तिब्बती-संस्कृत-आङ्लशब्दकोशः/ञ-थ

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search


 • ཉ་▫ nya▪ {LCh,C}matsya▪ fish
 • ཉ་གྲོ་དྷ་ལྟར་▫ nya gro dha ltar▪ {C} n-yagrodhavan▪ {C} like a fig tree
 • ཉ་གྲོ་དྷ་ལྟར་ཆུ་ཞེང་གབ་པ་▫ nya gro dha ltar chu zheng gab pa▪ {C} n-yagrodha-parimaṇḍalatā▪ {C}the circumference of his figure is like that of the fig tree
 • ཉ་ཊཱི་ཀཱ་▫ nya ṭī kā▪ ཉ་ཊིཀ་▫ nya Tik▪ Dispeller of Mental Darkness Commentary [on Maitreya's "Ornament for Clear Realization"]
 • ཉ་ཊིཀ་▫ nya ṭik▪ ཉ་ཊིཀ་▫ nya TIk'▪ Dispeller of Mental Darkness Commentary [on Maitreya's "Ornament for Clear Realization"]
 • ཉ་དང་ཉུང་མ་བསྲེས་པའོ་▫ nya dang nyung ma bsres pa'o ▪ to [absurdly] confuse fish with turnnips
 • ཉ་པ་▫ nya pa▪ {C}dhīvara▪ {C}fisherman
 • ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ▫ nya dbon kun dga' dpal ▪ {PH}Nya-won Kun-ga-pel (1300-1380 ce.)▫ {GD:310} Nya-bon-gun-ga-bal (1300-1380 ce.)
 • ཉག་གཅིག་▫ nyag gcig▪ uniquely▫ {PH}sole unique
 • ཉག་རེ་ལས་▫ nyag re las▪ {C}ekaika▪ {C}each one; a single one; one single; each single
 • ཉན་▫ nyan▪ ཉན། ཉན། ཉནད། ཉོནད།▫ nyan/ nyan/ nyand/ nyond/▪ {LCh}śrava; {MV}śravaṇa; {C}śruṇamāṇa ▪ hear; listen▫ {C}when he hears/learns
 • ཉན་ཐོས་▫ nyan thos▪ {LCh,L,C,MSA,MV}śrāvaka; {C} śīṣya▪ Hearer▫ {C}pupil; disciple
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་▫ nyan thos kyi dge 'dun▪ {C} śrāvaka-saṃgha▪ community of Hearers
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་▫ nyan thos kyi dgra bcom▪
 • གཞོམ་འཇོམས་བཅོམ་ཆོམས་▫ gzhom 'joms bcom choms▪ Hearer Foe Destroyer
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་▫ nyan thos kyi sgom lam▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ Hearer path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ nyan thos kyi rjes la mngon rtogs▫ Definition: Hearer subsequent clear realizer Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ ༢་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་༣་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་▫ dbye ba/ 1 nyan thos kyi sgom lam mnyam bzhag ye shes/ 2 nyan thos kyi sgom lam rjes thob ye shes/ 3 de gnyis gang rung ma yin pa'i nyan thos kyi sgom lam/▫ Divisions: (1) exalted wisdom of meditative equipoise of a Hearer's path of meditation; (2) exalted wisdom of subsequent attainment of a Hearer's path of meditation; and (3) Hearer's path of meditation that is neither of those two
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་▫ nyan thos kyi sgom lam mnyam bzhag ye shes▪ exalted wisdom of meditative equipoise of a Hearer's path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་ཡུལ་དུ་ གྱུར་པའི་བདག་མེད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang yul du gyur pa'i bdag med la rtse gcig tu mnyam par bzhag pa'i nyan thos kyi rjes la mngon rtogs▫ Definition: Hearer's subsequent realizer that is posited from the viewpoint of being set in one-pointed meditative equipoise on its object, selflessness Divisions: དབྱེ་བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཉན་ Tenses: future, present, past, imperative ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་▫ dbye ba/ nyan thos kyi sgom lam bar chad med lam/ nyan thos kyi sgom lam rnam grol lam/ de gnyis gang rung ma yin pa'i nyan thos kyi sgom lam mnyam bzhag ye shes/ ▫ Divisions: (1) uninterrupted paths of Hearer's paths of meditation; (2) paths of release of Hearer's paths of meditation; and (3) exalted wisdoms of meditative equipoise of Hearer's paths of meditation that are neither of those two
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ nyan thos kyi sgom lam bar chad med lam▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་ ▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ uninterrupted path of a Hearer path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་སྒོམ་སྤང་ཉོན་སྒྲིབ་ཀྱི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang gi ngos skal gyi spang bya sgom spang nyon sgrib kyi dngos gnyen du gyur pa'i nyan thos kyi rjes la mngon rtogs▫ Definition: a Hearer's subsequent clear realizer that serves as an actual antidote to its own respective objects of abandonment, these being the afflictive obstructions which are to be abandoned by the path of meditation Divisions: དབྱེ་བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ནས་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་བར་དགུ་▫ dbye ba/ nyan thos kyi sgom lam chung ngu'i chung ngu nas chen po'i chen po'i chen po'i bar dgu▫ Divisions [consist of] the nine ranging from the small of the small up to the great of the great of a Hearer path of meditation
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་▫ nyan thos kyi nges 'byed cha mthun▪ Hearer's partial concordance with definite discrimination
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རྟོགས་▫ nyan thos kyi chos mngon rtogs▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs ▪ Hearer's clear realizer of doctrine
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ nyan thos kyi rjes la mngon rtogs▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ Hearer's subsequent clear realizer
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་▫ nyan thos kyi thar pa cha mthun▪ Hearer's partial concordance with liberation
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་▫ nyan thos kyi theg pa▪ {MSA} śrāvaka-yāna▪ Hearer Vehicle
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་▫ nyan thos kyi theg pa la yang dag par zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {L} śrāvakayānasaṃprasthita▪ those engaged in the Hearer Vehicle
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་▫ nyan thos kyi mthar phyin pa'i lam▪ Hearer's path of completion
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་▫ nyan thos kyi mthong lam▪ Hearer path of seeing; Hearer's path of seeing ▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་འབྲས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་མ་སྐྱེས་གོང་གི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang 'bras nyan thos kyi sgom lam ma skyes gong gi nyan thos kyi bden pa mngon rtogs▫ Definition: Hearer clear realizer of truth that arises before its own effect, a Hearer path of meditation; · {T} Hearer's clear realizer of truth prior to generating its effect, a Hearer's path of meditation Divisions: ངོ་བོ་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ ཡེ་ཤེས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་▫ ngo bo sgo nas dbye na/ nyan thos kyi mthong lam mnyam bzhag ye shes/ nyan thos kyi mthong lam rjes thob ye shes/ de gnyis gang rung ma yin pa'i nyan thos kyi mthong lam/▫ Divisions from the point of view of entity: (1) exalted wisdom of meditative equipoise of a Hearer's path of meditation; (2) exalted wisdom of subsequent attainment of a Hearer's path of meditation; (3) Hearer's path of meditation that is neither of those
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་▫ nyan thos kyi mthong lam rjes thob ye shes▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ Hearer's exalted wisdom of subsequent attainment of a path of seeing▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཉན་ཐོས་ ཀྱི་མཐོན་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཡང་ཡིན་རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་རྫོགས་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ nyan thos kyi mthon lam bar chad med lam dang rnam grol lam gang rung ma yin pa'i nyan thos kyi mthong lam yang yin/ rang 'dren byed kyi rnam grol lam Tenses: future, present, past, imperative rdzogs rjes su byung ba'i cha nas bzhag pa'i nyan thos kyi bden pa mngon rtogs/▫ Definition: Hearer's clear realizer of truth which is posited from the viewpoint of: (1) being a Hearer's path of seeing which is neither an uninterrupted path nor a path of release of a Hearer's path of seeing; and (2) arises after the completion of the
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་▫ nyan thos kyi mthong lam mnyam bzhag ye shes▪ Hearer's exalted wisdom of meditative equipoise ▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་ གི་བདག་མེད་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉན་པར་བཞག་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang yul du gyur pa'i gang zag gi bdag med la rtse gcig tu mnyan par bzhag pa'i nyan thos kyi bden pa mngon rtogs/▫ Definition: Hearer clear realizer of truth which is set in one-pointed meditative equipoise on its object, the selflessness of persons Divisions: དབྱེ་བ། ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཉན་ཐོས་ ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་▫ dbye ba/ nyan thos mthong lam bar chad med lam/ nyan thos kyi mthong lam rnam grol lam/ de gnyis gang rung ma yin pa'i nyan thos kyi mthong lam mnyam bzhag ye shes/▫ Divisions:(1) uninterrupted path of a Hearer path of seeing; (2) path of release of a Hearer path of seeing; (3) exalted wisdom of meditative equipoise of a Hearer path of seeing that is neither of those two
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ nyan thos kyi mthong lam bar chad med lam▪ uninterrupted path of a Hearer's path of seeing ▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ nyon sgrib kun btags kyi dngos gnyen du gyur pa'i nyan thos kyi bden pa mngon rtogs/▫ Definition: Hearer's clear realizer of truth that is an actual antidote to the artificial afflictive obstructions Divisions: དབྱེ་བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒད་ཆོས་བཟོད་བཞི་དང་རྗེས་བཟོད་བཞི་▫ dbye ba/ nyan thos kyi mthong lam bzod pa brgad/ chos bzod bzhi dang rjes bzod bzhi/▫ Divisions: the eight forbearances of a Hearer's path of seeing (the four doctrinal forbearances and the four subsequent forbearances) ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོན་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཡང་ཡིན།་ རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་རྫོགས་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས།▫ nyan thos kyi mthon lam bar chad med lam dang rnam grol lam gang rung ma yin pa'i nyan thos kyi mthong lam yang yin/ rang 'dren byed kyi rnam grol lam rdzogs rjes su byung ba'i cha nas bzhag pa'i nyan thos kyi bden pa mngon rtogs/▪ Hearer's clear realizer of truth which is posited from the viewpoint of: (1) being a Hearer's path of seeing which is neither an uninterrupted path nor a path of release of a Hearer's path of seeing; and (2) arises after the completion of the path of rele
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་དད་པའི་ས་▫ nyan thos kyi dad pa'i sa▪ Hearer's ground of belief
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་▫ nyan thos kyi rnal 'byor mngon sum▪ Hearer's yogic direct perceiver
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་འཕགས་པ་▫ nyan thos kyi 'phags pa▪ śrāvaka-ārya▪ Hearer Superior
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་འམ་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་▫ nyan thos kyi byang chub 'am rang sangs rgyas kyi byang chub▪ {MSA}śrāvakabodhiṃ pratyekabodhiṃ vā▪ Hearer's enlightenment or a Solitary Realizer's enlightenment {T}
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་▫ nyan thos kyi sbyor lam▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ śrāvaka-prayoga-mārga▪ Hearer's path of preparation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་འབྲས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མ་སྐྱེས་གོང་གི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དོན་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang 'bras nyan thos kyi mthong lam ma skyes gong gi nyan thos kyi don mngon rtogs/▫ Definition: Hearer clear realizer of meaning that arises before its own effect, a Hearer path of seeing Divisions: དབྱེ་བ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་རྩེ་མོ་བཟོད་པ་ཆོས་མཆོག་▫ dbye ba/ nyan thos kyi sbyor lam drod/ rtse mo/ bzod pa/ chos mchog▫ Divisions: Hearer's (1) heat; (2) peak; (3) forbearance; (4) supreme mundane qualities paths of preparation
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་མི་སློབ་ལམ་▫ nyan thos kyi mi slob lam▪ śrāvaka-aśaikṣa-mārga▪ Hearer's path of no more Tenses: future, present, past, imperative learning▫ {PH}Hearer's path of no more learning▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ nyan thos kyi lam gyi bgrod pa mthar phyin pa'i mngon rtogs/▫ Definition: a clear realizer of one who has completed the progress of a Hearer's path Divisions: དབྱེ་བ། ༡་སྤང་བྱ་གཅིག་ཆར་བའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་ མཁྱེན་པ་༢་སྤང་བྱ་རིམ་གྱིས་པའི་དགྲ་བཅོམ་པའི་མཁྱེན་པ་དབང་པོའི་དབྱེ་ན་༡་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དབང་རྣོན་༢་དབང་རྡུལ་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ dbye ba/ 1 spang bya gcig char ba'i dgra bcom pa'i mkhyen pa/ 2 spang bya rim gyis pa'i dgra bcom pa'i mkhyen pa/ dbang po'i dbye na/ 1 nyan thos dgra bcom pa dbang rnon/ 2 dbang rdul kyi mkhyen pa/▫ Divisions: (1) exalted knower of a Foe Destroyer who has simultaneous abandonment; (2) exalted knower of a Foe Destroyer who has gradual abandonment; · Divisions by way of faculty: (1) exalted knowers of Hearer Foe Destroyers with sharp faculties; and (2)
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་བརྩོན་འགྲུས་པ་▫ nyan thos kyi brtson 'grus pa ▪ {MSA}śrāvaka-vīrya▪ Hearer effort
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་▫ nyan thos kyi tshogs lam▪ śrāvaka-saṃbhāra-mārga▪ Hearer's path of accumulation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་འབྲས་སྦྱོར་ལམ་མ་སྐྱེས་གོང་གི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang 'bras sbyor lam ma skyes gong gi nyan thos kyi chos mngon rtogs/▫ Definition: Hearer's clear realizer of doctrine that arises before the path of preparation that is its own effect Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཆེ་༢་འབྲི་༣་ཆུ་▫ dbye ba/ 1 che/ 2 'bri/ 3 chu/▫ Divisions: (1) great; (2) middling; (3) small
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་▫ nyan thos kyi lam▪ Hearer path ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མངོན་རྟོགས་ ▫ nyan thos kyi lam gyi bgrod pa mthar phyin pa'i mngon rtogs▪ a clear realizer of one who has completed the progress of a Hearer's path
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་▫ nyan thos kyi lam shes pa'i lam shes▪ śrāvakamārgajñānamayī mārgajñātā▪ knower of paths that knows Hearer paths
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་▫ nyan thos kyi lam shes pa'i lam shes▪ knowers of paths that know Hearer paths
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་▫ nyan thos kyi sa▪ śrāvaka-bhūmi; śravakabhūmi▪ Asaṅga's Hearer Grounds; grounds of hearers
 • ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དབང་རྟུལ་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ nyan thos dgra bcom pa dbang rtul kyi mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ exalted knower of a Hearer Foe Destroyer with dull faculties
 • ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དབང་རྣོན་མཁྱེན་པ་▫ nyan thos dgra bcom pa dbang rnon mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ exalted knower of a Hearer Foe Destroyer with sharp faculties
 • ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ nyan thos dgra bcom pa'i rgyud kyi mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ exalted knower in the continuum of a Hearer Foe Destroyer
 • ཉན་ཐོས་སྒོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ nyan thos sgom lam pa'i rgyud kyi mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ exalted knower in the continuum of a person on the Hearer path of meditation
 • ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་▫ nyan thos theg pa▪ {L}śrāvaka-yāna▪ Hearer Vehicle
 • ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་▫ nyan thos mthong lam pa▪ {PH}a Hearer on the path of seeing
 • ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པའི་མཁྱེན་པ་▫ nyan thos mthong lam pa'i mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ exalted knower of a person on the Hearer path of seeing
 • ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་▫ nyan thos dang rang sangs rgyas▪ {MSA,MV}śrāvaka-pratyekabuddha▪ Hearers and Solitary Realizers {T}
 • ཉན་ཐོས་སྡེ་པ་▫ nyan thos sde pa▪ Hearer Sectarians
 • ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་▫ nyan thos la sogs pa▪ {MSA,MV} Tenses: future, present, past, imperative śrāvakādi▪ Hearers and so forth
 • ཉན་ཐོས་ལེགས་འཚོལ་བ་▫ nyan thos legs 'tshol ba▪ བཙལ་འཚོལ། འཚེལ་བཙལ་ཚོལྡ་▫ btsal 'tshol/'tshel btsal tshold▪ {C}śrāvaka-gaṇāt▪ {C}those who belong to the host of śrāvakas(?)
 • ཉན་དུ་▫ nyan du▪ {C}śruṇanāya▪ {C}to hear
 • ཉན་འདོད་པ་▫ nyan 'dod pa▪ {C}śuśrūṣā▪ desire to hear▫ {C}(desire) to make hear
 • ཉན་པ་▫ nyan pa▪ ཉན། ཉན། ཉནད། ཉོནད།▫ nyan/ nyan/ nyand/ nyond/▪ {C}śṛṇoti; {MSA,MV}śravaṇa▪ to hear▫ {C}listen; learn
 • ཉན་པ་པོ་▫ nyan pa po▪ {MSA}śrotṛ▪ hearer; one who hears
 • ཉན་པོ་སྣོད་▫ nyan po snod▪ {PH}fit vessel▫ གཟུར་ གནས་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་བའི། །ཉན་པོ་སྣོད་ཅེས་བྱ་བར་བཤད།▫ It is said that a student who is impartial, intelligent, and industrious is called a fit vessel [for the teaching].▫ {A4C} §12.1ab
 • ཉན་བྱ་▫ nyan bya▪ object of hearing
 • ཉན་ཚུལ་▫ nyan tshul▪ mode of listening
 • ཉན་རང་▫ nyan rang▪ śrāvaka-pratyekabuddha▪ Hearers and Solitary Realizers▫ {PH}Śrāvakas and Pratyekabuddhas
 • ཉན་རང་གི་ཐེག་པ་▫ nyan rang gi theg pa▪ {PH}Śrāvaka and Pratyekabuddha Vehicles
 • ཉན་རང་གི་ལམ་▫ nyan rang gi lam▪ {PH}Śrāvaka and Pratyekabuddha paths ཉན་རང་གི་ས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་▫ nyan rang gi sa la mchog tu 'dzin pa med par theg chen gyi yon tan mtha' dag sgrub pa'i rigs pa▪ reasonableness of achieving all qualities of the Great Vehicle without holding the grounds of Hearers and Solitary Realizers to be supreme
 • ཉན་རང་གཉིས་▫ nyan rang gnyis▪ {PH}both Śrāvakas and Pratyekabuddhas
 • ཉན་རང་འཕགས་པ་▫ nyan rang 'phags pa▪ {PH} Śrāvakas; Pratyekabuddhas; and Āryas; Ārya Śrāvakas and Pratyekabuddhas
 • ཉན་ས་▫ nyan sa▪ śrāvaka-bhūmi▪ Asaṅga's Hearer Grounds
 • ཉམ་ང་བ་▫ nyam nga ba▪ {C}ādhi; {MSA}aniṣṭa; {MSA}kaṣṭa; {MSA}vyasana▪ fright; fear▫ misfortune ཉམ་ང་བ་མེད་པ། སྒྲ་ཉམ་ང་བ་མེད་པ▫ nyam nga ba med pa; sgra nyam nga ba med pa▪ {MSA}akaṣṭa-śabdatā▪ fearless sound
 • ཉམ་ང་བའི་ཕྱོགས་▫ nyam nga ba'i phyogs▪ direction of fear
 • ཉམ་ང་བར་▫ nyam nga bar▪ (adisaṃ-√kamp): {Śāntideva} adisaṅka▪ {PH}fearfully
 • ཉམ་ཅུང་བ་▫ nyam cung ba▪ {PH}weak
 • ཉམ་ཆུང་▫ nyam chung▪ {C}alpa-sthāma; {MSA} durbala▪ {C}weakling; has no strength; little stamina
 • ཉམ་ཆུང་ཉིད་▫ nyam chung nyid▪ {PH}weak
 • ཉམ་ཆུང་ཕྱིར་▫ nyam chung phyir▪ {C}durlabhatvāt▪ {C}because it does not hold (the water) well
 • ཉམ་ཆུང་བ་▫ nyam chung ba▪ {MSA}daurbalya▪ little strength; weak
 • ཉམ་ཐག་▫ nyam thag▪ destitution; without resources; destitute; stricken; exhausted
 • ཉམ་ཐག་སྐལ་དམན་▫ nyam thag skal dman▪ {PH} unfortunate and destitute
 • ཉམ་ཐག་འགྲོ་▫ nyam thag 'gro▪ {PH}destitute transmigrators
 • ཉམ་ཐག་པ་▫ nyam thag pa▪ destitution; without resources; destitute; stricken; exhausted▫ {PH} destitution; destitute
 • ཉམ་རྩལ་ཡོད་མིན་ན་▫ nyam rtsal yod min na▪ {C}avalā (=abalā) bhuyu▪ {C}would have little strength
 • ཉམ་རྩལ་ཡོད་མེད་ན་▫ nyam rtsal yod med na▪ {C}avalā (=abalā) bhuyu▪ {C}would have little strength Tenses: future, present, past, imperative
 • ཉམ་རངས་སུ་མི་འདོར་འདོད་བ་▫ nyam rangs su mi 'dor 'dod ba▪ {C}adhivāsana▪ {C}toleration of
 • ཉམ་རངས་སུ་མི་འདོར་འདོད་བ་▫ nyam rangs su mi 'dor 'dod ba▪ {C}anādhivāsayitavya (=adhivāsanā parivarjayitavyā); {C}adhivāsana▪ {C}should not give in to; toleration of
 • ཉམས་▫ nyams▪ {C}hāna; {C,MSA}hāni; (√hā): {MSA}hīyate; {C}hīna; {C}kṣati; {C}vikala; {C}bhajyate; {MSA}chidratva; {MSA}vipatti; {MSA}vilekha▪ a feeling; an experience; vision; visionary experience; spoiled; defiled; corrupted; degenerated; deterioration▫ {PH} state; experience; thought; apprehension▫ {C} impairment; deficient; breaks; forsaking; loss; failure; diminution; decrease; waning; inferior; low; lesser; disagreeable; left behind; meanམཚན་མོ་ཟླ་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འབྱུང་།▫ A state occurs that is like night pervaded by moonlight.▫ {YJD}
 • ཉམས་ཁྲིད་▫ nyams khrid▪ practical instruction
 • ཉམས་དགའ་བ་▫ nyams dga' ba▪ very pleasant; pleasure; happiness; delight {VS 2.5}▫ {PH} very pleasant▫ འོག་མིན་སྟུག་པོ་ཉམས་དགའ་བར། བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་བཞུགས་པར་གྱུར།▫ The Great Intelligent One dwelt in the very pleasant heavily adorned Akaniṣṭha Pure Land.
 • ཉམས་གཅིག་▫ nyams gcig▪ {PH}single moment [of experience]
 • ཉམས་ཆུང་▫ nyams chung▪ {MV}daurbalya▪ having little strength; weak
 • ཉམས་ཆུང་བ་▫ nyams chung ba▪ {MV}daurbalya; {MSA}durbalatva▪ having little strength; weak
 • ཉམས་སྟོབས་▫ nyams stobs▪ {PH}strength▫ ཉམས་སྟོབས་ཟད་པར་འགྱུར།▫ One's strength will be exhausted. ▫ {YJD}
 • ཉམས་ཐག་▫ nyams thag▪ {MSA}ārta▪ stricken; exhausted▫ {PH}stricken; destitute
 • ཉམས་བདེ་▫ nyams bde▪ {C}udagra▪ {C}elated ཉམས་བདེ་བ་དང་ཉམས་མི་བདེའང་རུང་སྟེ་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་▫ nyams bde ba dang nyams mi bde'ang rung ste ji lta ji ltar gnas pa▪ {C}praṇītam apraṇītaṃ vā (=paṇihito hoti)▪ {C}position in which it is placed
 • ཉམས་སྣང་▫ nyams snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ spiritual appearance [i.e. appearance of a disembodied being]{Gön-chok}
 • ཉམས་པ་▫ nyams pa▪ {C}hīyate; {L}prahīyate; {N} upahata; {C}hāni; {MV}hīnatā; {MSA}parihāni; {MSA}parihāṇi; {MSA}vihīna; {MSA}hīna; {C} khaṇḍa; {MSA}khaṇḍana; {MSA}cyuta; {MSA}yang dag par nyams pa = samudghāta▪ degenerated; spoiled; defiled; corrupted; deterioration▫ {PH}pain; thoughts▫ {C}forsake; break; broken; diminish; is diminished; is decreased; fail
 • ཉམས་པ་ཆ་མཐུན་▫ nyams pa cha mthun▪ hānabhāgīya▪ concordant with degeneration
 • ཉམས་པ་མེད་▫ nyams pa med▪ {C}akhaṇḍa▪ non-degenetated; unspoiled; undefiled; uncorrupted ▫ {C}unbroken
 • ཉམས་པ་མེད་པ་▫ nyams pa med pa▪ {C} asampramuṣita; {MSA}acyuti▪ non-degenetated; unspoiled; undefiled; uncorrupted▫ {C} unimpaired
 • ཉམས་པ་མེད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན▫ nyams pa med pa ting nge 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs ▪ {MSA}acyuti samādhāna-▪ non-degenerated meditative stabilization
 • ཉམས་པའི་རྒྱུ་▫ nyams pa'i rgyu▪ {MSA}hāni-hetu▪ cause of degeneration/deterioration
 • ཉམས་པར་འགྱུར་▫ nyams par 'gyur▪ {C}bhañjati; {MSA} praṇāśa▪ become degenerate; deteriorate▫ {C} breaks down
 • ཉམས་པར་འགྱུར་བ་▫ nyams par 'gyur ba▪ {C} sampramoṣayati (=pramuhyate)▪ become degenerate; deteriorate▫ {C}impair
 • ཉམས་པར་རྣམ་པར་སྤངས་པ་▫ nyams par rnam par spangs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}upaghāta-vivarjita▪ abandoning degeneration▫ {C}not impaired in any way
 • ཉམས་བླང་▫ nyams blang▪ བླང། ལེན། བླངས། ལེནད།▫ Tenses: future, present, past, imperative blang / len/ blangs/ lend/▪ practice
 • ཉམས་བླངས་▫ nyams blangs▪ བླང། ལེན། བླངས། ལེནད།▫ blang / len/ blangs/ lend/▪ practice
 • ཉམས་མ་མེད་པ་▫ nyams ma med pa▪ {C}asraṃsanatā ▪ not non-degenerated; not undefiled▫ {C} indefatiguability
 • ཉམས་སྨད་▫ nyams smad▪ suppression
 • ཉམས་སྨད་པ་▫ nyams smad pa▪ weaken
 • ཉམས་ཞིབ་▫ nyams zhib▪ {PH}details ཉམས་རངས་སུ་མི་འདོར་བ། ཉམས་རངས་སུ་མི་འདོད་བ་▫ nyams rangs su mi 'dor ba; nyams rangs su mi 'dod ba▪ {C}adhivāsana▪ {C}toleration of
 • ཉམས་ལེན་▫ nyams len▪ བླང། ལེན། བླངས། ལེནད།▫ blang / len/ blangs/ lend/▪ practice▫ {PH}practice▫ ཕར་ཕྱིན་བཅུའི་ཉམས་ལེན་ལྷག་ཚུལ་▫ phar phyin bcu'i nyams len lhag tshul▫ a special mode of practicing the ten perfections▫ {PGP 78}
 • ཉམས་ལེན་གྱི་མཆོག་▫ nyams len gyi mchog▪ {PH} supreme practice
 • ཉམས་ལོངས་▫ nyams longs▪ practice
 • ཉམས་སུ་བདེ་བ་▫ nyams su bde ba▪ {C}praṇīta; {C} madhura▪ {C}(most) sublime; good to eat; fine; superior; exalted; sweet
 • ཉམས་སུ་བླང་▫ nyams su blang▪ བླང། ལེན། བླངས། ལེནད། ▫ blang / len/ blangs/ lend/▪ vaiyāvṛtti▪ practice
 • ཉམས་སུ་བླང་བ་▫ nyams su blang ba▪ {C}vaiyāvṛtti (=vaiyāvṛtya)▪ practice▫ {C}Service
 • ཉམས་སུ་བླང་བྱ་▫ nyams su blang bya▪ object of practice
 • ཉམས་སུ་བླངས་པ་▫ nyams su blangs pa▪ practice
 • ཉམས་སུ་མི་བདེ་བ་མེད་ལ་▫ nyams su mi bde ba med la▪ {C}vighātam āpadyate▪ {C}fails
 • ཉམས་སུ་མྱོང་▫ nyams su myong▪ མྱང། མྱོང། མྱངས། མྱོངས།▫ myang / myong / myangs/ myongs/▪ {C}rūpi (=anubhavati)▪ experience
 • ཉམས་སུ་མྱོང་བ་▫ nyams su myong ba▪ {C}anubhavati; {MSA}anubhava; {MSA}pratyanubhavana▪ experience
 • ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་▫ nyams su myong bar 'gyur ba▪ {C}anubhavati; {C}pratyanubhavati▪ {C} experiences
 • ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་▫ nyams su myong bar byed▪ {C} pratyanubhavati▪ experience▫ {C}experiences
 • ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་▫ nyams su myong bar byed pa▪ {C}anubhavati▪ experience▫ {C}experiences
 • ཉམས་སུ་ལེན་པ་▫ nyams su len pa▪ ཉམས་ལེན།▫ nyams len/▪ practice
 • ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་▫ nyams su len pa'i tshul▪ {PH} way to practice
 • ཉམས་སུ་ལོངས་▫ nyams su longs▪ practice
 • ཉལ་▫ nyal▪ ཉལ། ཉལ། ཉལྡ། ཉོལྡ།▫ nyal/ nyal/ nyald/ nyold/▪ {C}śaya; {C}śayāna▪ lie down; sleep▫ {C}lying down; lies down
 • ཉལ་ཁྲི་▫ nyal khri▪ bed
 • ཉལ་ཉིལ་▫ nyal nyil▪ unclean
 • ཉལ་བ་▫ nyal ba▪ {MSA}svapna▪ lie down; sleep
 • ཉལ་བ་དང་གཉིད་ཀྱི་མྱ་མྱོ་བསལ་བ་ལ་▫ nyal ba dang gnyid kyi mya myo bsal ba la▪ བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་▫ bsal sel bsald seld▪ {C}śāyite nyidrāklama-prativinodana▪ {C}dispelling exhaustion by sleep
 • ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་▫ nyi khri chig stong drug brgya ▪ 216,000
 • ཉི་གདུགས་▫ nyi gdugs▪ {PH}parasol
 • ཉི་སྣང་▫ nyi snang▪ Āryavimuktisena’s Illumination of the Twenty-five Thousand Stanza Perfection of Wisdom Sūtra
 • ཉི་མ་▫ nyi ma▪ {C,MSA}sūrya; {C}divasa; {C}divasam; {MSA}arka; {MSA}tapa; {MSA}dina-kara; {MSA} bhānu▪ sun; day; sunday▫ {C}by day; waking; for a day Tenses: future, present, past, imperative
 • ཉི་མ་གཅིག་ཅིག་▫ nyi ma gcig cig▪ {C}divasam▪ {C} for a day
 • ཉི་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་▫ nyi ma lta bu'i sems bskyed▪ mind-generation like sun
 • ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་▫ nyi ma dang zla ba▪ {C}sūrya-candra-masau▪ {C}sun and moon
 • ཉི་མ་ཕྱེད་དུས་▫ nyi ma phyed dus▪ {PH}noonday sun
 • ཉི་མ་སྦས་པ་▫ nyi ma sbas pa▪ Ravigupta
 • ཉི་མ་འོད་ཟེར་▫ nyi ma 'od zer▪ sunlight{D1}
 • ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་▫ nyi ma'i dkhyil 'khor▪ {C}āditya-maṇḍala (=sūrya-maṇḍala); {MSA}bhānu-maṇḍala ▪ sun-maṇḍala; sun-disc▫ {C}orb of the sun
 • ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་▫ nyi ma'i dkhyil 'khor dang zla ba'i dkhyil 'khor▪ {C}sūrya-candra-maṇḍala▪ {C}disk of the sun and moon
 • ཉི་མའི་གཉེན་▫ nyi ma'i gnyen▪ {LCh}āditya-bandhu; {LCh}sūrya-mitra▪ Sun-Friend [Buddha]; The Sun Friend; a name for Buddha Śākyamuni
 • ཉི་མའི་འོད་ཟེར་▫ nyi ma'i 'od zer▪ {C}sūrya-raśmi; {MSA}āditya-raśmi; {MSA}dina-kara-kiraṇa▪ sunlight▫ {C}rays of the sun
 • ཉི་མའི་འོད་སེར་▫ nyi ma'i 'od ser▪ ātapa▪ sunlight
 • ཉི་ཚེ་▫ nyi tshe▪ {MSA}pradeśa; {MV}prādeśika▪ a little; tiny; partial; trifling
 • ཉི་ཚེ་བ་▫ nyi tshe ba▪ {C,MV,N}prādeśika; {C} pradeśikatva▪ limited; trifling; little; tiny; partial ▫ {C}content with a limited activity; with a limited scope; a limited number; definitely tangible
 • ཉི་ཚེ་བའི་མངོན་སུམ་▫ nyi tshe ba'i mngon sum▪ {MSA} prādeśika ... pratyakṣa▪ partial direct perception; trifling direct perception
 • ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་པ་▫ nyi tshe ba'i stong pa▪ a partial emptiness{MSI 425.6}
 • ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་▫ nyi tshe ba'i dmyal ba▪ trifling hell
 • ཉི་ཚེ་བའི་ཡེ་ཤེས་▫ nyi tshe ba'i ye shes▪ {C} prādeśikatva-jñāna▪ partial wisdom; trifling wisdom▫ {C}definitely tangible; limited cognition; cognition limited in scope
 • ཉི་ཚེ་བདག་▫ nyi tshe'i bdag▪ {BMH} antarātman▪ {PH}individual 'Self'
 • ཉི་ཚེའི་དམྱལ་བ་▫ nyi tshe'i dmyal ba▪ lesser hell-being
 • ཉི་འོག་པ་▫ nyi 'og pa▪ aparāntaka▪ {PH}Aparāntaka [subshool of the Vaibhāṣika]
 • ཉི་ལོགས་▫ nyi logs▪ {C}ātapas▪ {C}sunshine
 • ཉི་ཤུ་▫ nyi shu▪ viṃśati▪ twenty
 • ཉི་ཤུ་པ་▫ nyi shu pa▪ viṃśatikā▪ Vasubandhu's The Twenty (viṃśatikā)
 • ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་▫ nyi shu rtsa gcig▪ {PH}twenty-one
 • ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་▫ nyi shu rtsa gnyis▪ {MV}dvāviṃśati-vidha; {MSA}dvāviṃśati▪ twenty-two
 • ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་▫ nyi shu rtsa bdun▪ twenty-seven
 • ཉི་ཧོང་▫ nyi hong▪ {PH}Japan; Japanese
 • ཉིང་དགོས་▫ nying dgos▪ essential purpose
 • ཉིང་མཚམས་▫ nying mtshams▪ gap between lives
 • ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་▫ nying mtshams sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ pratisandhi▪ briding the gap between lives▫ {PH}[instance of] taking rebirth
 • ཉིང་ལག་▫ nying lag▪ secondary limb
 • ཉིད་▫ nyid▪ {LCh,MSA}sva; {C}tva; {MV}eva; {MSA} svaka▪ only; itself; just; particle abstracting a noun; -ness▫ self; own; oneself
 • ཉིད་ཀྱི་ཆོས་▫ nyid kyi chos▪ {C}sva-dharma; {MSA} svakī ... dharmatā▪ {C}his own dharma
 • ཉིད་དུ་▫ nyid du▪ self; same
 • ཉིད་ལས་▫ nyid las▪ self; same; I
 • ཉིན་▫ nyin▪ {C}divasa; {C}divā▪ day▫ {C}waking; by day Tenses: future, present, past, imperative
 • ཉིན་གཅིག་▫ nyin gcig▪ {C}divasena▪ one day▫ {C} during a day
 • ཉིན་པར་▫ nyin par▪ {MSA}divā▪ in the day; during the day
 • ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བའི་ལྷས་བྱིན་ཚོན་པོ་རིད་པ་མ་ཡིན་པ་▫ nyin par zas mi za ba'i lhas byin tshon po rid pa ma yin pa▪ the non-thin Devadatta who does not eat during the day
 • ཉིན་མོ་▫ nyin mo▪ sun; day
 • ཉིན་མོ་དགུང་ཐུན་▫ nyin mo dgung thun▪ {PH}afternoon session
 • ཉིན་མཚན་▫ nyin mtshan▪ {C}diva-rātri; {C}rātri-diva▪ `▫ {C}day and night
 • ཉིན་མཚན་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་▫ nyin mtshan du lan drug tu▪ {MSA}aho-rātraṃ ṣaṭ-kṛtvaḥ▪ six times during the day and night {T}
 • ཉིན་རེ་བཞིན་▫ nyin re bzhin▪ [day-each-like]; daily; every day; sun; day
 • ཉིན་རེ་ལའང་▫ nyin re la'ang▪ even in each day; sun; day
 • ཉིན་ཤས་▫ nyin shas▪ {PH}a few days
 • ཉུག་བྱེད་ལ་▫ nyug byed la▪ {C}abhyokireya▪ {C} would bestow
 • ཉུང་▫ nyung▪ {MSA}alpa; {C}alpaka; {MSA}parītta▪ little; few▫ {PH}little; few
 • ཉུང་ངུ་▫ nyung ngu▪ {MSA}alpa▪ few; little
 • ཉུང་ངུ་ཉུང་ངུས་▫ nyung ngu nyung ngus▪ {C}stoka-stokam▪ little by little▫ {C}drop by drop
 • ཉུང་ངུས་▫ nyung ngus▪ few
 • ཉུང་ངུས་ཚིག་▫ nyung ngus tshig▪ few words
 • ཉུང་ངུས་ཚིག་གིས་▫ nyung ngus tshig gis▪ with a few words
 • ཉུང་ཉུང་▫ nyung nyung▪ few; a few
 • ཉུང་བ་▫ nyung ba▪ {MSA}alpa; {MV}alpatva▪ little; few
 • ཉུང་བ་དང་ཆེས་ཉུང་བ་▫ nyung ba dang ches nyung ba▪ {MSA}alpa-tara-tama▪ little and very little
 • ཉུང་མ་▫ nyung ma▪ turnip
 • ཉུང་ཟད་▫ nyung zad▪ {PH}few; very few
 • ཉུང་ཤས་▫ nyung shas▪ {PH}a small amount
 • ཉུང་ཤེས་ཤིག་▫ nyung shes shig▪ very few
 • ཉེ་▫ nye▪ {C}āsanna▪ near; dear; intimate▫ {C} nearness
 • ཉེ་འཁོར་▫ nye 'khor▪ {PH}near; nearby; range (of)
 • ཉེ་འཁོར་▫ nye 'khor▪ {PH}neighboring [hell]
 • ཉེ་འཁོར་ན་▫ nye 'khor na▪ {L}matsamīpa▪ in the vicinity; in; near
 • ཉེ་འཁོར་བ་▫ nye 'khor ba▪ utsada▪ neighboring (hell)
 • ཉེ་འཁོར་བའི་དམྱལ་བ་▫ nye 'khor ba'i dmyal ba▪ neighboring hell-being
 • ཉེ་འཁོར་དམྱལ་བ་▫ nye 'khor dmyal ba▪ near hell
 • ཉེ་གྱུར་ན་▫ nye gyur na▪ {C}ceṣtate▪ become intimate; become dear▫ {C}bestirs himself
 • ཉེ་ཉོན་▫ nye nyon▪ {LCh}upakleśa▪ secondary afflictions▫ ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་གཞན་གྱུར་བཞི་▫ nye nyon nyi shu gzhan gyur bzhi▫ the twenty secondary afflictions and the four changeables
 • ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་▫ nye nyon nyi shu▪ upakleśa▪ the twenty secondary afflictions▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཁྲོ་བ་༢་འཁོན་འཛིན་༣་འཆབ་པ་༤་འཚིག་པ་ ༥་ཕྲག་དོག་༦་སེར་སྣ་༧་སྒྱུ་༨་གཡོ་༩་རྒྱགས་པ་༡༠་རྣམ་པ་འཚེ་བ་༡༡་ངོ་ ཚ་མེད་པ་༡༢་ཁྲེལ་མེད་པ་༡༣་རྨུགས་པ་༡༤་རྒོད་པ་༡༥་མ་དད་པ་༡༦་ལེ་ལོ་༡༧་བག་མེད་པ་༡༨་བརྗེད་ངེས་པ་༡༩་▫ dbye ba/ 1 khro ba/ 2 'khon 'dzin/ 3 'chab pa/ 4 'tshig pa/ 5 phrag dog/ 6 ser sna/ 7 sgyu/ 8 g.yo/ 9 rgyags pa/ 10 rnam pa 'tshe ba/ 11 ngo tsha med pa/ 12 khrel med pa/ 13 rmugs pa/ 14 rgod pa/ 15 ma dad pa/ 16 le lo/ 17 bag med pa/ 18 brjed nges pa/ 19▫ Divisions: (1) belligerence (krodha); (2) resentment (upanāha); Tenses: future, present, past, imperative (3) concealment (mrakṣa); (4) spite (pradāsa); (5) jealousy (phrag dog, īrṣyā); (6) miserliness (ser sna, mātsarya); (7) deceit (māyā); (8) dissimulation (śāṭhya); (9) haughtiness (mada); (10
 • ཉེ་དུ་▫ nye du▪ {C}jñāti▪ {C}kinsmen
 • ཉེ་གནས་ཉིད་▫ nye gnas nyid▪ {PH}disciple▫ སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཉེ་གནས་ཉིད་དུ་འགྱུར།▫ slob dpon klu sgrub kyi nye gnas nyid du 'gyur▫ [He] became the disciple of the Master Nāgārjuna.▫ {A4C-C}
 • ཉེ་བ་▫ nye ba▪ {C}abhyāsa; {MSA}antika; {MSA} āsanna; {MSA}samavahita▪ near; dear; intimate ▫ བྱང་ཆུབ་ལ་ནི་ཉེ་བ་དང་▫ byang chub la ni nye ba dang ▫ one is closer to enlightenment
 • ཉེ་བ་ཉིད་▫ nye ba nyid▪ {C}āsannatā▪ {C}nearness
 • ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་▫ nye ba'i nyon mongs▪ ཉེ་ཉོན་▫ nye nyon▪ {MV}upakleśa▪ secondary affliction; secondary afflictive emotion
 • ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་▫ nye ba'i nyon mongs pa▪ {MSA,MV}upakleśa▪ secondary affliction; secondary afflictive emotion
 • ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་གློ་བུར་བ་▫ nye ba'i nyon mongs pa'i glo bur ba▪ {MSA}āgantuka ... upakleśa▪ adventitious affliction/afflictive emotion
 • ཉེ་བར་▫ nye bar▪ {C}āsanna▪ {C}near; nearness
 • ཉེ་བར་མཁོ་བ་▫ nye bar mkho ba▪ important points; important
 • ཉེ་བར་འཁོར་བ་▫ nye bar 'khor ba▪ matsamīpa▪ in the vicinity; in; near
 • ཉེ་བར་གོས་པ་མེད་པ་▫ nye bar gos pa med pa▪ {C} anupalipta▪ {C}unstained; cannot be soiled
 • ཉེ་བར་གྱུར་ཏོ་▫ nye bar gyur to▪ {C}abhyāś'ito▪ {C} quite near
 • ཉེ་བར་གྱུར་པ་▫ nye bar gyur pa▪ {C}abhyāśī-bhavati▪ {C}comes near to
 • ཉེ་བར་དགོད་▫ nye bar dgod▪ དགོད་འགོད་བཀོད་འགོད་▫ dgod 'god bkod 'god▪ set/state/establish/arrange/ register/make a record/place [on throne]/put [a signature]; array; affix
 • ཉེ་བར་འགྲོ་▫ nye bar 'gro▪ {C}upaiti▪ {C}undergo; approach; come to; bear; imply
 • ཉེ་བར་འགྲོ་བ་▫ nye bar 'gro ba▪ {C}upayāta; {C} upasaṃkrāmati; {C}upagacchati▪ {C}approached; approach; stride up to; come to; come near; come; go to; overpowered; take to; undergo; (with Sanskrit na: remain unaware of)
 • ཉེ་བར་རྒྱས་པར་འགྱུར་▫ nye bar rgyas par 'gyur▪ {C} upabṛmhayati▪ {C}strengthen; promote
 • ཉེ་བར་སྒྲུབ་▫ nye bar sgrub▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {L}upasaṃhārati▪ establish▫ bring to mind; help; arrange; compare; bring; induce
 • ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་▫ nye bar sgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}upasaṃhāra▪ establish▫ bring to mind; help; arrange; compare; bring; induce
 • ཉེ་བར་བསྒྲུབ་▫ nye bar bsgrub▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {C}upasaṃhārati▪ establish▫ bring to mind; help; arrange; compare; bring; induce
 • ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་▫ nye bar bsgrubs te▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {C} upasampadaya▪ establish▫ {C}in the attainment of; having entered on
 • ཉེ་བར་འཇུག་པ་▫ nye bar 'jug pa▪ upasthāpanā▪ close setting
 • ཉེ་བར་འཇོག་པ་▫ nye bar 'jog pa▪ upasthāpanā; upasthāpana▪ close setting
 • ཉེ་བར་འཇོག་པར་བྱེད་▫ nye bar 'jog par byed▪ {MSA} (upa √sthā): upasthāpayati▪ close setting
 • ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པ་▫ nye bar nyon mongs pa▪ {MSA;MV}upakleśa▪ {PH}secondary afflictions (upakleśa)
 • ཉེ་བར་གཏོད་▫ nye bar gtod▪ {L}upanayana▪ bring near; lead to; introduces; initiation ceremony for the three (twice-born) upper castes in Hinduism Tenses: future, present, past, imperative
 • ཉེ་བར་རྟག་པ་▫ nye bar rtag pa▪ spectator
 • ཉེ་བར་རྟོག་པ་▫ nye bar rtog pa▪ {C}upaparīkṣamāṇo; {MSA}upalakṣaṇa; upalakṣaṇā▪ realize; examine; investigation▫ {C}when he considers
 • ཉེ་བར་རྟོན་▫ nye bar rton▪ {C}upastabdha▪ {C} propped up; supported
 • ཉེ་བར་རྟོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་▫ nye bar rton par byed par 'gyur▪ {C}upastambhayati▪ {C}prop up
 • ཉེ་བར་སྟོན་▫ nye bar ston▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}upadeśin▪ {C}recommends
 • ཉེ་བར་སྟོན་པ་▫ nye bar ston pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {Das}upadeśa▪ instruction; advice; prescription
 • ཉེ་བར་བརྟག་པ་▫ nye bar brtag pa▪ spectator
 • ཉེ་བར་བརྟགས་▫ nye bar brtags▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog brtags rtags▪ {C}vyuparīkṣamāṇu▪ {C} in the face of that discovery
 • ཉེ་བར་བརྟན་▫ nye bar brtan▪ {C}upastambhanatā▪ {C} the fact of being supported
 • ཉེ་བར་བརྟེན་▫ nye bar brten▪ {C}upastambhanatā▪ {C} the fact of being supported
 • ཉེ་བར་བསྟན་▫ nye bar bstan▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}upastambhanatā▪ {C}the fact of being supported
 • ཉེ་བར་བསྟན་པ་▫ nye bar bstan pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}upadiśati; {C} nidarśana▪ {C}point out; recommends; speak of; show; explain; expound; definite statement; definition
 • ཉེ་བར་བསྟན་པར་བགྱི་▫ nye bar bstan par bgyi▪ {C} upadekṣyāmi▪ demonstrate; indicate; teach▫ {C} I can point
 • ཉེ་བར་བསྟབས་པ་▫ nye bar bstabs pa▪ {C}upanāmita▪ {C}has bent over to
 • ཉེ་བར་གནས་▫ nye bar gnas▪ (upa √sthā): {MV} upatiṣṭhate; {MV}upasthita; {L}pratyupasthita; {C} upavartate▪ {C}to be present; rise up; turns up
 • ཉེ་བར་གནས་པ་▫ nye bar gnas pa▪ {MSA}upasthita; {MSA}pratyupasthāna; {MSA}pratyupasthāpana; {MSA}samupasthita; {C}āsanna-sthāyin; {C} pratyupasthita (bhavati) (=abhimukhībhūta)▪ {C} stood near to; (is/has been) set up; lives for; rise up against; is about to; immanent; is concerned with; have come round; entails; sets himself up
 • ཉེ་བར་ཕྱོགས་པར་འགྱུར་རོ་▫ nye bar phyogs par 'gyur ro▪ {C}upanamati▪ {C}share
 • ཉེ་བའི་ཕྱོགས་▫ nye ba'i phyogs▪ {PU} pradeśa▪ {PH} adjacent
 • ཉེ་བར་འཕོ་བ་▫ nye bar 'pho ba▪ {C}upasaṃkrāmati ▪ {C}approach; stride up to; come to; come near; goes to
 • ཉེ་བར་བླང་བྱ་▫ nye bar blang bya▪ {N}upādāna▪ that which is appropriated{N}
 • ཉེ་བར་འབྲེལ་བར་བྱེད་པ་▫ nye bar 'brel bar byed pa▪ {C} paribadhnāti▪ {C}ties to
