭ་སྨྲ་བ་▫ phywa smra ba▪ {A4C} niyativādin▪ {PH} Fatalist; Proponents of Predetermination▫ དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ ཕྱྭ་སྨྲ་བ། །རྣམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་ལོག་མི་འགྱུར།▫ Consequently, the Fatalists' thesis is not false.▫ {A4C} §XI.9cd
 • ཕྱག་▫ phyag▪ {LCh,C}pāṇi; {LCh,C}hasta; {C}bhuja; {C}kara; {C}bāhu▪ hand; salutation; reverence; [honorific particle]▫ {C}armsབླ་མ་དང་མགོན་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།▫ bla ma dang mgon pa 'jam dpal dbyangs la phyag 'tshal lo/▫ I bow down to the lama and protector Mañjughoṣa▫ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ ▫ zhal gcig phyag gnyis▫ one face and two hands
 • ཕྱག་གི་མཐིལ་▫ phyag gi mthil▪ {C}pāṇi-tala▪ {C} palm of the hand
 • ཕྱག་གི་རི་མོ་▫ phyag gi ri mo▪ lines on the hands
 • ཕྱག་བགྱི་བའི་གནས་▫ phyag bgyi ba'i gnas▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}namas-karaṇīya▪ source/object for homage▫ {C}worthy of homage
 • ཕྱག་བགྱི་འོས་▫ phyag bgyi 'os▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}namayayati▪ suitable for homage▫ {C}pay homage to
 • ཕྱག་རྒྱ་▫ phyag rgya▪ {C}mudrā▪ seal▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་༢་ཟག་བྱས་ ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་༣་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་༤་མྱ་ Tenses: future, present, past, imperative
 • ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་ཞིང་དགེ་བ་▫ dbye ba/ 1 'dus byas thams cad mi rtag pa/ 2 zag byas thams cad sdug bsngal ba/ 3 chos thams cad stong zhing bdag med pa/ 4 mya ngan las 'das pa zhi zhing dge ba/▫ Divisions: [The Four Seals that determine whether a doctrine is Buddhist are] (1) all produced phenomena are impermanent; (2) all contaminated phenomena are miserable; (3) all phenomena are empty and selfless; (4) nirvāṇa is peace and bliss
 • ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་▫ phyag rgya chen po▪ mahā-mudrā▪ great seal; Great Seal
 • ཕྱག་རྒྱ་བཏབ་པ་ཉེ་བར་བཟུང་བས་▫ phyag rgya btab pa nye bar bzung bas▪ {C}ādi-mudrā-mudritām upādāya▪ {C}on account of their being sealed with a seal from the beginning
 • ཕྱག་རྒྱ་མེད་▫ phyag rgya med▪ {PH}sealed with a seal from the beginning
 • ཕྱག་རྒྱ་མེད་པའི་མཐས་▫ phyag rgya med pa'i mthas▪ {C} ādi-mudrā-mudritām upādāya▪ {C}on account of their being sealed with a seal from the beginning
 • ཕྱག་རྒྱ་བཞི་▫ phyag rgya bzhi▪ {N}catur-mudrā▪ four seals{N}
 • ཕྱག་རྒྱའི་མདུད་▫ phyag rgya'i mdud▪ {PH}knotted seal
 • ཕྱག་རྒྱའི་ཚིག་▫ phyag rgya'i tshig▪ {C}mudrā-pada▪ seal-word
 • ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ་▫ phyag rgya'i lha▪ mudrā-deva▪ seal deity
 • ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པར་▫ phyag rgyas btab par▪ {C}mudrita ▪ {C}sealed
 • ཕྱག་དངུལ་▫ phyag dngul▪ money (hon.)
 • ཕྱག་དང་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ལ་▫ phyag dang zhabs kyi mthil la▪ {C}hasta-pāda-tale▪ {C}on the soles of the feet and on the palms of the hands
 • ཕྱག་དང་ཞབས་ཀྱི་སོར་མོ་དྲ་བས་འབྲེལ་པ་▫ phyag dang zhabs kyi sor mo dra bas 'brel pa▪ fingers and toes joined by webs [of light]
 • ཕྱག་དང་ཞབས་འཁོར་ལོའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་▫ phyag dang zhabs 'khor lo'i mtshan dang ldan pa▪ {C}cakra-aṅkita-hasta-pāda(tā)▪ having the sign of a wheel on hands and feet▫ {C}he has stamped on his hands and feet lines depicting a wheel
 • ཕྱག་དང་ཞབས་འཇམ་ཞིང་གཞོན་ཤ་ཆགས་པ་▫ phyag dang zhabs 'jam zhing gzhon sha chags pa▪ (mṛdu-taruṇa-pāṇi-pāda)▪ soft and youthfully tender hands as well as feet
 • ཕྱག་དང་ཞབས་དྲ་བས་འབྲེལ་བ་▫ phyag dang zhabs dra bas 'brel ba▪ {C}jāla-hasta-pādatā▪ {C}his hands and feet have webs
 • ཕྱག་དང་ཞབས་གཞོན་ཞིང་འཇམ་པའོ་▫ phyag dang zhabs gzhon zhing 'jam pa'o▪ {C}mṛdu-taruṇa-hasta-pādatā▪ {C}his hands and feet are tender and soft
 • ཕྱག་དང་ཞབས་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་▫ phyag dang zhabs shin tu gnas pa▪ {C}supratiṣṭhita-hasta-pādatā▪ {C} his hands and feet are well-placed
 • ཕྱག་དང་ཞབས་སོར་▫ phyag dang zhabs sor▪ fingers and toes
 • ཕྱག་དར་ཁྲོད་▫ phyag dar khrod▪ {PH}a rubbish heap ▫ འོག་ཁང་གི་ཕྱག་དར་ཁྲོད་དུ་འཕངས་པས་ཐམས་ཅད་ཆུད་ཟོས།▫ 'og khang gi phyag dar khrod du 'phangs pas thams cad chud zos;▫ Because [they] were thrown into a rubbish heap in the cellar, all [of the texts] were wasted.▫ {GCG} p.17
 • ཕྱག་དར་ཁྲོད་པ་▫ phyag dar khrod pa▪ {C}pāṃsa-kulika ▪ {C}one who wears rags taken from a dust-heap
 • ཕྱག་བདར་▫ phyag bdar▪ sweep; dust
 • ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་▫ phyag na rdo rje▪ Vajrapāṇi
 • ཕྱག་ན་པདྨ་▫ phyag na padma▪ {PH}Padmapāṇi
 • ཕྱག་བྱ་བ་འོས་པ་▫ phyag bya ba 'os pa▪ {C}vandanīya▪ {C}worthy of being saluted respectfully
 • ཕྱག་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་▫ phyag bya ba yin no▪ {C}namas-karoti▪ {C}do (pay) homage
 • ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་▫ phyag bya ba'i 'os▪ {PH}worthy of homage
 • ཕྱག་བྱ་བར་འོས་པ་▫ phyag bya bar 'os pa▪ {C} vandanīya▪ {C}worthy of being saluted respectfully Tenses: future, present, past, imperative
 • ཕྱག་བྱ་བར་འོས་པ་ཡིན་▫ phyag bya bar 'os pa yin▪ {C} namas-karaṇīya▪ {C}worthy of homage
 • ཕྱག་བྱས་པ་▫ phyag byas pa▪ {PH}attendant
 • ཕྱག་བྲིས་▫ phyag bris▪ letter; writing (hon.)▫ {PH} letter; handwriting; handwritten [text]▫ རྗེས་མཁས་གྲུབ་ལ་གནང་པའི་ཕྱག་བྲིས་ཞིག་ཏུ་་་་▫ rjes mkhas grub la gnang pa'i phyag bris zhig tu ...▫ In a letter that the Foremost [Tsong-kha-pa] gave to Ke-drup, ...▫ {GCC} p.14
 • ཕྱག་ཚལ་▫ phyag tshal▪ to bow down; pay respect to
 • ཕྱག་ཚོད་▫ phyag tshod▪ watch (hon.)
 • ཕྱག་མཚན་▫ phyag mtshan▪ mudrā▪ hand sign; hand symbol
 • ཕྱག་འཚལ་▫ phyag 'tshal▪ བཙལ་འཚོལ་བཚལད་ཚོལད་▫ btsal 'tshol btsald tshold▪ {LCh}namaḥ; {LCh}vandāmi; {C}namas▪ bow down; pay respect to; bowing down; homage; salutation; reverence{D1}
 • ཕྱག་འཚལ་བར་འགྱུར་རོ་▫ phyag 'tshal bar 'gyur ro▪
 • བཙལ་འཚོལ་བཚལད་ཚོལད་▫ btsal 'tshol btsald tshold▪ {C}namati▪ bow down; pay respect to; bowing down; homage; salutation; reverence▫ {C}do homage; pay homage to
 • ཕྱག་འཚལ་བར་བྱེད་▫ phyag 'tshal bar byed▪ བཙལ་འཚོལ་བཚལད་ཚོལད་▫ btsal 'tshol btsald tshold▪ {C} namayayati; {C}namas-karoti▪ bow down; pay respect to; bowing down; homage; salutation; reverence▫ {C}do homage; pay homage to
 • ཕྱག་རིང་ཞིང་མཛེས་པ་▫ phyag ring zhing mdzes pa▪ long and beautiful arms
 • ཕྱག་རིས་▫ phyag ris▪ {C}lekhatā▪ {C}lines of the hand
 • ཕྱག་བརླ་དྲང་པོར་སླེབས་པ་▫ phyag brla drang por slebs pa▪ {C}paṭu-uru-bāhutā▪ {C}his arms are long and powerful
 • ཕྱག་ལས་▫ phyag las▪ work (hon.)
 • ཕྱག་ལེན་▫ phyag len▪ practice (hon.)
 • ཕྱག་ཤིང་བལ་ལྟར་འཇམ་པ་▫ phyag shing bal ltar 'jam pa ▪ hands smooth like cotton
 • ཕྱང་ངེ་བ་▫ phyang nge ba▪ flat
 • ཕྱང་ཉེ་བ་▫ phyang nye ba▪ {C}akṣāma▪ {C}does not hang down
 • ཕྱན་བྱས་▫ phyan byas▪ {MSA}hita▪ helped; benefitted
 • ཕྱི་▫ phyi▪ ཕྱི། དབྱི། དབྱིད། ཕྱིས། ཕྱིས།▫ phyi/ dbyi/ dbyid/ phyis/ phyis/▪ {LCh,C,MSA,MV}bāhya; {C,L} bahirddhā {C}(=bāhya); {MSA}bahirdhā; {MSA} bāhyaka; {MV}carama▪ (1) external; outside; outer; generality; (2) wipe; wipe away; erase; wiping▫ {C}outwardly; on the object-side
 • ཕྱི་རྒོལ་▫ phyi rgol▪ བརྒལ་རྒལ་བརྒལད་རྒོལད་▫ brgal rgal brgald rgold▪ pūrva-pakṣa▪ second party; latter opponent; correct opponent; full-fledged full-fledged latter party; full-fledged opposing party; full-fledged other party; full-fledged opponent▫ {PH}opponent; second party
 • ཕྱི་རྒོལ་བ་▫ phyi rgol ba▪ བརྒལ་རྒལ་བརྒལད་རྒོལད་▫ brgal rgal brgald rgold▪ {LCh}prativādin▪ second party; previous thesis [which is being refuted]; opponent
 • ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་▫ phyi rgol yang dag▪ བརྒལ་རྒལ་བརྒལད་རྒོལད་▫ brgal rgal brgald rgold▪ correct opponent; full-fledged second party; full-fledged latter party; full-fledged opposing party; full-fledged other party; full-fledged opponent; latter opponent
 • ཕྱི་ངོས་སུ་▫ phyi ngos su▪ {PH}facing outward
 • ཕྱི་སྟོང་པ་ཉིད་▫ phyi stong pa nyid▪ {C}bahirddhā-śūnyatā; {MV}bahirdhā-śūnyatā▪ external emptiness; {T} emptiness of external [objects]▫ {C}emptiness of the object
 • ཕྱི་མཐའ་▫ phyi mtha'▪ {C}apara-antatas▪ {C}in/at the end; from where it ends
 • ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་▫ phyi dang nang gi dngos po▪ {MSA}ādhyātmika-bāhya ... bhāva▪ external and internal thing
 • ཕྱི་དང་ནང་གི་བསྟན་པ་▫ phyi dang nang gi bstan pa▪ {PH}the teachings of Buddhists and Outsiders Tenses: future, present, past, imperative
 • ཕྱི་དང་བྱེ་བྲག་▫ phyi dang bye brag▪ sāmānya-viśeṣa▪ generality and particular
 • ཕྱི་དར་▫ phyi dar▪ later dissemination{N}
 • ཕྱི་དར་གྱི་མཁས་པ་▫ phyi dar gyi mkhas pa▪ scholars of the later dissemination
 • ཕྱི་དོན་▫ phyi don▪ {N}bahirdhā-artha; {N}bāhya-artha; bāhyārtha▪ external object; external object{N}
 • ཕྱི་དོན་དུ་མེད་▫ phyi don du med▪ do not exist as external objects{BJ 21.1}
 • ཕྱི་དྲོའི་དུས་▫ phyi dro'i dus▪ {PH}afternoon
 • ཕྱི་ནང་▫ phyi nang▪ external and internal▫ {PH} Buddhist and non-Buddhist
 • ཕྱི་ནང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་▫ phyi nang gi dge ba'i bshes gnyen▪ external and internal virtuous friends
 • ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་▫ phyi nang gi chos▪ {C}ādhyātmika-bāhya-dharma▪ external and internal phenomena
 • ཕྱི་ནང་གི་འདུ་འཛིར་གྱུར་པའི་གནས་▫ phyi nang gi 'du 'dzir gyur pa'i gnas▪ place of external and internal commotion
 • ཕྱི་ནང་སྟོང་པ་ཉིད་▫ phyi nang stong pa nyid▪ {MV} adhyātma-bahirdhā-śūnyatā▪ external and internal emptiness
 • ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་▫ phyi nang snod bcud▪ {PH} environment and [its] inhabitants (inner and outer)
 • ཕྱི་དབུགས་▫ phyi dbugs▪ {PH}external breath ཕྱི་དབྱངས། ཕྱི་དབྱངས་དབྱིངས▫ phyi dbyangs; phyi dbyangs dbyings▪ external expanse of the sky
 • ཕྱི་མ་▫ phyi ma▪ {C,MSA}paścima; {MV,MSA}uttara▪ later; subsequent; latter; the latter{D2}▫ {C} future; last; endng with; final
 • མ་ཕྱི་▫ ma phyi▪ {PH}draft; preliminary version▫ མ་ཕྱི་ཞུས།▫ [He] wrote down the draft [version of the text].▫ publisher's colophon to Delhi ed. of {YJD}
 • ཕྱི་མ་རྗེས་མཐུན་བཞི་▫ phyi ma rjes mthun bzhi▪ latter four similitudes
 • ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་▫ phyi ma phyi ma▪ {L,MSA}uttarottara▪ most superior; each following one
 • ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དག་▫ phyi ma phyi ma dag▪ {L}uttarottara▪ most superior; each following one
 • ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྲས་བུ་▫ phyi ma phyi ma 'bras bu▪ {MV} uttarottara-phala▪ highest fruit
 • ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་འབྲས་བུ་▫ phyi ma phyi ma'i 'bras bu▪ {MV}uttarottara-phala▪ highest fruit
 • ཕྱི་མ་ལ་▫ phyi ma la▪ {L}āyatyām; {L}amutra▪ in the future; there
 • ཕྱི་མའི་རྒྱུད་▫ phyi ma'i rgyud▪ Last Tantra [the fourth of the Four (Medical) Tantras]
 • ཕྱི་མའི་མཐའ་▫ phyi ma'i mtha'▪ later pole [the future]
 • ཕྱི་མའི་མུ་མཐར་▫ phyi ma'i mu mthar▪ {C}apara-anta-koṭi▪ {C}the limit which is further on
 • ཕྱི་མིག་▫ phyi mig▪ {PH}backwards
 • ཕྱི་མོ་▫ phyi mo▪ {N}mātṛkā▪ model
 • ཕྱི་མོ་དང་མེས་པོ་གཉིས་ཀྱི་བདུན་རྒྱུད་ཚུན་ཆད་ཀྱི་བར་གྱི་▫ phyi mo dang mes po gnyis kyi bdun rgyud tshun chad kyi bar gyi▪ yāvad ā saptamaṃ (-asya Ad.) mātāmahapitāmahayugasya (mātāpitṛyugasya Ad.) ▪ {C}backwards through seven generations (on both his father's and mother's side)
 • ཕྱི་མོ་བའི་དབུ་མ་པ་▫ phyi mo ba'i dbu ma pa▪ mātṛkā-mādhyamika▪ model Mādhyamika
 • ཕྱི་བཞིན་རྒྱུད་མར་ལོང་བཏགས་ནས་▫ phyi bzhin rgyud mar long btags nas▪ {C}parampareṇa▪ {C}in (quick) succession
 • ཕྱི་བཞིན་དུ་▫ phyi bzhin du▪ {C}pṛṣṭhataḥ; {C}pṛṣṭhatas ▪ closely behind{C}
 • ཕྱི་རབས་ཀྱི་སྐྱོ་བོའི་དོན་དུ་▫ phyi rabs kyi skyo bo'i don du ▪ later generation; subsequent generation▫ for the sake of people of later generations
 • ཕྱི་རོལ་▫ phyi rol▪ {MSA,MV}bāhya; {MSA}bahirdhā▪ Tenses: future, present, past, imperative outside; external
 • ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་▫ phyi rol gyi don▪ bahirdhārtha▪ external objects
 • ཕྱི་རོལ་ཏུ་▫ phyi rol tu▪ {Cparivāhya-bhāva▪ externally; outside▫ {C}expulsion
 • ཕྱི་རོལ་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་▫ phyi rol tu 'gyur te▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}parivāhya-bhāva▪ go outside; external▫ {C}expulsion
 • ཕྱི་རོལ་ཏུ་རྣམ་པར་གཡེང་བ▫ phyi rol tu rnam par g.yeng ba▪ {MV}bahirdhā-vikṣepa▪ external distraction {T}
 • ཕྱི་རོལ་དོན་▫ phyi rol don▪ bahirdhārtha▪ {PH}external objects
 • ཕྱི་རོལ་དོན་གྱིས་སྟོང་པ་▫ phyi rol don gyis stong pa▪ bāhyārthaśūnya▪ emptiness of external objects
 • ཕྱི་རོལ་དོན་སྟོང་▫ phyi rol don stong▪ emptiness of external phenomena
 • ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་▫ phyi rol don du grub pas stong ba▪ empty of being established as an external object
 • ཕྱི་རོལ་དོན་སྣང་གི་བློ་▫ phyi rol don snang gi blo▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ awareness to which external objects appear
 • ཕྱི་རོལ་པ་▫ phyi rol pa▪ {LCh,L}tīrthika▪ Non-Buddhist; Outsider
 • ཕྱི་རོལ་པའི་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་▫ phyi rol pa'i yongs su smin pa▪ {MSA}bāhya-paripāka▪ external ripening; external maturation {T}
 • ཕྱི་ལོགས་▫ phyi logs▪ subsequent
 • ཕྱི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་▫ phyi logs su byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ subsequent arising
 • ཕྱི་ཤོལ་▫ phyi shol▪ procrastination; put off
 • ཕྱི་བཤོལ་▫ phyi bshol▪ procrastination; put off
 • ཕྱིང་བ་པ་▫ phying ba pa▪ wearing woolen felt
 • ཕྱིན་▫ phyin▪ {MSA} -ga (e.g.: pāra-ga)▪ passed; went [past of 'gro, 'to go']
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་▫ phyin ci ma log▪ {C,MV}aviparyāsa; {MV}aviparīta(tva); {MV}aviparyaya; {MV} aviparyasta▪ non-mistaken; non-inverted; non-erroneous; right; correct▫ {C}absence of contradictory/mistaken/perverted views
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་འཆད་▫ phyin ci ma log 'chad▪ {MSA} aviparīta-deśanā▪ non-mistaken explanation
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་▫ phyin ci ma log pa▪ {MSA,MV} aviparīta; {MSA,MV}aviparyasta; {MSA,MV} aviparyāsa; {MV}aviparītatva; {MV}aviparyaya▪ unmistaken; non-inverted; non-erroneous; right; correct
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་▫ phyin ci ma log pa de bzhin nyid▪ {C}avitathatā▪ non-mistaken suchness▫ {C}non-falseness
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དེ་ཁོ་ན་▫ phyin ci ma log pa'i de kho na▪ {MV}aviparyāsa-tattva▪ non-mistaken reality
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་▫ phyin ci ma log pa'i don▪ {MSA}aviparātārtha▪ non-mistaken meaning; non-mistaken object ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་དང་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་▫ phyin ci ma log pa'i yongs grub dang 'gyur med yongs grub▪ non-erroneous thoroughly established natures and immutable thoroughly established natures
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་▫ phyin ci ma log par▪ {N} aviparyaya; {N}aviparyāsa▪ non-erroneously{N}
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གྱུར་པ་▫ phyin ci ma log par gyur pa ▪ {MV}aviparyāsa-pariṇata▪ be non-mistaken; which is non-mistaken
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པ་▫ phyin ci ma log par sgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}aviparītānuṣṭhāna▪ non-mistaken establishment; establish non-erroneously
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པས་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་▫ phyin ci ma log pas yongs su grub pa▪ {MV}aviparyāsa-pariniṣpatti▪ thoroughly establish non-mistakenly Tenses: future, present, past, imperative
 • ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་མཚན་ཉིད་▫ phyin ci ma log mtshan nyid▪ {MV}aviparyāsa-lakṣaṇa▪ non-mistaken characteristic
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་▫ phyin ci log▪ {C,MSA,MV,L}viparyāsa; viparyaya; {L}viparīta; {MV}viparyasta; {C}[var: (blo) phyin ci log = viparyasta (buddhayas)]▪ mistaken; error; erroneous; wrong; inverted; incorrect▫ {C}contradictory; contradictory view; perverted view; what can upset; perverted; corrupt; wayward view; wrong view
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གཉེན་པོའི་སྣང་བའི་དེ་ཁོ་ན་▫ phyin ci log gi gnyen po'i snang ba'i de kho na▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {MV}aviparyāsa-dṛśya-tattva▪ reality which is the appearance of the antidote to error {T}
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གནས་ངན་ལེན་▫ phyin ci log gi gnas ngan len▪ {MV}viparyāsa-dauṣṭhulya▪ assumptions of bad erroneous states
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བློ་ཅན་▫ phyin ci log gi blo can▪ {L} viparīta-mati▪ having a mistaken awareness
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་མཚན་མ་▫ phyin ci log gi mtshan ma▪ {MV}viparyāsa-nimitta▪ mistaken sign; sign of error
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གཞི་▫ phyin ci log gi gzhi▪ {MV} viparyāsa-nidāna; {MV}viparyāsa ... vastu▪ basis of error; erroneous basis
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ phyin ci log gi yid la byed pa▪ {MV}viparyasta-manaskāra▪ mistaken mental contemplation
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པ་▫ phyin ci log rjes su 'brel pa ▪ {MV}viparyāsānubandha▪ bonds of error
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་▫ phyin ci log tu▪ mistakenly; erroneously
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་▫ phyin ci log tu mngon par zhen pa▪ erroneous adherence
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པ་▫ phyin ci log tu zhen pa▪ erroneous conception
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་▫ phyin ci log pa▪ {C,MV,MSA} viparyasta; {C,MV}viparyāsa; {L}viparīta; viparyaya▪ mistaken; wrong; inverted; incorrect; erroneous▫ {C}contradictory; perverted
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་▫ phyin ci log ma yin▪ {MV} aviparyāsa▪ non-mistaken; non-erroneous
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་མེད་▫ phyin ci log med▪ {MV}aviparyasta; {MV}aviparyāsa▪ non-mistaken; non-erroneous
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་མེད་པ་▫ phyin ci log med pa▪ {C,MV} aviparyasta; {MV}aviparyāsa▪ non-mistaken; non-erroneous▫ {C}uncontradictory; unperverted
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་དང་ལྡན་པ་▫ phyin ci log bzhi dang ldan pa▪ {MSA}catur-viparyāsānugata▪ possessing the four errors {T}
 • ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་བྱུང་བ་▫ phyin ci log las byung ba▪
 • འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C} viparyāsa-samutthita▪ arisen from error
 • ཕྱིན་ཆད་▫ phyin chad▪ {C}āyatyām; {MSA}ūrdhva▪ henceforth; since that time; ever since▫ {C}in future
 • ཕྱིན་དྲུག་▫ phyin drug▪ six perfections
 • ཕྱིན་ན་བསྐལ་པ་ལས་ལྷག་པར་▫ phyin na bskal pa las lhag par▪ {C}ūrdhvaṃkalpa▪ {C}for up to an aeon
 • ཕྱིན་ནས་▫ phyin nas▪ {C}prāpta▪ having gone; having obtained▫ {C}attained (to); reached
 • ཕྱིན་པ་▫ phyin pa▪ {C}gacchati; {C}pratipadya; {MSA} gamana (e.g.: pāra-gamana); {MSA}nayana; {MSA}prāpti; {MSA}yāta; {MV}saṃprāpti▪ went [past of 'gro, "to go"]; reached▫ {C}goes; go away/through; walk; come to; journey; the journey will bring to; having entered
 • ཕྱིན་པ་པ་▫ phyin pa pa▪ {C}nāmantika▪ goer▫ {C}one who wears a garment made of felt
 • ཕྱིན་པའི་གནས་▫ phyin pa'i gnas▪ {MV}prāpty-avasthā▪ level reached {T}
 • ཕྱིན་པར་▫ phyin par▪ {C}adhigamya; {C}anugantu▪ {C}when he has attained/reached; when they have reached; to arrive at Tenses: future, present, past, imperative
 • ཕྱིན་པར་འགྱུར་▫ phyin par 'gyur▪ {C}upaiti▪ reached; went▫ {C}get to; approach; come to; run through; implies; undergo; bear; admits of
 • ཕྱིན་པར་བྱེད་པ་▫ phyin par byed pa▪ {MV}saṃprāpaṇa▪ reached; attained
 • ཕྱིན་པར་མི་ནུས་▫ phyin par mi nus▪ could not traverse
 • ཕྱིན་མ་ཐག་ཏུ་▫ phyin ma thag tu▪ as soon as reaching; immediately/right/just after arriving
 • ཕྱིན་ཟིན་པ་▫ phyin zin pa▪ went beyond
 • ཕྱིའི་རྐྱེན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་▫ phyi'i rkyen yongs su grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}bāhya-pratyaya-siddhi▪ establish the general conditions; {T} achieve the external conditions
 • ཕྱིའི་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་▫ phyi'i skad cig ma nyid▪ {MSA} bāhyasya ... kṣaṇikatvaṃ▪ momentariness of the external [world] {T}
 • ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་▫ phyi'i skye mched drug▪ {MSA} bāhya ... āyatana (ṣaḍ-)▪ the six external sources▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་གཟུགས་༢་སྒྲ་༣་དྲི་༤་རོ་༥་རེག་བྱ་༦་ཆོས་ ▫ dbye ba/ 1 gzugs/ 2 sgra/ 3 dri/ 4 ro/ 5 reg bya/ 6 chos/▫ Divisions: (1) forms; (2) sounds; (3) odors; (4) tastes; (5) tangible objects; (6) [other] phenomena
 • ཕྱིའི་དངོས་པོ་རྣམས་▫ phyi'i dngos po rnams▪ {MSA} bāhyā bhāvāḥ▪ external things
 • ཕྱིའི་དོན་▫ phyi'i don▪ *bahirdhā-artha▪ external object
 • ཕྱིའི་རྣམ་ཐར་▫ phyi'i rnam thar▪ {PH}exoteric biography; "outer" biography
 • ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་▫ phyi'i phyag rgya▪ external seal
 • ཕྱིའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་སྦྱོར་བ་▫ phyi'i phyag rgya dang sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ joining/union with an external seal/consort
 • ཕྱིའི་བེམ་པོ་▫ phyi'i bem po▪ bahirdhā-kanthā▪ external matter▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའི་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་▫ mtshan nyid/ skyes bu'i rgyud kyis ma bsdus pa'i rdul du grub pa/▫ Definition: atomically established, and not contained within the continuum of a being Divisions: དབྱེ་བ། ༡་གཟུགས་༢་སྒྲ་༣་དྲི་༤་རོ་༥་རེག་བྱ་▫ dbye ba/ 1 gzugs/ 2 sgra/ 3 dri/ 4 ro/ 5 reg bya/▫ Divisions: (1) form; (2) sound; (3) scent; (4) taste; and (5) tangible object
 • ཕྱིའི་འབྱོར་བ་ལྔ་▫ phyi'i 'byor ba lnga▪ five outer fortunes▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་༢་དེས་ དམ་པའི་ཚོས་སྟོན་པ་༣་བསྟན་པ་གནས་པ་༤་དེ་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་༥་གཞན་གྱིས་སྙིང་བརྩེ་བ་རྣམས་▫ dbye ba/ 1 sangs rgyas 'jig rten du byon pa/ 2 des dam pa'i tshos ston pa/ 3 bstan pa gnas pa/ 4 de rjes su 'jug pa/ 5 gzhan gyis snying brtse ba rnams/▫ Div.: 1) A Buddha having appeared in one's world system, 2) A Buddha having taught the doctrine, 3) That Buddha's teaching remaining to the present time, 4) That Buddha's followers still existing, 5) The people of the area having love and mercy for others
 • ཕྱིའི་འཚེ་བ་▫ phyi'i 'tshe ba▪ external damage
 • ཕྱིའི་གཟུགས་▫ phyi'i gzugs▪ bahirdhā-rūpa▪ external form▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སྐྱེས་བུའི་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་▫ mtshan nyid/ skyes bu'i shes rgyud kyis ma bsdus pa'i gzugs/▫ Definition: form not included/contained within the mental continuum of a being Divisions: དབྱེ་བ། ༡་གཟུགས་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་༢་སྒྲའི་སྐྱེ་མཆེད་༣་དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་༤་རོའི་སྐྱེ་མཆེད་༥་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་▫ dbye ba/ 1 gzugs gyi skye mched/ 2 sgra'i skye mched/ 3 dri'i skye mched/ 4 ro'i skye mched/ 5 reg bya'i skye mched/▫ Division: (1) form sense-sphere; (2) sound sense-sphere; (3) odor sense-sphere; (4) taste sense-sphere; (5) tangible object sense-sphere
 • ཕྱིའི་ཡོངས་འཛིན་▫ phyi'i yongs 'dzin▪ external restrainer (virtuous spiritual friend who gradually teaches doctrines such as that phenomena are ultimately natureless, and so forth, appropriate to the lot of trainees; often translated as "tutor")
 • ཕྱིར་▫ phyir▪ {C,MSA}(upā √dā): upādāya; {C}punar; {C}prati; nidāna; {MSA}etya; {MSA}hetu (e.g.: Tenses: future, present, past, imperative ātma-hetu); {MV}arthatas; {MV}arthena▪ because; again; back; outside; because of; on account of; in order to{S}; in order that{S}▫ {C}with reference to; motivated by; beginning with; with the help of; where they began with; directed on; successively; as being; with regard to; linked with; foundation; for the sake of; Origins; (e.g.: etan-nidāna, because; kiṃ nidānam, wherefrom, and f
 • ཕྱིར་ཀྱང་▫ phyir kyang▪ {C}punar▪ {C}again
 • ཕྱིར་རྒལ་བ་▫ phyir rgal ba▪ opposition; oppose
 • ཕྱིར་རྒོལ་པ་▫ phyir rgol pa▪ བརྒལ་རྒལ་བརྒལད་རྒོལད་▫ brgal rgal brgald rgold▪ {C,MSA}pratyarthika▪ opponent▫ {C}provokes hostility; enemy; foe; hostile forces
 • ཕྱིར་བཅོས་▫ phyir bcos▪ fix up; repair
 • ཕྱིར་ལྟས་▫ phyir ltas▪ distraction outside
 • ཕྱིར་བལྟས་▫ phyir bltas▪ {C}bahir-gata▪ {C}dispersed
 • ཕྱིར་དུ་▫ phyir du▪ in order to; for the sake of
 • ཕྱིར་ལྡོག་པ་▫ phyir ldog pa▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C}pratyudāvartate▪ {C}turns (his) back on; returns
 • ཕྱིར་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ་▫ phyir ldog par 'gyur te▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C} pratyudāvartate▪ {C}turns (his) back on; returns
 • ཕྱིར་ཕྱོགས་▫ phyir phyogs▪ turn away from; turn one's back on
 • ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་▫ phyir phyogs pa▪ turn away
 • ཕྱིར་ཕྱོགས་པར་འགྱུར་▫ phyir phyogs par 'gyur▪ turn(ed) away from; turn one's back on{S 55.3}
 • ཕྱིར་ཕྱོགས་པར་བྱེད་▫ phyir phyogs par byed▪ {C} vipṛṣṭhī-karoti (mānasam)▪ turn away from; turn one's back on▫ {C}turn his mind away from
 • ཕྱིར་མ་སྤངས་པ་▫ phyir ma spangs pa▪ not rejecting (as in not rejecting supplicants)
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་▫ phyir mi ldog▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C}avivartiyo▪ {C}irreversible
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་▫ phyir mi ldog pa▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C}avaivartika (=acala); {C}pratyudāvartate; {L}anāgāmin; {C}apratyudāvartanīya▪ Non-Returner▫ {C} irreversible; turns (his) back on; returns; one who cannot be turned back
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་▫ phyir mi ldog pa▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C}vyativartate (=atikrāmati = vivardhate)▪ return; reverse▫ {C} depart from; stray away from
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་དུ་▫ phyir mi ldog pa nyid du▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C} avaivartikatā▪ irreversibility▫ {C}state of irreversibility
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ས་ཡི་ཆོས་▫ phyir mi ldog pa sa yi chos ▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C} avivartiyu-bhūmi-dharmā▪ phenomena/doctrines of the irreversible grounds
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའི་མདོ་▫ phyir mi ldog pa'i 'khor lo'i mdo▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs ▪ avaivarta-cakra-sūtra▪ Irreversible Wheel Sūtra (P906, vol. 36)
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དགེ་འདུན་▫ phyir mi ldog pa'i dge 'dun▪ irreversible community member
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བྱང་སེམས་▫ phyir mi ldog pa'i byang sems▪ {PH}irreversible bodhisattva
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་▫ phyir mi ldog pa'i sa▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {C,MSA} avinivartanīya-bhūmi; {C}avaivartika-bhūmi▪ irreversible ground(s)
 • ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་གནས་པ་▫ phyir mi ldog pa'i sa la gnas pa▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs ▪ {C}avaivartya-bhūmi-sthita (=avinivartanīya)▪ abiding in the irreversible grounds▫ {C}one who stands on the irreversible stage ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ལ་ལུང་བསྟན་པ་འཐོབ་པ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་▫ phyir mi ldog pa'i sa la lung bstan pa 'thob pa yang dag par 'grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་ འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs ▪ {MV}avinivartanīya-bhūmi-vyākaraṇa-lābha- Tenses: future, present, past, imperative samudāgama▪ correctly achieving the attainment indicated in the scripture on the irreversible grounds ?? {T}
 • ཕྱིར་མི་ལྡོགས་པའི་ས་▫ phyir mi ldogs pa'i sa▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {MSA} avinivartanīya-bhūmi▪ irreversible ground(s)
 • ཕྱིར་མི་འོང་▫ phyir mi 'ong▪ {LCh}anāgāmin▪ Never Returner; Nonreturner
 • ཕྱིར་མི་འོང་བ་▫ phyir mi 'ong ba▪ anāgāmin▪ never returner
 • ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་▫ phyir mi 'ong 'bras gnas▪ Abider in the Fruit of Never-Returner
 • ཕྱིར་མི་འོང་འབྲས་གནས་པ་▫ phyir mi 'ong 'bras gnas pa ▪ anāgāmi-phala-stha▪ Abider in the Fruit of a Never-Returner
 • ཕྱིར་མི་འོང་ཞུགས་པ་▫ phyir mi 'ong zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ anāgāmi-pratipannaka▪ Approacher to Never-Returner
 • ཕྱིར་སྨྲ་བ་▫ phyir smra ba▪ {C}prati-mantrayati▪ {C} answer back
 • ཕྱིར་ཞིང་▫ phyir zhing▪ {MSA}bhūyas▪ further
 • ཕྱིར་ཞིང་འབྱུང་བ་▫ phyir zhing 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {L}bhuuyobhāva ▪ further arising{S 29}
 • ཕྱིར་བཞག་པར་▫ phyir bzhag par▪ {C}nikṣipta▪ {C} dropped
 • ཕྱིར་ཟློག་▫ phyir zlog▪ {L}nirvṛt-▪ turn away from
 • ཕྱིར་ཟློག་ཅིང་▫ phyir zlog cing▪ {C}vicchandayati (=kartu-kāmatā-apanayanād)▪ {C}deter
 • ཕྱིར་ཟློག་པ་▫ phyir zlog pa▪ {C}prativacanaṃ dadāti▪ {C}contradict
 • ཕྱིར་འོང་▫ phyir 'ong▪ sakṛdāgāmin; āgāmin▪ Once Returner
 • ཕྱིར་འོང་བ་▫ phyir 'ong ba▪ (sakṛd) āgāmin; sakṛdāgāmin▪ Once Returner
 • ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་▫ phyir 'ong 'bras gnas▪ Abider in the Fruit of Once-Returner
 • ཕྱིར་འོང་འབྲས་གནས་པ་▫ phyir 'ong 'bras gnas pa▪ sakṛd-āgāmi-phala-stha▪ Abider in the Fruit of Once-Returner
 • ཕྱིར་འོང་ཞུགས་པ་▫ phyir 'ong zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ sakṛd-āgāmi-pratipannaka▪ Approacher to Once-Returner
 • ཕྱིར་ལ་▫ phyir la▪ {PH}moreover