 • ཉེ་བར་སྦྱར་བ་▫ nye bar sbyar ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}upasaṃhāra▪ {C} compare; suggest; bring (to mind); arrange; induce; provide
 • ཉེ་བར་མི་གོས་པ་▫ nye bar mi gos pa▪ {C}vitimira-karin ▪ {C}remover of darkness
 • ཉེ་བར་འཚེ་བ་▫ nye bar 'tshe ba▪ {C}upadrava▪ {C} distress; calamity; trouble
 • ཉེ་བར་འཚོ་བ་▫ nye bar 'tsho ba▪ livelihood; sustenance
 • ཉེ་བར་ཞི་▫ nye bar zhi▪ {C}upaśānta▪ pacify▫ {C}in peace; appeased; calm(ly quiet) ཉེ་བར་ཞི་བ་ / ཉེ་བར་ཞི་བ་ཉིད་ / ཉེར་ཞི་▫ nye bar zhi ba / nye bar zhi ba nyid / nyer zhi▪ {C,MSA}upaśānta; {C,MV}upaśānti; {MSA}upaśama; upaśamana; {C} upaśāmyati▪ quiescent; quiescence; pacification; peace; thorough peace; pacify; thoroughly pacify ▫ {C}appeasing; appeases
 • ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པ་▫ nye bar zhi bar byed pa▪ vyupaśama; vyupaśamana▪ thorough pacifying Tenses: future, present, past, imperative
 • ཉེ་བར་ཞི་བྱེད་▫ nye bar zhi byed▪ {MSA}(vy-upa √śam): vyupaśamayati▪ thorough pacifying
 • ཉེ་བར་གཞག་པ་▫ nye bar gzhag pa▪ {MV}upasthāna▪ establishment
 • ཉེ་བར་གཞོལ་བ་▫ nye bar gzhol ba▪ {C}upapadyate▪ {C}is reborn; gain rebirth
 • ཉེ་བར་བཞག་པ་▫ nye bar bzhag pa▪ {LCh}upasthāna▪ establishment
 • ཉེ་བར་འོང་འགྱུར་▫ nye bar 'ong 'gyur▪ {C}upagacchati ▪ {C}come (to); go to; overpowered; approach; undergo; remain aware of
 • ཉེ་བར་འོངས་གྱུར་ནས་▫ nye bar 'ongs gyur nas▪ {C} upāgamitva▪ {C}having approached
 • ཉེ་བར་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་▫ nye bar yongs su brtag pa ▪ {C}upaparīkṣate▪ {C}investigate; consider; regards as
 • ཉེ་བར་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་▫ nye bar rab tu sbyor bar byed pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord ▪ {C}prayujyamāna▪ {C}engaged in effort
 • ཉེ་བར་ལེན་པ་▫ nye bar len pa▪ {MSA,MV,N}upādāna; {C}upādānatā; {C}upādatta▪ substantial cause; object appropriated; that which is appropriated{N}; appropriated; causal contributors▫ {C}grasping; to gain; grasps at; grasped
 • ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་▫ nye bar len pa po▪ {N}upādātṛ▪ that which appropriates{N}
 • ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པར་▫ nye bar len pa med par▪ {C} anupādāya▪ not appropriated▫ {C}without further clinging
 • ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་▫ nye bar len pa'i phung po lnga▪ {MSA}pañcopādāna-skandha▪ the five appropriated aggregates
 • ཉེ་བར་ལོངས་སྤྱོད་▫ nye bar longs spyod▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་ ▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}upabhoga▪ {C} enjoy (the happiness)
 • ཉེ་བར་སོང་ནས་▫ nye bar song nas▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ {MSA}(upa-saṃ √kram): upasaṃkramya▪ having gone close to {T}
 • ཉེ་བར་བསགས་པ་▫ nye bar bsags pa▪ {L}upacita; {C} upacaya▪ {C}accumulated; accumulation
 • ཉེ་བར་བསམ་པར་བྱ་▫ nye bar bsam par bya▪ {C} upanidhyāyati▪ {C}meditate (on); touch and examine
 • ཉེ་ཙི་▫ nye tsi▪ {C}upoṣadha▪ {C}name of a Nāga-king
 • ཉེ་ཚེ་བ་▫ nye tshe ba▪ trifling
 • ཉེ་རིང་▫ nye ring▪ the close and distant; close or distant; intimacy and alienness; distance
 • ཉེ་ལམ་▫ nye lam▪ short path; quick path▫ {PH}short path; short cut▫ ཞྭ་ལུ་ནས་ཉེ་ལམ་བརྒྱུད་ན་་་་▫ zhwa lu nas nye lam brgyud na ...▫ From Shalu, if [one] follows a short cut, ...▫ {GCG} p. 27/48
 • ཉེའོ་▫ nye'o▪ {C}abhyāsanna▪ near; very near
 • ཉེར་མཁོ་▫ nyer mkho▪ important points; important
 • ཉེར་བསྒྲུབས་▫ nyer bsgrubs▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}upasaṃhāra▪ establish; establishment
 • ཉེར་གཅིག་▫ nyer gcig▪ twenty-one▫ {PH}twenty-one
 • ཉེར་ཐོབ་▫ nyer thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ ālokasyopalabdhiśa▪ near attainment; near-attainment
 • ཉེར་ཐོབ་ནག་ལམ་པའི་སེམས་▫ nyer thob nag lam pa'i sems▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ the mind of radiant black near-attainment▫ {PH}mind of radiant black near-attainment
 • ཉེར་སྡོགས་▫ nyer sdogs▪ {PH}preparation▫ བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་སྡོགས་▫ bsam gtan dang po'i nyer sdogs▫ preparation for the first concentration
 • ཉེར་བསྡོགས་▫ nyer bsdogs▪ sāmantaka▪ preparation▫ Divisions: དབྱེ་བ། བསམ་གཏན་དང་པོ་མི་ལྕོགས་མེད་ལ་༡་ཡིད་ ལ་བྱེད་པ་ལས་དང་པོ་བ་༢་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པའི་ཡིད་བྱེད་༣་མོས་ པ་ཡིད་བྱེད་༤་རབ་ཏུ་དབེན་པའི་ཡིད་བྱེད་༥་དགའ་བ་སྡུད་པའི་ཡིད་བྱེད་༦་དཔྱོད་པ་ཡིད་བྱེད་༧་སྦྱོར་བ་མཐའི་ཡིད་བྱེད་▫ dbye ba/ bsam Tenses: future, present, past, imperative gtan dang po mi lcogs med la/ 1 yid la byed pa las dang po ba/ 2 mtshan nyid so sor rig pa'i yid byed/ 3 mos pa yid byed/ 4 rab tu dben pa'i yid byed/ 5 dga' ba sdud pa'i yid byed/ 6 dpyod pa yid byed/ 7 sbyor ba mtha'i yid byed/▫ Divisions—for the first concentration, the "not unable": (1) mental engagement of a beginner; (2) mental engagement of individual investigation of characteristics; (3) mental engagement of belief; (4) mental engagement of thorough isolation; (5) mental en
 • ཉེར་བསྡོགས་དང་དངོས་གཞིའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པ་▫ nyer bsdogs dang dngos gzhi'i ting nge 'dzin dang ldan pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}samantaka-maula-samādhi-sahagata ▪ possessing the meditative stablization of the preparations and actual absorption(s) {T}
 • ཉེར་འབྲས་▫ nyer 'bras▪ substantial effect
 • ཉེར་འབྲེལ་▫ nyer 'brel▪ {C}upaśleṣa▪ {C}adherance
 • ཉེར་སྦས་▫ nyer sbas▪ upagupta▪ Upagupta
 • ཉེར་འཚེ་བའི་དམྱལ་བ་▫ nyer 'tshe ba'i dmyal ba▪ {PH} trifling hells
 • ཉེར་འཚོ་▫ nyer 'tsho▪ livelihood; sustenance
 • ཉེར་བཞག་▫ nyer bzhag▪ {LCh}upasthāna; {C} upasthayati▪ establishment▫ {C}call forth
 • ཉེར་ལེན་▫ nyer len▪ ཉེ་བར་ལེན་པ།▫ nye bar len pa/▪ upādāna▪ substantial cause; object appropriated; appropriated; appropriation
 • ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་▫ nyer len gyi rgyu▪ upādāna-kāraṇa▪ substantial cause
 • ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་▫ nyer len gyi phung po▪ upādāna-skandha▪ appropriated aggregates
 • ཉེར་ལེན་བྱས་ནས་འབྱུང་བ་▫ nyer len byas nas 'byung ba ▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ ... arises through ... acting as a cause
 • ཉེས་▫ nyes▪ bad; sin; evil; crime
 • ཉེས་སྐྱོན་▫ nyes skyon▪ faults and defects
 • ཉེས་ཅན་▫ nyes can▪ [crime-possessing]; criminal; evil one; having fault ཉེས་པ། ཉེས་དམིགས། སྐྱོན་▫ nyes pa▪ {LCh,L,MV,MSA} doṣa; {MSA}duṣṭa; {MSA}duṣṭatā; {MSA}pradoṣa; {C}kalaṅka; {MSA}aparādha▪ fault; fallacy; evil; crime; bad; sin; deficiency; problematic; humor ▫ {C}blemish
 • ཉེས་པ་བརྒྱད་▫ nyes pa brgyad▪ {MSA}aṣṭa-doṣa▪ eight faults
 • ཉེས་པ་ལྕི་བ་▫ nyes pa lci ba▪ the heavier fault
 • ཉེས་པ་རྙམས་གདུལ་བར་བྱ་བ་▫ nyes pa rnyams gdul bar bya ba▪ {MSA}doṣāṇāṃ vinayaḥ▪ discipline the faults
 • ཉེས་པ་མཐོང་བ་▫ nyes pa mthong ba▪ {MSA}doṣa-darśana▪ viewing faults
 • ཉེས་པ་དང་སྐྱོན་▫ nyes pa dang skyon▪ {C}doṣa-antara; {C}antara▪ faults and defects ཉེས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ ▫ nyes pa dang ldan pa la yon tan dang ldan pa nyid du 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}doṣa-vati guṇa-vattva-grāhaḥ ▪ conceiving that which has faults as something with qualities {T}
 • ཉེས་པ་སྤྱད་པ་▫ nyes pa spyad pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}duścarita▪ {C}bad conduct
 • ཉེས་པ་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་▫ nyes pa spyad pa spyod pa ▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C} duścarita-cārin▪ {C}doer of bad conduct
 • ཉེས་པ་བྱེད་པ་▫ nyes pa byed pa▪ {MSA}duṣkṛta▪ to do evil
 • ཉེས་པ་མེད་▫ nyes pa med▪ {MSA}adoṣa; {MSA} doṣābhāva▪ faultless
 • ཉེས་པ་མེད་པ་ཉིད་▫ nyes pa med pa nyid▪ {MSA} nirdoṣatva▪ faultlessness
 • ཉེས་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བ་▫ nyes pa yongs su spang ba ▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}doṣa-parivarjana▪ thorough abandonment Tenses: future, present, past, imperative of faults
 • ཉེས་པ་གསུམ་▫ nyes pa gsum▪ {MSA}doṣa-traya▪ three faults
 • ཉེས་པར་བརྩི་བར་འགྱུར་▫ nyes par brtsi bar 'gyur▪ {C} aparāddhaḥ▪ {C}one who has offended; offend
 • ཉེས་པར་བསམས་པ་མེད་པ་▫ nyes par bsams pa med pa▪ {C}anavasādayamāna▪ {C}one who never rejected anyone ཉེས་པ། ཉེས་དམིགས་▫ nyes pa; nyes dmigs▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ ādīnava, apakṣāla▪ fault
 • ཉེས་བྱས་▫ nyes byas▪ {L}duṣkṛta▪ misdeed
 • ཉེས་དམིགས་▫ nyes dmigs▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ {LCh,C,MSA}ādīnava ▪ fault▫ {C}misfortune; reproach; punishment; affliction; danger
 • ཉེས་དམིགས་པ་▫ nyes dmigs pa▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ {C}ādīnava ▪ fault▫ {C}misfortune; reproach; punishment; affliction; danger
 • ཉེས་ཚོགས་▫ nyes tshogs▪ {MSA}doṣa-saṃcaya▪ collection of faults
 • ཉོ་▫ nyo▪ ཉོ། ཉོ། ཉོས། ཉོས།▫ nyo/ nyo/ nyos/ nyos/▪ sell; to buy
 • ཉོ་ཚོང་སོགས་ལ་འབད་པ་▫ nyo tshong sogs la 'bad pa▪ striving at selling and buying{LWT 233}
 • ཉོན་▫ nyon▪ kleśa▪ affliction
 • ཉོན་སྒྲིབ་▫ nyon sgrib▪ {LCh}kleśāvaraṇa▪ afflictive obstruction; obstruction to liberation
 • ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་▫ nyon sgrib kun btags▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ parikalpitakleśāva-raṇa▪ the artificial afflictive obstructions; {T} acquired afflictive obstructions; artificial obstruction to liberation
 • ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་▫ nyon sgrib kun btags brgya dang bcu gnyis▪ {PH}the one hundred and twelve artificial afflictive obstructions ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ nyon sgrib kun btags dngos gnyen du gyur pa'i nyan thos kyi bden pa mngon rtogs▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ a Hearer clear realizer of truth which is an actual antidote to the artificial afflictive obstructions ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ nyon sgrib kun btags spangs pa'i rnam grol lam du gyur pa'i nyan thos kyi bden pa mngon rtogs▪ a Hearer clear realizer of truth which is a path of release that abandons the artificial afflictive obstructions
 • ཉོན་སྒྲིབ་སྤངས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་མཁྱེན་པ་▫ nyon sgrib spangs pa'i cha nas bzhag pa'i mkhyen pa ▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ an exalted knower that is posited from the viewpoint of abandoning the afflictive obstructions
 • ཉོན་སྒྲིབ་སྤངས་པའི་ཡེ་ཤེས་▫ nyon sgrib spangs pa'i ye shes▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ pristine wisdom that has abandonned the afflictive obstructions
 • ཉོན་སྒྲིབ་ལྷན་སྐྱེས་བཅུ་དྲུག་▫ nyon sgrib lhan skyes bcu drug▪ {PH}sixteen innate afflictive obstructions ཉོན་སྒྲིབ། ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་▫ nyon sgrib; nyon mongs pa'i sgrib pa▪ kleśāvaraṇa▪ afflictive obstruction
 • ཉོན་ཅིག་▫ nyon cig▪ {L}śṛṇu▪ listen [imperative]
 • ཉོན་མོང་ཅན་▫ nyon mong can▪ kliṣṭa▪ afflicted
 • ཉོན་མོངས་▫ nyon mongs▪ {LCh,C,MV}kleśa; (√kliś): {MSA}kliśyate; {C}kliśyati; {MSA;MV}kliṣṭa; {MSA}saṃkliṣṭa; {C}vihanyate▪ affliction; afflictive emotion▫ {C}be afflicted; to resist(?)འདི་གསུམ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞེས་སྦྱར་▫ 'di gsum nyon mongs can zhes sbyar▫ these three are specified as "afflictive"
 • ཉོན་མོངས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་▫ nyon mongs kyi sgrib pa▪ kleśāvaraṇa▪ afflictive obstruction
 • ཉོན་མོངས་ཀྱི་བག་ཆགས་▫ nyon mongs kyi bag chags Tenses: future, present, past, imperative ▪ predispositions/latencies of the afflictions/ afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་ཅན་▫ nyon mongs can▪ {MSA}kliṣṭa▪ afflicted; {T} afflictive
 • ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་གཉིད་▫ nyon mongs can gyi gnyid▪ {PH}afflicted sleep
 • ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་མ་རིག་པ་▫ nyon mongs can gyi ma rig pa▪ {N}kliṣṭāvidyā; kliṣṭāvidya▪ afflictive ignorance{N}
 • ཉོན་མོངས་ཅན་གྱི་ཡིད་▫ nyon mongs can gyi yid▪ kliṣṭamanas▪ afflicted mentality; afflictive mentality; afflicted intellect
 • ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པ་▫ nyon mongs can ma yin pa'i ma rig pa▪ nonafflictive ignorance
 • ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་▫ nyon mongs can min▪ {MV}akliṣṭa ▪ non-afflicted
 • ཉོན་མོངས་རྟོག་པ་སྤོང་▫ nyon mongs rtog pa spong▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA} kliṣṭa-vitarka-varjanā▪ abandon afflictive thought {T}
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་དག་པའི་གནས་▫ nyon mongs rnam dag pa'i gnas▪ {MV}kleśa-śuddhy-āśraya▪ basis for purifying the afflictions
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་རྣལ་འབྱོར་པ་▫ nyon mongs rnam par sbyong ba'i rnal 'byor pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ yogi who is purifying afflictions/afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ལས་དང་པོ་པ་▫ nyon mongs rnam par sbyong ba'i las dang po pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ kleśaviśuddhyādikarmika▪ beginner at purifying the afflictive emotions; beginner at purifying afflictions ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ལས་དང་པོ་པའི་ཡིད་བྱེད་ ▫ nyon mongs rnam par sbyong ba'i las dang po pa'i yid byed▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ kleśaviśuddhyādikarmi · kamanaskāra▪ mental contemplation of a beginner at purifying afflictions/afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བའི་ལས་དང་པོ་བའི་ཡིད་བྱེད་▫ nyon mongs rnam par sbyong ba'i las dang po ba'i yid byed▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ mental contemplation of a beginner at purifying afflictions/afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་སྦྱང་གི་དམིགས་པ་▫ nyon mongs rnam sbyang gi dmigs pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ objects for purifying afflictions
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་▫ nyon mongs rnam sbyong gi dmigs pa▪ kleśaviśodanālambana▪ object of observation for purifying afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་▫ nyon mongs rnam sbyong gi dmigs pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ kleśaviśodanālambana ▪ object of observation for purifying afflictions/ afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་རྣམ་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་▫ nyon mongs rnam sbyong gi dmigs pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ kleśaviśodanaālambana ▪ object of observation for purifying afflictions/ afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་རྣམས་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་▫ nyon mongs rnams sbyong gi dmigs pa▪ kleśaviśodanaālambana▪ object of observation for purifying afflictions; object of observation for purifying afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་པ་▫ nyon mongs pa▪ {MSA,MV}kleśa; {C} āyāsa; {C}raṇa; {MSA}kleśa-śakti▪ afflicted; affliction▫ {C}trouble; strife
 • ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་ཙམ་▫ nyon mongs pa skye ba'i rkyen tsam▪ {MSA}kleśasyotpatti-pratyaya-mātram ▪ mere condition of the production of afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་བསྐྱེད་པ་▫ nyon mongs pa bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA} utpādita-kleśa▪ production of afflictions Tenses: future, present, past, imperative
 • ཉོན་མོངས་པ་ཅན་▫ nyon mongs pa can▪ {MSA}kliṣṭa▪ afflicted
 • ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་▫ nyon mongs pa can gyi yid▪ {MV}kliṣṭaṃ manaḥ▪ afflicted mind
 • ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་▫ nyon mongs pa can ma yin pa'i mi shes pa▪ {MV}akliṣṭam ajñānaṃ ▪ non-afflicted ignorance
 • ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བྲལ་བ་▫ nyon mongs pa thams cad du bral ba▪ {L}sarvatra vigata-kleśa▪ free from all afflictions; {T} everywhere free from afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་▫ nyon mongs pa dang bcas pa ▪ {C}sāṅgaṇa▪ afflicted▫ {C}with blemish
 • ཉོན་མོངས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་▫ nyon mongs pa dang mthun pa'i chos▪ {MSA}kleśānukūla ... dharma▪ phenomena concordant with affliction
 • ཉོན་མོངས་པ་དང་དག་པའི་གནས་▫ nyon mongs pa dang dag pa'i gnas▪ {MV}kleśa-śuddhy-āśraya▪ a place that if purified of afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་▫ nyon mongs pa dang bral ba▪ {MSA}kleśa-vigama; {MV}kleśa-visaṃyoga▪ free from afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྐྱེ་བ་▫ nyon mongs pa dang las dang skye ba▪ {MSA}kleśa-karma-janma▪ affliction, action, and production
 • ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་▫ nyon mongs pa dang shes bya'i sgrib pa▪ {L,MSA,MV} kleśa-jñeya-āvaraṇa▪ afflictive obstructions and obstructions to omniscience
 • ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་▫ nyon mongs pa 'dul ba▪ {MSA} kleśa-vinayana▪ discipline the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་བརྩོན་པ་▫ nyon mongs pa 'dul ba la rab tu brtson pa▪ {MSA}kleśa-vinaya-saṃyukta▪ apply oneself to disciplining the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན་▫ nyon mongs pa ni rnam par rtog pa yin▪ {MSA}vikalpa-kleśa▪ ideational afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཉེན་པོ་▫ nyon mongs pa rnams kyi gnyen po▪ {MSA}kleśānāṃ pratipakṣaḥ▪ antidotes to the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་▫ nyon mongs pa spangs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA} kleśa-prahāṇa▪ abandon the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་▫ nyon mongs pa spong ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA} kleśa-prahāṇa▪ abandon the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་མང་བ་▫ nyon mongs pa mang ba▪ {MSA} kleśa-prācurya; {MSA}kleśa-bāhulya▪ many afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་▫ nyon mongs pa med pa▪ {C} niḥkleśa; {C}niṣkleśa; {MSA}asaṃkleśa; {C} anaṅgana; {MSA}araṇā▪ unafflicted▫ {C}without afflictions; without blemish
 • ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་▫ nyon mongs pa med par▪ {C} alpa-kṛcchreṇa▪ {C}with little trouble
 • ཉོན་མོངས་པ་མེད་པར་གནས་པ་▫ nyon mongs pa med par gnas pa▪ {C,MSA}araṇā-vihārin▪ one who abides without afflictions▫ {C}one who dwells in peace
 • ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་དག་▫ nyon mongs pa las rnam dag ▪ {MSA}kleśād viśuddhiḥ▪ free from the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་▫ nyon mongs pa las rnam par grol ba▪ འགྲོལ་འགྲོལད་གྲོལ་གྲོལད་▫ 'grol 'grold grol grold▪ {MSA}kleśa-vimokṣa▪ completely freed from the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་▫ nyon mongs pa'i kun nas nyon mongs pa▪ {MV}kleśa-saṃkleśa▪ thoroughly afflicted by the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་▫ nyon mongs pa'i rgyu yin pa'i phyir▪ {MSA}kliṣṭa-hetutas▪ because of being the cause of the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་▫ nyon mongs pa'i sgrib pa▪ {MSA,MV}kleśāvaraṇa▪ afflictive obstructions; obstructions to liberation
 • ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་དགུ་▫ nyon mongs pa'i sgrib pa rnam pa dgu▪ {MV}navadhā-kleśa-āvaraṇa▪ Tenses: future, present, past, imperative nine aspects of the afflictive obstructions
 • ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་ཉིད་▫ nyon mongs pa'i gnyen po nyid▪ {MSA}kleśa-pratipakṣatā▪ antidote to the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་མཛད་པ་▫ nyon mongs pa'i gnyen po mdzad pa▪ {MSA}kleśa-pratipakṣa-vidhāna▪ act as an antidote to the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་མེད་པའི་གནས་▫ nyon mongs pa'i dri ma med pa'i gnas▪ {MSA}kleśa-nairmalya-prāpty-āśraya (sic)▪ a place that is without the stains of the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་འདམ་▫ nyon mongs pa'i 'dam▪ {C}kleśa-paṅka▪ {C}mud of the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་▫ nyon mongs pa'i nad rab tu zhi bar byed pa▪ {MSA}kleśa-vyādhi-praśamana▪ thorough pacification of the sickness of the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་གནས་ངན་ལེན་གྱིས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་པ་▫ nyon mongs pa'i gnas ngan len gyis rab tu bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA}kleáa-dauṣṭhulya-prabhāvitatva ▪ thoroughly produced by assumption of bad afflicted states
 • ཉོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་དང་བག་ཆགས་▫ nyon mongs pa'i bag la nyal dang bag chags▪ {MSA}kleśānuśaya-vāsanā▪ dormancies and predispositions of the afflictions/afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་པའི་མེད་པ་▫ nyon mongs pa'i med pa▪ {L} anaṅgana▪ unafflicted; without afflictions
 • ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་▫ nyon mongs pa'i zag pa▪ *kleśārava▪ afflicted contaminations
 • ཉོན་མོངས་པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་▫ nyon mongs pa'i zag pa dang bcas pa▪ contaminated phenomena of the afflictions{Lati}
 • ཉོན་མོངས་པར་སྣང་བ་▫ nyon mongs par snang ba▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {MSA} kleśābhāsa▪ appearance of the afflictions
 • ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་▫ nyon mongs par byed pa▪ {MV} (pari √kliś): parikliśyate▪ afflict
 • ཉོན་མོངས་མ་མཆིས་▫ nyon mongs ma mchis▪ {C} araṇāya▪ unafflicted▫ {C}one of those who are secluded
 • ཉོན་མོངས་མ་ཡིན་མི་མོངས་མིན་▫ nyon mongs ma yin mi mongs min▪ {MV}na kliṣṭā nāpi vākliṣṭā▪ neither afflicted nor non-afflicted
 • ཉོན་མོངས་མེད་▫ nyon mongs med▪ nonaffliction; nonafflictiveness; nonafflictive; without afflictive emotions
 • ཉོན་མོངས་མེད་པ་▫ nyon mongs med pa▪ {MSA} asaṃkliṣṭa; {MSA}niḥsaṃkleśa; {C}araṇā▪ unafflicted; non-afflicted▫ {C}Peace (in the forest); appeasing
 • ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་▫ nyon mongs med pa'i ting nge 'dzin▪ nonafflictive meditative stabilization
 • ཉོན་མོངས་མེད་པར་འཁོར་▫ nyon mongs med par 'khor ▪ {MSA}asaṃkliṣṭa-saṃsṛti▪ circling in non-affliction
 • ཉོན་མོངས་མེད་ཡན་ལག་▫ nyon mongs med yan lag▪ {MV}niḥkleśāṅga▪ limbs of non-affliction
 • ཉོན་མོངས་ཚོགས་▫ nyon mongs tshogs▪ {MSA}kleśa-gaṇa▪ collection of afflictions
 • ཉོན་མོངས་མཚན་ཉིད་རྣམ་དགུ་▫ nyon mongs mtshan nyid rnam dgu▪ {MV}navadhā kleśa-lakṣaṇaṃ▪ the nine aspects of the afflicted character
 • ཉོན་མོངས་ཟད་པ་▫ nyon mongs zad pa▪ {MSA}kleśa-kṣaya▪ extinguish the afflictions
 • ཉོན་མོངས་གཟུང་▫ nyon mongs gzung▪ {PH}afflicted objects
 • ཉོན་མོངས་གཟུང་རྟོག་མངོན་འགྱུར་▫ nyon mongs gzung rtog mngon 'gyur▪ {PH}the manifest conception of afflicted objects
 • ཉོན་མོངས་རགས་པ་མངོན་གྱུར་བ་▫ nyon mongs rags pa mngon gyur ba▪ manifest coarse affliction Tenses: future, present, past, imperative
 • ཉོན་མོངས་ཤས་ཆེ་བ་▫ nyon mongs shas che ba▪ predominant afflictive emotion
 • ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་ཡི་སྒྲིབ་པ་▫ nyon mongs shes bya yi sgrib pa▪ {MSA}kleśa-jñeya-vṛti▪ {PH}afflictive obstructions and obstructions to omniscience
 • ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་▫ nyon mongs shes bya'i sgrib pa▪ {MSA}kleśa-jñeya-vṛti▪ afflictive obstructions and obstructions to omniscience
 • ཉོན་མོངས་གསལ་བ་▫ nyon mongs gsal ba▪ {MSA}kleśa-vinodana▪ clarify the afflictions
 • ཉོན་མོངས་ལྷན་སྐྱེས་▫ nyon mongs lhan skyes▪ sahaja-kleśa▪ innate afflictions; innate afflictive emotion
 • ཉོན་ཡིད་▫ nyon yid▪ kliṣṭa-manas▪ afflicted mind
 • ཉོན་ཤེས་▫ nyon shes▪ {PH}afflicted conscioesness
 • ཉོལ་▫ nyol▪ ཉལ། ཉལ། ཉལ། ཉོལ།▫ nyal/ nyal/ nyal/ nyol/▪ lie down; sleep
 • ཉོས་▫ nyos▪ to buy
 • གཉན་▫ gnyan▪ evil spirit; a type of wild sheep which has a huge horn structure; "chronic sore" or "tumor" (refers to a swelling with abrasions)
 • གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་ལྟ་ཞིང་▫ gnya' shing gang tsam lta zhing▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C} yuga-mātra-prekṣin▪ {C}one who looks ahead only one yoke
 • གཉི་ག་▫ gnyi ga▪ {MV}ubhaya▪ both
 • གཉི་ག་མེད་པ་ལས་རིང་དུ་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་▫ gnyi ga med pa las ring du dang ldan pa yang ma yin▪ {C} (na-ubhayam antareṇā va) viprakṛṣṭā sthitā▪ {C} nor does it stand somewhere between the two at a remote distance
 • གཉི་གའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་▫ gnyi ga'i phyogs dang mthun pa▪ {MSA}ubhaya-pakṣa▪ concordant with both directions
 • གཉིད་▫ gnyid▪ {LCh,C,L}middha; {LCh}nidrā; supta▪ sleep; sloth▫ {PH}sleep▫ {C}torpor
 • གཉིད་ཀྱི་ལོག་▫ gnyid kyi log▪ {L}apasvāpana▪ sleep; fall asleep
 • གཉིད་ཀྱིས་མ་ལོག་པ་▫ gnyid kyis ma log pa▪ a-supta; jāgrat▪ not sleeping; awake
 • གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པ་▫ gnyid kyis log pa▪ supta▪ [those who are] sleeping
 • གཉིད་ཆུང་བ་▫ gnyid chung ba▪ {L}middha▪ little sleep; torpor
 • གཉིད་ཆེ་བར་▫ gnyid che bar▪ {C}middha-guruka▪ {C} weighted down by sloth
 • གཉིད་འཐུག་པ་▫ gnyid 'thug pa▪ deep sleep
 • གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་▫ gnyid ma log pa'i gnas skabs▪ waking state{N}
 • གཉིད་མཚན་ཉིད་པ་▫ gnyid mtshan nyid pa▪ {PH}actual sleep
 • གཉིད་ལོག་▫ gnyid log▪ {L}apasvāpana▪ sleep; to sleep
 • གཉིད་ལོག་པ་▫ gnyid log pa▪ {LCh}supta▪ to sleep
 • གཉིད་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་▫ gnyid log pa'i gnas skabs▪ {N}supta-adhikāra▪ state of sleep{N}
 • གཉིས་▫ gnyis▪ {MSA}dvaya; {MSA}dvi; {C}ubhaya; {C}ubhi (=ubhaya)▪ two▫ {C}dual; duality; both
 • གཉིས་ཀ་▫ gnyis ka▪ {C}ubhaya▪ both▫ {C}two
 • གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་▫ gnyi ka ltar yang▪ {PH}either way; in either case
 • གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་▫ gnyi ka ltar yang▪ {PH}either way; in either case
 • གཉིས་ཀའི་ཆ་▫ gnyis ka'i cha▪ {MSA}ubhayāṃśa▪ second part
 • གཉིས་ཀྱི་དོན་བྱེད་▫ gnyis kyi don byed▪ {MSA}artha-kara (dvayor-artha-kara)▪ performing two functions
 • གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་▫ gnyis kyi mtshan nyid▪ {MSA} dvaya-lakṣaṇa▪ character of duality; dualistic character
 • གཉིས་སྐྱེས་▫ gnyis skyes▪ {PH}birds ("twice born") Tenses: future, present, past, imperative
 • གཉིས་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱོད་པ་▫ gnyis gyi tshul gyis spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C} dvaya-cāriṇī buddhi▪ practice by way of dualistic modes▫ {C}the intellect courses in duality
 • གཉིས་བཅས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་▫ gnyis bcas kyi sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ sadvittīya prayoga▪ {GD:319} "argument concerning having a companion" [a form of reasoning used by the Cārvākas to argue against reincarnation]
 • གཉིས་གཉིས་▫ gnyis gnyis▪ {PH}two each▫ གཉིས་གཉིས་སུ་གྱེས།▫ [They] split into two each.▫ {YJD}
 • གཉིས་སྟོང་▫ gnyis stong▪ dvaya-śūnya▪ empty of duality; emptiness of duality
 • གཉིས་སྟོང་གི་རྟོགས་པ་▫ gnyis stong gi rtogs pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ dvaya-śūnya-adhigama▪ realization of the emptiness of duality{Gön-chok}
 • གཉིས་སྟོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་▫ gnyis stong gi rnam pa can▪ {PH}having the aspect of an emptiness of duality
 • གཉིས་དོན་▫ gnyis don▪ welfare of both [oneself and others]
 • གཉིས་སྣང་▫ gnyis snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {MSA}dvayābhatā▪ dualistic appearance
 • གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་▫ gnyis snang 'khrul pa▪ mistaken dualistic appearance
 • གཉིས་སྣང་གི་རྣམ་པ་ཅན་▫ gnyis snang gi rnam pa can▪
 • སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ having the aspect of dualistic appearance
 • གཉིས་སྣང་གི་སྤྲོས་པ་▫ gnyis snang gi spros pa▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ elaborations of dualistic appearances; dualistic elaborations
 • གཉིས་སྣང་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་▫ gnyis snang can gyi shes pa▪ {PH}dualistic consciousness
 • གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་རིག་▫ gnyis snang nub pa'i tshul gyis rig▪ {GD:606} cognition of an object in a non-dual way
 • གཉིས་པ་▫ gnyis pa▪ {MSA,MV}dvitīya; {MV}dvaya▪ second; in texts: second part
 • གཉིས་པ་ལྟར་ན་▫ gnyis pa ltar na▪ in the second case
 • གཉིས་པ་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་པའི་ཉེས་པ་ནི་▫ gnyis pa las byas pa chud zos pa'i nyes pa ni▪ the second fallacy is that actions done would be wasted{MSI 420.4}
 • གཉིས་པ་ཤོས་▫ gnyis pa shos▪ -tama▪ {PH}the other of the two▫ གཅིག་གིས་མཐོང་ནས་ཀྱི་ཧུད་ཨ་ཟ་ཞེས་ངུ་ལ་གཉིས་པ་ཤོས་ཀྱང་ཀྱི་ཧུད་ཨོ་པོ་ཞེས་ངུའོ།▫ gcig gis mthong nas kyi hud a za zhes ngu la gnyis pa shos kyang kyi hud o po zhes ngu'o▫ One [brother] have seen [the other], [he] cried out "Alas!", and the other [brother] cried out "Alas!" as well.▫ {A4C-C}
 • གཉིས་པོ་▫ gnyis po▪ {MSA,MV}dvaya▪ second; two; dual; {T} both (?)
 • གཉིས་བྲལ་▫ gnyis bral▪ {MSA}dvayena rahitam▪ free from duality
 • གཉིས་མིན་▫ gnyis min▪ {MSA}advaya▪ non-duality; non-dual
 • གཉིས་མེད་▫ gnyis med▪ {L}advaya▪ non-duality; non-dual; non-dualistic
 • གཉིས་མེད་ཀྱི་བློ་▫ gnyis med kyi blo▪ non-dual awareness; non-dual understanding
 • གཉིས་མེད་ཆོས་▫ gnyis med chos▪ {TN}advaya-dharmatā▪ non-dual reality
 • གཉིས་མེད་པའི་དོན་▫ gnyis med pa'i don▪ {MSA} advayārtha▪ non-dual object; non-dual meaning
 • གཉིས་མེད་ཟབ་པ་▫ gnyis med zab pa▪ profundity regarding nonduality
 • གཉིས་ལ་བརྟེན་པ་▫ gnyis la brten pa▪ {C}dvaya-niśrita ▪ depending on duality▫ {C}lean on duality
 • གཉིས་ལ་དམིགས་པ་▫ gnyis la dmigs pa▪ དམིགས་དམིགས་དམིགས་དམིགས་▫ dmigs dmigs dmigs dmigs▪ {MSA} dvayālambana▪ dual object of observation; observing duality
 • གཉིས་ལ་ཡོངས་སུ་རྒྱུ་བ་མེད་པ་▫ gnyis la yongs su rgyu Tenses: future, present, past, imperative ba med pa▪ རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་▫ rgyu rgyu rgyu rgyu▪ {C} dvaya-asamudācāratā; {C}samudācāratā▪ {C} habitual absence of all notions of duality
 • གཉིས་སུ་▫ gnyis su▪ {C}dvaya; {C}dvayatā▪ as two; dual; duality
 • གཉིས་སུ་འཁྲུལ་པ་▫ gnyis su 'khrul pa▪ {MSA}dvaya-bhrānti▪ dualistic illusion
 • གཉིས་སུ་གྲངས་▫ gnyis su grangs▪ {PH}enumeration as two
 • གཉིས་སུ་གྲངས་པ་▫ gnyis su grangs pa▪ enumeration as two
 • གཉིས་སུ་སྣང་བ་▫ gnyis su snang ba▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {MSA}dvaya-pratibhāsa; {MSA}dvayābhāsa▪ dualistic appearance
 • གཉིས་སུ་སྣང་བ་མེད་པ་▫ gnyis su snang ba med pa▪
 • སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {MSA} advayābhāsa▪ non-appearance of duality
 • གཉིས་སུ་སྣང་བའི་རྒྱུ་▫ gnyis su snang ba'i rgyu▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {MV}dvaya-prakhyāna-kāraṇa▪ cause of dualistic appearance
 • གཉིས་སུ་བྱར་མེད་▫ gnyis su byar med▪ {C}advaidhīkāra ▪ {C}not divided
 • གཉིས་སུ་དབྱེར་▫ gnyis su dbyer▪ {C}advaidhīkāra▪ {C}not divided
 • གཉིས་སུ་མེད་▫ gnyis su med▪ {MV}advaya▪ non-dual
 • གཉིས་སུ་མེད་པ་▫ gnyis su med pa▪ {C}advaya(tā); {C} advitīya▪ non-dual; non-duality▫ {C}without a second
 • གཉིས་སུ་མེད་པ་ཤེས་པ་▫ gnyis su med pa shes pa▪ {N} advaya-vijñāna; {C}advaya-anvaya-jñāna▪ non-dualistic cognition{N}▫ {C}subsequent cognition
 • གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་སྦྱོར་▫ gnyis su med pa'i skad cig sbyor▪ nondual momentary training
 • གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐད་ཅིག་མའི་སྦྱོར་བ་▫ gnyis su med pa'i skad cig ma'i sbyor ba▪ nondual momentary trainings
 • གཉིས་སུ་མེད་པའི་དོན་▫ gnyis su med pa'i don▪ {MSA} advayārtha▪ non-dual object; non-dual meaning
 • གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་▫ gnyis su med pa'i tshul gyis ▪ {C}advaya-yogena▪ through the non-dualistic mode▫ {C}in accordance with non-duality
 • གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་▫ gnyis su med pa'i mtshan nyid▪ {L,MSA}advaya-laksana▪ non-dualistic character; character of non-duality
 • གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཤེས་པ་▫ gnyis su med pa'i shes pa▪ {N}advaya-vijñāna▪ non-dualistic cognition{N}
 • གཉིས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་▫ gnyis su 'dzin pa rnam par spangs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}dvaya-grāha-vivarjita ▪ abandon dualistic grasping
 • གཉུག་མ་▫ gnyug ma▪ {MSA}nija; nijam▪ fundamental; uncontrived; genuine
 • གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་གྱི་སེམས་▫ gnyug ma lhan cig skyes pa'i 'od gsal gyi sems▪ fundamental innate mind of clear light
 • གཉུག་མའི་ཡིད་▫ gnyug ma'i yid▪ fundamental cognition གཉུག་མའི་སེམས། གཉུག་སེམས་▫ gnyug ma'i sems; gnyug sems▪ fundamental mind
 • གཉུག་རླུང་▫ gnyug rlung▪ fundamental wind
 • གཉུག་སེམས་▫ gnyug sems▪ fundamental mind; primordial mind
 • གཉེན་▫ gnyen▪ {LCh,MSA}bandhu; {LCh}mitra▪ relative; friend
 • གཉེན་དང་སྣག་གི་གཉེན་མཚམས་ཀྱི་སེམས་▫ gnyen dang snag gi gnyen mtshams kyi sems▪ mind of relatives or kin over seven generations
 • གཉེན་པོ་▫ gnyen po▪ {L,LCh,MV,MSA}pratipakṣa; {MSA}pratipakṣatva; {MV}vipakṣa; {MSA} prātipakṣika▪ antidote; counteragents
 • གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་▫ gnyen po kun tu spyod pa'i stobs▪ {PH}the power of the properly applied antidote Tenses: future, present, past, imperative
 • གཉེན་པོ་སྐོར་དགུ་▫ gnyen po skor dgu▪ nine cycles of antidotes
 • གཉེན་པོ་བསྐྱེད་པ་▫ gnyen po bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MV} pratipakṣopagama▪ production of antidotes
 • གཉེན་པོ་སྒོམ་པ་▫ gnyen po sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MV,MSA} pratipakṣa-bhāvanā; {MV,MSA}pratipakṣasya bhāvanā▪ cultivate antidotes; cultivation of antidotes
 • གཉེན་པོ་སྒྲུབ་པ་▫ gnyen po sgrub pa▪ antidotal achieving
 • གཉེན་པོ་བསྒོམ་པ་▫ gnyen po bsgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MV} pratipakṣa-bhāvanā; {MV}pratipakṣasya bhāvanā▪ cultivate antidote
 • གཉེན་པོ་ཉིད་▫ gnyen po nyid▪ {C}pratipakṣatva; {MSA}pratipakṣatā▪ antidotal▫ {C}process of counteracting
 • གཉེན་པོ་དང་མ་བྲལ་བ་ཉིད་▫ gnyen po dang ma bral ba nyid▪ {MSA}pratipakṣārahitatva▪ non-freedom from antidotes
 • གཉེན་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་▫ gnyen po phun sum tshogs pa dang ldan pa▪ {MSA}pratipakṣa-saṃpatti-yoga▪ endowed with marvellous antidotes
 • གཉེན་པོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་▫ gnyen po phyogs kyi gzhi shes▪ nimittagrahaṇapratipakṣaparigṛhītaṃ pratipakṣabhūtam vastujñānam▪ knower of bases that is classed as an antidote/ knower of bases classed as an antidote/ knower of bases conjoined with the antidote to apprehension of signs that is classed as an antidote (mtshan ’dzin gyi gnyen pos zin pa’i gnyen po phyogs kyi gzhi shes)
 • གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ gnyen po yid la byed pa▪ prātipakṣika-manaskāra▪ antidotal mental contemplation
 • གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བསྒོམ་པ་▫ gnyen po yid la byed pa bsgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}prātipakṣika-manaskāra-bhāvanā▪ cultivate antidotal mental contemplation
 • གཉེན་པོ་ཡིན་པ་▫ gnyen po yin pa▪ {MV}pratipakṣatva ▪ antidotal
 • གཉེན་པོ་ཡོངས་སུ་འགྲིབ་པ་▫ gnyen po yongs su 'grib pa▪ {MSA}pratipakṣa-parihāṇi▪ diminishment of antidotes
 • གཉེན་པོ་ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངས་པ་▫ gnyen po la ldem por dgongs pa▪ pratipakṣābhisaṃdhi▪ indirectly intending an antidote; intending an antidote
 • གཉེན་པོའི་སྒྲུབ་པ་▫ gnyen po'i sgrub pa▪ antidotal achieving
 • གཉེན་པོའི་ཆོས་▫ gnyen po'i chos▪ {MSA}prātipakṣika ... dharma▪ antidotal phenomenon/doctrine
 • གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཅན་▫ gnyen po'i stobs can▪ {C} pratipakṣa-balin▪ having antidotal power▫ {C} strong in resisting the enemy
 • གཉེན་པོའི་མཐའ་▫ gnyen po'i mtha'▪ {MV}pratipakṣānta ▪ antidotal limit; extreme antidote
 • གཉེན་པོའི་དོན་ལྡན་པ་▫ gnyen po'i don ldan pa▪ {MV} pratipakṣārtha-yoga▪ having an antidotal object
 • གཉེན་པོའི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་▫ gnyen po'i rnam pa bsgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}pratipakṣākāra-bhāvana▪ cultivate the aspects of antidotes; cultivate the antidotes
 • གཉེན་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས་▫ gnyen po'i phyogs kyi gzhi shes▪ knowers of bases that are classed as an antidote
 • གཉེན་པོའི་དབྱེ་བ་▫ gnyen po'i dbye ba▪ {MSA} pratipakṣa-bheda▪ division of antidotes
 • གཉེན་པོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་▫ gnyen po'i tshogs sgrub▪ achieving through the collection of antidotes
 • གཉེན་པོའི་ལམ་▫ gnyen po'i lam▪ antidotal path
 • གཉེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་▫ gnyen phun sum tshogs pa▪ excellent extraction; excellent family line
 • གཉེན་བཤེགས་ཚོགས་▫ gnyen bshegs tshogs▪ {C}jñāti- Tenses: future, present, past, imperative saṃgho▪ {C}the host of kinsmen
 • གཉེན་བཤེས་▫ gnyen bshes▪ {C}mitra; {MSA}bandhu▪ {C}friend; teacher
 • གཉེན་བཤེས་བྱམས་པ་དང་འདྲ་བར་▫ gnyen bshes byams pa dang 'dra bar▪ {C}snigdha-svajanavat▪ {C}as if they were their own beloved relatives
 • གཉེར་▫ gnyer▪ {MSA}artha▪ purpose; sake (of)
 • གཉོད་པོ་▫ gnyom po▪ {PH}moderate▫ ནམ་ཟླ་གཉོམ་པོ་▫ moderate climate
 • མཉན་▫ mnyan▪ མཉན། མཉན། མཉནད། མྱནད།▫ mnyan/ mnyan/ mnyand/ myand/▪ {LCh}śravaṇa▪ (1) listen (equivalent to nyan pa); (2) boat མཉན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ནས་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་བར་དགུ་▫ mnyan thos kyi sgom lam chung ngu'i chung ngu nas chen po'i chen po'i chen po'i bar dgu▪ the nine ranging from the small of the small up to the great of the great of a Hearer path of meditation
 • མཉན་དུ་འོངས་▫ mnyan du 'ongs▪ come to listen
 • མཉན་ན་དགའ་ཞིང་▫ mnyan na dga' zhing▪ {C}śravaṇīya ▪ {C}delightful when being heard
 • མཉན་པ་▫ mnyan pa▪ {C}nāviko; {C}śṛṇoti; {C,MSA} śravaṇa; {C}sama▪ (1) boatman; (2) listen▫ {C} hear; learn; hearing; ferry-man; sailor; same; like; smooth
 • མཉན་པ་དང་དད་པར་བྱ་▫ mnyan pa dang dad par bya▪ {C}śrotavya; {C}na śrotavyaṃ maṃsyante▪ listen and believe▫ {C}should listen; decided not to listen
 • མཉམ་▫ mnyam▪ {C,MV}sama; {C}samāna; {C,MSA} tulya▪ equal; equality; similar; alike; same▫ {C} same as; self identical; identical; even; smooth; something like; likewise; equally; being truly; comparable; as if it were just
 • མཉམ་རྗེས་གཉིས་▫ mnyam rjes gnyis▪ {PH}the two — meditative equipoise and subsequent attainment
 • མཉམ་ཉིད་▫ mnyam nyid▪ equality; sameness
 • མཉམ་དུ་▫ mnyam du▪ {C}samam▪ equally; together▫ {C}impartially
 • མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་▫ mnyam du 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MV}samotpatti▪ arise together
 • མཉམ་དུ་གསུངས་▫ mnyam du gsungs▪ equally said (that ...)
 • མཉམ་གནས་ཀྱི་རླུང་▫ mnyam gnas kyi rlung▪ fire-dwelling wind
 • མཉམ་པ་▫ mnyam pa▪ {LCh,C,MV,MSA}sama; {MSA} samāna▪ equal; similar; alike; same▫ {C}same as; equal to
 • མཉམ་པ་ཉིད་▫ mnyam pa nyid▪ {C,MSA}samatā; {C} samatva; {MSA}samānatā▪ equality; sameness; similarity▫ {C}self-identity
 • མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྒོམ་པ་▫ mnyam pa nyid kyi rnam pa sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}samatākāra-bhāvana▪ cultivate the aspect of equality
 • མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་▫ mnyam pa nyid kyi ye shes▪ {MSA}samatā-jñāna▪ exalted wisdom of equality
 • མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བསམ་པ་▫ mnyam pa nyid kyi bsam pa▪ {MSA}samatāśaya▪ thought of equality
 • མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་▫ mnyam pa nyid du 'gyur ba▪
 • འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {MSA} samatā-gamana▪ become equal
 • མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་▫ mnyam pa nyid du 'jug pa▪ {MSA}samatā-pravṛtti▪ enter into equality
 • མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་▫ mnyam pa nyid du lta ba▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}samatā-darśana▪ viewing sameness; view of equality▫ {C}vision of sameness
 • མཉམ་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ mnyam pa nyid du lta ba yid la byed pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}samatekṣaṇā-manaskāra▪ mental contemplation in terms of viewing equality
 • མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་པ་▫ mnyam pa nyid la dgongs pa Tenses: future, present, past, imperative ▪ {MSA}samatābhiprāya▪ thinking of sameness; in consideration of sameness; thinking of equality
 • མཉམ་པ་ཉིད་ལས་▫ mnyam pa nyid las▪ {C}samantāt▪ {C}completely; on all sides; all the
 • མཉམ་པ་དང་མཉམ་པས་▫ mnyam pa dang mnyam pas▪ {C}sama-same (=tulya-pramāṇa)▪ exactly equal▫ {C}the same in the self-identical realm of dharma; arranged one by one in regular succession
 • མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པས་▫ mnyam pa dang mi mnyam pas▪ {C}sama-viṣamena▪ equal and unequal; similar and dissimilar▫ {C}in an irregular way
 • མཉམ་པ་མེད་པ་▫ mnyam pa med pa▪ {C}apratisamatā▪ unequalled; dissimilar
 • མཉམ་པའི་སེམས་▫ mnyam pa'i sems▪ mind of equality
 • མཉམ་པའི་སེམས་ཉིད་▫ mnyam pa'i sems nyid▪ {MSA} sama-cittatā; {MSA}samāna-cittatā▪ equal mind; {T} equal mindedness (?)
 • མཉམ་པར་▫ mnyam par▪ {C}samam▪ equally▫ {C} evenly
 • མཉམ་པར་འཇུག་ཅིང་▫ mnyam par 'jug cing▪ {C} samavahita (=vikṣepāt kṛta-pratīkāratvena)▪ entering into equality▫ {C}they do meet
 • མཉམ་པར་འཇོག་▫ mnyam par 'jog▪ {MSA}samādhā ▪ [equal-ly-set]; setting in equipoise; compose mind for meditation
 • མཉམ་པར་འཇོག་པ་▫ mnyam par 'jog pa▪ {MSA} samādhā; samādhāna▪ [equal-ly-set]; setting in equipoise; compose mind for meditation▫ {PH} setting in equipoise [the 9th mental abiding (sems gnas)]
 • མཉམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་▫ mnyam par 'jog par byed ▪ {MSA}(sam-ā √dhā): samādadhāti▪ setting in equipoise
 • མཉམ་པར་ཐོབ་ན་▫ mnyam par thob na▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA} sama-prāpta▪ obtain equality
 • མཉམ་པར་མ་གཞག་▫ mnyam par ma gzhag▪ {C} asamāhita▪ not in meditative equipoise▫ {C} unconcentrated
 • མཉམ་པར་མ་བཞག་▫ mnyam par ma bzhag▪ {C} asamāhita▪ not in meditative equipoise▫ {C} unconcentrated
 • མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་▫ mnyam par ma bzhag pa▪ {C,MSA}asamāhita▪ not in meditative equipoise▫ {C}unconcentrated
 • མཉམ་པར་ཞོག་▫ mnyam par zhog▪ samādhā▪ meditative equipoise; compose the mind for meditation
 • མཉམ་པར་གཞག་པ་▫ mnyam par gzhag pa▪ samādhā ▪ meditative equipoise; compose the mind for meditation
 • མཉམ་པར་བཞག་▫ mnyam par bzhag▪ {C}samāhita▪ meditative equipoise{Gön-chok}; compose the mind for meditation▫ {C}collected; concentrated (on); composed
 • མཉམ་པར་བཞག་པ་▫ mnyam par bzhag pa▪ {L,MSA} samāhita; {C}samāpanna▪ meditative equipoise{Gön-chok}; compose the mind for meditation▫ {C}collected; concentrated (on); composed; obtained; immersed in; entered into
 • མཉམ་པར་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་▫ mnyam par bzhag pa ma yin pa▪ {MSA}asamāhita▪ not in meditative equipoise
 • མཉམ་པར་བཞག་པར་▫ mnyam par bzhag par▪ {C} samāpadyanatā (=samāpatti); {C}samāpadyanatā (=samāpatti)▪ meditative equipoise▫ {C} attainment
 • མཉམ་པར་བཞག་པར་འཇོག་པ་▫ mnyam par bzhag par 'jog pa▪ {MSA}samavadhāna▪ setting in meditative equipoise
 • མཉམ་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་▫ mnyam par zung du 'jug pa▪ {L}samādhīyante▪ meditate; engage in meditation
 • མཉམ་པས་▫ mnyam pas▪ {C}pramāṇatva▪ measures
 • མཉམ་སྦྱོར་▫ mnyam sbyor▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ union Tenses: future, present, past, imperative
 • མཉམ་མེད་▫ mnyam med▪ {MSA}asama; {N}atula▪ unequalled{N}
 • མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་▫ mnyam med zas gtsang sras po▪ {PH}the unequalled son of Śuddhodana
 • མཉམ་རྫོགས་▫ mnyam rdzogs▪ equal and complete
 • མཉམ་གཞག་▫ mnyam gzhag▪ samāhita▪ meditative equipoise; contemplative equipoise
 • མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་▫ mnyam gzhag ye shes▪ samāhita-jñāna▪ exalted wisdom of meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་▫ mnyam bzhag▪ {L}samāhita▪ meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་གི་ས་▫ mnyam bzhag gi sa▪ ground of meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་གི་ས་པ་▫ mnyam bzhag gi sa pa▪ one on a ground of meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་གི་ས་པ་མིན་པ་▫ mnyam bzhag gi sa pa min pa▪ not of a ground of meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་ཐུན་གཅིག་▫ mnyam bzhag thun gcig▪ {PH}one session of meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་▫ mnyam bzhag nam mkha' lta bu▪ space-like meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་རྣམ་མཁའ་ལྟ་བུ་▫ mnyam bzhag rnam mkha' lta bu▪ spacelike meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་སྣང་བཅས་▫ mnyam bzhag snang bcas ▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ meditative equipoise with appearance
 • མཉམ་བཞག་སྣང་མེད་▫ mnyam bzhag snang med▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ meditative equipoise without appearance
 • མཉམ་བཞག་ཕུང་གསུམ་པ་▫ mnyam bzhag phung gsum pa▪ {PH}a third category of meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་ཙམ་པོ་བ་▫ mnyam bzhag tsam po ba▪ mere meditative equipoise
 • མཉམ་བཞག་ཡིན་པ་▫ mnyam bzhag yin pa▪ {C} samāhita▪ in meditative equipoise▫ {C}collected; concentrated (on)
 • མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་▫ mnyam bzhag ye shes▪ samāhita-jñāna▪ pristine wisdom of meditative equipoise; exalted wisdom of meditative equipoise
 • མཉེན་▫ mnyen▪ {C}cāru▪ {C}slender; elegant; elegantly; beautiful; sweet
 • མཉེན་པ་▫ mnyen pa▪ {C}mṛdu; {MSA}snigdhā▪ {C} soft; low; weak; supple; dull
 • མཉེས་པ་▫ mnyes pa▪ {C}mānanā▪ honor; to please; delight; be pleased; delighted▫ {C}take delight in
 • མཉེས་པར་དཀའ་▫ mnyes par dka'▪ {MSA}durārādha▪ difficult to please
 • མཉེས་པར་བྱ་བ་▫ mnyes par bya ba▪ to be honored
 • མཉེས་པར་བྱས་ནས་▫ mnyes par byas nas▪ {C}ārāgya▪ {C}having pleased
 • མཉེས་པར་བྱས་པ་▫ mnyes par byas pa▪ {C}ārāgayati▪ please; delight▫ {C}accomplish; give satisfaction to
 • མཉེས་པར་བྱས་ཤིང་▫ mnyes par byas shing▪ {C} ārādhita▪ {C}pleased; having found pleasure in
 • མཉེས་པར་བྱེད་▫ mnyes par byed▪ {MV}ārāgaṇa▪ please; delight
 • མཉེས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་▫ mnyes par byed par 'gyur▪ {C}ārāgayati▪ please; delight▫ {C}accomplish; give satisfaction to
 • མཉེས་པོ་▫ mnyes po▪ interesting
 • མཉེས་བྱ་ཕྱིར་▫ mnyes bya phyir▪ {C}ārādhita▪ {C} pleased; having found pleasure in
 • རྙིང་པ་▫ rnying pa▪ old
 • རྙིང་བ་▫ rnying ba▪ {PH}old
 • རྙིང་མ་▫ rnying ma▪ Nying-ma; Old Translation School of Tibetan Buddhism
 • རྙིང་མ་པ་▫ rnying ma pa▪ Nying-ma-pa (Old Translation) Order Tenses: future, present, past, imperative
 • རྙིང་ཤོས་▫ rnying shos▪ {PH}most ancient
 • རྙེད་▫ rnyed▪ བརྙེད། རྙེད། བརྙེས། རྙེས།▫ brnyed/ rnyed/ brnyes/ rnyes/▪ {LCh,L}lābha; {C}labhate▪ verb: find; gain; discover7 noun: goods; property; profit▫ grasp; {C}acquire; get; receive; apprehend; get hold of
 • རྙེད་དཀའ་▫ rnyed dka'▪ difficult to find
 • རྙེད་བཀུར་▫ rnyed bkur▪ {PH}wealth and respect
 • རྙེད་གྱུར་ནས་▫ rnyed gyur nas▪ {C}labdhā▪ having found; having gained▫ {C}having obtained
 • རྙེད་འགྱུར་▫ rnyed 'gyur▪ {C}vindati▪ find; gain▫ {C} entrance; discovers
 • རྙེད་ཐོབ་▫ rnyed thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}labdha▪ obtain; gain▫ {C}taken; taken hold of; seized upon; gained
 • རྙེད་དོན་▫ rnyed don▪ object found
 • རྙེད་ནས་▫ rnyed nas▪ {C}labdhvā; {C}pratītya▪ having found; having gained▫ {C}conditioned (by); had got
 • རྙེད་ནས་ཐོབ་པ་▫ rnyed nas thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}labdha▪ obtain; gain; find
 • རྙེད་པ་▫ rnyed pa▪ {L,MSA,C}lābha; {C}pratilambha (=pratilābha); upālambha (sic){MSA}; {MSA}( √śri): śrayate; {C}parāpuṇati▪ verb: find; gain; discover; get7 noun: goods; property; profit▫ {C}obtains; acquire; acquisition; acquiring; to win; will win
 • རྙེད་པ་དཀའ་ཞིང་▫ rnyed pa dka' zhing▪ {C}durlabhatva ▪ difficult to find▫ {C}being hard to get རྙེད་པ་ངན་པ་རྙེད་པ་ཡིན་ནོ་ངན་པ་རྙེད་དེ་ལེགས་པར་མ་རྙེད་དོ་▫ rnyed pa ngan pa rnyed pa yin no ngan pa rnyed de legs par ma rnyed do▪ {C}lābhā me durlabdhā na sulabdhā▪ {C}it is indeed a loss to me, and not a gain
 • རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་▫ rnyed pa dang bkur sti▪ {C,MSA,MV}lābha-satkāra; {MSA}satkāra-lābha▪ gain and respect▫ {PH}wealth and respect▫ {C} gain and honor
 • རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་▫ rnyed pa dang bkur sti dang tshigs su bcad pa▪ {MSA}lābha-satkāra-śloka▪ gain, respect, and verses རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གི་རོ་མྱང་བས་▫ rnyed pa dang bkur sti dang tshigs su bcad pa dag gi ro myang bas▪ {C}lābha-satkāra-ślok'āsvāda▪ experience the taste of gain, respect, and verses▫ {C}relishing gain; honor; and fame
 • རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟིའི་མཆོད་པ་▫ rnyed pa dang bkur sti'i mchod pa▪ {MSA}lābha-satkāra-pūjā▪ offering of gain and respect
 • རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟིས་▫ rnyed pa dang bkur stis▪ {C} lābha-satkāra▪ gain and respect▫ {PH}wealth and respect▫ {C}gain and honor
 • རྙེད་པ་འདོད་▫ rnyed pa 'dod▪ {C}lābha-kāma▪ wish to gain
 • རྙེད་པ་ཡིན་ཏེ་▫ rnyed pa yin te▪ {C}labdha▪ gained; found▫ {C}taken (hold of); seized upon
 • རྙེད་པ་ལེགས་པར་རྙེད་དོ་▫ rnyed pa legs par rnyed do▪ {C}sulabdhā (me) lābhā▪ {C}how good it is; how fortunate
 • རྙེད་པ་ལེགས་པར་རྙེད་པ་ཡིན་▫ rnyed pa legs par rnyed pa yin▪ {C}lābhās teṣāṃ sattvānāṃ sulabdhāḥ▪ {C}it is a gain for those beings, a great gain
 • རྙེད་པའི་དོན་དུ་▫ rnyed pa'i don du▪ {MSA}lābhārtham▪ for the sake of gain
 • རྙེད་པར་དཀའ་བ་▫ rnyed par dka' ba▪ {C}durlabha▪ difficult to find▫ {C}rare
 • རྙེད་པར་གྱུར་▫ rnyed par gyur▪ {C}labdha▪ find; gain
 • རྙེད་པར་འགྱུར་▫ rnyed par 'gyur▪ {C}labhate; {C} labdha; {C}pratilabhate (=pratilapsyante)▪ find; gain▫ {C}acquires; receives; gains; regains
 • རྙེད་པར་འགྱུར་བ་▫ rnyed par 'gyur ba▪ {C}pratilabhate▪ find; gain▫ {C}acquires; receives; gains; regains Tenses: future, present, past, imperative
 • རྙེད་པས་ཆོག་པའི་བསོད་ཉོམས་པ་▫ rnyed pas chog pa'i bsod nyoms pa▪ {C}prāpta-piṇḍika▪ {C}one who lives on alms-food
 • རྙེད་པས་ཆོག་པའི་བསོད་སྙོམས་པ་▫ rnyed pas chog pa'i bsod snyoms pa▪ receiver of food-alms satisfied with what is found (this being of two types; in terms of quality and in terms of quantity)
 • རྙེད་མ་ཐག་ཏུ་▫ rnyed ma thag tu▪ {C}saha labdha▪ immediately/right/just after gaining▫ {C}as soon as he had gained
 • རྙེས་▫ rnyes▪ བརྙེད། རྙེད། བརྙེས། རྙེས།▫ brnyed/ rnyed/ brnyes/ rnyes/▪ verb: find; gain; discover7 noun: goods; property; profit
 • རྙོག་པ་▫ rnyog pa▪ བརྙོག་རྙོག་བརྙོགས། རྙོགས།▫ brnyog rnyog brnyogs/ rnyogs/▪ {MSA}kāluṣya▪ to sully; to dirty; mess
 • རྙོག་པ་ཅན་དུ་མི་བྱེད་པ་▫ rnyog pa can du mi byed pa▪ {MSA}akaluṣī-karaṇa▪ cause of dirtyness
 • རྙོག་པ་མེད་པ་▫ rnyog pa med pa▪ {MSA}niḥkāluṣyatva ▪ unsullied; not dirty
 • སྙན་▫ snyan▪ {C}karṇa; {C}kāvya; {C}priya▪ ear▫ {C}poetry; poem; dear; kind
 • སྙན་གྲགས་▫ snyan grags▪ yaśas▪ fame
 • སྙན་སྒྲ་▫ snyan sgra▪ {PH}pleasant sound
 • སྙན་དངགས་▫ snyan dngags▪ {PH}poetry▫ སྙན་དངགས་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་མ་བཅིངས།▫ [It] is unrestrained by poetic ornamentation.▫ HHDL Long Life
 • སྙན་དངགས་ཀྱི་རིག་བྱེད་▫ snyan dngags kyi rig byed▪ samaveda▪ {PH}Samaveda
 • སྙན་འཇེབས་▫ snyan 'jebs▪ {MSA}valgu▪ {PH}sweet-sounding and euphonous
 • སྙན་གཏད་▫ snyan gtad▪ སྙན་གཏད། གཏོད། བཏད། གཏོད།▫ snyan gtad/ gtod/ btad/ gtod/▪ [ear-focus] listen; hear
 • སྙན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་▫ snyan thos kyi sgom lam rnam grol lam▪ path of release of a Hearer path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་སྒོམ་སྤང་ ཉོན་སྒྲིབ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang 'dren byed kyi bar chad med lam gyi ngos skal gyi spang bya sgom spang nyon sgrib spangs pa'i rnam grol lam du gyur pa'i nyan thos kyi rjes la mngon rtogs▫ Definition: a Hearer's subsequent clear realizer that is a path of release that involves a state of having abandoned the afflictive obstructions that are to be abandoned by the path of meditation, these being the respective objects of abandonment by the u Divisions: དབྱེ་བ། ༡་སྤང་བྱ་རིམ་གྱིས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་༢་སྤང་བྱ་གཅིག་ཆར་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་▫ dbye ba/ 1 spang bya rim gyis pa'i dbang du byas pa/ 2 spang bya gcig char ba'i dbang du byas pa/▫ Divisions: (1) those done in terms of a person who has gradual objects of abandonment; (2) those done in terms of a person who has simultaneous objects of abandonment
 • སྙན་ཐོས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་▫ snyan thos kyi mthong lam rnam grol lam▪ འགྲོལ་འགྲོལད་གྲོལ་གྲོལད་ ▫ 'grol 'grold grol grold▪ path of release of a Hearer's path of seeing▫ Definitions: མཚན་ ཉིད། ཉོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ nyon sgrib kun btags spangs pa'i rnam grol lam du gyur pa'i nyan thos kyi bden pa mngon rtogs/▫ Definition: a Hearer clear realizer of truth which is a path of release that abandons the artificial afflictive obstructions Divisions: དབྱེ་བ། ཉན་ཐོས་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཆོས་ཤེས་བཞི་དང་རྗེས་ཤེས་བཞི་▫ dbye ba/ nyan thos shes pa brgyad/ chos shes bzhi dang rjes shes bzhi/▫ Divisions: eight Hearer cognitions (four doctrinal cognitions and four subsequent cognitions)
 • ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་▫ nyan thos kyi sbyor lam drod▪ {PH}Hearer heat path of preparation
 • སྙན་དུ་བསམ་ནས་▫ snyan du bsam nas▪ {C} samanvāharati (=bhavatyā-rūpeṇa-avadhāraṇāt) ▪ {C}his mind is impressed by; consider; bring out; bring to mind; bear in mind; behave towards(?); thinks to himself
 • སྙན་པ་▫ snyan pa▪ {MSA}priya; {MSA}madhura; {MSA}sukha; {MSA}kalā (vāc); {MSA}yaśas; Tenses: future, present, past, imperative {MSA}varṇa▪ pleasant; sweet to hear; fame; renown; glory▫ praise; well-sounding
 • སྙན་པ་དང་མི་སྙན་པའི་སྒྲ་▫ snyan pa dang mi snyan pa'i sgra▪ {MSA}varṇāvarṇa-śabda▪ pleasant and unpleasant sound
 • སྙན་པར་སྨྲ་བ་▫ snyan par smra ba▪ {C}priya-vacana; {MSA}priyākhyāna▪ pleasant statement▫ {C} kind words
 • སྙན་པར་སྨྲ་ཞིང་▫ snyan par smra zhing▪ {C}priya-vāditva▪ speaking pleasantly▫ {C}his words are kind and helpful
 • སྙན་པར་རབ་གྲགས་▫ snyan par rab grags▪ {MSA} prathita-yaśas▪ very famous
 • སྙན་པོ་▫ snyan po▪ {MSA}priya▪ pleasant; sweet to hear; fame; renown; glory
 • སྙན་སྨྲ་▫ snyan smra▪ speaking pleasantly
 • སྙམ་▫ snyam▪ manyate▪ verb: to think; consider; imagine7 noun: thought▫ {PH}[closing quotation marker for a thought]; thinking
 • སྙམ་བགྱིད་ལགས་སོ་▫ snyam bgyid lags so▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ I thought thus
 • སྙམ་བརྙས་བྱེད་པ་▫ snyam brnyas byed pa▪ {C} abhimanyati▪ {C}feel conceited; feel superior to
 • སྙམ་སྟེ་དཔྱད་པར་བྱའོ་▫ snyam ste dpyad par bya'o▪ ... I think this, and it should be examined
 • སྙམ་དུ་▫ snyam du▪ {LCh}iti; {L}manyate; {C}tulanā ▪ thinking▫ {C}think; comparing; comparison; weighing up
 • སྙམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱེ་▫ snyam du dogs pa skye▪ generate a qualm; generate the qualm
 • སྙམ་དུ་མེད་དོ་▫ snyam du med do▪ {C}tulanā▪ not thinking(?)▫ {C}think; comparing; comparison; weighing up
 • སྙམ་དུ་འཛིན་པ་▫ snyam du 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ the conception thinking
 • སྙམ་དུ་ཡིད་གཉིས་▫ snyam du yid gnyis▪ {L}vimati▪ doubt
 • སྙམ་དུ་རེ་བར་བྱའོ་▫ snyam du re bar bya'o▪ {C} pratikāṅkṣitavya▪ {C}one must expect; should be expected; should expect
 • སྙམ་དུ་རློམ་▫ snyam du rlom▪ {L}mānya▪ thinking▫ thought; respect; revere; venerable
 • སྙམ་དུ་སེམས་▫ snyam du sems▪ {L}manyate▪ thinking
 • སྙམ་དུ་སེམས་པ་▫ snyam du sems pa▪ {L}mānasa▪ a mind thinking ...
 • སྙམ་དུ་བསམ་ནས་▫ snyam du bsam nas▪ {C} samanvāharati (=bhavatyā-rūpeṇa-avadhāraṇāt)▪ thinking▫ {C}his mind is impressed by; consider; bring out; bear in mind; bring to mind; behave towards; thinks to himself
 • སྙམས་པར་བྱེད་པ་▫ snyams par byed pa▪ {C} pariṣyandayati▪ think▫ {C}moistens
 • སྙིགས་▫ snyigs▪ kali▪ impure; degenerate
 • སྙིགས་དུས་▫ snyigs dus▪ སྙིགས་པའི་དུས་▫ snyigs pa'i dus▪ {LCh}kaliyuga▪ [impurity-time]; degenerate era; impure time
 • སྙིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་འདི་ཉིད་ལ་▫ snyigs dus kyi tshe thung 'di nyid la▪ in just this short lifetime of the degenerate era
 • སྙིགས་པའི་དུས་▫ snyigs pa'i dus▪ སྙིགས་དུས་▫ snyigs dus ▪ {LCh}kaliyuga▪ [impurity-of-time] degenerate era; impure time
 • སྙིགས་མ་▫ snyigs ma▪ {LCh,MSA}kaṣāya▪ impurity; rotten; cruddy▫ {PH}degeneration; Degenerate [Era]
 • སྙིགས་མ་ལྔ་▫ snyigs ma lnga▪ {MSA}pañca-kaṣāya ▪ five impurities; five cruddinesses▫ {PH}five degeneration
 • སྙིང་▫ snying▪ {LCh}hṛdaya; {LCh}citta; {MSA}hrasva-hṛdaya▪ heart; mind
 • སྙིང་ཁ་▫ snying kha▪ {PH}heart
 • སྙིང་ཁུ་▫ snying khu▪ fluidity Tenses: future, present, past, imperative
 • སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་▫ snying ga'i rtsa 'dab▪ {PH}channel-petals of the heart [cakra]
 • སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་▫ snying ga'i rtsa 'dab brgyad▪ {PH}eight channel-petals of the heart [cakra]
 • སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་རྒྱུན་▫ snying ga'i rtsa 'dab brgyad kyi rgyun▪ {PH}continuation of the eight channel-petals of the heart [cakra]
 • སྙིང་གི་ཟུངས་▫ snying gi zungs▪ {PH}strength of heart
 • སྙིང་དགའ་བར་བྱེད་པ་▫ snying dga' bar byed pa▪ {MSA} hṛdaya-saṃtuṣṭi-karī▪ make the heart/mind happy
 • སྙིང་རྗེ་▫ snying rje▪ {LCh,L,MSA}karuṇā; {C,MSA) kṛpā; {MV}kṛpatā; {MSA}karuṇāyamāna; {MSA} kāruṇika; {MV,MSA}kāruṇya▪ [heart-foremost]; compassion▫ {C}pity
 • སྙིང་རྗེ་ཁྱབ་པ་▫ snying rje khyab pa▪ {MSA}karuṇā-sphuraṇa▪ pervasive compassion
 • སྙིང་རྗེ་ཅན་▫ snying rje can▪ {MSA}kṛpālu▪ compassionate
 • སྙིང་རྗེ་ཆེ་ཞིང་སྙིང་བརྩེ་བ་▫ snying rje che zhing snying brtse ba▪ kṛpā-karuṇatā▪ great compassion and pity
 • སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་▫ snying rje chen po▪ mahākaruṇā▪ great compassion
 • སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་▫ snying rje chen po nyid▪ {MSA} mahā-karuṇatva▪ greatly compassionate
 • སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་▫ snying rje chen po'i tshogs sgrub▪ achieving through the collection of great compassion སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་ཅན་ གཞན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིར་དུ་རྣམ་མཁྱེན་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་བསམ་པ་▫ snying rje chen po'i gzhan dbang du gyur pa'i sgo nas sems can gzhan gyis sangs rgyas thob phyir du rnam mkhyen don du gnyer ba'i cha nas bzhag pa'i bsam pa▪ a thought that, from the viewpoint of having come under the influence of great compassion, is posited from the viewpoint of seeking [to attain] an exalted knower of all aspects for the sake of other sentient beings' attaining Buddhahood
 • སྙིང་རྗེ་རྗེ་ལྟར་▫ snying rje rje ltar▪ {LCh}karuṇaṃ▪ pitifully
 • སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པ་▫ snying rje dang ldan pa▪ {MSA} kāruṇika▪ compassionate
 • སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པར་གནས་པ་▫ snying rje dang ldan par gnas pa▪ {MSA}sakaruṇā sthitiḥ▪ the level of having compassion {T}
 • སྙིང་རྗེ་ནི་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་གཉེན་པོ་▫ snying rje ni rnam par 'tshe ba'i gnyen po▪ {MSA}karuṇā vihiṃsā-pratipakṣaḥ▪ compassion is the antidote for harmfulness {T}
 • སྙིང་རྗེ་རྣམ་པར་འཕེལ་▫ snying rje rnam par 'phel▪ {MSA}kṛpā-vivṛddhi▪ impel compassion
 • སྙིང་རྗེ་བ་▫ snying rje ba▪ {MSA}karuṇāyana(ta)▪ compassionate person
 • སྙིང་རྗེ་བ་བྱེད་པ▫ snying rje ba byed pa▪ {MSA} karuṇāyata▪ practice compassion
 • སྙིང་རྗེ་བར་བྱེད་པ་▫ snying rje bar byed pa▪ {MSA} (√karuṇāya): karuṇāyate▪ practice compassion
 • སྙིང་རྗེ་མེད་པ་▫ snying rje med pa▪ {L}nirdaya▪ non-compassion; pitiless; merciless; cruel
 • སྙིང་རྗེ་རྩ་བ▫ snying rje rtsa ba▪ {MSA}karuṇā-mūla▪ compassionate roots; root of compassion
 • སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་▫ snying rje tshad med pa dang ldan pa▪ {MSA}karuṇāpramāṇa-yukta▪ possessing immeasurable compassion {T}
 • སྙིང་རྗེ་ཞིང་སྙིང་བརྩེ་བ་▫ snying rje zhing snying brtse ba ▪ {C}kṛpā-karuṇatā▪ compassion and pity
 • སྙིང་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བཟོད་པ་▫ snying rje la brten nas tshul khrims dang bzod pa▪ བཟོད་བཟོད་བཟོད་བཟོད་▫ bzod bzod bzod bzod▪ {MSA}karunam agamya sile ksantau ca▪ ethics and patience/ forbearance/tolerance/endurance in dependence upon compassion
 • སྙིང་རྗེའི་རྐྱེན་བསྟན་པ་▫ snying rje'i rkyen bstan pa Tenses: future, present, past, imperative ▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}karuṇā-pratyaya-saṃdarśana▪ teach the conditions of compassion
 • སྙིང་རྗེའི་ཁྱད་པར་▫ snying rje'i khyad par▪ {MSA} karuṇā-viśeṣa▪ attribute of compassion
 • སྙིང་རྗེའི་ལྗོན་ཤིང་▫ snying rje'i ljon shing▪ {MSA} karuṇā-taru▪ tree of compassion {T}
 • སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་▫ snying rje'i bdag nyid▪ {MSA} kṛpātmaka; {MSA}kṛpātman▪ compassionate nature; nature of compassion
 • སྙིང་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན་▫ snying rje'i bdag nyid can▪ {MSA}karuṇātmaka▪ having a compassionate nature; having a nature of compassion
 • སྙིང་རྗེའི་ཕན་ཡོན་▫ snying rje'i phan yon▪ {MSA} karuṇānuśaṃsa▪ benefit and qualities of compassion (?) {T}
 • སྙིང་རྗེའི་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་▫ snying rje'i 'phel bar 'gyur ba▪ {MSA}karuṇā-vṛddhi-gamana▪ impelled by compassion
 • སྙིང་རྗེའི་དབང་▫ snying rje'i dbang▪ {MSA}karuṇā-vaśa ▪ power of compassion
 • སྙིང་རྗེའི་རང་བཞིན་▫ snying rje'i rang bzhin▪ {MSA} karuṇā-maya▪ compassionate nature
 • སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་▫ snying rje'i bsam pa▪ {MSA} kṛpāśaya▪ compassionate thought; thought of compassion
 • སྙིང་རྗེས་བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་▫ snying rjes bskyed pa'i sdug bsngal▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA}karuṇā-janita ... duḥkha▪ suffering/pain produced by compassion
 • སྙིང་རྗེས་བྱམས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་▫ snying rjes byams pa khyad par du 'phags pa▪ karuṇā-sneha-vaiśeṣya{MSA}▪ compassion is superior to love {T}
 • སྙིང་རྗེས་བྱས་པའི་སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་▫ snying rjes byas pa'i sbyin pa'i phan yon▪ {MSA}kṛpā-kṛta-dānānuśaṃsa▪ benefits and qualities of giving which is done with compassion {T}
 • སྙིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་ཉེ་བའི་ལམ་ཤེས་▫ snying rjes zhi la mi nye ba'i lam shes▪ knower of paths that does not abide in [the extreme of] peace through compassion
 • སྙིང་རྗེས་ཞི་ལ་མི་གནས་པའི་ལམ་ཤེས་▫ snying rjes zhi la mi gnas pa'i lam shes▪ kṛpayā śamāpratiṣṭhā mārgajñatā▪ knower of paths that does not abide in [the extreme of] peace due to compassion
 • སྙིང་སྟོབས་▫ snying stobs▪ {MSA,N}sattva▪ power of heart{N}; lightness▫ {PH}courageousness; fortitude; (lit.) power of heart▫ {GD:594} intelligence
 • སྙིང་སྟོབས་▫ snying stobs▪ sattva▪ lightness; power of heart▫ {PH}courageousness; fortitude; (lit.) power of heart
 • སྙིང་སྟོབས་ཅན་▫ snying stobs can▪ {PH}lightness dominated
 • སྙིང་ཐོབས་ཅན་▫ snying thobs can▪ {PH}lightness
 • སྙིང་ཐོབས་ཅན་གྱི་ང་རྒྱལ་▫ snying thobs can gyi nga rgyal ▪ {Larson} vaikṛta; vaikṛtika; sattva ahaṃkāra▪ {PH}lightness dominated I-principle
 • སྙིང་ནས་▫ snying nas▪ [heart-from]; from the heart; wholeheartedly; earnestly
 • སྙིང་ནས་འཇུག་པར་བྱེད་▫ snying nas 'jug par byed▪ {MV} bhāvena praviśati▪ engage in ... wholeheartedly
 • སྙིང་པོ་▫ snying po▪ {LCh,C,MSA}garbha ({C}=madhya); {LCh,L,MSA}sāra; {C}asāratā; {MSA,C}varti; {L,MSA}maṇḍa▪ essence; {T} matrix▫ {PH}heart-essence; point▫ {C} enshrining; womb; embryo; place; seat; core; substance; substantial excellence; lack of a core; unsubstantiality; wickབསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསལ་བར་བྱེད་པ་་་་▫ bstan pa'i snying po gsal bar byed pa▫ Illuminating the essence of the teaching ...
 • སྙིང་པོ་ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་▫ snying po chen po'i gzhan dbang du gyur▪ coming under the influence of great compassion(PGP-78)
 • སྙིང་པོ་དང་ལྡན་པ་▫ snying po dang ldan pa▪ {C}sāravatī ▪ {C}possessing a core Tenses: future, present, past, imperative
 • སྙིང་པོ་བསྡུས་▫ snying po bsdus▪ བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus▪ condense the essence
 • སྙིང་པོ་མ་མཆིས་པ་▫ snying po ma mchis pa▪ {C} asārakata▪ essenceless; no essence▫ {C}lack of solidity; insubstantiality
 • སྙིང་པོ་མེད་▫ snying po med▪ {C}asārakata; {C}asāraka ▪ essenceless; no essence▫ {C}lack of solidity; insubstantial; insubstantiality
 • སྙིང་པོ་མེད་པ་▫ snying po med pa▪ {C,MSA}asāra; {C} asāraka; {C}asārakata; {C} asārata▪ essenceless; no essence▫ {C}lack of solidity; insubstantiality; (something) insubstantial; not (in) the core; that which is without a core; lack of a core
 • སྙིང་པོ་གསར་པར་ཐོབ་པ་ན་▫ snying po gsar par thob pa na▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}nava-maṇḍa-prāpta▪ {C}(when it is) like freshly made cream
 • སྙིང་བརྩེ་▫ snying brtse▪ {C,MSA}kṛpā; {L}anukampa▪ empathy▫ concern; {C}pity
 • སྙིང་བརྩེ་ཆེ་▫ snying brtse che▪ great empathy
 • སྙིང་བརྩེ་ཆེ་ཞིང་སྙིང་བརྩེ་བ་▫ snying brtse che zhing snying brtse ba▪ {C}kṛpā-karuṇatā▪ {C}pity and compassion
 • སྙིང་བརྩེ་བ་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་▫ snying brtse ba nye bar bzung nas▪ {C}anukampām upādāya▪ apprehend pity▫ {C}moved to pity
 • སྙིང་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པ་▫ snying brtse ba dang ldan pa▪ {MSA}kṛpālu▪ having pity
 • སྙིང་བརྩེ་བ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་མཚན་ཉིད་▫ snying brtse ba yongs su smin pa'i mtshan nyid▪ {MSA}kṛpā-paripāka-lakṣaṇa▪ character of thoroughly mature pity
 • སྙིང་བརྩེ་ཞིང་སྙིང་བརྩེ་བ་▫ snying brtse zhing snying brtse ba▪ {C}kṛpā-karuṇā▪ {C}pity and compassion
 • སྙིང་བརྩེར་ལྡན་▫ snying brtser ldan▪ {AGP} kṛpāluḥ▪ {PH}compassionate
 • སྙིན་པོ་མེད་པ་ཡིན་པ་▫ snyin po med pa yin pa▪ {C} asārika▪ essenceless; no essence▫ {C}lack of solidity; insubstantiality; without a solid core
 • སྙིམ་པ་▫ snyim pa▪ {C}añjali▪ {C}cupped hands
 • སྙིམ་པ་གང་▫ snyim pa gang▪ {PH}a cupped hands' worth [of something]▫ སྙིམ་པ་གང་བླངས་ཏེ་་་་▫ Having picked up a cupped hands' worth [of dirt], ...▫ Toh. 341 §27 "Asoka"
 • སྙིམ་པར་ཐོགས་ཏེ་▫ snyim par thogs te▪ {C}añjaliṃ kṛtvā ▪ {C}having saluted reverently; stretched out their folded hands
 • སྙེ་མ་▫ snye ma▪ fruit cluster
 • སྙེད་▫ snyed▪ {C}iyat▪ how much; however much▫ {C}so great
 • སྙེད་ཅིག་▫ snyed cig▪ {C}iyat▪ {PH}just how much
 • སྙེད་འདུས་པ་ན་▫ snyed 'dus pa na▪ འདུ་འདུ། འདུད་འདུས་འདུས་ ▫ 'du 'du/'dud 'dus 'dus▪ as many
 • སྙེམས་▫ snyems▪ {C}parāmṛśati (=mā rūpa-ādy-abhiniveśa-yogena grahīr ity); {MSA}pratyaya ▪ {C}misconstrue as; adhere to; handle; {VM} haughtiness; pride; arrogance
 • སྙེམས་པ་▫ snyems pa▪ haughtiness; arrogance; pride
 • སྙོན་▫ snyon▪ བསྙོན། སྙོན། བསྙོནད། སྙོནད།▫ bsnyon/ snyon/ bsnyond/ snyond/▪ deny; to tell a lie
 • སྙོནད་▫ snyond▪ བསྙོན། སྙོན། བསྙོནད། སྙོནད།▫ bsnyon/ snyon/ bsnyond/ snyond/▪ deny; to tell a lie
 • སྙོམ་པ་▫ snyom pa▪ {C}tulanā▪ think; thinking; make even(?); make level(?); equalize(?)▫ {C} comparing; comparison; weighing up
 • སྙོམ་པ་མེད་པ་▫ snyom pa med pa▪ {C}anikṣipta-dhura ▪ {C}persistently; one who perserveres; one who persists in trying; name of a Bodhisattva
 • སྙོམ་པར་▫ snyom par▪ {C}klamatha▪ {C}weariness; fatigue
 • སྙོམ་ལས་▫ snyom las▪ indolent; indolence
 • སྙོམ་ལས་བྱེད་པར་འགྱུར་▫ snyom las byed par 'gyur▪ {C} kilāsin▪ {C}indolent Tenses: future, present, past, imperative
 • སྙོམ་ལས་མེད་པར་▫ snyom las med par▪ {C}akilāsin▪ {C}untiring
 • སྙོམས་▫ snyoms▪ བསྙམ། སྙོམས། བསྙམས། སྙོམས།▫ bsnyam/ snyoms/ bsnyams/ snyoms/▪ {MSA}sama-citta▪ verb: make even; make level; equalize7 adj.: equal; even
 • སྙོམས་འཇུག་▫ snyoms 'jug▪ {LCh}samāpatti▪ absorption; meditative absorption▫ attainment
 • སྙོམས་འཇུག་དགུ་▫ snyoms 'jug dgu▪ nine [serial] absorptions
 • སྙོམས་འཇུག་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་▫ snyoms 'jug sna tshogs mkhyen pa'i stobs▪ power of exalted knowledge of the varieties of meditative equipoise
 • སྙོམས་འཇུག་པ▫ snyoms 'jug pa▪ samApattika▪ Meditators
 • སྙོམས་འཇུག་པ་▫ snyoms 'jug pa▪ {C}samāpatti▪ a meditator Nihilist; absorption; meditative absorption; Meditator [Nihilist]▫ {C}attainment
 • སྙོམས་པ་▫ snyoms pa▪ {MSA}samatā▪ verb: make even; make level; equalize7 adj.: equal; even
 • སྙོམས་པར་འཇུག་པ་▫ snyoms par 'jug pa▪ {LCh,L,MSA} samāpatti▪ absorption; meditative absorption▫ attainment
 • སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དྲུག་པ་▫ snyoms par 'jug pa drug pa ▪ {PH}the six heretical sages
 • སྙོམས་པར་འཇུག་ལང་བྱེད་ནུས་པ་དང་▫ snyoms par 'jug lang byed nus pa dang▪ one is able to enter and arise from absorption{PGP 87}
 • སྙོམས་པར་ཞུག་སོ་▫ snyoms par zhug so▪ {C} samāpadyate▪ engage in; engage in meditative absorption▫ {C}enter into; enter on
 • སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་▫ snyoms par zhugs pa'i tshe▪
 • ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ when one has engaged in meditative absorption
 • སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ་▫ snyoms par zhugs so▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C} samāpadyate▪ engage in; engage in meditative absorption▫ {C}enter into; enter on
 • སྙོམས་ཞུགས་ནས་▫ snyoms zhugs nas▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C}samāpadya ▪ having engaged (in meditative absorption); having entered into (meditative absorption)▫ {C}having entered
 • སྙོམས་ལས་▫ snyoms las▪ indolent; indolence
 • སྙོམས་ལས་ཀྱི་ལེ་ལོ་▫ snyoms las kyi le lo▪ laziness of neutral activities
 • བརྙན་▫ brnyan▪ image (?)
 • བརྙས་པ་▫ brnyas pa▪ བརྙས། རྙས། བརྙས། རྙས།▫ brnyas/ rnyas/ brnyas/ rnyas/▪ {L}parābhava; {C} avamanyate; {C}avamāna; {C}avamānanā; {MSA} avajñā▪ {C}vanish; disappear; defeat; conquer; harm; despise; contempt for others
 • བརྙས་པ་མེད་པ་▫ brnyas pa med pa▪ {C}anadhimānanā ▪ {C}feel no undue sense of pride
 • བརྙས་པར་བྱེད་ཅིང་▫ brnyas par byed cing▪ {C} avamanyate▪ {C}despise
 • བརྙས་ཤིང་▫ brnyas shing▪ {C}kutsayati▪ {C}contemns
 • བརྙེག་▫ brnyeg▪ refers to; referent
 • བརྙེད་▫ brnyed▪ བརྙེད། རྙེད། བརྙེས། རྙེས།▫ brnyed/ rnyed/ brnyes/ rnyes/▪ verb: find; gain; discover7 noun: goods; property; profit
 • བརྙེས་▫ brnyes▪ བརྙེད། རྙེད། བརྙེས། རྙེས།▫ brnyed/ rnyed/ brnyes/ rnyes/▪ {MSA}anuprāpta; {C} labhati▪ verb: find; gain; discover7 noun: goods; property; profit▫ {C}get to; get at; seize upon
 • བརྙེས་ནས་▫ brnyes nas▪ {C}adhigamya▪ having found; having gained▫ {C}when he has obtained; when they have reached
 • བརྙེས་པ་▫ brnyes pa▪ {C}prāpta; {MSA}upagamatva▪ find; gain; discover; get; goods; property; profit ▫ {C}attained (to); reached
 • བརྙོན་མེད་དུ་▫ brnyon med du▪ undeniably
 • བསྙད་▫ bsnyad▪ བསྙད། སྙད། བསྙད། སྙད།▫ bsnyad/ Tenses: future, present, past, imperative snyad/ bsnyad/ snyad/▪ udbhāvita{MSA}▪ emphasize; explain▫ relate
 • བསྙད་པ་▫ bsnyad pa▪ {C}pravyāharati▪ emphasize; explain▫ {C}declares; express in conventional words
 • བསྙུང་བར་གནས་པ་▫ bsnyung bar gnas pa▪ fasting
 • བསྙུང་བར་གནས་པ་ལ་སོགས་པས་གདུངས་ལ་▫ bsnyung bar gnas pa la sogs pas gdungs la▪ they torment themselves by abiding in fasting and so forth{TSV 68a}
 • བསྙེན་▫ bsnyen▪ བསྙེན། སྙེན། བསྙེནད། སྙེནད།▫ bsnyen/ snyen/ bsnyend/ snyend/▪ {C}sevate▪ {C}tend; resort to; serve upon; placate
 • བསྙེན་དཀའ་བར་▫ bsnyen dka' bar▪ {C}durāsada▪ {C} hard to conquer; difficult to deal with
 • བསྙེན་བཀུར་▫ bsnyen bkur▪ {LCh}satkāra; {L} paryupāsana▪ respect; reverence; veneration; serve and venerate▫ {C} honor; serve
 • བསྙེན་བཀུར་བགྱིས་པར་འགྱུར་▫ bsnyen bkur bgyis par 'gyur▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}apacāyati▪ pay respect to; revere; venerate▫ {C}pay reverence to
 • བསྙེན་བཀུར་བྱ་བ་▫ bsnyen bkur bya ba▪ {C}paryupāste ▪ respect; reverence; veneration▫ {PH}object of respect; object of veneration▫ {C}honor
 • བསྙེན་བཀུར་བྱས་▫ bsnyen bkur byas▪ (upa √ās): {MSA} upāsya; {MSA}upāsana▪ respect; reverence; veneration; serve and venerate
 • བསྙེན་བཀུར་བྱས་ན་▫ bsnyen bkur byas na▪ {MSA}(pary-upa √ās): paryupāsya; {C}upatiṣṭhati▪ respect; reverence; veneration▫ {C}furnish; serve upon; waits on
 • བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་▫ bsnyen bkur byas pa▪ {C} paryupāste▪ respect; reverence; veneration▫ {C} honor; honored; obedient
 • བསྙེན་བཀུར་བྱེད་▫ bsnyen bkur byed▪ {C}upatiṣṭhati; {C}apacāyati; {L,C}paryupāste ({C}=upaṭṭhita = purakkhata)▪ respect; reverence; veneration; pay respect; venerate; serve and venerate▫ {C} honored; obedient; {L}honors; présenter mes services
 • བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པ་▫ bsnyen bkur byed pa▪ {C} upasthāyaka▪ respect; reverence; veneration; pay respect; venerate▫ {C}attendant; who attend on
 • བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་▫ bsnyen sgrub las gsum▪ {PH} prior approximation; attainment; and actitives
 • བསྙེན་ཏེ་▫ bsnyen te▪ {C}abhyāsanna▪ approximate; near
 • བསྙེན་པ་▫ bsnyen pa▪ {C}sevate; {MSA}āsevana▪ approximation▫ {C}tend; resort to; serve upon; placate
 • བསྙེན་པར་▫ bsnyen par▪ {C}abhyāsanna▪ approximate; near
 • བསྙེན་པར་གྱིས་▫ bsnyen par gyis▪ {C}sevate▪ approximate▫ {C}tend; resort to; serve upon; placate
 • བསྙེན་པར་བྱ་▫ bsnyen par bya▪ {C}sevate▪ approximate▫ {C}tend; resort to; serve upon; placate
 • བསྙེན་པར་བྱེད་པ་▫ bsnyen par byed pa▪ {C}anuvartate▪ approximate▫ {C}last long; pursue; follow after; complies with; imitate; come to; go likewise; go with
 • བསྙེམས་པ་▫ bsnyems pa▪ haughty
 • བསྙེལ་བ་▫ bsnyel ba▪ forgetfulness
 • བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆོས་ཉིད་▫ bsnyel ba mi mnga' ba'i chos nyid▪ མངའ་མངའ་མངའ་མངའ་▫ mnga' mnga' mnga' mnga'▪ {C}asaṃmoṣa-dharmatā▪ {C}a nature which is never bewildered བསྙེལ་བ་མི་མངའ་/ བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ་▫ bsnyel ba mi mnga' / bsnyel ba mi mnga' ba▪ not endowed with forgetfulness/ not having forgetfulness བསྙེལ་བ་མི་མངའ་/ བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བ་▫ bsnyel ba mi mnga' / bsnyel ba mi mnga' ba▪ not endowed with forgetfulness; not having forgetfulness
 • བསྙོན་▫ bsnyon▪ བསྙོན། སྙོན། བསྙོནད། སྙོནད།▫ bsnyon/ Tenses: future, present, past, imperative snyon/ bsnyond/ snyond/▪ deny; tell a lie; disavow falsely; lie7 noun: lie
 • བསྙོན་དུ་མེད་▫ bsnyon du med▪ undeniably{N}
 • བསྙོན་མི་ནུས་པ་▫ bsnyon mi nus pa▪ undeniably
 • བསྙོན་མེད་དུ་▫ bsnyon med du▪ [deny-not exist-as]; undeniably
 • བསྙོན་བཙུགས་▫ bsnyon btsugs▪ accuse falsely; assert falsely
 • བསྙོན་བཙུགས་▫ bsnyon btsugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ [lie-set]; accuse falsely; assert falsely
 • བསྙོན་ཚུགས་▫ bsnyon tshugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ accuse falsely; assert falsely
 • བསྙོན་འཛུགས་▫ bsnyon 'dzugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ accuse falsely; assert falsely
 • བསྙོན་གཟུགས་▫ bsnyon gzugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ accuse falsely; assert falsely
 • བསྙོནད་▫ bsnyond▪ བསྙོན། སྙོན། བསྙོནད། སྙོནད།▫ bsnyon/ snyon/ bsnyond/ snyond/▪ deny; to tell a lie
 • ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་▫ ta thā ga ta▪ tathāgata▪ [thus-gone] One Gone Thus [an epithet of the Buddha]
 • ཏཱ་ཤི་▫ tā shi▪ {PH}[Chinese] monk
 • ཏམ་▫ tam▪ and; or; particle indicating question
 • ཊི་ཀ་▫ ṭi ka▪ ཊཱི་ཀཱ་▫ TI kA▪ {LCH}ṭīkā▪ commentary [tranliteration of Sanskrit word]
 • ཊཱི་ཀཱ་▫ ṭī kā▪ ཊི་ཀ་▫ Ti ka▪ ṭīkā▪ commentary [tranliteration of Sanskrit word]
 • ཏི་ལ་གྱི་འབྲུ་▫ ti la gyi 'bru▪ {L}tīlakaṇa▪ sesame seed
 • ཊིཀཀ་▫ ṭi kka▪ {LCh}ṭīkā▪ commentary; [tranliteration of Sanskrit word]
 • ཏི་ཀཏ་▫ ti kta▪ gentiana chiretta [ {T} type of plant (?); tranliteration of Sanskrit word (?)]