 • ཕྱིར་ལོག་སྟེ་དོང་ངོ་སླར་དོང་སྙམ་མོ་▫ phyir log ste dong ngo slar dong snyam mo▪ {C}niṣkrāmati (=abhiniṣkrāmati)▪ {C}depart; go off; come out of; leaves home (life)
 • ཕྱིར་ལོགས་སུ་▫ phyir logs su▪ after
 • ཕྱིར་བཤགས་པར་གྱིས་ཤིག་▫ phyir bshags par gyis shig ▪ {C}pratideśayati (=gṛhīta-bodhicitta-parityāgāt = pratyāpatti-balāt = kṛta-pāpadeśanān)▪ {C} confesses his error; see their error
 • ཕྱིས་▫ phyis▪ ཕྱི། དབྱི། དབྱིད། ཕྱིས། ཕྱིས།▫ phyi/ dbyi/ dbyid/ phyis/ phyis/▪ {C}āyati; {C}āyatyām; {C,MSA}paścāt; {MSA}uttara; {MSA}uttara-tra; {MSA}bhūyas▪ (1) after; (2) wipe; wipe away; erase▫ {PH}later; at later times▫ {C} afterwards; in future; later onཕྱིས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པའི་གནས་ནི་▫ phyis 'tshang rgya ba'i tshul ston pa'i gnas ni▫ the place of displaying later the mode of purification{PGP 101}
 • ཕྱིས་ཀྱང་▫ phyis kyang▪ {C}punar▪ {C}again
 • ཕྱིས་ནས་▫ phyis nas▪ {C}pramṛjya▪ {C}having shed
 • ཕྱིས་ཕྱིས་▫ phyis phyis▪ {PH}much later▫ ཕྱིས་ཕྱིས་ཀྱི་བཟོ་ལུགས་སུ་སྣང་།▫ phyis phyis kyi bzo lugs su snang;▫ [This] appears to be an artistic style of a much later [period].▫ {GCG} p.15
 • ཕྱིས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་▫ phyis myong bar 'gyur ba▪ {PH}experience in a later life
 • ཕྱིས་སོང་སྟེ་▫ phyis song ste▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ {C}anuprāpuṇeyā▪ {C}would reach
 • ཕྱུ་པ་▫ phyu pa▪ robe Tenses: future, present, past, imperative
 • ཕྱུག་པ་▫ phyug pa▪ {MSA}āḍhya▪ opulent, wealthy, rich {T}
 • ཕྱུག་པོ་དང་བདག་པོ་▫ phyug po dang bdag po▪ {MV} aiśvaryādhipatya▪ lord and owner {T}
 • ཕྱུགས་▫ phyugs▪ paśu▪ cow
 • ཕྱུགས་རྫི་▫ phyugs rdzi▪ {C}paśu-pālaka▪ {C}cattle-keeper
 • ཕྱུག་རྫི་▫ phyug rdzi▪ {C} paśu-pālaka (= phyugs rdzi) ▪ {PH}cowherd; cattle-keeper; herdsman▫ རྗེས་མི་ལས་ཕྱུག་རྫི་ལ་མར་པ་དྲིས་སྐབས་་་▫ On the occasion when Lord Milarepa asked about Marpa to a cowherd, ... ▫ {GCG}
 • ཕྱུགས་གཤོད་▫ phyugs gshod▪ killing cows
 • ཕྱུང་▫ phyung▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {C}vinisṛta▪ cast out; throw away; banish; root out; disbelieve{BJ 9.1}▫ issued
 • ཕྱུང་གྱུར་▫ phyung gyur▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {C}uddhṛta▪ cast out; throw away; banish; root out; disbelieve▫ {C} taken out of
 • ཕྱུང་བ་▫ phyung ba▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {MSA}utpadita▪ cast out; throw away; banish; root out; disbelieve
 • ཕྱུངས་▫ phyungs▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ cast out; throw away; banish; root out; disbelieve
 • ཕྱེ་▫ phye▪ དབྱེ། འབྱེད། ཕྱེ། འབྱེད་དམ་ཕྱེས།▫ dbye/ 'byed/ phye/ 'byed dam phyes/▪ {C}prabhāvita; cūrṇa▪ separate; differentiation; differentiate; distinguish▫ {C}powder; drew their strength from; brought about (from); brought forth; derives its dignity; exalts; one discerns; discerned; exalted; derived from; come forth (e.g.: bhūta-koṭi-prabhāvita; bodhisattva-prabhāvita; mahāsamudra-prabhāvita; asaṃskṛta-prabh
 • ཕྱེ་ནས་▫ phye nas▪ having distinguished
 • ཕྱེ་བ་▫ phye ba▪ {N}bhinna; {N}racayati; {C}bheda (=dharma-bheda); {MSA}vivṛta▪ separate; differentiation; differentiate; distinguish▫ {PH} opening; division; differentiation▫ {C}distinction; dissention; breaking up; break; divided; difference; division; one distinguishes; the one ... the other
 • ཕྱེ་བ་སོ་སོ་▫ phye ba so so▪ {PH}individual divisions
 • ཕྱེ་བ་སོ་སོའི་དོན་▫ phye ba so so'i don▪ {PH}meaning of the individual divisions
 • ཕྱེ་མ་▫ phye ma▪ {L}cūrṇa▪ powder; dust▫ {PH}dust
 • ཕྱེ་མའི་སྨན་▫ phye ma'i sman▪ {L}cūrṇa-bhaiṣajya▪ medicinal powder
 • ཕྱེ་མའི་སྨན་སྦྱར་བ་▫ phye ma'i sman sbyar ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {L}cūrṇa-bhaiṣajya-saṃghāta▪ mixing/preparing medicinal powder
 • ཕྱེ་མར་བྱས་▫ phye mar byas▪ {C}maṣiṃ karoti▪ {C} grind as finely as they can be ground
 • ཕྱེ་ཚེག་▫ phye tsheg▪ separating dot [the dot between syllables]
 • ཕྱེ་ཤུལ་▫ phye shul▪ opening a passageway or opportunity▫ {PH}passageway▫ ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་ པར་བགྲོད་པའི་གོ་སྐབས་ཕྱེ་ཤུལ་དུ་གྱུར་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་ ▫ theg chen gyi thar par bgrod pa'i go skabs phye shul du gyur pa'i byang sems kyi mngon rtogs▫ a Bodhisattva's clear realizer that serves as the passageway opening the opportunity for progressing toward the Great Vehicle liberation▫ Comment: definition of Bodhisattva path (byang sems kyi lam)
 • ཕྱེད་▫ phyed▪ {L,MSA}bhedya; ardha▪ to be differentiated▫ half
 • ཕྱེད་དང་གཉིས་▫ phyed dang gnyis▪ {MSA}adhyārdha▪ two and one-half ? {T}
 • ཕྱེད་དུ་འཕར་བ་▫ phyed du 'phar ba▪ half-flying
 • ཕྱེད་པ་▫ phyed pa▪ {L}mata; {MSA}bhedya▪ to be differentiated▫ know; known
 • ཕྱེད་འོག་མ་▫ phyed 'og ma▪ {MSA}uttarārdha▪ the higher half {T}
 • ཕྱོགས་▫ phyogs▪ {LCh,C,MSA}diś; {LCh}deśa; {L} Tenses: future, present, past, imperative dik; {C}diśa; {C,MV,MSA}pakṣa (e.g.: {MSA} kṛṣṇa-śukla-pakṣa; {MSA}śamatha-pakṣa; {MSA} vipaśyanā-pakṣa); {C}pradeśa; {MV}pakṣya; digbhāga▪ class; direction; classed; position; subject; party; portion; bias; quarter; side; faction▫ {PH}direction; portion▫ {C}region; country; space; factiousness; wing; alternative; definition of the doctrine; to a limited extent; spot; place; piece of land; {GD:263} thesis
 • ཕྱོགས་ཀྱི་གོས་ཅན་▫ phyogs kyi gos can▪ {N}digambara ▪ Digambara{N} (lit.: "sky-clad")
 • ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་▫ phyogs kyi glang po▪ dignāga▪ Dignāga
 • ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་བཞི་▫ phyogs kyi rtsa bzhi▪ {PH}four cardinal directions
 • ཕྱོགས་གླང་▫ phyogs glang▪ dignāga▪ Dignāga
 • ཕྱོགས་འགའ་དུར་ཁྲོད་དང་ལྡན་པ་▫ phyogs 'ga' dur khrod dang ldan pa▪ partially living as in a cemetery
 • ཕྱོགས་སྔ་▫ phyogs snga▪ pūrva-pakṣa▪ {PH}opponent
 • ཕྱོགས་སྔ་མ་▫ phyogs snga ma▪ pūrva-pakṣa▪ opponent{BJ 11.1}
 • ཕྱོགས་སྔའི་སྐབས་སུ་▫ phyogs snga'i skabs su▪ on the occasion of [setting forth the position of] the opponent{BJ 44.5}
 • ཕྱོགས་གཅིག་▫ phyogs gcig▪ one portion
 • ཕྱོགས་གཅིག་རྣམས་▫ phyogs gcig rnams▪ some (types) {BR}
 • ཕྱོགས་བཅུ་ནམ་མཁའ་▫ phyogs bcu nam mkha'▪ {PH} space in the ten directions
 • ཕྱོགས་བཅུ་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་▫ phyogs bcu pa'i sangs rgyas rnams▪ daśad-diśi-buddha▪ the Buddhas of the ten directions
 • ཕྱོགས་བཅུའི་▫ phyogs bcu'i▪ {C}daśad-diśi▪ of the ten directions▫ {C}in the ten directions
 • ཕྱོགས་བཅུར་▫ phyogs bcur▪ {L}daśa-dik▪ in the ten directions; the ten directions; all directions
 • ཕྱོགས་ཆ་▫ phyogs cha▪ {C}pradeśa; digbhāgabheda▪ directional parts▫ {C}spot; place; piece of land
 • ཕྱོགས་ཆོས་▫ phyogs chos▪ paksadharmatā; pakṣadharma▪ property of the subject; subject-quality; presence of the sign in the subject ▫ {GD:275} property of the position; {GD:684} criterion; {GD:783} first criterion
 • ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ལྟོས་གཞི་▫ phyogs chos kyi ltos gzhi ▪ the basis of relation of the property of the subject{LSR 2b}
 • ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་▫ phyogs ltar snang▪ {GN} pakṣābhāsa▪ {PH}counterfeit thesis
 • ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་སུ་▫ phyogs dang phyogs su▪ {C}diśi-diśi▪ {C}in all directions
 • ཕྱོགས་དེ་སོང་▫ phyogs de song▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ {MSA}dikṣu gatvā▪ gone in that direction {T}
 • ཕྱོགས་ན་གནས་པ་▫ phyogs na gnas pa▪ {C}deśa-stha▪ abiding in a position▫ {C}placed in a spot; stand at a point
 • ཕྱོགས་གནས་▫ phyogs gnas▪ {C}pradeśa-stha▪ abiding in a position▫ {C}placed in a spot; stand at a point
 • ཕྱོགས་རྣམས་སྲེག་ཅིང་▫ phyogs rnams sreg cing▪ {C}diśadāha (=digdāha = diśodāha)▪ {C} conflagration on the horizon
 • ཕྱོགས་པ་▫ phyogs pa▪ {C}prāgbhāra▪ turning▫ {C} sloping towards
 • ཕྱོགས་མེད་▫ phyogs med▪ {MSA}apakṣapāta▪ [bias-not-exist]; directionless; without bias; without partisanship
 • ཕྱོགས་མེད་པ་▫ phyogs med pa▪ {C}apradeśa▪ [bias-not-exist]; directionless; without bias; without partisanship▫ {C}without locality
 • ཕྱོགས་ཙམ་▫ phyogs tsam▪ {C}pradeśa-mātram; {MSA} pradeśa▪ mere direction; mere position; mere portion▫ {C}merely by way of an outline
 • ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་▫ phyogs tshig sgrub byed du 'dod pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub Tenses: future, present, past, imperative bsgrubs sgrubs▪ {GD:787} fallacy of holding the statement of the thesis as being a proof
 • ཕྱོགས་མཚམས་▫ phyogs mtshams▪ {MSA}vidiś {MSA}(e.g.: dig-vidiś)▪ intermediate direction; directions and intermediate directions
 • ཕྱོགས་འཛིན་པའི་དབུ་མ་པ་▫ phyogs 'dzin pa'i dbu ma pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ partisan Mādhyamikas
 • ཕྱོགས་བཞི་▫ phyogs bzhi▪ four directions
 • ཕྱོགས་རེའི་གཉེན་པོ་▫ phyogs re'i gnyen po▪ partial antidote
 • ཕྱོགས་གསུམ་པ་མེད་པ་▫ phyogs gsum pa med pa▪ {MSA}tṛtīya-pakṣābhāva▪ a third position does not exist {T}
 • ཕྲ་▫ phra▪ {C,MSA}sūkṣma; {MSA}tanu▪ subtle; fine; thin
 • ཕྲ་རྡུལ་▫ phra rdul▪ {PH}subtle atoms; subtle particle
 • ཕྲ་བ་▫ phra ba▪ {L,MSA,MV}sūkṣma; {MSA}tanu▪ subtle; fine; thin
 • ཕྲ་བ་རྟོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་▫ phra ba rtog pa'i rnal 'byor▪ yoga realizing the subtle
 • ཕྲ་བའི་མི་རྟག་པ་▫ phra ba'i mi rtag pa▪ *sūkṣmānitya▪ subtle impermanence
 • ཕྲ་བའི་ཤིན་སྦྱངས་▫ phra ba'i shin sbyangs▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ subtle pliancy
 • ཕྲ་མ་▫ phra ma▪ {C}piśuna; {C,MSA}paiśunya; pāruṣya▪ divisive speech▫ {PH}gossip; rumor; lies▫ {C}malicious; slander
 • ཕྲ་མའི་ཚིག་▫ phra ma'i tshig▪ divisive word
 • ཕྲ་མོ་▫ phra mo▪ {C,MSA}sūkṣma; {C}kṣudra; {MSA} tanu▪ subtle; fine; thin; minute▫ {C}smaller
 • ཕྲ་མོ་ཕྲ་བ་དག་▫ phra mo phra ba dag▪ {C}sūkṣma-sūkṣmāṇi▪ {C}very subtle
 • ཕྲ་མོ་མན་▫ phra mo man▪ {C}kṣudraka▪ {C}lesser
 • ཕྲ་རགས་▫ phra rags▪ {PH}coarseness and subtlety; coarse and subtle
 • ཕྲ་རབ་▫ phra rab▪ {N}paramāṇu; {N}atisūkṣma▪ minute; subtle{N}
 • ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྡུལ་▫ phra rab kyi rdul▪ {PH}subtle atoms; subtle particle
 • ཕྲ་རབ་རྡུལ་▫ phra rab rdul▪ paramanu▪ particle; subtle particle
 • ཕྲ་རབ་ཙམ་▫ phra rab tsam▪ {MSA}aṇu-mātra▪ merely atoms; only subtle particles {T}
 • ཕྲག་བརྒྱ་▫ phrag brgya▪ 100
 • ཕྲག་སྟོང་▫ phrag stong▪ 1000
 • ཕྲག་དོག་▫ phrag dog▪ {LCh,C,MV}īrṣyā▪ jealousy▫ {C}envy
 • ཕྲག་དོག་▫ phrag dog▪ īrṣyā▪ jealousy; envy
 • ཕྲག་དོག་གི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་▫ phrag dog gi kun tu sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MV}īrṣyā-saṃyojana▪ thorough enwrapment of jealousy
 • ཕྲག་དོག་གི་ཀུན་སྦྱོར་▫ phrag dog gi kun sbyor▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ īrṣyā-saṃyojana▪ thorough enwrapment of jealousy
 • ཕྲག་དོག་ཉིད་▫ phrag dog nyid▪ {PH}jealousy
 • ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་▫ phrag pa gcig tu▪ {C}eka-aṃsam▪ {C}over one shoulder
 • ཕྲག་པའི་ལྷུན་མཛེས་པར་གྲུབ་པ་▫ phrag pa'i lhun mdzes par grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {C}susaṃvṛtta-skandhatā ▪ {C}his shoulders are gently curved
 • ཕྲག་འབུམ་▫ phrag 'bum▪ 100,000
 • ཕྲག་སོ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་རྒྱས་པ་▫ phrag so shin tu legs par rgyas pa▪ {C} cita-antara-aṃsata▪ {C} the flesh in between his shoulder blades is quite compact
 • ཕྲད་▫ phrad▪ འཕྲད། འཕྲད། ཕྲད། ཕྲད།▫ 'phrad/ 'phrad/ Tenses: future, present, past, imperative phrad/ phrad/▪ {MSA}āgama (e.g.: pratyayāgama); {MSA}(upa √sṛp): upasarpanti; {MSA}labdha▪ meet▫ དགུ་པ་ལས་མ་བྱས་པ་དང་ཕྲད་པར་ཐལ་བ་ནི་▫ dgu pa las ma byas pa dang phrad par thal ba ni▫ ninth, the consequence of meeting with [the effects of] actions not done{MSI 420.4}
 • ཕྲད་པ་▫ phrad pa▪ {L}samagata; {C}nipāta; {MSA} abhigama; {MSA}saṃbandha; {GD:443}prāpaṇa; {GD:625} saṃnikassa; samāpatti▪ meet; come together▫ {C}come together; contact; incidence;{GD:443} obtain;{GD:507} actual contact;{GD:625} contact [between the sense and the object]
 • ཕྲད་པའི་རྒྱུ་▫ phrad pa'i rgyu▪ {C}samprayoga-nimitta▪ cause of meeting▫ {C}sign of conjunction
 • ཕྲད་པར་▫ phrad par▪ {C}samavadhāna▪ {C}meeting
 • ཕྲད་པར་བྱ་བ་▫ phrad par bya ba▪ {MSA}samavadhāna ▪ meeting
 • ཕྲན་▫ phran▪ small; minute▫ {PH}small; minor; humble; we; us; [first person plural pronoun]
 • ཕྲན་བུ་▫ phran bu▪ small; minute
 • ཕྲན་ཚེགས་▫ phran tshegs▪ {LCh}itara▪ minor; lesser
 • ཕྲན་རབ་▫ phran rab▪ minute
 • ཕྲལ་མ་▫ phral ma▪ divisive speech
 • ཕྲིན་ལས་▫ phrin las▪ {MSA}karman▪ action; karma
 • ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་▫ phrin las kyi khyad par▪ {MSA} karma-viśeṣa▪ different karmas; differences of actions
 • ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དོན་▫ phrin las kyi don▪ {MSA}karmārtha▪ object of action; meaning of karma
 • ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པ་▫ phrin las sgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA} karmānuṣṭhāna▪ established karma
 • ཕྲིན་ལས་ཐུན་མོང་བ་▫ phrin las thun mong ba▪ {MSA} sādhāraṇa-karmakatva▪ concordant karma; {T} common activities
 • ཕྲིན་ལས་འདྲ་བ་ཉིད་▫ phrin las 'dra ba nyid▪ {MSA} sādharaṇa-karmatā (sādhā-?)▪ similarity of karma
 • ཕྲིན་ལས་ཟབ་པ་▫ phrin las zab pa▪ {MSA}karma-gāmbhīrya▪ subtle karma; {T} profound activities
 • ཕྲུག་▫ phrug▪ {PH}child; young one
 • ཕྲུག་གུ་▫ phrug gu▪ children
 • ཕྲུལ་▫ phrul▪ superficial
 • ཕྲུལ་གྱི་འཁྲུལ་རྒྱུ་▫ phrul gyi 'khrul rgyu▪ pratibhāṣikī-bhrānti-hetu▪ superficial cause of error/mistake
 • ཕྲུལ་མ་▫ phrul ma▪ divisive speech
 • ཕྲེང་▫ phreng▪ {MSA}mālā (e.g.: Śrī-mālā-sūtra)▪ garland; rosary; series▫ {PH}garland; rosary; halo; series▫ ཀ་ཕྲེང་▫ the series [beginning with] 'ka' (i.e. alphabet)
 • ཕྲེང་ཅང་▫ phreng cang▪ {C}śreṇika▪ {C}Śreṇika
 • ཕྲེང་ཅན་▫ phreng can▪ {C}śreṇika▪ {C}Śreṇika
 • ཕྲེང་ཐང་▫ phreng thang▪ {PH}streak; flash [of lightening]
 • ཕྲེང་བ་▫ phreng ba▪ {LCh}mālā; {LCh}mālya▪ garland; rosary; series
 • ཕྲེང་བ་ཅན་▫ phreng ba can▪ śreṇika▪ {C}Śreṇika
 • ཕྲེང་བའི་གནས་▫ phreng ba'i gnas▪ {C}mālāvihāra▪ {C}pavilion
 • ཕྲོགས་▫ phrogs▪ དབྲོག་འཕྲོག་ཕྲོག་ཕྲོགས།▫ dbrog 'phrog phrog phrogs/▪ {C}harati▪ to rob, snatch, grab, attract {T}▫ {C}take away; remove; kills
 • ཕྲོགས་པར་འགྱུར་རོ་▫ phrogs par 'gyur ro▪ {C}saṃhriyate (=apanīyate)▪ {C}is withdrawn; be captivated; partake of
 • ཕྲོད་▫ phrod▪ འཕྲོད། འཕྲོད། ཕྲོད། ཕྲོད།▫ 'phrod/ 'phrod/ phrod/ phrod/▪ meet
 • ཕྲོས་▫ phros▪ འཕྲོ། འཕྲོ་འམ་འཕྲོས། ཕྲོ། ཕྲོས།▫ 'phro/ 'phro 'am 'phros/ phro/ phros/▪ spread; diffuse; scatter Tenses: future, present, past, imperative
 • འཕགས་▫ 'phags▪ ārya; {C}ucchrita▪ Superior; noble ▫ {C}wise; holy (man); saint; sage; tall
 • འཕགས་རྒྱུད་▫ 'phags rgyud▪ continuum of a Superior
 • འཕགས་དང་ལྷ་དང་ཚངས་པ་ཡི་གནས་པ་དཔེ་མེད་▫ 'phags dang lha dang tshangs pa yi gnas pa dpe med▪ {MSA}ārya-divyāpratimair vihārair brāhmaiś ca ▪ the peerless land of the Superiors, gods, and Brahmā {T}
 • འཕགས་པ་▫ 'phags pa▪ {LCh,C,MSA,MV}ārya; āryan ▪ Superior; noble; one who has risen above the ordinary▫ {C}wise; holy (man); saint; sage
 • འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་▫ 'phags pa dgyes pa'i tshul khrims▪ {MSA}ārya-kāntaṃ śīlaṃ▪ ethics that are pleasing to Superiors
 • འཕགས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་▫ 'phags pa chen po rnams kyi chos▪ {MSA}mahārya-dṛśāṃ dharmaḥ▪ the doctrines/qualities of great Superiors
 • འཕགས་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་▫ 'phags pa chen po'i chos▪ {MSA}mahārya-dharma▪ the doctrines/qualities of great Superiors
 • འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཤེགས་ཤུལ་▫ 'phags pa thams cad kyi gshegs shul▪ tracks of passage of all Superiors
 • འཕགས་པ་མཐོང་བ་▫ 'phags pa mthong ba▪ {L}ārya-darśana▪ Superior vision
 • འཕགས་པ་དང་ལྷ་དང་ཚངས་པའི་གནས་▫ 'phags pa dang lha dang tshangs pa'i gnas▪ {MSA}ārya-divya-brāhma-vihāra▪ a place with Superiors, gods, and Brahmins
 • འཕགས་པ་བདེན་པ་བཞི་▫ 'phags pa bden pa bzhi▪ {N} catvāri ārya-satyāni▪ four noble truths{N} འཕགས་པ་གཟུངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ ▫ 'phags pa gzungs kyi dbang phyug rgyal pas zhus pa'i mdo▪ dharaṇīśvara-rāja-paripṛccha-sūtra ▪ The Superior Sūtra of the Questions of King Dharaṇīśvara{BJ 38.2}
 • འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་མདོ་▫ 'phags pa yul 'khor skyong mdo▪ ārya-raṣṭapala-paripṛccha-sūtra ▪ The Superior Sūtra of the Questions of Raṣṭapala
 • འཕགས་པ་ཤེས་པ་▫ 'phags pa shes pa▪ {L}ārya-jñāna▪ Superior cognition
 • འཕགས་པ་གསུམ་ག་▫ 'phags pa gsum ga▪ the three Superiors (Hearer, Solitary Victor, and Bodhisattva Superiors) འཕགས་པ་གསུམ་གའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་བསམ་གཏན་▫ 'phags pa gsum ga'i rgyud la yod pa'i thun mong gi yon tan bsam gtan▪ concentrations that are shared qualities existing in the continuums of all three Superiors (Hearer, Solitary Victor, and Bodhisattva Superiors)
 • འཕགས་པ་ལྷ་▫ 'phags pa lha▪ {LCh}āryadeva▪ Āryadeva
 • འཕགས་པའི་སྐྱེ་བོ་▫ 'phags pa'i skye bo▪ {MSA}ārya-jana▪ Superior being
 • འཕགས་པའི་གང་ཟག་▫ 'phags pa'i gang zag▪ Superior person
 • འཕགས་པའི་རྒྱུད་▫ 'phags pa'i rgyud▪ continuum of a Superior
 • འཕགས་པའི་ཆོས་▫ 'phags pa'i chos▪ {MSA,MV}ārya-dharma▪ Superior qualities; Superior doctrines
 • འཕགས་པའི་བདེན་པ་▫ 'phags pa'i bden pa▪ {C}ārya-satya▪ truth(s) of Superiors; noble truth(s); truth(s) of the wise
 • འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་▫ 'phags pa'i bden pa bzhi ▪ catvāryāryasatyāni▪ four noble truths; four truths of Superiors; four ennobling truths
 • འཕགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་▫ 'phags pa'i spyod yul▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MV}ārya(-jñāna)-gocara(tva)▪ realm of Superiors; {T} a Superior's objects of activity
 • འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་▫ 'phags pa'i ye shes kyi spyod yul▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MV}ārya-jñāna-gocara(tva)▪ realm of the exalted wisdom of Superiors; {T} objects of activity of a Superior's exalted wisdom Tenses: future, present, past, imperative
 • འཕགས་པའི་རིགས་▫ 'phags pa'i rigs▪ {MSA}ārya-gotra ▪ Superior lineage
 • འཕགས་པའི་རིགས་དྲི་མ་མེད་པ་▫ 'phags pa'i rigs dri ma med pa▪ {MSA}nirmala ... ārya-gotra▪ stainless lineage of Superiors
 • འཕགས་པའི་རིགས་ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་▫ 'phags pa'i rigs zag pa med pa'i dbyings▪ {MSA}anāsrava-dhātu ... ārya-gotra▪ non-contaminated realm of Superiors
 • འཕགས་པའི་ལམ་▫ 'phags pa'i lam▪ {C,MSA}ārya-mārga▪ path of Superiors; path of the wise; Superior's path
 • འཕགས་པའི་ལམ་བསྐྱེད་པ་▫ 'phags pa'i lam bskyed pa▪
 • བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MV} ārya-margotpāda▪ generation of a Superior path
 • འཕགས་པའི་ལམ་དང་མཐུན་པ་▫ 'phags pa'i lam dang mthun pa▪ {MSA}āryāṣṭāṅga-mārgānukūlya▪ concordant with a(n eight-fold) Superior path
 • འཕགས་པའི་ལམ་ཡང་ལག་བརྒྱད་པ་▫ 'phags pa'i lam yang lag brgyad pa▪ {L}āryāṣṭāṅga-mārga▪ eight branches of the path of Superiors
 • འཕགས་པའི་ལུས་འཐོབ་པའི་ས་བོན་▫ 'phags pa'i lus 'thob pa'i sa bon▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}āryātmabhāva-pratilambhasya bījaṃ▪ seed(s) of attainment of a Superior body
 • འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་སྐྱེ་▫ 'phags pa'i shes rab kyi dbang po skye▪ {MV}āryaṃ prajñendriyaṃ jāyate▪ produce the first exalted wisdom of Superiors
 • འཕགས་པའི་ས་▫ 'phags pa'i sa▪ {MSA}ārya-bhūmi▪ Superior ground
 • འཕགས་པའི་ས་ལ་སྐྱེད་པར་བྱེད་▫ 'phags pa'i sa la skyed par byed▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA}janayanty ārya-bhūmau (√jan)▪ generate a Superior ground
 • འཕགས་པའི་ས་ལ་བསྐྱེད་པ་▫ 'phags pa'i sa la bskyed pa ▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA}janayanty ārya-bhūmau (√jan)▪ produce a Superior ground
 • འཕགས་པའི་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་▫ 'phags pa'i sems 'dod chags dang bral ba▪ separation of Superiors’ minds from desire
 • འཕགས་པར་▫ 'phags par▪ {C}atireka; {C}udgata▪ superior; noble▫ {C}surpasses; lifted up; rising from; exaltation of
 • འཕགས་པས་སྡུག་བསྔལ་དུ་གཟིགས་སོ་▫ 'phags pas sdug bsngal du gzigs so▪ {MV}āryā duḥkhataḥ paśyanti ▪ Superiors viewing suffering
 • འཕགས་མ་སྒྲོལ་དཀར་▫ 'phags ma sgrol dkar▪ {PH} Ārya White Tara
 • འཕགས་བཞི་▫ 'phags bzhi▪ four Superiors (Hearer, Solitary Victor Bodhisattva, and Buddha Superiors)
 • འཕགས་ལམ་▫ 'phags lam▪ Superior path
 • འཕགས་ལུགས་▫ 'phags lugs▪ the system of the Superior [Nāgārjuna]
 • འཕགས་སེང་▫ 'phags seng▪ Āryavimuktisena and Haribhadra
 • འཕང་▫ 'phang▪ འཕང། འཕེན། འཕངས། འཕེནད།▫ 'phang / 'phen/ 'phangs/ 'phend/▪ imply; indicate; impel; fling; project▫ {PH}height▫ འཕང་དུ་མཐོ་གསུམ་ལ་ཚོན་གང་ཆད་པ།▫ In height, [its size is] three spans minus a finger-joint-length.▫ {GCG} p. 17
 • འཕང་ཐང་▫ 'phang thang▪ {PH}high ground; top soil
 • འཕངས་▫ 'phangs▪ འཕང། འཕེན། འཕངས། འཕེནད།▫ 'phang / 'phen/ 'phangs/ 'phend/▪ {LCh}akṣipta; {C}kṣipati ▪ impelled; projected; implied; flung; indicated▫ {C}hurl; throw; shoot; reject; cast away; move into
 • འཕངས་པ་▫ 'phangs pa▪ འཕང། འཕེན། འཕངས། འཕེནད། ▫ 'phang / 'phen/ 'phangs/ 'phend/▪ {C}kṣipta▪ impelled; projected; implied; flung; indicated▫ {C}hurl; throw; shoot; reject; cast away; move into; distracted; shot into
 • འཕངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་▫ 'phangs pa'i sdug bsngal▪ suffering impelled by Tenses: future, present, past, imperative
 • འཕངས་པའི་དབང་▫ 'phangs pa'i dbang▪ {MSA} abhighāta-vaśa (var.: =akṣipta-vaśa or āviddha-vaśa)▪ impelling power
 • འཕངས་འབྲས་▫ 'phangs 'bras▪ projected effect
 • འཕར་▫ 'phar▪ {C}pluta; {C}saṃkrāmati▪ {C}one who moves along by leaps; pass away from; pass on; transmigrates
 • འཕར་བ་▫ 'phar ba▪ hill-dog
 • འཕུར་བའི་བྱ་▫ 'phur ba'i bya▪ {C} pakṣin▪ {C}bird; a bird on its wings
 • འཕེན་པ་▫ 'phen pa▪ འཕང། འཕེན། འཕངས། འཕེནད།▫ 'phang / 'phen/ 'phangs/ 'phend/▪ {MSA}āvedha▪ verb: imply; indicate; fling; impel; throw7 noun: impetus; force
 • འཕེན་པའི་དབང་▫ 'phen pa'i dbang▪ {MSA}āvadha-vaśa ▪ force of impelling
 • འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་▫ 'phen byed kyi las▪ impelling karma
 • འཕེལ་▫ 'phel▪ {C,MSA}vṛddhi; {MSA}vivṛddhi; {MSA,MV}adhika; {MSA}(abhi √vṛdh); {MV} nirūḍhi; {MSA}pravardhita; {MSA}(pra √su): prasavati▪ to increase; increasing▫ {C}growth; increase
 • འཕེལ་འགྱུར་ཏེ་▫ 'phel 'gyur te▪ {C}vardhate▪ {C} increasing; increase (in); grow; is increased
 • འཕེལ་འགྲིབ་▫ 'phel 'grib▪ vṛddhi-hāni; vṛddhi-hrāsa▪ increase and diminishment{BJ 37.5}
 • འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི་སྦྱོར་བ་▫ 'phel 'grib med pa'i sbyor ba▪ training in the absence of increase and decrease
 • འཕེལ་བ་▫ 'phel ba▪ {C,MSA,MV}vṛddhi; (√vṛdh): {C,MSA}vardhate; {C}vivardhate; {MSA}vardhana; {MSA}vivardhana; {MSA}vivṛddhi; {L}upacaya; {MV}adhika; {MSA}adhikatva; {MV}nirūḍhi; {MSA}prabhāva; (pra √su): {MSA}prasavate; {MSA}prasava▪ increase; to increase▫ {C} growth; accumulation; heaped up; increase in; grow; is increased; grows (in)
 • འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པ་▫ 'phel ba dang 'grib pa▪ {MSA} vṛddhi-hāni; {MSA}vṛddhi-hrāsa▪ increase and diminishment
 • འཕེལ་བ་དང་འགྲིབ་པས་ངོ་ཚ་བ་ཡིན་▫ 'phel ba dang 'grib pas ngo tsha ba yin▪ {MSA}vṛddhyā parihāṇitaś ca lajjotpādaḥ▪ shame due to increase and diminishment
 • འཕེལ་བ་མ་མཆིས་པ་▫ 'phel ba ma mchis pa▪ {C} avivardhamāna▪ non-increase; not increasing▫ {C}if they do not grow
 • འཕེལ་བ་མེད་▫ 'phel ba med▪ {MSA}na vardhate (√vṛdh)▪ non-increase
 • འཕེལ་བ་རིང་དུ་འགྲོ་བ་▫ 'phel ba ring du 'gro ba▪ {MSA} vṛddhi-dūraṃ-gamatva▪ increase for a long time
 • འཕེལ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་▫ 'phel ba'i brtson 'grus▪ {MSA} vṛddhi-vīrya▪ increasing effort
 • འཕེལ་བར་འགྱུར་▫ 'phel bar 'gyur▪ {C}utsada (=udgatā); {MSA}vṛddhiṃ gacchati; {MSA} vṛddhiṃ yāti; {MSA}vṛddhi-gamana▪ increase; will increase▫ (over) crowded; with prominences
 • འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་▫ 'phel bar 'gyur ba▪ {MSA}vṛddhiṃ gacchati; {MSA}vṛddhiṃ yāti; {MSA}vṛddhi-gamana▪ increase; will increase
 • འཕེལ་བར་བྱ་▫ 'phel bar bya▪ {MSA}(√vṛdh): vardhayāmi▪ I will increase
 • འཕེལ་བར་བྱ་བ་▫ 'phel bar bya ba▪ {C}vivṛddhi▪ {C} increase; growth
 • འཕེལ་བར་བྱེད་▫ 'phel bar byed▪ {MV}(√vṛdh): vardhayati▪ increase; increasing
 • འཕེལ་བར་བྱེད་པ་▫ 'phel bar byed pa▪ {MSA}abhivṛddhi (e.g.: kuśala-dharma-abhivṛddhi); {MSA}vṛddhi-nayana; {MSA}(√vṛdh): vardhayat▪ increase; increasing
 • འཕེལ་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་▫ 'phel bar byed par 'gyur▪ {C} vardhayati▪ increase; increasing; will increase▫ {C}strengthen
 • འཕེལ་བྱེད་པ་▫ 'phel byed pa▪ {MSA}vivardhana; Tenses: future, present, past, imperative {MSA}vṛddhi (e.g.: guṇa-vṛddhi)▪ increase; increasing
 • འཕེལ་མེད་▫ 'phel med▪ {C}avṛddhi▪ non-increase▫ {C}absence of growth
 • འཕེལ་མེད་འགྲིབ་མེད་▫ 'phel med 'grib med▪ not increase or decrese
 • འཕེལ་མེད་པ་▫ 'phel med pa▪ {MSA}anadika▪ non-increase
 • འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་▫ 'phel zhing rgyas pa▪ {L}vṛddhi-virūḍhi▪ increasing and extending{S 29}
 • འཕེལ་ཞིང་ཡངས་པ་▫ 'phel zhing yangs pa▪ {L}vṛddhi-virūḍhi▪ increasing and extending
 • འཕེལ་བཞིན་▫ 'phel bzhin▪ {PH}intensifying▫ དེ་ལྟར་ སྡུག་བསྔལ་འཕེལ་བཞིན་ལས། །བཟློག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།▫ Just so, from the intensification of pain there will not likewise be its opposite.▫ {A4C} §II.12cd
 • འཕེལ་བཞིན་པ་▫ 'phel bzhin pa▪ {PH}intensifying▫ འཕེལ་བཞིན་པ་ཡི་བདེ་བ་ལས། །ཇི་ལྟར་བཟློག་པ་མཐོང་གྱུར་པ།▫ Just as, from intensifying pleasure, its opposite is seen to occur, ...▫ {A4C} §II.12ab
 • འཕོ་▫ 'pho▪ འཕོ། འཕོ། འཕོས། འཕོས།▫ 'pho/ 'pho/ 'phos/ 'phos/▪ {LCh}saṃkrama▪ to move; develop; progress; transmigrate
 • འཕོ་ཆགས་▫ 'pho chags▪ {PH}desire for emission
 • འཕོ་ཆུང་▫ 'pho chung▪ {PH}small movement▫ འཕོ་ཆེན་ རེ་རེའི་ནང་གསེས་སུ། །ལྔ་ལྔར་ཕྱེ་བ་འཕོ་ཆུང་སྟེ། དེ་དག་རེ་རེའིཡུན་ལ་ནི། དབུགས་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད།▫ As for the subdivisions of each 'great movement,' the division into five each [is called] a 'small movement,' and in the duration of each of these there are 360 counted breaths.▫ Mi-pham; Svarodaya comm. 5b.1-.2
 • འཕོ་བ་▫ 'pho ba▪ འཕོ། འཕོ། འཕོས། འཕོས།▫ 'pho/ 'pho/ 'phos/ 'phos/▪ {C}saṃkramati; {MSA}saṃkrānti▪ to move; develop; progress; transmigrate▫ {C}pass on; transmigrates; pass away from; come along
 • འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་▫ 'pho ba chen po'i sku▪ body of great transference
 • འཕོ་བ་པོ་▫ 'pho ba po▪ ascender
 • འཕོ་བ་མེད་པ་▫ 'pho ba med pa▪ {C}asaṃkrānti ▪ without moving; non-development; non-transmigration▫ {C}non-passing-on; which does not pass on
 • འཕོ་བར་སྨྲ་བ་▫ 'pho bar smra ba▪ {LCh}saṃkrānti-vādin; saṃkrāntika▪ Saṃkrāntivadin (proponent of transmigration ?) {T}
 • འཕོ་མེད་དུ་འཛིན་པ་▫ 'pho med du 'dzin pa▪ holding without moving
 • འཕོང་▫ 'phong▪ {C}iṣvastra▪ {C}archery
 • འཕོང་གི་སློབ་དཔོན་▫ 'phong gi slob dpon▪ {C}iṣvastra-ācārya▪ {C}teacher of archery
 • འཕོངས་པ་▫ 'phongs pa▪ be bereft
 • འཕོས་▫ 'phos▪ འཕོ། འཕོ། འཕོས། འཕོས།▫ 'pho/ 'pho/ 'phos/ 'phos/▪ to move; develop; pass (from); transmigrate
 • འཕོས་པའི་ཚེ་▫ 'phos pa'i tshe▪ at the time of having moved; at the time of moving
 • འཕྱ་བར་བྱེད་▫ 'phya bar byed▪ ཕྱ། འཕྱ། ཕྱས། འཕྱས།▫ phya/ 'phya/ phyas/ 'phyas/▪ {C}ullāpayati; tease; {C}kutsayati▪ to reprove; to blame; to criticize {T}▫ {C}ironically compliment; mock; condemns
 • འཕྱག་▫ 'phyag▪ འཕྱག་འཕྱག་འཕྱགས། འཕྱོགས།▫ 'phyag 'phyag 'phyags/ 'phyogs/▪ to sweep
 • འཕྱགས་▫ 'phyags▪ འཕྱག་འཕྱག་འཕྱགས། འཕྱོགས།▫ 'phyag 'phyag 'phyags/ 'phyogs/▪ to sweep
 • འཕྱར་▫ 'phyar▪ འཕྱ། འཕྱར། ཕྱརྡ། ཕྱོརྡ།▫ 'phya/ 'phyar/ phyard/ phyord/▪ to brandish; lift up; hold aloft
 • འཕྱི་བ་▫ 'phyi ba▪ marmot
 • འཕྱུང་བ་▫ 'phyung ba▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {C}osarayati▪ {C}sheds
 • འཕྱོགས་▫ 'phyogs▪ འཕྱག་འཕྱག་འཕྱགས། འཕྱོགས།▫ 'phyag 'phyag 'phyags/ 'phyogs/▪ to sweep
 • འཕྱོང་▫ 'phyong▪ jump▫ སྤྲེའུ་ལྟར་འཕྱོང་བའི་ལུས་ཀྱི་གནས་ངན་ Tenses: future, present, past, imperative
 • ལེན་▫ spre'u ltar 'phyong ba'i lus kyi gnas ngan len▫ taking up bad states of body jumping like a monkey{PGP}
 • འཕྲང་▫ 'phrang▪ {PH}dangerous passage
 • འཕྲད་▫ 'phrad▪ འཕྲད། འཕྲད། ཕྲད། ཕྲད།▫ 'phrad/ 'phrad/ phrad/ phrad/▪ meet; meeting{LG}▫ ཡུལ་དབང་འཕྲད་▫ yul dbang 'phrad▫ meeting of sense-power and object{LG}▫ ཚིག་འཕྲད་གྲངས་སུ་མ་ནོར་གཅེས་▫ tshig 'phrad grangs su ma nor gces
 • འཕྲད་པ་▫ 'phrad pa▪ འཕྲད། འཕྲད། ཕྲད། ཕྲད།▫ 'phrad/ 'phrad/ phrad/ phrad/▪ {C}nipāta▪ meet; meeting▫ {C}incidenceལས་མ་བྱས་པ་དང་འཕྲད་པ་▫ las ma byas pa dang 'phrad pa▫ one would meet with [the effects of] actions not done [by oneself]{DASI 601.3}
 • འཕྲད་མཚམས་སུ་▫ 'phrad mtshams su▪ at the connecting point
 • འཕྲལ་▫ 'phral▪ དབྲལ། འཕྲལ། ཕྲལ། ཕྲོལ།▫ dbral/ 'phral/ phral/ phrol/▪ adventitious; superficial▫ {PH} adventitious; immediately; temporary
 • འཕྲལ་གྱི་འཁྲུལ་རྒྱུ་▫ 'phral gyi 'khrul rgyu▪ superficial cause of error/mistake
 • འཕྲལ་གྱི་བྱ་བ་▫ 'phral gyi bya ba▪ {C}iti-kartavyatā▪ {C}obligation
 • འཕྲལ་དང་ཡུན་▫ 'phral dang yun▪ temporary and final
 • འཕྲལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་པ་▫ 'phral dang yun du phan pa▪ temporary and final help
 • འཕྲལ་དུ་▫ 'phral du▪ {PU} sadyas▪ {PH}daily; every day
 • འཕྲལ་དུ་འབྱུང་བ་▫ 'phral du 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}āgantuka(m) ▪ arise adventitiously▫ {C}(something) adventitious
 • འཕྲལ་ཕུགས་▫ 'phral phugs▪ {PH}superficially or ultimately
 • འཕྲལ་ལ་འཇུག་པ་▫ 'phral la 'jug pa▪ {MSA}lobhatvena vṛttiḥ▪ engage in superficially
 • འཕྲིག་▫ 'phrig▪ {PH}doubt
 • འཕྲིག་▫ 'phrig▪ {PH}quiver; tremble
 • འཕྲིན་ཡིག་▫ 'phrin yig▪ {MSA}lekha▪ write; writing
 • འཕྲིན་ཡིག་ལེགས་པ་▫ 'phrin yig legs pa▪ {MSA}sulekha ▪ well-written