 • ཏིག་ཏ་▫ tig ta▪ gentiana chiretta; [ {T} type of plant] {D1}
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་▫ ting nge 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {LCh,C,MSA,MV}samādhi; {MSA}samādhāna▪ meditative stabilization; stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་པར་བྱེད་དོ་▫ ting nge 'dzin bskyed par byed do▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {MSA}samādhim utpādayati▪ produce a meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་འཁོར་གསུམ་▫ ting nge 'dzin gyi 'khor gsum▪ three spheres of meditative stabilization (object, agent, and action of meditative stabilization)
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱུ་ཉིད་▫ ting nge 'dzin gyi rgyu nyid ▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs ▪ {MSA}samādhi ... hetutva; {MSA}samādhy-upaniṣattva▪ cause of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་▫ ting nge 'dzin gyi sgo▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}samādhi-mukha▪ door of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྟོབས་▫ ting nge 'dzin gyi stobs▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA} samādhi-bala▪ power of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དོན་▫ ting nge 'dzin gyi don▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA} samādhy-artha▪ object of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་▫ ting nge 'dzin gyi spyod yul▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}samādhi-gocara▪ sphere of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་▫ ting nge 'dzin gyi dbang▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA} samādhi-vaśa; {MSA}samādhy-ādhipatya▪ power of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་པོ་▫ ting nge 'dzin gyi dbang po ▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs ▪ {MSA}samādhīndriya▪ power of meditative stabilization Tenses: future, present, past, imperative
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་▫ ting nge 'dzin gyi dbye ba▪ {MSA}samādhi-bheda▪ division of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རོ་མྱོང་བར་མི་བྱེད་པ་▫ ting nge 'dzin gyi ro myong bar mi byed pa▪ {MSA}samādhy-anāsvādana▪ not experience the taste of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམ་པར་རྩེ་བ་▫ ting nge 'dzin gyis rnam par rtse ba▪ {MSA}samādhi-vikrīḍita▪ play with meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉམས་པ་▫ ting nge 'dzin nyams pa▪ {MSA}samādhi-parihāṇi▪ experience/vision of meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པ་▫ ting nge 'dzin 'thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA} samādhi-lābha▪ obtain meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྡན་པ་▫ ting nge 'dzin dang ldan pa ▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs ▪ {MSA}samādhi-yoga▪ having meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གཟུངས་▫ ting nge 'dzin dang gzungs▪ {MSA}samādhi-dhāraṇī▪ meditative stabilization and retention {T}
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་པ་▫ ting nge 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}samādhin▪ one in meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་▫ ting nge 'dzin dpag tu med pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs ▪ {MSA}apramāṇa-samādhi▪ limitless meditative stabilizations
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་མི་ཉམས་པ་▫ ting nge 'dzin yongs su mi nyams pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}samādhy-aparihāṇi▪ thoroughly uncorrupted meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བ་▫ ting nge 'dzin la mnga' ba ▪ མངའ་མངའ་མངའ་མངའ་▫ mnga' mnga' mnga' mnga'▪ {MSA}samādhi-vaśitā▪ sovereignty with respect to meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་པ་▫ ting nge 'dzin la brten pa▪ {MSA}samādhāna-pratiṣṭhita; {MSA}samādhi-saṃniśraya; {MSA}samādhi-saṃniśrita▪ in dependence upon meditative stabilization
 • ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་▫ ting nge 'dzin gsum▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}samādhi-traya▪ three meditative stabilizations
 • ཏིང་འཛིན་▫ ting 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {LCh,MSA}samādhi▪ meditative stabilization
 • ཏིང་འཛིན་གྱི་སྒོ་▫ ting 'dzin gyi sgo▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}samādhi-mukha▪ door of meditative stabilization
 • ཏིང་འཛིན་མང་ལྡན་▫ ting 'dzin mang ldan▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA}samādhi-bahula▪ having many meditative stabilizations▫ {PH}possessing many meditative stabilizations
 • ཏིང་འཛིན་མྱུར་དུ་ཐོབ་▫ ting 'dzin myur du thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA} āśu-samādhi-lābhitā▪ quickly attain meditative stabilizations
 • ཏིང་འཛིན་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་▫ ting 'dzin gsum gyi spyod yul▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}samādhi-traya-gocara▪ sphere of the three meditative stabilizations
 • ཏིལ་དཀར་ནག་▫ til dkar nag▪ white and black sesame grains
 • ཏུ་▫ tu▪ accusative; dative; and locative particle: to; in; as; -ly; at
 • ཏེ་▫ te▪ continuative particle indicating there is more to come in the sentence; sometimes setting off appositives and usually indicating there is another clause to the sentence
 • ཏོ་▫ to▪ particle indicating period; {T} terminating particle (rdzogs tshig)
 • ཏོན་མིན་པ་▫ ton min pa▪ {PH}subitist; proponent of sudden enlightenment
 • ཏོམ་འཇུག་▫ tom 'jug▪ vague involvement
 • ཏོམ་འཇུག་གི་མི་འོང་ངོ་▫ tom 'jug gi mi 'ong ngo▪ it will Tenses: future, present, past, imperative not come through some vague involvement
 • གཏང་▫ gtang▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C}utsṛjati▪ give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument] ▫ {C}cast away; rejects; emits; cast off; cast out; come up; let go; abandon; (would) discard; let loose
 • གཏང་སྟེ་▫ gtang ste▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C}avasṛjya▪ having sent; having given away; having let loose; having played▫ {C}having let go; having renounced
 • གཏང་བ་▫ gtang ba▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {L}sraṃsana; {MSA}nikṣipta▪ give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument]▫ relax
 • གཏང་བར་བྱ་▫ gtang bar bya▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {MV}tyajana▪ give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument]
 • གཏད་▫ gtad▪ གཏད། གཏོད། བཏད། གཏོད།▫ gtad/ gtod/ btad/ gtod/▪ aim; focus▫ {PH}aim; purview▫
 • གཞན་གྱི་གཏད་འདུ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན།▫ gzhan gyi gtad 'du ba'i yul ma yin,▫ [This] is not an object that is included within the purview of others.▫ {RGV-G}
 • གཏད་རྒྱ་▫ gtad rgya▪ {PH}entrustment
 • གཏད་པ་▫ gtad pa▪ {PH}aim; purview
 • གཏད་རབས་▫ gtad rabs▪ {PH}hierarch
 • གཏད་རབས་▫ gtad rabs bdun▪ {PH}[first] seven hierarchs [in succession to Śākyamuni Buddha]
 • གཏད་རབས་ནག་པོ་▫ gtad rabs nag po▪ {PH}the [fifth] hierarch *Kṛṣṇa/*Kāla
 • གཏད་སའོ་▫ gtad sa'o▪ [aim-place period]; what is identified as the object perceived [in this case by the misconceiver of a self]
 • གཏད་སོ་▫ gtad so▪ [aim-place period]; what is identified as the object perceived [in this case by the misconceiver of a self]
 • གཏན་▫ gtan▪ {LCh,C}atyanta▪ (1) intensifier: completely; utterly; final; at all; forever; (2) order; system▫ {PH}completely; final
 • གཏན་གྱི་སྐྱབས་▫ gtan gyi skyabs▪ {PH}final refuge
 • གཏན་གྱི་དོན་▫ gtan gyi don▪ {PH}final aim
 • གཏན་གྱི་བདེ་བ་▫ gtan gyi bde ba▪ final happiness
 • གཏན་གྱི་མདུན་མ་▫ gtan gyi mdun ma▪ {PH}final concern
 • གཏན་གྱི་འདུན་མ་▫ gtan gyi 'dun ma▪ {PH}final objective
 • གཏན་དུ་▫ gtan du▪ {LCh,MSA}atyanta; {MV}atyantam ▪ completely; forever
 • གཏན་དུ་འདོར་བ་▫ gtan du 'dor ba▪ discard forever; get rid of
 • གཏན་དུ་ཕན་པ་▫ gtan du phan pa▪ everlasting help
 • གཏན་དུ་བ་▫ gtan du ba▪ {MSA}atyanta; {MSA} ātyantikatva▪ continual
 • གཏན་འདུན་གྱི་སྙིང་པོ་▫ gtan 'dun gyi snying po▪ the essence of final aspiration▫ {PH}essence of final aspiration
 • གཏན་ནས་▫ gtan nas▪ utterly▫ ཁྱད་པར་གཏན་ནས་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་▫ khyad par gtan nas med pa ni ma yin te▫ ... but they are not utterly without difference ...{PGP-73}
 • གཏན་མི་གོས་པ་ལ་འབད་▫ gtan mi gos pa la 'bad▪ strive at not being polluted at all
 • གཏན་མི་སྲིད་▫ gtan mi srid▪ utterly non-existent
 • གཏན་མེད་▫ gtan med▪ {N}atyantābhāva; {MSA} atyantam asattvāt▪ completely non-existence{N}; utter non-existence{Gung-thang}
 • གཏན་མེད་དུ་གསུངས་པར་སོང་ཡང་▫ gtan med du gsungs par song yang▪ comes to say
 • གཏན་ཚིགས་▫ gtan tshigs▪ {LCh,MSA,MV}hetu; {MSA} kāraṇa; kāraṇam▪ reason▫ མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་▫ ma nges pa'i gtan tshigs▫ undeterminative reason {GD:103} Tenses: future, present, past, imperative Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཕྱོགས་ཆོས་༢་རྗེས་འགོར་༣་ལོདོག་པ་▫ dbye ba 1 phoygs chos/ 2 rjes 'gor/ 3 lodog pa /▫ Divisions: (1) property of the position (paksadharmata); (2) positive concomitance (anvaya); (3) negative concomitance (vyatireka) {GD:275}
 • གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་▫ gtan tshigs ltar snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {LCH}hetv-ābhāsa▪ quasi-reason; pseudo/quasi/counterfeit reason
 • གཏན་ཚིགས་ཐིག་པ་▫ gtan tshigs thig pa▪ hetu-bindu ▪ {GD:841} Dharmakīrti's Science of Reasoning. P:5715, Ce, 364.a.7-400.a.7
 • གཏན་ཚིགས་རིག་པ་▫ gtan tshigs rig pa▪ {MSA}hetu-vidyā▪ knower of reasons; knowledge of reasons
 • གཏན་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པ་▫ gtan yongs su ma grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ completely non-existent{S}
 • གཏན་ལ་ཕབ་▫ gtan la phab▪ གཏན་ལ་དབབ། འབེབས། ཕབ། ཕོབ།▫ gtan la dbab/ 'bebs/ phab/ phob/▪ {LCH}nirṇaya; {LCH}viniścaya▪ [order-in-come down]; settle; delineate; ascertain; finalize [e.g., translation of a text]; revise [e.g., translation of a text]▫ ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་▫ legs par gtan la phab nas▫ having settled well...▫ ཕྱིས་རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཀྱང་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ།▫ phyis rma rin chen mchog gis kyang skad gsar bcad kyis gtan la phab pa'o/▫ Later, M#a Rin-chen-chok revised [the translation].with a new translation system {GZ 70a.6}▫ ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང་▫ yang dag pa'i lta bas gtan la phebs pa dang▫ through settling it by means of the correct view and....{MSI 426}
 • གཏན་ལ་ཕབ་པར་བསྟན་པའི་སྡེ་▫ gtan la phab par bstan pa'i sde▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}upadeśa▪ discourses which delineate{S}▫ {C}Exposition(s); instruction; advice
 • གཏན་ལ་ཕེབས་པ་▫ gtan la phebs pa▪ གཏན་ལ་ཕེབས། ཕེབས། ཕེབས། ཕེབས།▫ gtan la phebs/ phebs/ phebs/ phebs/▪ nirṇaya; viniścaya▪ settle; delineate; ascertain; revise [e.g., a translation]; finalize [e.g., a translation]▫ ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང་▫ yang dag pa'i lta bas gtan la phebs pa dang ▫ through settling it by means of the correct view and... {MSI 426}
 • གཏན་ལ་ཕོབ་▫ gtan la phob▪ གཏན་ལ་དབབ། འབེབས། ཕབ། ཕོབ།▫ gtan la dbab/ 'bebs/ phab/ phob/▪ nirṇaya; viniścaya▪ settle; delineate; ascertain; revise [e.g., a translation]; finalize [e.g., a translation]
 • གཏན་ལ་འཕེབས་▫ gtan la 'phebs▪ nirṇaya; viniścaya ▪ settle; delineate; ascertain; revise [e.g., a translation]; finalize [e.g., a translation]
 • གཏན་ལ་བབ་པར་བསྟན་པའི་སྡེ་▫ gtan la bab par bstan pa'i sde▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {L}upadeśa▪ discourses which delineate
 • གཏན་ལ་དབབ་▫ gtan la dbab▪ གཏན་ལ་དབབ། འབེབས། ཕབ། ཕོབ།▫ gtan la dbab/ 'bebs/ phab/ phob/▪ nirṇaya; viniścaya▪ settle; delineate; ascertain; revise [e.g., a translation]; finalize [e.g., a translation]
 • གཏན་ལ་དབབ་པར་བསྟན་པའི་སྡེ་▫ gtan la dbab par bstan pa'i sde▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}upadeśa▪ discourses which delineate▫ {C}Exposition; instruction; advice
 • གཏན་ལ་དབབ་བྱ་▫ gtan la dbab bya▪ {PH}that which is to be settled
 • གཏན་ལ་དབབ་བྱའི་གཙོ་བོ་▫ gtan la dbab bya'i gtso bo▪ {PH}overriding concern; principle objective to be settled
 • གཏན་ལ་འབེབས་པ་▫ gtan la 'bebs pa▪ གཏན་ལ་དབབ། འབེབས། ཕབ། ཕོབ།▫ gtan la dbab/ 'bebs/ phab/ phob/▪ nirṇaya{LCH}; viniścaya{LCH}▪ settle; delineate; ascertain; revise [e.g., a translation]; finalize [e.g., a translation] གཏན་ལ་འབེབས་པ། གཏན་ལ་འབབས་པ་▫ gtan la 'bebs pa; gtan la 'babs pa▪ དབབ་འབེབས་ཕབ་ཕོབ་▫ dbab 'bebs phab phob▪ {N}niścaya; {N}viniścaya; nirṇaya▪ delineate; settle; ascertain; revise/ finalize [e.g., a translation]
 • གཏམ་▫ gtam▪ {LCh,C,MSA}kathā; {MSA}'brel Tenses: future, present, past, imperative pa'i gtam = sāṃkathya▪ speech; converstion; communication; talk; slogan▫ {PH}instructions; proverb; story▫ {C}sermon; storyཟབ་མོ་རྟེན་འབྱུང་གཏམ་▫ zab mo rten 'byung gtam▫ talk on the profound dependent-arising{DASI 522.3}▫ གཏམ་དེ་པཎིཌ་ཏ་རྣམས་ཀྱིས་སྙན་ནས་སྙན་དུ་བརྒྱུད་▫ gtam de paNiD ta rnams kyis snyan nas snyan du brgyud▫ paṇḍitas passed this communication from ear to ear
 • གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་▫ gtam gyi sbyor ba▪ {PH}rambling tales
 • གཏམ་ངག་▫ gtam ngag▪ evil talk
 • གཏམ་ངན་▫ gtam ngan▪ [talk-bad]; bad talk; evil report
 • གཏམས་གྱུར་▫ gtams gyur▪ {C}paripūrita▪ {C}filled
 • གཏི་མུག་▫ gti mug▪ {LCh,L,MSA,MV}moha▪ obscuration; bewilderment; delusion; ignorance; mental darkness▫ {PH}obscuration; delusion
 • གཏི་མུག་མེད་པ་▫ gti mug med pa▪ amoha▪ non-bewilderment; non-ignorance
 • གཏི་མུག་ཤས་ཆེར་སྤྱོད་པའི་གཉེན་པོ་▫ gti mug shas cher spyod pa'i gnyen po▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ antidote for those in whom bewilderment predominates
 • གཏིང་▫ gting▪ {C}gādha; {C}āgāḍha▪ depth▫ {PH} depths▫ {C}firm footing; foothold; bottom; bottom
 • ངེས་པ་གཏིང་ནས་འདྲོངས་ཏེ་▫ nges pa gting nas 'drongs te ▫ one must induce ascertainment from the depths ...{MSI 430}
 • གཏིང་མཐའ་▫ gting mtha'▪ depth▫ {PH}depths
 • གཏིང་ནས་▫ gting nas▪ [depth-from]; from the depths; from the bottom of the heart
 • གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་▫ gting dpag dka' ba▪ {C}dur-avagāha▪ difficult to fathom the depths▫ {C} hard to fathom; difficult to plunge into
 • གཏིང་བཙུགས་▫ gting btsugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ penetrate to the depths; deeply penetrate
 • གཏིང་ཚུགས་▫ gting tshugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ [depth-penetrate]; penetrate to the depths; deeply penetrate
 • གཏིང་ཚུགས་པ་▫ gting tshugs pa▪ [depth-penetrate]; penetrate to the depths; deeply penetrate
 • གཏིང་འཛུགས་▫ gting 'dzugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ [depth-penetrate]; penetrate to the depths; deeply penetrate
 • གཏིང་གཟུགས་▫ gting gzugs▪ གཟུགས། འཛུགས། བཙུགས། ཚུགས།▫ gzugs/ 'dzugs/ btsugs/ tshugs/▪ [depth-penetrate]; penetrate to the depths; deeply penetrate
 • གཏུགས་པ་▫ gtugs pa▪ finalization; touch
 • གཏུབ་ཅིང་གཤག་པ་▫ gtub cing gshag pa▪ {C}chedana-bhedana▪ {C}cutting up; breaking up
 • གཏུབ་པ་▫ gtub pa▪ གཏུབ། འཐུབ། གཏུབས། འཐུབས།▫ gtub/ 'thub/ gtubs/ 'thubs/▪ {C}bhidyate (=bhindati)▪ {C}breaks (up); is broken by; is broken
 • གཏུབས་པ་▫ gtubs pa▪ {C}bhinatti▪ {C}breaks
 • གཏུམ་མོ་▫ gtum mo▪ {LCH}caṇḍālī▪ The Fierce One; inner heat; Fierce Woman
 • གཏུམ་མོ་ཕལ་པ་▫ gtum mo phal pa▪ {PH}ordinary inner heat▫ ཐུར་སེལ་གྱེན་དུ་ལོག་པས་གཏུམ་མོ་འབར་བ་▫ thur sel gyen du log pas gtum mo 'bar ba▫ The downward moving [wind] turns upward whereby the inner heat is ignited.▫ {TGP-36}
 • གཏེར་▫ gter▪ {LCh,C,MSA}nidhi; {C,MSA}nidhāna▪ treasure; treasury; store-place▫ {C}receptacle; deposit
 • གཏེར་ལྟ་བུའི་སེམས་བསྐྱེད་▫ gter lta bu'i sems bskyed▪ mind-generation like treasure
 • གཏེར་སྟོན་▫ gter ston▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ [treasure-reveal] a revealer of concealed texts and practices
 • གཏེར་དང་འདྲ་བ་▫ gter dang 'dra ba▪ {MSA} nidhānopama▪ like a treasure Tenses: future, present, past, imperative
 • གཏེར་མ་▫ gter ma▪ [Nying-ma] buried texts
 • གཏོ་མཁན་▫ gto mkhan▪ {PH}skilled in healing
 • གཏོགས་▫ gtogs▪ {MSA}gata▪ to include
 • གཏོགས་པ་▫ gtogs pa▪ {C}āpta; {L}niṣṭha; {C} paryāpanna▪ included; to include▫ {C}what belongs; trustworthy; right; true; complete; end; finaL, assign; classify; belong to; included in; comprises
 • གཏོགས་པ་མ་ཡིན་▫ gtogs pa ma yin▪ {C}aprapanna▪ {C}unincluded
 • གཏོང་▫ gtong▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ (ut √sṛj): {MSA}utsṛjanti; {MSA}visṛjanti; visṛjana; (√kṣip); tyakta; {MSA}utsṛjanti; ; {MSA} (√sraṃs): sraṃsayati{C}utsṛjati; {C}kṣipati; {C} nikṣipati (=pātayati); {C}riñcati; {C}tyajati; {C} avasṛjati; (vi √sṛj); {MV}tyāga; (ava √kṛ): {MV} avakirati▪ give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument]▫ {C} let drop; put/throw down; lays aside; emits; gives up; discharges; bestows; lets go; hurl; shoot; reject; cast away; throw; move into; part from; spurns
 • གཏོང་པོ་▫ gtong po▪ {PH}profligacy; extravagance
 • གཏོང་ཕོད་ཆེ་▫ gtong phod che▪ great generosity
 • གཏོང་བ་▫ gtong ba▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C,MSA}tyāga; {MSA} parityāga; {MSA}utsarga; utsṛjati; {L}hāna; {MSA} pratipādana; {C}dāyaka; {MSA}da▪ generous; letting go; bestowal; forsaking; give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument]▫ {C}renunciation; go to; dismiss; abandon; let have; let in; admit; failure; decrease; waning; loss; forsake; donor; giver
 • གཏོང་བ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་▫ gtong ba rjes su dran pa▪ recollection of generosity
 • གཏོང་བར་བགྱིད་▫ gtong bar bgyid▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་ ▫ gtang gtong btang thongs▪ muñcati▪ send; give; treat; cast away; let go; give away; let loose; play [an instrument]; let in▫ {C}sets free; sprout forth; to free
 • གཏོང་བར་བྱེད་པ་▫ gtong bar byed pa▪ bestowal
 • གཏོང་ལེན་▫ gtong len▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ [give-take]; giving [happiness] and taking [suffering]; giving [what is good] and taking [what is bad]
 • གཏོད་▫ gtod▪ གཏད། གཏོད། བཏད། གཏོད།▫ gtad/ gtod/ btad/ gtod/▪ {C}gamayati; {C}parīndāmi (=pratyarpayāmi)▪ to focus; aim▫ {C}lead to; I entrust
 • གཏོད་པ་▫ gtod pa▪ {MSA}ābhoga▪ aim; focus
 • གཏོད་པར་བྱེད་པ་▫ gtod par byed pa▪ {C}arpaṇā; {MSA}naibandhika▪ bestowal; aim; focus▫ {C} procuring
 • གཏོར་▫ gtor▪ གཏོར་འཐོརད་གཏོརད་གཏོརད་▫ gtor 'thord gtord gtord▪ {C}avakirati▪ scatter; spread over; strew▫ {C}strew; scatter over
 • གཏོར་ནས་▫ gtor nas▪ གཏོར་འཐོརད་གཏོརད་གཏོརད་▫ gtor 'thord gtord gtord▪ {C}abhyavakirati▪ having scattered/ strewn/spread over▫ {C}strew; scatter (over)
 • གཏོར་བ་▫ gtor ba▪ scatter
 • གཏོལ་མེད་▫ gtol med▪ dubious; uncertain; no certainty; not known
 • བཏགས་▫ btags▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {MV}prajñapta; {MV}prajñapti; {LCh}upacāra▪ so-called; impute; imputed; designate; designated
 • བཏགས་ཆོས་▫ btags chos▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ prajñaptadharma▪ designated phenomenon{N}; phenomenon imputed
 • བཏགས་དོན་▫ btags don▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ designated object
 • བཏགས་ནས་▫ btags nas▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}ksipati; prajñapti▪ having imputed; having designated▫ {C}hurl, throw; reject; cast away; shoot; move into Tenses: future, present, past, imperative
 • བཏགས་པ་བ་▫ btags pa ba▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {GD:515} metaphorical (as opposed to true, dngos);{N} imputed
 • བཏགས་པ་ཙམ་དུ་▫ btags pa tsam du▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ {C}prajñapti-mātram▪ merely imputed; merely designated▫ {C}merely conceptual
 • བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་▫ btags pa tsam du yod pa▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ prajñaptisat▪ nominal existent
 • བཏགས་པའི་ཀུན་རྫོབ་▫ btags pa'i kun rdzob▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {MV}prajñapti-saṃvṛti▪ imputational conventionality
 • བཏགས་པའི་ཚིག་▫ btags pa'i tshig▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ imputed word
 • བཏགས་པའི་ཡོད་པ་▫ btags pa'i yod pa▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ {MV}prajñapti-sat▪ imputed existent; imputedly existent
 • བཏགས་པར་སྨྲ་བ་▫ btags par smra ba▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {LCH}prajñapti-vādin▪ Proponent of Imputation
 • བཏགས་པར་མཛད་པ་▫ btags par mdzad pa▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {MV}prajñaptita▪ impute; designate
 • བཏགས་པར་ཡོད་▫ btags par yod▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ {MSA}prajñaptito 'sti▪ imputedly existent; imputed existent བཏགས་པ། རྣམ་བརྟགས་▫ btags pa; rnam brtags▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {LCh,C,MSA,MV}prajñapti; {C.MV} prajñapta; {N}parikalpita; {LCH}upacāra; {C} prakṣipta = prajñaptam = adhyāropitaṃ saṃvṛti-mātram; prajñaptir▪ imputed; imputation; designated; designation; impute; designate; hang; imputed [phenomena]▫ {C}concept; conception; nominal concept/existence; conceptual entity; nominal entity; intimation; conceptual existence; spread; conceived; arranged; placed into; added on; put/thrown into; plunged into
 • བཏགས་ཙམ་▫ btags tsam▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ prajñaptimātra▪ only imputed
 • བཏགས་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་▫ btags 'dzin gyi rtog pa▪ conceptualizations apprehending imputed existence
 • བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་▫ btags 'dzin rtog pa▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ conception conceiving imputed existence ▫ {PH}conception of the true existence of subjects (i.e., persons) as being imputedly existent
 • བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ་▫ btags 'dzin rtog pa dgu▪ {PH}the nine conceptions of the true existence of subjects (i.e.; persons) as being imputedly existent
 • བཏགས་ཞི་▫ btags zhi▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ basis of imputation
 • བཏགས་གཞི་▫ btags gzhi▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ basis of designation; basis of imputation
 • བཏགས་ཡུལ་གྱི་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་▫ btags yul gyi steng nas grub pa▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ existence in the object designated
 • བཏགས་ཡོད་▫ btags yod▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ prajñapti-sat▪ imputed existence; imputed existent; imputedly existent▫ Definitions: མཚན་ ཉིད། རང་ཉིད་ངོས་གཟུང་བ་ལ་ཆོས་གཞན་ངོས་གཟུང་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་▫ mtshan nyid/ rang nyid ngos gzung ba la chos gzhan ngos gzung ba la ltos dgos pa▫ Definition: a phenomenon whose apprehension must depend upon apprehending another phenomenon Divisions: དབྱེ་བ། ༡་གདགས་གཞི་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་ པའི་བཏགས་ཡོད་༢་རང་ཉིད་གཟུང་བ་ཆོས་གཞན་བཟུང་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་ Tenses: future, present, past, imperative
 • པའི་བཏགས་ཡོད་༣་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་གྱིས་བཏགས་ཡོད་▫ dbye ba/ 1 gdags gzhi gzhan la brten nas btags pa'i btags yod/ 2 rang nyid gzung ba chos gzhan bzung ba la ltos dgos pa'i btags yod/ 3 rtog pas btags tsam gyis btags yod/▫ Divisions: (1) imputed existents that are imputed in dependence upon another, their basis of imputation; (2) imputed existents whose apprehension must depend upon apprehending another phenomenon; (3) imputed existents that are merely imputed by thought
 • བཏགས་ཡོད་ཀྱི་གང་ཟག་▫ btags yod kyi gang zag▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ imputedly existent person
 • བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་▫ btags yod chos gsum▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ triprajñaptisad-dharma▪ three properties of an imputed existent
 • བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་▫ btags yod chos gsum tshang ba▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ triprajñaptisad-dharma-vikalya▪ triply qualified imputed existent
 • བཏང་▫ btang▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C}mukta; {C}utsṛjati; tiraskṛtya; {C} choritva; {C}tyajati▪ give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument] ▫ {C}freed; rejects; emits; cast off/out; come up; let go; abandon; (would) discard; excel, curtain; through; across; having spurned; renounces
 • བཏང་སྙོམས་▫ btang snyoms▪ {C,MSA,MV}upekṣā; {C}upekṣya; {MV}samupekṣa▪ equanimity; indifference; neutral feeling; neglect▫ {C}even-mindedness; indifference; even-minded
 • བཏང་སྙོམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ btang snyoms kyi rgyu mtshan yid la byed pa▪ {MSA}upekṣā-nimitta-manaskāra▪ mental contemplation that is the cause of equanimity
 • བཏང་སྙོམས་དང་ལྡན་པ་▫ btang snyoms dang ldan pa▪ {MSA}upekṣā-sahagata▪ endowed with equanimity; having equanimity
 • བཏང་སྙོམས་འདུག་ཅིང་▫ btang snyoms 'dug cing▪ {C} upekṣya▪ equanimical▫ {C}even-minded
 • བཏང་སྙོམས་པ་▫ btang snyoms pa▪ {MSA}upekṣaka▪ one who has equanimity
 • བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་▫ btang snyoms tshad med ▪ upekṣā-apramāṇa▪ limitless equanimity; immeasurable equanimity
 • བཏང་སྙོམས་མཛད་▫ btang snyoms mdzad▪ {MSA} upekṣyate▪ practice equanimity
 • བཏང་སྙོམས་བཞག་▫ btang snyoms bzhag▪ {MSA} upekṣeta; {MSA}upekṣā▪ equanimity
 • བཏང་སྙོམས་བཞག་པ་▫ btang snyoms bzhag pa▪ {MSA} upekṣā▪ equanimity
 • བཏང་སྙོམས་སུ་བྱེད་▫ btang snyoms su byed▪ {MV} upekṣā▪ equanimity
 • བཏང་སྙོམས་སུ་བྱེད་པ་▫ btang snyoms su byed pa▪ {MSA}upekṣāyata▪ equanimity
 • བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་▫ btang snyoms su bzhag pa▪ {MSA}upekṣā▪ equanimity
 • བཏང་སྟེ་▫ btang ste▪ {L}tiraskṛtya; {C}chorayati▪ give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument]▫ {C}excel, curtain; through; across; spurns
 • བཏང་ནས་▫ btang nas▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C}avasṛjya▪ having given/ cast away/sent/let loose▫ {C}having let go; having renounced
 • བཏང་བ་▫ btang ba▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C}tyakta; {MSA}dāna; {MSA} pramokṣa; {MSA}mukta; {C}riñcati▪ give; treat; cast away; send; let go; give away; let loose; play [an instrument]▫ renounced; part from; spurns{C}
 • བཏང་བར་བགྱི་བ་▫ btang bar bgyi ba▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {C}anutsargatā ▪ send; give; treat; cast away; let go; give away; let loose; play [an instrument]; let in▫ {C}not abandoned
 • བཏང་བུམ་པར་▫ btang bum par▪ {C}paripakṣi▪ {C} fully baked Tenses: future, present, past, imperative
 • བཏང་མི་བྲ་ཞིང་▫ btang mi bra zhing▪ {C}anela▪ {C} clear
 • བཏད་▫ btad▪ གཏད། གཏོད། བཏད། གཏོད།▫ gtad/ gtod/ btad/ gtod/▪ aim; focus
 • བཏབ་▫ btab▪ གཏབ། འདེབས། བཏབ། ཐོབས།▫ gtab/ 'debs/ btab/ thobs/▪ offer; cast; throw; plant; put; set; give
 • བཏབ་ནས་▫ btab nas▪ {C}parkīrṇa▪ having offered; having cast; having thrown; having planted; having put/set/given▫ {C}scattered about in
 • བཏབ་པ་▫ btab pa▪ {C}prakīrṇa; {MSA}ropaṇa; {MV} ākṣipta; {MSA}smon lam btab pa = praṇihita▪ offer; cast; throw; plant; put; set; give▫ {C} scattered about in; strike; throw
 • བཏབས་ན་▫ btabs na▪ {C}pravārayati▪ {C}be invited to choose; have to choose between
 • བཏུགས་ཏེ་▫ btugs te▪ {C}pratiṣṭhāpayati (=gṛhītānāṃ sthirīkaraṇāt = vinyaset = (dadyāt) pratiṣṭhāpayet = niryātayec cira-sthitikaṃ ca kuryād ity arthaḥ) ▪ {C}establishes; introduces to; builds; places; deposits in; bestows
 • བཏུང་▫ btung▪ བཏུང། འཐུང། བཏུངས། ཐུངས།▫ btung / 'thung / btungs/ thungs/▪ verb: drink7 noun: anything for drinking
 • བཏུང་བ་▫ btung ba▪ {C}pāna▪ drink▫ {C}drink
 • བཏུང་བ་ཞིམ་པོ་▫ btung ba zhim po▪ {C} khādita-āsvādita▪ {PH}pleasant drink
 • བཏུད་▫ btud▪ བཏུད་འདུད་བཏུད་འདུད་▫ btud 'dud btud 'dud▪ bow; pay reverence; pay homage
 • བཏུལ་▫ btul▪ གདུལ། འདུལ། བཏུལ། ཐུལྡ།▫ gdul/ 'dul/ btul/ thuld/▪ {C}vinayati▪ {C}disciplines
 • བཏུལ་ནས་▫ btul nas▪ {MSA}vinīteṣu▪ having disciplined
 • བཏུལ་བ་▫ btul ba▪ {C}vinīta; {C}vinayati▪ {C} disciplined; educated; disciplines
 • བཏུལ་བྱ་ཞིང་▫ btul bya zhing▪ {C}parākramati; {C} parākramate▪ {C}exert oneself; heroically advances
 • བཏེག་པ་▫ bteg pa▪ གདེག་འདེགས། འདེག་བཏེག་འདེགས།▫ gdeg 'degs /'deg bteg 'degs/▪ {C}utkṣipati▪ raise; lift▫ {C}lift up; suspend; get rid of; throw up; take out of; add to
 • བཏོན་▫ bton▪ གདོན། འདོན། བཏོན། འདོནད།▫ gdon/ 'don/ bton/ 'dond/▪ cause to come out; expel; recite; take out
 • རྟ་▫ rta▪ {C,MSA}aśva▪ horse
 • རྟ་གླང་དུ་སྣང་བ་▫ rta glang du snang ba▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་ ▫ snang snang snang snang▪ the appearance of horses and elephants{MSI 425}
 • རྟ་ཅང་ཤེས་▫ rta cang shes▪ all-knowing horse
 • རྟ་ཅན་ཤེས་ལྟར་▫ rta can shes ltar▪ {C}aśva-ājāneya-vat ▪ {C}like a thoroughbred stallion
 • རྟ་པ་▫ rta pa▪ horseman; horsemen; cavalry
 • རྟ་དབྱངས་▫ rta dbyangs▪ Aśvaghoṣa▪ Aśvaghoṣa
 • རྟ་རྫི་▫ rta rdzi▪ {PH}horse-minder; one who tends horses
 • རྟག་▫ rtag▪ {C}śāśvata; {C}śāśvatatā▪ eternal▫ {PH} eternal; perpetual▫ {C}eternalist views; eternity
 • རྟག་དངོས་ཐམས་ཅད་▫ rtag dngos thams cad▪ {PH}all permanent phenomena and functioning things
 • རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་ཀྱི་བདག་མེད་▫ rtag gcig rang dbang can kyi bdag med▪ non-existence of a permanent, unitary, and independent self
 • རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་▫ rtag gcig rang dbang can gyi bdag▪ a self which is permanent, partless, and independent
 • རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་བདག་གིས་སྟོང་པ་▫ rtag gcig rang dbang can bdag gis stong pa▪ lack of being a permanent, partless, independent self
 • རྟག་ཏུ་▫ rtag tu▪ {C,TN,MSA}sadā; {C}sadṛ; {C,MSA} satatam; {C}abhīkṣṇam; {C}nitya; {C,MSA}nityam; {MSA}nirantara▪ [permanent-as]; always; permanently▫ {C}forever; at all times; constantly; Tenses: future, present, past, imperative never; regularly; continually; constant; permanence
 • རྟག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་▫ rtag tu 'khrul pa med pa'i tshul khrims▪ {MSA}nirantarāskhalita-śīla ▪ permanently non-mistaken ethics
 • རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འ་ཆད་པ་▫ rtag tu rgyun mi 'a chad pa▪ འཆད་འཆད་ཆད་ཆད་▫ 'chad 'chad chad chad ▪ {C}satataṃ samitam (=satatam)▪ always; permanently▫ {C}constant(ly and always)
 • རྟག་ཏུ་ངུ་▫ rtag tu ngu▪ sadprarudita▪ the Bodhisattva Always-Crying▫ {PH}[Bodhisattva] Sadaprarudita▫ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་འཕགས་པ་ཆོས་འཕགས་མཐོང་པ་ལྟར་་་་▫ byang chub sems dpa' rtag tu ngus 'phags pa chos 'phags mthong pa ltar ...▫ It is like when the Bodhisattva Sadaprarudita saw the Noble Dharmodgata.▫ {Toh. 5515}
 • རྟག་ཏུ་ཆེད་དུ་བྱ་བ་▫ rtag tu ched du bya ba▪ continual object of intent
 • རྟག་ཏུ་འཇུག་▫ rtag tu 'jug▪ {MV}sadā pravartate; {MV} sadāvṛtti▪ permanently engage in; permantly enter
 • རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པ་▫ rtag tu rjes su 'brel pa▪ {MSA} satatānubaddha▪ permantly related; permantly connected
 • རྟག་ཏུ་རྟོགས་པ་▫ rtag tu rtogs pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}nitya-bodha▪ always thinking
 • རྟག་ཏུ་སྟོན་དང་ལྡན་▫ rtag tu ston dang ldan▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA} dhruva-kathana-yoga▪ always connected to the teaching
 • རྟག་ཏུ་དེ་བཞིན་པ་▫ rtag tu de bzhin pa▪ {MV}nityaṃ tathaiva▪ always thus
 • རྟག་ཏུ་སྡོམ་▫ rtag tu sdom▪ {PH}maintained vow
 • རྟག་ཏུ་བརྡེག་▫ rtag tu brdeg▪ {C}taḍāti▪ {C}beat
 • རྟག་ཏུ་བྱེད་པ་▫ rtag tu byed pa▪ {L}nitya-kāra▪ do constantly
 • རྟག་ཏུ་སྦྱོར་བ་▫ rtag tu sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ nitya-prayukta▪ continual application
 • རྟག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ rtag tu sbyor ba yid la byed pa▪ {MSA}sātatya-manaskāra▪ mental contemplation of continual application
 • རྟག་ཏུ་མེད་པ་▫ rtag tu med pa▪ {L}sadāvidyamāna; {MSA}nityaṃ nāsti; {MV}nityam asat▪ always non-existent
 • རྟག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱས་པ་ཡིན་▫ rtag tu yid la byas pa yin▪ {C}sumanasikṛta▪ is well mentally comtemplated ▫ {C}well attended to
 • རྟག་ལྟ་▫ rtag lta▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {N}śāśvata-darśana▪ view of permanence{N}
 • རྟག་ལྟ་སྤོང་▫ rtag lta spong▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ the view of permanence is abandoned
 • རྟག་བརྟན་གྱི་སྙིང་པོ་▫ rtag brtan gyi snying po▪ a permanent, stable essence▫ {PH}permanent, stable essence
 • རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་གཡུང་དྲུང་མི་འགྱུར་བ་▫ rtag brtan ther zug g.yung drung mi 'gyur ba▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ permanent; stable; everlasting; eternal; immutable
 • རྟག་མཐའ་▫ rtag mtha'▪ śāśvatānta; śaśvatānta▪ extreme of permanence
 • རྟག་མཐོང་བ་▫ rtag mthong ba▪ {MSA}nitya-darśana▪ view of permanence
 • རྟག་པ་▫ rtag pa▪ {LCH}nitya; {MV}nityatva; {C,MV} śāśvata; {C}śāśvatatā; {MSA}sadā; {MSA}sātatya; śaśvatā▪ permanent; permanent phenomenon; permanence▫ {C}eternal; eternalist views; eternity Definitions: མཚན་ཉིད། ཆོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་▫ mtshan nyid/ chos dang skad cig ma ma yin pa'i gzhi mthun pa▫ Definition: a common locus between being a phenomenon and not being momentary Divisions: དབྱེ་བ། ༡་དུས་བརྟེན་པའི་རྟག་པ་༢་རེས་འགའ་བའི་ རྟག་པ་ཡང་ན་༡་ཡིན་པ་སྲིད་པའི་རྟག་པ་༢་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་རྟག་པ་ ▫ dbye ba/ 1 dus brten pa'i rtag pa/ 2 res 'ga' ba'i Tenses: future, present, past, imperative rtag pa/ yang na/ 1 yin pa srid pa'i rtag pa/ 2 yin pa mi srid pa'i rtag pa/▫ Divisions: (1) permanent phenomenon that abides all the time; (2) occasional permanent; or: (1) permanent phenomenon whose occurrence is possible; (2) permanent phenomenon whose occurrence is impossible
 • རྟག་པ་ཁོ་ན་▫ rtag pa kho na▪ only-a-permanent-phenomenon
 • རྟག་པ་ཉིད་▫ rtag pa nyid▪ {MSA}nityatā▪ permanence
 • རྟག་པ་རྟག་པ་དུས་▫ rtag pa rtag pa dus▪ {L}nitya-kālam ▪ permanently{S}
 • རྟག་པ་རྟག་པའི་དུས་▫ rtag pa rtag pa'i dus▪ {NH} nityaṃ nitya-kālaṃ; {L} nityakālaṃ▪ permanent permanent time
 • རྟག་པ་བརྟན་པ་ཐེར་ཟུག་▫ rtag pa brtan pa ther zug▪ permanent, stable, everlasting
 • རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་▫ rtag pa ma yin pa▪ {PH}non-permanent phenomenon
 • རྟག་པ་མེད་▫ rtag pa med▪ {C}aśāśvata▪ non-eternal; impermanent; not permanent▫ {C}devoid of eternity; not everlasting
 • རྟག་པའི་སྐུ་▫ rtag pa'i sku▪ {MSA}nitya-kāya▪ permanent body
 • རྟག་པའི་མཐའ་▫ rtag pa'i mtha'▪ {N}śāśvatānta ▪ extreme of permanence; extreme of reification{N}
 • རྟག་པའི་དུས་▫ rtag pa'i dus▪ permanent time
 • རྟག་པར་▫ rtag par▪ {C}sadā; {C}sadṛ; {C} abhīkṣṇam; {MV}satatam▪ permanently; always ▫ {C}forever; at all times; constantly; regularly; continually; repeatedly
 • རྟག་པར་བགྱིད་པ་▫ rtag par bgyid pa▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་ ▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}śāśvatika▪ {C}which makes eternal
 • རྟག་པར་མེད་པ་▫ rtag par med pa▪ nonexistent as permanent
 • རྟག་པར་སྨྲ་བ་▫ rtag par smra ba▪ śāśvata-vādin; śaśvatavādin▪ Proponent of Permanence
 • རྟག་པར་འཛིན་པ་▫ rtag par 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {N}śāśvata-grāha; {MV}nityatva-grāha▪ conception of permanence{N}
 • རྟག་སྦྱོར་▫ rtag sbyor▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {LCH}nitya-prayukta▪ continuous application; continual application
 • རྟག་མེད་▫ rtag med▪ {MV}asac ca nityaṃ▪ impermanent; impermanent phenomenon
 • རྟགས་▫ rtags▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog brtags rtags▪ {LCh,C,MSA}liṅga; {L}nimitta▪ verb: to examine. noun: reason; sign; conceptuality; thought; conceptual consciousness; imputation; logical mark▫ {PH}reason; sign▫ {C} characteristic; token; mark; {GD:697} evidence
 • རྟགས་མ་གྲུབ་▫ rtags ma grub▫ the reason is not established▫ དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་▫ don sgrub kyi rtags▫ sign proving the meaning
 • རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་▫ rtags kyi tshul gsum▪ {PH} three-fold proof
 • རྟགས་དངོས་▫ rtags dngos▪ {GD:241} permanent real entity
 • རྟགས་སྔ་ཕྱི་▫ rtags snga phyi▪ {PH}former and latter reasons
 • རྟགས་སྔ་ཕྱི་ཁས་བླངས་▫ rtags snga phyi khas blangs▪ you have asserted/accepted the former and latter reasons
 • རྟགས་སྔ་ཕྱི་སོང་▫ rtags snga phyi song▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ you have asserted/accepted the former and latter reasons; the earlier reasons are forced by the latter
 • རྟགས་ལྟར་སྣང་▫ rtags ltar snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {LCH}hetvābhāsa; liṅga-ābhāsa▪ pseudo/quasi/counterfeit sign/reason
 • རྟགས་སྣང་▫ rtags snang▪ appearances that are signs [of the clear light]
 • རྟགས་པ་▫ rtags pa▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog Tenses: future, present, past, imperative brtags rtags▪ {MSA}(anu √īkṣ}: anvīkṣita▪ to examine; conceptuality; thought; conceptual consciousness; imputation
 • རྟགས་ཕྱི་མ་▫ rtags phyi ma▪ {PH}latter reason
 • རྟགས་མ་གྲུབ་▫ rtags ma grub▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ asiddho hetuḥ▪ the reason is not established{D1}
 • རྟགས་མ་བཏབ་པ་▫ rtags ma btab pa▪ {C}anāhata▪ {C}before it is stamped
 • རྟགས་ཙམ་▫ rtags tsam▪ {PH}mere sign; slightest sign
 • རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དུས་▫ rtags tsam 'dzin pa'i dus▪ {PH}the [degenerate] time of merely holding onto the sign [of wearing robes as being Buddhist]
 • རྟགས་འཛིན་སེམས་▫ rtags 'dzin sems▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ liṇga-grahaṇa-citta▪ mind apprehending the sign
 • རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་པ་▫ rtags 'dzin sems su gyur pa'i rtog pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ conceptual consciousness that is a mind apprehending a sign
 • རྟགས་ཟུར་སྔ་མ་▫ rtags zur snga ma▪ the early/first part of the reason
 • རྟགས་ཡང་དག་▫ rtags yang dag▪ samyak-liṅga▪ correct sign; correct logical sign▫ {GD:249} correct evidence
 • རྟགས་རིགས་▫ rtags rigs▪ signs and reasonings
 • རྟགས་སུ་བཀོད་པ་▫ rtags su bkod pa▪ དགོད་འགོད་བཀོད་འགོད་▫ dgod 'god bkod 'god▪ state as a sign/reason
 • རྟགས་སོང་▫ rtags song▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ the reason has been asserted/accepted
 • རྟགས་བསལ་ཁས་བླངས་▫ rtags bsal khas blangs▪ བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་▫ bsal sel bsald seld▪ the reason and "thesis" [consequence] have been accepted/ asserted
 • རྟིང་▫ rting▪ {C}pārṣṇi▪ {PH}bottom; end; after; later ▫ {C}heel
 • རྟིང་པ་▫ rting pa▪ {C}pārṣṇi▪ (1) base; foundation (2) later; subsequent; next▫ {PH}later; subsequent; next; heel▫ {C}heel
 • རྟིང་པ་ཡངས་པ་▫ rting pa yangs pa▪ {C}āyata-pārṣṇitā ▪ {C}he has broad heels
 • རྟིང་ཡངས་▫ rting yangs▪ broad heels
 • རྟུལ་▫ rtul▪ rajas▪ activity▫ {PH}dull; weak; inferior
 • རྟུལ་པ་▫ rtul pa▪ {C}mṛduka▪ dull; inferior; weak▫ {C}soft; mild
 • རྟུལ་པོ་▫ rtul po▪ {LCh,C}mṛdu; {C}mṛduka▪ dull; weak; inferior▫ {C}soft; low; supple; mild
 • རྟུལ་པོར་▫ rtul por▪ {C}mṛduka▪ dull; weak; inferior▫ {C}soft; mild
 • རྟུལ་ཕོད་▫ rtul phod▪ {C}vīra▪ hero▫ {C}champion
 • རྟུལ་བ་▫ rtul ba▪ {L}vrata▪ resolve; vow
 • རྟུལ་བ་བརྟན་པ་▫ rtul ba brtan pa▪ {L}dṛḍha-vrata▪ firm resolve; firm vow
 • རྟེན་▫ rten▪ བརྟེན། རྟེན། བརྟེནད། རྟེནད།▫ brten/ rten/ brtend/ rtend/▪ {LCH,C,MSA}āśraya; {C,MSA} niśrita; {L}niśritya; {MSA}niśraya; {MSA} saṃniśraya; {C}vy-apa-āśrayate; {MSA} adhiṣṭhāna; {MSA}pratiṣṭhā; {MSA,N}ādhāra; {C}ādheyatā; {C}pratisarati; {MSA}pratisaraṇa; {C}trāṇa; {C}gati; {MV}dhṛti▪ verb: support; depend; rely. noun: basis; support; base▫ {PH}foundation; stable basis; sanctuaries▫ {C} supported; in dependence on; leans on; based upon; inhabiting; dwell on in the mind; puts his trust in; flees back to; returns to; runs back to; shelter; protection; going; route; destiny; resort; where it has gone to; means of salvation; departure; siརྭ་སྒྲེང་དཀོན་གཉེར་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་བཤད་བྱས།▫ The caretakers of Reting explained the [various] sanctuaries.▫ {GCG}
 • རྟེན་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་ཅན་▫ rten kun tu 'gro ba can▪ {MSA} sarvatragāśraya▪ omnipresent basis
 • རྟེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་འདོམས་པ་▫ rten dkon mchog gsum la 'doms pa▪ guidance concerning the three jewels which are the support Tenses: future, present, past, imperative
 • རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་▫ rten gyi dngos po▪ {MSA}āśraya-bhāva▪ thing which is a basis
 • རྟེན་གྱི་བྱེ་བྲག་▫ rten gyi bye brag▪ {MSA}āśraya-prabheda▪ instance of basis; division of basis
 • རྟེན་གྱི་དབྱེ་བ་▫ rten gyi dbye ba▪ {MSA}āśraya-bheda▪ division of basis
 • རྟེན་གྱུར་པ་▫ rten gyur pa▪ {C}ādhāra▪ basis; support▫ {C}foundation; source; sustain; based; referring to
 • རྟེན་ཅན་▫ rten can▪ {MSA}adhiṣṭhāna; {MSA}āśraya; {C}ādhāra▪ based on; having a basis; based; having a support; supported▫ {C}foundation; source; sustain; referring to
 • རྟེན་ཅིང་▫ rten cing▪ {L}saṃniśritya▪ depending on; based on; supported
 • རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་▫ rten cing 'brel par 'byung ba▪ {L,MSA,MV}pratītya-samutpāda▪ dependent-arising
 • རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་▫ rten cing 'brel bar 'byung ba ▪ {LCH}pratītya-samutpāda▪ dependent-arising
 • རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་▫ rten cing 'brel 'byung▪ {C} pratītya-samutpāda; {C}pratītyotpāda▪ dependent-arising
 • རྟེན་བཅས་ཀྱི་མིག་དབང་▫ rten bcas kyi mig dbang▪ eye sense power which is a basis
 • རྟེན་མཆོད་▫ rten mchod▪ foundations of worship
 • རྟེན་ཉེ་བར་ཞི་བ་▫ rten nye bar zhi ba▪ {MSA} āśrayopaśama▪ pacification of the basis
 • རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་▫ rten rtags yang dag▪ {PH}correct sign which is its basis
 • རྟེན་བརྟེན་▫ rten brten▪ support and supported; residence and resident
 • རྟེན་ཐ་དད་▫ rten tha dad▪ {MSA}bhinnāśraya▪ different bases
 • རྟེན་དང་བཅས་པ་▫ rten dang bcas pa▪ {MSA}sāśraya▪ with a basis
 • རྟེན་དང་བརྟེན་པ་▫ rten dang brten pa▪ support and supported; residence and resident▫ {PH}support and supported; residence and resident
 • རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་▫ rten dang brten pa'i lha'i rnal 'byor▪ deity yoga of divine residence and residents
 • རྟེན་དང་ཞི་དང་འཇིགས་པ་མེད་▫ rten dang zhi dang 'jigs pa med▪ {MSA}pratiṣṭhā-śānta-nirbhīta▪ basis, pacification, and fearlessness
 • རྟེན་དུ་▫ rten du▪ {C}āśrayu▪ based upon▫ {C}basis
 • རྟེན་ནས་▫ rten nas▪ {L}niśritya▪ depending upon; having depended on; dependent on; supported by
 • རྟེན་ནི་རུང་བ་▫ rten ni rung ba▪ {MSA}āśraya-yogyatā▪ suitable basis
 • རྟེན་གནས་ཀྱི་སྒྲ་▫ rten gnas kyi sgra▪ locative case [lit., term of dependence and place]
 • རྟེན་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་▫ rten rnam par dbye ba▪ {MSA} āśraya-vibhakta▪ division of the basis
 • རྟེན་པ་▫ rten pa▪ {MSA}āśrita; {MSA}pratiśaraṇa; {MSA}pratiṣṭha▪ to depend; support; basis; base ▫ {PH}foundation; support; stable basis; base
 • རྟེན་པ་དང་ལྡན་པ་▫ rten pa dang ldan pa▪ {MSA} pratiśaraṇa-sahagata▪ having a basis; endowed with a basis
 • རྟེན་པའི་བྱེད་རྒྱུ་▫ rten pa'i byed rgyu▪ {MV}dhṛti-kāraṇa ▪ creative cause which is a basis; creative cause of a basis
 • རྟེན་པར་▫ rten par▪ {C}niśritya (=nimittīkṛtya)▪ depending on; supported by
 • རྟེན་འབྱུང་ཆོས་▫ rten 'byung chos▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA} pratītya-dharmodaya▪ dependent-arising;dependently arisen phenomenon རྟེན་འབྱུང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ།▫ rten 'byung; rten cing 'brel bar 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ Tenses: future, present, past, imperative 'byung 'byung byung byung▪ pratītya-samutpāda▪ dependent-arising རྟེན་འབྱུང། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་▫ rten 'byung; rten cing 'brel bar 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ pratītyasamutpāda▪ dependent-arising
 • རྟེན་འབྲེལ་▫ rten 'brel▪ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་▫ rten cing 'brel bar 'byung ba▪ pratītya-samutpāda▪ [depend-connect]; dependent-arising; interdependence
 • རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་▫ rten 'brel yan lag bcu gnyis▪ pratītyasamutpāda▪ twelve branches of dependent arising
 • རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་▫ rten 'brel lugs 'byung▪ forward process of dependent-arising
 • རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་བཟློག་▫ rten 'brel lugs bzlog▪ reverse process of dependent-arising
 • རྟེན་མེད་པ་▫ rten med pa▪ {MSA}niḥpratisaraṇa▪ baseless; without a basis; unsupported
 • རྟེན་མཚུངས་ཀྱི་མིག་དབང་▫ rten mtshungs kyi mig dbang ▪ eye sense power which is like a basis
 • རྟེན་གཞི་▫ rten gzhi▪ basis▫ {PH}basis; foundation
 • རྟེན་ཡིན་པ་▫ rten yin pa▪ {MV}āśrayo bhavati▪ be a basis; is a basis
 • རྟེན་ཡོངས་སུ་དག་པ་▫ rten yongs su dag pa▪ {MSA} āśraya-pariśuddhi▪ thoroughly purify the basis
 • རྟེན་ལ་▫ rten la▪ {C}pratisarati▪ depending upon; based on; supported▫ {C}flees back to; returns to; runs back to
 • རྟེན་ལ་ཡོད་པ་▫ rten la yod pa▪ {MSA}āśraya-saṃniviṣṭa▪ {GD:486} residing in the basisའཁྲུལ་རྒྱུ་རྟེན་ལ་ཡོད་པ་▫ 'khrul rgyu rten la yod pa▫ the cause of a mistake residing in the basis {GD:486}
 • རྟོག་▫ rtog▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog brtags rtags▪ {L}parīkṣā; kalpa; {C}kalpayi; {C} kalpayati; {C}parikalpati; {C}kalpanā; (para √i): {MSA}pare; {MSA}paraiti; prekṣate▪ to examine; conceptuality; thought; conceptual consciousness; imputation; impute▫ {PH} investigation▫ {C}reflection; mental consideration; construction; thought-construction; body of ritual rules; fashions; construct; imagine; imagines; construction; imagination
 • རྟོག་གེ་▫ rtog ge▪ {LCh,L,C,MSA}tarka▪ argumentation; logic; perverted logic; reasoning ▫ reflection; considerationརྒྱུ་མེད་པར་ནི་རྟོག་གེ་འདོད་▫ rgyu med par ni rtog ge 'dod
 • རྟོག་གེ་པ་▫ rtog ge pa▪ {MSA,MV}tārkika▪ logician; Dialectician [Nihilist]; Dialecticians; logicians
 • རྟོག་གེ་བ་▫ rtog ge ba▪ {N}tārkika▪ logician{N}
 • རྟོག་གེ་འབར་བ་▫ rtog ge 'bar ba▪ tarka-jvāla▪ Bhāvaviveka's Blaze of Reasoning
 • རྟོག་གེའི་སྤྱོད་ཡུལ་▫ rtog ge'i spyod yul▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {L}tarka-gocara▪ realm of argumentation{S}
 • རྟོག་གེའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་▫ rtog ge'i spyod yul ma yin pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {L} atarkāvacara▪ does not [belong to] the realm of argumentation{S}
 • རྟོག་གེའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ལགས་པ་▫ rtog ge'i spyod yul ma lags pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod ▪ {C}avacara▪ does not [belong to] the realm of argumentation▫ {C}inaccessible to discursive thought
 • རྟོག་གེའི་ཡུལ་མ་ཡིན་▫ rtog ge'i yul ma yin▪ {MSA} atarka-gamya▪ not an object of argumentation
 • རྟོག་འགྱུ་▫ rtog 'gyu▪ {PH}fleeting thoughts▫ འཁོར་འདས་བར་གྱི་རྟོག་འགྱུ།▫ "Fleeting Thoughts Betwixt Samsāra and Nirvāṇa"▫ contemp. poetry collection
 • རྟོག་མངོན་འགྱུར་▫ rtog mngon 'gyur▪ {PH}manifest conception
 • རྟོག་ཅིང་▫ rtog cing▪ {C}avakalpayati; {C}vimṛśati; {C} pratyavekṣate▪ conceiving; thinking; imputing▫ {C}accept; consider; contemplates; investigates
 • རྟོག་བཅས་▫ rtog bcas▪ conceptual
 • རྟོག་བཏགས་▫ rtog btags▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ imputed by Tenses: future, present, past, imperative conceptuality
 • རྟོག་ལྡན་ལ་སྐྱེ་བ་▫ rtog ldan la skye ba▪ generated in the discriminating
 • རྟོག་པ་▫ rtog pa▪ {MV,MSA}kalpanā; {LCh,MSA,C,MV}kalpa; {C}vikalpa; {C}kalpana; {C}avakalpanatā; {MV}kalpayat; {MV}kalpayati; {MSA,MV}saṃkalpa; {MV}jalpa; {LCh,MSA} parīkṣā; {MSA}nirīkṣaṇā; {MV}pratyavekṣā; {MSA}vitarka; {C}avabodha; {MSA}mīṃāmsā; {MSA}so sor rtog pa = prat▪ conceptualization; conceptualized; conception; conceptual consciousness; conceptuality; imputation; investigation; conceptual thought; thought▫ {C} thinker; imagination; conceptualizer; conceptual; to examine; ideation; (false) discrimination; no-construction; consideration; reflection; construction; thought-construction; body of ritual rules; understanding; recognition; trusting confidence; conscདངོས་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་རྟོག་པ་ནི་▫ dngos po la yang dag par rtog pa ni▫ to conceive that things are real{MSI-396}▫ རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་གྱི་ཆོས་▫ rtog pas btags tsam gyi chos▫ phenomena that are merely imputed by thought▫ སོ་སོར་རྟོག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ so sor rtog pa yid la byed pa▫ mental contemplation of individual investigation▫ Definitions: མཚན་ ཉིད། སྒྲ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་▫ mtshan nyid/ sgra don 'dres rung du 'dzin pa'i zhen rig▫ Definition: a determining knower that apprehends a sound [generality] and a meaning [generality] as suitable to be mixed
 • རྟོག་པ་ཁོ་ན་▫ rtog pa kho na▪ {PH}only a conceptual consciousness
 • རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་▫ rtog pa bcad shes▪ kalpanā-paricchinna-jñāna▪ conceptual subsequent cognizer▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་མངོན་སུམ་གྱིས་དྲངས་པའི་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་༢་རྗེས་དཔག་གྱིས་དྲངས་པའི་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་▫ dbye ba/ 1 mngon sum gyis drangs pa'i rtog pa bcad shes/ 2 rjes dpag gyis drangs pa'i rtog pa bcad shes/▫ Divisions: (1) conceptual subsequent cognizer that is induced by direct perception; (2) conceptual subsequent cognizer that is induced by inference
 • རྟོག་པ་དང་བཅས་▫ rtog pa dang bcas▪ {L} savitarka ▪ conceptual; having conceptuality; with conceptuality
 • རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་▫ rtog pa dang bcas pa'i ting nge 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {L}savitarka-savicāra-samādhi▪ conceptual meditative stabilization
 • རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་གཉིས་▫ rtog pa dang rtog med gnyis ▪ {PH}both conceptual and nonconceptual
 • རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་གཉིས་ཀ་▫ rtog pa dang rtog med gnyis ka▪ {PH}both conceptual and nonconceptual རྟོག་པ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་སླད་དུ་▫ rtog pa dang rnam par rtog pa thams cad spangs pa'i slad du▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C}sarva-kalpa-vikalpa-prahīṇatvāt▪ because of abandoning all conceptuality and ideation▫ {C}because he has forsaken all constructions and discriminations
 • རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་▫ rtog pa dang bral ba▪ {LCH} kalpanā-apoḍha▪ free from conceptuality
 • རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་འཛིན་རྣམ་▫ rtog pa dang bral zhing ma 'khrul ba'i 'dzin rnam▪ apprehender of aspects that is non-mistaken and free from conceptuality
 • རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་▫ rtog pa dang bral zhing ma 'khrul ba'i rig pa▪ a knower that is non-mistaken and free from conceptuality རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་རིག་པ་▫ rtog pa dang bral zhing ma 'khrul ba'i gsar du mi slu ba'i rig pa▪ a knower which is new, incontrovertible, non-mistaken, and free from conceptuality
 • རྟོག་པ་འདི་དག་བརྟག་པར་མི་ནུས་པ་▫ rtog pa 'di dag brtag par mi nus pa▪ they cannot sustain these conceptions
 • རྟོག་པ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྟོག་པ་▫ rtog pa ni ngo bo nyid du rtog pa▪ {MSA}svabhāva-kalpanaṃ kalpaḥ ▪ conceptuality that conceives ... as (having) entityness Tenses: future, present, past, imperative
 • རྟོག་པ་སྤོང་▫ rtog pa spong▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}vitarka-varjanā▪ abandon conceptuality
 • རྟོག་པ་བྱེད་པ་▫ rtog pa byed pa▪ {L}utprekṣa▪ conceive; conceptuality; think; thought; investigation▫ attention
 • རྟོག་པ་མ་མཆིས་▫ rtog pa ma mchis▪ {C}avitarka▪ non-conceptual; without conceptuality▫ {C}without thoughts adjusted; without discursive thoughts
 • རྟོག་པ་མི་འཇུག་▫ rtog pa mi 'jug▪ {MV}kalpāpravṛtti ▪ not engage in conceptuality; not enter into conceptuality
 • རྟོག་པ་མི་བྱེད་པ་▫ rtog pa mi byed pa▪ {L}anutprekṣa ▪ not conceive; non-conceptuality; non-investigation▫ inattention
 • རྟོག་པ་མེད་པ་▫ rtog pa med pa▪ {C}asaṃkalpanatā; nirvikalpaka▪ non-conceptuality; non-conceptual ▫ {C}absence of representations
 • རྟོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་▫ rtog pa med la dpyod pa tsam▪ {MSA}a-vitarka-vicāra-mātra; {MSA} a-vitarka ... vicāra-mātra▪ mere non-conceptual analysis
 • རྟོག་པ་ཙམ་▫ rtog pa tsam▪ {MSA}kalpanā-mātra; {MSA}kalpa-mātra▪ mere conceptuality
 • རྟོག་པ་ཡང་མེད་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པ་▫ rtog pa yang med dpyod pa yang med pa▪ {MSA}a-vitarkāvicāra; {MSA}a-vitarka ... a-vicāra▪ non-conceptual and non-analytical
 • རྟོག་པ་ཡི་མཚན་མ་▫ rtog pa yi mtshan ma▪ {MSA} kalpa-nimitta▪ sign of conceptuality; conceptual sign
 • རྟོག་པ་རིགས་ཤེས་▫ rtog pa rigs shes▪ conceptual reasoning consciousness{N}
 • རྟོག་པ་ལ་གཉིས་སྣང་ཡོད་པ་▫ rtog pa la gnyis snang yod pa▪ conceptual consciousness having dualistic appearance
 • རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་▫ rtog pa la snang ba▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ {GD:398} conceptual appearance
 • རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་▫ rtog pa log shes▪ kalpanā-bhrānti-jñāna▪ conceptual mistaken consciousness
 • རྟོག་པའམ་བརྟགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་▫ rtog pa'am brtags pa'i rnal 'byor▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ conceptual yoga or yoga of imagination
 • རྟོག་པའི་འཇུག་སའི་གཞི་▫ rtog pa'i 'jug sa'i gzhi▪ basis on which thought places a term
 • རྟོག་པའི་སྣང་བ་▫ rtog pa'i snang ba▪ conceptual impression
 • རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་▫ rtog pa'i snang yul▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ appearing object of a conceptual consciousness; appearing object for thought▫ Definitions: ཆོས་དེས་སྣང་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་རིག་པར་བྱ་བ་▫ chos des snang tsam gyi sgo nas rig par bya ba▫ that phenomena which is cognized through its mere appearing {GD:547}
 • རྟོག་པའི་སྤྲོས་པ་▫ rtog pa'i spros pa▪ {N}kalpanā-prapañca▪ conceptual elaborations{N}
 • རྟོག་པའི་བློ་▫ rtog pa'i blo▪ {GD:507} a realizing cognition (which is not a valid cognition since the criterion of novelty is not fulfilled)
 • རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་▫ rtog pa'i zhen gzhi▪ basis of conceptual consciousness
 • རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་▫ rtog pa'i zhen gzhi yin pa▪ being the referent of a conceptual consciousness རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་གནས་ཚོད་ཀྱི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་▫ rtog pa'i zhen gzhir rang gi gnas tshod kyi dbang gis grub pa▪ established by way of its own measure of subsistence as the referent of a conceptual consciousness
 • རྟོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་དོན་▫ rtog pa'i zhen yul yin pa'i don▪ object that is the conceived object of a conceptual consciousness; object that is the referent of a conceptual consciousness
 • རྟོག་པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་▫ rtog pa'i zag pa dang bcas pa▪ contaminated phenomenon that is a conceptual consciousness{Lati} Tenses: future, present, past, imperative
 • རྟོག་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ rtog pa'i yid la byed pa▪ {MV} jalpa-manaskāra▪ conceptual mental engagement
 • རྟོག་པར་གྱུར་པ་▫ rtog par gyur pa▪ conceptual
 • རྟོག་པར་གྱུར་པའི་སྒོམ་ལམ་▫ rtog par gyur pa'i sgom lam ▪ conceptual path of meditation
 • རྟོག་པར་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་▫ rtog par gyur pa'i mngon sum tshad ma▪ {PH}conceptual valid perception
 • རྟོག་པར་བགྱིད་▫ rtog par bgyid▪ {C}utprekṣate▪ conceive; think; investigate▫ {C}regard; observe; compare; imagine
 • རྟོག་པར་འགྲོ་བ་▫ rtog par 'gro ba▪ {C}niścayaṃ gacchati▪ conceive; think▫ {C}moves toward certainty in his understanding
 • རྟོག་པར་བྱ་▫ rtog par bya▪ {MSA}bodha▪ conceive; think
 • རྟོག་པར་གཞོག་པ་▫ rtog par gzhog pa▪ {C}nidhyāna▪ {C}meditation
 • རྟོག་པར་ཤེས་པ་▫ rtog par shes pa▪ {MSA}kalpanatā-jñāna▪ conceptual consciousness
 • རྟོག་པས་བཏགས་པ་▫ rtog pas btags pa▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ *kalpanāprajñāpti▪ imputation by thought རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ་▫ rtog pas btags pa tsam yin kyi rang gi mtshan nyid kyis ma grub pa▪ only posited by conceptuality and not established by way of its own character
 • རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་▫ rtog pas btags tsam▪ just imputed by conceptuality; only imputed by conceptuality; that which is only imputed by conceptuality
 • རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་▫ rtog pas btags tsam▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ mere imputation by thought; just imputed by conceptuality; only imputed by conceptuality ▫ merely imputed by thought{BJ 55.1}; {GD:89} nominal
 • རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་▫ rtog pas btags tsam▪ just imputed by conceptuality; only imputed by conceptiality; that which is only imputed by conceptuality རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་རང་བཞིན་གྱིས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་རང་གི་ངོ་བོར་ལ་གནས་པ་▫ rtog pas btags tsam min par rang bzhin gyis gzhan dang ma 'dres par rang gi ngo bor la gnas pa▪ འདྲེས། འདྲེ་འདྲེས། འདྲེ་འདྲེས་འདྲེས་▫ 'dres/'dre 'dres/'dre 'dres 'dres▪ abiding--by way of its own nature without being merely imputed by thought--in its own entity without being mixed with another
 • རྟོག་པས་བརྟགས་པའི་ཆོས་▫ rtog pas brtags pa'i chos▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {GD:108} imputed phenomena
 • རྟོག་པས་རྣམ་པར་བསྒྲུབས་པ་▫ rtog pas rnam par bsgrubs pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {C}viṭhapita (=abhūta-parikalpa-prabhavatvāt)▪ established by conceptuality; existing conceptually▫ {C}fabricated (by thought-construction)
 • རྟོག་པས་མི་ཤིག་▫ rtog pas mi shig▪ {MSA} vikalpābhedya▪ not divided by thought
 • རྟོག་པས་བཞག་པ་▫ rtog pas bzhag pa▪ posited by a conceptual consciousness
 • རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པའི་དོན་▫ rtog pa'i zhen gzhir rang gi gnas tshod kyi dbang gis grub pa▪
 • རྟོག་དཔྱོད་▫ rtog dpyod▪ investigation and analysis
 • རྟོག་བྲལ་▫ rtog bral▪ {LCH}kalpanā-apoḍha▪ free from conceptuality▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་དང་བྲལ་བ་▫ mtshan nyid/ sgra don 'dres rung du 'dzin pa'i zhen rig dang bral ba/ ▫ Definition: free from being a determining knower that apprehends a sound [generality] and a meaning [generality] as suitable to be mixed
 • རྟོག་བྲལ་གྱི་སྒོམ་ལམ་▫ rtog bral gyi sgom lam▪ path of meditation devoid of conceptuality
 • རྟོག་མིན་མི་རྟོག་མ་ཡིན་པ་▫ rtog min mi rtog ma yin pa▪ {MSA}na kalpo nāpi cākalpaḥ▪ neither conceptual Tenses: future, present, past, imperative nor non-conceptual
 • རྟོག་མེད་▫ rtog med▪ {LCH}akalpita; {MSA}akalpa; akalpanā▪ non-conceptual▫ {PH}non-conceptual
 • རྟོག་མེད་▫ rtog med▪ nirvikalpa; nirvikalpaka▪ non-conceptual▫ {PH}non-conceptual
 • རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་▫ rtog med kyi shes pa▪ akalpanā-jñāna; nirvikalpakajñāna▪ non-conceptual consciousness▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་▫ mtshan nyid/ sgra don 'dres rung du 'dzin pa'i zhen rig dang bral ba'i rig pa/▫ Definition: an awareness that is free from being a determining knower that apprehends a sound [generality] and a meaning [generality] as suitable to be mixed
 • རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་▫ rtog med mngon sum ltar snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ non-conceptual pseudo/quasi/counterfeit direct perception/perceiver▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་༢་དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་▫ dbye ba/ 1 yid shes su gyur pa'i rtog med mngon sum ltar snang / 2 dbang shes su gyur pa'i rtog med mngon sum ltar snang /▫ Div.: (1) counterfeit direct perception that is a mental consciousness; (2) counterfeit direct perception that is a sense consciousness
 • རྟོག་མེད་དུ་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་▫ rtog med du gyur pa'i mngon sum tshad ma▪ {PH}non-conceptual valid perception
 • རྟོག་མེད་ཡིད་ཤེས་▫ rtog med yid shes▪ nirvikalpaka-mano-jñāna▪ non-conceptual mental consciousness
 • རྟོག་མེད་ཡེ་ཤེས་▫ rtog med ye shes▪ {N}nirvikalpa-jñāna▪ non-conceptual exalted wisdom{N}
 • རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་▫ rtog med log shes▪ non-conceptual mistaken consciousness▫ {GD:543} deluded non-conceptual cognition Divisions: དབྱེ་བ། ༡་དབང་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་༢་ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་▫ dbye ba/ 1 dbang shes su gyur pa'i rtog med log shes/ 2 yid shes su gyur pa'i rtog med log shes/▫ Division: (1) non-conceptual mistaken consciousness that is a sense consciousness; (2) non-conceptual mistaken consciousness that is a mental consciousness
 • རྟོག་ཡུལ་▫ rtog yul▪ kalpanā-viṣaya▪ object of conceptuality; object of thought རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་རྟགས་ལས་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་སྒྲས་བརྗོད་རུང་དུ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་▫ rtog yul na yod pa'i rtags las ri bong can la zla sgras brjod rung du rtogs pa'i rjes dpag▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ an inferential cognizer that realizes that it is suitable to express the rabbit-possessor by the term 'moon'
 • རྟོགས་▫ rtogs▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {L}anubudhyate; {C}budhyati; {C}budhyate; {MV}anubhud-; {MSA}adhigama; {MSA}bodha; {MSA}bodhana; {MSA}gati; {MV}avagam; {MV} (prati √vyadh): pratividhyati; {MV}(√vid): viditvā; {C}vindati; adigam▪ realize; cognize; understand ▫ {C}recognizes; wakes up to; find; entrance; discovers
 • རྟོགས་དཀར་▫ rtogs dkar▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}durbodha▪ difficult to realize▫ {C}hard to know
 • རྟོགས་ཆུང་▫ rtogs chung▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}alpāvabodha▪ realize a little
 • རྟོགས་ནས་▫ rtogs nas▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}buddhitva; {MSA}(anv √īkṣ}: anvīkṣya; {MSA}(prati √vyadh): pratividhya ▪ having realized; having cognized; having understood▫ {C}having known
 • རྟོགས་པ་▫ rtogs pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {LCh,MSA,MV,C}adhigama; {MSA} abhigamana; {C}budhyati; {C}buddha; {MSA,C} avabodha; {C}avabodhana; {C}pratibodha; {MSA} boddhṛ; {MSA}bodha; {MSA}vibodha; {MV} anubudhyana; {MV}anubodha; {MV}praveśa; {C}pratiparsīran; {C,MSA}pratividdha; {MSA} prativedha; {C}pr▪ realization; realize; cognize; understand▫ {C}obtained; understood; able to make progress; penetrated to; penetrates to; Tenses: future, present, past, imperative penetration; time; epoch; re-union; sacrament; understanding; recognition; wake up to; reach understanding; investigation; wisdom; insight
 • རྟོགས་པ་དཀའ་བ་▫ rtogs pa dka' ba▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}duranubodha▪ difficult to realize▫ {C}hard to understand
 • རྟོགས་པ་མངོན་པར་བརྗོད་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་▫ rtogs pa mngon par brjod can gyi shes pa▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ abhilāpinī pratītiḥ kalpanā▪ {GD:322} "that cognition which is [characterized by] words"; this is Kamalasila's interpretation of Dharmakirti's characterization of conceptual thought
 • རྟོགས་པ་ཅན་▫ rtogs pa can▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ savikalpa▪ constructively determined {GD:482}; determinate perceptions {GD:494}
 • རྟོགས་པ་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་▫ rtogs pa can gyi mngon sum▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs ▪ savikalpakapratyakṣa▪ {GD:359} conceptual forms of perception
 • རྟོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་▫ rtogs pa cung zad tsam gyis▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}alpenādhigamena▪ because of only realizing a little
 • རྟོགས་པ་ཆེན་པོ་▫ rtogs pa chen po▪ great realization
 • རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་སྡེ་▫ rtogs pa brjod pa'i sde▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ {C,L}avadāna▪ narratives{S}▫ {C}Tale
 • རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་▫ rtogs pa mthar thug▪ final realization
 • རྟོགས་པ་དང་ལྡན་▫ rtogs pa dang ldan▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}gatima; {C} gatimant▪ {C}clever
 • རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་▫ rtogs pa dang ldan pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}buddhimat (=gatimat); {C}gatima; {C}gatimant; {MSA} prativedhayoga▪ {C}intelligent; clever
 • རྟོགས་པ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་▫ rtogs pa don gyi 'od gsal▪ realizational actual clear light
 • རྟོགས་པ་པོ་▫ rtogs pa po▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}bodhaka▪ realizer; cognizer
 • རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་▫ rtogs pa phun tshogs▪ fulfillment of realization; perfect realization
 • རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་བྱེད་▫ rtogs pa phun tshogs thob byed▪ means of attaining the fulfillment of realization
 • རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་སུ་དམ་བཅའ་བ་ལ་མི་འཇིགས་པ་▫ rtogs pa phun tshogs su dam bca' ba la mi 'jigs pa ▪ fearlessness with respect to asserting perfect realization
 • རྟོགས་པ་ཕུལ་བ་▫ rtogs pa phul ba▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ offer realization, to
 • རྟོགས་པ་སྦྱོར་བ་པ་▫ rtogs pa sbyor ba pa▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}prativedha-prāyogika▪ one who applies (himself/herself) to realizing
 • རྟོགས་པ་མེད་པ་▫ rtogs pa med pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ abaddha (=abodha?)▪ not realize; not cognize; not understand▫ {C} not bound
 • རྟོགས་པ་དམན་པ་▫ rtogs pa dman pa▪ low realization
 • རྟོགས་པ་ཟུང་འཇུག་▫ rtogs pa zung 'jug▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ realizational union
 • རྟོགས་པ་རིང་བ་དང་ཉེ་བ་▫ rtogs pa ring ba dang nye ba ▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}dūrāntikaṃ bodhaṃ▪ realize far and near
 • རྟོགས་པ་སོ་སོར་རྟོགས་པ་▫ rtogs pa so sor rtogs pa ▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}bodha-pratibodha▪ individually realize
 • རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་▫ rtogs pa'i khyad par▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}bodha-viśeṣa▪ feature of realization {T}
 • རྟོགས་པའི་ཆོས་▫ rtogs pa'i chos▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ realizational doctrine Tenses: future, present, past, imperative
 • རྟོགས་པའི་དུས་▫ rtogs pa'i dus▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}prativedha-kāla▪ time of realizing
 • རྟོགས་པའི་དོན་▫ rtogs pa'i don▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}adhigamārtha▪ object realized; realizational object
 • རྟོགས་པའི་ཚུལ་▫ rtogs pa'i tshul▪ way of realization
 • རྟོགས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་▫ rtogs pa'i tshul khrims▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA} adhigama-śīla▪ realized ethics; realizational ethics
 • རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་▫ rtogs pa'i ye shes 'jig rten las 'das pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}adhigama-jñāna ... lokottara▪ supramundane realized exalted wisdom
 • རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་▫ rtogs pa'i yon tan▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ good qualities of realization
 • རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཅན་▫ rtogs pa'i shes rab can▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {L}prajñā▪ having realized wisdom; wisdom
 • རྟོགས་པར་▫ rtogs par▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}anugacchati; {C} pratividhyati▪ realized; cognized; understood ▫ {C}follow; conform; regain; approach; emulate; arrive (at); pursue; follow up; penetrates to
 • རྟོགས་པར་དཀའ་▫ rtogs par dka'▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MV}gūḍha▪ difficult to realize
 • རྟོགས་པར་དཀའ་བ་▫ rtogs par dka' ba▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}durbodhatā; {L}durvigāhya▪ difficult to realize; difficult to understand▫ hard to understand
 • རྟོགས་པར་འགྱུར་▫ rtogs par 'gyur▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}adhigacchati▪ realize; cognize; understand▫ {C}attain; arrive at; reach; incur
 • རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་▫ rtogs par 'gyur ba▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}(abhi √gam): abhigamyate▪ realize; cognize; understand
 • རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་▫ rtogs par 'gyur zhing▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}avabudhya▪ having realized; having understood
 • རྟོགས་པར་བརྗོད་པའི་སྡེ་▫ rtogs par brjod pa'i sde▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ {C}avadāna▪ narratives▫ {C}Tales
 • རྟོགས་པར་བྱ་▫ rtogs par bya▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}prativeddhavya▪ realize; cognize; understand▫ {C}should be penetrated
 • རྟོགས་པར་བྱ་བ་▫ rtogs par bya ba▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}ājānana▪ realize; cognize; understand
 • རྟོགས་པར་བྱའོ་▫ rtogs par bya'o▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}niṣṭā tatra gangtavyā▪ one should realize; one should understand▫ {C} one can/should be sure/certain (that); should be quite sure
 • རྟོགས་པར་བྱས་ནས་▫ rtogs par byas nas▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {L} supratividdha; {C}adhigama▪ having realized; having understood▫ {C}well penetrated; obtain; obtainment; attainment; getting there
 • རྟོགས་པར་བྱེད་▫ rtogs par byed▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}budhyaka; {C} prativeddhavya; {C}īkṣate▪ realize; cognize; understand▫ {C}one who understands; should be penetrated; surveys; views
 • རྟོགས་པར་བྱེད་པ་▫ rtogs par byed pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}nirvedhika (=nibbedhika? = adhigata?); {MSA}bodhana ▪ realize; cognize; understand▫ {C}sharp; penetration; penetrating
 • རྟོགས་པར་མེད་པ་▫ rtogs par med pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}aprativedha▪ not realize; not understand▫ {C}non-penetration
 • རྟོགས་པར་རུང་བ་▫ rtogs par rung ba▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ Tenses: future, present, past, imperative
 • རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}adhigama-yogya▪ suitably realize; suitable to understand
 • རྟོགས་བ་ཕུལ་བ་▫ rtogs ba phul ba▪ offer one's realization
 • རྟོགས་བྱེད་གྱི་བློ་▫ rtogs byed gyi blo▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ imputing mind
 • རྟོགས་གཞི་▫ rtogs gzhi▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}bodhāśraya▪ basis of realization/understanding
 • རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་▫ rtogs zin rtogs▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་ ▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ adhigatārthādhiganta; adhigatārthādhigantṛ▪ realizes an already realized realization; one who realizes an already realized realization
 • རྟོགས་ཟིན་མ་ཉམས་པ་▫ rtogs zin ma nyams pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ non-degenerated realization
 • རྟོགས་རིགས་▫ rtogs rigs▪ types of realizations
 • རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་▫ rtogs rigs su gnas pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ abiding in the type of realization
 • རྟོགས་སླ་▫ rtogs sla▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {C}subodha▪ easy to understand; easy to realize
 • རྟོན་▫ rton▪ བརྟོན། བརྟན་རྟོན་བརྟནད་རྟོནད་▫ brton/brtan rton brtand rtond▪ {MSA,N}pratisaraṇa▪ rely; trust; have faith
 • རྟོན་པ་▫ rton pa▪ {MSA}upastambha; {MSA} upastambhikatva; {MSA}pratiśaraṇa; {MSA} pratiśaraṇī-bhāva▪ reliance; rely▫ Divisions: དབྱེ་བ། ༡་གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན་༢་ཚིག་ལ་མི་ རྟོན་དོན་ལ་རྟོན་༣་དྲངས་དོན་ལ་མི་རྟོན་ངེས་དོན་ལ་རྟོན་༤་རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟོན་▫ dbye ba/ 1 gang zag la mi rton/ chos la rton/ 2 tshig la mi rton/ don la rton/ 3 drangs don la mi rton/ nges don la rton/ 4 rnam shes la mi rton/ ye shes la rton/▫ Divisions: (1) do not rely on the person; rely on the doctrine; (2) do not rely on the words; rely on the meaning; (3) do not rely on the interpretable meaning; rely on the definitive meaning; (4) do not rely on consciousness; rely on exalted wisdom
 • རྟོན་པ་བཞི་▫ rton pa bzhi▪ {N}catvāri pratisaraṇāni▪ four reliances{N}
 • རྟོན་པར་འགྱུར་▫ rton par 'gyur▪ {MSA}pratiśaraṇa; {MSA}pratiśaraṇī-bhāva▪ rely
 • རྟོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་▫ rton par byed par 'gyur▪ {C} stambhayati▪ rely▫ {C}fix firmly
 • ལྟ་▫ lta▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {LCH} darśana; {MV}dṛṣṭi; {MSA}dṛṣṭika; {C}dṛk; {C}darśin; {C}dṛṣṭi-gata; {C}ālokite; {C} vyavalokayati; {C}īkṣaṇa; {MSA}(sam-ud √īkṣ): samudīkṣate; {MSA}phan lta = upakarekṣaṇa▪ verb: view; look; see; read. noun: view; false view▫ {C}spectator; one who can demonstrate; one who sees; beholding; bound up with false views; looking towards; looking upon; eyes; see; views; behold; survey; consider; look down on
 • ལྟ་ཁྲིད་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ་▫ lta khrid mun sel sgron me ▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ Kay-drup's Manual of Instructions on the View: Lamp Eliminating the Darkness [Toh. 5499]
 • ལྟ་ངན་▫ lta ngan▪ bad view
 • ལྟ་ངན་མེད་▫ lta ngan med▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}akudṛṣṭi▪ no bad views
 • ལྟ་ཅི་སྨོས་▫ lta ci smos▪ {C}prāg eva; {C} kutaḥ punar ▪ what is the use to mention▫ {PH}what need is there▫ {C}how much more/less so; how much less/ more
 • ལྟ་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཀྱིས་▫ lta dang bcas pa'i sems kyis▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C} sāpekṣa-citta▪ mind that has views▫ {C}in his heart longing for
 • ལྟ་དང་བྲལ་བ་▫ lta dang bral ba▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}nirvyapekṣa▪ free from views
 • ལྟ་བ་▫ lta ba▪ dṛṣṭi▪ view; [bad] view
 • ལྟ་བ་▫ lta ba▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {LCh,C,MV}darśana; {LCh,C,MSA,MV}dṛṣṭi; {C} dṛṣṭika; {C}avalokanatā; {MSA}apekṣā; {MSA} Tenses: future, present, past, imperative avekṣamāṇa; {MSA}īkṣikā; {MSA}īkṣaṇā; {MSA} (√paś): paśyat; {MSA}mi lta ba = nirapekṣin▪ view; [bad] view; viewing consciousness; viewer; look; see; read▫ {C}sight; exhibit; visible; act of seeing; vision; being seen; his views (are upright); have in view; lookingལྟ་བར་བྱའོ་▫ lta bar bya'o▫ should/will view▫ ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་ལྟ་▫ phu thag chod pa'i lta▫ unerring view▫ ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་▫ lta smos kyang ci dgos▫ what is the need to consider [literally, "though looked into, what is the use/ need"]
 • ལྟ་བ་སྐྱོང་▫ lta ba skyong▪ {PH}internalize the view [of emptiness]▫ ལྟ་བ་སྐྱོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་བརྗོད་ན།▫ Let [us] speak briefly about how to internalize the view [of emptiness] ...▫ {HHDL; Key to the Middle}
 • ལྟ་བ་དགའ་བ་▫ lta ba dga' ba▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {L}dṛṣṭi-nandana▪ take happiness in views; happy view
 • ལྟ་བ་ངན་པ་▫ lta ba ngan pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}kudṛṣṭi▪ bad view
 • ལྟ་བ་ལྔ་▫ lta ba lnga▪ five views▫ Comment: view of the transitory collection as real “I” and “mine,” view holding to an extreme, conception of a [bad] view to be supreme, conception of [bad] ethics and modes of conduct to be supreme, and wrong view
 • ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་▫ lta ba mchog tu 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MSA} dṛṣṭi-parāmarṣaka▪ conception of a [bad] view as supreme
 • ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་▫ lta ba mchog 'dzin▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {LCH}dṛṣṭi-parāmarṣa; dṛṣṭiparāmarśa▪ misapprehension of a view as supreme; conception of a [bad] view as supreme; misapprehension of the supreme
 • ལྟ་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་▫ lta ba nyon mongs can▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ dṛṣṭi-saṃkleśa▪ afflicted view
 • ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་▫ lta ba mthar thug▪ {PH}final view
 • ལྟ་བ་མཐུན་པ་▫ lta ba mthun pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MV}darśana-tulyatā▪ concordant view; concordance with views
 • ལྟ་བ་དྲང་པོར་▫ lta ba drang por▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}dṛṣṭika▪ right view▫ {C}his views (are upright); have in view
 • ལྟ་བ་དྲང་པོར་བྱས་པ་▫ lta ba drang por byas pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}dṛṣṭi-ṛju-karaṇa▪ make [one's] views correct
 • ལྟ་བ་རྣམ་པ་▫ lta ba rnam pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {L}dṛṣṭi-prakāra▪ aspects of views; various views
 • ལྟ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་▫ lta ba rnam par dag pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}viśuddha-dṛṣṭi ▪ pure views
 • ལྟ་བ་རྣམ་པར་སྤྱོད་པ་▫ lta ba rnam par spyod pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {C}dṛṣṭi-vicarita▪ enjoy views; practice views▫ {C} wandering about in false views
 • ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་▫ lta ba phun sum tshogs pa ▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MV}dṛṣṭi-sampanna▪ marvellous views; correct views▫ {C}one who has reached sound views
 • ལྟ་བ་ཕྲ་རྟོགས་▫ lta ba phra rtogs▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}tanu-dṛṣṭi-bodha▪ realize the subtle view
 • ལྟ་བ་མེད་▫ lta ba med▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}anapekṣako; {C}anapekṣata▪ not view; not look; without views▫ {C}unconcerned; disregard
 • ལྟ་བ་མེད་པ་▫ lta ba med pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}nirapekṣa▪ not view; not look; without views
 • ལྟ་བ་མེད་པ་ཡིན་▫ lta ba med pa yin▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}anapekṣako; {C}anapekṣata ▪ not view; not look; without views▫ {C} unconcerned; disregard
 • ལྟ་བ་ལ་དགའ་བ་▫ lta ba la dga' ba▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {L}dṛṣṭi-nandana▪ delight in views
 • ལྟ་བའི་གོལ་ས་▫ lta ba'i gol sa▪ {PH}faulty view Tenses: future, present, past, imperative
 • ལྟ་བའི་ཉེས་པ་▫ lta ba'i nyes pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MV}dṛṣṭi-doṣa▪ faults of views; faulty views
 • ལྟ་བའི་གཉེན་པོ་▫ lta ba'i gnyen po▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་ ▫ blta lta bltas ltos▪ {MV}darśana-pratipakṣa▪ antidote to views; antidotal view
 • ལྟ་བའི་གཉེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་▫ lta ba'i gnyen po'i ye shes thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}dṛṣṭi-pratipakṣa-jñāna-lābha▪ obtain the exalted wisdom that is the antidote to views
 • ལྟ་བའི་ཐིབས་པོ་▫ lta ba'i thibs po▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}dṛṣṭi-gahana▪ the jungle of views{C}
 • ལྟ་བའི་དྲ་བས་ཁེབས་པ་▫ lta ba'i dra bas khebs pa▪
 • འཁེབ་འཁེབས་ཁེབ་ཁེབས་▫ 'kheb 'khebs kheb khebs▪ {C} dṛṣṭi-jāla-praticchanna▪ {C}one who is enveloped in the net of false views
 • ལྟ་བའི་རྣམ་པ་▫ lta ba'i rnam pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}nānā-dṛṣṭi-gatāni▪ aspects of views; various views▫ {C}various false views
 • ལྟ་བའི་མཚན་མ་སེལ་བ་▫ lta ba'i mtshan ma sel ba ▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}dṛṣṭi-nimittāpakarṣaṇa▪ eliminate/eradicate/remove/ clear away/avoid/exclude the signs of views
 • ལྟ་བའི་ཤན་བྱེད་ཐེག་མཆོག་གནད་གྱི་ཟླ་ཟེར་▫ lta ba'i shan byed theg mchog gand gyi zla zer▪ {GD:842} Go-ram-ba's (go rams pa bsod nams sen ge) Distinguishing the View, the Moonlight of the Essential points of the Best Vehicle. Varanasi: Sakya Press, 1988.