 • འཕྲིན་ལས་▫ 'phrin las▪ {C}karma(n); {MSA}kārya▪ exalted activity; deed; activity; work; affair
 • འཕྲིན་ལས་དང་འཚོ་བ་▫ 'phrin las dang 'tsho ba▪ {C} karmāntājīva▪ {C}work and life
 • འཕྲུལ་▫ 'phrul▪ {LCh}nirmāṇa; {MSA}cho 'phrul = prātihārya (e.g.: ṛddhi-prātihārya); {MSA}rnam par 'phrul = vikurvita; {MSA}rdzu 'phrul = ṛddhi ▪ magic; emanation; forced (?)▫ རིགས་པའི་འཕྲུལ་མཚམས་▫ rigs pa'i 'phrul mtshams▫ implications forced by reasoning
 • འཕྲུལ་འཁོར་▫ 'phrul 'khor▪ {PH}machinery; engine; magical wheel
 • འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་▫ 'phrul gyi rkang pa▪ {L}ṛddhi-pāda▪ bases of magical emanations
 • འཕྲུལ་དགའ་▫ 'phrul dga'▪ {LCh}nirmāṇa-rati▪ Those Who Enjoy Emanation; Land of Liking Emanation; Enjoying Emanation; Heaven of Enjoying Emanation; Land of Enjoying Emanation
 • འཕྲེང་བ་▫ 'phreng ba▪ {PH}attachment
 • འཕྲོ་▫ 'phro▪ འཕྲོ། འཕྲོ། འཕྲོས་སམ་ཕྲོ། ཕྲོས།▫ 'phro/ 'phro/ 'phros sam phro/ phros/▪ {MV}visāra; {MV} visaraṇa▪ spread; diffuse; scatter; emanate; scattering; radiate
 • འཕྲོ་བ་▫ 'phro ba▪ འཕྲོ། འཕྲོ། འཕྲོས་སམ་ཕྲོ། ཕྲོས།▫ 'phro/ 'phro/ 'phros sam phro/ phros/▪ {MV}visāra; {MV} visaraṇa▪ scattering; spread; diffuse; scatter; emanate; radiate▫ proceed; issue; go forth; from; emanate from; continue; go on
 • འཕྲོ་བར་བྱེད་པ་▫ 'phro bar byed pa▪ {MSA}visāra▪ scattering; scatter; spread; diffuse
 • འཕྲོ་བས་མུན་▫ 'phro bas mun▪ {C}paṭala (=ghanatā)▪ {C}cataract; membrane; covering Tenses: future, present, past, imperative
 • འཕྲོག་▫ 'phrog▪ དབྲོག་འཕྲོག་ཕྲོག་ཕྲོགས།▫ dbrog 'phrog phrog phrogs/▪ {C}saṃhriyate (=apanīyate)▪ to deprive; rob; run away with▫ {C}is withdrawn; be captivated; partake of
 • འཕྲོག་པ་▫ 'phrog pa▪ དབྲོག་འཕྲོག་ཕྲོག་ཕྲོགས།▫ dbrog 'phrog phrog phrogs/▪ to deprive; rob; run away with
 • འཕྲོག་པར་བྱེད་པ་▫ 'phrog par byed pa▪ captivate
 • འཕྲོགས་▫ 'phrogs▪ དབྲོག་འཕྲོག་ཕྲོག་ཕྲོགས།▫ dbrog 'phrog phrog phrogs/▪ to deprive; rob; run away with
 • འཕྲོགས་པ་▫ 'phrogs pa▪ དབྲོག་འཕྲོག་ཕྲོག་ཕྲོགས།▫ dbrog 'phrog phrog phrogs/▪ {C}chin(n)atti; {MSA}hata; {MSA}hārya▪ to deprive; rob; run away with▫ {C}take away; cuts (through)
 • འཕྲོད་▫ 'phrod▪ འཕྲད། འཕྲོད། ཕྲད། ཕྲོད།▫ 'phrad/ 'phrod/ phrad/ phrod/▪ sāmagrī{C}▪ meet▫ {C}concord; (to possess the) full compliment of conditions
 • འཕྲོད་འདུ་▫ 'phrod 'du▪ meeting and staying together
 • འཕྲོད་པ་▫ 'phrod pa▪ {MSA}pratirūpa▪ meet; meeting
 • འཕྲོས་▫ 'phros▪ ཕྲོས། འཕྲོ། འཕྲོས། འཕྲོ། ཕྲོས།▫ phros/ 'phro/ 'phros/ 'phro/ phros/▪ spread; diffuse; scatter; emanate; radiate; elaborate▫ {PH} elaboration; indication; mention▫ འདི་སུས་བསྒྱུར་པའི་འཕྲོས་མི་སྣང་བས་་་་▫ 'di sus bsgyur pa'i 'phros mi snang bas ...▫ Since there does not appear [to be any] mention of who translated this [work], ...▫ {GCG} p. 25/46
 • འཕྲོས་གླེང་▫ 'phros gleng▪ {PH}conversation
 • འཕྲོས་དོན་▫ 'phros don▪ extension of the meaning; subsidiary topics▫ {PH}extension of the meaning; subsidiary topics
 • བ་གླང་▫ ba glang▪ go▪ ox; cow▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བ་▫ mtshan nyid/ nog sogs 'dus pa'i gong ba/▫ Definition:
 • བ་གླང་གནས་པ་▫ ba glang gnas pa▪ gokulika▪ Gokulika
 • བ་གླིང་སྤྱོད་▫ ba gling spyod▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ godānīya▪ Using Oxen
 • བ་ཉིད་▫ ba nyid▪ gotva▪ cow-ness▫ {GD:271} cow
 • བ་དན་དཀར་པོ་▫ ba dan dkar po▪ {PH}a white banner
 • བ་སྤུ་▫ ba spu▪ {C}roma(n)▪ little hairs of the body; hair
 • བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་▫ ba spu'i khung bu▪ hair pore
 • བ་ཕྱུགས་▫ ba phyugs▪ cow
 • བ་བྱུང་སྣ་ལྔ་▫ ba byung sna lnga▪ {PH}five various products of a cow
 • བ་མིན་▫ ba min▪ {GD:681} gavaya▪ {GD:681} cow
 • བ་མོ་▫ ba mo▪ {C}tuṣara▪ {C}hoarfrost blossom
 • བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་▫ ba tshwa can gyi rgya mtsho▪ salty ocean
 • བ་ཞོ་▫ ba zho▪ {PH}cow's yogurt
 • བ་ཞོ་▫ ba zho▪ {PH}cow's yogurt
 • བ་རུ་རའི་མདོ་▫ ba ru ra'i mdo▪ {MSA}akṣarāśi-sūtra▪ Myrabola Sūtra; Sūtra on the Myrabolan Fruit
 • བ་ལང་▫ ba lang▪ {L,MSA}go; {L}gopa▪ ox; cow; cowherd; cow and bull
 • བ་ལང་གི་རྗེས་▫ ba lang gi rjes▪ {C} goṣ-pada▪ {PH} a cow's footprint▫ དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་མཁྱེན་ པ་དང་གཟིགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་གྱི། བདག་ཅག་གི་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་ནི་བ་ལང་གི་རྗེས་ཙམ་མོ།▫ The Tathāgatas’ knowledge and perception are infinite, whereas our understanding and perception are merely [like] cowprints [compared to that of the Tathāgata].▫ {Saṃdhinirmocana} §7
 • བ་ལང་གི་ཕུར་བ་དག་པ་▫ ba lang gi phur ba dag pa▪ {C} go-kīla▪ {C}cow's tethering post
 • བ་ལང་གི་རྨིག་རྗེས་▫ ba lang gi rmig rjes▪ {C} goṣ-pada ▪ {PH}a cow's footprint
 • བ་ལང་གི་རྨིག་རྗེས་ཀྱི་ནང་དུ་▫ ba lang gi rmig rjes kyi nang du▪ {C}goṣ-pada (udaka)▪ {C}puddle in a cow's footprint
 • བ་ལང་གནས་པ་▫ ba lang gnas pa▪ gokulika▪ Gokulika Tenses: future, present, past, imperative
 • བ་ལང་སྤྱོད་▫ ba lang spyod▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ godānīya▪ Godānīya
 • བ་ལང་རྫི་▫ ba lang rdzi▪ {C}go-pālaka▪ {C}cowherd
 • བ་སུ་མི་ཏྲ་▫ ba su mi tra▪ vasumitra▪ {PH}Vasumitra
 • བ་སོ་▫ ba so▪ {C}danta▪ {C}tooth; ivory
 • བག་▫ bag▪ meal; barley; flour▫ {PH}attention; care; caution
 • བག་བརྐྱང་སྟེ་གསུང་བ་▫ bag brkyang ste gsung ba ▪ {MSA}nigṛhya-vaktṛ▪ restrained speaker; restrained speech {T}
 • བག་ཁུམས་པར་འགྱུར་▫ bag khums par 'gyur▪ {C} viṣādam āpadyate▪ {C}despond; become depressed
 • བག་ཅན་▫ bag can▪ {BCA} jñasattva▪ {PH} conscientious▫ བག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཅིས་མི་བསྟེན།▫ Why do the conscientious not resort to [this]?▫ {BCA} §I.13d
 • བག་ཆགས་▫ bag chags▪ {LCh,C,L,MSA,MV} vāsanā; {MSA}vāsana▪ predisposing latency; predisposition; latency; dormancy; tendency; potency▫ {C}residue; {GD:136} innate propensities
 • བག་ཆགས་བརྟན་▫ bag chags brtan▪ {PH}stable predispositions
 • བག་ཆགས་བརྟན་གྱུར་གི་རིག་པ་▫ bag chags brtan gyur gi rig pa▪ a knower that arises from stable predispositions
 • བག་ཆགས་བརྟན་བྱུང་▫ bag chags brtan byung ▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung ▪ arising from stable predispositions; stable predispositions
 • བག་ཆགས་བརྟན་བྱུང་གི་རིག་པ་▫ bag chags brtan byung gi rig pa▪ {PH}a knower that arises from stable karmic predispositions
 • བག་དང་ལྡན་▫ bag dang ldan▪ {PH}conscientiousness
 • བག་དང་ལྡན་པ་▫ bag dang ldan pa▪ {PH} conscientiousness
 • བག་མེད་▫ bag med▪ {L,MV}pramāda; {MV}pramādita ▪ non-conscientiousness; carelessness▫ {PH}non-conscientiousness; carelessness; unconcerned▫ དགེ་སློང་་་་བག་མེད་པ་ལ་འཇིགས་ལྟ།▫ Monks view carelessness [with] fear.▫ {UD} IV.27ab
 • བག་མེད་གྱུར་ཏེ་▫ bag med gyur te▪ {C}pramāda-bhūta▪ be careless▫ {C}through carelessness
 • བག་མེད་པ་▫ bag med pa▪ {LCh,MSA,MV}pramāda; {MV}pramāditā; {MSA}pramatta▪ non-conscientiousness; carelessness
 • བག་ཚ་▫ bag tsha▪ {C}viṣīdati▪ {C}despair; be(come) cast down
 • བག་ཚ་བ་དང་ལྡན་▫ bag tsha ba dang ldan▪ {C}viṣādam āpadyate▪ {C}despond; become depressed
 • བག་ཚ་བ་མེད་པ་▫ bag tsha ba med pa▪ {C}acchambhin ▪ {C}fearless(ness)
 • བག་ཚ་བར་འགྱུར་▫ bag tsha bar 'gyur▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}viṣīdati▪ {C} despair; be(come) cast down
 • བག་ཚོས་▫ bag tshos▪ boiled grain; cooked meal; barley
 • བག་ཡོད་▫ bag yod▪ {LCh,MSA,C}apramāda; {MSA}apramatta▪ conscientiousness; aware; conscientious; conscious▫ {C}vigilant; careful
 • བག་ཡོད་པ་▫ bag yod pa▪ {MSA}apramatta; {MSA}apramāda▪ conscientiousness; aware; conscientious; conscious▫ {C}vigilant; careful
 • བག་ལ་ཉལ་▫ bag la nyal▪ {C,MSA}anuśaya▪ dormancies▫ {C}(latent) bias; (unwholesome) tendency
 • བག་ལ་ཉལ་བ་▫ bag la nyal ba▪ {LCh}anuśaya; vāsanā▪ dormancies; latencies▫ {C}(latent) bias; (unwholesome) tendency
 • བག་ལ་ཉལ་མེད་པར་▫ bag la nyal med par▪ {C} niranuśaya▪ no dormancies; without dormancies ▫ {C}he loses all the latent biases to evil
 • བང་▫ bang▪ kośa▪ treasury; storehouse▫ run; store Tenses: future, present, past, imperative
 • བང་ཆེན་▫ bang chen▪ messenger; courier; ambassador; emissary▫ བང་ཆེན་མི་གཉིས་པོ་ཡི་རྩེད་ལན་དུ།▫ bang chen mi gnyis po yi rtsed lan du/▫ in response to the formal request (?) of the two emissaries {GZ/BG 69a.4}
 • བང་བ་▫ bang ba▪ kośa▪ treasury; storehouse▫ run; store
 • བང་མཛོད་▫ bang mdzod▪ {C}kośa; {C}kośa-gañja ▪ treasury; storehouse▫ {C}treasury of the storehouse of
 • བང་རིམ་▫ bang rim▪ tier
 • བད་ཀན་▫ bad kan▪ phlegm▫ {PH}phlegm▫ རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་ནད་ཆེན་▫ rlung mkhris bad kan 'dus pa'i nad chen▫ great diseases of the assembly of wind, bile, and phlegm▫ {GZ/BG 69a.3}
 • བད་དམ་▫ bad dam▪ {PH}almond
 • བད་ལྦ་▫ bad lba▪ phlem goiter
 • བད་ས་▫ bad sa▪ {Negi} vatsa▪ {PH}Vatsa [kingdom]▫
 • རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་ནད་ཆེན་དང་།▫ the great diseases of the assembly of wind, bile, and phlegm, and...▫ {GZ/BG 69a.3}
 • བད་ས་ལ་▫ bad sa la▪ {Negi} vatsa▪ {PH}Vatsa [kingdom]▫ རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པའི་ནད་ཆེན་དང་།▫ the great diseases of the assembly of wind, bile, and phlegm, and...▫ {GZ/BG 69a.3}
 • བན་ལོག་▫ ban log▪ {PH}defrocked monk
 • བབ་▫ bab▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ descend; rain; flow; fall down; move downward; slope toward
 • བབ་ཅོལ་▫ bab col▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ {N}sahasā▪ senseless babble; rash; verbal rambling; lacking consideration of one's own circumstances
 • བབ་མཐའ་▫ bab mtha'▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ {C}prānta▪ {C}remote
 • བབ་པ་▫ bab pa▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ {L}prāgbhāra▪ descend; rain; flow; fall down; move downward; slope toward
 • བབས་▫ babs▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ descend; rain; flow; fall down; move downward; slope toward▫ ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་བབས་པ་ ▫ ye shes cung zad babs pa▫ one on whom a little wisdom has descended
 • བབས་པར་གྱུར་▫ babs par gyur▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ {C}āviṣṭa▪ descend; rain; flow; fall down; move downward; slope toward▫ {C}possessed
 • བམ་▫ bam▪ and; or; particle indicating question ▫ གམ་ངམ་དམ་ནམ་བམ་མམ་འམ༎་རམ་ལམ་སམ་རྣམས་འབྱེད་སྡུད་སྒྲ།▫ gam ngam dam nam bam mam 'am// ram lam sam rnams 'byed sdud sgra/▫ gam, ngam, dam, nam, bam, mam, 'am, ram, lam, and sam are the separating and connecting particles{Y}
 • བམ་པོ་▫ bam po▪ section [of a text]; fascicle
 • བའི་རྫི་མས་ལྟ་བུ་▫ ba'i rdzi mas lta bu▪ {C}go-pakṣma-netratā▪ {C}his eye-lashes are like those of a magnificent heifer
 • བར་▫ bar▪ antara; {C}antarāle; {C}antari; nipāta; {MSA}madhya; antar-āla▪ intervening; middle; between; [when preceded by nas]: from ... up to; ranging from ... to; until; intermediate space ▫ {PH}upto▫ {C}midway; period; interval; incidence; in the intervening; the range (from)དབྱེ་ ན།གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་ནས་རེག་བྱ་འཛིན་པའི་ཡིད་མངོན་གྱི་བར་ལྔ། ▫ dbye na/ gzugs 'dzin yid mngon nas reg bya 'dzin pa'i yid mngon gyi bar lnga /▫ when one divides [mental direct perceivers indicated on this occasion] there are five, ranging from those apprehending forms to those apprehending tangible objects▫ {BR}
 • བར་སྐབས་▫ bar skabs▪ {C}antare▪ transitional▫ {PH}between sections; interstitial▫ {C}inside; period; at/during that timeབར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། ▫ [This] is the verse between sections.▫ {Gön}
 • བར་གྱི་▫ bar gyi▪ {C}abhyantare▪ until; through to▫ {C}within; on his way
 • བར་གྱི་སྣང་བ་▫ bar gyi snang ba▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ sky; intermediate space{LG} Tenses: future, present, past, imperative
 • བར་འགའ་▫ bar 'ga'▪ {Negi} kadācit▪ {PH}sometimes
 • བར་གཅོད་▫ bar gcod▪ གཅད། གཅོད། བཅད། ཆོད།▫ gcad/ gcod/ bcad/ chod/▪ {LCh}antarāya▪ [between-cut]; to interfere; hinder7 noun: hindrance; interference
 • བར་ཆད་▫ bar chad▪ {C,MSA}antarāya▪ [between-cut]; interfere; hinder7 noun: hindrance; interference; interruption▫ {C}obstacle
 • བར་ཆད་བགྱིད་པ་▫ bar chad bgyid pa▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}antarāya▪ interfere; hinder; interrupt▫ {C}obstacle
 • བར་ཆད་གཅིག་པ་▫ bar chad gcig pa▪ {C} eka-vīcī▪ having one interruption/intervening...▫ {C}with one single interval
 • བར་ཆད་བཅུ་དྲུག་▫ bar chad bcu drug▪ {PH}sixteen obstacles
 • བར་ཆད་དང་བཅས་པ་དང་བར་ཆད་མེད་པ་▫ bar chad dang bcas pa dang bar chad med pa▪ {MV}sāntara-vyantara▪ interrupted and uninterrupted
 • བར་ཆད་བདུད་▫ bar chad bdud▪ {PH}Vigṅa-mārā
 • བར་ཆད་རྣམ་པ་བཞིའི་གཉེན་པོའི་དབྱེ་བ་▫ bar chad rnam pa bzhi'i gnyen po'i dbye ba▪ {MSA}catur-vibandha-pratipakṣa-bheda▪ divisions of the antidotes to the four types of interruption {T}
 • བར་ཆད་བྱེད་▫ bar chad byed▪ {C}antarāya▪ interruption; hindrance; interference▫ {C} impediment; obstacle
 • བར་ཆད་བྱེད་པ་▫ bar chad byed pa▪ {MSA}antarāyin▪ interruption; hindrance; interference
 • བར་ཆད་བྱེད་པའི་བདུད་▫ bar chad byed pa'i bdud▪ interfering demons
 • བར་ཆད་བྱེད་པར་འགྱུར་▫ bar chad byed par 'gyur▪ {MSA}antarāya-karo bhavati▪ interrupt; serve as an interruption
 • བར་ཆད་མེད་▫ bar chad med▪ {MSA}nirantarāya▪ uninterrupted
 • བར་ཆད་མེད་བཅས་▫ bar chad med bcas▪ {C} sanirantara▪ free from interruption; uninterrupted▫ {C}the state without impediments
 • བར་ཆད་མེད་པ་▫ bar chad med pa▪ {L}ānantarya; {MSA}nairantarya; {C}anantara▪ uninterrupted; not hindered▫ {C}unimpeded; deadly sins; uninterruptedly; immediately; previous to
 • བར་ཆད་མེད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རེག་▫ bar chad med pa yi ting nge 'dzin la reg▪ {MSA}ānantarya-samādhiṃ spṛśati▪ contact with an uninterrupted meditative stabilization
 • བར་ཆད་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་▫ bar chad med pa'i ting nge 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {C}ānantarya-samādhi▪ uninterrupted meditative stabilization▫ {C}unimpeded concentration
 • བར་ཆད་མེད་པའི་རྩེ་སྦྱོར་▫ bar chad med pa'i rtse sbyor ▪ anantaramūrdhaprayogaḥ▪ uninterrupted peak training
 • བར་ཆད་མེད་པར་བརྩོན་པ་▫ bar chad med par brtson pa▪ {MSA}nirantarābhiyoga▪ uninterrupted effort
 • བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ bar chad med lam▪ ānantarya-mārga▪ uninterrupted path
 • བར་ཆེད་▫ bar ched▪ {PH}interruption
 • བར་ཆོད་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུ་▫ bar chod pa'i tshad ma 'bras bu▪ {GD:700} the interrupted results of valid cognition
 • བར་ཆོད་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུ་▫ bar chod pa'i tshad ma'i 'bras bu▪ {PH}the interrupted results of valid cognition
 • བར་དུ་▫ bar du▪ {C}antareṇa; {L}antarāya; {L} madhyama; {C,MSA}ā {MSA}(e.g.: ābodhi; ābodhes; ālokagataṃ; ālokāt); {C}madhya; {C,MV,MSA}yāvat▪ through (as in: through to and including); until; between▫ {PH} until; throughout; while▫ the range from; range beginning with; impediment; obstacle; · {C}in between; midway; middle; until the end of; and; middle; medium; middling; as long as
 • བར་དུ་གཅོད་▫ bar du gcod▪ interrupt; interruptive; Tenses: future, present, past, imperative interfering
 • བར་དུ་གཅོད་པ་▫ bar du gcod pa▪ {C,MSA}antarāya; {MSA}paripantha▪ verb: to interfere; hinder; interrupt7 noun: interference; hindrance▫ {C} impediment; obstacle
 • བར་དུ་གཅོད་པ་ཡི་ཉེས་པ་སྤོང་བར་འགྱུར་▫ bar du gcod pa yi nyes pa spong bar 'gyur▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}antarāya-doṣa-prahāṇa▪ will abandon the fault of interruption {T}
 • བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་▫ bar du gcod pa'i chos bstan pa la mi 'jigs pa▪ fearlessness with respect to teaching interruptive phenomena
 • བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་▫ bar du gcod par byed pa ▪ antarāya(-kara)▪ interrupt; hinder▫ {C} (causing) obstruction
 • བར་དུ་གཅོད་བྱེད་▫ bar du gcod byed▪ {MSA}antarāyaṃ karoti▪ interrupt; hinder
 • བར་དུ་ཆད་ཅིང་འཇུག་པ་▫ bar du chad cing 'jug pa ▪ sacchidravāhana▪ interruptedly engaging; interrupted engagement
 • བར་དུ་ཆད་པ་▫ bar du chad pa▪ འཆད་འཆད་ཆད་ཆད་▫ 'chad 'chad chad chad▪ non-contiguous
 • བར་དུ་ནས་▫ bar du nas▪ {MV}yāvat▪ until; between
 • བར་དུ་བར་མ་དོར་▫ bar du bar ma dor▪ {C}antarā▪ {C} meanwhile; midway; prematurely; in the middle of; intermediate state
 • བར་དུ་མ་ཆད་པ་▫ bar du ma chad pa▪ འཆད་འཆད་ཆད་ཆད་▫ 'chad 'chad chad chad▪ contiguous
 • བར་དུ་ལ་▫ bar du la▪ {MV}yāvat▪ until; between
 • བར་དོ་▫ bar do▪ {LCh}antarābhava; {LCh}antarbhāva; antarābhāva▪ intermediate state
 • བར་འདའ་བ་▫ bar 'da' ba▪ {PH}beings who have transcended the intermediate-state
 • བར་སྣང་▫ bar snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {LCh,C}antarīkṣa▪ betweenness; intermediate appearance; sky▫ intermediate space; intermediate realm; air; firmament
 • བར་བ་▫ bar ba▪ {L}madhyama▪ middle; Middle Wheel of Doctrine [i.e. the teaching of the Perfection of Wisdom Sūtras]
 • བར་བར་དུ་▫ bar bar du▪ {PH}interspersed▫ བོད་འགྲེལ་རང་དུ་སྣང་ལ་བར་བར་དུ་ཚིག་གསལ་རྒྱ་སྐད་དུ་བྲིས་འདུག་གོ།▫ bod 'grel rang du snang la bar bar du tshig gsal rgya skad du bris 'dug go;▫ Although [it] appears to be a Tibetan commentary, [it] is interspersed in [the text of] the Prasannapadā written in the Indian language [Sanskrit].▫ {GCG} p.21
 • ་་བར་བྱ་▫ bar bya▪ [future tense marker]
 • ་་བར་བྱས་▫ bar byas▪ [past tense marker]
 • ་་བར་བྱེད་▫ bar byed▪ [present tense marker]
 • བར་མ་▫ bar ma▪ {L}madhyama; {MSA}antarā-bhava▪ neutral; intermediate; middling; middle
 • བར་མ་ཆད་དུ་▫ bar ma chad du▪ {PH}uninterruptedly
 • བར་མ་ཆད་པར་བསྒོམ་པས་▫ bar ma chad par bsgom pas ▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms ▪ through uninterruptedly cultivating/meditating
 • བར་མ་ཆར་པར་▫ bar ma char par▪ uninterruptedly
 • བར་མ་ཆོད་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུ་▫ bar ma chod pa'i tshad ma 'bras bu▪ {GD:700} the non-interrupted (immediate) results of valid cognition
 • བར་མ་དོར་▫ bar ma dor▪ {C} antarā▪ {PH} prematurely
 • བར་མ་སྲིད་པ་▫ bar ma srid pa▪ {MSA}antarā-bhava▪ intermediate state
 • བར་མེད་▫ bar med▪ {C}anantara (=avyavahita); {C} ānantarya▪ uninterrupted; uninterruptedly ▫ {C}immediately previous to; unimpeded; unhindered
 • བར་ལ་▫ bar la▪ {C}antareṇa; {L}madhyama; {C} antarāya▪ until; between▫ {C}in between; midway; middle; impediment; hindrance; obstacle
 • བར་ཤོད་འོག་མ་▫ bar shod 'og ma▪ {PH}lower storey ▫ བླ་བྲང་གི་བར་ཤོད་འོག་མ་ཞིག་ན་་་་▫ bla brang gi bar Tenses: future, present, past, imperative shod 'og ma zhig na ...▫ On a lower storey of the Labrang, ...▫ {GCG} p. 28/48
 • བལ་▫ bal▪ dragon
 • བལ་པོ་མཐིལ་▫ bal po'i mthil▪ {PH}central Nepal▫ Toh. 4274 ch.1 colophon
 • བལ་ཡུལ་▫ bal yul▪ Nepal
 • བས་པར་འགྱུར་▫ bas par 'gyur▪ {C}kṣīyate▪ {C}get/ become extinct; get exhausted/extinguished; wanes away
 • བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤི་ལ་▫ bi kra ma la shi la▪ {PH} Vikramalaśila
 • བི་ཀྲ་མ་ཤི་ལ་▫ bi kra ma shi la▪ {PH}Vikramalaśila
 • བི་ཀྲ་མའི་ལོ་▫ bi kra ma'i lo▪ {PH}Vikrama year
 • བི་ཤི་ཁཱ་▫ bi shi khā▪ {C}viśikhā▪ {C}street
 • བི་ཤོ་དྷ་ན་▫ bi sho dha na▪ viśodhana▪ purification
 • བིམ་པ་▫ bim pa▪ red fruit
 • བིམ་བ་ལྟར་དམར་▫ bim ba ltar dmar▪ {C}bimba-pratibimba▪ {C}red like the Bimba berry; both mirror and image
 • བུ་▫ bu▪ {C}sutaka; {MSA}putra; {MSA}suta▪ child; son; boy
 • བུ་ག་ཅན་▫ bu ga can▪ {PH}with holes
 • བུ་གཅིག་པ་▫ bu gcig pa▪ {MSA}eka-putraka▪ one son; person who has one son
 • བུ་སྟོན་▫ bu ston▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ Bu-dön (1290-1364), the great Sa-kya scholar, author of the History of Buddhism (chos 'byung)
 • བུ་དང་བུ་མོའི་སེམས་▫ bu dang bu mo'i sems▪ mind of a son or daughter
 • བུ་འབྱུང་བ་▫ bu 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MV}apatya-prasava▪ beget a child
 • བུ་འབྱུང་བར་▫ bu 'byung bar▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}prāsūyate▪ {C}begets; give birth to a child
 • བུ་གཞོན་པ་▫ bu gzhon pa▪ {MSA}suta ... bāla▪ young boy; youthful child {T}
 • བུ་རམ་▫ bu ram▪ molasses
 • བུ་རམ་ཤིང་པ་▫ bu ram shing pa▪ ikṣvāku▪ Sugar-Cane-One
 • བུ་རམ་ཤིང་བ་▫ bu ram shing ba▪ {LCh}ikṣvāku▪ Sugarcane One
 • བུ་ལ་བྱམས་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་▫ bu la byams pa yang shin tu che ba▪ {MSA}apatya-snehādhimātratā▪ [a mother's] love for her child is very great {T}
 • བུ་ལོན་▫ bu lon▪ {MSA}ṛṇa▪ debt {T}
 • བུ་ལོན་གྱི་དཔང་▫ bu lon gyi dpang▪ {PH}guarantee on a loan
 • བུ་སློབ་ཀུན་▫ bu slob kun▪ {PH}all my disciples
 • བུང་བ་▫ bung ba▪ bee
 • བུང་བ་གནག་▫ bung ba gnag▪ {C}bhramara▪ {C} black bee
 • བུད་མེད་▫ bud med▪ {LCh,L,MV}strī; {C}istri (=strī); {C}striyāye; {MSA}dāra▪ woman; women▫ wife; with a woman
 • བུད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་▫ bud med kyi dngos po▪ {C}strī-bhāvaṃ (parigṛhṇāti)▪ {C}become a woman
 • བུད་མེད་གི་མངལ་▫ bud med gi mngal▪ womb of a woman
 • བུད་མེད་ཆོལ་▫ bud med chol▪ {PH}confused woman▫
 • བུད་མེད་ཆོལ་ཟངས་ཐོགས་པ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ།▫ It is like seeing a confused woman carrying a copper pot.▫ {A4C-C}
 • བུད་མེད་མཆོག་གི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་▫ bud med mchog gi mngal du 'jug pa▪ entry into a womb of a supreme woman བུད་མེད་མཆོག་གི་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ ▫ bud med mchog gi mngal du 'jug pa phun sum tshogs pa▪ excellent entry into a womb of a Tenses: future, present, past, imperative supreme woman
 • བུད་མེད་མཐོང་ན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་▫ bud med mthong na nyon mongs pa med pa▪ {MSA}dārāsaṃkleśa-darśana▪ when seeing a woman, afflictions do not occur ? {T}
 • བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེ་▫ bud med rin po che▪ {MSA}strī-ratna▪ jewel-woman; precious woman
 • བུད་ཤིང་▫ bud shing▪ {MSA}indhana▪ kindling [according to Sanskrit] {T}
 • བུད་ཤིང་ལས་མེ་▫ bud shing las me▪ {MSA}agnir indhanāt▪ fire [which arises] from kindling {T}
 • བུམ་པ་▫ bum pa▪ {LCh}ghaṭa; {C}kumbha▪ pot▫ {C} water-jar Definitions: མཚན་ཉིད། ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོར་གྱི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་▫ mtshan nyid/ lto ldir zhabs zhum chu skyor gyi don byed nus pa/▫ Definition: bulbous, flat bottomed, and able to perform the function of holding water [from Dharmakīrti]
 • བུམ་པ་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་▫ bum pa can gyi rnal 'byor▪ pot-possessing yoga
 • བུམ་པ་དང་གཅིག་▫ bum pa dang gcig▪ one-with-pot
 • བུམ་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་བུམ་པ་▫ bum pa dang gcig tu gyur pa'i bum pa▪ pot-which-is-one-with-pot
 • བུམ་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་▫ bum pa dang gcig ma yin pa las log pa▪ opposite from being one with pot
 • བུམ་པ་དང་ཐ་དད་▫ bum pa dang tha dad▪ different-from-pot
 • བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་▫ bum pa ma yin pa▪ non-pot; not being a pot
 • བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ▫ bum pa ma yin pa ma yin pa ▪ non-non-pot
 • བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་▫ bum pa ma yin pa ma yin pa ▪ non-non-pot
 • བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་▫ bum pa ma yin pa las log pa▪ opposite from non-pot
 • བུམ་པ་མེད་པ་▫ bum pa med pa▪ non-existence of pot
 • བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་▫ bum pa tshad mas ma dmigs pa▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ non-observation of a valid pot
 • བུམ་པ་བཟང་▫ bum pa bzang▪ {PH}the good vessel
 • བུམ་པ་ཡིན་པ་▫ bum pa yin pa▪ being a pot
 • བུམ་པ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་▫ bum pa yin pa las log pa▪ opposite-from-being-a-pot
 • བུམ་པའི་རྒྱུ་▫ bum pa'i rgyu▪ cause of a pot
 • བུམ་པའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་▫ bum pa'i snga logs su byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ prior arising of pot
 • བུམ་པའི་དོན་སྤྱི་▫ bum pa'i don spyi▪ ghaṭa-sāmānya-lakṣaṇa▪ pot's meaning generality ▫ Definitions: མཚན་ཉིད། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་ཆ་▫ mtshan nyid/ bum 'dzin rtog pa la bum pa ma yin bzhin du bum pa lta bur snang ba'i sgro btags kyi cha/▫ Definition: a factor of superimposition that, while not being pot, appears as like pot to a conceptual consciousness apprehending pot
 • བུམ་པའི་ལྡོག་པ་▫ bum pa'i ldog pa▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་ ▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ ghaṭa-vyatireka▪ pot's isolate
 • བུམ་པའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་▫ bum pa'i phyi logs su byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ subsequent arising of pot
 • བུམ་པའི་བྱེ་བྲག་▫ bum pa'i bye brag▪ instance of pot
 • བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་▫ bum pa'i byed rgyu▪ creative cause of pot▫ Definitions: མཚན་ཉིད། བུམ་པ་དང་རྫས་ཐ་ དད་ཀྱང་ཡིན་བུམ་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་དམིགས་པ་▫ mtshan nyid/ bum pa dang rdzas tha dad kyang yin/ bum pa skye ba la gegs mi byed pa yang yin pa'i gzhi mthun du dmigs pa/▫ Definition: an observed common locus of being a different substantial entity from pot and also not serving as a hindrance to pot's production
 • བུམ་པའི་བློའི་གཞན་སེལ་▫ bum pa'i blo'i gzhan sel▪
 • བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་▫ bsal sel bsald seld▪ mental other-eliminator of pot▫ Definitions: མཚན་ Tenses: future, present, past, imperative ཉིད། བུམ་པའི་མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡང་ཡིན་རྟོག་པས་སྒྲོ་བདགས་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་▫ mtshan nyid/ bum pa'i ma yin dgag gi gzhan sel yang yin/ rtog pas sgro bdags kyang yin pa'i gzhi mthun pa/▫ Definition: a common locus of being an affirming negative other-eliminator of pot and being imputed by thought
 • བུམ་པའི་འབྲས་བུ་▫ bum pa'i 'bras bu▪ effect of a pot
 • བུམ་པའི་རང་ལྡོག་▫ bum pa'i rang ldog▪ self-isolate of pot
 • བུམ་དབང་▫ bum dbang▪ vase initiation
 • བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་▫ bum 'dzin rtog pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ conceptual consciousness apprehending pot བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་ཆ་▫ bum 'dzin rtog pa la bum pa ma yin bzhin du bum pa lta bur snang ba'i sgro btags kyi cha▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ factor of superimposition that, while not being pot, appears as like pot to a conceptual consciousness apprehending pot
 • བུའི་འོད་གསལ་▫ bu'i 'od gsal▪ {PH}'son' clear light
 • བུལ་བར་▫ bul bar▪ {C}vilambita(m)▪ {C}loiter
 • བུལ་མྱུར་▫ bul myur▪ {PH}quick or slow
 • བུས་ན་▫ bus na▪ {C}dhmāyato; {C}dhyāyato▪ {C} burning
 • བེམ་པོ་▫ bem po▪ {LCh}kanthā▪ matter▫ material thing Definitions: མཚན་ཉིད། རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་▫ mtshan nyid/ rdul du grub pa/▫ Definition: atomically established (aṇu-siddha) Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཕྱིའི་བེམ་པོ་༢་ནང་གི་བེམ་པོ་▫ dbye ba/ 1 phyi'i bem po/ 2 nang gi bem po/▫ Divisions: (1) external matter (bahirdhā-kanthā); (2) internal matter (ādhyātmika-kanthā)
 • བེམ་ཤེས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་▫ bem shes gang rung ma yin pa'i dngos po▪ a thing which is neither matter nor consciousness
 • བེམ་ཤེས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བྱས་▫ bem shes gang rung ma yin pa'i 'dus byas▪ འདུ་འདུ། འདུད་འདུས་འདུས་▫ 'du 'du/'dud 'dus 'dus▪ a compounded phenomenon which is neither matter nor consciousness
 • བེམ་ཤེས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་▫ bem shes ldan min 'du byed ▪ {PH}matter; consciousness; and non-associated compositional factors
 • བེམ་ཤེས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་གསུམ་▫ bem shes ldan min 'du byed gsum▪ the three: matter, consciousness, and non-associated compositional factors
 • བེའུ་▫ be'u▪ vatsa▪ curl; calf
 • བེའུ་སྐྱེས་མ་ཐག་▫ be'u skyes ma thag▪ a calf who has just been born
 • བོ་▫ bo▪ འབོ། འབོ། བོ། བོ།▫ 'bo/ 'bo/ bo/ bo/▪ boil over; spill; spill over▫ རྙིངས་པ་དང།བོ་བ་དང།སྐུ་ལ་རྡུལ་གྱིས་གོས་པར་གཟིགས་སོ།▫ rnyings pa dang / bo ba dang / sku la rdul gyis gos par gzigs so/▫ [Buddhaguhya] saw that [the flowers] had wilted, [the butter] had boiled over, and the image was covered with dust {GZ 65a.1}
 • བོ་དེ་ལེའུ་ཅི་▫ bo de le'u ci▪ the Indian master Bodhiruci
 • བོ་དོང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་▫ bo dong phyogs las rnam rgyal▪ {GD:viii,840} Bo-dong Chok-lay-nam-gyel
 • བོགས་▫ bogs▪ enhancement
 • བོགས་འབྱིན་པའི་སྤྱོད་པ་▫ bogs 'byin pa'i spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ deeds which issue forth from enhancement{TGP}
 • བོང་ཆེ་▫ bong che▪ {PU} bṛhat▪ {PH}vast; massive
 • བོང་བ་▫ bong ba▪ {C,MSA}loṣṭa; {C}śarkara▪ {C} clod (of earth); grit
 • བོང་བུ་▫ bong bu▪ donkey; ass
 • བོང་ཚོད་▫ bong tshod▪ pramāṇa▪ size▫ {PH} dimension; size▫ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས། །བོང་ཚོད་མཉམ་པར་འདོད་མ་ཡིན།▫ One cannot hold that both cause and effect are equal in dimension.▫ {A4C} §IX.14cd
 • བོད་▫ bod▪ Tibet▫ {PH}Tibet; vocative case; Tenses: future, present, past, imperative imperative verbal form▫ ཀྱེ་དང་ཀྭ་ཡེ་བོད་སྒྲ་སྟེ།▫ kye dang kva ye bod sgra ste▫ "Kye" and "Kva ye" are vocative syllables.▫ {Y} བོད་ཀྱི་མཁས་པ་སྣག་ཕི་དག་གི་གྲུབ་མཐའ་ཤན་འབྱེད་མཐའ་དཔྱོད་དང་བཅས་པའི་འབེལ་བའི་གཏམ་▫ bod kyi mkhas pa snag phi dag gi grub mtha' shan 'byed mtha' dpyod dang bcas pa'i 'bel ba'i gtam▪ Nga-wang-chö-drak's (ngag dbang chos grags) Decision in the Tenets of earlier and later Tibetan Learned Ones. Thimphu [Bhutan]: Kunzang Tobgey, 1984.
 • བོད་སྐད་▫ bod skad▪ Tibetan language▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཕལ་སྐད་༢་ཆོས་སྐད་▫ dbye ba/ 1 phal skad/ 2 chos skad/▫ Divisions: (1) colloquial language; (2) religious language
 • བོད་ཁམས་གླིང་དགུ་▫ bod khams gling dgu▪ {PH}Nine regions of Tibet
 • བོད་སྒྲ་▫ bod sgra▪ vocative particles (?)
 • བོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་▫ bod snga ma kha cig▪ {PH}an earlier Tibetan [scholar]
 • བོད་སྔ་མ་དང་གཞན་ཕྱོགས་▫ bod snga ma dang gzhan phyogs▪ earlier Tibetans and other quarters
 • བོད་པ་▫ bod pa▪ Tibetan [person]▫ {PH}vocative case
 • བོད་པའི་ཚིག་▫ bod pa'i tshig▪ {PH}word in the vocative case
 • བོད་སྤྱི་▫ bod spyi▪ {PH}all of Tibet; Tibet in general
 • བོད་ཡིག་▫ bod yig▪ {PH}Tibetan script; Tibetan letters
 • བོབས་▫ bobs▪ འབབ། བབས། བབས། བོབས། ཏང་བབ། འབབས། འབབ། བབས།▫ 'bab/ babs/ babs/ bobs/ tang bab/ 'babs/ 'bab/ babs/▪ to descend; fall down; move downward
 • བོར་▫ bor▪ བོར། འབོར། སྦོརད། འསྦོརད།▫ bor/ 'bor/ bord/ 'bord/▪ {C}hitva; {MSA} (√tyaj): tyaktvā▪ to throw away; to give up or cast aside▫ {C}having left
 • བོར་ཏེ་▫ bor te▪ {C}vivarjya; {C}vivartya; {MSA} tyaktvā▪ {C}abandon; turn away from; disturbed; distracted; scattered
 • བོར་སྟེ་▫ bor ste▪ {C}chorayati▪ {C}spurns
 • བོར་ནས་▫ bor nas▪ {C}apahāya; {C}avasṛjya; {C} utsṛjati▪ {C}having given up; having let go; having renounced; cast away; rejects; emits; cast off/out; come up; let go; abandon; (would) discard; let loose
 • བོར་བ་▫ bor ba▪ {C}apahṛta; {C}parityāga▪ forsake ▫ forsake, put down (a burden); renunciation; renounce; renouncing; giving away
 • བོར་བའི་ཕྱག་དར་ཁྲོད་པ་▫ bor ba'i phyag dar khrod pa▪ wearing used clothes thrown away
 • བཻ་དཱུརྱ་▫ bai dūrya▪ {MSA;L}vaidhurya; {C}vaiḍūrya▪ {PH}lapis lazuli; vaiḍūrya
 • བཻདཱུརྱ་▫ baidūrya▪ {MSA;L} vaidhurya; {C} vaiḍūrya▪ {PH}lapis lazuli; vaiḍūrya
 • བཻ་དུའ་ར་▫ bai du' rya▪ {MSA,L}vaidhurya; {C}vaiḍūrya ▪ cat's eye gem; lapis lazuli
 • བཻ་དུའ་ར་འདུག་པ་ཡིན་▫ bai du' rya 'dug pa yin▪ {C} vaiḍūrya-maya▪ {C}made of lapis lazuli
 • བྱ་▫ bya▪ བྱ། བྱེད། བྱས། བྱོས།▫ bya/ byed/ byas/ byos/ ▪ (1) {LCh,MV}kārya; {LCh,MV,C}kriyā; {C} karaṇe; {MV}karaṇīya; {MV}kṛtya · (2) {C}pakṣin; {C}dvija; {C,MSA}śakuni▪ (1) activity; object; deed; do; action [future of byed, to do; make; perform]; (2) bird▫ {C}work(s); to cause; bird on its wings; goose
 • བྱ་དཀའ་▫ bya dka'▪ {C,MSA}duṣkara; {C}duṣkaru; {MSA}duṣkaratva▪ difficult to do▫ {C}difficult; (to do what is) hard (to do); difficult to wear
 • བྱ་དཀའ་བ་▫ bya dka' ba▪ {MSA}duṣkara; {MSA} duṣkaratva▪ difficult to do▫ {C}difficult; (to do what is) hard (to do); difficult to wear
 • བྱ་དཀའ་བ་སྤྱོད་པ་▫ bya dka' ba spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་ ▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}duṣkara-caryā▪ practice what is difficult to do
 • བྱ་དཀའ་བ་མང་བ་▫ bya dka' ba mang ba▪ {MSA}bahu-duṣkara-kāryatva▪ very difficult to do
 • བྱ་གག་རིམ་▫ bya gag rim▪ kukkulika▪ Kukkulika Tenses: future, present, past, imperative
 • བྱ་དགོས་པ་▫ bya dgos pa▪ {MSA}karaṇīya; {MSA} kāmatā▪ to be done; must be done
 • བྱ་རྒོད་▫ bya rgod▪ vulture
 • བྱ་རྒོད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་རི་▫ bya rgod kyi phung po'i ri▪ {PH} Vulture Peak Mountain
 • བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་རི་▫ bya rgod phung po ri▪ {LCh} gṛdhrakūṭa▪ Vulture Peak Mountain
 • བྱ་རྒྱུད་▫ bya rgyud▪ {LCh}kriyā-tantra▪ Action Tantra
 • བྱ་རྒྱུད་རིགས་▫ bya rgyud rigs▪ [the three] Action Tantra lineages▫ Divisions: དབྱེ་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་པད་མའི་རིགས་རྡོ་རྗེའི་རིགས་▫ dbye ba/ de bzhin gshegs pa'i rigs/ pad ma'i rigs/ rdo rje'i rigs/▫ Divisions: (1) Tathāgata Lineage; (2) Lotus Lineage; (3) Vajra Lineage
 • བྱ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་▫ bya sgrub ye shes▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {LCh} kṛtyānuṣṭhāna-jñāna▪ exalted wisdom of achieving activities
 • བྱ་ངང་▫ bya ngang▪ swan
 • བྱ་ཐབས་▫ bya thabs▪ {PH}opportunity; recourse; course of action
 • བྱ་ནག་▫ bya nag▪ black bird (a bird frequently eaten in India)
 • བྱ་པ་▫ bya pa▪ {C}śākunika (=pakṣighāṭaka?)▪ {C} fowler
 • བྱ་བ་▫ bya ba▪ བྱ། བྱེད། བྱས། བྱོས།▫ bya/ byed/ byas/ byos/▪ {C,MV,MSA}kriyā; {C}kartavya; {MSA,MV} kṛtya; {MSA}kartavyatā; {C,MV,MSA}kārya; {C,MV,MSA}karaṇīya; {N}vyāpāra; {N}vyāpāra-karaṇa; {L}pravṛtti▪ activities{N}; deed; doing; action; do; indicator of object of a verb [future of byed pa, to do; make; perform]; function▫ {C} works; activity; tell; mention; cause; arise; 'what is to be done', i.e., duty; should be effected; what had to be done; should be performed; work; function; business; task; {GD:623} functional intermediary
 • བྱ་བ་འགྲུབ་པ་▫ bya ba 'grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}kriyā-śuddhi; {MSA}kriyā-siddhi▪ achieve activities
 • བྱ་བ་འགྲུབ་པ་ལ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་▫ bya ba 'grub pa la nges par 'gyur ba▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་ ▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}kṛtya-siddhau-niyati-pātaḥ▪ will become definite in the activities to be achieved {T}
 • བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་▫ bya ba sgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA} kṛtya-sādhana; {MSA,MV}kṛtyānuṣṭhāna; {MV} kṛtyānuṣṭhā▪ achieve activities; accomplishment of activities ? {T}
 • བྱ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལོ་▫ bya ba ngan zhen gyi le lo▪ laziness which is an attachment to bad activities
 • བྱ་བ་གཅིག་▫ bya ba gcig▪ {MSA}eka-kārya▪ one action; one activity
 • བྱ་བ་བཅས་པའི་གནས་▫ bya ba bcas pa'i gnas▪ {MV} sakaraṇīyāvasthā▪ place of action; level of activities ? {T}
 • བྱ་བ་ཐ་དད་བྱེད་▫ bya ba tha dad byed▪ {MSA}kṛtya-pṛthaktva-kārya▪ perform different actions
 • བྱ་བ་མཐུན་པ་ཉིད་▫ bya ba mthun pa nyid▪ {MSA} samāna-kāryatva▪ concordance of activities; concordant activities
 • བྱ་བ་དང་▫ bya ba dang▪ {C}prativedha▪ {C} penetration
 • བྱ་བ་ལྡན་▫ bya ba ldan▪ {C}kārya-yukta▪ active▫ {C} inclined to do his work
 • བྱ་བ་ནན་ཏན་དུ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་▫ bya ba nan tan du grub pa'i ye shes▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {LCh}kṛtyānuṣṭhāna-jñāna▪ exalted wisdom of earnestly/ardently achieving activities
 • བྱ་བ་རྣམས་▫ bya ba rnams▪ {C}kāraṇatā▪ actions; activities▫ {C}performance
 • བྱ་བ་རྣམས་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་▫ bya ba rnams la phyin ci ma log pa▪ {MSA}kṛtyeṣv aviparyāsaḥ▪ non-mistaken with respect to activities Tenses: future, present, past, imperative
 • བྱ་བ་བྱས་པ་▫ bya ba byas pa▪ {C}kṛta-kṛtya▪ {C}his work done
 • བྱ་བ་བྱེད་▫ bya ba byed▪ {MSA}kāritraṃ karoti; {MSA} kṛtya-kara; {MSA}kṛtya-karaṇa; {MSA}kṛtya-kārikā▪ perform activities; do; accomplish
 • བྱ་བ་བྱེད་པ་▫ bya ba byed pa▪ {L}kṛta-kāra; {C} kārakākāra; {MSA}kārya-kriyā; {C}karaṇatā; kṛtya-kriyā▪ perform activities; do; accomplish; performance of function▫ {C}perform duties; do deeds; mode of the doer
 • བྱ་བ་བྱེད་པ་ཐ་དད་པ་▫ bya ba byed pa tha dad pa▪ {MSA}kṛtya-pṛthaktva-kārya▪ perform different activities
 • བྱ་བ་བྱེད་པ་ཐ་མི་དད་པ་▫ bya ba byed pa tha mi dad pa ▪ {MSA}abhinna-kārya-kriyātva▪ perform non-different activities
 • བྱ་བ་བྱེད་པའི་རིགས་པ་▫ bya ba byed pa'i rigs pa▪ {MSA}kārya-kāraṇa-yukti▪ reasoning of performance of function; suitability of performing activities
 • བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་མི་བྱེད་པ་▫ bya ba ma yin pa mi byed pa▪ {MV}akṛtyākaraṇa▪ not being inactive ?? {T}
 • བྱ་བ་མང་པོ་▫ bya ba mang po▪ {C}bahu-kṛtya; {C} bahu-kṛtyatā▪ many activities; busy▫ {C}too busy; being kept too busy
 • བྱ་བ་མང་པོའི་འདུ་འཛི་ཡོང་སུ་སྤང་བ་▫ bya ba mang po'i 'du 'dzi yong su spang ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ not having many activities; having thoroughly abandoned the busy-ness of many activities
 • བྱ་བ་མང་པོས་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བ་▫ bya ba mang pos yongs su skyo ba▪ {MSA}bahu-kartavyatā-parikheda▪ aversion due to there being many activities {T}
 • བྱ་བ་མེད་པའི་གནས་▫ bya ba med pa'i gnas▪ {MV} akaraṇīyāvasthā▪ abide in non-activity; place of non-activity
 • བྱ་བ་མཚུངས་པ་ཉིད་▫ bya ba mtshungs pa nyid▪ {MSA} kṛtya-samatā▪ similarity of activities
 • བྱ་བ་མཛད་པ་▫ bya ba mdzad pa▪ {MSA}kṛtya-kriyā▪ perform activities; act
 • བྱ་བ་ལ་མཐུ་མེད་པ་▫ bya ba la mthu med pa▪ {C} akriyāsamartha▪ {C}incapable of doing anything
 • བྱ་བ་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་རྩོམ་པ་▫ bya ba la phyin ci ma log pa dang rtsom pa▪ {MSA}aviparīta-kṛtyārambha▪ begin without being mistaken with respect to activities ? {T}
 • བྱ་བའི་ཕྱིར་▫ bya ba'i phyir▪ {MSA}arthāya (e.g.: bhūtāmitābhayārthāya)▪ because of doing; because of; due to
 • བྱ་བའི་རིགས་▫ bya ba'i rigs▪ {MSA}prakartum arhati (pra √kṛ)▪ analysis of action
 • བྱ་བར་རིགས་▫ bya bar rigs▪ {MSA}(√kṛ): kartum arhati ▪ analysis of action
 • བྱ་བྱེད་▫ bya byed▪ {N}vyāpāra; {N}vyāpāra-karaṇa▪ activities{N}; action and agent▫ {PH}activities▫
 • བྱ་བྱེད་སྣ་ཚོགས་▫ various activities▫ {YJD}
 • བྱ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་▫ bya byed kyi rigs▪ analysis of action and agent
 • བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་▫ bya byed las gsum▪ the three: action, agent, and object
 • བྱ་བྲལ་▫ bya bral▪ free from activities
 • བྱ་མེད་▫ bya med▪ {MV}akārya▪ non-activity
 • བྱ་རྫོགས་▫ bya rdzogs▪ {PH}completed action
 • བྱ་རྫོགས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མའི་ཐུང་མཐའ་གཅིག་ལས་མེད་▫ bya rdzogs kyi skad cig ma'i thung mtha' gcig las med▪
 • རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་▫ rdzogs rdzogs rdzogs rdzogs▪ no more than a single smallest moment in which an action can be completed/finished
 • བྱ་ཞེ་ན་▫ bya zhe na▪ {C}pravucyati▪ {C}is called
 • བྱ་རོག་▫ bya rog▪ vāyasa▪ crow; bird
 • བྱ་རོག་དང་ཏ་ལའི་ཚུལ་▫ bya rog dang ta la'i tshul▪ {PW8-H} kākatālīyanyāya▪ {PH}the manner of [the parable of] the crow and the palmyra fruit Tenses: future, present, past, imperative
 • བྱ་རླག་▫ bya rlag▪ red vulture
 • བྱ་སླ་བ་▫ bya sla ba▪ {MSA}su-karatva▪ easy to do; easy
 • བྱང་▫ byang▪ འབྱང་འབྱངས་བྱང་འབྱོངས་▫ 'byang 'byangs byang 'byongs▪ purify; cleanse; north; later
 • བྱང་▫ byang▪ {L}uttara▪ north; later
 • བྱང་གི་གཏུམ་མོ་▫ byang gi gtum mo▪ {PH}″inner heat″ (caṇḍālī) north [left] channel at the heart
 • བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་▫ byang sgra mi snyan▪ {L}uttara-kuru; uttara-karṇa▪ Uttarakuru; the country of the nothern Kurus; the northern [continent of] Unpleasant Sound
 • བྱང་ངོས་▫ byang ngos▪ {PH}north side; northern direction▫ རྒྱལ་རྩེ་ནས་བྱང་ངོས་རྐང་འགྲོས་ཉིན་གཅིག་ཙམ་་་▫ About a day's journey by foot north from Gyantse, ...▫ {GCG}
 • བྱང་ཆུབ་▫ byang chub▪ {LCh,C,MSA,MV}bodhi; {MSA}bodha▪ [purified-realized]; enlightenment ▫ མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་▫ mngon par byang chub pa▫ manifest enlightenment{TGP 78}▫ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ ▫ byang chub kyi sems▫ the altruistic aspiration to enlightenment (bodhicitta)▫ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་▫ byang chub sems dpa'▫ Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྐབས་▫ byang chub kyi skabs▪ {MSA} bodhy-adhikāra▪ occasion of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་▫ byang chub kyi chos nyid▪ {MSA} bodhi-dharmatā▪ reality of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་▫ byang chub kyi snying po▪ {C,L} bodhi-maṇḍa▪ essence of enlightenments; place/ seat of enlightenment; platform of enlightenment in Bodh Gayā on which Shākyamuni attained enlightenment▫ {C}seat of enlightenment; terrace of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་▫ byang chub kyi snying po la 'dug gi bar du▪ {MSA}bodhi-maṇḍa-niṣadanāt (ā-)▪ seated in the middle of the place of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོའི་ཁོར་ཡུག་▫ byang chub kyi snying po'i khor yug▪ {C}bodhi-maṇḍa-pari-sāmanta▪ {C}neighborhood of the place of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དཀའ་འགྲེལ་▫ byang chub kyi spyod pa la 'jug pa'i dka' 'grel▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ bodhicaryāvatāra-pañjikā▪ Commentary on the Difficult Points of "Engaging in the Bodhisattva Deeds" [by Prajñākaramati (shes rab 'byung gnas blo gros), P5273, vol. 100]
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་▫ byang chub kyi phyogs▪ {LCh} bodhi-pākṣika; {L,MSA}bodhi-pakṣa; {MV}bodhi-pakṣya▪ the [thirty-seven] harmonies with enlightenment▫ wings/limbs of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་▫ byang chub kyi phyogs kyi chos▪ {C} bodhipakṣya-dharma▪ doctrines/ phenomena that are harmonies with enlightenment▫ {C}dharmas which are (or: act as the) wings of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་▫ byang chub kyi phyogs kyi sum cu rtsa bdun▪ {LV} saptatriṃśadbodhipakṣadharma▪ {PH}thirty-seven branches of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pa▪ {L}bodhi-pakṣa▪ the [thirty-seven] harmonies with enlightenment▫ wings/ limbs of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pa▪ {L,MSA}bodhipakṣa▪ the [thirty-seven] harmonies with enlightenment བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་བསྒོམ་པ་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pa sum cu rtsa bdun bsgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}sapta-triṃśad-bodhi-pakṣa-bhāvanā▪ cultivate the thirty-seven harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pa'i chos▪ {MSA}bodhi-pakṣa ... dharma▪ phenomena/doctrines that are harmonies with enlightenment བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ Tenses: future, present, past, imperative
 • རབ་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pa'i bdag nyid kyi shes rab▪ {MSA}bodhipakṣātmikā prajñā▪ exalted wisdom that is the essence of the harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོད་པ་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pa'i spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}bodhipakṣa-caryā ▪ practice the harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pas bsdus pa'i shes rab▪ བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus ▪ {MSA}bodhipakṣa-saṃgṛhītā prajñā▪ exalted wisdom included within the harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པས་མང་དུ་གནས་▫ byang chub kyi phyogs dang mthun pas mang du gnas▪ {MSA}bodhipakṣa-bahula-vihārin▪ many abiders in the harmonies with enlightenment; {T} many abodes within the harmonies with enlightenment བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་▫ byang chub kyi phyogs la sogs pa rin po che'i gnas nyid kyi phrin las▪ {MSA} bodhipakṣādi-ratnāśrayatva-karman▪ activities of the precious state of abiding in the harmonies with enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་▫ byang chub kyi phyogs sum cu rtsa bdun▪ {PH}thirty-seven branches of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་▫ byang chub kyi bar du▪ {MSA} ābodhes▪ until enlightenment {T} བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་ས་གོང་ནས་གོང་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཁྱད་པར་▫ byang chub kyi bar du sa gong nas gong du rnam par dag pa'i khyad par▪ {MSA}uttarottarāsu bhūmiṣu viśuddhi-viśeṣād ābodheḥ▪ feature of purity in the higher and higher grounds up to enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་▫ byang chub kyi tshogs▪ {MSA} bodhi-saṃbhāra▪ collection of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་▫ byang chub kyi yan lag▪ {C,L,MSA,MV}bodhyaṅga; {MSA}saṃbodhy-aṅga▪ branch of enlightenment▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་དྲན་པ་༢་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་འབྱེད་༣་བརྩོན་འགྲུས་༤་དགའ་བ་༥་བཏང་སྙོམས་༦་ཏིང་ངེ་འཛིན་༧་ཤིན་སྦྱངས་▫ dbye ba/ 1 dran pa/ 2 chos kyi rnam 'byed/ 3 brtson 'grus/ 4 dga' ba/ 5 btang snyoms/ 6 ting nge 'dzin/ 7 shin sbyangs/▫ Divisions: (1) mindfulness (smṛti); (2) discrimination of phenomena (dharma-vicaya); (3) effort (vīrya); (4) joy (prīti); (5) equanimity (upekṣā); (6) meditative stabilization (samādhi); (7) pliancy (praśrabdhi)
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་▫ byang chub kyi yan lag tu gyur pa dag▪ {MV}bodāv aṅgāni▪ branches of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་▫ byang chub kyi yan lag bdun▪ {MSA}sapta-saṃbodhy-aṅga▪ seven branches of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ་▫ byang chub kyi yan lag rnam par bzhag pa▪ {MSA}bodhyaṅgāni vyavasthāpyante (vy-ava √sthā)▪ establish the branches of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡོད་པ་▫ byang chub kyi yan lag yod pa▪ {C}bodhyaṅgavat(ī)▪ have the branches of enlightenment▫ {C}in possession of the limbs of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་▫ byang chub kyi shing▪ {C}bodhi-vṛkṣa ▪ the tree of enlightenment▫ {C}the Bodhi tree
 • བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་▫ byang chub kyi sems▪ {C,MSA,MV}bodhicitta▪ altruistic aspiration to enlightenment; altruistic mind of enlightenment; mind of enlightenment{N}; thought of enlightenment; altruistic intention to become a Buddha{N}; mind of enlightenment བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་ ▫ byang chub kyi sems bskyed pa rnams kyi the tshom gcod pa▪ {MSA}utpādita-bodhicittānāṃ saṃśayopacchedanaṃ▪ eliminate doubt with respect to generating the mind of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་དགའ་ལྡན་▫ byang chub dga' ldan▪ {MSA} bodhau spṛhāvān▪ joyful enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་བགེགས་བྱེད་པ་རུང་བ་▫ byang chub bgegs byed Tenses: future, present, past, imperative pa rung ba▪ {C}bodheḥ paripanthakara▪ suitable to serve to obstruct enlightenment; {T} suitable to obstruct enlightenment▫ {C}which might obstruct enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་བགེགས་སུ་འགྱུར་བ་▫ byang chub bgegs su 'gyur ba▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}bodhi-paripantha(na)-kara▪ serve to obstruct enlightenment; {T} become an obstruction to enlightenment▫ {C}cause delays on the road to enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེ་▫ byang chub che▪ {MSA}mahā-bodhi▪ great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་རྨད་བྱུང་ཅན་▫ byang chub chen po rmad byung can▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}adbhutavatī ... mahābodhi▪ marvellous great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་▫ byang chub chen po yang dag par 'grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་ འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}mahābodhi-samudāgamatva▪ thoroughly accomplish great enlightenment; thoroughly established in great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་འདུན་པ་དྲག་པོ་▫ byang chub chen po la 'dun pa drag po▪ {MSA}tīvra-cchando mahā-bodhau▪ strong aspiration to great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་དམིགས་པ་▫ byang chub chen po la dmigs pa▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ {MSA}mahā-bodhi ... ālambanatva▪ object of observation of great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལྷུར་ལེན་པ་▫ byang chub chen po lhur len pa▪ {MSA}mahābodhi-parama▪ intent on great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་མཚན་▫ byang chub chen po'i rgyu mtshan▪ {MSA}bodhi-nimitta (mahā-)▪ cause of great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་▫ byang chub chen po'i tshogs ▪ {MSA}mahābodhi-saṃbhāra▪ collection of great enlightenment; accumulation of great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སྨོན་པ་▫ byang chub chen por smon pa ▪ {MSA}mahābodhi-praṇidhāna▪ resolve for great enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་▫ byang chub chen por yongs su bsngos pa▪ བསྔོ། སྔོ། བསྔོས། སྔོས།▫ bsngo/ sngo/ bsngos/ sngos/▪ {MSA,MV} mahābodhi-pariṇāmana▪ dedicated to great enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་མཆོག་▫ byang chub mchog▪ {MSA}parama-bodhi; {MSA}bodhi ... uttama; {MSA}bodhi ... parama; {MSA}bodhiḥ śreṣṭhā; {MSA}śreṣṭhā bodhiḥ▪ supreme enlightenment; highest enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན་ཉིད་▫ byang chub mchog gi sa bon nyid▪ {MSA}uttama-bodhi-bījatva▪ seeds of supreme enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་▫ byang chub mchog tu sems bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ bodhicittaparamotpāda▪ mind of altruistic aspiration to highest enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཉེ་བ་▫ byang chub nye ba▪ nearing enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཉེ་བའི་སྦྱོར་བ་▫ byang chub nye ba'i sbyor ba▪ training in nearing enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཉེ་བར་རྟོགས་པ་▫ byang chub nye bar rtogs pa▪
 • རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA} āsanna-bodhi-bodha▪ realized enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་▫ byang chub tu bsngo ba▪ བསྔོ། སྔོ། བསྔོས། སྔོས།▫ bsngo/ sngo/ bsngos/ sngos/▪ {MSA} bodhau pariṇāmanā▪ dedicate to enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་▫ byang chub tu yongs su bsngos pa▪ བསྔོ། སྔོ། བསྔོས། སྔོས།▫ bsngo/ sngo/ bsngos/ sngos/▪ {MV}bodhi-pariṇāmanā▪ dedicated to enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་སྟོན་པར་འགྱུར་▫ byang chub tu lung ston par 'gyur▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}bodhau vyākaraṇaṃ▪ teach scriptures on/for enlightenment; give spiritual Tenses: future, present, past, imperative instructions on enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ་▫ byang chub tu sems bskyed do▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed ▪ {MSA}bodhicittam utpādayanti▪ generate the mind of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་▫ byang chub tu sems bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA,MV}bodhicittotpāda▪ generate the mind of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཐག་མི་རིང་▫ byang chub thag mi ring▪ {MSA} bodhir na dūre▪ not far from enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ཐེག་ཆེན་▫ byang chub theg chen▪ {C}bodhi-yāno▪ (great) vehicle of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་▫ byang chub thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}bodhi-prāpta; {MSA}bodhim prāpnuvanti; {MSA}bodhir prāptā▪ attain enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་▫ byang chub thob par 'dod pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}bodhi-prāptu-kāma▪ desire to attain enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱའོ་▫ byang chub thob par bya'o ▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}bodhiḥ prāptavyā▪ will/should attain enlightenment; you should attain enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པ་▫ byang chub 'thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA} bodhi-prāpti▪ attain enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་དང་ཉེ་བར་ཤེས་པ་▫ byang chub dang nye bar shes pa▪ {MSA}āsanna-bodhi-jñāna▪ intimate knowledge of enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་▫ byang chub dang mthun pa'i phyogs sum cu so bdun▪ thirty-seven harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་དམ་པ་▫ byang chub dam pa▪ {MSA}para ... bodhi▪ highest enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་▫ byang chub dam pa thob par 'gyur ba▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}parama-bodhi-prāpti▪ attain the highest enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་དམ་པ་འཐོབ་པར་བྱེད་▫ byang chub dam pa 'thob par byed▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}prāptuṃ bodhiṃ parāṃ (pra √āp)▪ attaining the highest enlightenment; to attain the highest enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་དྲི་མེད་ཡངས་པ་▫ byang chub dri med yangs pa ▪ {MSA}vimala-vipula-bodhi▪ stainless, extensive enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད་▫ byang chub rnam par dag pa nyid▪ {MSA}bodhi-viśuddhatā▪ complete purification/purity of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་པ་▫ byang chub pa▪ {MSA}bodha▪ enlightenment; enlightened person
 • བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་▫ byang chub spyod▪ {PH}bodhisattva deeds
 • བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་▫ byang chub phyogs mthun ▪ {MSA}bodhi-pakṣa▪ harmonies with enlightenment; the [thirty-seven] harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་ཆོས་▫ byang chub phyogs mthun chos▪ {MSA}dharmā bodhi-pakṣāḥ▪ phenomena/ doctrines that are harmonies with enlightenment ▫ {PH}phenomena/doctrines that are harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་▫ byang chub phyogs dang mthun pa▪ {L}bodhi-pakṣa▪ the [thirty-seven] harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་བར་ས་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་ནི་རྣམ་དག་▫ byang chub bar sa rnams gong nas gong du ni rnam dag▪ {MSA}viśuddhaṃ ca uttarottara-bhūmiṣu / ābodher ▪ purity in the progressively higher grounds to enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་མྱུར་བ་▫ byang chub myur ba▪ speedy enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་དམན་པ་དང་འབྲིང་དང་ཁྱད་པར་ཅན་▫ byang chub dman pa dang 'bring dang khyad par can▪ {MSA} hīna-madhya-viśiṣṭa ... bodhi▪ small, middling, and special enlightenment Tenses: future, present, past, imperative
 • བྱང་ཆུབ་ཞི་བ་▫ byang chub zhi ba▪ {C}śiva▪ peace of enlightenment▫ {C}bliss; ultimate beatitude
 • བྱང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་▫ byang chub gzhung lam▪ The Highway to Enlightenment, Dzong-ka-ba's exposition of the chapter on ethics (bodhisattva-śīla-parivarta) in Asaṇga's Bodhisattva Grounds (byang chub sems dpa'i sa, bodhisattva-bhūmi)
 • བྱང་ཆུབ་བཟང་པོ་▫ byang chub bzang po▪ {LCh} bodhibhadra▪ Bodhibhadra (16th century?) [p.n. of a Buddhist philosopher]
 • བྱང་ཆུབ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་▫ byang chub yang dag par 'grub▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}bodhi-samudāgama ▪ thoroughly accomplish enlightenment; thoroughly established in enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ཡངས་པ་▫ byang chub yangs pa▪ {MSA} vipula-bodhi▪ extensive enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་རང་སངས་རྒྱས་པ་▫ byang chub rang sangs rgyas pa▪ {MSA}pratyeka-bodhi-buddha▪ enlightenment of a Solitary Realizer; {T} ? enlightened Solitary Realizer
 • བྱང་ཆུབ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་▫ byang chub rab tu thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}prāptir bodheḥ▪ attain enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ལ་འགོད་དོ་▫ byang chub la 'god do▪ དགོད་འགོད་བཀོད་འགོད་▫ dgod 'god bkod 'god▪ {MSA}bodhau ... niveśyate▪ set/establish in enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ལ་ཞུགས་པ་▫ byang chub la zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C}bodhi-pratipannaka▪ abider in enlightenment▫ {C} candidate for enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་ལ་གཞོལ་བ་▫ byang chub la gzhol ba▪ {MSA} bodhi-nata▪ flow toward enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་▫ byang chub lam gyi sgron ma▪ Bodhipatha-pradīpa▪ Atiśa's Lamp for the Path to Enlightenment, P. 5343, vol. 103
 • བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་▫ byang chub lam gyi sgron me ▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ bodhipatha-pradīpa▪ [Atiśa's] Lamp for the Path to Enlightenment བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འཁྲིད་ཡིག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་▫ byang chub lam gyi rim pa'i 'khrid yig 'jam pa'i dbyangs kyi zhal lung▪ ལམ་རིམ་འཇམ་པའི་ཞལ་ལུང།▫ lam rim 'jam pa'i zhal lung /▪ Sacred Words of Mañjuśrī, by Ngag-wang-lo-sang-gya-tsho (ngag dbang blo bzang rgya mtsho), the Fifth Dalai Lama (Thim phu: Kun bzan stobs rgyal, 1976); partial tr. Jeffrey Hopkins in Practice of Emptiness, Dharamsala, LTWA, 1974
 • བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་▫ byang chub lam rim chen mo▪ {GD:842} Dzong-ka-ba's (tsong kha pa) Extensive Stages of the Path to Enlightenment. Dharamsala : Shes rig par khang. Block.
 • བྱང་ཆུབ་ཤིང་▫ byang chub shing▪ {MSA}bodhi-vṛkṣa▪ the tree of enlightenment [i.e. the tree under which Śākyamuni Buddha attained enlightenment]
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་▫ byang chub sems▪ {C}bodhicitta▪ [purified-realized-intention]; altruistic aspiration to enlightenment; mind of enlightenment; thought of enlightenment; altruistic intention to become a Buddha
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་▫ byang chub sems kyi 'grel pa▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ bodhicitta-vivaraṇa▪ [Nāgārjuna's] Essay on the Mind of Enlightenment [P2665-2666, vol. 61]
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་▫ byang chub sems bskyed ▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ bodhicittotpāda▪ altruistic mind generation
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དག་བླང་བ་▫ byang chub sems dag blang ba▪ {MSA}bodhicittam āptuṃ▪ assume the mind of enlightenment; take up the mind of enlightenment {T}
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་སྐྱེ་བ་▫ byang chub sems ni skye ba ▪ {MSA}bodhicittasya ... utpādaḥ▪ arising of the mind of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་▫ byang chub sems pa▪ bodhisattva; bodhicitta▪ [purified-realized-intention]; Bodhisattva; one intent on full enlightenment; Tenses: future, present, past, imperative the mind of enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་▫ byang chub sems dpa'▪ {LCh,C,MSA,MV}bodhisattva▪ Bodhisattva; a hero with respect to contemplating enlightenment; one intent on full enlightenment
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཅུ་▫ byang chub sems dpa' bcu▪ {MSA}daśa bodhisattvāḥ▪ ten Bodhisattvas
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟོག་མེད་▫ byang chub sems dpa' rtog med▪ {MSA}akalpa-bodhisattva▪ non-conceptual Bodhisattva; Bodhisattva free from conceptuality
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་པ་▫ byang chub sems dpa' thams cad dang mnyam pa▪ {MSA} sarvair bodhisattvaiḥ samaṃ▪ similar to all Bodhisattvas
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གདོལ་བ་▫ byang chub sems dpa' gdol ba▪ {C}bodhisattva-cāṇḍāla▪ Bodhisattva outcast▫ {C}an outcast among Bodhisattvas
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ནང་▫ byang chub sems dpa' rnams kyi nang▪ {MSA}bodhisattvānām adhyātman▪ interior of Bodhisattvas
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྤྱོད་པ་▫ byang chub sems dpa' spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod ▪ {MSA}bodhisattva-caryā▪ Bodhisattva deeds
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་ཡིན་པ་▫ byang chub sems dpa' ma yin pa▪ {MSA}a-bodhisattva▪ non-Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་▫ byang chub sems dpa' yang dag par rjes su mi mthong▪ {MSA}bodhisattvaṃ na samanupaśyati▪ thorough non-viewing of a Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་འབྱོར་བ་▫ byang chub sems dpa' yi 'byor ba▪ {MSA}bodhisattva-vibhutva▪ greatness of a Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིགས་ལ་གནས་པ་▫ byang chub sems dpa' rigs la gnas pa▪ {MSA}gotra-stha ... bodhisattva▪ abiding in the Bodhisattva lineage བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལགས་ན་རིན་པོ་ཆེ་▫ byang chub sems dpa' sems dpa' chen po lags na rin po che▪ {PH}the Bodhisattva-mahāsattva Ratnapāṇi
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསླབ་པ་▫ byang chub sems dpa' bslab pa▪ {MSA}bodhisattva-śikṣā▪ Bodhisattva learner
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མ་མཆིས་པ་▫ byang chub sems dpa'i skyon ma mchis pa▪ {C}bodhisattva-nyāma ▪ faultless Bodhisattva▫ {C}the fixed condition of a Bodhisattva; a Bodhisattva's special way of salvation
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པ་▫ byang chub sems dpa'i skyon med pa▪ {C}bodhisattva-nyāma▪ faultless Bodhisattva; faultlessness of a Bodhisattva▫ {C} the fixed condition of a Bodhisattva; a Bodhisattva's special way of salvation
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པར་འཇུག་པ་▫ byang chub sems dpa'i skyon med par 'jug pa▪ bodhisattva-nyāma-avakrānti▪ enter into the faultlessness of a Bodhisattva▫ {C}the stage where he reaches the certainty that as a Bodhisattva he will be saved
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟགས་ལྔ་▫ byang chub sems dpa'i rtags lnga▪ {MSA}pañca bodhisattva-liṅgāni▪ five signs of a Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་▫ byang chub sems dpa'i sde snod▪ {MSA}bodhisattva-piṭaka▪ Bodhisattva basket
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་▫ byang chub sems dpa'i sdom pa▪ {MSA}bodhisattva-saṃvara▪ Bodhisattva vow བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་▫ byang chub sems dpa'i rnal 'byor spyod pa bzhi brgya pa'i rgya cher 'grel pa▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ bodhisattva-yogacaryā-catuḥśataka-ṭīkā▪ Commentary on [Āryadeva's] "Four Hundred [Stanzas] on the Yogic Deeds of Bodhisattvas" [by Candrakīrti, P5266, vol. 98; D3864, Ya]
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་▫ byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa▪ Bodhisattva-caryāvatāra▪ Engaging in the Bodhisattva Deeds, by Śāntideva, P. 5272, vol. 99 Tenses: future, present, past, imperative བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་འཇུག་ངོག་▫ byang chub sems dpa'i spyod pa la 'jug pa'i rnam bshad rgyal sras 'jug ngog ▪ Explanation of Engaging in the Bodhisattva Deeds, Entrance of Buddha Conqueror Children, by Gyel-tsap's (rgyal tshab) (Sarnath: Pleasure of Elegant Sayings Printing Press, 1973)
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འབྲས་བུ་བཞི་▫ byang chub sems dpa'i 'bras bu bzhi▪ {MSA}catvāri bodhisattva-phalāni▪ four fruits of a Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་▫ byang chub sems dpa'i tshul khrims kyi sdom pa▪ {MSA} bodhisattva-śīla-saṃvara▪ vow of Bodhisattva ethics
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཚན་སྤྱི་▫ byang chub sems dpa'i mtshan spyi▪ {MSA}bodhisattva-sāmānya-nāman▪ general name of a Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་▫ byang chub sems dpa'i yongs su smin pa▪ {MSA}bodhisattva-paripāka▪ thorough maturation of a Bodhisattva
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་མ་ངེས་པ་▫ byang chub sems dpa'i rigs can ma nges pa▪ {MSA} bodhisattva-gotra ... aniyata▪ not definite in the Bodhisattva lineage
 • བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་▫ byang chub sems dpa'i sa▪ {C,MSA}bodhisattva-bhūmi▪ Bodhisattva ground
 • བྱང་ཆུབ་གསུམ་གྱི་ཁང་བཟང་▫ byang chub gsum gyi khang bzang▪ {PH}the good houses of the three enlightenments བྱང་ཆེན་ / བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་▫ byang chen / byang chub chen po▪ {MSA}mahā-bodhi▪ great enlightenment
 • བྱང་སྡོམ་▫ byang sdom▪ bodhisattva-saṃvara▪ Bodhisattva's vow
 • བྱང་ཕྱོགས་▫ byang phyogs▪ bodhi-pakṣa; uttara▪ the [thirty-seven] harmonies with enlightenment7 north; northern direction
 • བྱང་ཕྱོགས་སྡེ་ཚན་བདུན་▫ byang phyogs sde tshan bdun▪ seven groups of harmonies with enlightenment
 • བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་▫ byang phyogs so bdun▪ bodhi-pakṣa▪ thirty-seven harmonies with enlightenment; the thirty-seven harmonies with enlightenment
 • བྱང་བ་▫ byang ba▪ འབྱང་འབྱངས་བྱང་འབྱོངས་▫ 'byang 'byangs byang 'byongs▪ {C}utsanna; {MSA}parijita ▪ purify; cleanse▫ {C}completely vanished; wise; learned
 • བྱང་བའི་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག་▫ byang ba'i rang bzhin thams cad shes par gyis shig▪ {C} sarva-vyayopagatān upagacchata▪ know everything [about] the purified nature! {T}▫ {C}may you come to the state which is free from all passing away
 • བྱང་བར་བྱའི་སྒོམ་པ་▫ byang bar bya'i sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MV} vyutpatti-bhāvanā▪ purifying meditation ? {T}
 • བྱང་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་▫ byang bar byed par 'gyur▪ འབྱང་འབྱངས་བྱང་འབྱོངས་▫ 'byang 'byangs byang 'byongs▪ {C}vāntī-karoti▪ purify; cleanse▫ {C}vomit up
 • བྱང་བར་འབྱུང་བ་▫ byang bar 'byung ba▪ འབྱང་འབྱངས་བྱང་འབྱོངས་▫ 'byang 'byangs byang 'byongs▪ {C} kṣapayati▪ {C}spend; exhaust; wasted away by; extinguish; annul
 • བྱང་རྩེ་▫ byang rtse▪ Jang-tsay ("North Point") College of Gan-den Monastic University
 • བྱང་ཞིང་ཞི་བར་འགྱུར་ཏེ་▫ byang zhing zhi bar 'gyur te▪ {C}nirghātaṃ (praśamaṃ) gacchati▪ {C}removes (and appeases)
 • བྱང་ས་▫ byang sa▪ Bodhisattva-bhūmi▪ Asaṇga's Bodhisattva Grounds{DASI 558.6}
 • བྱང་ས་དང་དེའི་བསྡུ་བ་▫ byang sa dang de'i bsdu ba▪ [Asaṇga's] Bodhisattva Grounds (bodhisattva-bhūmi) and its Compendium of Ascertainments (nirṇaya-saṃgraha){BJ 37.1}
 • བྱང་སེམས་▫ byang sems▪ bodhi-citta; bodhisattva ▪ [purified-realized-intention]; mind of enlightenment; altruistic aspiration to enlightenment; one intent on full enlightenment; Tenses: future, present, past, imperative Bodhisattva
 • བྱང་སེམས་ཀྱི་སྐྱོན་མེད་པ་▫ byang sems kyi skyon med pa ▪ flawlessness of a Bodhisattva
 • བྱང་སེམས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ byang sems kyi mkhyen pa▪
 • མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ bodhisattva-jñāna▪ exalted knower of a Bodhisattva
 • བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐེག་པ་▫ byang sems kyi theg pa▪ bodhisattva-yāna▪ Bodhisattva Vehicle
 • བྱང་སེམས་ཀྱི་འཕགས་པ་▫ byang sems kyi 'phags pa▪ bodhisattva-ārya▪ Bodhisattva Superior
 • བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་▫ byang sems kyi lam▪ bodhisattva-mārga▪ Bodhisattva path▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་གོ་སྐབས་ཕྱེ་ཤུལ་དུ་གྱུར་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ theg chen gyi thar par bgrod pa'i go skabs phye shul du gyur pa'i byang sems kyi mngon rtogs/▫ Definition: a Bodhisattva's clear realizer that serves as an opener of the passageway that provides the opportunity for progressing to the Mahāyāna liberation
 • བྱང་སེམས་འཕགས་པ་▫ byang sems 'phags pa▪ bodhisattva superiors
 • བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་ས་▫ byang sems 'phags pa'i sa▪ ārya-bodhisattva-bhūmi▪ ground of a Bodhisattva Superior▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སྟོང་ཉིད་མངོན་ སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཟིན་པའི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ mtshan nyid/ stong nyid mngon sum du rtogs pa'i shes rab dang / snying rje chen pos zin pa'i byang 'phags kyi mkhyen pa/▫ Definition: a Bodhisattva Superior's exalted knower that is conjoined with the wisdom directly realizing emptiness and with great compassion Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་༢་གཉིས་པ་དྲི་མ་ མེད་པ་༣་གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པ་༤་བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་པ་༥་ལྔ་པ་སྦྱང་དཀའ་ བ་༦་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་༧་བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བ་༨་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བ་༩་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་༡༠་བཅུ་པ་▫ dbye ba/ 1 sa dang po rab tu dga' ba/ 2 gnyis pa dri ma med pa/ 3 gsum pa 'od byed pa/ 4 bzhi pa 'od 'phro pa/ 5 lnga pa sbyang dka' ba/ 6 drug pa mngon du gyur pa/ 7 bdun pa ring du song ba/ 8 brgyad pa mi g.yo ba/ 9 dgu pa legs pa'i blo gros/ 10 bcu pa▫ Divisions: (1) the first ground, the Very Joyful; (2) the second ground, the Stainless; (3) the third ground, the Radiant; (4) the fourth ground, the Effulgent; (5) the fifth ground, the Difficult to Tame; (6) the sixth ground, the Manifest; (7) the seven
 • བྱང་སེམས་སྦྱོར་ལམ་▫ byang sems sbyor lam▪ Bodhisattva path of preparation
 • བྱང་སེམས་བཞིའི་སེམས་བསྐྱེད་▫ byang sems bzhi'i sems bskyed▪ [altruistic] mind-generation of the four Bodhisattvas▫ Comment: (1) initially generating the [altruistic] mind (sems dang po bskyed pa), (2) engaging in [altruistic] deeds (spyod pa la zhugs pa), (3) [having achieved] irreversibility (phyir mi ldog pa), and (4) being impeded by one birth [that is, having only one more birth before complete enlightenment] (skye ba gcig gis thogs pa)
 • བྱང་སེམས་ས་བཅུ་པ་▫ byang sems sa bcu pa▪ {PH}ten stages of the bodhisattva
 • བྱང་སེམས་ས་བཅུ་པ་པ་▫ byang sems sa bcu pa pa▪ {PH}a tenth ground Bodhisattva
 • བྱང་སེམས་སོ་སྐྱེའི་ལམ་▫ byang sems so skye'i lam ▪ bodhisattva-pṛthagjana-mārga▪ path of a Bodhisattva who is an ordinary being▫ Definitions: མཚན་ཉིད། མོས་སྤྱོད་ཀྱི་སས་བསྡུས་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ mtshan nyid/ mos spyod kyi sas bsdus pa'i byang sems kyi mkhyen pa/▫ Definition: Bodhisattva exalted knower that is contained within the [two] grounds of belief [the path of accumulation and the path of preparation] Divisions: དབྱེ་བ། ༡་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་༢་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་▫ dbye ba/ 1 byang sems kyi tshogs lam/ 2 byang sems kyi sbyor lam/▫ Divisions: (1) Bodhisattva path of accumulation; (2) Bodhisattva path of preparation
 • བྱད་གཟུགས་▫ byad gzugs▪ ākṛti▪ shape
 • བྱད་གཟུགས་དང་བོང་ཚོད་དང་སྟོབས་མཚུངས་པ་▫ byad gzugs dang bong tshod dang stobs mtshungs pa▪ tulya-ākṛti-pramāṇa-bala▪ similar shape, size, and power
 • བྱམས་▫ byams▪ {MSA}vatsala; maitrī▪ love; Maitreya Tenses: future, present, past, imperative [p.n. of the future Buddha]
 • བྱམས་དགོན་▫ byams dgon▪ {BCA} maitreyanātha▪ {PH}Protector Maitreya
 • བྱམས་མགོན་▫ byams mgon▪ Maitreyanātha▪ the Protector Maitreya
 • བྱམས་ཆོས་▫ byams chos▪ the teaching [i.e. the Five Treatises] of Maitreya{BJ 45.2}
 • བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་▫ byams dang snying rje▪ {MSA} maitrī-karuṇā▪ love and compassion
 • བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་མིན་པའི་བསམ་མེད་▫ byams dang snying rje min pa'i bsam med▪ {MSA}amaitrī-karuṇāśaya (na-)▪ thought of non-love and non-compassion; {T} there is no thought that is without love and compassion
 • བྱམས་འདོད་▫ byams 'dod▪ {MSA}vatsala▪ love
 • བྱམས་པ་▫ byams pa▪ {LCh,C,L,MSA}maitrī; {LCh} maitreya; {C}maitra; {C}anunaya; {MSA}kṛpā; {MSA}preman; {MSA}vatsalatā; {MSA}sneha; {MSA}karuṇāyata; maitri▪ love; Maitreya▫ {C} friendliness; affection; friendly
 • བྱམས་པ་ཆེན་པོ་▫ byams pa chen po▪ mahāmaitrī▪ great love
 • བྱམས་པ་ཉིད་▫ byams pa nyid▪ {MSA}vatsalatva▪ love
 • བྱམས་པ་མཐོང་གྲོལ་▫ byams pa mthong grol▪ {PH} byams pa mthong grol (n. of a diety)
 • བྱམས་པ་དང་ཐུགས་རྗེ་▫ byams pa dang thugs rje▪ {MSA}maitrī-karuṇā▪ love and compassion
 • བྱམས་པ་དང་ལྡན་པ་▫ byams pa dang ldan pa▪ {C} maitrāvant▪ {C}lovingly
 • བྱམས་པ་ནི་་བདེ་བ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་▫ byams pa ni bde ba dang ldan pa'i rnam pa yin▪ {MSA}maitrī ... sukha-saṃyogākārā▪ love is the aspect which has bliss ? {T}
 • བྱམས་པ་ནི་གནོད་སེམས་ཀྱི་གཉེན་པོ་སྟེ་▫ byams pa ni gnod sems kyi gnyen po ste▪ {MSA}maitrī vyāpāda-pratipakṣaḥ▪ love, the antidote of a non-defective mind; {T} love is the antidote to a harmful mind
 • བྱམས་པ་ནི་སྲེད་པའི་རང་བཞིན་▫ byams pa ni sred pa'i rang bzhin▪ {MSA}tṛṣṇā-maya ... sneha▪ love whose nature is attachment ? {T}
 • བྱམས་པ་བྱེད་པ་▫ byams pa byed pa▪ {MSA}karuṇāyata ▪ practice love; love
 • བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆེ་བ་ཉིད་▫ byams pa la sogs pa che ba nyid▪ {MSA}maitrādīnāṃ tīvratā▪ greatness of love and so forth {T}
 • བྱམས་པའི་རྣམ་ཐར་▫ byams pa'i rnam thar▪ maitreya-vimokṣa-sūtra▪ Liberation of Maitreya Sūtra
 • བྱམས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་▫ byams pa'i yid kyis▪ {C} maitrāmana▪ {C}with a friendly mind
 • བྱམས་པའི་སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་▫ byams pa'i seng ge'i sgra chen po▪ maitreya-mahā-siṃha-nāda▪ Lion's Roar of Maitreya Sūtra, P. 760 (23), vol. 24
 • བྱམས་པའི་སེམས་▫ byams pa'i sems▪ mind of love
 • བྱམས་པའི་སེམས་པ་▫ byams pa'i sems pa▪ {MSA} kṛpāśaya▪ loving mind
 • བྱམས་པར་འདོད་▫ byams par 'dod▪ {MSA}vatsala▪ love
 • བྱམས་པས་བསྐྱེད་པ་▫ byams pas bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA}sneha-janita▪ produce love; {T} generate through love
 • བྱམས་ཞུས་ཀྱི་ལེའུ་▫ byams zhus kyi le'u▪ maitreya-paripṛccha-parivarta▪ The Questions of Maitreya Chapter [of the Saṃdhinirmocana-sūtra]{BJ 44.4}
 • བྱམས་ལ་སོགས་བསྒོམ་པ་མཆོག་▫ byams la sogs bsgom pa mchog▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}maitrādi-bhāvanāgrā▪ supreme meditations on love, etc.