 • ལྟ་བར་གྱུར་པ་▫ lta bar gyur pa▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}dṛṣṭi-gata; {C}dṛṣṭi-gatāni▪ view; look▫ {C}bound up with false views; what pertains to false views
 • ལྟ་བར་གྱུར་པ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཉིས་པོ་དག་▫ lta bar gyur pa drug cu rtsa gnyis po dag▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}dvāṣaṣti-dṛṣṭi-gatāni▪ {C}the sixty-two views
 • ལྟ་བར་བྱ་▫ lta bar bya▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ should be viewed as
 • ལྟ་བར་བྱའོ་▫ lta bar bya'o▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ you should/will view
 • ལྟ་བར་བྱེད་▫ lta bar byed▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}paśyaka▪ view; look▫ {C}one who sees
 • ལྟ་བར་སོང་བ་▫ lta bar song ba▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ {C}dṛṣṭi-gata▪ move toward views; go toward views▫ {C}bound up with false views
 • ལྟ་བས་འོས་སུ་འགྱུར་▫ lta bas 'os su 'gyur▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {C}udīkṣaṇīyo▪ {C}worth looking at
 • ལྟ་བུ་▫ lta bu▪ {LCH}iva; {LCh,MV}upama; {MV} upamā; {MV}upamatā; {C}sadṛśa; {C}tulya; {MSA}-bhūta▪ the likes of; such as; for instance; like▫ {C}as; just like; similar to; comparable; equal; like; as if it were
 • ལྟ་བུ་ཉིད་▫ lta bu nyid▪ {MV}upamatā▪ similarity
 • ལྟ་བུ་ལས་▫ lta bu las▪ {C}bhūta▪ {C}to be; genuine; reaL, consists in; what is real; when he has; proper; true; truly real; which really corresponds to
 • ལྟ་བུར་▫ lta bur▪ {C}ābha▪ {C}like
 • ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་▫ lta smos kyang ci▪ kim uta▪ how much more; how much less; what need is there to ...▫ {PH}what need is there
 • ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས་▫ lta smos kyang ci dgos▪ {MSA} prāg eva▪ [look-say-even-what-purpose]; what is the need to consider?; what is the use of considering?
 • ལྟ་ཞིག་▫ lta zhig▪ {PH}just such a one
 • ལྟ་ཞོག་▫ lta zhog▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ [look-set aside]; set aside consideration; no use to consider
 • ལྟ་ལ་ཅི་སྨོས་▫ lta la ci smos▪ {C}prāg eva▪ how much more; how much less; what need is there to ...▫ {PH}what need is there Tenses: future, present, past, imperative
 • ལྟ་ལ་སྨོས་▫ lta la smos▪ {C}prāg eva▪ how much more; how much less; what need is there to ...
 • ལྟ་ཤེས་པའི་མི་▫ lta shes pa'i mi▪ བལྟ་ལྟ་བལྟས་ལྟོས་▫ blta lta bltas ltos▪ {MSA}parīkṣaka-jana▪ person who knows how to view
 • ལྟམ་པ་▫ ltam pa▪ polygon{D1}
 • ལྟར་▫ ltar▪ {C}ābha; {C}upama▪ like; thus; in accordance with▫ {C}similar
 • ལྟར་གྱི་▫ ltar gyi▪ in accordance with
 • ལྟར་རྒྱུ་▫ ltar rgyu▪ {C}tulya-bhūta▪ {C}become like
 • ལྟར་བཅོས་པ་▫ ltar bcos pa▪ {C}prativarṇika▪ {C} counterfeit; similar
 • ལྟར་ཉན་པ་དང་▫ ltar nyan pa dang▪ {C}praty-ā-śrāvayati▪ {C}listens; replies
 • ལྟར་ན་▫ ltar na▪ in that case
 • ལྟར་སྣང་▫ ltar snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ pseudo; quasi; counterfeit; bogus
 • ལྟར་པོ་▫ ltar po▪ {PH}"lump" [n. of a stage of development of the embryo in the third week]
 • ལྟས་▫ ltas▪ {LCH}nimitta▪ directed; sign; omen
 • ལྟུང་▫ ltung▪ {MSA}(√pat): patati▪ verb: fall; commit an infraction7 noun: sin; moral fall; infraction
 • ལྟུང་འགྱུར་▫ ltung 'gyur▪ {C}patati (=anuprāpnoti = upapadyate); {C}patana▪ fall; sin; commit an infraction▫ {C}fall down; fall into; fall from; falling; drops
 • ལྟུང་བ་▫ ltung ba▪ {LCh,C,MSA}āpatti; {LCH}patita; {C}patati (=anuprāpnoti = upapadyate); {C} patana; {MSA}pata; {C}prapātitva▪ verb: to fall, sin; commit an infraction7 noun: fall; infraction; sin▫ {C}falling apart; fall down; fall on; fall into; fall from; drops; offense
 • ལྟུང་བ་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པ་▫ ltung ba thun mongs ma yin pa▪ {MSA}asādhāraṇā ... āpattiḥ▪ uncommon infraction
 • ལྟུང་བ་ཕྲ་མོ་▫ ltung ba phra mo▪ {L}sūkṣmāpatti▪ subtle infraction
 • ལྟུང་བ་བྱ་བ་མེད་པ་▫ ltung ba bya ba med pa▪ {C} anadhyāpatti▪ not commit infractions▫ {C}not transgressing
 • ལྟུང་བའི་རྩ་བ་▫ ltung ba'i rtsa ba▪ {C}mūla-āpatti▪ root infraction▫ {C}root offence; capital offence
 • ལྟུང་བར་འགྱུར་▫ ltung bar 'gyur▪ {C}pati (=patati)▪ fall; commit an infraction
 • ལྟུང་བར་འགྱུར་ཡིན་▫ ltung bar 'gyur yin▪ {C}patati (=anuprāpnoti = upapadyate)▪ fall; commit an infraction▫ {C}fall down; fall into; fall from; drops
 • ལྟེ་བ་▫ lte ba▪ {C}nābhi▪ navel; center▫ {PH}hub; center▫ རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་ལ་ཧཱུྃ་▫ the [syllable] hūṃ in the hub of the vajra
 • ལྟེ་བ་དང་བཅས་པ་▫ lte ba dang bcas pa▪ {C}sanābhika ▪ {C}with navel
 • ལྟེ་བའི་གཏིང་ཟབ་པ་▫ lte ba'i gting zab pa▪ deep navel
 • ལྟེ་བའི་རི་མོ་གཡས་ཕྱོགས་སུ་འཁྱིལ་བ་▫ lte ba'i ri mo g.yas phyogs su 'khyil ba▪ outline of the navel curling to the right
 • ལྟེང་ཀ་དང་མཚོ་དང་▫ lteng ka dang mtsho dang▪ {C} saras▪ {C}lake; pond
 • ལྟོ་▫ lto▪ food; belly
 • ལྟོ་སྐལ་▫ lto skal▪ {PH}tax-base
 • ལྟོ་བགྲངས་▫ lto bgrangs▪ {PH}full stomach
 • ལྟོ་ཆས་▫ lto chas▪ food
 • ལྟོ་ལྡིར་▫ lto ldir▪ bulbous{D2}
 • ལྟོ་ལྡིར་བ་▫ lto ldir ba▪ bulbous
 • ལྟོ་འཕྱེ་ཆེ་▫ lto 'phye che▪ {C;L}mahoraga▪ {PH} Mahoraga
 • ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་▫ lto 'phye chen po▪ {C,L}mahoraga▪ large-bellied demons shaped like boas said to be the lords of the soil Tenses: future, present, past, imperative
 • ལྟོ་བ་▫ lto ba▪ belly
 • ལྟོ་བ་མཐོ་དམན་མེད་པ་▫ lto ba mtho dman med pa▪ flat waist—abdomen without differences in height
 • ལྟོས་▫ ltos▪ བལྟ། ལྟ། བལྟས། ལྟོས།▫ blta/ lta/ bltas/ ltos/ ▪ {MSA}(nir √īkṣ): nirīkṣase▪ verb: rely; rely on; to view; to look. noun: view; false view
 • ལྟོས་ན་▫ ltos na▪ relative to
 • ལྟོས་ནས་▫ ltos nas▪ {MSA}apekṣya▪ [looking-from]; with respect to; having relied; having depended; having viewed
 • ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་▫ ltos nas grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ apekṣya-samutpāda▪ existence in reliance; relative existence; existing in reliance
 • ལྟོས་པ་▫ ltos pa▪ {C}apekṣa▪ dependence; relation; depend upon; rely upon; depend; relate; relative (to); rely (on)▫ {C}appearance; point of view; regard
 • ལྟོས་པའི་རིགས་པ་▫ ltos pa'i rigs pa▪ {MSA}apekṣā-yukti▪ analysis of dependence; reasoning of dependence
 • ལྟོས་པའི་རིམ་ཅན་གྱིས་རྫོགས་པར་▫ ltos pa'i rim can gyis rdzogs par▪ completely serially in reliance upon
 • ལྟོས་མེད་ཀྱི་རྟགས་▫ ltos med kyi rtags▪ sign of non-viewing
 • ལྟོས་མེད་དུ་▫ ltos med du▪ without depending; independently
 • ལྟོས་གཞི་▫ ltos gzhi▪ basis of relation
 • སྟ་གོན་▫ sta gon▪ enhancement; ritual enhancement; ritual preparation and enhancement; preliminary ritual enhancement
 • སྟག་▫ stag▪ tiger
 • སྟག་ཚང་རྭ་བ་སྟོད་པ་▫ stag tshang rwa ba stod pa▪ name of a monastery in Tibet
 • སྟག་ཚང་ལོ་ཙ་བ་▫ stag tshang lo tsa ba▪ Tag-tsang-lo-tsa-wa [b. 1405], a Sa-kya scholar who disagreed with Tsong-kha-pa on some central points
 • སྟག་རས་▫ stag ras▪ {PH}tiger skin▫ དེའི་འོག་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ ལྔ། སྤོས་ལྔ། ཟ་འོག་དང༌། དར་སྣ་དང༌། སྟག་རས་དང༌། བསེའི་མེ་ལོང༌། ་་་▫ Under neath that [is] the five precious substances, five [types of] incense, satin, silk, a tiger skin, [and] a stone mirror, ...▫ D 3732; 68a.3
 • སྟག་རི་▫ stag ri▪ {PH}Tiger Mountain
 • སྟན་▫ stan▪ {LCh,C}āsana; {C}upāstaraṇa▪ cushion; seat; mat▫ {C}throne; pulpit; coverlet
 • སྟན་གྱི་མཐའ་ཅན་གྱི་སྟན་གཅིག་པ་▫ stan gyi mtha' can gyi stan gcig pa▪ having a single-sitting [of food] that ends with [rising from] the cushion
 • སྟན་གཅིག་▫ stan gcig▪ {PH}one session; single session
 • སྟན་གཅིག་པ་▫ stan gcig pa▪ {C}ekāsanika▪ {C}one who eats his meal in one sitting; austere and solitary
 • སྟན་ལའང་ཉམས་▫ stan la'ang nyams▪ {C}āsana▪ {C} seat; throne; pulpit
 • སྟབས་▫ stabs▪ in the manner of; power; force; manner; mode; way
 • སྟབས་གཤེགས་▫ stabs gshegs▪ {C}vikrānta▪ {C} walks with the stride of
 • སྟར་▫ star▪ བསྟར། སྟར། བསྟརད་ སྟརད་▫ bstar/ star/ bstard/ stard/▪ clean; polish
 • སྟརྡ་▫ stard▪ བསྟར། སྟར། བསྟརད་ སྟརད་▫ bstar/ star/ bstard/ stard/▪ clean; polish
 • སྟི་གནས་▫ sti gnas▪ {PH}dwelling; a place to stay ▫ ཚལ་གྱི་སྟི་གནས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་མཛད།▫ [He] newly established a very pleasant forested place to stay.▫ Tracy Howard; Thu'u-bkwan; Amdo Garden Poem
 • སྟིང་བར་འགྱུར་▫ sting bar 'gyur▪ {C}ullāpayati▪ {C} comically compliment; mock; tease
 • སྟིང་བར་བྱེད་▫ sting bar byed▪ {C}ullāpayati; {C} uccagghayati▪ {C}comically compliment; mock; tease; sneer; deride
 • སྟུག་▫ stug▪ {C}cita▪ {C}compact; well-developed; thick Tenses: future, present, past, imperative
 • སྟུག་པ་▫ stug pa▪ {C}ghana▪ {C}(one) solid mass
 • སྟུང་▫ stung▪ {C}pati (=patati)▪ {C}falls
 • སྟུམས་བྱེད་▫ stums byed▪ monk; meditator
 • སྟུམས་བྱེད་ཀ་བུ་ལས་བརྩམས་ཏེ་བཀའ་སྩལ་བའི་མདོ་▫ stums byed ka tya'i bu las brtsams te bka' stsal ba'i mdo▪ སྩལ་སྩོལ་སྩལྡ་སྩོལྡ་▫ stsal stsol stsald stsold▪ saṃthā-katyāyana-sūtra; saṃthakātyāyanasūtra ▪ Story of Saṃthakatyāyana Sūtra; Sūtra of the Meditator Katyāyana [Anguttara-nikāya V.224.28 - 329.19]
 • སྟེ་▫ ste▪ continuative or participial particle
 • སྟེག་ཅིང་▫ steg cing▪ {C}uccagghayati▪ {C}sneer; deride
 • སྟེགས་▫ stegs▪ {C}avasthā▪ platform▫ {C}state; time of; stability; dam
 • སྟེགས་བུ་▫ stegs bu▪ platform
 • སྟེང་▫ steng▪ upper; above
 • སྟེང་ཁང་▫ steng khang▪ {PH}upper floor
 • སྟེང་ཁར་▫ steng khar▪ [top-mouth-to]; on top of▫ {PH}on top (of)
 • སྟེང་གི་▫ steng gi▪ in terms of
 • སྟེང་སྒོ་▫ steng sgo▪ {PH}upper gate; upper door
 • སྟེང་ཆ་▫ steng cha▪ {PH}upper part
 • སྟེང་དུ་▫ steng du▪ [top-on]; on top of; in terms of; in addition to; related with [like the possession of an attribute]; in relation to▫ {PH}in addition (to); in relation (to); in terms (of)▫ དེའི་སྟེང་དུ་་་་▫ de'i steng du ...▫ In addition to that, ...
 • སྟེང་ན་▫ steng na▪ on; with (?)
 • སྟེང་ནས་▫ steng nas▪ with▫ {PH}on the basis▫ སྔོ་འཛིན་ མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ནང་སེམས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཕྱི་རོལ་སྔོན་པའི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱེད་ཀྱི་བག་ཆགས་▫ sngo 'dzin mig shes lta bu nang sems kyi steng nas phyi rol sngon pa'i rnam pa gtod byed kyi bag chags▫ Predispositions that cause one to focus on the external aspect of blue on the basis of the inner mind, for instance, an eye-consciousness apprehending blue, ...
 • སྟེང་ཕྱོགས་▫ steng phyogs▪ {PH}zenith
 • སྟེང་འོག་▫ steng 'og▪ upper and lower
 • སྟེང་འོག་གི་སྣ་སྒོ་གཉིས་▫ steng 'og gi sna sgo gnyis▪ the two upper and lower openings{TGP 26}
 • སྟེང་འོག་གི་རྫི་མ་རྣམས་བ་མཆོག་གི་རྫི་མ་འདྲ་བ་▫ steng 'og gi rdzi ma rnams ba mchog gi rdzi ma 'dra ba▪ upper and lower eyelashes like the eyelashes of a supreme cow
 • སྟེན་▫ sten▪ བསྟེན། སྟེན། བསྟེནད། སྟེནད།▫ bsten/ sten/ bstend/ stend/▪ sevanā{LCH}▪ adhere to; rely on; stay close to
 • སྟེན་ཅིང་▫ sten cing▪ {C}āsevayati▪ adhere to; rely on; stay close to▫ {C}indulge in; cultivate
 • སྟེར་▫ ster▪ བསྟེར། སྟེར། བསྟེརད་ ་སྟེརད་▫ bster/ ster/ bsterd/ sterd/▪ give; bestow
 • སྟེར་བ་▫ ster ba▪ give; bestowal; bestow
 • སྟོང་▫ stong▪ {LCh,MSA,MV}sahasra; {C}śūnyatva ▪ thousand; 1,000; empty; empty of; vacuity▫ {PH}thousand▫ {C}emptiness
 • སྟོང་རྐྱང་▫ stong rkyang▪ bare emptiness
 • སྟོང་བསྐལ་▫ stong bskal▪ age of vacuity
 • སྟོང་ཁུན་▫ stong khun▪ {PH}eastern emperor
 • སྟོང་ཆ་▫ stong cha▪ {L}śūnya▪ factor of emptiness
 • སྟོང་ཉིད་▫ stong nyid▪ {LCH}śūnyatā▪ emptiness
 • སྟོང་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྒོ་▫ stong nyid kyi rnam thar sgo▪ emptiness door of liberation
 • སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གསལ་སྣང་▫ stong nyid kyi gsal snang▪
 • སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ clear appearance of emptiness སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཟིན་པའི་བྱང་འཕགས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ stong nyid mngon sum du rtogs pa'i shes rab dang snying rje chen pos zin pa'i byang 'phags kyi mkhyen Tenses: future, present, past, imperative pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ exalted wisdom that directly realizes emptiness and an exalted knower of a Bodhisattva Superior who has been taken hold of by great compassion
 • སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་▫ stong nyid rtogs pa'i lta ba▪
 • རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ view realizing emptiness{N}
 • སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་▫ stong nyid rtogs pa'i ye shes ▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ exalted wisdom which realizes emptiness
 • སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་▫ stong nyid rtogs pa'i shes rab▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ wisdom realizing emptiness
 • སྟོང་ཉིད་དམ་པ་▫ stong nyid dam pa▪ sacred emptiness
 • སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་▫ stong nyid bdun cu pa▪ śūnyatā-saptati▪ Nāgārjuna's Seventy Stanzas on Emptiness
 • སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོ་▫ stong nyid zab mo▪ profound emptiness
 • སྟོང་བལྟར་ཀྱི་དོན་ཡོད་པས་སྟོངས་པ་▫ stong bltar kyi don yod pas stongs pa▪ empty of existing the way it appears{MSI 424}
 • སྟོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབྱེད་▫ stong thun skal bzang mig 'byed▪ Kay-drup's Thousand Dosages, Opening the Eyes of the Fortunate
 • སྟོང་དུ་གྱུར་▫ stong du gyur▪ {C}bhājanī-bhūta (=paṭutara-śraddhendriya-ādi-yogena pātrī-bhūtavād)▪ become empty▫ {C}one who has become a fit vessel
 • སྟོང་གནས་▫ stong gnas▪ {C}śūnyāvihārin▪ {C}one who dwells in the empty
 • སྟོང་པ་▫ stong pa▪ {LCh,MSA,MV,C}śūnya; {C} (=utpāda-hetu-vakalyena = tattvena-utpāda-abhāvāt); {C}śūnyatā▪ empty; vacuity▫ {C} lacking; emptiness
 • སྟོང་པ་ཉིད་▫ stong pa nyid▪ {C}śūnyatā; {C}śūnyatva▪ emptiness
 • སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་▫ stong pa nyid kyi lha▪ emptiness deity
 • སྟོང་པ་ཉིད་མཆོག་མངོན་པར་རྟོགས་པ་▫ stong pa nyid mchog mngon par rtogs pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}parama-śūnyatābhisamaya▪ directly realize the highest emptiness
 • སྟོང་པ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་▫ stong pa nyid rnam pa gsum▪ {MSA}trividha-śūnyatā▪ three types of emptiness
 • སྟོང་པ་ཉིད་སྨོས་པའི་རྣམ་པས་▫ stong pa nyid smos pa'i rnam pas▪ śūnyatāvādākāreṇa▪ through the aspect of speaking on emptiness
 • སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ་▫ stong pa nyid gzugs so▪ {MSA} śūnyataiva rūpam▪ emptiness is form སྟོང་པ་ཉིད་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ།་གཟུགས་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ།▫ stong pa nyid las kyang gzugs gzhan ma yin te/ gzugs nyid stong pa nyid stong pa nyid gzugs so/▪ {MSA}na cānyatra śūnyatāyā rūpaṃ rūpam eva śūnyatā śūnyataiva rūpaṃ▪ form is not other than emptiness; form is emptiness; and emptiness is form
 • སྟོང་པ་མ་ཡིན་མི་སྟོང་མིན་▫ stong pa ma yin mi stong min ▪ {MV}na śūnyaṃ nāpi cāśūnyaṃ▪ neither empty nor non-empty
 • སྟོང་པའི་ངང་▫ stong pa'i ngang▪ the nature of emptiness
 • སྟོང་པའི་རྣལ་འབྱོར་▫ stong pa'i rnal 'byor▪ emptiness yoga
 • སྟོང་པའི་མཚན་ཉིད་▫ stong pa'i mtshan nyid▪ {MV} śūnyasya lakṣaṇaṃ▪ character of emptiness
 • སྟོང་པའི་ཡེ་ཤེས་▫ stong pa'i ye shes▪ exalted wisdom of emptiness
 • སྟོང་པར་གནས་▫ stong par gnas▪ {C}śūnyāvihārin▪ one who abides in emptiness▫ {C}one who dwells in the empty
 • སྟོང་སྤྱིའི་ཕུད་▫ stong spyi'i phud▪ {C}1,000 apex; name of a world Tenses: future, present, past, imperative
 • སྟོང་ཕྲག་▫ stong phrag▪ {MSA}sahasra▪ 1,000; thousand
 • སྟོང་བ་ཉིད་▫ stong ba nyid▪ śūnyatā▪ emptiness
 • སྟོང་མིན་ཉིད་▫ stong min nyid▪ {C}aśūnyatva▪ {C}non-emptiness
 • སྟོང་གཞི་▫ stong gzhi▪ base which is empty▫ {PH} basis [upon which] emptiness [is predicated]
 • སྟོང་གཞི་དོན་དམ་གཞན་སྟོང་▫ stong gzhi don dam gzhan stong▪ the ultimate other-emptiness which is the basis of emptiness
 • སྟོང་སང་▫ stong sang▪ [empty-pure]; clear emptiness
 • སྟོང་སང་ངེ་བ་▫ stong sang nge ba▪ [empty-pure-utter]; utter vacuity; utter clear emptiness
 • སྟོང་གསལ་▫ stong gsal▪ empty and luminous
 • སྟོང་གསུམ་▫ stong gsum▪ {C}tri-sāhasra▪ one billion▫ {C}tri-chiliocosm
 • སྟོང་གསུམ་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་▫ stong gsum gyi skye bo thams cad▪ all the beings of the billion [world-systems]
 • སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་▫ stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams▪ {C} tri-sāhasra-mahā-sāhasra-lokadhātu▪ {C}(great) trichiliocosm; or the world system of 1,000 million worlds སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མེ་མར་གྱིས་རབ་ཏུ་གང་བ་▫ stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams me mar gyis rab tu gang ba▪ འགང་འགང་གང་གང་▫ 'gang 'gang gang gang▪ {MSA}tri-sāhasra-mahā-sāhasra-loka-dhātāv agni-pratipūrṇe ▪ the worldly realms of the million, billion [world-systems] filled with fire {T}
 • སྟོང་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་▫ stong gsum gyi sems can▪ sentient beings of the billion world systems
 • སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་▫ stong gsum 'bum phrag▪ {PH} one hundred thousand three-thousand [world systems]
 • སྟོང་གསུམ་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་▫ stong gsum 'bum phrag bcu ▪ {PH}one million three-thousand [world systems] (lit. ten hundred thousand three-thousand [world systems])
 • སྟོངས་པ་▫ stongs pa▪ {C}śūnya (=utpāda-hetu-vaikalyena = tattvena-utpāda-abhāvāt)▪ empty
 • སྟོངས་གཞི་▫ stongs gzhi▪ śūnyatādhāra▪ basis of emptiness
 • སྟོད་▫ stod▪ {PH}upper [part]; first [part]
 • སྟོད་ཐུང་▫ stod thung▪ shirt
 • སྟོད་དང་འོག་དང་▫ stod dang 'og dang▪ {C} uparādharāya▪ {C}above and below
 • སྟོད་པ་▫ stod pa▪ བསྟོད། བསྟོད་དམ་སྟོད། བསྟོད། སྟོད་དམ་བསྟོད། ▫ bstod/ bstod dam stod/ bstod/ stod dam bstod/ ▪ {C}stava; {C}stabdha (?); {C}utkarṣaṇa; {C} utkṛṣṭa; {C}ananda▪ {C}fixed in its place; exalt; exalted; superior; praiseworthy
 • སྟོད་པར་བྱེད་▫ stod par byed▪ {C}utkarṣayati▪ {C} exalts
 • སྟོད་བྱེད་▫ stod byed▪ {C}utkarṣaṇa; {C}utkṛṣṭa; {C} utkarṣayati; {C}ananda▪ {C}exalt; exalted; superior; praiseworthy; exalts
 • སྟོད་ལུང་པ་▫ stod lung pa▪ {PH}Tölung (Valley) [a district near Lhasa]
 • སྟོན་▫ ston▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}darśayate; {C}darśeti; {C}darśin; {C} nidarśayati; {C}upadarśayi; {C}upadarśayati; {C} upadiśati; {C}deśeti (=deśayati); {C}deśayati; {C} paridīpayati (=vistara-kathanena saṃkṣipta-artha-parīdpanām); (√khyā): {MV}khyāpayati; {MSA} ākhyāna; {MSA}kathana; {M▪ indicate; teach; demonstrate; reveal▫ {PH}autumn▫ {C}exhibit; manifest; spectator; one who can demonstrate; one who sees; beholding; demonstrates; defines; exhibits; reveals; lighten up; is lit up; points out; recommends; speak of; show; explain; expound; make manifest; show to; give the impression that;
 • སྟོན་▫ ston▪ autumn▫ {PH}autumn
 • སྟོན་ཀ་▫ ston ka▪ autumn Tenses: future, present, past, imperative
 • སྟོན་ཁ་▫ ston kha▪ autumn
 • སྟོན་གྱི་ནམ་མཁའ་▫ ston gyi nam mkha'▪ autumn sky
 • སྟོན་གནམ་▫ ston gnam▪ {PH}autumn sky
 • སྟོན་པ་▫ ston pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {LCh,C,MSA}śāstṛ; {C,MSA}darśana; {C} darśayati; {C}vidarśanī; {C,MSA}saṃdarśanā; {C} saṃdarśayati; {MSA}saṃdarśana; {C}nidarśana; {C}upadarśayi; {C}upadarśayati; {MSA} darśikatva; {C}darśika; {C}nāyaka; {C}praṇayati; {C}samprakāśayati; {C}sūcana; {C,MSA}deś▪ verb: indicate; teach; show; demonstrate; reveal. noun: teacher; teaching▫ {C}sight; exhibit; visible; act of seeing; vision; exhibition; have a clear knowledge of; indication; show (up); hold up to; instruct; exhibits; make visible; to illuminate; reveal; explain; indicates; show forth; one who shows (up); demonstrates; guide;
 • སྟོན་པ་སྐུ་གསུམ་▫ ston pa sku gsum▪ teacher three bodies
 • སྟོན་པ་ཉིད་▫ ston pa nyid▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}deśikatva; {C}darśanī; {C}darśana▪ indication; teaching▫ {C}have a clear knowledge of; sight; exhibit
 • སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་▫ ston pa thugs rje can▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ the compassionate teacher
 • སྟོན་པ་པོ་▫ ston pa po▪ {PH}teacher
 • སྟོན་པ་ཕུན་ཚོགས་▫ ston pa phun tshogs▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}saṃpanna-deśanā▪ marvellous teaching
 • སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་▫ ston pa phun sum tshogs pa▪
 • བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA} deśanā-saṃpatti▪ marvellous teaching སྟོན་པ་ཚད་མའི་བུར་སྒྲུབ་པའི་གཏམ་བདེ་ཆེན་ཁང་བཟང་ཛེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་▫ ston pa tshad ma'i sykes bur sgrub pa'i gtam bde chen khang bzang dzegs pa'i rin chen them skas▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་ ▫ bstan ston bstand stond▪ {GD:840} Den-dar-hla-ram-pa's (bstan dar lha ram pa) The Account that establishes that the Teacher is a Person of Authority; The Jewelled Staircase Ascending to the Palace of Great Happiness. (Collected Works) Delhi: Guru Deva, 1971.
 • སྟོན་པ་ཚད་མར་གྱུར་པ་▫ ston pa tshad mar gyur pa▪
 • བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA} śāstṛ ... pramāṇa-bhūta▪ valid teacher
 • སྟོན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་▫ ston pa la 'jug pa dang▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ one enters into displaying{PGP 86}
 • སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་▫ ston pa sangs rgyas▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ the teacher Buddha
 • སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་སུ་བྱེད་པ་▫ ston pa'i 'du shes su byed pa ▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C} śāstṛ-saṃjñā▪ discrimination of a teacher▫ {C} regard as the Teacher; the notion that he is in the presence of the Teacher
 • སྟོན་པའི་གནས་▫ ston pa'i gnas▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ place of displaying
 • སྟོན་པར་བྱེད་▫ ston par byed▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}deśayati; {C}darśī; {C}nidarśayati; {C}nirdiśyate; {C}upadiśati; {C}nidarśika (=prasthāna-pratipattyā viśeṣa-rūpeṇa); {MSA}(abhi √dyut): abhidyotayati▪ indicate; teach; demonstrate; show; reveal ▫ {C}demonstrates; seers; defines; exhibits; reveals; defines; one who reveals; is pointed out; is recognized; is expounded; is explained; explain
 • སྟོན་པར་མཛད་པ་▫ ston par mdzad pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}darśaka▪ {C} ability to show
 • སྟོན་བྱེད་▫ ston byed▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}deśaka; {C}deśayati; {C}ādiśati; {C}gamayānti; {MSA}nidarśika; {C}darśayate▪ indicate; teach; demonstrate; show; reveal.▫ {C}one who demonstrates; announce; tell; make intelligible
 • སྟོན་བྱེད་པ་▫ ston byed pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}katheti (=kathayati)▪ indicate; teach; demonstrate; show; reveal▫ {C} Tenses: future, present, past, imperative preaches
 • སྟོན་ཟླ་ཐ་ཆུང་▫ ston zla tha chung▪ {M-W} kārttika▪ {PH}third month of the fall rainy season (kārttika)
 • སྟོན་ཟླ་འབྲིང་པོ་▫ ston zla 'bring po▪ {LCh} aśvayuja ▪ {PH}second month of the fall rainy season (aśvayuja / aśvina)
 • སྟོན་ཟླ་ར་བ་▫ ston zla ra ba▪ {Das} bhādrapada▪ {PH} first month of the fall rainy season (bhādrapada / bhādra)
 • སྟོབས་▫ stobs▪ {LCh,C,MV,MSA}bala▪ power; force; strength▫ {PH}power; force; strength▫ strongརང་སྟོབས་ཀྱིས་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་རིག་པ་▫ rang stobs kyis mtha' gnyis su dogs pa'i rig pa▫ a knower which by its own power has qualms in two directions
 • སྟོབས་ཀྱིས་▫ stobs kyis▪ {C}balena▪ through the force ▫ {C}through the force of
 • སྟོབས་བསྐྱེད་པ་▫ stobs bskyed pa▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {C,MSA}balādhāna▪ {C}impregnation with the power; the operation and force of his own power; exerting his own power; assumption of the power
 • སྟོབས་ཅན་▫ stobs can▪ {MSA}balika▪ powerful
 • སྟོབས་བཅུ་▫ stobs bcu▪ ten powers
 • སྟོབས་བཅུས་▫ stobs bcus▪ {C}daśa-bala▪ {C}he who has ten powers
 • སྟོབས་ཆུང་▫ stobs chung▪ {PH}weak; weakling
 • སྟོབས་ཆུང་བ་▫ stobs chung ba▪ {C,MSA}dur-bala; {C}alpa-sthāma▪ {C}weak; weakling; of little stamina; no strength
 • སྟོབས་ཆེན་པོ་▫ stobs chen po▪ powerful
 • སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་▫ stobs dang mi 'jigs pa▪ {MSA} bala-vaiśāradya▪ power and fearlessness
 • སྟོབས་ལྡན་▫ stobs ldan▪ {C}balavat▪ {C}powerful; mighty; strong
 • སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་▫ stobs phun sum tshogs pa▪ {MSA}bala-saṃpatti▪ marvellous power
 • སྟོབས་མ་མཆིས་པར་བགྱིད་▫ stobs ma mchis par bgyid ▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C} durbalī-karoti▪ make weak▫ {C}make smaller
 • སྟོབས་ཡོད་ཅིང་▫ stobs yod cing▪ {C}pratibala▪ {C} capable; able to; competent
 • སྟོབས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་▫ stobs sogs sangs rgyas chos rnams▪ {MSA}balādi-buddha-dharma▪ the qualities of a Buddha, power and so forth
 • སྟོར་▫ stor▪ བསྟོརད་ སྟོརད་▫ bstor/ stor/ bstord/ stord/▪ {C}nāśayi▪ lose▫ {C}would lose
 • སྟོར་བ་▫ stor ba▪ {C}naṣṭa; {C}praṇaśyate; {MSA}rab tu stor ba = praṇaṣṭaka▪ lose; loss▫ {C}lost; be lost; get lost
 • སྟོར་བར་འགྱུར་ཞིང་▫ stor bar 'gyur zhing▪ {C}saṃhriyate (=apanīyate)▪ become lost▫ {C}is withdrawn; be captivated; partake of
 • སྟོར་བས་▫ stor bas▪ {C}nāśitva▪ {C}having lost it
 • བརྟག་▫ brtag▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog brtags rtags▪ verb: examine; analyze; investigate7 noun: conceptuality; thought; conceptual consciousness; imputation; chapter
 • བརྟག་གཉིས་▫ brtag gnyis▪ The Two Chaptered (= Hevajratantra)
 • བརྟག་པ་▫ brtag pa▪ {LCH}parīkṣā; {L}parīkṣ; {C} vimṛśati; {C}kalpayati; {L}kyāti▪ inquiry; investigate; analyze; examine; sustain▫ {PH} ritual text▫ {C}construct; imagine; appear; consider
 • བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་དུ་▫ brtag pa mtha' bzung du▪ in a hypothetical way བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་དུ་ལམ་གྱི་ནུས་མཐུ་བསྟན་པ་ཡིན་ན་ ▫ brtag pa mtha' bzung du lam gyi nus mthu bstan pa yin na▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ if this indicates the strength of the path in a hypothetical way ...{TGP 64}
 • བརྟག་པར་བྱ་▫ brtag par bya▪ {L}parīkṣ; {L}kyāti▪ to investigate; analyze; examine▫ appear Tenses: future, present, past, imperative
 • བརྟག་མི་ནུས་པ་▫ brtag mi nus pa▪ {C}atarkya▪ not able to investigate▫ {C}incomprehensible; inaccessible to reasoning
 • བརྟགས་▫ brtags▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ brtag rtog brtags rtags gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}kalpayi; {MSA} kalpita; {MSA}kalpana; {MSA}vicaya▪ investigate; examine; analyze; impute; imagine; designate▫ {C}imagines
 • བརྟགས་ནས་▫ brtags nas▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ brtag rtog brtags rtags gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}vimṛśati▪ having investigated/analyzed/imputed/imagined/ designated▫ {C}consider
 • བརྟགས་པ་▫ brtags pa▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ brtag rtog brtags rtags gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {L,N}vitarkita; {MSA,MV}kalpita; {MSA}mīmāṃsita▪ analyze; investigate; examine; imputed; imaginary▫ imputed; designated; metaphorical expression; figure of speech; conjecture; discursive thought
 • བརྟགས་པ་མཁས་པ་འཛངས་པས་རིག་པ་▫ brtags pa mkhas pa 'dzangs pas rig pa▪ {L}nipuṇa-paṇḍita-vijña-vedanīya▪ discerned by the wise
 • བརྟགས་པ་ཙམ་▫ brtags pa tsam▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {L} kalpana-mātra▪ merely imputed
 • བརྟགས་པའི་བདག་ཉིད་▫ brtags pa'i bdag nyid▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ kalpita-ātman▪ imputed entity
 • བརྟགས་པར་དཀའ་བའི་ཤིན་སྦྱངས་▫ brtags par dka' ba'i shin sbyangs▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog brtags rtags▪ pliancy difficult to analyze
 • བརྟགས་པར་སླ་བའི་ཤིན་སྦྱངས་▫ brtags par sla ba'i shin sbyangs▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog brtags rtags▪ pliancy easy to analyze
 • བརྟགས་མི་ནུས་པ་▫ brtags mi nus pa▪ བརྟག་རྟོག་བརྟགས་རྟགས་▫ brtag rtog brtags rtags▪ {C}atarka ▪ not able to investigate; unanalyzable▫ {C} inaccessible to reasoning
 • བརྟན་▫ brtan▪ བརྟོན་ཝ་བརྟན། རྟོན། བརྟནད། རྟོནད།▫ brton wa brtan/ rton/ brtand/ rtond/▪ {C}dṛdha; {C} dārḍhya; {C}abhidhyā▪ adjective: stable; firm; steadfast7 verb: have faith in; believe in; trust▫ {C}firmness; covetousness
 • བརྟན་ཆགས་པར་གནས་པ་མེད་ན་ནི་▫ brtan chags par gnas pa med na ni▪ if one does not abide steadily...{TGP 25}
 • བརྟན་རྣམས་▫ brtan rnams▪ {L}dhīra-jñeya▪ steadily cognized
 • བརྟན་པ་▫ brtan pa▪ བརྟོན་ཝ་བརྟན། རྟོན། བརྟནད། རྟོནད།▫ brton wa brtan/ rton/ brtand/ rtond/▪ {LCh,C,MSA} dṛdha; {C}dṛḍhatā; {L,MSA}dhīra; {MSA}dhṛti; {MSA}sthira; {MSA}sthairya; {L}dhruva; {C} nirūḍhi; {C}upastabdha; {L}āśraya; {L}vrata; {MSA}yid brtan pa = vaiśvāsika▪ steadiness7 adjective: stable; firm; steadfast7 verb: have faith in; believe in; trust▫ {C}firmness; firm position; eternal; steadfast; propped up; supported; basis; receptacle; physical/bodily basis; body; based on; by resorting to (as a foundation); foundation; courage(ous); steadily wise; resolve; vow
 • བརྟན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་▫ brtan pa'i tshul khrims▪ {MSA} dhruva-śīla▪ stable ethics; firm ethics
 • བརྟན་པར་▫ brtan par▪ {C}dṛḍham; {C}dṛḍha-cittena (bhavitavyam); {MSA}sadā▪ firmly; steadily▫ {C}should make his mind firm
 • བརྟན་པར་མི་འགྱུར་པའི་རྫས་ཡོད་▫ brtan par mi 'gyur pa'i rdzas yod▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ substantial existent in the sense of being statically unchanging
 • བརྟན་པོ་▫ brtan po▪ firm; steady▫ {PH}firm; stable
 • བརྟན་པོར་གནས་པ་དེས་མི་རྙེད་ལ་▫ brtan por gnas pa des mi rnyed la▪ a steady dwelling is not gained by that{TGP 25}
 • བརྟན་བྱེད་▫ brtan byed▪ {MSA}dṛḍhī-karaṇa▪ make firm; make steady
 • བརྟན་མེད་གཡོ་བ▫ brtan med g.yo ba▪ {L}adhruva▪ unstable; not firm Tenses: future, present, past, imperative
 • བརྟན་ཞིང་གནས་པར་▫ brtan zhing gnas par▪ {C}dṛḍha-pratiṣṭhāna▪ {C}of high social position
 • བརྟན་གཡོ་▫ brtan g.yo▪ inanimate and animate; stable and the moving
 • བརྟན་གཡོའི་ཚད་▫ brtan g.yo'i tshad▪ measure of relative fluxation
 • བརྟུན་པ་ཕ་རོལ་མནན་པར་བྱ་ཞིང་▫ brtun pa pha rol mnan par bya zhing▪ {C}parākramatayā parākramati▪ {C}make an effort
 • བརྟུལ་བ་▫ brtul ba▪ {C}vinīta; {L}piṇḍayitvā▪ disciplined▫ {C}educated; rolling into one lump
 • བརྟུལ་ཞུགས་▫ brtul zhugs▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {LCH}vrata▪ conduct; modes of conduct▫ vow; resolve
 • བརྟུལ་ཞུགས་པ་▫ brtul zhugs pa▪ {PH}holder of vows of conduct (vrata)
 • བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་▫ brtul zhugs 'dzin pa▪ {PH}one who holds the vows of conduct (vrata)
 • བརྟེན་▫ brten▪ བརྟེན། རྟེན། རྟེནད། བརྟེནད།▫ brten/ rten/ rtend/ brtend/▪ {C}niśrita; (√śri): {MSA}śrayet; {MSA}śrita; {MV}niśri; {MV}sanniśraya; {MV} samāśri; {MSA}viśraya; {C}upaniśrita▪ depend; rely; resort to; support▫ {C}supported; in dependence on; leans on; based upon; inhabiting; dwell on in the mind; dependent on
 • བརྟེན་ཅིང་▫ brten cing▪ {C}āśritya; {C}āgamya▪ depending upon; relying on
 • བརྟེན་ནས་▫ brten nas▪ {C}niśrayitvā; {C}niśraya; {C}pratīya; {C}āśritya; {L}niśritya; {C}āgamya (=prāpya =samprāpya)▪ depending upon; relying upon▫ {C}residing; conditioned (by); dependent on; supported by; thanks to; resorting to; come to; when he has entered on; come; return again; in that he; because of; in the course of
 • བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་▫ brten nas btags pa▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ imputed dependently
 • བརྟེན་ནས་བརྟགས་པ་▫ brten nas brtags pa▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {N}upādāya prajñapti; {N}prajñaptir upādāya▪ imputed dependently; dependent designation
 • བརྟེན་ནས་གདགས་པ་▫ brten nas gdags pa▪ གདགས་ འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/ brtags thogs▪ {N}upādāya prajñapti; {N}prajñaptir upādāya▪ imputed dependently; dependent designation{N}
 • བརྟེན་གནས་ཏེ་▫ brten gnas te▪ {C}niśraya▪ {C} support; refuge; who resides
 • བརྟེན་པ་▫ brten pa▪ {C}niśraya; {C,MSA}niśrita; {MSA}niḥśrita; {L}niśritya; {MSA}saṃniśrita; {C,MSA}āśrita; {MSA}āśraya; {MSA}pratiṣṭhita; {C}bhajat (?); {C}bhajati; {C}sevate; {MSA} saṃsevā; {MSA}sevā; {C}ādheya; {C}ālayo; {MSA} uṣita▪ dependent; supported; in the sense of▫ {C}support; refuge; one who resides; in dependence on; leans on; based upon; inhabiting; dwelling on in the mind; loves; attends upon; tend; resort to; serve upon; placate; which are founded on it; reside; place to settle down in; supported by
 • བརྟེན་པ་མ་བོར་བ་▫ brten pa ma bor ba▪ {C}anikṣipta-dhura▪ {C}persistently; one who perserveres; one who persists in trying; name of a Bodhisattva
 • བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ་▫ brten pa yin te▪ {C}pratitiṣṭhati (=pratiṣṭhate); {C}pariniṣṭhita (bhavati)▪ {C} fly down to; return to; rest in; stand firmly in; base oneself on
 • བརྟེན་པའི་ཆོས་▫ brten pa'i chos▪ dependent attributes
 • བརྟེན་པར་འགྱུར་རོ་▫ brten par 'gyur ro▪ {C}pratisevate; {C}pratisevati▪ {C}pursues
 • བརྟེན་པར་བྱ་▫ brten par bya▪ {C}pratiṣṭhātavya; {C} bhajati; {C}sevate; {C}pratitiṣṭhati (=pratiṣṭhate)▪ {C}should rely on; loves; attends upon; tend; resort to; serve upon; placate; fly down to; return to; rest in; stand firmly in; base oneself on
 • བརྟེན་པར་བྱའོ་▫ brten par bya'o▪ {C}pratisarati▪ one should depend; one should rely▫ {C}flees back to; returns to; runs back to Tenses: future, present, past, imperative
 • བརྟེན་པར་བྱེད་▫ brten par byed▪ {C}dṛḍhī-karoti; {C} bhajaṃte▪ make firm; stabilize▫ {C}confirms; sustains
 • བརྟེན་པར་བྱེད་པ་▫ brten par byed pa▪ {C}ālayo▪ make firm; stabilize; basis▫ {C}a place to settle down in
 • བརྟེན་པར་མི་བྱ་▫ brten par mi bya▪ {C}pratiṣṭhatvaya; {C}pratitiṣṭhati (=pratiṣṭhate)▪ {C}should rely on; fly down to; return to; rest in; stand firmly in; base oneself on
 • བརྟེན་བྱེད་▫ brten byed▪ {C}āśrayati▪ rely on; depend on▫ {C}take refuge in བརྟོགས་ནས། བརྟགས་ནས▫ brtogs nas; brtags nas▪ {C}upanidhyāyati▪ {C}meditate (on); touch and examine
 • བརྟོན་པ་བཞི་▫ brton pa bzhi▪ four reliances
 • བལྟ་▫ blta▪ བལྟ། ལྟ། བལྟས། ལྟོས།▫ blta/ lta/ bltas/ ltos/ ▪ verb: to view; to look7 noun: view; false view
 • བལྟ་ན་སྡུག་པ་▫ blta na sdug pa▪ {C}darśanīyatā▪ {C} beautiful to behold
 • བལྟ་ཕྱིར་▫ blta phyir▪ {C}paśyanāya▪ {C}in order to see it
 • བལྟ་བ་▫ blta ba▪ བལྟ། ལྟ། བལྟས། ལྟོས།▫ blta/ lta/ bltas/ ltos/▪ {C}darśana; {C}nṛśaṃsatā; {C}avalokayati; {MSA}avalokana▪ view; look▫ {C}sight; exhibit; visible; act of seeing; vision; exhibition; appreciation; surveys; see; cast back (a look)
 • བལྟ་བ་བྱའོ་▫ blta ba bya'o▪ {L}draṣṭavyam▪ you should view
 • བལྟ་བར་དཀའ་▫ blta bar dka'▪ {C}durdṛśa▪ difficult to view▫ {C}hard to see
 • བལྟ་བར་བྱ་▫ blta bar bya▪ {C}draṣṭavya▪ {C}one should view; should be viewed; should be seen
 • བལྟ་བར་བྱ་བ་▫ blta bar bya ba▪ {C}dṛśyam▪ {C}what is worth seeing
 • བལྟ་བྱ་▫ blta bya▪ {TN}dṛśya▪ viewing{TN}
 • བལྟམས་▫ bltams▪ བལྟམས། ལྟམ། བལྟམ། ལྟམས།▫ bltams/ ltam/ bltam/ ltams/▪ {MSA}niṣkramaṇa▪ be born; be full
 • བལྟམས་པ་▫ bltams pa▪ {MSA}janman▪ be born; be full
 • བལྟར་མེད་▫ bltar med▪ invisibility
 • བལྟར་མེད་པ་▫ bltar med pa▪ {C}adṛśya▪ {C} imperceptible
 • བལྟས་▫ bltas▪ བལྟ། ལྟ། བལྟས། ལྟོས།▫ blta/ lta/ bltas/ ltos/▪ {C}avalokayati▪ verb: to view; to look7 noun: view; false view▫ {C}surveys; see; cast back (a look)
 • བལྟས་པ་▫ bltas pa▪ {C}vyavalokayati▪ verb: to view; to look7 noun: view; false view▫ {C}behold; survey; consider; look down (from on high)
 • བལྟོས་པ་▫ bltos pa▪ {TN}adhikāra▪ view; point of view{TN}
 • བལྟོས་པ་མེད་པ་▫ bltos pa med pa▪ {C}nirapekṣatā (=anapekṣaṇatā); {C}anapekṣaṇatā; {MSA} nirapekṣa▪ not view; not look▫ {C}disregard; unconcern
 • བལྟོས་ས་▫ bltos sa▪ place of relation; referent
 • བལྟོས་ས་ལ་བསྟོས་ནས་▫ bltos sa la bstos nas▪ in relation to a particular referent{T3-93}
 • བསྟང་བ་▫ bstang ba▪ {C}saṃstava▪ {C}intimacy; familiarity
 • བསྟན་▫ bstan▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}nirdiṣṭa; {C}upadiṣṭa; {C}upadeśa; {MSA}anudeśa; {MV}diś-; {MV}deśita; {MSA} darśita; {MSA,C}nidarśana; {C}prakāśayati; {MSA}paridīpita; {C}paridīpayati (=vistara-kathanena-saṃkṣipta-artha-paridīpanām); {MSA} (√vaś): uśanti; {C,MV}ākhyāta; {MV}khyā-; {MS▪ teach; indicate; show; demonstrate▫ {C}proclaims; reveals; shows; makes known; explained; mentioned; declared; expounded; pointed out; advice; instruction; exposition; definite statement; definition; lighten up; is lit up; pointed out; announced; proclaimed Tenses: future, present, past, imperative
 • བསྟན་འགྱུར་▫ bstan 'gyur▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ Translation of the Treatises; complete collection of the Buddhist commentarial tradition
 • བསྟན་རྒྱུ་▫ bstan rgyu▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ [show-cause]; that which is to be shown/taught/demonstrated; should be shown
 • བསྟན་བཅོས་▫ bstan bcos▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C,MV,MSA}śāstra▪ treatise བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་▫ bstan bcos mngon rtogs rgyan 'grel pa dang bcas pa'i rgya cher bshad pa legs bshad gser gyi phreng ba ▪ བཀྲལ་འགྲེལ་བཀྲལད་འགྲེལད་▫ bkral 'grel bkrald 'greld▪ {GD:841} Dzong-ka-ba's (tsong kha pa) Extensive Explanation of the Treatise of the Ornament Together with its Commentaries, a Golden Garland of Good Sayings. Bylakuppe, India: Sera Monastery. Block.