 • བྱས་▫ byas▪ བྱ། བྱེད། བྱས། བྱོས།▫ bya/ byed/ byas/ byos/▪ kṛta; {MSA}kārita; {C}saṃskṛta▪ verb: do; act; perform; fabricate; take ... as {BJ 37.4}7 noun: action; activity; performance▫ {C} produced; conditioned; compounded; effected
 • བྱས་ཆོས་▫ byas chos▪ fabricated practices
 • བྱས་ནས་▫ byas nas▪ having taken ... as{BJ 37.4}; Tenses: future, present, past, imperative having done; having fabricated
 • བྱས་ནས་རིང་མོ་ཞིག་ལོན་པ་▫ byas nas ring mo zhig lon pa▪ {MSA}cira-kṛta▪ do for a long time
 • བྱས་པ་▫ byas pa▪ བྱ། བྱེད། བྱས། བྱོས།▫ bya/ byed/ byas/ byos/▪ {LCh,MSA}kṛta; {MSA}ākṛti; {MV} sgyu ma byas pa = māyā-kṛta; {MV}bshad pa ... byas pa = vyākhyām ... upanibadhya▪ treated; product; produced thing{N}; do; act; perform; fabricate; performance; deed; action; produced phenomenon▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སྐྱེས་པ་ ▫ mtshan nyid/ skyes pa/▫ Definition: that which has been created/produced
 • བྱས་པ་ཅན་▫ byas pa can▪ kṛtakas▪ fabrication
 • བྱས་པ་རྟོགས་པའི་ས་▫ byas pa rtogs pa'i sa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {LCh,C}kṛtāvi-bhūmi; kṛta-vikalpa-bhūmi (?)▪ level of realizing completion; ground of realizing completion▫ {C}the stage of one who has done
 • བྱས་པ་གཟོ་▫ byas pa gzo▪ {C,MSA}kṛta-jñatā; {C}kṛta-vedin▪ {C}gratitude; thankful
 • བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་▫ byas pa las byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ arisen from having made
 • བྱས་པ་ཤེས་པ་▫ byas pa shes pa▪ {C}kṛta-jñatā▪ {C} gratitude
 • བྱས་པ་བསྲང་བའི་ས་▫ byas pa bsrang ba'i sa▪ {LCh} kṛtāvi-bhūmi; kṛta-vikalpa-bhūmi (?)▪ level of completion▫ {C}the stage of one who has done
 • བྱས་པའི་ས་▫ byas pa'i sa▪ kṛtāvi-bhūmi▪ level of accomplishment; ground of realizing accomplishment/completion{Gön-chok}
 • བྱས་ཟིན་▫ byas zin▪ {A4C} kṛta▪ {PH}result▫ ལས་ནི་ འབད་པས་བྱེད་འགྱུར་ཞིང་། །བྱས་ཟིན་འབད་པ་མེད་པར་འཇིག▫ Action is undertaken with effort, and the result is destroyed effortlessly.▫ {A4C}
 • བྱི་དོར་▫ byi dor▪ sweeping
 • བྱི་དོར་བྱས་▫ byi dor byas▪ {C}mṛṣta▪ wiped; sweep▫ {C}smooth
 • བྱི་ཕོ་▫ byi pho▪ {PH}young man▫ བྱི་ཕོ་རྐྱག་ཁྲོན་དུ་བཅུག་པ་བཞིན་ནོ།▫ byi pho rkyag khron du bcug pa bzhin no/__/▫ It is like the young man who was put in a sewer.▫ {A4C-C}
 • བྱི་ལ་▫ byi la▪ cat
 • བྱིང་▫ bying▪ {L}styāna; {L}nimajja; {MV}laya; {MSA} datta▪ laxity; lethargy; sunk▫ torpor; sloth; hidden; dense; arise (again)
 • བྱིང་ན་གནས་པ་▫ bying na gnas pa▪ abiding in laxity
 • བྱིང་བ་▫ bying ba▪ laya; {LCh,N}nimagna; {N}laya; {C}saṃsīdamāna; {C}saṃsīdan▪ laxity▫ {PH} sinking▫ {C}sunk into; losing heart
 • བྱིང་བ་དང་རྒོད་པ་▫ bying ba dang rgod pa▪ {MV} layauddhatya▪ laxity and excitement {T}
 • བྱིངས་▫ byings▪ {LCh}dhātu▪ structure; general; all; expanse; sphere; element; verbal root▫ {PH} verbal root▫ བྱིངས་ཨད་སོགས་ལས་ཨིཎ་དང་ཝཱི་དང་ཝཱ་འགྲོ་བ་ལ་ཞེས་པ་ཨིཎ་བྱིངས་སུ་འགྱུར་རོ།▫ [According to the Candra Dhātupāṭha (II.12),] iṆ vī vā gatau in the [group of] verbal roots ad, etc., iṆ occurs as a verbal root.▫ {Toh. 4274} Verhagen transl.
 • བྱིན་▫ byin▪ {MSA}datta; {MSA}dadat (e.g.: pareṣāṃ bhojanaṃ dadat)▪ to give
 • བྱིན་གྱི་བརླབས་▫ byin gyi brlabs▪ {PH}influence; blessing
 • བྱིན་གྱིས་ཕྲ་བ་▫ byin gyis phra / byin gyis phra ba▪ {C} anupūrva; anupūrvīṃ gata▪ tapered; tapering▫ {C}well-placed
 • བྱིན་གྱིས་རླབས་ཅན་▫ byin gyis rlabs can▪ {C} adhiṣṭhāna▪ blessed; empower; bless▫ {C} sustaining/miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིན་གྱིས་རླབས་ཤིང་བབས་པར་གྱུར་▫ byin gyis rlabs shing babs par gyur▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ {C}adhiṣṭhita▪ bless; empower▫ Tenses: future, present, past, imperative {C}sustaining/miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to
 • བྱིན་གྱིས་རློབ་▫ byin gyis rlob▪ བརླབ། རློབ། བརླབས། རློབས།▫ brlab/ rlob/ brlabs/ rlobs/▪ {LCh} adhitiṣṭhati; {C}adhiṣṭhāna▪ to bless; blessed; empower▫ {C}sustaining/miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིན་གྱིས་རློབ་པ་▫ byin gyis rlob pa▪ {C,MSA} adhiṣṭhāna▪ {C}blessed; empower; bless; sustaining/miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to
 • བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་བྱེད་▫ byin gyis rlob par byed▪ {C} adhitiṣṭhati▪ to bless; blessed; empower▫ {C} sustaining/miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིན་གྱིས་རློབས་ཀྱིས་སྤྱོད་▫ byin gyis rlobs kyis spyod ▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C} adhiṣṭhāna-cārī▪ practice due to empowerment▫ {C}coursing on resolutely
 • བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་▫ byin gyis brlab pa▪ {C}adhiṣṭhāna ▪ to bless; blessed; empower▫ {C}sustaining/ miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིན་གྱིས་བརླབས་▫ byin gyis brlabs▪ {C}adhiṣṭhāna; {C}adhiṣṭhita▪ to bless; blessed; empower▫ {C} sustaining/miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་▫ byin gyis brlabs pa▪ {LCh,C} adhisthana▪ blessing into magnificience; blessed; empower; bless▫ {C}sustaining/miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིན་ཆུང་བ་▫ byin chung ba▪ {C}alpa-sāra▪ {C} inferior quality
 • བྱིན་ནས་▫ byin nas▪ {C}dattvā▪ {C}having given
 • བྱིན་པ་▫ byin pa▪ {C}pradāna; {MV}dāna▪ calves; give; giving; gift; calf [of the leg]▫ {C}offering; freely bestow; generosity; donation
 • བྱིན་པ་རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡའི་བྱིན་པ་ལྟ་བུ་▫ byin pa ri dwags e na ya'i byin pa lta bu▪ calves like an antelope’s (aiṇeya)
 • བྱིན་པ་ཨེ་ཎ་ཡའི་འདྲ་▫ byin pa e ṇa ya'i 'dra▪ {C} aiṇeyajaṅgha▪ {C}his shanks resemble those of an antelope
 • བྱིན་བྲ་བ་▫ byin bra ba▪ {C}hāpayati▪ {C}abandons
 • བྱིན་རླབས་ཅན་▫ byin rlabs can▪ {C}adhiṣṭhāna ▪ blessed; empower; bless▫ {C}sustaining/ miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིན་བརླབས་པ་▫ byin brlabs pa▪ {C}adhiṣṭhāna ▪ blessed; empower; bless▫ {C}sustaining/ miraculous power; magical power; authority; declaration; enunciation; operation; sustained; under the influence of; reside in; place; abode; referring to; becomes (still more) determined; change by magic; wills; take his stand on; insists on
 • བྱིའུ་▫ byi'u▪ a dark-headed bird that stays near Tenses: future, present, past, imperative houses
 • བྱིས་པ་▫ byis pa▪ {LCh,C,L,MSA}bāla {C}(=padārtha-svarūpa-aparijñānād = bāla-pṛthagjanā)▪ child; children; childish beings▫ {C}fool(s); childish; ignorant; foolish people
 • བྱིས་པ་ལྟར་འཇུག་▫ byis pa ltar 'jug▪ behave like a child
 • བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ནི་སླུ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ་▫ byis pa rnams la ni slu bar byed pa yin la▪ to a child these are deceptive
 • བྱིས་པ་བཙས་མ་ཐག་པ་▫ byis pa btsas ma thag pa▪ a child who has just been born
 • བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་▫ byis pa so so'i skye bo▪ {C}bāla-pṛthag-jana (=sāṃkleśika-dharma-yogād bālāḥ. vaiyavadānika-dharma-viharāt pṛthagjanāḥ)▪ childish ordinary beings▫ {C}foolish common people
 • བྱིས་པའི་ཆོས་▫ byis pa'i chos▪ {C}bāla-dharma▪ doctrines of children; qualities of children; childish doctrines▫ {C}the dharmas of the fools
 • བྱིས་པའི་རྨོངས་པ་▫ byis pa'i rmongs pa▪ རྨོང་རྨོང་རྨོངས་རྨོངས་▫ rmong rmong rmongs rmongs▪ childish and ignorant
 • བྱིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་▫ byis pa'i rang bzhin can▪ having childish nature
 • བྱུ་རུ་▫ byu ru▪ coral
 • བྱུག་པ་▫ byug pa▪ བྱུག་འབྱུག་བྱུགས། བྱུགས།▫ byug 'byug byugs/ byugs/▪ {C}vilepana▪ verb: anoint; apply a salve7 noun: salve; ointment▫ {C}unguent
 • བྱུགས་▫ byugs▪ བྱུག་འབྱུག་བྱུགས། བྱུགས།▫ byug 'byug byugs/ byugs/▪ verb: anoint; apply a salve7 noun: salve; ointment
 • བྱུང་▫ byung▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MV}utpāda; {C}niryāta; {MSA}udbhava; {MSA}niḥsara; {MV}pratyaya (tat-); {MV} maya; {MV}jāta; {C}nirjāta; {C}samutthita; {C} adhyāpadyate; {MSA}rmad byung = adbhuta▪ arisen from; to arise; occur; arisen; come forth; emerge; appear▫ {C}come into being; issued from; gone forth; removal; source; commit an offence; become guilty of
 • བྱུང་གྱུར་▫ byung gyur▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}samutpāda▪ to arise; arising; occur; arisen; come forth; emerge; appear▫ {C} production; sprung up
 • བྱུང་ནས་▫ byung nas▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MV}jāta▪ having arisen
 • བྱུང་ནས་འཇིག་ཅིང་འཇུ་བ་▫ byung nas 'jig cing 'ju ba▪
 • འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C} utpanna-bhagna-vilīnatā▪ {C}on arising they soon break up and are dispersed
 • བྱུང་བ་▫ byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C,L}utpanna; {MV}utpāda; {C} upasaṃkrānta; {L}mayi; {MSA}maya (e.g.: śrūta-cintā-bhāvanā-maya); {C}prāpya; {C}sambhava; {MSA}pravṛtti; {MSA}viniḥsṛti; {MV}pratyaya (tat-); {MSA}rgyus byung ba = anvaya▪ to arise; arisen; arising; come forth; emerge; appear; occur▫ {C}has been produced; produced; has arisen; have approached; practice; has been subjected to; source; there can be; possibility; possible origin; make possible
 • བྱུང་བ་ཆེན་པོ་▫ byung ba chen po▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}mahā-bhūtāni▪ {C}great elements
 • བྱུང་བ་མ་ཡིན་▫ byung ba ma yin▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}asaṃbhūta▪ non-arising; non-arisen▫ {C}not come into being; not come about; not really existing; impossible
 • བྱུང་བའི་རིམ་པ་▫ byung ba'i rim pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ chronology{N}
 • བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ་▫ byung bar gyur te▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}niścarati▪ arise; arising; occur▫ {C}comes forth; 'gives out'; issues from
 • བྱུང་བར་གྱུར་ན་▫ byung bar gyur na▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་ ▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}pratyupasthita (bhavati) (=abhimukhībhūta)▪ when ... arises▫ {C}(is/has been) set up; lives for; rise up against; is Tenses: future, present, past, imperative about to; immanent; is concerned with; have come round; entails; sets himself up
 • བྱུང་བར་བྱེད་པ་▫ byung bar byed pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}(vy-ut √pad): vyutpādayanti▪ cause to arise; produce
 • བྱུངས་ཏེ་▫ byungs te▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}niścarati▪ {C}(is/has been) set up; lives for; rise up against; is about to; immanent; is concerned with; have come round; entails; sets himself up
 • བྱུར་བུར་▫ byur bur▪ {C}cūḍika-baddhaḥ (=śikhā-paryanta-karaṇād)▪ {C}up to the top
 • བྱུར་བྱུར་▫ byur byur▪ {C}cūḍi-baddha▪ {C}(up) to the top
 • བྱུར་ལྦ་▫ byur lba▪ unlucky goiter
 • བྱུས་▫ byus▪ {PH}strategy; political strategy
 • བྱུས་ཉེས་▫ byus nyes▪ {PH}faulty strategy▫ དམག་དཔོན་མང་ན་བྱུས་ཉེས་བྱུང་།▫ (Proverb:) If there are too many generals, a faulty strategy results.▫ {Cuevas}
 • བྱེ་བ་▫ bye ba▪ {C}koṭi▪ verb: open7 noun: ten million; ten millions▫ {C}limit; point
 • བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་▫ bye ba khrag khrig brgya stong▪ {C}koṭi-niyuta-śatasahasra▪ one hundred thousand million ten millions ? {T}▫ {C} hundreds of thousands of niyutas of koṭis
 • བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་ཕྲག་འབུམ་▫ bye ba khrag khrig phrag 'bum▪ {C}koṭi-niyuta-śatasahasra▪ {PH}ten billion trillion (lit. ten million ten billion hundred thousands; i.e.; 10^^22)
 • བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་▫ bye ba khrag khrig 'bum phrag▪ {C}koṭi-niyuta-śatasahasra▪ {PH}ten billion trillion (lit. ten million ten billion hundred thousands; i.e.; 10^^22)
 • བྱེ་བ་སྟོང་ཕྲག་▫ bye ba stong phrag▪ {PH}ten billion
 • བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་▫ bye ba phrag brgya▪ one billion; 100 10 million
 • བྱེ་བྲག་▫ bye brag▪ {LCh,MV}viśeṣa; {L}viśiṣṭa; {C}prativiśeṣa; {C}viśeṣatā; {LCh,MSA,C} bheda {C}(=dharma-bheda); {C}nānātva; {C} prakāra▪ instance; particularity; detail; special; particular; region▫ {C}difference; distinguished; more distinguished; multiplicity; manifoldness; differentiation; specific constitution; variety; kind; way; distinction; dissention; break(ing up); divided; differenced; division; the one ... the other; distinctive (goal) Definitions: མཚན་ཉིད། ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་གི་རིགས་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་▫ mtshan nyid/ khyab byed du 'jug pa'i rang gi rigs yod pa can gyi chos/ ▫ Definition: a phenomenon that has the type which engages it as a pervader; a phenomenon which has a type by which it is subsumed {GD:269}
 • བྱེ་བྲག་ཁོ་ན་▫ bye brag kho na▪ only particularity
 • བྱེ་བྲག་གི་མཚན་ཉིད་▫ bye brag gi mtshan nyid▪ {L} viśeṣalakṣaṇa▪ character of a particular; specific character
 • བྱེ་བྲག་གྱུར་པ་▫ bye brag gyur pa▪ {C}viprayukta▪ non-associated; differentiated▫ {C}dissociated from; be parted from; live apart
 • བྱེ་བྲག་ཏུ་▫ bye brag tu▪ in particular{BJ 38.4}; particularly; detailed
 • བྱེ་བྲག་ཏུ་བརྟགས་པ་▫ bye brag tu brtags pa▪ བརྟག་རྟོག་ བརྟགས་རྟགས་ ་གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ brtag rtog brtags rtags dtangn gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}vyavacārayati▪ impute as particulars; analyze in detail▫ {C}apperceive; assimilates བྱེ་བྲག་ཏུ་མི་ཤེས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་དོན་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་▫ bye brag tu mi shes pa dang the tshom za bar don 'dzin du 'jug pa▪ {MSA}avyutpanna-saṃdigdhārtha-grāhaṇa▪ engage in apprehending the meaning, ignorant of the details and with doubt {T}
 • བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་▫ bye brag tu shes▪ {MSA}vyutpatti; {MSA}vyutpanna▪ know in detail {T}
 • བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་▫ bye brag tu shes par bya ba ▪ {MSA}vyutpādya▪ to be known in detail; one should know this in detail {T}
 • བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་▫ bye brag tu shes par byed pa Tenses: future, present, past, imperative ▪ {MSA}vyutpādana▪ make known in detail {T}
 • བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་▫ bye brag tu bshad pa▪ detailed explanation
 • བྱེ་བྲག་པ་▫ bye brag pa▪ vaiśeṣika▪ Vaisheṣhika; Particularists
 • བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པ་▫ bye brag phyed pa▪ {L}mata▪ discriminate▫ learn; know; understood; learn of; is understood; regarded; considered
 • བྱེ་བྲག་བྱེད་པ་▫ bye brag byed pa▪ {C}mata▪ discriminate; distinguish▫ {C}learn; know; understood; learn of; is understood; regarded; considered
 • བྱེ་བྲག་འབྱེད་པ་▫ bye brag 'byed pa▪ {L}nitīraṇa▪ discriminate; distinguish▫ decision; subdue; overpower
 • བྱེ་བྲག་མ་མཆིས་པ་▫ bye brag ma mchis pa▪ {L} abheda(tva)▪ undifferentiated(ness)
 • བྱེ་བྲག་མེད་▫ bye brag med▪ {C}nirviśeṣa▪ non-differentiated; undifferentiated▫ {C}without difference/distinction
 • བྱེ་བྲག་མེད་པ་▫ bye brag med pa▪ {C}nirviśiṣṭa; {C} nirviśeṣatā▪ non-differentiated; undifferentiated ▫ {C}without difference/distinction; non-difference; no distinction; absence of distinction
 • བྱེ་བྲག་མེད་པར་▫ bye brag med par▪ {MSA}abhedanā▪ non-differentiated; undifferentiated
 • བྱེ་བྲག་སྨར་བ་▫ bye brag smar ba▪ vaibhāṣika▪ Vaibhāṣika
 • བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་▫ bye brag smra ba▪ vaibhāṣika▪ Great Exposition School; Vaibhāṣika [a Hīnayāna Buddhist school]
 • བྱེ་བྲག་ཤེས་པ་▫ bye brag shes pa▪ {C}viśeṣa-grahaṇa▪ {C}makes a distinction
 • བྱེ་བྲག་བཤད་མཛོད་ཆེན་མོ་▫ bye brag bshad mdzod chen mo▪ mahāvibhāṣa▪ Great Exposition
 • བྱེ་རིག་▫ bye rig▪ {PH}Nyāya-Vaiśeṣika
 • བྱེ་རིག་གཉིས་▫ bye rig gnyis▪ {PH}both the Vaiśeṣikas and the Naiyāyikas
 • བྱེད་▫ byed▪ བྱ། བྱེད། བྱས། བྱོས།▫ bya/ byed/ byas/ byos/▪ (√kṛ): {MV}karoti; {C}kariyāti; {C}kāra; {MSA}kara (e.g.: kṛtya-kara); {MSA,MV}karaṇa {MSA}(e.g.: kṛtya-karaṇa); {MSA}kartṛ; {MSA} kārikā; {MSA}kṛta; {MSA}(pra √kṛ): prakurvanti; {MV}kriyate (vikalpaḥ-); {MSA}phan byed = hitādhāna▪ do; act; perform; does; refer (to){BJ 24.5}▫ {C}make; syllable; with (great) effort
 • བྱེད་རྒྱུ་▫ byed rgyu▪ karaṇa-hetu▪ creative cause▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་བྱེད་རྒྱུ་ནུས་ལྡན་༢་བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་▫ dbye ba/ 1 byed rgyu nus ldan/ 2 byed rgyu nus med/▫ Divisions: (1) capable creative cause; (2) incapable creative cause
 • བྱེད་རྒྱུ་བཅུ་▫ byed rgyu bcu▪ {MV}daśa kāraṇāni▪ ten creative causes
 • བྱེད་རྒྱུ་ནུས་ལྡན་▫ byed rgyu nus ldan▪ potent creative cause
 • བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་▫ byed rgyu nus med▪ impotent creative cause
 • བྱེད་སྒྲ་▫ byed sgra▪ the instrumental case
 • བྱེད་དུ་འཇུག་པ་▫ byed du 'jug pa▪ {C}kārayitā▪ engage in doing▫ {C}doing
 • བྱེད་དུ་འཇུག་པོ་▫ byed du 'jug po▪ {C}kārapaka▪ {C} agent
 • བྱེད་པ་▫ byed pa▪ (√kṛ): {C,MSA,MV}karoti; {C}kriya; {C,MV,MSA}karaṇa; {C}kartṛ; {C}kārayati; {C} kāritra; {C}-kṛt; {MSA}kara (e.g.: hita-kara); {MSA}karin (e.g.: prabhā-kara); {MSA,MV}kriyā (e.g.: āsthita-kriyā); {C}gaveṣate; {C}dhārayati; {MSA}ācaraṇa (e.g.: sattvārthācar▪ verb: do; act; perform; refer (to). noun: agent; instrument; action{N}▫ {C}make; mention; cause; effectiveness; causes; brings about; effects; one acts as; doer; cause to achieve; what it does; function; activity; effecting; search; seek/strive for; want; bear in mind; preserve; carries; acts asདོན་བྱེད་ནུས་པ་▫ don byed nus pa▫ able to perform a function {TCT} Tenses: future, present, past, imperative ▫ ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ yid la byed pa▫ mental application ▫ འཇིག་རྟེན་ན་སས་སྐྱེ་ཞིང་གནས་པའི་རྟེན་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་▫ 'jig rten na sas skye zhing gnas pa'i rten byed pa bzhin du ▫ just as, in the world, ground serves as a basis of production and abiding ... {PGP 73}
 • བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་▫ byed pa rgyu mthun gyi 'bras bu▪ functionally causally concordant effect
 • བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་▫ byed pa dang bcas pa▪ {MSA} saprayatna▪ active
 • བྱེད་པ་དེ་ལ་▫ byed pa de la▪ {C}karamāṇu▪ {C}when he does so
 • བྱེད་པ་པོ་▫ byed pa po▪ {C,MSA}kartṛ; {C,MSA} kāraka; {C}paśyaka▪ agent; doer▫ {C}maker; one who sees
 • བྱེད་པ་པོ་གང་གིས་མི་སུལུ་བ་▫ byed pa po gang gis mi sulu ba▪ {GD:666} reliable agent, one of Go-ram-ba's three criterion for a reliable cognition (mi slu ba'i rig pa)
 • བྱེད་པ་པོ་དང་བྲལ་བ་▫ byed pa po dang bral ba▪ {C} kāraka-virahita▪ {C}devoid of an agent
 • བྱེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་དང་ཤེས་པ་པོ་དང་གྲོལ་བ་པོ་▫ byed pa po dang za ba po dang shes pa po dang grol ba po▪ {MSA}kartā bhoktā jñātā moktā ca▪ agent, enjoyer, knower, and person liberated བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་དང་བྱ་བ་རྣམས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ ▫ byed pa po dang las dang bya ba rnams mi dmigs pa'i phyir▪ {MSA}kartṛ-karma-kriyāṇāṃ anupalambhāt▪ because one does not perceive an agent, action, or object acted upon {T}
 • བྱེད་པ་པོ་ནི་མི་དམིགས་སོ་▫ byed pa po ni mi dmigs so▪ {MSA}kārakas tu nopalabhyate▪ an agent is not observed
 • བྱེད་པ་པོ་མ་མཆིས་པ་▫ byed pa po ma mchis pa▪ {C} akāraka▪ {C}does nothing; without an agent
 • བྱེད་པ་པོ་མེད་པ་▫ byed pa po med pa▪ absence of agent
 • བྱེད་པ་པོའི་བདག་▫ byed pa po'i bdag▪ agentive self
 • བྱེད་པ་པོའི་བདག་དོན་གཞན་གྱིས་དབེན་པའི་སྟོང་པ་▫ byed pa po'i bdag don gzhan gyis dben pa'i stong pa▪ emptiness that is voidness of a factually other agentive self
 • བྱེད་པ་བྱས་པ་▫ byed pa byas pa▪ {C}kṛta-karaṇīya▪ do what is to be done▫ {C}his task accomplished
 • བྱེད་པ་མ་མཆིས་པ་▫ byed pa ma mchis pa▪ {C} nirvyāpāra▪ non-active; no agent▫ {C}not at all busy
 • བྱེད་པ་མེད་པ་▫ byed pa med pa▪ {C}kriyārahita; {C} nirīhaka; {C}niśceṣṭa; {C}niśceṣṭatva; {MSA} niṣprayatna▪ non-active; no agent▫ {C}not at all busy; lacking in works/deeds; does nothing; inactive; unoccupied; powerless to act; lack of power to act
 • བྱེད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་▫ byed pa la skur pa 'debs pa▪ གདབ་འདེབས་བཏབ་ཐོབས་▫ gdab 'debs btab thobs ▪ {MV}kriyāpavāda▪ deprecation with respect to agent/activities
 • བྱེད་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པ་▫ byed pa la sgro 'dogs pa ▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {MV}kriyā-samāropa▪ superimposition/exaggeration/reification with respect to agent/activities
 • བྱེད་པ་ལ་ཟླས་པ་▫ byed pa la zlas pa▪ from the point of view of function{Gön-chok}
 • བྱེད་པའི་མཐུ་མེད་ཅིང་▫ byed pa'i mthu med cing▪ {C} akiṃcit-samartha▪ {C}incapable of doing anything
 • བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་▫ byed pa'i mtshan nyid▪ kāritralakṣaṇāni▪ functional characteristic
 • བྱེད་པར་རྟོག་པ་▫ byed par rtog pa▪ {MV}vyāpāra-kalpana▪ conceive as an agent {T}
 • བྱེད་པར་འཛིན་པ་▫ byed par 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་ ▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MV}kartṛtva-grāha▪ apprehend an agent
 • བྱེད་པོ་ཉིད་▫ byed po nyid▪ {C}kartṛ▪ {C}agent; doer
 • བྱེད་པོ་མིན་▫ byed po min▪ {MSA}akartṛtva▪ non-agent; no agent
 • བྱེད་མིན་▫ byed min▪ {C}akāra▪ {C}non-activity; without effort Tenses: future, present, past, imperative
 • བྱེད་མེད་▫ byed med▪ {C}akṛtakatva▪ {C}non-activity; without effort; not made an agent
 • བྱེད་གཟུངས་▫ byed gzungs▪ refers to{LG}
 • བྱེད་རིགས་པ་▫ byed rigs pa▪ suitable to refer (to){BJ 24.5}
 • བྱེད་ལས་▫ byed las▪ function
 • བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་▫ byed las khyad par can▪ special function
 • བྱེད་ལས་ཆོས་▫ byed las chos▪ {PH}functional phenomena
 • བྱེས་▫ byes▪ Jay ("Splinter") College of Se-ra Monastic University
 • བྱོན་▫ byon▪ come
 • བྱོན་ནས་▫ byon nas▪ having come
 • བྱོན་པ་▫ byon pa▪ འབྱོན། འབྱོན། བྱོནད། བྱོན།▫ 'byon/ 'byon/ byond/ byon/▪ come; arrive
 • བྱོལ་སོང་▫ byol song▪ {GST} tiryag▪ {PH}direction
 • བྱོལ་སོང་གི་སྐྱེ་གནས་▫ byol song gi skye gnas▪ {C} tiryag-yoni▪ animal womb▫ {C}animal world; animal birth
 • བྱོལ་སོན་གི་སྐྱེ་གནས་པ་▫ byol son gi skye gnas pa▪ {C} tiryag-yonika▪ animal womb▫ {C}animal world; animal birth; among the animals
 • བྱོས་▫ byos▪ listen (?); hear (?); pour (?); {T} to make; to do [imperative??]
 • བྲ་བོ་▫ bra bo▪ a type of bean (two types: white and yellow, found inside a triangular fruit; plentiful in Tibet, Nepal, and India)
 • བྲག་▫ brag▪ echo
 • བྲག་བརྐོས་རི་མོ་▫ brag brkos ri mo▪ {PH}petroglyphs
 • བྲག་ངོས་▫ brag ngos▪ craggy cliff; the face of a cliff
 • བྲག་ཅ་▫ brag ca▪ {LCh}pratiśrutkā▪ echo
 • བྲག་ཆ་▫ brag cha▪ {LCh,C}pratiśrutkā; {MSA}śrutkā ▪ echo
 • བྲག་ཆའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་གནས་པ་▫ brag cha'i spyod yul la gnas pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod ▪ {C}pratiśrutkā-gocara-sthaḥ▪ abiding in the range of activity of an echo▫ {C}one who stands within the range of an echo
 • བྲག་ཇ་▫ brag ja▪ {LCh}pratiśrutkā▪ echo
 • བྲག་མཐོ་▫ brag mtho▪ {PH}rocky hill
 • བྲག་རྫོང་▫ brag rdzong▪ craggy cliff
 • བྲག་རི་▫ brag ri▪ stony mountain
 • བྲག་སྲིན་མོ་▫ brag srin mo▪ {PH}rock ogress
 • བྲང་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་▫ brang mi mnyam pa med pa▪ chest not uneven
 • བྲན་▫ bran▪ {MSA}ceṭa; {MSA}bhṛtya▪ servant▫ {PH}servant; slave
 • བྲན་འགྱུར་▫ bran 'gyur▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}preṣya-bhūto▪ {C}a true servant
 • བྲན་དང་འདྲ་བ་▫ bran dang 'dra ba▪ {MSA}dāsa-kalpa▪ like a servant
 • བྲན་མོ་▫ bran mo▪ {C}dāsī▪ {C}female servant
 • བྲན་མོ་རྒན་མོ་▫ bran mo rgan mo▪ {PH}old maid servant; old (female) servant▫ བྲན་མོ་རྒན་མོ་སྡུག་བསྔལ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པ་བཞིན་ནོ།▫ [It is] like the old woman — the old maidservant — who was bound to [her] suffering.▫ {A4C-C}
 • བྲན་མོ་ཆུ་ཆུན་▫ bran mo chu chun▪ {C}kumbha-dāsī▪ {C}maid servant
 • བྲམ་ཟེ་▫ bram ze▪ {LCh}brāhmaṇa▪ brāhman; Brahmin
 • བྲམ་ཟེ་རྐང་མིག་▫ bram ze rkang mig▪ {PH}the Brahmin Akṣapāda (a.k.a.; Gautama)
 • བྲམ་ཟེ་ཆང་མི་བཏུང་བ་▫ bram ze chang mi btung ba▪ Brahmins do not drink beer
 • བྲམ་ཟེ་རྗེས་འབྲང་▫ bram ze rjes 'brang▪ {GD:509} Tenses: future, present, past, imperative Brahmin Śaṃkarananda
 • བྲམ་ཟེའི་རིགས་▫ bram ze'i rigs▪ {L}brāhmaṇa-gotra▪ Brahmin lineage; Brahmin family
 • བྲམ་ཟེའི་རིགས་ཆེ་ཞིང་མཐོ་བ་▫ bram ze'i rigs che zhing mtho ba▪ {C}brāhmaṇa-mahāśāla-kula▪ {C}good Brahmin family; wealthy Brahmins
 • བྲམ་ཟེར་ཤེས་པ་▫ bram zer shes pa▪ {C}brāhmaṇyatā▪ {C}honoring Brahmins
 • བྲལ་▫ bral▪ {C,L}vigata; {C}vidhūta; {L}viyoga; {C}prahāṇa (=pradhāna); vikala▪ separation; free from; lack; devoid; separate from▫ {C} disconnected; freedom; loss of; disjunction; deficient; forsaking; forsaken; effort(s); instruction
 • བྲལ་བ་▫ bral ba▪ {C}vigama (e.g.: smṛti-vigama); {LCh,C,L}vigata; {MSA,MV}apagama; {L,MSA} viyoga; {MSA}visaṃyuktatva; {MSA,MV} visaṃyoga; {MV}visaṃyogatva; {C}prahāṇa; {C} vikala; {MSA}apakarṣa (e.g.: malāpakarṣa); {MV} virahita; {MSA}rahitatva (e.g.: dharma-kāya-rahitatva);▪ separate; separation; free from; lack; devoid▫ {C}disconnected; freedom; loss of; disjunction; deficient; forsaking; forsaken; effort(s); instruction; departure; departing; has disappeared; separate from
 • བྲལ་བ་ཉིད་▫ bral ba nyid▪ {MSA}rahitatva; {MSA} virahitatva▪ separation
 • བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་▫ bral ba'i 'bras bu▪ {MSA,MV} visaṃyoga-phala▪ effects of separation; separative effect; effect which is a state of separation
 • བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་▫ bral ba'i yon tan▪ good qualities of separation
 • བྲལ་བའི་རང་བཞིན་▫ bral ba'i rang bzhin▪ {C} apagata-svabhāva▪ free from inherent existence; nature of freedom
 • བྲལ་བར་བགྱིད་པ་▫ bral bar bgyid pa▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}vikariṇī▪ separate; free; disjoin▫ {C}she disperses
 • བྲལ་བར་བྱ་བ་▫ bral bar bya ba▪ {MV}visaṃyoga▪ separation; free from
 • བྲལ་འབྲས་▫ bral 'bras▪ effect of separation
 • བྲི་▫ bri▪ .འབྲི། འབྲི། བྲི། བྲི་▫ 'bri / 'bri / bri / bri - to decrease; or, bri / 'bri / bris / bris - to write {T} ▪ {C}anyūnatva; {MV}hīna▪ diminishment; decrease; lessen; {T} write▫ {C}loss
 • བྲི་བ་▫ bri ba▪ {C}likhyate; {C}ūnatva; {MV}hīna▪ decrease; write▫ {C}is written about; deficiency; depletion
 • བྲི་བ་མེད་ཅིང་འཕེལ་བ་མེད་པ་▫ bri ba med cing 'phel ba med pa▪ {MV}ahīnānadhika▪ neither decrease nor increase
 • བྲི་བ་འམ་འཕེལ་བ་མི་མཐོང་བ་▫ bri ba 'am 'phel ba mi mthong ba▪ {MV}hāni-vṛddhy-adarśana▪ not perceive decrease or increase
 • བྲི་བར་བྱའོ་▫ bri bar bya'o▪ {C}ūnī-karoti▪ will/should decrease▫ {C}remains deficient in; deplete
 • བྲི་མེད་▫ bri med▪ {C}anyūnatva▪ non-decrease▫ {C} loss
 • བྲི་མེད་ཅིང་འཕེལ་བ་མེད་པ་▫ bri med cing 'phel ba med pa▪ {MV}ahīnānadhika▪ neither non-decrease nor non-increase
 • བྲིས་▫ bris▪ བྲི། འབྲི། བྲིས། བྲིས།▫ bri/ 'bri/ bris/ bris/▪ {C}likhati▪ {C}write; copy (out)
 • བྲིས་པ་▫ bris pa▪ {C}likhitā; {MSA}vicitrita▪ {C} write; writing
 • བྲིས་པའི་རི་མོ་▫ bris pa'i ri mo▪ {MSA}citre ... vicitrite▪ draw a picture
 • བྲིས་བ་▫ bris ba▪ write; draw(ing); writing
 • བྲུ་ཤ་▫ bru sha▪ {PH}Brushal (Gilgit)
 • བྲེ་པ་▫ bre pa▪ འབྲེ། འབྲེ། བྲེས། བྲེ།▫ 'bre/ 'bre/ bres/ bre/ ▪ spread out; enveloped
 • བྲེང་▫ breng▪ series; {T} garland
 • བྲེང་ཆགས་སུ་▫ breng chags su▪ [series-formed-ly]; continuously Tenses: future, present, past, imperative
 • བྲེས་པ་▫ bres pa▪ འབྲེ། འབྲེ། བྲེས། བྲེ།▫ 'bre/ 'bre/ bres/ bre/▪ spread out; enveloped
 • བྲོད་▫ brod▪ {PH}pleasure
 • བླ་▫ bla▪ {PH}payment
 • བླ་ཁག་▫ bla khag▪ {PH}monastic head; monastic leader
 • བླ་གབ་མེད་པ་▫ bla gab med pa▪ {C}ābhyavakāśika▪ {C}one who lives in an open, unsheltered place
 • བླ་བརྒྱུད་▫ bla brgyud▪ lineage of lamas
 • བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་▫ bla brgyud gsol 'debs▪ {PH} supplication to the gurus of the lineage
 • བླ་དྭགས་ཚིག་▫ bla dwags tshig▪ {PH}synonym
 • བླ་ན་▫ bla na▪ {MSA}upari▪ {PH}above
 • བླ་ན་མཆིས་▫ bla na mchis▪ [high-to-exist]; surpassable{BJ 29.4}
 • བླ་ན་མཆིས་པ་▫ bla na mchis pa▪ {L} sa-uttara▪ surpassable
 • བླ་ན་མ་མཆིས་པ་▫ bla na ma mchis pa▪ {C}anuttara ▪ [high-to-not-exist]; unsurpassable{BJ 31.5}; highest; unsurpassed; none higher▫ {C}utmost; supreme
 • བླ་ན་མེད་▫ bla na med▪ {C,MV}anuttara; {MV} anuttaratva; {MV}ānuttarya▪ [high-to-not-exist]; highest; unsurpassable; unsurpassed; none higher▫ {C}utmost; supreme
 • བླ་ན་མེད་པ་▫ bla na med pa▪ {C,MV,MSA}anuttara; {MSA}niruttara▪ [high-to-not-exist]; highest; unsurpassable; unsurpassed; none higher▫ {C} utmost; supreme
 • བླ་ན་མེད་པ་ཉིད་▫ bla na med pa nyid▪ {MV} anuttara(tva); {MV}ānuttarya▪ unsurpassability {T}
 • བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་▫ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub▪ {C,MSA} anuttarā-samyak-saṃbodhi▪ complete/perfect unsurpassable enlightenment བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་▫ bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu nges pa yin▪ {MSA}niyato bhavaty anuttarāyāṃ samyak-saṃbodhau▪ is definite in complete/perfect unsurpassable enlightenment
 • བླ་ན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་▫ bla na med pa ye shes▪ {MSA} niruttara ... jñāna▪ unsurpassable exalted wisdom
 • བླ་ན་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་▫ bla na med pa ye shes kyi thabs▪ {MSA}upāyo niruttare jñāne▪ method(s) of unsurpassable exalted wisdom
 • བླ་ན་མེད་པ་ལ་བསྒྲལ་བ་▫ bla na med pa la bsgral ba▪
 • བསྒྲལ་སྒྲོལ་བསྒྲལད་བགྲོལད་▫ bsgral sgrol bsgrald sgrold ▪ {C}anuttarasya-anuttar(an)am▪ liberated in the unsurpassable▫ {C}where the unsurpassable is concerned, there is no possibility of surpassing anything
 • བླ་ན་མེད་པའི་སྒོམ་པ་▫ bla na med pa'i sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MV}niruttarā ... bhāvanā▪ meditation on the unsurpassable; cultivation of the unsurpassable
 • བླ་ན་མེད་པའི་གནས་▫ bla na med pa'i gnas▪ {MV} anuttarāvasthā▪ unsurpassable abode; abiding in the unsurpassable
 • བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་▫ bla na med pa'i byang chub ▪ {MSA}bodhiṃ cānuttarāṃ; {MV}anuttara-bodhi; anuttarasambuddha▪ unsurpassable enlightenment; highest enlightenment
 • བླ་ན་མེད་པའི་འབྲས་བུ་▫ bla na med pa'i 'bras bu▪ {MV} anuttara-phala▪ fruit of the unsurpassable; unsurpassable fruit
 • བླ་ནར་▫ bla nar▪ {C}uttara▪ unsurpassable; highest; high; above▫ {C}over; superior
 • བླ་ཕྱག་▫ bla phyag▪ {PH}treasurer
 • བླ་ཕྱག་ཟུར་པ་▫ bla phyag zur pa▪ {PH}former treasurer
 • བླ་མ་▫ bla ma▪ {C}guru; {MSA}gurutva; {MV,MSA} uttara; {C}kalyāṇa-mitra▪ [high-not or high-mother]; lama; lama [none higher]; heavy▫ {PH}lama; unsurpassed▫ {C}weighty; serious; Tenses: future, present, past, imperative deep; good friend
 • བླ་མ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་▫ bla ma khyad chos gsum ldan ▪ {PH}guru endowed with the three distinguishing features
 • བླ་མ་གུས་▫ bla ma gus▪ {C}guru-gaurava▪ guru devotion; respect for the guru
 • བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་▫ bla ma lnga bcu pa'i rnam bshad▪ guru-pañcaśikā▪ Fifty Stanzas on the Guru
 • བླ་མ་ཉིད་▫ bla ma nyid▪ {C}gurutva▪ guruness; heaviness▫ {C}value greatly
 • བླ་མ་བསྙེན་བཀུར་▫ bla ma bsnyen bkur▪ {C}guru-śuśrūṣa▪ guru devotion; respect for the guru; serve and venerate the guru▫ {C}reverence for the guru
 • བླ་མ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་རུང་བར་གནས་སོ་▫ bla ma lta bu gang yang rung bar gnas so▪ {C}anyatarānyataro vā vijñaguru sthānīyaḥ▪ {C}or a succession of sages representing him
 • བླ་མ་པ་▫ bla ma pa▪ {LCh}uttarīya▪ Uttarīyas
 • བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་▫ bla ma spyan ras gzigs▪ guru-avalokiteśvara▪ {PH}Spiritual Master; Avalokiteśvara
 • བླ་མ་དབུ་མཛད་▫ bla ma dbu mdzad▪ {PH}chant master
 • བླ་མ་ལ་གུས་ཉན་▫ bla ma la gus nyan▪ {C}guru-śuśruṣā ▪ guru devotion; respect for the guru▫ {C} reverence for the guru
 • བླ་མ་ལ་ཕུ་དུད་པ་བྱ་བ་▫ bla ma la phu dud pa bya ba ▪ བཏུད་འདུད་བཏུད་འདུད་▫ btud 'dud btud 'dud▪ {C} guru-śuśrūṣṇatā (=guru-śuśrūṣā)▪ guru devotion; respect for the guru▫ {C}revere and respect
 • བླ་མའི་བརྒྱུད་པ་▫ bla ma'i brgyud pa▪ lineage of lamas
 • བླ་མའི་གནས་གསུམ་▫ bla ma'i gnas gsum▪ {PH}The Lama's three points [brow; throat; and heart]
 • བླ་མར་བགྱིས་པར་འགྱུར་▫ bla mar bgyis par 'gyur▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}guru-karoti▪ treat as lama/guru▫ {C}respects; reveres; treat with respect
 • བླ་མར་བྱ་བ་▫ bla mar bya ba▪ {C}guru-kṛta▪ {C} respected
 • བླ་མར་བྱེད་▫ bla mar byed▪ {C}guru-karoti▪ {C} respects; reveres; treat with respect
 • བླ་མེད་▫ bla med▪ {C}anuttama; anuttara▪ unsurpassed; highest; none higher▫ {C}supreme
 • བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་▫ bla med kyi rgyud▪ anuttarayogatantra ▪ Highest Yoga Tantra; Unsurpassed Yoga Tantra
 • བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་▫ bla med byang chub▪ unsurpassed enlightenment
 • བླ་རེ་▫ bla re▪ {LCh}vitāna▪ canopy
 • བླང་▫ blang▪ བླང། ལེན། བླངས། ལོངས།▫ blang / len/ blangs/ longs/▪ {C}gṛhṇāti▪ adopt; adopting; assume; take up; take; receive; assert; assertion▫ {C}seizes; grasp; take hold
 • བླང་དོར་▫ blang dor▪ adoptings and discardings; adopt and discard
 • བླང་ནས་▫ blang nas▪ {MSA}(√grah): gṛhītvā▪ having adopted; having assumed; having taken up
 • བླང་བ་▫ blang ba▪ བླང། ལེན། བླངས། ལོངས།▫ blang / len/ blangs/ longs/▪ {C}āyūha; (√āp): {MSA} āptum; {GD:703} upādeya▪ adopt; assume; take up; take; receive; assert; assertion▫ {GD:703} develop
 • བླང་བར་བྱ་བ་▫ blang bar bya ba▪ {C}pratigṛhṇāti▪ will adopt; object adopted; will assume; will take up ▫ {C}receives; accepts; acquires; take hold of
 • བླང་བྱ་བ་▫ blang bya ba▪ {MSA}pratigraha▪ object adopted
 • བླང་མེད་▫ blang med▪ {C}anugraha▪ non-adoption; non-assumption; not take up▫ {C}not take hold of; not seize upon; non-appropriation
 • བླངས་▫ blangs▪ བླང། ལེན། བླངས། ལོངས།▫ blang / len/ blangs/ longs/▪ {MSA,C}ātta; {C}ādatta;{C} saṃpratīcchita▪ adopt; assume; take up; receive; take; assert; assertion{BJ 10.6}▫ {C} Tenses: future, present, past, imperative appropriated; grasp; appropriate; welcome; assent to; vow; wish
 • བླངས་ཏེ་▫ blangs te▪ {C}gṛhamāṇu; {MSA}(upā √dā): upādāya▪ adopting; assuming; taking up; asserting▫ {C}seizing
 • བླུན་པ་▫ blun pa▪ {MV}mūrkha▪ dull; foolish; stupid; deluded▫ {PH}dull; foolish; stupid; deluded
 • བླུན་པོ་▫ blun po▪ {C}muha▪ dull; foolish; stupid; deluded▫ {PH}dull; foolish; stupid; deluded
 • བླུན་མོངས་མུན་པ་བཞིན་▫ blun mongs mun pa bzhin▪ {C} andha-bhūta▪ {C}quite blind
 • བླུན་རྨོངས་▫ blun rmongs▪ {PH}confused fool
 • བླུན་རྨོངས་མུན་པ་བཞིན་▫ blun rmongs mun pa bzhin▪
 • རྨོང་རྨོང་རྨོངས་རྨོངས་▫ rmong rmong rmongs rmongs▪ {C}mahāndha-bhūto▪ {C}quite blinded
 • བློ་▫ blo▪ {LCh,C,MSA,MV}buddhi; {MSA}mati; {GD:699} dhī▪ intelligence; awareness; knowledge; mind; intellect▫ {C}intellectual act(s); thought; resolve to; consciousness; {GD:699} conceptual mind Definitions: མཚན་ཉིད། རིག་པ་▫ mtshan nyid/ rig pa/▫ Definition: knowing; knowledge; {T} a knower; that which knows
 • བློ་ཀུན་རྫོབ་པ་▫ blo kun rdzob pa▪ བརྫབ་རྫོབ་བརྫབས་རྫོབས་ ▫ brdzab rdzob brdzabs rdzobs▪ conventional awareness
 • བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་▫ blo kha phyogs pa▪ directed
 • བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་▫ blo kha ma phyogs▪ has not turned the mind (towards){BJ 70.5}
 • བློ་འཁྲུལ་པ་▫ blo 'khrul pa▪ {MSA}śrānta-buddhi (=bhrānta-buddhi?)▪ mistaken awareness
 • བློ་གྲོས་▫ blo gros▪ {LCh,C,MSA}mati; {MSA} mata▪ intelligence; intelligent▫ {PH}intellect; intelligence; thought▫ {C}wisdom; understanding
 • བློ་གྲོས་དགེ་བ་▫ blo gros dge ba▪ {MSA}śubha-mati▪ virtuous intelligence
 • བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་▫ blo gros rgya mtsho▪ {PH}Sagaramati
 • བློ་གྲོས་ངན་པ་▫ blo gros ngan pa▪ {MSA}kumati▪ bad intelligence
 • བློ་གྲོས་ཅན་▫ blo gros can▪ {L}matimat▪ intelligent ▫ wise; clever; having intelligence; endowed with wisdom
 • བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་▫ blo gros chen po▪ {LCh}mahāmati▪ great intelligence; great intelligent one(s){LG}; p.n. of a Bodhisattva who is the main interlocuter in the Laṅkāvatāra-sūtra▫ {PH}Mahāmati [p.n. a bodhisattva, who is the main interlocuter in the Laṅkāvatāra-sūtra]
 • བློ་གྲོས་གཉིས་ཅན་▫ blo gros gnyis can▪ having two-pointed mind{S 15}
 • བློ་གྲོས་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བ་▫ blo gros thogs pa mi mnga' ba▪ མངའ་མངའ་མངའ་མངའ་▫ mnga' mnga' mnga' mnga' ▪ {MSA}avyāhata-mati▪ unhindered intelligence; unobstructed intelligence {T}
 • བློ་གྲོས་དང་ལྡན་པ་▫ blo gros dang ldan pa▪ {C}matimat ▪ intelligent▫ {C}wise; clever
 • བློ་གྲོས་ལྡན་▫ blo gros ldan▪ {AGP} matimān▪ {PH} intelligent
 • བློ་གྲོས་ནན་པ་▫ blo gros nan pa▪ certain intelligence (?); {T} earnest intelligence
 • བློ་གྲོས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་▫ blo gros rnam par g.yengs pa▪ {MSA}vikṣipta-mati▪ distracted intelligence {T}
 • བློ་གྲོས་མ་སྦྱངས་པ་▫ blo gros ma sbyangs pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {MSA}avyutpanna-mati▪ untrained intelligence
 • བློ་གྲོས་མ་སྨིན་པ་དང་ཡང་དག་པར་སྨིན་པ་▫ blo gros ma smin pa dang yang dag par smin pa▪ {MSA} apakva-saṃpakva-mati▪ non-maturation and complete maturation of intelligence
 • བློ་གྲོས་མི་ཟད་པ་▫ blo gros mi zad pa▪ {MSA} akṣayamati▪ Akṣayamati [p.n. of a Bodhisattva, the main interlocuter in the Akṣayamati-nirdeśa-sūtra]
 • བློ་གྲོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་▫ blo gros mi zad pa'i mdo Tenses: future, present, past, imperative ▪ akṣayamati-nirdeśa-sūtra▪ Teaching of Akṣayamati Sūtra, P. 842, vol. 34
 • བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པའི་མདོ་▫ blo gros mi zad pas bstan pa'i mdo▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ akṣayamati-nirdeśa-sūtra▪ Teaching of Akṣayamati Sūtra, P. 842, vol. 34
 • བློ་གྲོས་མཚོ་▫ blo gros mtsho▪ {PH}Sagaramati
 • བློ་གྲོས་ཞི་བ་▫ blo gros zhi ba▪ {C}śānta-mati▪ peaceful intelligence; pacified intelligence▫ {C}with calm determination
 • བློ་གྲོས་ཡང་དག་པར་སྨིན་པ་▫ blo gros yang dag par smin pa▪ {MSA}saṃpakva-mati▪ completely matured intelligence
 • བློ་གྲོས་ཡངས་པ་▫ blo gros yangs pa▪ {L}viśālamati ▪ extensive intelligence; p.n. of a Bodhisattva [the main interlocuter in the fifth chapter of the Saṃdhinirmocana-sūtra]
 • བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་▫ blo gros shin tu rnam dag▪ {L} suviśuddha-mati▪ very pure intelligence; p.n. of a Bodhisattva [the main interlocuter in the third chapter of the Saṃdhinirmocana-sūtra]
 • བློ་ངན་▫ blo ngan▪ {C}vimati▪ doubt; bad intelligence ▫ {C}perplexity; uncertainty; consternation
 • བློ་ངོ་▫ blo ngo▪ {PH}perspective▫ དེའི་ཚེ་རྣལ་འབྱོར་པའི་བློ་ ངོར་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལོག །▫ At that time, from the perspective of the yogi, all appearances of conventional phenomena disappear.▫ {Gön}
 • བློ་མངོན་གྱུར་པ་▫ blo mngon gyur pa▪ manifest awareness
 • བློ་ཅན་▫ blo can▪ {L}mati▪ intelligence; intelligent; with a mind▫ mind; intellect; thoughts; views
 • བློ་ཆུང་▫ blo chung▪ {C}alpa-buddhi▪ of little intelligence; small intelligence
 • བློ་ཆུང་བ་▫ blo chung ba▪ {C}parītta-ku-buddhika; {C} parītta-buddhayo (=svalpa)▪ of little intelligence; small intelligence▫ {C}his intelligence is limited and poor; people of limited intelligence
 • བློ་ཆེན་སྐྱེ་བ་▫ blo chen skye ba▪ {MSA}mahā-buddhy-udaya▪ arising of great intelligence
 • ་བློ་ཆོས་▫ blo chos▪ {GD: 245} mental property
 • བློ་མཆོག་གི་བདེ་བ་▫ blo mchog gi bde ba▪ {MSA} agra-buddhi-sukha▪ happiness of the highest intelligence
 • བློ་མཆོག་དང་ལྡན་པ་▫ blo mchog dang ldan pa▪ {MSA} agra-buddhitva▪ endowed with the highest intelligence
 • བློ་འཆང་▫ blo 'chang▪ mindful
 • བློ་གཏེར་▫ blo gter▪ treasury of wisdom{BR}
 • བློ་གཏེར་རྒྱལ་བ་▫ blo gter rgyal ba▪ {PH}victorious treasury of wisdom [epithet of Mañjuśrī]
 • བློ་ལྟ་▫ blo lta▪ awareness; mind
 • བློ་བརྟན་▫ blo brtan▪ sthiramati▪ Sthiramati [p.n. of one of Vasubandhu's three main disciples; wrote commentaries on several of Vasubandhu's works]
 • བློ་བརྟན་པར་▫ blo brtan par▪ {C}sthira-buddhiḥ (=cālayitum aśakyatvāt)▪ firmly intelligent; of firm intelligence; of steady intelligence
 • བློ་དང་ལྡན་▫ blo dang ldan▪ {MSA}buddhi▪ [intelligence-possessing]; intelligent; the intelligent; the wise
 • བློ་དང་ལྡན་པ་▫ blo dang ldan pa▪ {L,MSA}matimat; {C,MV}dhimat; {MV}dhīmat(tva)▪ [intelligence-possessing]; intelligent; the intelligent; the wise▫ {C}clever
 • བློ་དང་འཚམ་པ་▫ blo dang 'tsham pa▪ conformity with intellegence
 • བློ་དོན་མཐུན་▫ blo don mthun▪ factually concordang consciousness
 • བློ་དོན་དམ་པ་▫ blo don dam pa▪ ultimate awareness
 • བློ་ལྡན་▫ blo ldan▪ {C}matimat; {MSA}dhīmat; {MSA} buddhi-mattā; {MSA}buddhi-mattva▪ [intelligence-possessing]; the intelligent; the wise; an epithet Tenses: future, present, past, imperative of Bodhisattvas▫ {C}clever
 • བློ་ལྡན་པ་▫ blo ldan pa▪ {C}matimat; {MV}dhīmat(tva); {MSA}buddhimattā; {MSA}buddhimattva▪ [intelligence-possessing]; the intelligent; the wise; an epithet of Bodhisattvas▫ {C}clever
 • བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་▫ blo ldan byang chub sems dpa'▪ {PH}intelligent bodhisattvas
 • བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཞི་བ་▫ blo ldan byang chub sems dpa' sa bzhi ba▪ {PH}intelligent bodhisattvas of the fourth ground
 • བློ་ལྡོག་རྣམ་པ་བཞི་▫ blo ldog rnam pa bzhi▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ four reversals
 • བློ་གནོད་མེད་▫ blo gnod med▪ {N}nirvyatha-buddhi▪ non-defective awareness
 • བློ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་▫ blo gnod med la snang ba'i dbang gis bzhag pa▪ posited through the force of appearing to a non-defective awareness{BJ 55.3} བློ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ རང་གི་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་སྡོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་▫ blo gnod med la snang ba'i dbang gis bzhag pa ma yin par rang gi thun mongs ma yin pa'i sdod lugs kyi ngos nas grub pa▪ established by way of its own uncommon mode of existence without being posited through the force of appearing to a non-defective awareness
 • བློ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་▫ blo phyin ci log▪ {C}viparyasta buddhayas▪ mistaken awareness▫ {C}perverted
 • བློ་བུར་▫ blo bur▪ āgantuka▪ [misspelling of glo bur] adventitious{BJ 81.5}
 • བློ་བུར་བའི་དྲི་མ་▫ blo bur ba'i dri ma▪ adventitious defilements
 • བློ་སྦྱོང་▫ blo sbyong▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ mind-training
 • བློ་མ་བདེ་▫ blo ma bde▪ {PH}unhappy▫ ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་འཇོག་ལ་བློ་མ་བདེ་▫ [I am] unhappy with the proof of conventional valid cognition.▫ {dge 'dun chos 'phel; klu sgrub dgongs rgyan; Lopez; Changing Mind; p.74}
 • བློ་དམན་▫ blo dman▪ {C}parītta-buddhika▪ little intelligence{BR}▫ {C}of limited intelligence
 • བློ་ཞན་པ་▫ blo zhan pa▪ {C}alpa-buddhika; {C} durmedha▪ {C}of small intelligence; dull-witted
 • བློ་གཟུ་བོ་▫ blo gzu bo▪ {PH}open-minded
 • བློ་བཟང་གྲགས་པ་▫ blo bzang grags pa▪ Lo-sang-drag-ba (1357-1419) [monastic name of Dzong-ka-ba]
 • བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་▫ blo bzang chos kyi rgyal mtshan▪ Lo-sang-chö- kyi-gyel-tsen, the 1st Paṇ-chen Lama (1569-1662)
 • བློ་བཟང་དོན་སྒྲུབ་▫ blo bzang don sgrub▪ another name for En-sa-ba (dben sa pa), a famous yogi
 • བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་▫ blo bzang dpal ldan chos kyi grags pa▪ Lo-sang-bel-den Chö-gyi-drag-pa, the 5th Panchen Lama (1853/4-1882 ce)
 • བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་▫ blo bzang dpal ldan bstan pa'i nyi ma▪ བློ་བཟང་དཔལ་ལད། ན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།▫ blo bzang dpal lad/na bstan pa'i nyi ma phyogs las rnam rgyal/▪ [mind-good-glory-possessing-teaching-of-sun]; Lo-sang-bel-den Den-bay-nyi-ma, the 4th Panchen Lama (1781-1854 ce)
 • བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་▫ blo bzang dpal ldan ye shes▪ Lo-sang-bel-den-ye-shay, the 3rd Panchen Lama (1737/8-1780 ce)
 • བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་▫ blo bzang ye shes▪ Lo-sang-ye-shay, the 2nd Panchen Lama (1663-1737 ce)
 • བློ་བཟན་རྟ་དབྱངས་▫ blo bzan rta dbyangs▪ Lo-sang-da-yang (1867-1937); author of Investigation of the Limits of Pervasion With Respect to Awareness and Knowledge (blo rig gi mtha' dpyod; see below)
 • བློ་རབ་ཏུ་གནས་པ་▫ blo rab tu gnas pa▪ {MSA}dhī-saṃsthita▪ abide in awareness
 • བློ་རིག་▫ blo rig▪ Awareness and Knowledge▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་མངོན་སུམ་༢་རྗེས་དཔག་༣་བཅད་ཤེས་༤་ཡིད་དཔྱོད་༥་སྣང་ལ་མ་ངེས་༦་ཐེ་ཚོམ་༧་ལོག་ཤེས་▫ dbye ba/ 1 Tenses: future, present, past, imperative mngon sum/ 2 rjes dpag 3 bcad shes/ 4 yid dpyod/ 5 snang la ma nges/ 6 the tshom/ 7 log shes/▫ Divisions: (1) direct perceiver (pratyakṣa); (2) inferential cognizer (anumāṇa); (3) subsequent cognizer (paricchinna-jñāna); (4) correctly assuming consciousness (manaḥ parikṣā); (5) awareness to which the object appears but is not ascertained (aniyata-p
 • བློ་རིག་གི་མཐའ་དཔྱོད་▫ blo rig gi mtha' dpyod▪ Investigation of the Limits of Pervasion With Respect to Awareness and Knowledge, by Lo-sang-da-yang (blo bzang rta dbyangs, 1867-1937), in The Collected Works of rJe btsun blo bzang rta mgrin; vol. 5 (New Delhi: Lama Guru Deva, 1975)
 • བློ་རིག་གི་རྣམ་བཞག་▫ blo rig gi rnam bzhag▪ Presentation of Awareness and Knowledge, by Jam-yang-shay-ba ('jam dbyangs bzhad pa, 1648-1721), in The Collected Works of 'Jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje, vol. 15 (New Delhi: Ngawang Gelek Demo, 1973) བློ་རིག་གི་རྣམ་བཞག་ཉེར་མཁོ་ཀུན་འདུས་བློ་གསར་མིག་འབྱེད་▫ blo rig gi rnam bzhag nyer mkho kun 'dus blo gsar mig 'byed▪ Presentation of Awareness and Knowledge, Composite of All the Important Points, Opener of the Eye of New Intelligence, by Ge-shay Jam-bel-sam-pel (dge bshes 'jam dpal bsam 'phel), modern blockprint, n.p., n.d.
 • བློ་རིག་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་▫ blo rig bdun du dbye ba▪ division of knowledge and awareness into seven parts{BR}
 • བློ་རིགས་▫ blo rigs▪ {GD:310} typology of mind (a literary genre)
 • བློ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་▫ blo la snang ba'i dbang gis bzhag pa▪ posited by the force of appearing to the mind
 • བློ་ལ་འཛིན་▫ blo la 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ memorize
 • བློ་སེམས་མཚོ་▫ blo sems mtsho▪ {PH}Bodhisattva Rakṣita
 • བློ་གསར་▫ blo gsar▪ new awareness{BR}
 • བློ་གསར་མིག་འབྱེད་▫ blo gsar mig 'byed▪ opener of the eye of new awarenesses{BR}
 • བློ་གསལ་▫ blo gsal▪ clear intellect
 • བློ་གསལ་གླིང་▫ blo gsal gling▪ Lo-sel-ling College of Dre-pung Monastic University
 • བློ་གསལ་ལིང་▫ blo gsal ling▪ Lo-sel-ling ("Lucid Intelligence") College of Dre-pung Monastic University
 • བློ་ལྷན་སྐྱེས་▫ blo lhan skyes▪ {PH}an innate awareness
 • བློན་▫ blon▪ minister
 • བློན་པོ་▫ blon po▪ {C}amātya▪ {C}relative; minister; companion
 • བློན་པོ་རིན་ཆེན་▫ blon po rin chen▪ {MSA}pariṇāyaka-ratna▪ {PH}precious minister
 • བློན་པོ་རིན་པོ་ཆེ་▫ blon po rin po che▪ {MSA} pariṇāyaka-ratna▪ husband ? {T}
 • བློན་འབངས་▫ blon 'bangs▪ {PH}attending minister
 • བློའི་རྒྱུ་▫ blo'i rgyu▪ {MSA}buddhi-hetu▪ cause of awareness
 • བློའི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་▫ blo'i mchog dang ldan pa▪ {C} parama-buddhimat▪ {C}of the highest intelligence
 • བློའི་ཐ་སྙད▫ blo'i tha snyad▪ {GD:726} mental labels designating the consciousness that relates a name to an object
 • བློའི་ཐ་སྙད་▫ blo'i tha snyad▪ mental convention
 • བློའི་དབང་པོ་ལྔ་▫ blo'i dbang po lnga▪ {PH}five mental faculties
 • བློའི་གཞན་སེལ་▫ blo'i gzhan sel▪ བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་ ▫ bsal sel bsald seld▪ buddhy-ātmakānyāpoha▪ other-eliminator that is a mind; mental exclusion ▫ Definitions: མཚན་ཉིད། མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡང་ཡིན་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་▫ mtshan nyid/ ma yin dgag gi gzhan sel yang yin/ rtog pas sgro btags kyang yin pa'i gzhi mthun pa/▫ Definition: a Tenses: future, present, past, imperative common locus of being an other-eliminator that is an affirming negative and being superimposed by thought
 • བློའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་▫ blo'i yul du bya rung ba▪ suitable to be taken as an object of an awareness
 • བློས་རྟོགས་པ་▫ blos rtogs pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}buddhyā pratipattiḥ ▪ realized by an awareness {T}
 • བློས་བཞག་པ་▫ blos bzhag pa▪ posited by an awareness
 • བློས་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་ཡུལ་▫ blos yongs gcod kyi yul▪ object of mental discrimination
 • བློས་རིག་པར་བྱ་བ་▫ blos rig par bya ba▪ object of knowledge by a mind; {T} suitable to be known by an awareness
 • དབང་▫ dbang▪ {LCh}abhiṣeka; {LCh,MSA,MV}vaśa; {LCh,MSA,MV}vaśitā; {MSA,MV}vaśitva; {C} vaśayati (=labhate = paśyati); {C}vaśatā; {MSA} adhipa (e.g.: mokṣa-adhipa); {MSA,MV}ādhipatya; {MV}tantra; {MV}vibhutva; {MV}vaibhutva; adhi-ṣṭāna▪ control; power; monarch; initiation; empowerment; consecration; force▫ {C} sovereignty; powers; can; subjection
 • དབང་བསྐུར་▫ dbang bskur▪ {MV}abhiṣeka▪ bestowal of initiation; Tantric initiation
 • དབང་བསྐུར་བ་▫ dbang bskur ba▪ {C,MSA}abhiṣikta; {C,MSA}abhiṣeka; {MSA}abhiṣiktaka▪ bestowal of initiation; Tantric initiation▫ {C}consecrated; consectation
 • དབང་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་▫ dbang gi mi mthun pa'i phyogs▪ {MV}vibhutva-vipakṣa▪ concordance with empowerment/power
 • དབང་གིས་▫ dbang gis▪ {MV}ādhipatyatas; {MV} ādhipatyāt; {C}vaśatā▪ by the power of▫ {C} subjection
 • དབང་བགྱིད་པ་▫ dbang bgyid pa▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་ ▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}ādhipateya▪ {C} dominant function
 • དབང་སྒྱུར་▫ dbang sgyur▪ བསྒྱུར་སྒྱུར་བགྱུརད་གྱུརད་▫ bsgyur sgyur bsgyurd sgyurd▪ {MV}vaśa-vartana▪ control; subjugate
 • དབང་བསྒྱུར་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ dbang bsgyur ba'i yid la byed pa▪ {MSA}vaśavarti-manaskāra▪ mental contemplation of control
 • དབང་མངོན་▫ dbang mngon▪ indriya-pratyakṣa▪ sense direct perception/perceiver▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་▫ mtshan nyid/ rang gi thun mong ma yin pa'i bdag rkyen dbang po gzugs can pa las skyes pa'i rtog pa dang bral zhing ma 'khrul ba'i rig pa/▫ Definition: an awareness which is non-mistaken and free from conceptuality, and is produced from its own uncommon empowering condition, a physical sense-power{BR} Divisions: དབྱེ་བ། ༡་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་༢་སྒྲ་འཛིན་དབང་ མངོན་༣་དྲི་འཛིན་དབང་མངོན་༤་རོ་འཛིན་དབང་མངོན་༥་རེག་བྱ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་▫ dbye ba/ 1 gzugs 'dzin dbang mngon/ 2 sgra 'dzin dbang mngon/ 3 dri 'dzin dbang mngon/ 4 ro 'dzin dbang mngon/ 5 reg bya 'dzin pa'i dbang mngon/▫ Divisions: (1) sense direct perception apprehending a form; (2) sense direct perception apprehending a sound; (3) sense direct perception apprehending smell; (4) sense direct perception apprehending taste; (5) sense direct perception apprehending a tangib
 • དབང་མངོན་བཅད་ཤེས་▫ dbang mngon bcad shes▪ sense direct subsequent cognizer
 • དབང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་བཅད་ཤེས་▫ dbang mngon du gyur pa'i bcad shes▪ subsequent cognizer that is a sense direct perceiver
 • དབང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློ་▫ dbang mngon du gyur pa'i snang la ma nges pa'i blo▪ awareness to which an object appears but is not ascertained that is a sense direct perceiver
 • དབང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མ་▫ dbang mngon du gyur pa'i tshad ma▪ valid cognizer that is a sense direct perceiver
 • དབང་བཅས་པ་▫ dbang bcas pa▪ {C}sendriya▪ {C} concerning the faculties Tenses: future, present, past, imperative
 • དབང་བཅུ་▫ dbang bcu▪ {MSA}daśa vaśitāḥ▪ the ten powers [of a Buddha]
 • དབང་ཆེ་བར་གྲག་པ་▫ dbang che bar grag pa▪ {L} maheśākhya▪ eminence; eminent
 • དབང་མཆོག་ཐོབ་པའི་བློ་དང་ལྡན་▫ dbang mchog thob pa'i blo dang ldan▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}parama-vaśitva-labdha-buddhi▪ intelligence that obtains the highest power
 • དབང་རྟུལ་▫ dbang rtul▪ mṛdv-indriya▪ dull faculty; dull faculties
 • དབང་རྟེན་▫ dbang rten▪ support of a sense power; organ in which a sense power resides
 • དབང་ཐང་▫ dbang thang▪ power; power from previous actions; karmic power
 • དབང་ཐང་ཆེ་བ་▫ dbang thang che ba▪ authority; great authority; authoritative being
 • དབང་དུ་གྱུར་པ་▫ dbang du gyur pa▪ {L}vaśita; {C}vaśī-bhūta▪ empowerment; empower▫ {C}controlled; obedient; subdued; fully controlled
 • དབང་དུ་འགྱུར་▫ dbang du 'gyur▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་ ▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {MSA}vaśe vartate▪ empowerment; empower▫ controlled; obedient; subdued; fully controlled
 • དབང་དུ་འགྲོ་བ་▫ dbang du 'gro ba▪ {C}vaśaṃ gacchati ▪ {C}come under the sway of
 • དབང་དུ་བྱ་བ་▫ dbang du bya ba▪ {C}vaśī-karaṇa▪ done in terms of; in terms of; context{BJ 62.5}▫ {C} which are the work of
 • དབང་དུ་བྱས་▫ dbang du byas▪ adhikāra▪ done in terms of; treated in terms of; in terms of; in the context of{BJ 13.4}
 • དབང་དུ་བྱས་ནས་▫ dbang du byas nas▪ in terms of
 • དབང་དུ་བྱས་པ་▫ dbang du byas pa▪ {MV}adhikāra▪ done in terms of; treated in terms of; in terms of; in the context of
 • དབང་དུ་མ་གྱུར་པ་▫ dbang du ma gyur pa▪ {L}nirvaśita ▪ not empowered; uncontrolled; disobedient; not subdued
 • དབང་དུ་སོང་བ་▫ dbang du song ba▪ come under influence
 • དབང་རྡུལ་གྱི་ནང་པ་▫ dbang rdul gyi nang pa▪ Buddhist of dull faculties; Insider of dull faculties
 • དབང་ལྡན་▫ dbang ldan▪ {MSA}vaśin▪ powerful; powerful person
 • དབང་ལྡན་དང་བཅས་པ་▫ dbang ldan dang bcas pa▪ {C} seśāna▪ {C}round Iśāna
 • དབང་རྣམ་པ་བཞི་▫ dbang rnam pa bzhi▪ {MSA}catur-vidhā ... vaśitā▪ four types of power
 • དབང་རྣོན་▫ dbang rnon▪ tīkṣṇendriya▪ sharp faculty; sharp faculties
 • དབང་རྣོན་གྱི་དགེ་རྩ་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པ་▫ dbang rnon gyi dge rtsa yongs su ma smin pa▪ Buddhist of sharp faculties whose virtuous roots are not thoroughly ripened དབང་རྣོན་གྱི་དགེ་རྩ་ཡོངས་སུ་མ་སྨིན་པ[འི་ནང་པ་]▫ dbang rnon gyi dge rtsa yongs su ma smin pa['i nang pa]▪ Buddhist of sharp faculties whose virtuous roots are not thoroughly ripened; Insider of sharp faculties whose virtuous roots are not thoroughly ripened
 • དབང་པོ་▫ dbang po▪ {LCh,C,MSA,MV,GD}indriya; {C} akṣa; indra▪ Indra; faculty; sense power; power; sense faculty▫ {PH}organs; Indra▫ {C}sense organ; {GD:625} sense-basisའདོན་པའི་སྒོ་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་སོགས་དོད་དོ།▫ [Hence,] the male and female organs — the doors of expulsion — and so forth protruded.▫ {YJD} Divisions: དབྱེ་བ། ནང་གི་བེམ་པོའི་དབང་པོ་ལྔ་༡་མིག་གི་དབང་པོ་ ༢་རྣ་བའི་དབང་པོ་༣་སྣའི་དབང་པོ་༤་ལྕེའི་དབང་པོ་༥་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་བྱང་ ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་ལྔ་༡་དད་པ་༢་བརྩོན་འགྲུས་༣་དྲན་པ་༤་ཏིང་ངེ་འཛིན་༥་ཡེ་ཤེས་▫ dbye ba/ nang gi bem po'i dbang po lnga / 1 mig gi dbang po/ 2 rna ba'i dbang po/ 3 sna'i dbang po/ 4 lce'i dbang po/ 5 lus kyi dbang po/ byang chub phyogs kyi chos kyi dbang po lnga / 1 dad pa/ 2 brtson 'grus/ 3 dran pa/ 4 ting nge 'dzin/ 5 Tenses: future, present, past, imperative ye shes/▫ Divisions: the five [sense] powers which are internal form: (1) eye sense power; (2) ear sense power; (3) nose sense power; (4) tongue sense power; (5) body sense power · the five powers which are harmonies with enlightenment: (1) faith; (2) effort;
 • དབང་པོ་ལྔ་▫ dbang po lnga▪ {MV}pañcendriyatva▪ five sense powers
 • དབང་པོ་ལྔ་རྣམས་གཞན་གྱུར་▫ dbang po lnga rnams gzhan gyur▪ {MSA}pañcendriya-parāvṛtti▪ change of the five sense powers
 • དབང་པོ་ཉམས་པ་▫ dbang po nyams pa▪ {C}hīnendriya▪ inferior faculties▫ {C}cripple
 • དབང་པོ་རྟུལ་པོ་▫ dbang po rtul po▪ {L}mṛdv-indriya▪ dull faculties
 • དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་▫ dbang po thams cad tshim par byed pa▪ {MSA}sarva-(sattv)endriya-saṃtoṣaṇī▪ please all the senses {T}
 • དབང་པོ་དང་བཅས་པ་▫ dbang po dang bcas pa▪ {C} sendraka▪ {C}round Indra
 • དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ལྷ་རྣམས་▫ dbang po dang bcas pa'i lha rnams▪ {C}sendrakā-devā▪ {C}the gods round Indra
 • དབང་པོ་དུརྒ་▫ dbang po durg▪ six senses▫ Divisions: དབྱེ་བ། མིག་གི་དབང་པོ་རྣ་བའི་དབང་པོ་སྣའི་དབང་པོ་ལྕེའི་དབང་པོ་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་▫ dbye ba / mig gi dbang po / rna ba'i dbang po / sna'i dbang po / lce'i dbang po / lus kyi dbang po / yid kyi dbang po /▫ Div.: eye sense power, ear sense power, nose sense power, tongue sense power, body sense power, mental sense power
 • དབང་པོ་བསྡམས་པ་▫ dbang po bsdams pa▪ {C} saṃvṛtendriyatā▪ restrained faculties▫ {C} control his faculties
 • དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་▫ dbang po rno rtul▪ keenness of faculty; dull and sharp faculties
 • དབང་པོ་རྣོ་བ་▫ dbang po rno ba▪ tīkṣṇendriya▪ sharp faculties{BJ 30.3}
 • དབང་པོ་རྣོ་བ་ཉིད་▫ dbang po rno ba nyid▪ {MSA} tīkṣṇendriyatā▪ sharpness of faculties
 • དབང་པོ་རྣོན་པོ་▫ dbang po rnon po▪ {L}tīkṣṇendriya▪ sharp faculties
 • དབང་པོ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་▫ dbang po sna tshogs mkhyen pa'i stobs▪ power of exalted knowledge of the varieties of faculties
 • དབང་པོ་ཕྱལ་པ་▫ dbang po phyal pa▪ {C}prakṛtendriya ▪ {C}with his faculties controlled
 • དབང་པོ་འབྲིང་▫ dbang po 'bring▪ {C}madhyendriya▪ middling faculties▫ {C}one whose faculties are of a medium kind
 • དབང་པོ་མ་ཚང་བ་▫ dbang po ma tshang ba▪ {C} vikalpendriya▪ incomplete faculties▫ {C}deficient in faculties
 • དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་▫ dbang po gzugs can pa▪ rūpendriya▪ physical sense power
 • དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་▫ dbang po gzugs can pa las skyes pa▪ produced from a physical sense power{BR}
 • དབང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་ལ་མཁས་པ་▫ dbang po yongs su rdzogs par bya ba la mkhas pa▪ རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་▫ rdzogs rdzogs rdzogs rdzogs▪ {C}indriya-paripūri-kuśalatā▪ wise/skilled with respect to perfecting the faculties
 • དབང་པོ་རབ་དང་ཐ་མ་ཤེས་པར་བྱ་བ་▫ dbang po rab dang tha ma shes par bya ba▪ {C}indriya-parāpara-jñā(na)tā▪ {C}cognition of the higher and lower faculties (of others)
 • དབང་པོ་ལ་མཁས་པ་▫ dbang po la mkhas pa▪ {C} indriya-kuśala▪ wise with respect to the faculties ▫ {C}skilled in the faculties
 • དབང་པོ་སུམ་རྩེན་▫ dbang po sum rtsen▪ Indra’s Palace of Threefold Play
 • དབང་པོ་ལྷའི་▫ dbang po lha'i▪ {MSA}devendra▪ of the god, Indra {T}
 • དབང་པོའི་མངོན་སུམ་▫ dbang po'i mngon sum▪ indriya- Tenses: future, present, past, imperative pratyakṣa▪ sense direct perceiver/perception
 • དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་▫ dbang po'i mngon sum tshad ma▪ {PH}valid sense perception
 • དབང་པོའི་ཐོག་▫ dbang po'i thog▪ {PH}Indraketu [p.n. of a tathāgata]
 • དབང་པོའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་▫ dbang po'i rnam pa thams cad yongs su rdzogs pa▪ རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་རྫོགས་▫ rdzogs rdzogs rdzogs rdzogs▪ {C} sarvākāra-paripūrṇa-indriya▪ perfect/complete all aspects of the faculties▫ {C}faculties which are in every way perfect
 • དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་▫ dbang po'i spyod yul sna tshogs▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod ▪ {MSA}akṣa-vicitra-gocara▪ various objects of activity of the faculties
 • དབང་པོའི་ཡུལ་▫ dbang po'i yul▪ indriyaviṣaya▪ sense object
 • དབང་པོའི་རིམ་པ་ཡོད་པས་▫ dbang po'i rim pa yod pas ▪ {C}vimātratā-indriya▪ since there are stages of faculties {T}▫ {C}unequal endowment of faculties
 • དབང་ཕྱུག་▫ dbang phyug▪ {LCh,C,MSA}īśvara; {C} aiśvarya; {C}īśvaratā; {C}īśvarya▪ Īśvara; god; ruler; lord▫ {C}sovereignty; dominion
 • དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུ་▫ dbang phyug gi rgyu▪ {MSA} aiśvarya-hetu▪ cause of sovereignty
 • དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་▫ dbang phyug chen po▪ maheśvara▪ Maheśvara; Śiva
 • དབང་ཕྱུག་ནག་པོ་▫ dbang phyug nag po▪ īśvarakṛṣṇa▪ {PH}Īśvarakṛṣṇa
 • དབང་ཕྱུག་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་▫ dbang phyug sbyin par byed pa▪ {MSA}aiśvarya-dāna▪ giving to Īśvara
 • དབང་ཕྱུགས་▫ dbang phyugs▪ īśvara▪ {GD:275} god
 • དབང་བ་▫ dbang ba▪ {MSA}vaśin; {MV}vaśitā▪ powerful person; power
 • དབང་བར་བྱ་▫ dbang bar bya▪ དབང་བར་བྱ། བྱེད། བྱས། བྱེད།▫ dbang bar bya/ byed/ byas/ byed/▪ make powerful; empower
 • དབང་བར་བྱས་▫ dbang bar byas▪ དབང་བར་བྱ། བྱེད། བྱས། བྱེད།▫ dbang bar bya/ byed/ byas/ byed/▪ make powerful; empower
 • དབང་བར་བྱེད་▫ dbang bar byed▪ དབང་བར་བྱ། བྱེད། བྱས། བྱེད།▫ dbang bar bya/ byed/ byas/ byed/▪ make powerful; empower
 • དབང་བྱེད་པ་▫ dbang byed pa▪ {C}ādhipateya; {MSA} adhipati; {MV}ādhipatya; {MV}vibhutva▪ {C} dominant function
 • དབང་བྱེད་པ་ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད་▫ dbang byed pa thob pa'i mtshan nyid▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}vibhutva-prāpti-lakṣaṇatva ▪ the characteristic of attaining dominance/ sovereignty {T}
 • དབང་འབྱོར་བའི་གཟུགས་▫ dbang 'byor ba'i gzugs▪ form of one who has attained mastery
 • དབང་འབྲིང་▫ dbang 'bring▪ medium faculty▫ {PH} middling faculties
 • དབང་མེད་▫ dbang med▪ {C}vaśayati (=labhate = paśyati)▪ powerless▫ {C}can
 • དབང་མེད་རྗེ་བོའི་དབང་▫ dbang med rje bo'i dbang▪ {C} avaśāvaśa-bhartṛka▪ {C}submissive to the master who is not submissive to anyone else
 • དབང་མེད་གནོན་▫ dbang med gnon▪ {C}akāma-kāra▪ {C}what causes displeasure
 • དབང་བཙན་▫ dbang btsan▪ binding power; authority
 • དབང་ཤེས་▫ dbang shes▪ indriya-jñāna▪ sense-consciousness; main sense-consciousness; sense-cognition▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་ཐུན་ མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རིག་པ་▫ mtshan nyid/ rang gi thun mong ma yin pa'i bdag rkyen dbang po gzugs can pa la brten nas skye ba'i rig pa/▫ Definition: an awareness which arises in dependence upon its own uncommon empowering condition, a physical sense-power{BR} Divisions: དབྱེ་བ། ༡་མིག་ཤེས་༢་རྣ་ཤེས་༣་སྣ་ཤེས་༤་ལྕེ་ཤེས་༥་ལུས་ཤེས་▫ dbye ba/ 1 mig shes/ 2 rna shes/ 3 sna shes/ 4 lce shes/ 5 lus shes▫ Divisions: (1) eye Tenses: future, present, past, imperative consciousness; (2) ear consciousness; (3) nose consciousness; (4) tongue consciousness; (5) bodily consciousness
 • དབང་ཤེས་འཁོར་གྱི་སེམས་བྱུང་▫ dbang shes 'khor gyi sems byung▪ {PH}mental factors accompanying a sense consciousness
 • དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་▫ dbang shes dang yid shes gnyis▪ the two, sense consciousness and mental consciousness
 • དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་▫ dbang shes su gyur pa'i rtog med log shes▪ non-conceptual wrong consciousness that is a sense consciousness
 • དབའ་རླབས་▫ dba' rlabs▪ {PH}billowing waves
 • དབར་▫ dbar▪ {PH}between [Amdo dialect]
 • དབུ་▫ dbu▪ {LCh}śiras; {C}uttama-aṅgatā; {C}mūrti▪ head (hon.)▫ {C}body; figure
 • དབུ་སྙུང་▫ dbu snyung▪ {PH}oath on one's head
 • དབུ་བརྡོས་པ་▫ dbu brdos pa▪ {C}phenapiṇḍa▪ {C} mass of foam
 • དབུ་བ་▫ dbu ba▪ {PH}foam
 • དབུ་བ་རྡོས་པ་▫ dbu ba rdos pa▪ {C}phenapiṇḍa▪ {C} mass of foam
 • དབུ་བའི་གོང་བུ་▫ dbu ba'i gong bu▪ {PH}ball of foam
 • དབུ་མ་▫ dbu ma▪ {LCh,N}madhyama; mādhyamika▪ center; middle; middle way{N}; Mādhyamika [Proponent of the Middle Way]; Middle Way School
 • དབུ་མ་རྒྱན་▫ dbu ma rgyan▪ madhyamakālṃkāra▪ Śāntarakṣita's Ornament for the Middle Way
 • དབུ་མ་ཆེན་པོ་▫ dbu ma chen po▪ Great Middle Way
 • དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པ་▫ dbu ma thal 'gyur pa▪ prāsaṅgika-Mādhyamika; prāsaṅgikamādhyamika▪ Middle Way Consequence School; Prāsaṅgika-Mādhyamaka; Proponent of the Middle Way Consequence School
 • དབུ་མ་ཐལ་རང་▫ dbu ma thal rang▪ Mādhyamika Prāsaṅgikas and Svātantrikas{BJ 41.4}
 • དབུ་མ་སྣང་བ་▫ dbu ma snang ba▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ madhyamakāloka▪ Kamalaśīla's Illumination of the Middle Way
 • དབུ་མ་པ་▫ dbu ma pa▪ madhyamaka; mādhyamika▪ Middle Way School; Mādhyamaka; Proponents of the Middle; Proponent of the Middle Way; Proponent of the Middle Way School▫ རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་▫ rab tu mi gnas pa'i dbu ma pa▫ thoroughly non-abiding Mādhyamaka
 • དབུ་མ་པ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་▫ dbu ma pa dpa' bo rdo rje▪ the lama U-ma-pa Pa-wo-dor-jay (one of the teachers of Tzong-ka-pa) དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་བུདད་པཱ་ལི་ཏ། འགྲེལ་པ་པཱ་ལི་ཏ་ ▫ dbu ma rtsa ba'i 'grel pa budd pā li ta; 'grel pa buddh pā li ta▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ buddhapālita-mūla-madhyamaka-vṛtti▪ Buddhapālita's (sangs rgyas bskyangs) Commentary on [Nāgārjuna's "Treatise on the Middle" [P5242, vol. 95] དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ། ཚིག་གསལ་▫ dbu ma rtsa ba'i 'grel pa tshig gsal ba; tshig gsal ▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld ▪ mūla-madhyamaka-vṛtti-prasannapadā▪ Clear Words, Commentary on Nāgārjuna's) "Treatise on the Middle" [by Candrakīrti (zla ba grags pa); P5260, vol. 98]
 • དབུ་མ་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མ་▫ dbu ma rtsa ba'i 'grel pa shes rab sgron ma▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ prajñā-pradīpa-mūla-madhyamaka-vṛtti▪ Commentary on (Nagarjuna's) "Fundamental Treatise on the Middle": Lamp for "Wisdom" [by Bhāvaviveka (legs ldan 'byed), P5253, vol. 95]
 • དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་▫ dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab ces bya ba▪ prajñā-nāma-mūla-madhyamaka-kārikā▪ Fundamental Treatise on the Middle Way, Called "Wisdom", by Nāgārjuna (klu sgrub), P. 5224, vol. 95 Tenses: future, present, past, imperative དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་▫ dbu ma rtsa ba'i tshig le'ur byas pa shes rab ces bya ba'i rnam bshad rigs pa'i rgya mtsho▪ Ocean of Reasoning, Explanation of [Nāgārjuna's (klu sgrub)] "Treatise on the Middle Way," by Dzong-ka-ba (1357-1419), P. 6153, vol. 156. Varanasi: Ge-luk-pa Press, 1973.
 • དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་▫ dbu ma rang rgyud pa▪ svātantrika-mādhyamika▪ Middle Way Autonomy School
 • དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་▫ dbu ma la 'jug pa▪ madhyamākavatāra ; madhyamakāvatāra▪ Supplement to the Middle Way, by Candrakīrti (zla ba grags pa), P. 5261, 5262, vol. 98; Chandrakīrti's Supplement to (Nāgārjuna's) Treatise on the Middle
 • དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་▫ dbu ma la 'jug pa'i 'grel bshad▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ madhyamakāvatāra-ṭīkā▪ [Jaya-ānanda's] Commentarial Explanation of (Chandrakirti's) "Supplement to (Nagarjuna's) 'Treatise on the Middle'" [P5271, vol. 99] དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་▫ dbu ma la 'jug pa'i rgya cher bshad pa dgongs pa rab gsal▪ Illumination of the Thought, An Extensive Explanation of [Candrakīrti's] 'Supplement to the Middle Way', by Dzong-ka-ba, P. 6143, vol. 154; also: Dharmasala: Tibetan Cultural Printing Press, no date [often referred to as: dgongs pa rab gsal]▫ {GD:841} Dzong-ka-ba's (tsong kha pa) Clarification of the Thought, an Extensive Treatise on [Candrakīrti's] Introduction to the Madhyamika. Varanasi: Ge-luk-pa Press, 1973. དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་མཐའ་དཔྱོད་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་ཟབ་དོན་ཀུན་གསལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་▫ dbu ma la 'jug pa'i mtha' dpyod lung rigs gter mdzod zab don kun gsal bzang 'jug ngogs▪ Great Exposition of the Middle Way, by Jam-yang-shay-ba ('jam dbyangs bzhad pa), Buxaduor: Gomang, 1967
 • དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བཤད་པ་▫ dbu ma la 'jug pa'i bshad pa▪ madhyamakāvatāra-bhāṣya▪ Commentary on the 'Supplement to the Middle Way', by Candrakīrti (zla ba grags pa), P. 5263, vol. 98; Also: Dharmasala: The Council of Cultural and Religious Affairs of His Holiness the Dalai Lama, 1968
 • དབུ་མའི་རྒྱན་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་▫ dbu ma'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa▪ madhyamakālaṃkāra-kārikā ▪ Ornament of the Middle Way; by Śāntirakṣita (zhi ba 'tsho), P. 5284, vol. 101
 • དབུ་མའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་པ་རྟོག་གེ་འབར་བ་▫ dbu ma'i snying po'i 'grel pa rtog ge 'bar ba▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld ▪ madhyamaka-hṛdaya-vṛtti-tarkajvālā▪ Commentary on the Heart of the Middle": Blaze of Reasoning [by Bhāvaviveka (legs ldan 'byed), P5256, vol. 96]"
 • དབུ་མའི་སྙིང་པོའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་▫ dbu ma'i snying po'i tshig le'ur byas pa▪ madhyamaka-hṛdaya-kārikā▪ Essence of the Middle Way, by Bhāvaviveka (legs ldan 'byed), P. 5255, vol. 96
 • དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་▫ dbu ma'i lta khrid▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ Instructions on the View of the Middle Way{N}
 • དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་▫ dbu ma'i bstan bcos▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ madhyamaka-śāstra▪ Treatise on the Middle, by Nāgārjuna (klu sgrub), P. 5224, vol. 95
 • ཡར་▫ yar▪ {PH}upper; upward▫ དབུ་མའི་ཡར་▫ the upper opening of the central channel▫ {YJD}
 • དབུ་མའི་ལམ་▫ dbu ma'i lam▪ madhyama-pratipad; {MV}madhyama pratipat/pratipattiḥ▪ the middle way; the middle path{N}
 • དབུ་གཙུག་ཏོར་▫ dbu gtsug tor▪ prominent crown protrusion
 • དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ་▫ dbu gtsug tor dang ldan pa▪ endowment with a prominent crown protrusion
 • དབུ་ཤོག་▫ dbu shog▪ {PH}initial page; opening page
 • དབུག་གུ་▫ dbug gu▪ {PH}half-hour ("extended breath") [25 minutes]▫ ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་དབུག་གུའོ།▫ Sixty half-minutes [is] a half-hour.▫ Mi-pham; Svarodaya Tenses: future, present, past, imperative comm. 5a.6
 • དབུགས་▫ dbugs▪ {C}śvāsa; {MSA}lālenā (=lālanā?)▪ breath▫ {C}principle of life
 • དབུགས་རྔུབ་▫ dbugs rngub▪ to inhale
 • དབུགས་རྔུབ་པ་▫ dbugs rngub pa▪ āna; śvāsa▪ inhalation
 • དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་▫ dbugs phyi nang du rgyu ba ▪ རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་▫ rgyu rgyu rgyu rgyu▪ {C}ānāpāna-anusmṛti▪ movement of breath outward and inward; inhalation and exhalation of breath▫ {C}recollection of breathing
 • དབུགས་ཕྱིན་▫ dbugs phyin▪ {C}ucchvasita▪ {C} regained his breath
 • དབུགས་ཕྱིན་རྙེད་པར་▫ dbugs phyin rnyed par▪ {C} āśvāsa-prāpto-bhavati▪ {C}he feels relieved; breath
 • དབུགས་ཕྱིན་ཐོབ་པར་▫ dbugs phyin thob par▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C} āśvāsa-prāpto-bhavati▪ {C}he feels relieved; breath
 • དབུགས་ཕྱིན་ནས་▫ dbugs phyin nas▪ {C}āśvāsta▪ {C} recovered
 • དབུགས་ཕྱིན་པ་རྙེད་པ་ལགས་ཏེ་▫ dbugs phyin pa rnyed pa lags te▪ {C}āśvāsa-prāpto-bhavati▪ {C}he feels relieved; breath
 • དབུགས་དབྱུང་བ་▫ dbugs dbyung ba▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ let out the breath; exhale
 • དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་▫ dbugs 'byung rngub▪ ānāpana▪ exhalation and inhalation of breath
 • དབུགས་འབྱུང་པ་▫ dbugs 'byung pa▪ praśvāsa▪ exhalation of breath
 • དབུགས་འབྱུང་བ་▫ dbugs 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ praśvāsa▪ exhalation
 • དབུགས་སྦྱུང་བར་བགྱི་▫ dbugs sbyung bar bgyi▪ {C} āśvāsayema▪ {C}we shall help to recovery
 • དབུགས་མི་བདེ་▫ dbugs mi bde▪ {NOC} śvāsa; śvasana ▪ {PH}asthma
 • དབུགས་རླུང་▫ dbugs rlung▪ {PH}breath-wind
 • དབུང་▫ dbung▪ {L}madhya▪ middle
 • དབུའི་གཙུག་▫ dbu'i gtsug▪ {C}mūrdhan▪ {C}head; on his head; summits
 • དབུའི་གཙུག་ཏུ་▫ dbu'i gtsug tu▪ {C}mārdhani; {C} mūrdhan▪ {C}in the head; head; on his head; summits
 • དབུར་ལྡན་▫ dbur ldan▪ {C}mūrdhan▪ prominent▫ {C} head; on his head; summits
 • དབུལ་▫ dbul▪ དབུལ། དབུལ། འབུལ། ཕུལ།▫ dbul/ dbul/ 'bul/ phul/▪ {C}kṛśa; {C,L}daridra▪ offer; present; poor▫ {C}poverty (stricken)
 • དབུལ་པོ་▫ dbul po▪ {C,L}daridra▪ poor▫ {C}poverty (stricken)
 • དབུལ་པོར་གྱུར་▫ dbul por gyur▪ {L}daridra-bhūto▪ poor
 • དབུལ་ཕོངས་ཀུན་▫ dbul phongs kun▪ {PH}extreme poverty
 • དབུལ་བ་▫ dbul ba▪ {C}dāridriya▪ {C}offer; present; poor; poverty
 • དབུལ་བ་ཀུན་▫ dbul ba kun▪ {PH}extreme poverty
 • དབུལ་བོ་▫ dbul bo▪ {PH}starving
 • དབུས་▫ dbus▪ {LCh,L,MV,MSA}madhya▪ middle; center
 • དབུས་མཐའ་▫ dbus mtha'▪ {DASI 559.2} madhyānta-vibhāga▪ Discrimination of the Middle Way and the Extremes, attributed to Maitreya (byams pa), P. 5522, vol. 108
 • དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་▫ dbus mtha' rnam 'byed▪ madhyānta-vibhāga▪ Discrimination of the Middle Way and the Extremes, attributed to Maitreya (byams pa), P. 5522, vol. 108
 • དབུས་མཐའ་རྩ་འགྲེལ་▫ dbus mtha' rtsa 'grel▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ Tenses: future, present, past, imperative [Maitreya's] root text of and [Vasubandhu's] commentary on the Differentiation of the Middle and the Extremes (dbus dang mtha' rnam par 'byed pa, madhyāntavibhaṅga; P5522, vol. 108]
 • དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་▫ dbus dang mtha' rnam par 'byed pa▪ {MV}madhyānta-vibhāga ▪ Discrimination of the Middle Way and the Extremes, attributed to Maitreya (byams pa), P. 5522, vol. 108
 • དབུས་རྣམ་འབྱེད་པ་▫ dbus rnam 'byed pa▪ {MV} madhya-vibhāga▪ differentiation of the middle way
 • དབུས་བ་▫ dbus ba▪ {PH}central
 • དབུས་རུ་▫ dbus ru▪ {PH}district of Ü [n. of one of two districts of central Tibet (dbus)]
 • དབེ་བ་ཅན་▫ dbe ba can▪ sukhāvatī▪ Blissful Pure Land
 • དབེན་▫ dben▪ {C}viveka; vivikta (=ātma-ādi-sambandha-doṣa-rahitatvād); {MSA}vivekatā▪ isolation; solitary place; to be devoid of; solitude ▫ {C}isolated(ness)
 • དབེན་པ་▫ dben pa▪ {LCh,C}viveka; {LCh,MSA,C} vivikta; {C}virakta▪ isolation; solitary place; to be devoid of; solitude▫ hermit; · {C}free from passion; detachment; separation; fact that are isolated
 • དབེན་པར་བགྱིད་པ་▫ dben par bgyid pa▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}vivikta-kārika; {C} viviktatva▪ isolation; become/make isolated▫ {C}which brings about detachment; isolatedness
 • དབེན་པར་འགྱུར་བ་▫ dben par 'gyur ba▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}vivicyate▪ {C} become isolated
 • དབེན་པར་འདུག་▫ dben par 'dug▪ {L}rahogata▪ in a solitary place; gone to a solitary place
 • དབེན་ས་▫ dben sa▪ [solitude-place]; En-sa-ba; name of a famous yogi [also called Lo-sang-dön-drup (blo bzang don grub)]
 • དབེན་ས་པ་▫ dben sa pa▪ [solitude-place]; En-sa-ba; a famous yogi [also called Lo-sang-dön-drup (blo bzang don grub)]
 • དབོག་▫ dbog▪ དབོག་འབོགས། ཕོག་དབོགས།▫ dbog 'bogs/ phog dbogs/▪ give; bestow
 • དབོན་▫ dbon▪ དབོན་པོ།▫ dbon po/▪ nephew; grandson▫ {PH}grandson
 • དབོན་པོ་▫ dbon po▪ དབོན།▫ dbon/▪ nephew; grandson
 • དབོན་མ་▫ dbon ma▪ {PH}grand-daughter
 • དབོན་ཞང་▫ dbon zhang▪ {PH}son-in-law
 • དབོན་སྲས་▫ dbon sras▪ {PH}grandson
 • དབྱང་ཅན་མ་▫ dbyang can ma▪ sarasvatī▪ Sarasvatī
 • དབྱངས་▫ dbyangs▪ {LCh,MSA}ghoṣa; {MSA}svara ▪ melodiousness; voice; melody; tone; vowel▫ {PH}voice; speech▫ ཞིང་མཐའ་ཡས་པར་གོ་བར་བྱེད་པའི་རྗེས་སུ་སོང་བའི་དབྱངས།▫ zhing mtha' yas par go bar byed pa'i rjes su song ba'i dbyangs,▫ [It is] speech that embarks on bringing understanding to limitless buddha-fields.▫ {AMN} = Braarvig, v.2 p.438
 • དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་▫ dbyangs kyi yan lag drug cu▪ {PH}sixty types of melodies
 • དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པ་▫ dbyangs kyis bsnyad pa▪ {C} geya▪ {C}discourses in prose and verse mingled
 • དབྱངས་ཀྱིས་བསྙད་པའི་སྡེ་▫ dbyangs kyis bsnyad pa'i sde ▪ {C,MSA}geya▪ {C}discourses in prose and verse mingled
 • དབྱངས་སྙན་▫ dbyangs snyan▪ {PH}melody; melodious song
 • དབྱངས་སྙན་པ་▫ dbyangs snyan pa▪ {PH}melody; melodious song
 • དབྱངས་རྟ་སྙན་པོ་▫ dbyangs rta snyan po▪ {PH}melody; melodious song
 • དབྱངས་རྣ་སྙན་པོ་▫ dbyangs rna snyan po▪ {PH} melody; melodious song
 • དབྱངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་▫ dbyangs phun sum tshogs pa Tenses: future, present, past, imperative ▪ {C}svara-sampanna▪ {C}with a melodious voice
 • དབྱངས་ཡིག་▫ dbyangs yig▪ vowel
 • དབྱངས་གསལ་▫ dbyangs gsal▪ {PH}vowels and consonants▫ "あいうえお"ནས་འགོ་བརྩམས་པའི་རེའུ་ མིག་དང་པོ་ལ་ "དབྱངས་གསལ་ལྔ་བཅུ་”ཟེར།▫ nas 'go brtsams pa'i re'u mig dang po la dbyangs gsal lnga bcu zer;▫ The first table, which begins with "あいうえ お," is called "The Fifty Consonants and Vowels."▫ {TBRC} W20229 vol. 1; p.2
 • དབྱར་གྱི་རྔ་▫ dbyar gyi rnga▪ {PH}drums of thunder; dragon's voice
 • དབྱར་རྔ་▫ dbyar rnga▪ {PH}drums of thunder; dragon's voice▫ འབད་བསོད་ནམས་དབྱར་རྔའི་སྒྲས། ་་་▫ 'bad bsod nams dbyar rnga'i sgras;▫ By the sound of the dragon's voice of effort and merit, ...▫ Lung rtogs Nyi ma Rin po che; _'byung rtsis sngon 'gro gtsug lag sgo 'byed kyi lde mig_ colophon
 • དབྱིག་▫ dbyig▪ precious resources; treasure▫ {PH} precious resources▫ ནོར་གྱི་དན་པ་གསེར་དངུལ་དབྱིག་བསྐུར་ ནས། ་་་▫ Having bestowed the precious resources of gold and silver—the excellence of wealth ...▫ {GZ 69a.1}
 • དབྱིག་འཛིན་▫ dbyig 'dzin▪ {Negi} vasundharā; pṛthvī▪ {PH}treasure-bearing [realm]; Vasundhara ("Bearer of Treasure") [epithet of the earth]
 • དབྱིག་གི་སྙིང་པོ་▫ dbyig gi snying po▪ {Negi} hiraṇyagarbha; brahmā▪ {PH}Hiraṇyagarbha (Brahmā)▫ ནོར་གྱི་དན་པ་གསེར་དངུལ་དབྱིག་བསྐུར་ནས།▫ bestowing the precious resources of gold and silver—the excellence of wealth—ṇ̄▫ {GZ 69a.1}
 • དབྱིག་གཉེན་▫ dbyig gnyen▪ {MV}vasubandhu ▪ Vasubandhu [p.n. of the great Buddhist philosopher, author of the Abhidharmakośa and other works]
 • དབྱིག་པ་▫ dbyig pa▪ {C}daṇḍa▪ clubs▫ {C}stick; staff; the hollow arm of a lute
 • དབྱིག་དབྱུག་▫ dbyig dbyug▪ {C}daṇḍa▪ {C}stick; staff; the hollow arm of a lute
 • དབྱིངས་▫ dbyings▪ {C,MV,MSA}dhātu▪ sphere; sphere of reality; expanse; element; space; basic element ▫ {C}world
 • དབྱིངས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་▫ dbyings kyis sangs rgyas▪ elemental Buddha
 • དབྱིངས་མི་སྡུག་པ་▫ dbyings mi sdug pa▪ {C} duḥsaṃsthāna▪ {C}badly shaped
 • དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་▫ dbyings rig dbyer med▪ undifferentiable expanse and basic knowledge
 • དབྱིབས་▫ dbyibs▪ {LCh,C,MSA}saṃsthāna▪ shape
 • དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས་▫ dbyibs kyi gzugs▪ shape-form
 • དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་▫ dbyibs dang kha dog▪ saṃsthāna-varṇa▪ shape and color
 • དབྱུག་སྔོན་ཅན་▫ dbyug sngon can▪ {PH}Nīladaṇḍa
 • དབྱུག་པ་▫ dbyug pa▪ {C}daṇḍa▪ {C}stick; staff; the hollow arm of a lute
 • དབྱུང་བ་▫ dbyung ba▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {L}niḥsaraṇa▪ take out; remove; issue forth▫ arise; escape; go forth; banish; expel
 • དབྱེ་▫ dbye▪ དབྱེ། འབྱེད། ཕྱེ། ཕྱེས་སམ་འབྱེད།▫ dbye/ 'byed/ phye/ phyes sam 'byed/▪ bheda; {MV}vivecana; {C} vicarati▪ divide; separate; open; differentiate; to divide; division▫ {C}pass through; explain; wander(s about); behave; undo; course apart from
 • དབྱེ་ཆོས་▫ dbye chos▪ {GD:253} elements of a division
 • དབྱེ་ན་▫ dbye na▪ when one divides ...; if one divides ...
 • དབྱེ་ན་མི་མང་བ་▫ dbye na mi mang ba▪ {MSA}na bheda-bahulaḥ▪ when divided, there are not many [parts] {T}
 • དབྱེ་བ་▫ dbye ba▪ {C,MSA,MV}bheda {C}(=dharma-bheda); {MSA}prabheda; {L}bhedatā; {L}vigraha; vibhāga▪ divide; separate; open; differentiate; to divide; division▫ {C}distinguish; discriminate; conflict; quarrel; battle; separation; distinction; dissention; breaking up; break; differentiation; divided; differences; the one ... the other Tenses: future, present, past, imperative
 • དབྱེ་བར་བྱེད་▫ dbye bar byed▪ {C}bhedayitum (=nivartayitum)▪ dividing; to divide▫ {C}be diverted from
 • དབྱེ་བས་ཐ་དད་པ་▫ dbye bas tha dad pa▪ {MSA}bheda-bhinna▪ different through division {T}
 • དབྱེ་མེད་པ་▫ dbye med pa▪ {C}abheda▪ undifferentiated; undivided; non-difference▫ {C}unbroken
 • དབྱེ་གཞི་▫ dbye gzhi▪ basis of division▫ {GD:253} [conceptual] basis of a division
 • དབྱེན་▫ dbyen▪ dissention; punishment; trouble
 • དབྱེན་བཅོས་▫ dbyen bcos▪ [dissention-make]; dissention; punishment; trouble
 • དབྱེན་མེད་པ་▫ dbyen med pa▪ {C}abheda▪ non-dissention; no trouble▫ {C}undifferentiated; undivided; non-difference
 • དབྱེར་མ་མཆིས་ཉིད་▫ dbyer ma mchis nyid▪ {C} asaṃbhinna▪ {C}undifferentiated
 • དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་▫ dbyer mi phyed pa▪ {C}asaṃbhedana▪ {C}non-differentiatedness
 • དབྱེར་མེད་▫ dbyer med▪ {C}abheda; {C}asaṃbheda; {C}abhinna▪ undifferentiated; undivided▫ {C} undifferentiatedness; unbroken; not differentiated
 • དབྱེས་ཆེ་བ་▫ dbyes che ba▪ {C}pṛthu▪ large▫ {C} many; all; long; very much; broad; vast; large
 • དབྱོད་པ་▫ dbyod pa▪ vicāra▪ analysis
 • འབག་མ་▫ 'bag ma▪ {PH}mask
 • འབགས་རེངས་▫ 'bags rengs▪ {PH}riffraff
 • འབད་▫ 'bad▪ {C}yatna; {MSA}(√yat): yateta; {MSA}(√ghaṭ): ghaṭamāna; {MSA}(vyā √yam): vyāyacchate; {L}(√ghaṭ): ghaṭamāna; {C} vyāyacchati▪ strive; striving; make effort; make exertion; exertion▫ {C}strives; struggle; makes an effort; exert oneself
 • འབད་པ་▫ 'bad pa▪ {MSA,MV}yatna; {C}pariśrama; {C}samutsuka; {MSA}ghaṭana; {MV}vyāyāma▪ to strive; exertion; make effort; make exertion▫ continual study; zealous; endeavor
 • འབད་པ་ཆེན་པོས་བརྩོན་པ་ཆེར་བྱེད་པ་▫ 'bad pa chen pos brtson pa cher byed pa▪ {C}udyogam āpadyate ▪ {C}exert oneself; make an effort; make a great effort
 • འབད་པ་དང་བཅས་པ་▫ 'bad pa dang bcas pa▪ {MSA} yatna-vattva▪ with exertion {T}
 • འབད་པ་མི་མངའ་བར་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པ་▫ 'bad pa mi mnga' bar ye shes 'jug pa▪ {MSA}ayatnato jñāna-pravṛtteḥ▪ effortlessly engage wisdom; wisdom which engages effortlessly {T}
 • འབད་པ་མེད་པར་ཐར་པར་འགྱུར་▫ 'bad pa med par thar par 'gyur▪ {MSA}ayatna-mokṣa▪ become liberated without making effort
 • འབད་པ་བརྩོན་པ་ཆེར་བྱེད་པ་▫ 'bad pa brtson pa cher byed pa▪ {C}udyogam āpadyate▪ {C}exert oneself; make an effort; make a great effort
 • འབད་པའི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་▫ 'bad pa'i rnam pa bsgom pa ▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms ▪ {MSA}vyavasāyākāra-bhāvana▪ cultivate the aspect(s) of striving
 • འབད་པར་བྱ་▫ 'bad par bya▪ {MV}(√yat): yatiṣye▪ will strive; will make effort
 • འབད་པར་བྱའོ་▫ 'bad par bya'o▪ {C}vyāyacchati▪ one should strive; you should strive
 • འབད་པར་བྱེད་དོ་▫ 'bad par byed do▪ {C}udyogam āpadyate; {MSA}(vyā √yam): vyāyacchate▪ strive; striving; make effort; making effort▫ exert oneself; make a great effort
 • འབད་པར་བྱེད་པ་▫ 'bad par byed pa▪ {MSA}vyāvasāyika ▪ strive; striving; make effort; making effort
 • འབད་མེད་▫ 'bad med▪ {MSA}ayatna▪ nonstriving; non-striving; non-effort
 • འབད་མེད་པར་▫ 'bad med par▪ {MSA}vinā yatnaṃ▪ without striving; without making effort
 • འབད་རྩོལ་▫ 'bad rtsol▪ striving and exertion Tenses: future, present, past, imperative
 • འབད་རྩོལ་རགས་པ་▫ 'bad rtsol rags pa▪ coarse striving and exertion
 • འབབ་▫ 'bab▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ {C}pravahati; {MSA}syandana; {C}upayāti▪ descend; rain; flow; fall down; move downward; slope toward▫ {C}flow along; approach; submit to; come to
 • འབབ་པ་▫ 'bab pa▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ {C}pravahati; {C}pravaṇa; {MSA}pata; {C} prasrava▪ descend; rain; flow; fall down; move downward; slope toward▫ {C}prone to; flowing along
 • འབབས་▫ 'babs▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ descend; rain; flow; fall down; move downward; slope toward
 • འབའ་འཛར་▫ 'ba' 'dzar▪ vajra▪ {PH}vajra [arch. spelling]
 • འབའ་ཞིག་▫ 'ba' zhig▪ {C}kevalam; {MSA}kevala▪ only; sole; alone; soley
 • འབའ་ཞིག་མངོན་དགའ་ཞིང་▫ 'ba' zhig mngon dga' zhing▪ {C}abhinandamāno▪ {C}wholly delighting in
 • འབར་▫ 'bar▪ (√jval): {MSA}jvalate; {MSA}jvalana▪ burn; blaze up; blaze; catch fire; flaming; fire
 • འབར་བ་▫ 'bar ba▪ {LCh,C,L}jvalana; {C}jvalita; {C}uttapta▪ burn; blaze up; blaze; catch fire; flaming; fire▫ {C}burning; splendid; well-purified; refined
 • འབིར་གུང་འཇིག་རྟེན་མངོན་པོ་▫ 'bir gung 'jig rten mngon po▪ {GD:811} Dri-gung-jig-den-ngon-bo (1143-1217), first patriarch of the Dri-gung-ba branch of the Ga-gyu (bka' rgyud) school
 • འབིར་གུང་པ་▫ 'bir gung pa▪ {GD:811} Dri-gung-ba, a branch of the Ga-gyu (bka' rgyud) school
 • འབུ་ཅན་གྱི་▫ 'bu can gyi▪ {C}niruttamaka (=vipaḍumaka); {C}vidhūtaka▪ {C}worm-eaten; worm-eaten corpse
 • འབུགས་▫ 'bugs▪ དབུག་འབུགས། ཕུག་ཕུགས།▫ dbug 'bugs/ phug phugs/▪ pierce
 • འབུད་▫ 'bud▪ འབུད། འབུད། བུད། བུད། ཕུ། འབུད། ཕུས། འཕུས།▫ 'bud/ 'bud/ bud/ bud/ phu/ 'bud/ phus/ 'phus/ ▪ (1) set aside; throw out; (2) to blow
 • འབུམ་▫ 'bum▪ {L}śata-sahasra▪ 100,000
 • འབུམ་ཕྲག་▫ 'bum phrag▪ {L}śata-sahasra; {MSA}śata-sāhasrika▪ 100,000
 • འབུམ་ཕྲག་ཞེ་ལྔ་▫ 'bum phrag zhe lnga▪ {PH}four million five hundred thousand
 • འབུམ་ཚོ་▫ 'bum tsho▪ {PH}hundreds of thousands
 • འབུར་པོ་▫ 'bur po▪ {PH}protuberance
 • འབུལ་▫ 'bul▪ དབུལ། དབུལ། འབུལ། ཕུལ།▫ dbul/ dbul/ 'bul/ phul/▪ (upa √gam): {MSA}upagamayati; {MSA}upagama▪ offer; present
 • འབེབས་▫ 'bebs▪ དབབ། འབེབས། ཕབ། ཕོབ།▫ dbab/ 'bebs/ phab/ phob/▪ {MSA}parājaya; {MSA}vinirjaya▪ settle; cause to descend; fall; cast down
 • འབེབས་པ་▫ 'bebs pa▪ དབབ། འབེབས། ཕབ། ཕོབ།▫ dbab/ 'bebs/ phab/ phob/▪ {MSA}parajaya; {MSA} vinirjaya▪ settle; cause to descend; fall; cast down
 • འབོག་▫ 'bog▪ དབོག་འབོགས། ཕོག་དབོགས།▫ dbog 'bogs/ phog dbogs/▪ give; bestow
 • འབོགས་ཆོ་ག་▫ 'bogs cho ga▪ {PH}rites for deriving the most success
 • འབོགས་ཆོག་▫ 'bogs chog▪ {PH}rites for deriving the most success
 • འབོད་སྒྲ་▫ 'bod sgra▪ vocative case
 • འབོད་པ་▫ 'bod pa▪ {C}āhvāna▪ {C}(true) appelations
 • འབྱང་▫ 'byang▪ འབྱང་འབྱངས་བྱང་འབྱོངས་▫ 'byang 'byangs byang 'byongs▪ to be purified; to be cleansed
 • འབྱངས་▫ 'byangs▪ འབྱང་འབྱངས་བྱང་འབྱོངས་▫ 'byang 'byangs byang 'byongs▪ to be purified; to be cleansed
 • འབྱིན་▫ 'byin▪ དབྱུང། འབྱིན། ཕྱུང། ཕྱུངས།▫ dbyung / 'byin/ phyung / phyungs/▪ 'bras bu 'byin = (√phal): Tenses: future, present, past, imperative {MSA}phalasi▪ issue forth; take out; remove; root out
 • འབྱིན་པ་▫ 'byin pa▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {C}uddharati; {C}janayitrī; {MSA}udbheda (e.g.: udaka-dhāraṇa-udbheda); {MV}dāna; {MSA}tshig ... 'byin pa = vacana▪ issue forth; deliverance; produce; well (as in “tears well from the eyes”); take out; remove; root out▫ {C}rescues; pull out; begetter; genetrix
 • འབྱིན་པ་པོ་▫ 'byin pa po▪ {PU} sraṣṭā▪ {PH}creator
 • འབྱིན་པར་འགྱུར་རོ་▫ 'byin par 'gyur ro▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {C}uddharati ▪ issue forth; take out; remove; root out▫ {C} rescues; pull out
 • འབྱིན་པར་བྱེད་པ་▫ 'byin par byed pa▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་ ▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ issue forth; take out; remove; root out▫ {C}mire; mud; sink
 • འབྱིན་བྱེད་▫ 'byin byed▪ means of issuing forth
 • འབྱུག་▫ 'byug▪ བྱུག་འབྱུག་བྱུགས། བྱུགས།▫ byug 'byug byugs/ byugs/▪ verb: anoint; apply a salve7 noun: salve; ointment
 • འབྱུང་▫ 'byung▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {LCh}saṃbhava; (pra √bhū): {MSA} prabhavati; {MSA}prodbhūti; {C}-prabhāva; {C} prabhavo; {C}prādurbhāva; {MSA}saṃbhūta; (√jan): {MV}jāyate; {C}jāto; {L}jñato; {C}udaya; {C}-udaya; {C}niṣkrāmati (=abhiniṣkrāmati); {C} prasuta; {C}samāgamati (=prādurbhavanti);▪ to arise; come forth; emerge; occur; appear▫ {C} has come into being; gives rise to; come into being; depart; go off; come out of; leave (home life); brought about; origin; which has arisen; issued; manifestation; comes to be manifest; are brought along; are assembled
 • འབྱུང་ཁུངས་▫ 'byung khungs▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {LCh}ākara▪ (1) ablative case; (2) source
 • འབྱུང་གྱུར་▫ 'byung gyur▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ arisen from elements; elemental evolute
 • འབྱུང་འགྱུར་▫ 'byung 'gyur▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}saṃbhavati; {C} upapadyati; {C}vartate▪ arisen; arise▫ {C}be present; have at one's disposal; exist potentially; can possibly be; produce; proceeds
 • འབྱུང་འགྱུར་གྱི་རེག་བྱ་▫ 'byung 'gyur gyi reg bya▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ bhauta-spraṣṭavya ; bhautika-spraṣṭavya▪ tangible object arisen from elements; tangible object arisen from the elements; tangible object that is an elemental evolute
 • འབྱུང་འགྱུར་བ་▫ 'byung 'gyur ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}saṃbhavati; {C}āgamu; {C}utpatti▪ arisen; arise▫ {C}be present; have at one's disposal; exist potentially; can possibly be; attains; comes; come forth
 • འབྱུང་འཇུག་▫ 'byung 'jug▪ {PH}emerging and entering; inhalation and exhalation
 • འབྱུང་འཇུག་བྱས་པས་འབྱེད་པ་▫ 'byung 'jug byas pas 'byed pa▪ open by causing insertion and retraction
 • འབྱུང་ཉེ་བ་▫ 'byung nye ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ imminent
 • འབྱུང་སྟེ་▫ 'byung ste▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}prādurbhavati▪ arises; comes forth; emerges▫ {C}takes place; appears; one can see; manifest itself
 • འབྱུང་གནས་▫ 'byung gnas▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}ākara▪ [arise-place]; mine (as in “jewel mine”); source; place of origin
 • འབྱུང་པོ་▫ 'byung po▪ {MSA}bhūta▪ ghost
 • འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཇིགས་པ་སྤང་བ་▫ 'byung po rnams kyi 'jigs pa spang ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}bhaya-prahāṇa (bhūtānāṃ-) ▪ abandon fear of ghosts
 • འབྱུང་པོའི་གདོན་▫ 'byung po'i gdon▪ {C}bhūta-grahā; bhūta-graha▪ demon(s)▫ {C}those possessed by ghosts
 • འབྱུང་བ་▫ 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung Tenses: future, present, past, imperative byung byung▪ {LCh,MSA}bhūta; {C}abhutī; {C} sambhava; {C}bhavati; {MV}prabhavata; {C} upapadyati; {C}utpanna; {MSA,MV}utpāda; {MV}utpatti; {C}prasūta; {C}naiṣkramya; {C}nairyāṇika; {C}nirvṛtti; (pra √vṛt): {MV} pravartate; {MV}pravṛtti; {L}pravṛt-; {MV}anusāra (e.g.: sūt▪ element; arising; creature; arise; come forth; emerge; appear▫ {C}produce; has had; (has been) produced; has arisen; raised; appearance (in the world); leading forth; leaving home; (has been) begotten (by); be the offspring of becomes; stands; takes place; occurs; comes about; source; there can be; possibility; possi
 • འབྱུང་བ་ཆེ་▫ 'byung ba che▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}mahodaya▪ great element; great arising
 • འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་▫ 'byung ba chen po▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་ ▫ 'byung 'byung byung byung▪ mahābhūta▪ great element
 • འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་དག་▫ 'byung ba chen po bzhi po dag▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung ▪ {MSA}mahā-bhūtāni (catvāri-)▪ the four great elements
 • འབྱུང་བ་མཆིས་པ་▫ 'byung ba mchis pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་ ▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}utthāna▪ arise; arising; come forth▫ {C}coming into being
 • འབྱུང་བ་མ་མཆིས་པ་▫ 'byung ba ma mchis pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}na utthāna▪ not arise; non-arising; not come forth▫ {C}not coming into being
 • འབྱུང་བ་མེད་པ་▫ 'byung ba med pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་ ▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}aprādurbhāva; {C}asaṃbhava▪ not arise; non-arising; not come forth▫ {C}not coming into being; non-manifestation; unmanifested; impossiblity; make impossible
 • འབྱུང་བ་ཡིན་▫ 'byung ba yin▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}prādurbhūta▪ arise; come forth; is arisen▫ {C}(became) manifest; come out of
 • འབྱུང་བ་ལྷག་མ་རྣམས་▫ 'byung ba lhag ma rnams▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA} śeṣāni bhūtāni▪ the remaining elements {T}
 • འབྱུང་བའི་གནས་▫ 'byung ba'i gnas▪ {MSA} ākara▪ {PH}source
 • འབྱུང་བའི་བྱེ་བྲག་▫ 'byung ba'i bye brag▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ bhūta-viśeṣa▪ certain [physical] elements
 • འབྱུང་བའི་བྱེད་རྒྱུ་▫ 'byung ba'i byed rgyu▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MV}utpatti-kāraṇa▪ creative cause of arising
 • འབྱུང་བར་▫ 'byung bar▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}prasuta▪ arising; arisen▫ {C} issued
 • འབྱུང་བར་གྱུར་པའི་རེག་བྱ་▫ 'byung bar gyur pa'i reg bya ▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ bhūta-spraṣṭavya▪ tangible object which is an element; elemental tangible object▫ Divisions: དབྱེ་བ་༡་ས་༢་ཆུ་༣་མེ་༤་རླུང་▫ dbye ba/ 1 sa/ 2 chu/ 3 me/ 4 rlung /▫ Divisions: (1) earth (pṛthivī); (2) water (āp); (3) fire (tejas); (4) wind (vāyu)
 • འབྱུང་བར་འགྱུར་▫ 'byung bar 'gyur▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}utpattito bhavati; {C}utpadyate; {C}niryāti; {C}prādurbhavati; {C} pracarati▪ arises; arising; will arise; which is an element{D1}▫ {C}is produced; appear; arises; goes forth; proceeds; circulate; be observed; appears; spread
 • འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་▫ 'byung bar 'gyur ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}utpadyante; {C}bhavati▪ arises; arising; will arise; which is an element▫ {C}is produced; appear; arises; goes forth; becomes; stands; takes place; occurs
 • འབྱུང་བས་བྱས་པ་▫ 'byung bas byas pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་ ▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}bhūta-kṛta▪ made with elements {T}
 • འབྱུང་ཡོད་▫ 'byung yod▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}sambhava▪ {C}source; there can be; possibility; possible origin; make possible Tenses: future, present, past, imperative
 • འབྱེད་▫ 'byed▪ དབྱེ། འབྱེད། ཕྱེ། ཕྱེས་སམ་འབྱེད།▫ dbye/ 'byed/ phye/ phyes sam 'byed/▪ to separate; open; separate; differentiate{BJ}; opener{BR}
 • འབྱེད་སྡུད་སྒྲ་▫ 'byed sdud sgra▪ separating and connecting particles (?)