 • བསྟན་བཅོས་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་▫ bstan bcos dbus dang mtha' rnam par 'byed pa▪ {MV} madhyānta-vibhāga-śāstra▪ Vasubandhu's Treatise on the Differentiation of the Middle and the Extremes
 • བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་▫ bstan bcos rtsom pa▪ composition of the treatise བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཏི་ཀ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ་▫ bstan bcos tshad ma rnam nges kyi ti ka chen dgongs pa rab gsal▪ {GD:843} Gyel-tsap's (rgyal tshab) A Great Explanation of [Dharmakīrti's] Treatise, the Ascertainment of Valid Cognition. Part I (Collected Works, VII) Delhi:Guru Deva.
 • བསྟན་བཅོས་ལ་གྲགས་པ་▫ bstan bcos la grags pa ▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {GD:158} reknown to [philosophical] treatises
 • བསྟན་དང་སྟོན་པ་ལྟ་བས་ཕྱི་ནང་གཉིས་▫ bstan dang ston pa lta bas phyi nang gnyis▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ Buddhist and Outsider [are distinguished] by way of teaching, teacher, and view
 • བསྟན་དར་ལྷ་རམ་པ་▫ bstan dar lha ram pa▪ {GD:840} Den-dar-hla-ram-ba (1759-1840), a Ge-luk-pa writer on epistemology
 • བསྟན་དུ་མ་མཆིས་པ་▫ bstan du ma mchis pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C} anidarśana▪ {C}undefinable; invisible; without perceptible attributes
 • བསྟན་དུ་མེད་པ་▫ bstan du med pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}anidarśana▪ indemonstrability▫ {C}undefinable; invisible; without perceptible attributes
 • བསྟན་དོན་ཕལ་པ་▫ bstan don phal pa▪ secondary meaning taught
 • བསྟན་དོན་གཙོ་བོ་▫ bstan don gtso bo▪ main meaning taught
 • བསྟན་ན་▫ bstan na▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}daśati▪ bites{C}
 • བསྟན་པ་▫ bstan pa▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}upadeśa; {MV,MSA} uddeśa; {MSA}upadeśikatva; {MSA,MV}deśanā; {MSA}deśita; {C}nirdiśati (=kathyamānāyāḥ = nirdeṣṭum); {C,MSA}nirdiṣṭa; {C,MV}nirdiśyate; {C,MSA}nirdeśa {C}(=niyatam = tasya te pratirūpo 'yam upadeśaḥ); {C,MSA}apadeśa; {C}ākhyāta; {C}ākh▪ teach; show; demonstrate; indicate7 noun: teaching; taught▫ {PH}one who is oriented [a certain way]▫ {C}view; false view; being seen; exhibiting; exhibition; act of gazing; definite statement; definition; teaches; speaks; says; declares; what has been taught; aid; is pointed out; is recognized; is expounded; is explained; explain; exposition; desquisitio
 • བསྟན་པ་འགལ་▫ bstan pa 'gal▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་ ▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}upadeśasya ... virodhataḥ▪ contradiction of the teaching
 • བསྟན་པ་ཉིད་▫ bstan pa nyid▪ {PH}indication; implication; this very demonstration
 • བསྟན་པ་ལྟར་▫ bstan pa ltar▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ in accordance with the teaching Tenses: future, present, past, imperative
 • བསྟན་པ་དང་མི་འགལ་བ་▫ bstan pa dang mi 'gal ba ▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MSA}uddeśāvirodha▪ not contradictory with the teaching
 • བསྟན་པ་དང་བཤད་པ་▫ bstan pa dang bshad pa▪ {MSA} uddeśa-nirdeśa▪ teaching and explanation
 • བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བ་▫ bstan pa la 'jug par bya ba▪ {MSA}śāsanāvatāraṇa▪ enter into the teaching
 • བསྟན་པའི་ཚིག་▫ bstan pa'i tshig▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་ ▫ bstan ston bstand stond▪ {C}nirdeśa-pada▪ the words that indicate; the words indicated; the words taught▫ {C}the words expounding
 • བསྟན་པར་བྱ་▫ bstan par bya▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}deśayati▪ teach; indicate; show; demonstrate
 • བསྟན་པར་བྱ་བ་▫ bstan par bya ba▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་ ▫ bstan ston bstand stond▪ {MV}prakāśanīyatva; {MV}vyutpādana▪ teach; indicate; show; demonstrate
 • བསྟན་པར་ཞུགས་པ་▫ bstan par zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {MSA}gāḍhaṃ viṣṭā ▪ enter into the teaching; engage in the teaching
 • བསྟན་ཕ་▫ bstan pha▪ {PH}instructional lineage
 • བསྟན་བྱ་▫ bstan bya▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {MV}prakāśana▪ object of indication; object indicated; object taught
 • བསྟན་བྱེད་▫ bstan byed▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}saṃstava▪ teach; indicate; show; demonstrate▫ {C}intimacy; familiarity
 • བསྟན་ཚོད་▫ bstan tshod▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ measure indicated
 • བསྟན་གཞུགས་པ་▫ bstan gzhugs pa▪ {MSA}gāḍham viṣṭā▪ enter into the teaching; engage in the teaching
 • བསྟན་ཡོད་ཀྱི་གཟུགས་▫ bstan yod kyi gzugs▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ demonstrable form
 • བསྟན་གསོལ་▫ bstan gsol▪ བསྟན་སྟོན་བསྟནད་སྟོནད་▫ bstan ston bstand stond▪ {C}bhaṅati▪ {C}preach; report; teach!
 • བསྟབས་པ་▫ bstabs pa▪ {PH}that which is offered
 • བསྟར་▫ bstar▪ བསྟར། སྟར། བསྟརད་ སྟརད་▫ bstar/ star/ bstard/ stard/▪ clean; polish
 • བསྟི་སྟང་དུ་བྱ་བར་▫ bsti stang du bya bar▪ {C}sat-kṛta▪ {C}honored
 • བསྟི་སྟོན་འདོད་པར་▫ bsti ston 'dod par▪ {C}satkāra-kāma▪ {C}want honor
 • བསྟི་སྟོན་བྱེད་གྱུར་ན་▫ bsti ston byed gyur na▪ {C}sat-karayi▪ {C}would revere
 • བསྟུན་པ་▫ bstun pa▪ compare with; accord with
 • བསྟེན་▫ bsten▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་▫ bsten sten bstend stend▪ {C}sevya; {C}sevanā; {C}sevate; {C} āsevana; {C}bhajati; {C}upāsana (=paryupāsita) ▪ rely on; make use of; stay close to; adhere to▫ {C}tend; loves; attends upon; serve; cultivate; resort to; placate; cultivation; honoring
 • བསྟེན་ཅིང་▫ bsten cing▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་▫ bsten sten bstend stend▪ {C}upasarpati▪ {C}got to
 • བསྟེན་ནས་▫ bsten nas▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་▫ bsten sten bstend stend▪ {C}upaniśritya; {MSA}(ā √i): etya▪ having relied upon/made use of/stayed close to/ adhered to▫ {C}having taken recourse to; (dwells) in (intimate) dependence
 • བསྟེན་པ་▫ bsten pa▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་▫ bsten sten bstend stend▪ {C}sevate; {C}seva; {MSA}seva; {MV}asevana; {MSA}asevya; {MSA}nisevana; {C} sevana; {C}samstava; {C}bhajati; {MSA}bhajana▪ rely on; adhere to; use; to make use of; stay close to▫ {C}tending; cultivation; use; tend; resort to; serve upon; placate; intimacy; familiarity; loves; attends upon
 • བསྟེན་པ་བྱ་▫ bsten pa bya▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་▫ bsten sten bstend stend▪ {C}bhajati▪ rely on; adhere to; use; to make use of; stay close to▫ {C}loves; attends upon Tenses: future, present, past, imperative
 • བསྟེན་པར་གྱིས་▫ bsten par gyis▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་ ▫ bsten sten bstend stend▪ {C}sevate▪ relied on; adhered to; used; made use of; stayed close to▫ {C}tend; resort to; serve upon; placate
 • བསྟེན་པར་བྱ་▫ bsten par bya▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་▫ bsten sten bstend stend▪ {MSA}(√sev): seveta▪ will/should rely upon/make use of/stay close to/ adhere to
 • བསྟེན་པར་བྱེད་▫ bsten par byed▪ བསྟེན་སྟེན་བསྟེནད་སྟེནད་▫ bsten sten bstend stend▪ {L}sevate; {L}ārādhana▪ rely on; adhere to; use; to make use of; stay close to; cause to rely on, etc.
 • བསྟོད་▫ bstod▪ བསྟོད། བསྟོད་དམ་སྟོད། བསྟོད། སྟོད་དམ་བསྟོད།▫ bstod/ bstod dam stod/ bstod/ stod dam bstod/▪ {C} stuta; {MSA}stuti; {L}utkarṣaṇa; {L}utkṛṣṭa; {C} ukarṣi▪ praise; laud▫ {C}exalt; exalted; superior; one who exalts
 • བསྟོད་ཅིང་▫ bstod cing▪ {C}utkrośayati▪ praising; lauding▫ {C}exalts
 • བསྟོད་པ་▫ bstod pa▪ {C}stuti; {MSA}stotra; {C}utkṛṣṭa; {C}utkarṣaṇa; {L}utkṛṣṭi; praśaṃsa▪ praise; laud▫ {C}superior; exalt; exaltation; exalted
 • བསྟོད་པར་བྱེད་▫ bstod par byed▪ {C}utkarṣayati▪ praise; laud▫ {C}exalts
 • བསྟོད་བྱེད་▫ bstod byed▪ {C}utkarṣayati; {L}utkarṣaṇa; {L}utkṛṣṭa▪ praise; laud▫ {C}exalts; exalted; superior
 • བསྟོད་སྨད་ཀྱིས་ཆགས་སྡང་▫ bstod smad kyis chags sdang ▪ desire and hatred due to praise and blame
 • བསྟོས་▫ bstos▪ {PH}treatise; composition; work
 • ཐ་གུའི་ལྟོ་▫ tha gu'i lto▪ dāmodara; viṣṇu▪ Garlanded Belly
 • ཐ་སྙད་▫ tha snyad▪ {LCh,C}vyavahāra▪ convention; conventionality; verbal convention▫ {PH} [verbal] designation; verbal convention; conventionalities; conventional [phenomena] ▫ {C}designation; conventional expression; business; {GD:725} conventional practicesཕྱི་དོན་ཐ་སྙད་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་▫ phyi don tha snyad du zhal gyis bzhes▫ [Both] assert external objects conventionally{DASI} Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ངག་གི་ཐ་སྙད་༢་བོལའི་ཐ་སྙད་༣་ལུས་ཀྱི་ཐ་སྙད་▫ dbye ba/ 1 ngag gi tha snyad/ 2 bola'i tha snyad/ 3 lus kyi tha snyad/▫ {GD:726} Div.: (1) verbal designations for a name applied to an object; (2) mental labels designating the consciousness that relates a name to an object; (3) physical signs through which one can communicate
 • ཐ་སྙད་▫ tha snyad▪ {GD:656} vyavahāra▪ {PH} [verbal] designation; verbal convention; conventionalities; conventional [phenomena]▫ {GD:656} conventional practices
 • ཐ་སྙད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་▫ tha snyad kyi khongs su gtogs▪ included within conventions{S}
 • ཐ་སྙད་ཀྱི་གདགས་གཞི་▫ tha snyad kyi gdags gzhi ▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ basis of designation of verbal conventions▫ {PH}basis of designation of verbal conventions
 • ཐ་སྙད་ཀྱི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་▫ tha snyad kyi dbang gis bzhag pa ma yin par▪ without being posited by the power of conventions
 • ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚིག་▫ tha snyad kyi tshig▪ {C}vyavahāra-pada ▪ conventional words; conventional expressions
 • ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་▫ tha snyad kyi tshig tu 'gyur ba ▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C} vyavahārapadāny-āgamiṣyanti▪ {C}conventional expressions come along
 • ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་▫ tha snyad sgrub kyi rtags▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs ▪ sign proving the expression; sign proving a convention
 • ཐ་སྙད་དངོས་སུ་མཛད་པ་▫ tha snyad dngos su mdzad pa▪ explicitly uses the verbal convention
 • ཐ་སྙད་གཅིག་པ་▫ tha snyad gcig pa▪ {LCh} ekavyavahārika▪ One Convention School (one of the eighteen subschools of the Great Exposition School) Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐ་སྙད་འཇུག་ཚུལ་▫ tha snyad 'jug tshul▪ {PH}usages of the verbal designation
 • ཐ་སྙད་བཏགས་པ་▫ tha snyad btags pa▪ imputation of conventions; designation of the convention
 • ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་▫ tha snyad btags pa tsam▪ only imputations of conventions; only designation of the convention ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་གྲུབ་པ་ ▫ tha snyad btags pa'i btags don btsal ba'i tshe na grub pa▪ establishment at the time of searching for the designated object in the designation of a verbal convention
 • ཐ་སྙད་དུ་▫ tha snyad du▪ {N}saṃvṛtyā; vyavahāratas▪ conventionally{N}; in conventional terms
 • ཐ་སྙད་དུ་བརྗོད་དོ་▫ tha snyad du brjod do▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ {C}vyavahriyate▪ {C} express conventionally; conventionally expressed
 • ཐ་སྙད་དུ་བརྗོད་པ་▫ tha snyad du brjod pa▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ {L}samvṛti▪ express conventionally
 • ཐ་སྙད་དུ་གདགས་པའི་ཚིག་▫ tha snyad du gdags pa'i tshig▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}vyavahāra-pada▪ conventional words; conventional expressions
 • ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་▫ tha snyad du bya ba▪ {C}vyavahriyate ▪ {C}express conventionally; conventionally expressed
 • ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པ་▫ tha snyad du byed pa▪ {C}vyavaharati ▪ use [the] verbal convention; make conventions ▫ {C}speaks
 • ཐ་སྙད་དུ་མེད་པ་▫ tha snyad du med pa▪ not existent in conventional terms; not exist in conventional terms
 • ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་▫ tha snyad du yod▪ conventionally existent
 • ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་▫ tha snyad du yod pa▪ vyavahārasat▪ conventionally existent; nominal existence
 • ཐ་སྙད་དུས་སུ་ཐ་སྙད་གོ་བའི་ཐ་སྙད་▫ tha snyad dus su tha snyad go ba'i tha snyad▪ conceptual consciousness understanding a verbal convention at the time of using verbal conventions
 • ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་▫ tha snyad don mthun▪ {GD:426} factual convention
 • ཐ་སྙད་གདགས་པ་▫ tha snyad gdags pa▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}vyavahriyate▪ impute conventions; conventionally imputed▫ {C}express conventionally; conventionally expressed
 • ཐ་སྙད་གདགས་པ་ཙམ་▫ tha snyad gdags pa tsam ▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}vyavahāra-mātra▪ merely imputed conventionally▫ {C}mere conventional expression
 • ཐ་སྙད་གདགས་པར་བྱ་བ་▫ tha snyad gdags par bya ba ▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C}vyavahriyate▪ imputed conventionally; conventionally imputed▫ {C} express conventionally; conventionally expressed
 • ཐ་སྙད་བདེན་པ་▫ tha snyad bden pa▪ vyavahārasatya▪ conventional truth; nominal truth
 • ཐ་སྙད་འདོགས་▫ tha snyad 'dogs▪ གདགས་འདོགས་བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs▪ {C} vyavaharati▪ impute conventions; conventionally impute▫ {C}speaks
 • ཐ་སྙད་པ་▫ tha snyad pa▪ saṃvyavahārika▪ {PH} conventionality▫ {GD:114} nominally existent
 • ཐ་སྙད་པ་མཁས་པ་▫ tha snyad pa mkhas pa▪ {MSA} vyavahāra-kuśala▪ wise with respect to conventions
 • ཐ་སྙད་པ་མི་མཁས་པ་▫ tha snyad pa mi mkhas pa▪ {MSA}a-vyavahāra-kuśala▪ not wise with respect to conventions
 • ཐ་སྙད་པའི་ཆོས་▫ tha snyad pa'i chos▪ {N}vyavahāra-dharma▪ conventional phenomena{N}
 • ཐ་སྙད་པའི་དཔྱོད་པ་▫ tha snyad pa'i dpyod pa▪ conventional analysis Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་▫ tha snyad pa'i tshad ma▪ {N} vyavahāra-pramāṇa▪ conventional valid cognition{N}; conventional valid cognizer
 • ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་རྙེད་དོན་གཙོ་བོ་▫ tha snyad pa'i tshad ma'i rnyed don gtso bo▪ main object found by conventional valid cognitions
 • ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་▫ tha snyad pa'i shes pa▪ {N} vyavahāra-vijñāna; vyavahārajñāna▪ conventional consciousness{N}
 • ཐ་སྙད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་▫ tha snyad dpyod pa'i rigs pa ▪ {PH}reasoning that analyses conventionalities
 • ཐ་སྙད་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀྱི་རྙེད་དོན་དུ་ཡོད་པ་▫ tha snyad dpyod pa'i rigs shes kyi rnyed don du yod pa▪ existing as an object found by a reasoning consciousness distinguishing a conventionality
 • ཐ་སྙད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་▫ tha snyad spyod byed kyi shes pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ consciousness analyzing the conventional
 • ཐ་སྙད་བྱེད་▫ tha snyad byed▪ use [the] verbal convention ...{LG 30.5}
 • ཐ་སྙད་མ་ཡིན་པ་▫ tha snyad ma yin pa▪ {C} avyavahāra (=avyāhāra)▪ non-conventional ▫ {C}incommunicable; inexpressible; lie outside conventional discourse
 • ཐ་སྙད་མེད་པ་▫ tha snyad med pa▪ {C}avyāhāra; {C} apravyāhāra (=avyāhāra)▪ non-conventional▫ lie outside conventional discourse; cannot be expressed by words; incommunicable; non-utterance; inexpressible
 • ཐ་སྙད་རིག་པའི་བཏགས་མིང་▫ tha snyad rig pa'i btags ming▪ {PH}grammatical name; Sanskritic name as a grammarian [on the completion of the course of study of the three grammatical systems the successful student was given a grammatical name under which he wrote any works dealing with philological studies; literature; mathematics and astronomy; and medicine.]
 • ཐ་དད་▫ tha dad▪ {LCh,MSA}nānā; {C}nānātva; {C}nānātvatā; {LCh,MSA}bhinna; {C}bheda (=dharma-bheda); {C}an-eka; {C}vyatibheda; {MV}pṛthaktva▪ different; distinct; separate; difference; different phenomena▫ {C}distinct; multiplicity; differentiation; manifoldness; distinction; dissention; breaking up; break; divided; division; various; manifold; variety; diverseབུམ་པ་དང་ཐ་དད་▫ bum pa dang tha dad▫ different from pot ▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སོ་སོ་བའི་ཆོས་▫ mtshan nyid/ so so ba'i chos▫ Def.: phenomena that are different
 • ཐ་དད་ཆོས་▫ tha dad chos▪ {C}nānātva-dharma▪ different phenomena; phenomena which are different▫ {C}differentiated dharmas
 • ཐ་དད་དུ་བགྱི་བ་▫ tha dad du bgyi ba▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}nānā-karaṇa; {C} nānātva▪ {C}distinction; difference; differentiation
 • ཐ་དད་དུ་བརྗོད་པ་▫ tha dad du brjod pa▪ བརྗོད་རྗོད་བརྗོད་རྗོད་▫ brjod rjod brjod rjod▪ {C}pṛthag-udāhāra▪ express differently; express as different▫ {C} separate utterance
 • ཐ་དད་དུ་ཕྱེ་བ་ཡོད་ལམ་▫ tha dad du phye ba yod lam▪ {C}prabheda▪ {C}distinction; divided; cleaving; sub-division
 • ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་མེད་པ་▫ tha dad du bya ba med pa▪ {C} anānātva▪ {C}non-different; undifferentiated; non-separateness
 • ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་མེད་པ་ཉིད་▫ tha dad du bya ba med pa nyid▪ {C}nirnānākaraṇatā▪ non-difference▫ {C} absence of differentiation
 • ཐ་དད་དུ་བྱར་མེད་པ་ཉིད་▫ tha dad du byar med pa nyid ▪ {C}nirnānākaraṇatā▪ non-difference▫ {C} absence of differentiation
 • ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་▫ tha dad du dbye ba▪ {C}bheda▪ divide; differentiate
 • ཐ་དད་དོན་མིན་▫ tha dad don min▪ {C}anānā-artha▪ {C}not manifold
 • ཐ་དད་པ་▫ tha dad pa▪ {C}nānātva; {C}anānātva; {MSA}nānā; {C}nānā-bhāva; {MSA}pṛthak; {MV} pṛthaktva; {L,MSA}bhinna▪ different; difference; various▫ {C}manifold Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་ང་རྒྱལ་▫ tha dad pa nyid kyi nga rgyal▪ {MSA}nānātva-māna▪ pride of difference
 • ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་▫ tha dad pa nyid kyi 'du shes▪ discrimination of difference
 • ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་▫ tha dad pa nyid du rnam par rtog pa▪ {MSA}nānātva-vikalpa▪ conceive as different
 • ཐ་དད་པ་མ་▫ tha dad pa ma▪ {L}abhinna▪ not different; non-difference
 • ཐ་དད་པ་མེད་པ་▫ tha dad pa med pa▪ {MV}anānātva; {MV}abheda▪ not different; non-difference
 • ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་▫ tha dad pa'i 'du shes▪ {MSA} nānātva-saṃjñā▪ discrimination of difference
 • ཐ་དད་པའི་འདུས་བྱས་▫ tha dad pa'i 'dus byas▪ {PH} different compositional phenomena
 • ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་▫ tha dad pa'i rang bzhin ma yin pa▪ {MSA}abhinnatva▪ non-difference
 • ཐ་དད་པར་▫ tha dad par▪ {C}anānātva▪ differently▫ {C}different; without a difference; non-separateness
 • ཐ་དད་མ་ཡིན་▫ tha dad ma yin▪ {C}abhinna▪ not different; non-different▫ {C}unbroken; not differentiated
 • ཐ་དད་མིན་▫ tha dad min▪ {MSA}a-bheda▪ not different; non-different; unbroken; not differentiated
 • ཐ་དད་མེད་པ་▫ tha dad med pa▪ {MV}anānātva; {MV} abheda▪ not different; non-different
 • ཐ་དད་རིགས་▫ tha dad rigs▪ {MSA}gotra-bheda▪ different lineage
 • ཐ་ན་▫ tha na▪ {C}antamaśas; {C}atyantaśaḥ (= antaśaḥ)▪ {PH}even; even so much as▫ {C}even; absolute(ly); even though; first; but onlyཐ་ན་ཀུན་དགའ་ རྭ་བའི་རྒྱབ་ལོག་དང་། གད་སྙིགས་ཚུད་ཆད་ཀྱི་ནང་དུ་ཞིབ་འཚོལ་བྱས།▫ tha na kun dga' rwa ba'i rgyab log dang, gad snyigs tshud chad kyi nang du zhib 'tshol byas,▫ [We] searched carefully even behind his personal altar, and down to and including in the rubbish.▫ {GCG} p. 47/27
 • ཐ་ན་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ཙམ་ཞིག་▫ tha na se gol gtogs pa tsam zhig▪ antaśa-acchatāsaṃghāta-mātram▪ even for the time of a finger-snap
 • ཐ་བ་▫ tha ba▪ {C}khila▪ {C}harsh; rigidity; obstinate
 • ཐ་བ་མེད་ཅིང་▫ tha ba med cing▪ {C}akhila▪ {C} amenable
 • ཐ་མ་▫ tha ma▪ {MV}ante; {C,MSA}paryavasāna; {C,MV}paścimam; {MSA}avasāna; {MSA}carama; {MSA}nikṛṣṭa; {MV}apara (=avara?); {C}mṛdu▪ last; final▫ {C}the end; end; terminus; come to an end; finally; soft
 • ཐ་མ་མེད་པ་▫ tha ma med pa▪ {C}anavarāgra▪ endless; not final▫ {C}without beginning and end
 • ཐ་མག་▫ tha mag▪ cigarette
 • ཐ་མར་▫ tha mar▪ {C}paścima▪ {C}future; last; ending with; final
 • ཐ་མར་གལ་ཆེ་བའི་སྙིང་རྗེ་▫ tha mar gal che ba'i snying rje▪ compassion which is important at the end
 • ཐ་མར་དགེ་བ་▫ tha mar dge ba▪ {MSA}paryavasāna-kalyāṇa▪ final virtue
 • ཐ་མལ་▫ tha mal▪ ordinary; ordinariness▫ བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྤང་བྱ་ནི་ཐ་མལ་བའི་སྣང་ཞེན་ཡིན་ལ་▫ bskyed rim gyi thun mong ma yin pa'i spang bya ni tha mal ba'i snang zhen yin la▫ the uncommon objects of abandonment of the stage of generation are the appearance and conception of ordinariness▫ {TGP 24}
 • ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་▫ tha mal pa'i nga rgyal▪ pride of being ordinary; pride of ordinariness
 • ཐ་མལ་པའི་ངར་རྒྱལ་▫ tha mal pa'i ngar rgyal▪ pride of being ordinary; pride of ordinariness
 • ཐ་མལ་པའི་སེམས་▫ tha mal pa'i sems▪ ordinary mind
 • ཐ་མི་ཁ་▫ tha mi kha▪ cigarette
 • ཐ་མི་དད་▫ tha mi dad▪ {C}abhinna▪ non-different; non-differentiated▫ {C}unbroken; not differentiated Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐ་མི་དད་པ་▫ tha mi dad pa▪ {C}asaṃbhinna; {MSA} abhinna(tva)▪ non-different; non-differentiated▫ {C}unbroken; not differentiated
 • ཐ་ཚིག་▫ tha tshig▪ equivalent; synonym; fundamental meaning; oath; vow; promise
 • ཐ་ཤལ་པ་▫ tha shal pa▪ {PH}mundane; inferior
 • ཐ་ཤལ་བ་▫ tha shal ba▪ the worst▫ {PH}worst; mundane; inferior
 • ཐག་▫ thag▪ distance
 • ཐག་གཅད་▫ thag gcad▪ གཅད། གཅོད། བཅད། ཆོད།▫ gcad/ gcod/ bcad/ chod/▪ decide; abandon; sever
 • ཐག་གཅོད་▫ thag gcod▪ གཅད། གཅོད། བཅད། ཆོད།▫ gcad/ gcod/ bcad/ chod/▪ decide; abandon; sever
 • ཐག་བཅད་▫ thag bcad▪ གཅད། གཅོད། བཅད། ཆོད།▫ gcad/ gcod/ bcad/ chod/▪ [cord-cut]; decide; abandon; sever▫ གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་ཐག་བཅད་ཀྱང་▫ gang zag rang bzhin med par thag bcad kyang▫ although you might decide that persons do not inherently exist ...{MSI 422}
 • ཐག་ཆོད་▫ thag chod▪ གཅད། གཅོད། བཅད། ཆོད།▫ gcad/ gcod/ bcad/ chod/▪ decide; abandon; sever▫ དོན་ལ་ཕུ་ཐག་ཆོད་པའི་ལྟ་བ་▫ don la phu thag chod pa'i lta ba ▫ view which penetrates the meaning{MSI 385.2} ▫ སོས་ཐག་ཆོད་ཀྱང་▫ sos thag chod kyang▫ although certain to recover{PGP 75}
 • ཐག་པ་▫ thag pa▪ rope
 • ཐག་པ་ཁྲུ་གང་པ་གཅིག་▫ thag pa khru gang pa gcig▪ a fifteen inch rope{DASI}
 • ཐག་པ་འཁྱིལ་བ་▫ thag pa 'khyil ba▪ a coiled rope{LWT 193}
 • ཐག་པ་བསྡོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་ལྟར་▫ thag pa bsdogs pa la btags pa'i sbrul ltar▪ གདགས་འདོགས་ བཏགས། བརྟགས་ཐོགས་▫ gdags 'dogs btags/brtags thogs ▪ like a snake imputed to a coiled rope
 • ཐག་མི་རིང་▫ thag mi ring▪ {MSA}a-dūra▪ {PH}not far
 • ཐག་མི་རིང་བ་▫ thag mi ring ba▪ {MSA}a-dūra▪ not far
 • ཐག་བཟང་▫ thag bzang▪ {C}avirala▪ {C}closely set
 • ཐག་རིང་▫ thag ring▪ {L}dūra▪ far; distant
 • ཐག་རིང་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་▫ thag ring du byed pa yin▪ {C} dūrī-karoti▪ become distant▫ {C}move far away from; get away from; keep aloof from; keep away from
 • ཐག་རིན་བ་▫ thag rin ba▪ {MSA}dūra▪ far; distant
 • ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་▫ thag shin tu ring ba▪ very far
 • ཐགས་བཟང་▫ thags bzang▪ well arranged
 • ཐང་▫ thang▪ རྒྱ་རྗེ་ཐང་▫ rgya rje thang▪ {C,L}lava▪ a plain; field; T'ang dynasty (618 - 906 ce) of China▫ {PH}instant; moment; plain; field▫ {C} instant; second; minute; inklingརི་མེད་པའི་ཐང་▫ ri med pa'i thang▫ a mountainless plain
 • ཐང་འགའ་▫ thang 'ga'▪ {BCA} kṣaṇa▪ {PH}few moments
 • ཐང་ཅིག་▫ thang cig▪ {C,L}lava▪ moment [1/30th of a yud tsam; skad cig = 1/60th of thang cig]
 • ཐང་ཐང་▫ thang thang▪ stretched flesh; strained muscles
 • ཐད་▫ thad▪ {PH}company▫ ཞར་ལ་པཎྜི་ཏའི་ཐད་ནས་ལེགས་སྦྱར་ཀྱང་ཕྲན་བུ་བསླབ་པའི་འགོ་ཚུགས།▫ In [my] spare time, in the company of the Paṇḍita, [I] also began to study a little Sanskrit.▫ {GCG}
 • ཐད་ཀར་▫ thad kar▪ {MSA; GD}tiryak▪ animal▫ {GD:265} horizontal
 • ཐད་དུ་▫ thad du▪ directly in front; concerning
 • ཐད་དྲང་▫ thad drang▪ directly in front
 • ཐད་ནས་བསླང་བ་ལས་▫ thad nas bslang ba las▪ བསླང་ སླང། སློང་བསླངས་སློངས་▫ bslang slang /slong bslangs slongs▪ {C}antikāt (=sakāśāt)▪ {C}in the presence of; or; from; compared with; given by
 • ཐབ་བེ་ཐིབ་བེ་▫ thab be thib be▪ {PH}dizzy
 • ཐབས་▫ thabs▪ {C,L,MSA,MV}upāya; {MSA} abhyupāya; {MV}upāyatā▪ method; efficacious Tenses: future, present, past, imperative means; skillful means; techniques▫ {PH}group; community▫ {C}expedient (means); expediency; skill in meansགྲུབ་ཐབས་▫ grub thabs▫ means of achievement (sādhana)▫ ཐབས་ལ་མཁས་པ་▫ thabs la mkhas pa▫ skill in means (upāyakauśalya)▫ ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབས་པའི་ཐབས་▫ ngo bo nyid sku thobs pa'i thabs ▫ an efficacious means of attaining a Nature Truth Body
 • ཐབས་ཀྱི་ཆ་▫ thabs kyi cha▪ factor of method
 • ཐབས་ཀྱི་རྟོགས་རིགས་སུ་གནས་པའི་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་▫ thabs kyi rtogs rigs su gnas pa'i rjes thob ye shes▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs ▪ wisdoms of subsequent attainment that abide as method-types of realization
 • ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་▫ thabs kyi theg pa▪ upāyayāna▪ Method Vehicle
 • ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་▫ thabs kyi tshul▪ many modes of skillful means
 • ཐབས་ཀྱིས་རིང་བ་མ་ཡིན་▫ thabs kyis ring ba ma yin▪ not distant due to skill in method
 • ཐབས་ཀྱིས་རིང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་ཤེས་▫ thabs kyis ring ba ma yin pa'i gzhi shes▪ knowers of bases that are non-distant due to skill in method
 • ཐབས་མཁས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་▫ thabs mkhas kyi tshogs sgrub▪ achieving through the collection of skill in means
 • ཐབས་མཁས་པ་▫ thabs mkhas pa▪ {C}upāya-kauśalya▪ skill in means
 • ཐབས་མཁས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་▫ thabs mkhas pa'i ye shes kyi bye brag▪ {C}upāya-kauśalya-jñāna-viśeṣa ▪ instance of the exalted wisdom of skill in means ▫ {C}distinction of the cognition of skill in means
 • ཐབས་མཁས་སྦྱོར་བ་▫ thabs mkhas sbyor ba▪ upāyakauśalaprayogaḥ▪ training in skill in means
 • ཐབས་མཁས་ཟབ་པ་▫ thabs mkhas zab pa▪ profundity regarding skill in means ཐབས་མཁས། ཐབས་ལ་མཁས་པ་▫ thabs mkhas; thabs la mkhas pa▪ {C}upāya-kuśala; {C}abhyupāyikī; upāyakauśalya▪ skill in means; skillful means▫ {C}circumspect
 • ཐབས་མཁྱེན་པ་▫ thabs mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ {MSA} upāya-jñāna▪ exalted knower of method
 • ཐབས་ཅིག་▫ thabs cig▪ together
 • ཐབས་གཅིག་གིས་བསྐྱོད་པ་▫ thabs gcig gis bskyod pa▪ single movement
 • ཐབས་གཅིག་ཏུ་▫ thabs gcig tu▪ {C}sārdham▪ together ▫ {C}together with; with
 • ཐབས་ཆེན་▫ thabs chen▪ {MSA}mahopāya▪ great method
 • ཐབས་ཆེན་པོ་▫ thabs chen po▪ {L}mahān upāya▪ great method
 • ཐབས་མཆོག་ཤེས་པ་▫ thabs mchog shes pa▪ {MSA} upāya-vid (uttama-)▪ cognition of highest method
 • ཐབས་ཉིད་▫ thabs nyid▪ {MSA}upāyatva▪ {PH} methodology
 • ཐབས་ཉིད་དུ་རུང་བ་▫ thabs nyid du rung ba▪ {MSA} upāyatva-yoga▪ suitable as method
 • ཐབས་རྙེད་▫ thabs rnyed▪ {MSA}upāya-lābha▪ obtain method; attainment of method
 • ཐབས་ཐོབ་▫ thabs thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}paṭu-dharo▪ obtain method; attainment of method▫ {C} resourceful
 • ཐབས་དང་རྩ་པ་▫ thabs dang rtsa pa▪ {C}upāya-mūla▪ root of method▫ {C}root of skillful devices
 • ཐབས་དང་ཤེས་རབ་▫ thabs dang shes rab▪ upāya-prajñā▪ method and wisdom; skillful means and wisdom
 • ཐབས་རྣམས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་▫ thabs rnams rtogs par 'gyur ba▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}upāya-bodha▪ realization of methods; understanding of methods
 • ཐབས་བྱུང་▫ thabs byung▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ upeya▪ result from method Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐབས་མ་ཡིན་▫ thabs ma yin▪ {MSA}an-upāyatva▪ without method
 • ཐབས་མ་ཡིན་པ་▫ thabs ma yin pa▪ {L}anupāya▪ without method
 • ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བ་▫ thabs ma yin pas ring ba▪ distant due to non-skill in method
 • ཐབས་མ་ཡིན་པས་རིང་བའི་གཞི་ཤེས་▫ thabs ma yin pas ring ba'i gzhi shes▪ knowers of bases that are distant due to non-skill in method
 • ཐབས་མི་ཤེས་པ་▫ thabs mi shes pa▪ {MSA}upāyājñāna ▪ not knowing the method {T}
 • ཐབས་མིན་▫ thabs min▪ {MSA}anupāya(tva)▪ without method
 • ཐབས་མེད་▫ thabs med▪ {L}anupāya▪ without method
 • ཐབས་བཟང་▫ thabs bzang▪ {MSA}sukhopāya; {MSA} sūpāya▪ good method {T}
 • ཐབས་ཡང་དག་བཟུང་བ་▫ thabs yang dag bzung ba▪ {MSA}upāya-saṃgraha▪ collection of method
 • ཐབས་རིག་▫ thabs rig▪ {MSA}upāya-citta▪ knowledge of method
 • ཐབས་ལ་མཁས་པ་▫ thabs la mkhas pa▪ {C,MSA}upāya-kauśala; {MSA}upāye kovidāḥ▪ skill in means; skill in method
 • ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་▫ thabs la mkhas pa'i pha rol tu phyin pa▪ {MV}upāya-kauśalya-pāramitā▪ perfection of skill in means
 • ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་ཆེན་བཅུ་གཉིས་▫ thabs la mkhas pa'i mdzad chen bcu gnyis▪ twelve great deeds of skill in means
 • ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་▫ thabs la mkhas pa'i rab tu dbye ba▪ {MSA}upāya-kauśalyasya prabhedaḥ▪ distinction of skill in means
 • ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ལས་▫ thabs la mkhas pa'i las▪ {MSA}upāya-kauśalyasya karma▪ action of skill in means; karma of skill in means
 • ཐབས་ལ་སྦྱོར་བ་▫ thabs la sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}upāya-prayoga▪ application/exertion in skill in means
 • ཐབས་ལ་རབ་ཏུ་སླུ་བ་▫ thabs la rab tu slu ba▪ MSA} upāya-vipravādana{▪ deception in method
 • ཐབས་ཤེས་▫ thabs shes▪ upāya-prajñā▪ method and wisdom; skillful means and wisdom
 • ཐབས་ཤེས་པ་▫ thabs shes pa▪ {MSA}upāya-jña; {MSA} upāya-jñāna▪ method and wisdom; cognition of method
 • ཐབས་ཤེས་པ་རྙེད་པ་▫ thabs shes pa rnyed pa▪ {MSA} upāya-jñāna-lābha▪ obtain method and wisdom; obtain cognition of method
 • ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་▫ thabs shes dbyer med▪ undifferentiable method and wisdom
 • ཐབས་སུ་འགྲོ་བ་▫ thabs su 'gro ba▪ serve as efficacious means; go as efficacious means
 • ཐབས་སུ་རུང་▫ thabs su rung▪ {MSA}upāya ... yukta▪ suitable as method
 • ཐམ་པར་ཚང་བ་▫ tham par tshang ba▪ fully in number
 • ཐམ་མ་▫ tham ma▪ {PH}last
 • ཐམས་ཅད་▫ thams cad▪ {LCh,MSA,MV}sarva; {L} sarvatra; {MSA}sarvatva; {C}pṛthu; {C}sakala(m); {MSA}sakala▪ all; all places (everywhere)▫ {C} many; long; very much; broad; vast; large; whole; everywhere; always
 • ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་▫ thams cad kyi rjes su 'gro ba▪ {C}sarvatra-anugata▪ all-pervasive; omnipresent; going everywhere▫ {C}(which reaches) everywhere
 • ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་▫ thams cad kyi thams cad▪ {L} sarveṇa-sarvam▪ for the good of all
 • ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་▫ thams cad kyi phyir▪ {MSA} sarvārtham▪ for the sake of all
 • ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་འདུས་བྱས་▫ thams cad skad cig ma 'dus byas▪ འདུ་འདུ། འདུད་འདུས་འདུས་▫ 'du 'du/'dud 'dus 'dus▪ {MSA}kṣaṇikaṃ sarvaṃ saṃskṛtam▪ all momentary things are products Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་▫ thams cad mkhyen▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ {L} sarvajñā▪ all-knowing; omniscient▫ {PH}all-knowing; omniscient
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་▫ thams cad mkhyen nyid▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ {C}nairātmya-bhāvanā▪ all-knowledge; omniscience▫ {C}meditational development of not-self
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་▫ thams cad mkhyen nyid▪ {C} nairātmya-bhāvanā▪ {PH}all-knowledge; omniscience
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་▫ thams cad mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend ▪ {LCh,MSA}sarva-jña; {L}sarva-jñatā▪ [all-knowing]; omniscient; omniscience; omniscient one
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་▫ thams cad mkhyen pa nyid▪
 • མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ {C,MSA}sarva-jñatā; {MSA}sarva-jñatva; {MSA}sarvākāra-jñatā▪ all-knowledge; omniscience
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བདག་གི་དངོས་པོ་▫ thams cad mkhyen pa nyid kyi bdag gi dngos po▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ {C}sarva-jñatā-ātmabhāva▪ omniscient personality▫ {C}all-knowledge-personality
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་པར་བྱ་བ་▫ thams cad mkhyen pa nyid thob par bya ba▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}sarva-jñatva-prāpti▪ obtainment of omniscience
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་▫ thams cad mkhyen pa'i ye shes▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ {C}sarvajña-jñāna▪ omniscient exalted wisdom▫ {C}cognition of the all-knowing
 • ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་▫ thams cad mkhyen gzigs▪ {PH}all-knowing and all-seeing
 • ཐམས་ཅད་བཅོམ་པ་▫ thams cad bcom pa▪ གཞོམ་འཇོམས་བཅོམ་ཆོམས་▫ gzhom 'joms bcom choms▪ conquered/ destroyed/triumphed over all
 • ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་▫ thams cad chos nyid kyis▪ {C} sarva-dharma-samatā (=sarvaṃ taṃ dharmatayā)▪ sameness of all phenomena
 • ཐམས་ཅད་ཉིད་▫ thams cad nyid▪ {L}sarvatā▪ all; totality; always; everywhere
 • ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་▫ thams cad gtong ba▪ གཏང་གཏོང་བཏང་ཐོངས་▫ gtang gtong btang thongs▪ {MSA}sarva-prada▪ renounce/cast away/give away everything
 • ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་▫ thams cad stong pa▪ {C}sarva-śūnya; (sarva) tyāgī▪ all empty▫ {PH}all-empty; emptiness of all [things]▫ {C}renouncer
 • ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་▫ thams cad stong pa▪ sarva-śūnya ▪ all empty▫ {PH}all-empty; emptiness of all [things]
 • ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་▫ thams cad dang ldan pa▪ {L} sarvāvant▪ having everything; with everything▫ whole; entire
 • ཐམས་ཅད་དུ་▫ thams cad du▪ {L}sarvatra; sarvadā▪ everywhere; everything; always; at all times
 • ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་▫ thams cad du song ba▪ སོང་སོང་སོང་སོང་▫ song song song song▪ {C}sarvatra-gatayā; {L}sarvatraga; {MSA}sarva-gata▪ pervading everything▫ {C}extending everywhere
 • ཐམས་ཅད་དུར་ཁྲོད་དང་ལྡན་པ་▫ thams cad dur khrod dang ldan pa▪ living as in a cemetery in all ways [such as food, clothing, location, and so forth]
 • ཐམས་ཅད་ནས་▫ thams cad nas▪ {MSA}sarvatas▪ everywhere; everything
 • ཐམས་ཅད་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་པ་▫ thams cad pa rnam par snang mdzad pa▪ {C}vairocana▪ Vairochana [p.n. of a Buddha]
 • ཐམས་ཅད་ཕྱིར་▫ thams cad phyir▪ {MSA}sarvārtham▪ for the sake of all
 • ཐམས་ཅད་བྱང་བ་▫ thams cad byang ba▪ འབྱང་འབྱངས་བྱང་འབྱོངས་▫ 'byang 'byangs byang 'byongs▪ {C}utsanna ▪ purify everything▫ {C}completely vanish Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་▫ thams cad yod par smra ba▪ {LCh}sarvāsti-vādin▪ Proponents of the Existence of Everything
 • ཐམས་ཅད་ལ་▫ thams cad la▪ {C,MSA}sarvatra; {C} sarvatas▪ everywhere▫ {C}always; at all times; in every way; in every direction
 • ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་སོང་བ་▫ thams cad la khyab byed du song ba▪ goes everywhere as a pervader [i.e. pervades everywhere
 • ཐམས་ཅད་ལ་བཟོད་པ་▫ thams cad la bzod pa▪ བཟོད་བཟོད་བཟོད་བཟོད་▫ bzod bzod bzod bzod▪ {MSA} kṣāntiḥ sarvatra▪ patience/forbearance/tolerance/ endurance with respect to everything ཐམས་ཅད་ལུང་བསྟན་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་ཞུགས་པ་▫ thams cad lung bstan pa'i mtshan nyid la rnam pa thams cad du rjes su zhugs pa▪
 • ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {MSA} sarva-vyākaraṇa-sarvākāra-lakṣaṇānupraviṣṭa ▪ enter into all aspects with respect to the characteristics that are taught in all scriptures
 • ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་▫ thams cad shes pa▪ knowledge of all
 • ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་▫ thams cad shes pa nyid▪ {C}sarva-jñatā▪ knower of all; all-knoledge; omniscience
 • ཐམས་ཅད་སློབ་པ་ཡིན་▫ thams cad slob pa yin▪ {MSA} sarvaṃ śikṣayati (√śikṣ)▪ learn everything; study everything ཐར་ / ཐར་པ་▫ thar / thar pa▪ {LCh,C,MV,MSA} mokṣa; {MSA}nirmokṣa; {N}vimokṣa▪ liberation; emancipation▫ {C}freedom
 • ཐར་འགྱུར་▫ thar 'gyur▪ {MSA}mokṣa▪ become released; liberation; emancipation
 • ཐར་ཆགས་▫ thar chags▪ gradual
 • ཐར་པ་ཆ་མཐུན་▫ thar pa cha mthun▪ {LCh}mokṣa-bhāgīya▪ partial concordance with liberation
 • ཐར་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་▫ thar pa 'thob par 'gyur ba▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs ▪ {MSA}mokṣa-prāpti▪ obtain liberation
 • ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བློ་▫ thar pa don gnyer gyi blo▪ awareness strenuously seeking liberation
 • ཐར་པ་འདོད་པའི་གདུལ་བྱ་▫ thar pa 'dod pa'i gdul bya ▪ {MSA}mokṣa-kāma ... vineya▪ disciplining the desire for liberation
 • ཐར་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས་པ་▫ thar pa la kun tu zhugs pa▪
 • ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {MSA} mokṣa-saṃprasthita▪ (thoroughly) enter into liberation
 • ཐར་པ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་དོན་▫ thar pa la dbang byed pa'i don▪ {MSA}mokṣādhipaty-artha▪ object that empowers [one] toward liberation
 • ཐར་པའི་གོ་འཕང་▫ thar pa'i go 'phang▪ {PH}the state of liberation
 • ཐར་པའི་ཆ་▫ thar pa'i cha▪ portion of liberation
 • ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་དགེ་བ་▫ thar pa'i cha mthun dge ba ▪ {MSA}mokṣa-bhāgīya-śubha▪ virtue that is a partial concordance with liberation
 • ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་པ་▫ thar pa'i cha mthun pa▪ {C}mokṣa-bhāgīya▪ partial concordance with liberation▫ {C}aids to liberation
 • ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་▫ thar pa'i cha dang mthun pa ▪ {MV}mokṣa-bhāgīya (e.g.: avaropita-mokṣa-bhāgīya)▪ partial concordance with liberation
 • ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་མེད་པ་▫ thar pa'i cha dang mthun pa'i dge ba'i rtsa ba med pa▪ {MSA}a-mokṣa-bhāgīya-kuśalamūla▪ without the roots of virtue that are a partial concordance with liberation
 • ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་▫ thar pa'i phan yon▪ benefit of liberation
 • ཐར་པའི་དབང་གི་བརྩོན་འགྲུས་▫ thar pa'i dbang gi brtson 'grus▪ {MSA}mokṣādhipa ... vīrya▪ effort which empowers liberation
 • ཐར་པའི་ལམ་▫ thar pa'i lam▪ {MSA}mokṣa-mārga▪ path of liberation; path of release Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐར་པར་འཁྲིད་པའི་ལམ་▫ thar par 'khrid pa'i lam▪ path leading to liberation
 • ཐར་པར་འགྱུར་བ་▫ thar par 'gyur ba▪ {MSA} mokṣa{MSA}; mokṣāya saṃvartate▪ become liberated; liberation
 • ཐར་པར་བྱེད་▫ thar par byed▪ {C}mokṣa▪ liberation▫ {C}freedom
 • ཐར་བར་བྱེད་▫ thar bar byed▪ freeing
 • ཐར་ལམ་▫ thar lam▪ mokṣa-mārga▪ path of liberation; path of release
 • ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་▫ thar lam gsal byed▪ Clarifier of the Path to Liberation
 • ཐལ་▫ thal▪ prasajyate▪ to logically follow; to be consequent; it follows that ...