 • འབྱེད་པ་▫ 'byed pa▪ {N}racayati▪ to separate; open; separate; differentiate{BJ 34.4}; opener
 • འབྱེད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ་▫ 'byed par byed par 'gyur te▪ {C}bhedaṃ prakṣipati▪ {C}causes dissention
 • འབྱེས་པ་▫ 'byes pa▪ defined (as in “beautifully defined”)
 • འབྱོན་▫ 'byon▪ འབྱོན། འབྱོནད། བྱོན། བྱོནད།▫ 'byon/ 'byond/ byon/ byond/▪ come; arrive
 • འབྱོར་▫ 'byor▪ vibhutā▪ fortune; treasure; acquisitions
 • འབྱོར་རྒྱུ་▫ 'byor rgyu▪ {MSA}vibhutā-hetu▪ cause of fortune
 • འབྱོར་དང་མཐུན་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་▫ 'byor dang mthun spyod ye shes▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod ▪ {MSA}vibhutvānucara ... jñāna▪ wisdom which acts in accordance with [one's] fortune ? {T}
 • འབྱོར་པ་▫ 'byor pa▪ {MSA}vibhutva; {MSA}vibhūti; {MSA}aupayika; {MSA,MV}samṛddhi; {MSA} saṃpatti; {MSA}śliṣṭa; {C}samṛdhyayati; saṃpad ▪ fortune; treasure; acquisitions▫ {C}get accomplished
 • འབྱོར་པར་གྱུར་ཅིག་▫ 'byor par gyur cig▪ {C}samṛdhyate; {C}samṛdyantām▪ {C}get accomplished; foster
 • འབྱོར་བ་▫ 'byor ba▪ {LCh}saṃpanna; {MSA}saṃpatti; {C,MSA}samṛddhi; {MSA}vibhutva; {MSA}vibhūti; {MSA}śliṣṭa; {MSA}aupayika; saṃpad▪ fortune; treasure; acquisitions▫ {C}accomplish; succeed; affluence
 • འབྱོར་བའི་དུས་▫ 'byor ba'i dus▪ {MSA}saṃpatti-kāla▪ time of fortune; time of acquisition
 • འབྱོར་བའི་ཡེ་ཤེས་▫ 'byor ba'i ye shes▪ {MSA}vibhutva-jñāna▪ exalted wisdom of fortune; exalted wisdom of acquisition
 • འབྱོར་འབྲེལ་▫ 'byor 'brel▪ yoga▪ yoga; relatedness
 • འབྲ་གོ་ཅན་▫ 'bra go can▪ {GM3.1} kharjūrika▪ {PH} Kharjūrika
 • འབྲལ་▫ 'bral▪ འབྲལ། འབྲལ། བྲལ། བྲལ།▫ 'bral/ 'bral/ bral/ bral/▪ {MV}apagama; {MV}viśleṣa; visaṃyoga▪ to be devoid of; free from; lack; separate from
 • འབྲལ་བ་▫ 'bral ba▪ {C}visaṃyoga▪ to be devoid of; free from; lack; separate from▫ {C}disjoining from
 • འབྲལ་བ་མེད་▫ 'bral ba med▪ {C}avisaṃyoga▪ not devoid of; not lacking; not separate from▫ {C} undisjoined
 • འབྲལ་བ་ལ་སྒྲིབ་པ་▫ 'bral ba la sgrib pa▪ {MV}viśleṣa-apagama▪ obstructions to separation
 • འབྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་▫ 'bral ba'i sdug bsngal▪ {PH} suffering of self-denial
 • འབྲལ་བའི་བྱེད་རྒྱུ་▫ 'bral ba'i byed rgyu▪ {MV}viśleṣa-apagama▪ creative cause of separation
 • འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ་▫ 'bral bar 'gyur ro▪ {C} prativinodayati (=sarvathā-apanayanāt)▪ to be devoid of; become free from; lack; separate from ▫ {C}gets rid of
 • འབྲལ་བར་བྱེད་དེ་▫ 'bral bar byed de▪ {C}vivecayati (=vivekayati = paribāheti)▪ separate; estrange; disjoin▫ {C}dissuade
 • འབྲལ་བར་བྱེད་པ་▫ 'bral bar byed pa▪ {C}vivecanatā; {C}vivecayati▪ separate; estrange; disjoin▫ {C} dissuade; critical examination
 • འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་ཚིག་རྣམས་▫ 'bral bar byed pa'i tshig rnams▪ {C}viveka-padāni▪ {C}discouraging remarks
 • འབྲལ་བར་མི་བྱེད་པ་▫ 'bral bar mi byed pa▪ {C}avirahita ▪ not lacking; not separate from; not free from
 • འབྲལ་མེད་▫ 'bral med▪ {PH}continuously; inseparably; without separation
 • འབྲས་▫ 'bras▪ phala▪ effect; result; fruit▫ རང་འབྲས་▫ Tenses: future, present, past, imperative rang 'bras▫ own effect
 • འབྲས་ཆན་▫ 'bras chan▪ cooked rice; rice-pap
 • འབྲས་མཆོག་▫ 'bras mchog▪ {MSA}agra-phala▪ highest fruit; highest result
 • འབྲས་མཆོག་ལྡན་པ་▫ 'bras mchog ldan pa▪ {MSA} parama-phalāḍhya▪ having the highest fruit
 • འབྲས་དུས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་▫ 'bras dus kyi snying rje▪ compassion at the time of the effect
 • འབྲས་གནས་▫ 'bras gnas▪ phala-stha; phala-sthita▪ Abider in the Fruit
 • འབྲས་པུ་▫ 'bras pu▪ phala▪ effect
 • འབྲས་སྤུངས་▫ 'bras spungs▪ Dre-pung ("Rice Mound") Monastic University (founded in 1416), west of Lhasa, relocated to Mundgod, N.K., India in 1959
 • འབྲས་བུ་▫ 'bras bu▪ {C,L,MSA,MV}phala; {MSA} phalatva▪ effect; result; fruit▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ༡་བསྐྱེད་བྱ་༢་ཕན་གདགས་བྱ་▫ mtshan nyid/ 1 bskyed bya/ 2 phan gdags bya/▫ Definition: (1) that which is produced; (2) that which benefits Divisions: དབྱེ་བ་༡་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་༢་བདག་པོའི་འབྲས་བུ་༣་ རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་༤་སྐྱེས་བུས་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་༥་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་▫ dbye ba/ 1 rnam smin gyi 'bras bu/ 2 bdag po'i 'bras bu/ 3 rgyu mthun gyi 'bras bu/ 4 skyes bus byed pa'i 'bras bu/ 5 bral ba'i 'bras bu/▫ Divisions: (1) fruitional effect; (2) dominant/empowering effect; (3) causally concordant effect; (4) personally made effect; (5) separative effect
 • འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་▫ 'bras bu skye ba▪ {MSA}phalodaya▪ resultant-birth state; production of an effect; produce an effect
 • འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་སྙོམས་འཇུག་▫ 'bras bu skye ba'i snyoms 'jug▪ *kāryasamāpatti▪ resultant-birth meditative absorption
 • འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེན་པོ་▫ 'bras bu rgya chen po▪ vast fruit འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཐབས་ལ་དོན་དམ་པར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་▫ 'bras bu mngon du bya ba'i thabs la don dam par rnam par mi rtog▪ not conceptualized as ultimately the methods for actualizing the fruit
 • འབྲས་བུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་▫ 'bras bu mngon par 'grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}phalābhinirvartana (e.g.: buddhatva-phalābhinirvartana)▪ manifestly established effect
 • འབྲས་བུ་ལྔ་▫ 'bras bu lnga▪ {MV}pañca-phala▪ the five effects; the five fruits
 • འབྲས་བུ་ལྔ་བསྟན་པ་▫ 'bras bu lnga bstan pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}pañca-phala-saṃdarśana▪ teach/indicate the five effects
 • འབྲས་བུ་གཅིག་པ་▫ 'bras bu gcig pa▪ {PH}sameness of effect
 • འབྲས་བུ་ཆེ་▫ 'bras bu che▪ vṛhatphala; bṛhatphala▪ Great Fruit
 • འབྲས་བུ་ཆེ་བ་▫ 'bras bu che ba▪ {MV}mahā-phala; vṛhatphala▪ great effect; great fruit; Great Fruit (the third and highest level of the Fourth Concentration)
 • འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་▫ 'bras bu chen po▪ {MSA}mahā-phala▪ great effect; great fruit
 • འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་▫ 'bras bu chos sku▪ *phaladharmakāya ▪ fruit body of attributes; Truth Body, the fruit
 • འབྲས་བུ་ལྟར་འཚོ་བར་▫ 'bras bu ltar 'tsho bar▪ {C} phalopajīvya▪ {C}a life-giving fruit
 • འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་འདོད་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་▫ 'bras bu thun mong 'dod pa yid la byed▪ {MSA}sādhāraṇa-phalecchā-manasikāra▪ mental contemplation desiring the concordant effect
 • འབྲས་བུ་ཐོབ་▫ 'bras bu thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་ ▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}phala-prāpta▪ {C}one who has attained the fruit [of an Arhat]
 • འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་▫ 'bras bu thob pa'i khyad par▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}phala-prāpti-viśeṣa▪ feature/ attribute of attaining the effect {T}
 • འབྲས་བུ་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒྲིབ་པ་▫ 'bras bu rnam pa bzhi'i sgrib pa▪ {MSA}phalāvaraṇa (catur-vidha-)▪ the Tenses: future, present, past, imperative obstructions of the four fruits/effects
 • འབྲས་བུ་འཕེལ་བ་▫ 'bras bu 'phel ba▪ {MSA}phala-vṛddhi▪ impel an effect; increase the effect
 • འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་▫ 'bras bu byang chub chen po▪ {MSA}mahā-bodhi-phala▪ the fruit, great enlightenment
 • འབྲས་བུ་འབྱིན་▫ 'bras bu 'byin▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {MSA}(√phal): phalasi▪ issue forth fruit/effects {T}
 • འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་▫ 'bras bu 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་ ▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}phalodaya▪ give rise to an effect
 • འབྲས་བུ་འབྱོར་བ་▫ 'bras bu 'byor ba▪ {MSA}phala-samṛddhi▪ acquisition of the fruit
 • འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་▫ 'bras bu ma thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}aprāpte-phala▪ not attain the fruit; unattained fruit
 • འབྲས་བུ་མ་དམིགས་པ་▫ 'bras bu ma dmigs pa▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ non-observation of an effect
 • འབྲས་བུ་མེད་པ་▫ 'bras bu med pa▪ {MV}niṣphala▪ fruitless; non-effect; no effect; without an effect འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མངོན་ཤེས་དྲུག་ལ་འདོམས་པ་▫ 'bras bu myur du 'grub pa'i rgyu mngon shes drug la 'doms pa▪ guidance concerning the six clairvoyances causes of quickly achieving fruits
 • འབྲས་བུ་མྱོང་▫ 'bras bu myong▪ {MSA}phalānubhūti▪ experience an effect
 • འབྲས་བུ་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་▫ 'bras bu 'dzin pa'i yon tan ▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs ▪ {MSA}phala-parigraha-guṇa▪ qualities of apprehending the effect
 • འབྲས་བུ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་▫ 'bras bu yang dag par 'grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}phala-samudāgama▪ thorougly established effect
 • འབྲས་བུ་ཡོད་པ་▫ 'bras bu yod pa▪ {MSA}abandhya▪ fruitful; existent effect; have the fruit
 • འབྲས་བུ་ཡོད་པར་▫ 'bras bu yod par▪ {C}amogha(m); {C}avandhya▪ fruitfully; fruitful; not fruitless▫ {C}not barren; bear the fruit
 • འབྲས་བུ་རིན་ཆེན་▫ 'bras bu rin chen▪ precious fruit
 • འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་▫ 'bras bu la gnas pa▪ {N}phala-sthita▪ Abider in the Fruit{N}
 • འབྲས་བུ་ལ་དམིགས་པ་▫ 'bras bu la dmigs pa▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ observing the fruit
 • འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་▫ 'bras bu la zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {N}phala-pratipannaka▪ Approacher to the Fruit{N}
 • འབྲས་བུ་ཤེར་ཕྱིན་▫ 'bras bu sher phyin▪ fruit perfection of wisdom
 • འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཉིད་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་▫ 'bras bu sangs rgyas nyid mngon par 'grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་ འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}buddhatva-phalābhinirvartana▪ manifestly establish the fruit, Buddhahood
 • འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་རིགས་ཁྱད་པར་བྱ་བ་▫ 'bras bu'i sgo nas rigs khyad par bya ba▪ {MSA}phalato gotra-viśeṣaṇaṃ▪ special lineage from the point of view of effect
 • འབྲས་བུའི་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་▫ 'bras bu'i ngo mtshar che ba▪ {MSA}phalāścarya▪ greatly marvellous effect
 • འབྲས་བུའི་དངོས་པོར་མེད་▫ 'bras bu'i dngos por med▪ {MSA}phala-bhāvenāsat▪ does not exist as a thing which is an effect {T}
 • འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་▫ 'bras bu'i gtan tshigs▪ {GD:278} kāryahetu▪ effect reason▫ {GD:287} reasoning by effects
 • འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་▫ 'bras bu'i theg pa▪ phala-yāna▪ Effect Vehicle
 • འབྲས་བུའི་དོན་▫ 'bras bu'i don▪ {MSA}phalārtha▪ fruitional meaning {T}
 • འབྲས་མ་དམིགས་པ་▫ 'bras ma dmigs pa▪ kārya-anupalabdhi▪ nonobservation of an effect Tenses: future, present, past, imperative
 • འབྲས་ཡུམ་▫ 'bras yum▪ fruit Mother (perfection of wisdom)
 • འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེ་བའི་གཞི་ཤེས་▫ 'bras yum la nye ba'i gzhi shes▪ phalamūtamāturāsannıbhūtaṃ vastujñānam▪ knower of bases that is close to the fruit Mother
 • འབྲས་ཡུམ་ལ་རིང་བའི་གཞི་ཤེས་▫ 'bras yum la ring ba'i gzhi shes▪ phalamūtamāturdūrībhūtaṃ vastujñānam▪ knower of bases that is distant from the fruit Mother
 • འབྲས་ཡོད་▫ 'bras yod▪ {C}avandhya▪ fruitful; having the fruit; existent effect▫ {C}not barren; bear the fruit
 • འབྲི་▫ 'bri▪ འབྲི། འབྲི། བྲི། བྲི་▫ 'bri / 'bri / bri / bri - to diminish; or, bri / 'bri / bris / bris - to write {T}▪ {MSA}vyaya; ūnatva; nyūna▪ diminish; diminishing; grow less; write; dri (the female version of the yak)
 • འབྲི་དང་འཕེལ་▫ 'bri dang 'phel▪ {MV}hānivṛddhi▪ diminishment and increase
 • འབྲི་བ་▫ 'bri ba▪ {MSA}ūnatva; {MSA}nyūna▪ diminish; grow less; diminishment{BJ 38.1, quoting MSA}
 • འབྲི་བ་ལ་བརྟེན་པ་▫ 'bri ba la brten pa▪ {C}hīna-bhāgīya▪ in dependence upon diminishing▫ {C} what lowers
 • འབྲི་བར་མི་འགྱུར་▫ 'bri bar mi 'gyur▪ {MSA}na ... avahīyate▪ not become diminished; non-diminishment
 • འབྲི་ཞིང་འཕེལ་བ་▫ 'bri zhing 'phel ba▪ {MV}hānivṛddhi ▪ diminishment and increase
 • འབྲིང་▫ 'bring▪ {LCh,C,L,MSA}madhya; {MSA} vimadhyama▪ medium; middling▫ {C}middle; medium
 • འབྲིང་སྐོར་གསུམ་▫ 'bring skor gsum▪ the three middling cycles
 • འབྲིང་གི་ཆུང་ངུ་▫ 'bring gi chung ngu▪ madhyamṛdu▪ small of the middling
 • འབྲིང་གི་ཆེན་པོ་▫ 'bring gi chen po▪ madhyādhimātra▪ great of the middling
 • འབྲིང་གི་འབྲིང་▫ 'bring gi 'bring▪ madhyamadhya▪ middling of the middling
 • འབྲིང་པོ་▫ 'bring po▪ {MSA}madhya▪ middling; middle; the middle
 • འབྲིང་བ་▫ 'bring ba▪ {MSA}madhya▪ middling; middle; the middle
 • འབྲུ་▫ 'bru▪ {C}dhānya; {C}yavā▪ (1) grain [of barley; corn; etc.]; (2) letter▫ {C}corn; barley
 • འབྲུ་མར་▫ 'bru mar▪ {L}taila▪ oil; oil lamp
 • འབྲུག་▫ 'brug▪ thunder; dragon
 • འབྲུག་གི་▫ 'brug gi▪ {C}jūmūta▪ {C}like thunder
 • འབྲུག་གི་སྒྲ་དབྱངས་▫ 'brug gi sgra dbyangs▪ {MSA} megha-svara-ghoṣā▪ sound of thunder
 • འབྲུག་ཡུལ་▫ 'brug yul▪ Bhutan
 • འབྲུམ་ནག་▫ 'brum nag▪ smallpox
 • འབྲེ་པ་▫ 'bre pa▪ འབྲེ། འབྲེ། བྲེས། བྲེ།▫ 'bre/ 'bre/ bres/ bre/▪ spread out; enveloped
 • འབྲེལ་▫ 'brel▪ join; relate; connect; become connected
 • འབྲེལ་སྒྲ་▫ 'brel sgra▪ [connect-sound]; genitive case
 • འབྲེལ་པ་▫ 'brel pa▪ {LCh,MSA,MV}saṃbandha; {C} pratibandha; {MSA}abhisaṃbandha; {MSA} lalitā; {MSA}śliṣṭa(tva); {MSA}saṃbaddha; {MSA} sahita; {MV}saṃyoga▪ join; relate; connect; become connected; relation; related; relationship ▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཁྱོད་དེ་དང་ཐ་དད་གང་ཞིག་དེ་ལྡོག་སྟབས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལྡོག་དགོས་▫ mtshan nyid/ khyod de dang tha dad gang zhig de ldog stabs kyis khyod ldog dgos/ ▫ Definition: (1) it is different from that; and (2) it must cease by the power of that ceasing Divisions: དབྱེ་བ་༡་བདག་གཅིག་འབྲེལ་༢་དེ་བྱུང་འབྲེལ་▫ dbye ba/ 1 bdag gcig 'brel/ 2 de byung 'brel/▫ Divisions: (1) relation/related in the sense of being one entity (tadātmya-saṃbandha); (2) relation/related in the Tenses: future, present, past, imperative sense of arising from that (tadutpatti-saṃbandha)
 • འབྲེལ་པའི་དབང་▫ 'brel pa'i dbang▪ {MSA}saṃbandha-vaśa▪ power of joining; connecting power
 • འབྲེལ་པས་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་▫ 'brel pas sdug bsngal nyid ▪ {MV}saṃbandha-duḥkhatā▪ suffering due to connection
 • འབྲེལ་བ་▫ 'brel ba▪ {L}saṃbaddha; {C}anubaddha; {C}avanaddha; {C}baddha; {C}saṃbandha; {C} pinaddha▪ relationship; join; relate; connect; become connected; relation; related; connectives; related phenomena▫ {C}connected (with); pursue; joined; contained; bound; tied to; caught in; connection
 • འབྲེལ་བ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་▫ 'brel ba brtag pa'i rab tu byed pa▪ saṃbandha-parīkṣā-vṛtti▪ Analysis of Relations, by Dharmakīrti (chos kyi grags pa) P. 5713, vol. 130
 • འབྲེལ་བ་མེད་པའི་དོན་▫ 'brel ba med pa'i don▪ asamgatārtha▪ meaningless; unrelated; non-related things
 • འབྲེལ་བར་མ་ཡིན་པ་▫ 'brel bar ma yin pa▪ {C} asaṃbandha▪ non-connection; not joined; unconnected
 • འབྲེལ་ཟླ་▫ 'brel zla▪ related object
 • འབྲེལ་ཡུལ་▫ 'brel yul▪ *saṃbandha-viṣaya▪ object of relation
 • འབྲེས་▫ 'bres▪ འབྲེ། འབྲེ། བྲེས། བྲེ།▫ 'bre/ 'bre/ bres/ bre/ ▪ spread out; enveloped
 • འབྲོག་དཀོན་པ་▫ 'brog dkon pa▪ {C}aṭavī-kāntāra▪ {C} wild forest
 • འབྲོག་དགོན་པ་▫ 'brog dgon pa▪ {C}aṭavī-kāntāra▪ {C}wild forest
 • འབྲོག་པ་▫ 'brog pa▪ nomad
 • འབྲོག་མེ་ཤོར་བའི་གནོད་པ་▫ 'brog me shor ba'i gnod pa▪ {C}agnidāhe vartamāne▪ {C}a huge conflagration spreading
 • འབྲོག་ས་▫ 'brog sa▪ {PH}nomadic area
 • འབྲོང་▫ 'brong▪ wild yak
 • རྦ་▫ rba▪ vici▪ wave
 • རྦ་ཀློང་▫ rba klong▪ [wave-center]; whirlpool
 • རྦ་རླབས་▫ rba rlabs▪ vici▪ wave
 • རྦ་རླབས་འཁྲུགས་པ་▫ rba rlabs 'khrugs pa▪ འཁྲུག་འཁྲུག་འཁྲུགས་འཁྲུགས་▫ 'khrug 'khrug 'khrugs 'khrugs▪ {L} taraṅgabhaṅga▪ turmoil and breaking up (of limbs?)
 • རྦོ་ཕུག་པ་▫ rbo phug pa▪ pierced (?)
 • ལྦ་བ་▫ lba ba▪ goiter
 • ལྦུ་བ་རྡོས་པ་▫ lbu ba rdos pa▪ {C}phenapiṇḍa▪ {C} mass of foam
 • སྦ་▫ sba▪ སྦ། སྦ་འམ་སྦེད། སྦས། སྦས།▫ sba/ sba 'am sbed/ sbas/ sbas/▪ to conceal
 • སྦ་བ་▫ sba ba▪ {C}gupti; {C}-śālin▪ to conceal; concealment▫ {C}protection; in possession of
 • སྦ་བཞེད་རྒྱས་བསྡུས་▫ sba bzhed▪ {PH}Affirmation of sBa (sba bzhed)
 • སྦར་▫ sbar▪ སྦར། སྦོར། སྦརྡ། སྦོརྡ།▫ sbar/ sbor/ sbard/ sbord/▪ kindle
 • སྦལ་པ་▫ sbal pa▪ toad
 • སྦས་▫ sbas▪ སྦ། སྦ། སྦེད། སྦས། སྦས།▫ sba/ sba /sbed/ sbas/ sbas/▪ secret [past of sba, to conceal]
 • སྦས་དོན་▫ sbas don▪ secret meaning; hidden meaning
 • སྦས་པ་▫ sbas pa▪ secret [past of sba, to conceal]
 • སྦུབས་▫ sbubs▪ inside; interior; tube
 • སྦུབས་སྟོང་▫ sbubs stong▪ {PH}cavity; empty place
 • སྦེ་སེ་ཀོབ་▫ sbe se kob▪ movie theatre
 • སྦེད་པ་▫ sbed pa▪ conceal
 • སྦེད་པར་བྱེད་པ་▫ sbed par byed pa▪ conceal
 • སྦོ་▫ sbo▪ high Tenses: future, present, past, imperative
 • སྦོམ་པོ་▫ sbom po▪ gross contravention▫ {PH}thick; thickness▫ large; bulky; big; size
 • སྦྱང་▫ sbyang▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {C}viśodhana▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification
 • སྦྱང་དཀའ་▫ sbyang dka'▪ {MSA}sudurjayā; durjayā; {MSA}jīyate duḥkhaṃ▪ Difficult to Overcome
 • སྦྱང་དཀའ་བ་▫ sbyang dka' ba▪ sudurjayā; {MSA} durjayā; {MSA}jīyate duḥkhaṃ▪ Difficult to Overcome; Difficult to Overcome (fifth bodhisattva ground)
 • སྦྱང་བ་▫ sbyang ba▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {N}viśodhana▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification
 • སྦྱང་བར་བྱ་བ་▫ sbyang bar bya ba▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {MSA}sādhana▪ object/action of purification
 • སྦྱངས་▫ sbyangs▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {MSA}(√śudh): śodhayat; {C} saṃdhāvati; {MSA}kṛta▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification▫ {C} err about; run together
 • སྦྱངས་སྡོམ་▫ sbyangs sdom▪ {C}dhuta-vṛtta▪ {C} one who has behaved in accordance with ascetic practices
 • སྦྱངས་པ་▫ sbyangs pa▪ {C}dhūta; {MSA}uttāpanatā; {MSA}udagra; {MSA}vyutpanna▪ {C}ascetic practices
 • སྦྱངས་པ་▫ sbyangs pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {C}uttapta▪ purification; wash; purify; practice; train; purified; cleansed; purifying▫ {C}refined; splendid; well-purified
 • སྦྱངས་པ་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་▫ sbyangs pa mkhyen pa'i yon tan▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ the quality of knowledge through training {GZ 66a.6}
 • སྦྱངས་པ་མ་བྱས་པ་▫ sbyangs pa ma byas pa▪ {MV} aparikarmitā▪ not practiced purification
 • སྦྱངས་པ་ཡང་དག་སྡོམ་▫ sbyangs pa yang dag sdom▪ {C}dhūta-saṃlekha▪ {C}austere penance of the ascetic practices
 • སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་▫ sbyangs pa'i yon tan▪ {C}dhūta-guṇa▪ {C}qualities of an ascetic; ascetic practices
 • སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་སྡོམ་པ་མི་བཏང་བ་▫ sbyangs pa'i yon tan gyi sdom pa mi btang ba▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C}dhūta-guṇa-saṃlekha-anuvarjanatā▪ {C}the non-abandonment of the austere penances of the ascetic practices
 • སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་▫ sbyangs pa'i yon tan bcu gnyis▪ twelve qualities of the purified
 • སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པ་▫ sbyangs pa'i yon tan dang yo byad bsnyungs pa▪ {C}dhūta-guṇa-saṃlekha▪ {C}qualities of an austere ascetic; qualities of the ascetic practices
 • སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལེགས་པར་སྡོམ་པ་▫ sbyangs pa'i yon tan dang legs par sdom pa▪ {C}dhūta-guṇa-saṃlekha▪ {C}qualities of an austere ascetic; qualities of the ascetic practices
 • སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པ་▫ sbyangs pa'i yon tan yongs su brjod pa▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ {C}dhūta-guṇa-parikīrtana▪ {C} proclamation of ascetic qualities
 • སྦྱངས་འབྲས་▫ sbyangs 'bras▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ fruit of purification
 • སྦྱར་▫ sbyar▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord ▪ join; connect; affix; apply; prepare; establish; associate{BJ}; applied to (with preceding la){BJ 41.3} [past of sbyor]
 • སྦྱར་བ་▫ sbyar ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}anuga; {MSA}anusāra (e.g.: akṣa-gata-anusāra}; {MSA}bandha (e.g.: śloka-bandha) ▪ join; connect; affix; apply; prepare; establish; associate{BJ}; applied to (with preceding la){BJ 41.3} [past of sbyor]
 • སྦྱར་བར་བགྱི་▫ sbyar bar bgyi▪ {L}yojanīya▪ join; connect; affix; apply; prepare; establish; associate; joined▫ united; apply oneself; employ Tenses: future, present, past, imperative
 • སྦྱར་བར་བྱ་བ་▫ sbyar bar bya ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}prayojya; {MV} yojayitavya; {MV 3.16cd}yojya▪ should be joined/ connected/etc. {T}
 • སྦྱར་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་▫ sbyar bar smon lam 'debs pa▪ གདབ་འདེབས་བཏབ་ཐོབས་▫ gdab 'debs btab thobs▪ {MSA}prayojayituṃ praṇidadhāti▪ make wishes to join/connect ... ? {T} སྦྱར་བ། ལྡན་པ་▫ sbyar ba; ldan pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ yoga▪ conjunction; association
 • སྦྱར་བྱུང་▫ sbyar byung▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ sāṃyogika▪ manufactured{D1}
 • སྦྱར་བྱུང་གི་དྲི་▫ sbyar byung gi dri▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ sāmmyogika-gandha▪ manufactured odor
 • སྦྱར་བྱུང་གི་རྩ་བའི་ཁ་དོག་▫ sbyar byung gi rtsa ba'i kha dog▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ sāṃyogika-mūla-varṇa▪ manufactured primary color
 • སྦྱར་མ་དང་ལྷུང་བཟེད་འཆང་ཞིང་སྤྱོད་▫ sbyar ma dang lhung bzed 'chang zhing spyod▪ {C}saṃghāti-paṭapātra-cīvara-dhāraṇa▪ {C}(when) carrying his waist-cloth, robe, and almsbowl
 • སྦྱིན་▫ sbyin▪ སྦྱིན། སྦྱིན། བྱིན་ནམ་སྦྱིནད། བྱིན་ནམ་སྦྱིནད།▫ sbyin/ sbyin/ byin nam sbyind/ byin nam sbyind/▪ {MV} dāna▪ give; bestow; giving; gift; present; alms; donation
 • སྦྱིན་དུ་མེད་པ་▫ sbyin du med pa▪ {C}prāpyate▪ not giving; not given▫ {C}can be communicated; with na: cannot be communicated
 • སྦྱིན་བདག་▫ sbyin bdag▪ {C}dātā▪ benefactor {T} ▫ {PH}patron; benefactor; sponsor▫ {C}giver; granter
 • སྦྱིན་གནས་འགྱུར་▫ sbyin gnas 'gyur▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་ ▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}dakṣiṇīya▪ {C} worthy of gifts/donations; worthy of offerings
 • སྦྱིན་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་▫ sbyin gnas su gyur pa yin no▪ {C}dakṣiṇīyatāṃ gacchati▪ {C}arrives at/ reaches a state where he is worthy of receiving gifts
 • སྦྱིན་རྣམ་ཀྱི་ཆེན་▫ sbyin rnam kyi chen▪ {MSA}ucca-dāna-prakāra▪ great aspect of giving
 • སྦྱིན་པ་▫ sbyin pa▪ {LCh,L,MSA,MV}dāna; {C}dakṣiṇā; {C}deya; {MSA}dattaka (e.g.: śikṣā-dattaka); {MSA}visarga▪ verb: give; bestow; present7 noun: giving; gift; present; alms; donation▫ {C} offerings; that which he bestows
 • སྦྱིན་པ་བརྒྱུད་པ་▫ sbyin pa brgyud pa▪ {MSA}dāna-paraṃparā▪ give continually
 • སྦྱིན་པ་ནི་འབྲས་དང་བཅས་ཏེ་བྱིན་▫ sbyin pa ni 'bras dang bcas te byin▪ {MSA}sa-phalaṃ dānaṃ dattaṃ▪ bestow a gift together with the fruit [of giving] {T}
 • སྦྱིན་པ་པོ་▫ sbyin pa po▪ {MSA}dātṛ; {MSA}dāyaka▪ giver; donor སྦྱིན་པ་པོ་དང་སྦྱིན་པར་བྱ་བ་དང་ལེན་པ་པོ་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་▫ sbyin pa po dang sbyin par bya ba dang len pa po rnams su rnam par mi rtog pa▪ {MSA} dātṛ-deya-pratigrāhakāvikalpana▪ not conceiving of a giver, object given, or taker {T}
 • སྦྱིན་པ་པོ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་མི་འདོད་▫ sbyin pa po ni longs spyod mi 'dod▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}bhoga-dveṣṭṛ ... dātṛ▪ giver who does not desire resources
 • སྦྱིན་པ་པོ་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པ་▫ sbyin pa po brtse ba dang ldan pa▪ {MSA}dātā kṛpāluḥ▪ compassionate giver
 • སྦྱིན་པ་རྩོལ་བ་▫ sbyin pa rtsol ba▪ {C}dānāni dadāti (vicitrāṇī)▪ {C}gives various gifts
 • སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་▫ sbyin pa yongs su sbyong ba▪
 • སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {C}dakṣiṇā-pariśuddhi▪ thorough purity of gifts/ giving
 • སྦྱིན་པ་ལ་བརྒྱུད་པ་▫ sbyin pa la brgyud pa▪ {MSA} pāraṃpara (dāne-)▪ give continually
 • སྦྱིན་པ་ལ་འཇུག་▫ sbyin pa la 'jug▪ {MSA}dāne vartante ▪ engage in giving Tenses: future, present, past, imperative
 • སྦྱིན་པ་ལ་རྗེས་སུ་སྟོན་པ་▫ sbyin pa la rjes su ston pa▪
 • བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA} dāna-samanuśāsti▪ teach giving {T}
 • སྦྱིན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་▫ sbyin pa la sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}dāne prayogaḥ▪ training/engaging in giving
 • སྦྱིན་པ་ལ་སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་▫ sbyin pa la sems mnyam pa nyid▪ {MSA}dāne sama-cittatvam▪ equality of mind with respect to giving
 • སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་▫ sbyin pa la sogs▪ {MSA}dānādi▪ giving, etc.
 • སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་བྱས་པ་▫ sbyin pa la sogs pa ma byas pa▪ {MSA}akṛta ... dānādi▪ not perform giving, etc.
 • སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་▫ sbyin pa la sogs pa la rjes su yi rang ba▪ {MSA}dānādīnām anumodanā▪ joy of giving, etc.
 • སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ sbyin pa la sogs pa la sbyor ba yid la byed pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}dānādi-prayoga-manasikaraṇa▪ mental contemplation of practicing giving, etc.
 • སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་▫ sbyin pa la sogs pa'i don▪ {MSA}dānādi ... artha▪ object/meaning of giving, etc.
 • སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་འཇུག་པ་▫ sbyin pa la sogs pa'i yon tan la 'jug pa▪ {MSA}dānādi-guṇa-pravṛtti▪ engage in the qualities of giving, etc.
 • སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་▫ sbyin pa las byung ba'i bsod nams▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}dāna-mayaṃ puṇyaṃ▪ merit that arises from giving
 • སྦྱིན་པའི་གོ་སྒྲུབ་▫ sbyin pa'i go sgrub▪ achieving through the armor of giving
 • སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་▫ sbyin pa'i bdag po▪ {PH}patron; benefactor; sponsor
 • སྦྱིན་པའི་བདེ་བ་▫ sbyin pa'i bde ba▪ {MSA}dāna-sukha▪ happiness of giving
 • སྦྱིན་པའི་གནས་▫ sbyin pa'i gnas▪ {C}dakṣiṇīya▪ {C} worthy of gifts/donations/offerings
 • སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་རོ་▫ sbyin pa'i gnas su 'gyur ro ▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}dakṣiṇīyatām gacchati▪ {C}arrives at/reaches a state/condition where he is worthy of receiving gifts/donations/offerings
 • སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པ་▫ sbyin pa'i pha rol tu phyin pa dang ldan pa▪ {MSA}dāna-pāramitā-sahagata▪ having the perfection of giving
 • སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་▫ sbyin pa'i pha rol tu phyin pa la sogs pa▪ {MSA}dānādi-pāramitā▪ the perfections of giving, etc.
 • སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ་▫ sbyin pa'i pha rol tu phyin pa'i mthar gyis sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ serial training in the perfection of giving
 • སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་▫ sbyin pa'i phan yon▪ {MSA} dānānuśaṃsa▪ advantage of giving
 • སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་▫ sbyin pa'i phar phyin▪ perfection of giving
 • སྦྱིན་པའི་ཕུང་པོའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་▫ sbyin pa'i phung po'i rnam par smin pa▪ {MSA}dāna-skandhasya vipākaṃ▪ mature the collection of giving
 • སྦྱིན་པའི་དབང་▫ sbyin pa'i dbang▪ {MSA}dāna-vaśa▪ power of giving
 • སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་▫ sbyin pa'i 'bras bu▪ {MSA}dāna-phala▪ fruit/effect of giving
 • སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་▫ sbyin pa'i 'bras bu bde ba▪ {MSA}dānasya phalaṃ sukham▪ happiness, the fruit of giving
 • སྦྱིན་པའི་སྦྱིན་པ་▫ sbyin pa'i sbyin pa▪ {MSA}dāna-dāna ▪ the giving of giving
 • སྦྱིན་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་▫ sbyin pa'i tshogs sgrub▪ achieving through the collection of giving
 • སྦྱིན་པའི་ཡོན་ཏན་▫ sbyin pa'i yon tan▪ {MSA}dāna-guṇa ▪ qualities of giving Tenses: future, present, past, imperative
 • སྦྱིན་པའི་བསམ་པ་▫ sbyin pa'i bsam pa▪ {MSA}dānāśaya ▪ thought of giving; generous thought
 • སྦྱིན་པར་བགྱིད་པ་▫ sbyin par bgyid pa▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}dāyika▪ give; giver ▫ {C}what bestows
 • སྦྱིན་པར་བགྱིད་པ་མ་ལགས་པ་▫ sbyin par bgyid pa ma lags pa▪ {C}dātṛka▪ not a giver; not give▫ {C} donor
 • སྦྱིན་པར་འདུན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ sbyin par 'dun pa yid la byed pa▪ {MSA}dāna-cchanda-manasikāra▪ mental contemplation of the aspiration for giving
 • སྦྱིན་པར་བྱ་བ་▫ sbyin par bya ba▪ {L,MSA}deya {MSA} (e.g.: dātṛ-deya)▪ gift
 • སྦྱིན་པར་བྱེད་▫ sbyin par byed▪ {C}dāyaku; {MSA}dāne ... kṛtvā (√kṛ)▪ giving▫ {C}honor
 • སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་▫ sbyin par byed pa▪ (√dā): {C}dātrī; {MSA}dadat; {MSA}dāna (e.g.: aiśvarya-dāna); {MSA}(√yam): yacchanti▪ giving▫ {C}it bestows
 • སྦྱིན་པས་དགའ་བ་▫ sbyin pas dga' ba▪ {MSA}dāna-prīti ▪ joy of giving; joy from giving
 • སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདེ་▫ sbyin pas longs spyod khrims kyis bde▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ from giving, resources; from ethics, a good transmigration
 • སྦྱིན་བྱེད་▫ sbyin byed▪ {MSA}dātṛ; {MSA}dāyaka (e.g.: vara-guṇadhana-dāyaka; sugati-sthiti-dāyaka); {C} pradātā▪ giver; giving▫ {C}bestowal
 • སྦྱིན་རླབས་▫ sbyin rlabs▪ empowering blessing
 • སྦྱིན་ལ་མངོན་དགའ་ཡིན་པ་▫ sbyin la mngon dga' yin pa▪ {MSA}dānābhirata▪ manifest joy in giving
 • སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་▫ sbyin la sogs pa sgrub pa▪
 • བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}dānādi-pratipatti▪ establish giving, etc.
 • སྦྱིན་སྲེག་▫ sbyin sreg▪ {LCh}homa▪ burnt offering
 • སྦྱིན་སྲེགས་▫ sbyin sregs▪ burnt offering
 • སྦྱུང་དཀའ་བ་▫ byung dka' ba▪ {PH}difficult to tame
 • སྦྱོང་▫ sbyong▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {C}śuddhi▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification
 • སྦྱོང་བ་▫ sbyong ba▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {C}pariśodha▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification▫ {C}clean
 • སྦྱོང་བར་བྱེད་▫ sbyong bar byed▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {MSA}viśodhaka ▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification; one who...
 • སྦྱོང་བར་བྱེད་པ་▫ sbyong bar byed pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ {C} abhiṣyandayati▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification; one who...; the means of...▫ {C}softens; irrigates
 • སྦྱོང་བྱེད་▫ sbyong byed▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ purifier; washer; practitioner; trainer; cleanser; cleaner; the means of...
 • སྦྱོངས་▫ sbyongs▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification
 • སྦྱོངས་འབྲས་▫ sbyongs 'bras▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ fruit of purification/ washing/cleansing/purifying/practicing/training/ cleaning
 • སྦྱོད་▫ sbyod▪ [misspelling of spyod pa] practice
 • སྦྱོད་ལམ་▫ sbyod lam▪ behavior
 • སྦྱོར་▫ sbyor▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord ▪ {C}niyojayati; {C}prayojayati; {C}yujyate; {C}yojayati; {C}saṃprayukta; {MSA}prayukta; {MSA}prayoga▪ verb: join; connect; apply; affix; prepare; establish7 noun: application; preparation; exertion; joining; connection; endeavor; syllogism▫ {C}incite to; enjoin (upon); embark on; applies oneself; be engaged in; be joined to; practice; is tenable (to say); logical to equate [with negative: is not tenable (to say); Tenses: future, present, past, imperative not logical to equate]; apply oneself to; distribute (evenly); join up (with);
 • སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་▫ sbyor dngos mjug gsum▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ the three— preparation, actual [session], end [of session]
 • སྦྱོར་མཐའི་འབྲས་བུའི་ཡིད་བྱེད་▫ sbyor mtha'i 'bras bu'i yid byed▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ prayoganiṣṭhaphalamanaskāra▪ mental contemplation that is the fruit of final training
 • སྦྱོར་མཐའི་ཡིད་བྱེད་▫ sbyor mtha'i yid byed ▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ prayoganiṣṭhamanaskāra▪ mental contemplation of final training
 • སྦྱོར་བ་▫ sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C,MSA,MV,GD}prayoga; {C}prayogatā; (√yuj): {MSA}yojayanti; {MSA}yojana; {C,MSA} yoga; {C}yojayati; samaprayoga; {MSA}anuyoga; {MSA}niyojana; {MSA}saṃyojana; {MV} nibandhana; {C}śliṣyate; {MSA}yang dag par sbyor ba = saṃniyojana; sampad; saṃyoga▪ verb: join; connect; apply; affix; prepare; establish; practice 7 noun: preparation; connection; syllogism; application; exertion; joining; endeavor; fortune; conjunction▫ {PH}application; exertion▫ {C} work [the integration of theory and practice exercised by the Bodhisattva]; exert oneself; devotion; practice; junction; occupation; undertaking; matter for joining; apply oneself to; yoked to; distribute (evenly); join up (with); cling; exercise
 • སྦྱོར་བ་མཐའི་འབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་▫ sbyor ba mtha'i 'bras bu yid byed▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ prayoganiṣṭaphala-manaskāra▪ mental contemplation that is the fruit of final training
 • སྦྱོར་བ་མཐའི་ཡིད་བྱེད་▫ sbyor ba mtha'i yid byed▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ mental contemplation of final application
 • སྦྱོར་བ་དང་མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པ་དང་མཐར་ཐུག་པའི་ལམ་▫ sbyor ba dang mthong ba dang sgom pa dang mthar thug pa'i lam▪ {MSA}prayoga-darśana-bhāvanā-niṣṭhā-mārga▪ paths of preparation, seeing, and meditation, and final [i.e., no more learning]
 • སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་▫ sbyor ba dang ldan pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}prayoga-sahagata▪ endowed with application
 • སྦྱོར་བ་དེའི་འཛིན་སྟངས་མཉམ་ཉིད་▫ sbyor ba de'i 'dzin stangs mnyam nyid▪ prayogasya samatā▪ equality in the mode of apprehension of trainings [in a knower of bases]
 • སྦྱོར་བ་པ་▫ sbyor ba pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}prayogin; {MSA}prāyogika (e.g.: kramopalakṣaṇa-prāyogika; prativedha-prāyogika; saṃkhyopalakṣaṇa-prāyogika}▪ one who prepares; one who applies himself/herself
 • སྦྱོར་བ་བྱས་ནས་▫ sbyor ba byas nas▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ having performed the yoga
 • སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པ་▫ sbyor ba ma yin pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་ ▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}ayoga▪ non-application; non-preparation; non-connection▫ {C}non-junction; not a matter for joining
 • སྦྱོར་བ་མེད་པ་▫ sbyor ba med pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MV}aprayoga▪ non-application; non-preparation; non-connection
 • སྦྱོར་བ་རྩོམ་སྟེ་▫ sbyor ba rtsom ste▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}prayogān ārabhate ▪ begin application/preparation▫ {C}undertake exercises
 • སྦྱོར་བ་ལ་བརྟེན་པར་འགྱུར་ཏེ་▫ sbyor ba la brten par 'gyur te▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}ālīno bhavati▪ depend upon application/ connection▫ {C}clings to
 • སྦྱོར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་▫ sbyor ba la ldem por dgongs pa▪ intending translation སྦྱོར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ། བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་▫ sbyor ba la ldem por dgongs pa; bsgyur ba la ldem por dgongs pa▪ pariṇāmābhisaṃdhi ▪ indirectly intending translation; intending translation སྦྱོར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ། བསྒྱུར་བ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་▫ sbyor ba la ldem por dgongs pa/ bsgyur ba Tenses: future, present, past, imperative la ldem por dgongs pa▪ pariṇāmābhisaṃdhi▪ indirectly intending translation
 • སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བརྩོན་གྲུས་▫ sbyor ba las byung ba'i brtson grus▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ effort arising from application
 • སྦྱོར་བ་ལས་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་▫ sbyor ba las mi ldog pa nyid ▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA} prayogānirvartita▪ non-reversal from application/ preparation
 • སྦྱོར་བའི་སྐྱོན་▫ sbyor ba'i skyon▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {EO}prayogadoṣāḥ▪ faults of trainings; faults/defects of training
 • སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་▫ sbyor ba'i sgo nas▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}prayogatas▪ from the viewpoint of application/preparation/ training
 • སྦྱོར་བའི་སྒྲིབ་པ་▫ sbyor ba'i sgrib pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MV}prayogāvaraṇa▪ obstructions to application/preparation/training
 • སྦྱོར་བའི་སྔོན་དུ་▫ sbyor ba'i sngon du▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}ādi-prayogatas▪ prior to training
 • སྦྱོར་བའི་ཐབས་▫ sbyor ba'i thabs▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}prayogopāya▪ method/technique of training
 • སྦྱོར་བའི་མཐར་ཕྱིན་པར་སོང་བ་▫ sbyor ba'i mthar phyin par song ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}prayoga-paryanta-gamana▪ progress to completion of training
 • སྦྱོར་བའི་གནས་▫ sbyor ba'i gnas▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MV}prayogāvasthā▪ place of training; topic in training
 • སྦྱོར་བའི་བརྩོན་འགྲུས་▫ sbyor ba'i brtson 'grus▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA} prayoga-vīrya▪ effort in training
 • སྦྱོར་བའི་མཚན་ཉིད་▫ sbyor ba'i mtshan nyid▪ prayogalakṣāṇi▪ characteristics of trainings/ characteristics
 • སྦྱོར་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ sbyor ba'i yid la byed pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA} prāyogika-manaskāra▪ mental contemplation of training/trainees
 • སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན་▫ sbyor ba'i yon tan▪ prayogaguṇaḥ/ guṇaḥ▪ qualities of trainings
 • སྦྱོར་བར་བྱེད་▫ sbyor bar byed▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}niyojayati; {C} saṃsyandayati▪ training; train; joining; connecting▫ {C}incite to; enjoin (upon); unite with; agree with
 • སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ་▫ sbyor bar byed do▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}saṃsyandayati▪ {C}unite with; agree with
 • སྦྱོར་བྱུང་གི་དགེ་བ་▫ sbyor byung gi dge ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ virtues arising from application in this life
 • སྦྱོར་བྱེད་པ་▫ sbyor byed pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}niyojana; {C}prayujyati▪ training; train; joining; connecting▫ {C}incite to; enjoining; enjoin (upon); makes effort; unite with
 • སྦྱོར་ཚུལ་▫ sbyor tshul▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ mode/way of application
 • སྦྱོར་ཞིང་འབད་པ་ཆེར་རྩོལ་▫ sbyor zhing 'bad pa cher rtsol▪ {C}ceṣtate▪ {C}bestirs himself; be astir with སྦྱོར་བཞི་/སྦྱོར་བ་བཞི་▫ sbyor bzhi / sbyor ba bzhi▪ four trainings▫ complete training in all aspects (rnam kun mngon rdzogs sbyor ba), peak training (rtse mo'i sbyor ba), serial training (mthar gyis pa'i sbyor ba), and momentary training (skad cig ma'i sbyor ba) སྦྱོར་བཞི་/སྦྱོར་བ་བཞི་▫ sbyor bzhi / sbyor ba bzhi▪ four trainings▫ Comment: complete training in all aspects (rnam kun mngon rdzogs sbyor ba), peak training (rtse mo'i sbyor ba), serial training (mthar gyis pa'i sbyor ba), and momentary training (skad cig ma'i sbyor ba)
 • སྦྱོར་ལམ་▫ sbyor lam▪ prayoga-mārga▪ path of preparation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། དོན་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ don mngon rtogs/▫ Definition: clear realization of meaning Tenses: future, present, past, imperative Divisions: དབྱེ་བ། ༡་དྲོད་༢་རྩེ་མོ་༣་བཟོད་པ་༤་ཆོས་མཆོག་ ▫ dbye ba/ 1 drod/ 2 rtse mo/ 3 bzod pa/ 4 chos mchog▫ Divisions: (1) heat; (2) peak; (3) forbearance; (4) supreme mundane qualities
 • སྦྱོར་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་▫ sbyor lam rtse sbyor▪ path-of-preparation peak training; peak training of the path of preparation
 • སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་▫ sbyor lam bzod pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ forbearance level of the path of preparation
 • སྦྱོར་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་▫ sbyor lugs skyon can▪ faulty mode of structuring the statement
 • སྦྲ་སྟོད་ཚལ་▫ sbra stod tshal▪ {PH}upper Dra-tsal [region in Tibet]
 • སྦྲག་▫ sbrag▪ སྦྲག་སྦྲག་སྦྲགས། སྦྲགས།▫ sbrag sbrag sbrags/ sbrags/▪ connect; conjoin
 • སྦྲག་ཁང་▫ sbrag khang▪ post office
 • སྦྲགས་▫ sbrags▪ སྦྲག་སྦྲག་སྦྲགས། སྦྲགས།▫ sbrag sbrag sbrags/ sbrags/▪ connect; conjoin
 • སྦྲང་བུ་▫ sbrang bu▪ bhramara▪ bees
 • སྦྲང་མ་▫ sbrang ma▪ {L}bhramara▪ black bee
 • སྦྲང་མོ་▫ sbrang mo▪ {PH}beggar-woman
 • སྦྲང་རྩི་▫ sbrang rtsi▪ {L}madhu▪ honey; sweetness
 • སྦྲང་རྩིའི་རོ་▫ sbrang rtsi'i ro▪ {L}madhu-rasa▪ taste of honey
 • སྦྲན་ཏེ་▫ sbran te▪ {C}arocayati▪ {C}(solemnly) declare; announce
 • སྦྲུ་མ་▫ sbru ma▪ {C}gurviṇi(ya)▪ {C}pregnant
 • སྦྲུམ་མ་▫ sbrum ma▪ {C}gurviṇi(ya)▪ {C}pregnant
 • སྦྲུལ་▫ sbrul▪ snake
 • སྦྲུལ་གྱི་མདུད་པ་▫ sbrul gyi mdud pa▪ snake-knot
 • སྦྲུལ་གྱིས་གང་བར་▫ sbrul gyis gang bar▪ {C} vyāḍāvakīrṇa▪ among snakes▫ {C}infested with wild beasts
 • སྦྲུལ་གདུག་▫ sbrul gdug▪ {PH}poisonous snake
 • སྦྲུལ་གདུག་པ་▫ sbrul gdug pa▪ poisonous snake
 • སྦྲུལ་འཚོང་▫ sbrul 'tshong▪ {PU} veśya▪ {PH}snake-merchant; prostitute
 • སྦྲུལ་ཤད་▫ sbrul shad▪ {PH}ornamental 'shay' mark
 • སྦྲོ་བ་▫ sbro ba▪ delight
 • བྷ་ག་▫ bha ga▪ bhaga▪ vagina [transliteration of Sanskrit word bhaga]