 • ཐལ་སྐད་▫ thal skad▪ opening exclamation for debate
 • ཐལ་གོང་▫ thal gong▪ {C}antarāṃśa▪ between the shoulder blades▫ {C}the flesh between the shoulder blades
 • ཐལ་གོང་རྒྱས་པ་སྟེ་བྲང་མི་མཉམ་པ་མེད་པ་▫ thal gong rgyas pa ste brang mi mnyam pa med pa▪ broadness between the shoulder blades, that is, a chest not uneven
 • ཐལ་འགྱུར་▫ thal 'gyur▪ {LCh,MSA}prasaṅga; {MSA}(pra √sañj): prasajyate▪ consequence; contradictory consequence▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀོད་པ་▫ mtshan nyid/ thal 'gyur du bkod pa▫ Def.: stated as a consequence Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་༢་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་▫ dbye ba/ 1 thal 'gyur yang dag 2 thal 'gyur ltar snang /▫ Div.: (1) correct consequence; (2) facsimile of a consequence
 • ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་▫ thal 'gyur ltar snang▪ སྣང་སྣང་སྣང་སྣང་▫ snang snang snang snang▪ prasaṅga-abhāsa▪ pseudo/quasi/counterfeit consequence
 • ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀོད་པ་▫ thal 'gyur du bkod pa▪ དགོད་འགོད་བཀོད་འགོད་▫ dgod 'god bkod 'god▪ state as a consequence
 • ཐལ་འགྱུར་པ་▫ thal 'gyur pa▪ prāsaṅgika-[mādhyamika] ▪ Consequence School; Prāsaṅgika; [Middle Way] Consequence School▫ {PH}Prāsaṅgika
 • ཐལ་འགྱུར་བ་▫ thal 'gyur ba▪ {LCh}prāsaṅgika▪ Prāsaṅgika; Consequentialist
 • ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཤོར་བ་▫ thal 'gyur ba'i grub mtha' shor ba▪ Consequence School's perspective slipped in
 • ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་▫ thal 'gyur ba'i lugs▪ the Prāsaṅgika system
 • ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་▫ thal 'gyur yang dag▪ samyak-prasaṅga; samyukta-prasaṅga▪ correct consequence▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་ཉིད་ ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་རྒོལ་བ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་རང་ཉིད་ཐལ་ འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་རྒོལ་བས་རང་ཉིད་ལ་ལན་དོན་མཐུན་མི་ཐེབས་ པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་ཏུ་དམིགས་པ་ ▫ mtshan nyid/ rang nyid thal 'gyur yang dag tu song ba'i rgol ba yod pa yang yin/ rang nyid thal 'gyur yang dag tu song ba'i rgol bas/ rang nyid la lan don mthun mi thebs pa yang yin pa'i gzhi mthun par gyur pa'i thal ngag rnam dag tu dmigs pa/▫ Def.: Divisions: དབྱེ་བ། ༡་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་༢་སྒྲུབ་བྱེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་▫ dbye ba/ 1 sgrub byed 'phen pa thal 'gyur yang dag 2 sgrub byed mi 'phen pa'i thal 'gyur yang dag▫ Div.: (1) correct consequence that impels a proof; (2) correct consequence that does not impel a proof ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞིག་བཟློག་དོན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་▫ thal 'gyur yang dag gang zhig bzlog don tshul gsum tshang ba▪ that which (1) is a correct consequence and (2) fulfills the three modes of reversing the object/meaning ?? {T}
 • ཐལ་ལྕག་▫ thal lcag▪ slap
 • ཐལ་བ་▫ thal ba▪ {MSA}prasaṅga▪ consequence; contradictory consequence▫ {PH}dust; ash▫ ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྲེགས་ཏེ་ཐལ་བར་བྱས།▫ Having incinerated [them] with the light of the sun, [they] are turned to ash.▫ {PU}
 • ཐལ་བ་འཕེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་▫ thal ba 'phen pa'i tshul gyis ▪ in the manner of flinging consequences [at the Tenses: future, present, past, imperative opponent ...]{LWT 167}
 • ཐལ་བར་▫ thal bar▪ {C}bhasma▪ {C}dust
 • ཐལ་བར་འགྱུར་▫ thal bar 'gyur▪ {MSA}prasaṅga; {MSA}(pra √sañj): prasajyate▪ consequence; contradictory consequence
 • ཐལ་མོ་▫ thal mo▪ {LCh}añjali▪ palm (of the hand)
 • ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་▫ thal mo sbyar te▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {C}prāñjali-bhūta▪ {C}with folded hands
 • ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས་▫ thal mo sbyar ba btud nas▪
 • བཏུད་འདུད་བཏུད་འདུད་▫ btud 'dud btud 'dud▪ {C}añjaliṃ praṇamya; {C}kṛta-añjalī-puṭa-praṇamya▪ {C} bent forth his folded hands; having bent forth their outstretched hands in respectful salutation
 • ཐལ་རང་▫ thal rang▪ Consequentialist and Autonomists [Prāsaṅgikas and Svātrantikas]
 • ཐི་བ་ཞར་མ་▫ thi ba zhar ma▪ a white bird like the former but has a long beak and red legs and stays near water
 • ཐིག་▫ thig▪ line▫ {PH}drop
 • ཐིག་གདབས་▫ thig gdabs▪ line
 • ཐིག་ལྡེབ་▫ thig ldeb▪ {PH}long folio
 • ཐིག་སྡེབ་▫ thig sdeb▪ {PH}written line(s); line(s) written▫ ཐིག་སྡེབ་དྲུག▫ thig sdeb drug;▫ [It has] six lines written [per folio].▫ {GCG} p. 16
 • ཐིག་ནག་▫ thig nag▪ kālasūtra▪ Black Line (Hell)
 • ཐིག་པ་▫ thig pa▪ {LCh}bindu▪ drop
 • ཐིག་ཕྲེང་▫ thig phreng▪ {PH}printed lines▫ ཐིག་ཕྲེང་སེར་པོ་དཔར་དུ་བཏབ།▫ thig phreng ser po dpar du btab; ▫ There were yellow printed lines laid out on the page.▫ {GCG} p.17
 • ཐིག་ཚོན་▫ thig tshon▪ {PH}colored drops
 • ཐིག་ལེ་▫ thig le▪ bindu▪ drop; essential drop
 • ཐིག་ལེ་ཁྲོ་བོ་ཅན་▫ thig le khro bo can▪ {LCh} [thig le khro bo can = ri-dwags-pri-ṣa-ta = pṛṣata-mṛga = bindu-citra]▪ {PH}spotted antelope
 • ཐིག་ལེ་ཕྲ་མོ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་▫ thig le phra mo la sems 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ holding the mind on a subtle drop{TGP 25}
 • ཐིགས་པ་▫ thigs pa▪ {C}bindu▪ drop
 • ཐིབས་པོ་▫ thibs po▪ {C}gahana▪ {C}jungle
 • ཐིམ་པ་▫ thim pa▪ འཐིམ། འཐིམས། ཐིམ། ཐིམས།▫ 'thim/ 'thims/ thim/ thims/▪ to dissolve; to melt; dissolve into another object
 • ཐ་ཆུངས་▫ thu chungs▪ {PH}youngest brother▫ ཐ་ཆུངས་མ་ཡིས་མ་ཡིན།▫ Mother will not sell the youngest brother.▫ {A4C-C}
 • ཐུ་བོ་▫ thu bo▪ {C}jyeṣṭha▪ {C}principle; finest
 • ཐུ་རེ་▫ thu re▪ vibrant; vibrantly
 • ཐུག་▫ thug▪ {L}maryadā; {MSA}(sam-ā √gam): samāgacchati▪ meet; meet back to; have source in▫ limit; boundary; end
 • ཐུག་གི་བར་དུ་▫ thug gi bar du▪ {PH}until
 • ཐུག་ཐུག་ཏུ་▫ thug thug tu▪ {PH}reaching up to
 • ཐུག་མེད་▫ thug med▪ endless
 • ཐུག་ཚོལ་བ་▫ thug tshol ba▪ བཙལ་འཚོལ། འཚེལ་བཙལ་ཚོལྡ་▫ btsal 'tshol/'tshel btsal tshold▪ {C}eṣamāṇa▪ {C} try to reach
 • ཐུགས་▫ thugs▪ {LCh,MSA}citta▪ exalted mind; heart; mind
 • ཐུགས་ཀ་▫ thugs ka▪ heart; mind
 • ཐུགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་▫ thugs kyi phrin las▪ {MSA}manas-karman▪ activity of exalted mind {T}
 • ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་▫ thugs kyi 'phrin las▪ exalted activities of mind
 • ཐུགས་ཀྱི་རུས་▫ thugs kyi rus▪ ཐུགས་ཀྱི་རུས་པ། ཐུགས་རུས།▫ thugs kyi rus pa/ thugs rus/▪ effort
 • ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་▫ thugs kyi sa bon▪ citta-bīja▪ seed syllable of exalted mind Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐུགས་བསྐྱེད་▫ thugs bskyed▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ cittotpāda▪ exalted mind generation
 • ཐུགས་ཁ་▫ thugs kha▪ {PH}in front (of); in the presence (of)
 • ཐུགས་ཁ་▫ thugs kha▪ {PH}heart
 • ཐུགས་ཁར་▫ thugs khar▪ {PH}in front (of); in the presence (of)
 • ཐུགས་ཁྲལ་ཆུང་བར་མཛད་▫ thugs khral chung bar mdzad ▪ {C} alpotsuka▪ {C}he has few cares; carefree; non-action; unconcerned; careless
 • ཐུགས་རྗེ་▫ thugs rje▪ {L,MSA}karuṇā; {L}mahākaruṇā; {MSA}(√karuṇāya}: karuṇāyate; {MSA}kṛpā▪ compassion▫ mercy; great compassion
 • ཐུགས་རྗེ་ཅན་▫ thugs rje can▪ compassionate
 • ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་▫ thugs rje chen po▪ {MSA}mahā-karuṇā▪ great compassion
 • ཐུགས་རྗེ་དཔལ་བཟང་▫ thugs rje dpal bzang▪ {GD:xii,848} Tuk-je-bel-sang (15th c.), a Sa-skya author on epistemology
 • ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་▫ thugs rje'i bdag nyid▪ {MSA} kṛpātman▪ compassionate nature; nature of compassion
 • ཐུགས་རྗེས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་▫ thugs rjes pha rol tu phyin pa▪ {MSA}karuṇā-pāra-gamana▪ perfect [one's] compassion
 • ཐུགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་▫ thugs mnyam par ma bzhag pa▪ {MSA}asamāhita ... citta▪ mind in meditative equipoise
 • ཐུགས་དམ་▫ thugs dam▪ {PH}[object of] meditation practice▫ པཎ་ཆེན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཕྱག་དཔེ་ཡིན་ཟེར་བའི་བརྒྱད་སྟོང་བའི་དུམ་བུ།▫ paṇ chen gyi thugs dam phyag dpe yin zer ba'i brgyad stong ba'i dum bu;▫ a portion of the Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines, which is said to be a text that served as an [object of] meditation practice for the great paṇḍita ▫ {GCG} p.15
 • ཐུགས་པར་སླའོ་▫ thugs par sla'o▪ {C}sudharṣaṇa▪ easily assailed{C}
 • ཐུགས་སྤྲུལ་པ་▫ thugs sprul pa▪ {MSA}citta-nirmāṇa▪ mental emanation
 • ཐུགས་ཕྱུང་བར་བྱེད་པ་▫ thugs phyung bar byed pa▪
 • དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs ▪ {C}virāgayati▪ {C}displease; has lost; become estranged; turns back on; pleases permanently
 • ཐུགས་འཕྲོག་▫ thugs 'phrog▪ captivate the mind
 • ཐུགས་འབྱུང་བར་བྱས་པ་▫ thugs 'byung bar byas pa ▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}virāgayati▪ {C}displease; has lost; become estranged; turns back on; pleases permanently
 • ཐུགས་བརྩེ་བ་▫ thugs brtse ba▪ {C}kṛpā▪ [mind-love]; mercy; love (hon.)▫ {C}pity
 • ཐུགས་ཞུམ་པ་▫ thugs zhum pa▪ dejected mind
 • ཐུགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་▫ thugs yongs su dag pa▪ {MSA} citta-pariśuddhi▪ thoroughly purify the mind
 • ཐུགས་ཡོན་པོ་མི་མངའ་བ་▫ thugs yon po mi mnga' ba▪
 • མངའ་མངའ་མངའ་མངའ་▫ mnga' mnga' mnga' mnga'▪ {C} avakra-citta▪ {C}his mind is straight
 • ཐུགས་རུས་▫ thugs rus▪ ཐུགས་ཀྱི་རུས། ཐུགས་ཀྱི་རུས་པ།▫ thugs kyi rus/ thugs kyi rus pa/▪ effort
 • ཐུགས་ལ་དྲན་པ་ཉམས་པའི་བརྗེད་ངེས་▫ thugs la dran pa nyams pa'i brjed nges▪ decrease in mindfulness mentally
 • ཐུགས་ལ་བཞག་པ་▫ thugs la bzhag pa▪ set in mind
 • ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་▫ thugs su chud pa▪ know; obtain{S}
 • ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་པ་▫ thugs su ma chud pa▪ {C}avidita▪ {C}not known; not felt
 • ཐུང་▫ thung▪ {MSA}alpa; {L}yāma prahara▪ short; brief▫ a period of three hours
 • ཐུང་མཐའ་▫ thung mtha'▪ smallest
 • ཐུང་ཕྱེད་▫ thung phyed▪ {L}ardha-yāma▪ 1/2 a yāma; about 1 1/2 hours Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐུང་བ་▫ thung ba▪ hrasva▪ short; brief{D2}
 • ཐུང་འབྲེལ་▫ thung 'brel▪ union{LG}
 • ཐུང་ཤད་▫ thung shad▪ {PH}short line
 • ཐུན་▫ thun▪ session; period▫ {PH}dosage
 • ཐུན་ཁུང་▫ thun khung▪ {PH}demon box
 • ཐུན་མགོ་ལྟ་བུ་ལ་▫ thun mgo lta bu la▪ at the beginning of a session{TGP 8}
 • ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་▫ thun drug gi rnal 'byor▪ six session yoga ཐུན་དྲུག་དང་འབྲེལ་བའི་དུས་འཁོར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནག་འགྲོས་སུ་མཛད་པ་▫ thun drug dang 'brel ba'i dus 'khor bla ma'i rnal 'byor nag 'gros su mdzad pa▪ The Guru Yoga of Kālacakra in connection with the six sessions in completely facilitating form
 • ཐུན་མིན་མཆོག་དབང་གོང་མ་གསུམ་▫ thun min mchog dbang gong ma gsum▪ {PH}three higher uncommon supreme empowerments
 • ཐུན་མོང་▫ thun mong▪ {LCh,C,MSA}sādhāraṇa▪ share with; common; shared▫ {C}common to; common property
 • ཐུན་མོང་དུ་▫ thun mong du▪ {C}sādhāraṇa▪ common; shared; together; in common
 • ཐུན་མོང་པའི་བདག་རྐྱེན་▫ thun mong pa'i bdag rkyen ▪ sādhāraṇa-adhipati-pratyaya▪ common empowering condition; common dominant condition
 • ཐུན་མོང་པའི་ལམ་▫ thun mong pa'i lam▪ common paths{Lati}
 • ཐུན་མོང་བ་▫ thun mong ba▪ {N}sādhāraṇa▪ shared; common{N}
 • ཐུན་མོང་བའི་ནུས་པ་▫ thun mong ba'i nus pa▪ sāmānya śakti▪ {GD:155} common function
 • ཐུན་མོང་མ་▫ thun mong ma▪ {C}asādhāraṇa▪ uncommon; unshared
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་▫ thun mong ma yin pa▪ {C} asādhāraṇa▪ unshared; uncommon▫ {C}which is not shared; in which one does not share; special
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནང་གི་སྔོན་འགྲོ་▫ thun mong ma yin pa nang gi sngon 'gro▪ {PH}the specific inner preliminaries
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་▫ thun mong ma yin pa'i khyad chos▪ asādhāraṇa-viśeṣa-dharma▪ uncommon distinguishing feature{N}
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འགོག་སྙོམས་▫ thun mong ma yin pa'i 'gog snyoms▪ *asādhārananirodhasamāpatti▪ uncommon absorption of cessation
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་▫ thun mong ma yin pa'i rgyu▪ asādhārana▪ uncommon/unshared/unique cause
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་▫ thun mong ma yin pa'i bdag rkyen▪ asādhāraṇa-adhipati-pratyaya; samānantarapratyaya; asādhāraṇādhipatipratyaya ▪ uncommon dominant condition; uncommon proprietary condition; uncommon empowering condition
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་འབྲས་▫ thun mong ma yin pa'i bdag 'bras▪ uncommon dominant effect of karma
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྡོད་ལུགས་▫ thun mong ma yin pa'i sdod lugs▪ uncommon mode of subsistence{N}
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་▫ thun mong ma yin pa'i ma nges pa'i gtan tshigs▪ uncommon indefinite reason
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་▫ thun mong ma yin pa'i mtshan nyid▪ uncommon character; unique character; unique defining character
 • ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་བའི་རྒྱུད་▫ thun mong ma yin pa'i gsang ba'i rgyud▪ uncommon secret tantra
 • ཐུན་མོང་མིན་▫ thun mong min▪ {C}asādhāraṇa▪ uncommon; unshared
 • ཐུན་མོང་མིན་ཉིད་▫ thun mong min nyid▪ {C} asādhāraṇatva▪ uncommonness▫ {C}what is not shared with Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་▫ thun mong min pa'i khyad chos▪ {PH}uncommon distinguishing feature
 • ཐུན་མོངས་▫ thun mongs▪ sādhāraṇa▪ common; shared
 • ཐུན་མོངས་པའི་བདག་རྐྱེན་▫ thun mongs pa'i bdag rkyen▪ sādhāraṇa-adhipati-pratyaya▪ common empowering condition; common dominant condition
 • ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པ་▫ thun mongs ma yin pa▪ {MSA} asādhāraṇa▪ uncommon; unshared
 • ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་▫ thun mongs ma yin pa'i chos ▪ uncommon attribute
 • ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་▫ thun mongs ma yin pa'i bdag rkyen▪ asādhāraṇa-adhipati-pratyaya▪ uncommon empowering condition; uncommon dominant condition
 • ཐུན་གཞུག་▫ thun gzhug▪ {PH}the remainder of the session
 • ཐུབ་བསྟན་▫ thub bstan▪ Subduer’s teaching▫ {PH} teachings of the Subduer; teachings of [Śākya]muni
 • ཐུབ་པ་▫ thub pa▪ {LCh,C,MSA}muni▪ Subduer [Buddha]; Subduer; Silent One [epithet for Buddha]; short for Śākyamuni, conqueror [over the afflictions]▫ {PH}capacity▫ {C}able; capable; sageསྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་སྤོང་ཐུབ་པ་ལ་བྱེད་རིགས་པའི་ཕྱིར་▫ skad cig ma gcig la spong thub pa la byed rigs pa'i phyir▫ because of being suitable to refer to the capacity to abandon in one moment▫ {PGP 82}
 • ཐུབ་པ་མེད་པ་▫ thub pa med pa▪ {C}anavamardya; {C}apratihatatā▪ not subdue▫ {C}uncrushable; uncrushability; cannot be obstructed
 • ཐུབ་པའི་རྟོགས་པ་▫ thub pa'i rtogs pa▪ realization of a Subduer [Buddha]
 • ཐུབ་པའི་ཐུགས་▫ thub pa'i thugs▪ {PH}the exalted mind of the Subduer
 • ཐུབ་པའི་ཐུན་མོང་མིན་▫ thub pa'i thun mong min▪ Subduer’s unshared
 • ཐུབ་པའི་རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པ་ཉིད་▫ thub pa'i rnam kun mkhyen pa nyid▪ Subduer’s exalted-knower-of-all-aspects
 • ཐུབ་པའི་དབང་པོ་▫ thub pa'i dbang po▪ munīndra▪ King of the Subduers; an eptithet of a Buddha
 • ཐུབ་པར་དཀའ་བ་▫ thub par dka' ba▪ {C}durādharṣa▪ difficult to subdue▫ {C}unassailable; cannot be overcome
 • ཐུབ་པར་དཀའ་ཞིང་བ་▫ thub par dka' zhing ba▪ {C} durdharṣa▪ difficult to subdue▫ {C}unassailable; (one) hard to assail
 • ཐུབ་དབང་▫ thub dbang▪ {LCh}munīndra▪ Monarch of Subduers; Lord of Subduers (epithet of a Buddha)
 • ཐུབ་དབང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་▫ thub dbang sangs rgyas bcom ldan 'das▪ Lord of Subduers, a Buddha Supramundane Victor
 • ཐུར་▫ thur▪ down; downward
 • ཐུར་ཁྱབ་རྣལ་མ་▫ thur khyab rnal ma▪ downward correct pervasion; downward correct entailment
 • ཐུར་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་▫ thur khyab phyin ci log▪ downward perverse pervasion; downward perverse entailment
 • ཐུར་མ་▫ thur ma▪ spoon; stick
 • ཐུར་མ་རིང་པོ་▫ thur ma ring po▪ a long stick; a long spoon
 • ཐུར་སེལ་▫ thur sel▪ བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་▫ bsal sel bsald seld▪ downward voiding [wind]
 • ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་▫ thur sel gyi rlung▪ བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་▫ bsal sel bsald seld▪ downward-voiding wind
 • ཐུལ་བ་▫ thul ba▪ འཐུལ། འཐུལད། ཐུལ། ཐུལད།▫ 'thul/ 'thuld/ thul/ thuld/▪ {C}dharṣayati▪ {C} overpowers; subdue
 • ཐུལ་བར་དཀའ་ཞིང་▫ thul bar dka' zhing▪ {C}durādharṣa ▪ {C}unassailable; cannot be overcome
 • ཐེ་བོ་▫ the bo▪ མཐེ་བོང། མཐེབ།▫ mthe bong/ mtheb/▪ Tenses: future, present, past, imperative thumb▫ རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོའི་མཐེ་བོང་གཉིས་བརྐྱང་ལ་མཛུབ་མོ་གཉིས་མཆེ་བ་ལྟ་བུར་བྱས་པ་ནི།རྡོ་རྗེ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱའོ།▫ rdo rje thal mo'i mthe bong gnyis brkyang la mdzub mo gnyis mche ba lta bur byas pa ni/ rdo rje gnod sbyin gyi phyag rgya'o/▫ Vajrayakṣha's mudrā: extend the two thumbs of the vajra-palms, and make the two index fingers like fangs {Dor 31b.2/ 246.2}
 • ཐེ་ཚོམ་▫ the tshom▪ {MSA,MV}vicikitsā; {MSA} vicikitsatā; {LCh,MSA}saṃśaya; {MSA}saṃdeha; saṃdigdha; {C}vimati▪ doubt; qualm; suspicion ▫ {C}perplexity; uncertainty; consternation Definitions: མཚན་ཉིད། ༡་རང་སྟོབས་ཀྱིས་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་རིག་པ་༢་རང་ཡུལ་ལ་དོགས་པའི་རིག་པ་▫ mtshan nyid/ 1 rang stobs kyis mtha' gnyis su dogs pa'i rig pa/ 2 rang yul la dogs pa'i rig pa/▫ Def.: (1) a knower which by its own power has doubts in two directions; or: (2) an awareness having qualms with respect to its object Divisions: དབྱེ་བ། ༡་དོན་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་༢་དོན་མི་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་༣་ཆ་མཉམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་▫ dbye ba/ 1 don 'gyur gyi the tshom/ 2 don mi 'gyur gyi the tshom/ 3 cha mnyam pa'i the tshom/▫ Div.: (1) doubt tending toward the fact; (2) doubt not tending toward the fact; (3) equal doubt
 • ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་▫ the tshom skye bar 'gyur ro▪ saṃśaya-prāptā (bhavanti)▪ produce a doubt▫ {C}in a state of uncertainty; seized by doubt
 • ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཉེན་པོ་▫ the tshom gyi gnyen po▪ {MSA} vicikitsā-pratipakṣa▪ antidote to doubt
 • ཐེ་ཚོམ་འགྱུར་ལ་▫ the tshom 'gyur la▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}kathaṃkathin▪ doubt▫ {C}one who is assailed by doubts
 • ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པ་▫ the tshom gcod pa▪ {MSA}saṃśaya-ccheda; {MSA}saṃśaya-cchedana; {MSA}saṃśaya-vicchedin; {MSA}saṃśayopacchedana▪ cut off doubt
 • ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་▫ the tshom gcod par byed pa ▪ {MSA}chedanā saṃśayasya; {MSA}saṃśaya-cchedikatva; {MSA}saṃśaya-nāśa▪ cut off doubt
 • ཐེ་ཚོམ་གཅོམ་པ་▫ the tshom gcom pa▪ {MSA}saṃśaya-ccheda▪ cut off doubt
 • ཐེ་ཚོམ་དག་ནི་མི་གཅོད་▫ the tshom dag ni mi gcod▪ {MSA}saṃdehasyācchedaḥ▪ not cut off doubt
 • ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ་▫ the tshom dang bcas pa▪ {C} savicikitsā▪ {C}in doubt
 • ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ནས་▫ the tshom du gyur nas▪ {C}saṃśaya-prāpta (bhavanti)▪ {C}in a state of uncertainty; seized by doubt
 • ཐེ་ཚོམ་རྣམ་པར་སེལ་བ་▫ the tshom rnam par sel ba▪
 • བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་▫ bsal sel bsald seld▪ {MSA} saṃśaya-vinayana▪ eliminate/eradicate/remove/ clear away/avoid/exclude doubt
 • ཐེ་ཚོམ་པ་▫ the tshom pa▪ {PH}doubter; one who has a doubt
 • ཐེ་ཚོམ་སྤོང་བ་▫ the tshom spong ba▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}saṃśaya-jahā; {MSA}saṃdeha-jahā▪ abandon doubt
 • ཐེ་ཚོམ་མི་ཟླ་བ་▫ the tshom mi zla ba▪ {C}vicikitsati▪ {C}doubts
 • ཐེ་ཚོམ་མེད་▫ the tshom med▪ {C}niṣkāṅkṣan▪ no doubts▫ {C}free from hesitations
 • ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་▫ the tshom med pa▪ {C}niḥsaṃśaya; {MSA}vicikitsatā (nir-)▪ no doubts▫ {C}free from uncertainty
 • ཐེ་ཚོམ་འཚལ་བར་འགྱུར་▫ the tshom 'tshal bar 'gyur▪ {C} vicikitsati▪ {C}doubts
 • ཐེ་ཚོམ་ཟ་དུས་ནས་▫ the tshom za dus nas▪ when doubting
 • ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་▫ the tshom za ba▪ {MSA}saṃśayita; {MSA} saṃdeha-gata▪ doubting
 • ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་▫ the tshom za bar 'gyur▪ {C} saṃśaya-prāpta▪ doubting▫ {C}seized by uncertainties
 • ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ་▫ the tshom za bar 'gyur te▪ {C} saṃśayita bhavanti▪ doubting▫ {C}are in a state of uncertainty
 • ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ན་▫ the tshom za bar 'gyur na▪ saṃśaya-prāpta (bhavanti)▪ doubting▫ {C}in a Tenses: future, present, past, imperative state of uncertainty; seized by doubt
 • ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་དོན་▫ the tshom za bar don▪ {MSA} saṃdigdhārtha▪ object of doubt
 • ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་སྤོང་དུ་འཇུག་སྟེ་▫ the tshom za bas spong du 'jug ste▪ {C}saṃśayaṃ prakṣipati▪ {C}sow doubts
 • ཐེ་ཚོམ་ཟར་འཇུག་གོ་▫ the tshom zar 'jug go▪ {C} saṃśayaṃ yātayati; {C}yātayati▪ engage in doubting; enter into doubt▫ {C}sow doubtsi; sow
 • ཐེ་ཚོམ་ཡང་གཅོད་པར་འགྱུར་▫ the tshom yang gcod par 'gyur▪ {MSA}saṃśaya-chedo bhavati▪ cut off doubts
 • ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ་རྟོགས་པ་▫ the tshom bsal ba rtogs pa▪ བསལ་སེལ་བསལད་སེལད་▫ bsal sel bsald seld▪ {MSA}saṃśaya-hāni-bodha▪ realize the removal/ eradication/elimination/avoidance/exclusion/ clearing away of doubt
 • ཐེག་▫ theg▪ {MSA}yāna▪ vehicle ཐེག་ཆེན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་▫ theg chen▪ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་▫ theg pa chen po▪ mahāyāna▪ Great Vehicle; Mahāyāna
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་མཁྱེན་པ་▫ theg chen gyi mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ Great Vehicle exalted knower
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་▫ theg chen gyi rgyu 'bras▪ Great Vehicle causes and effects
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་▫ theg chen gyi sgom lam▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ Great Vehicle path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ theg chen gyi rjes la mngon rtogs/▫ Def.: a Great Vehicle subsequent clear realizer Divisions: དབྱེ་བ། ཆུང་ངུ་སྐོར་བཞི་འབྲིང་སྐོར་གསུམ་ཆེན་པོ་སྐོར་བཞི་▫ dbye ba/ chung ngu skor bzhi/ 'bring skor gsum/ chen po skor bzhi/▫ Div.: (1-4) the four smaller cycles; (5-7) the three middling cycles; (8-11) the four greater cycles
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་▫ theg chen gyi sgom lam mnyam bzhag ye shes▪ exalted wisdom of meditative equipoise of a Great Vehicle path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་ ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་གསུམ་གང་རུང་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་ བཞག་པ་ཡང་ཡིན་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang gi yul du gyur pa'i bdag med gsum gang rung la rtse gcig tu mnyam par bzhag pa yang yin/ rang rgyud ldan gyi gang zag gi rgyud la mngon gyur du 'byung ba'i theg chen gyi rjes la mngon rtogs/▫ Def.: that which is (1) a one-pointed meditative equipoise on any of the three selflessnesses that are its objects and (2) a Great Vehicle subsequent clear realizer occurring in a manifest manner in a continuum of a person who possesses it in his or her c
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་▫ theg chen gyi sgom lam rnam grol lam▪ path of release of a Great Vehicle path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ལས་གྲོལ་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang 'dren byed kyi bar chad med lam gyi ngos skal gyi spang bya bden 'dzin lhan skyes las grol pa'i theg chen gyi rjes la mngon rtogs/▫ Def.: a Great Vehicle subsequent clear realizer that involves a state of having been liberated from the innate conception of true existence which is the respectve object of abandonment by the uninterrupted path that induces it
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ theg chen gyi sgom lam bar chad med lam▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ uninterrupted path of a Great Vehicle path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ rang gi ngos skal gyi spang bya bden 'dzin lhan skyes kyi dngos gnyen du gyur pa'i theg chen gyi rjes la mngon rtogs/▫ Def.: a Great Vehicle subsequent clear realizer that serves as the actual antidote to the innate conception of true existence which is its respective object of abandonment
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་▫ theg chen gyi sgom lam bar chad med lam chung ngu'i chung ngu▪ the small of the small of an uninterrupted path of a Great Vehicle path of meditation▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་ངོས་ Tenses: future, present, past, imperative སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོའི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ mtshan nyid/ rang gi ngos skal gyi spang bya bden 'dzin lhan skyes chen po'i chen po'i dngos gnyen du gyur pa'i theg chen gyi sgom lam bar chad med lam/▫ Def.: an uninterrupted path of a Great Vehicle path of meditation that is an actual antidote to the great of the great innate conceptions of true existence which are its respective objects of abandonment Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ས་དང་པོའི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་༢་ས་གཉིས་པོའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ dbye ba/ 1 sa dang po'i sgom lam bar chad med lam/ 2 sa gnyis po'i bar chad med lam/▫ Div.: (1) the uninterrupted path of a path of meditation of the first ground; (2) the uninterrupted path of a path of meditation of the second ground
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་སྒོམ་ལམ་▫ theg chen gyi sgrub pa sgom lam▪ abhinirhārasvabhāvo bhāvanāmārgaḥ▪ Great Vehicle path of meditation of achieving ཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་རང་དབང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་སྤྱན་ལྔ་ལ་འདོམས་པ་▫ theg chen gyi sgrub pa la rang dbang du 'jug pa'i rgyu spyan lnga la 'doms pa▪ guidance concerning the five eyes—causes of engaging in Great Vehicle achieving under one’s own power
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་▫ theg chen gyi nges 'byed cha mthun▪ Great Vehicle concordance with a portion of definite discrimination
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་མངོན་རྟོགས་▫ theg chen gyi mngon rtogs▪
 • རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ Great Vehicle clear realizer
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་▫ theg chen gyi rjes la mngon rtogs▪ Great Vehicle subsequent clear realization
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་ལ་མངོན་རྟོགས་རྟོག་བཅས་▫ theg chen gyi rjes la mngon rtogs rtog bcas▪ Great Vehicle subsequent conceptual clear realization
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སྒོམ་ལམ་▫ theg chen gyi rjes su yi rang sgom lam▪ anumodalakṣaṇo bhāvanāmārgaḥ▪ Great Vehicle path of meditation of admiration ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐར་པར་བགྲོད་པའི་གོ་སྐབས་ཕྱེ་ཤུལ་དུ་གྱུར་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་▫ theg chen gyi thar par bgrod pa'i go skabs phye shul du gyur pa'i byang sems kyi mngon rtogs▪ a Bodhisattva's clear realizer that serves as the passageway opening the opportunity for progressing toward the Great Vehicle liberation
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་▫ theg chen gyi mthong lam▪ GreatVehicle path of seeing
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་▫ theg chen gyi mthong lam rjes thob ye shes▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ exalted wisdom of subsequent attainment of a Great Vehicle path of seeing▫ Definitions: མཚན་ ཉིད། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའི་མཁྱེན་པ་ཡང་ ཡིན་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ theg chen gyi mthong lam rnam grol lam las langs pa'i mkhyen pa yang yin/ rang rgyud ldan gyi gang zag gi rgyud la mngon gyur du 'byung ba'i theg chen gyi bden pa mngon rtogs/▫ Def.: (1) an exalted knower of one who has risen from the path of release of a Great Vehicle path of seeing and (2) a Great Vehicle clear realizer of the truth which manifestly occurs in the continuum of persons who possess it in their continuums
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་▫ theg chen gyi mthong lam rnam grol lam▪ འགྲོལ་བགྲོལད་གྲོལ་གྲོལད་▫ 'grol 'grold grol grold▪ path of release of a Great Vehicle path of seeing▫ Definitions: མཚན་ ཉིད། ཤེས་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་སྤངས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ shes sgrib kun btags spangs pas rab tu phye pa'i theg chen gyi bden pa mngon rtogs/ ▫ Def.: a Great Vehicle clear realizer of truth that is distinguished by [being a state that involves] having abandoned the artificial obstructions to omniscience ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལས་ལངས་པའི་མཁྱེན་ པ་ཡང་ཡིན།་རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས།▫ theg chen gyi mthong lam rnam grol lam las langs pa'i mkhyen pa yang yin/ rang rgyud ldan gyi gang zag gi rgyud la mngon gyur du 'byung ba'i theg chen gyi bden pa mngon rtogs/▪ (1) an exalted knower of one who has risen from the path of release of a Great Vehicle path of seeing and (2) Tenses: future, present, past, imperative a Great Vehicle clear realizer of the truth which manifestly occurs in the continuum of persons who possess it in their continuums
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ theg chen gyi mthong lam bar chad med lam▪ uninterrupted path of a Great Vehicle path of seeing▫ Definitions: མཚན་ཉིད། རང་གི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་བདེན་འཛིན་ ཀུན་བཏགས་ཀྱི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་ ▫ mtshan nyid/ rang gi ngos skal gyi spang bya bden 'dzin kun btags kyi dngos gnyen du gyur pa'i theg chen gyi bden pa mngon rtogs/▫ Def.: a Great Vehicle clear realizer of truth that serves as the actual antidote to the artificial conception of true existence which is its corresponding object of abandonment
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་མངོན་རྟོགས་▫ theg chen gyi don mngon rtogs▪ Great Vehicle clear realization of the meaning
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་▫ theg chen gyi rnal 'byor mngon sum▪ mahāyāna-yogi-pratyakṣa▪ yogic direct perception of a Mahāyānist ཐེག་ཆེན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བགྲོད་པར་བྱེད་པའམ།་དེར་བགྲོད་ ཟིན་པ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཁྱེན་པ།▫ theg chen gyi byang chub tu bgrod par byed pa'am/ der bgrod zin pa gang rung gis bsdus pa'i theg chen gyi mkhyen pa/▪ Great Vehicle exalted knower included either within that which causes progress toward the Great Vehicle enlightenment or within having progressed toward the Great Vehicle enlightenment
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་▫ theg chen gyi sbyor lam▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ Great Vehicle path of preparation
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་▫ theg chen gyi sbyor lam drod▪ Great Vehicle heat path of preparation
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་མི་སློབ་ལམ་▫ theg chen gyi mi slob lam▪ mahāhyāna-aśaikṣa-mārga▪ Great Vehicle path of no more learning▫ Definitions: མཚན་ཉིད། སྒྲིབ་གཉིས་ཟད་པར་སྤངས་པའི་མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་▫ mtshan nyid/ sgrib gnyis zad par spangs pa'i mthar thug gi mkhyen pa/ ▫ Def.: a final exalted knower that involves a state of having completely abandoned the two obstructions Divisions: དབྱེ་བ། ༡་ཇི་ལྟ་པ་མཁྱེན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་༢་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་པ་▫ dbye ba/ 1 ji lta pa mkhyen pa'i rnam mkhyen/ 2 ji snyed pa mkhyen pa'i rnam mkhyen pa/▫ Div.: (1) exalted knowers of all aspects that know the mode; (2) exalted knowers of all aspects that know the varieties; or: (1) mirror-like exalted wisdom; (2) exalted wisdom of sameness; (3) exalted wisdom of individual realization; (4) exalted wisdom o
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་ཚོགས་ལམ་▫ theg chen gyi tshogs lam▪ Great Vehicle path of accumulation; GreatVehicle path of accumulation
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་ངེས་▫ theg chen gyi rigs nges▪ [a person who is] definite in the Great Vehicle lineage
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་ཆེན་▫ theg chen gyi rigs chen▪ ཐེག་ཆེན་རིགས་ཆེན་▫ theg chen rigs chen▪ having the Mahāyāna/Great Vehicle lineage
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་སད་པའི་གང་ཟག་▫ theg chen gyi rigs sad pa'i gang zag▪ a person whose Great Vehicle lineage has been awakened
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་▫ theg chen gyi lam▪ Great Vehicle path▫ Definitions: མཚན་ཉིད། ཐེག་ཆེན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ ཏུ་བགྲོད་པར་བྱེད་པའམ་དེར་བགྲོད་ཟིན་པ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཁྱེན་པ་▫ mtshan nyid/ theg chen gyi byang chub tu bgrod par byed pa'am/ der bgrod zin pa gang rung gis bsdus pa'i theg chen gyi mkhyen pa/▫ Def.: a Great Vehicle exalted knower that is included within either that which causes progress toward the Great Vehicle enlightenment or that which has already progressed to it
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་ཤེས་པའི་ལམ་ཤེས་▫ theg chen gyi lam shes pa'i lam shes▪ knower of paths that know Great Vehicle paths
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་ཤེས་པ་▫ theg chen gyi shes pa▪ Great Vehicle knowledge
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་ས་བཅུ་▫ theg chen gyi sa bcu▪ {PH}ten grounds of the Great Vehicle
 • ཐེག་ཆེན་གྱི་བསམ་པ་རླབས་པོ་ཆེ་▫ theg chen gyi bsam pa rlabs po che▪ greatly powerful attitude of the Tenses: future, present, past, imperative Great Vehicle
 • ཐེག་ཆེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་མགོན་▫ theg chen dge ba'i bshes gnyen gyi mgon▪ Great Vehicle protective virtuous spiritual friend
 • ཐེག་ཆེན་སྒོམ་ལམ་པ་▫ theg chen sgom lam pa▪ one on the Great Vehicle path of meditation
 • ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་▫ theg chen sgrub pa▪ mahāyānapratipattiḥ▪ Great Vehicle achieving ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པ་ལས་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་མི་ངལ་བ་ལ་འདོམས་པ་▫ theg chen sgrub pa las mi ldog pa'i rgyu yongs su mi ngal ba la 'doms pa▪ guidance concerning thorough nonwearying—a cause of nonreversal from Great Vehicle achieving
 • ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་▫ theg chen sgrub pa'i ched du bya ba▪ pratipatterūddeśaḥ▪ object of intent of Great Vehicle achieving
 • ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རང་བཞིན་གནས་རིགས་▫ theg chen sgrub pa'i rten rang bzhin gnas rigs▪ pratipatterādhāraḥ prakṛtisthaṃ gotram▪ naturally abiding lineage—the basis of Great Vehicle achieving
 • ཐེག་ཆེན་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་▫ theg chen sgrub pa'i dmigs pa▪ pratipatterālambanam▪ object of observation of Great Vehicle achieving
 • ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་▫ theg chen mthong lam▪ Great Vehicle path of seeing
 • ཐེག་ཆེན་གདམས་ངག་▫ theg chen gdams ngag▪ Great Vehicle guidance
 • ཐེག་ཆེན་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་གཞི་ཤེས་▫ theg chen 'phags rgyud kyi gzhi shes▪ knower of bases in the continuum of a Great Vehicle Superior
 • ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་▫ theg chen 'phags pa▪ Great Vehicle Superior
 • ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མངོན་རྟོགས་▫ theg chen 'phags pa'i mngon rtogs▪ Great Vehicle Superior’s clear realization
 • ཐེག་ཆེན་སྦྱོར་ལམ་▫ theg chen sbyor lam▪ Great Vehicle path of preparation
 • ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་▫ theg chen tshogs lam▪ Great Vehicle path of accumulation
 • ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་▫ theg chen rigs nges▪ {PH}[a person who is] definite in the Great Vehicle lineage
 • ཐེག་ཆེན་རིགས་ཆེན་▫ theg chen rigs chen▪ ཐེག་ཆེན་གྱི་རིགས་ཆེན་▫ theg chen gyi rigs chen▪ having the Mahāyāna/Great Vehicle lineage
 • ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་▫ theg chen sems bskyed▪
 • བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ mahāyānacittotpāda; bodhicittotpādaḥ▪ Great Vehicle mind-generation; Mahāyāna [altruistic] mind generation; Great Vehicle [altruistic] mind generation ཐེག་ཆེན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་▫ theg chen/ theg pa chen po▪ mahāyāna▪ Great Vehicle
 • ཐེག་མཆོག་གོ་▫ theg mchog go▪ {PH}armor of the supreme vehicle
 • ཐེག་དོ་▫ theg do▪ go(hon.)
 • ཐེག་བསྡུས་▫ theg bsdus▪ བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus▪ mahāyāna-saṃgraha▪ Summary of the Great Vehicle [by Asaṅga; P5549, vol. 112]
 • ཐེག་བསྡུས་▫ theg bsdus▪ བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus▪ mahāyāna-saṃgraha▪ Summary of the Great Vehicle [by Asaṅga; P5549, vol. 112]
 • ཐེག་པ་▫ theg pa▪ {LCh,C,L,MSA,MV}yāna▪ vehicle; path
 • ཐེག་པ་གཅིག་▫ theg pa gcig▪ eka-yāna▪ one vehicle
 • ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་▫ theg pa gcig tu bshad pa▪ {MSA}eka-yāna-deśanā▪ explained as one vehicle
 • ཐེག་པ་གཅིག་པ་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་▫ theg pa gcig pa nyid yongs su tshol ba▪ བཙལ་འཚོལ། འཚེལ་བཙལ་ཚོལྡ་▫ btsal 'tshol/'tshel btsal tshold▪ {MSA}eka-yānatā-paryeṣṭi▪ thoroughly investigate/examine/ research/seek one vehicle
 • ཐེག་པ་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་▫ theg pa gcig la zhugs pa▪
 • ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C}eka-yāna-samārūḍha▪ enter into one vehicle; engage Tenses: future, present, past, imperative in the one vehicle▫ {C}they have mounted on the same vehicle (as I)
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་▫ theg pa chen po▪ {L,MSA,MV} mahāyāna▪ Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་བསྡུས་པ་▫ theg pa chen po kun bsdus pa▪ བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus▪ {MSA}mahāyāna-saṃgraha▪ Summary of the Great Vehicle [by Asaṅga; P5549, vol. 112]
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གྲུབ་པའི་སྐབས་▫ theg pa chen po grub pa'i skabs▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA}mahāyāna-siddhy-adhikāra▪ on the occasion of establishing the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་▫ theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos▪ རྒྱུད་བླ་མ། རྒྱུད་བླ་▫ rgyud bla ma/rgyud bla▪ mahāyānottaratantraśāstra; uttaratantra▪ [Maitreya's] Great Vehicle Treatise on the Sublime Continuum / Treatise on the Later Scriptures of the Great Vehicle [P5525, vol. 108]
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམས་ན་▫ theg pa chen po bsgoms na▪
 • བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}bhāvyamānaṃ mahāyānam (√bhū)▪ when/if cultivating the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་▫ theg pa chen po nyid rnam par dbye ba▪ {MSA}mahāyāna-mahattva-vibhāga▪ distinguishing the greatness of the [Great] Vehicle {T}
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་དམན་པ་ལ་མོས་པ་▫ theg pa chen po dang dman pa la mos pa▪ མོས་མོས་མོས་མོས་▫ mos mos mos mos▪ {MSA}mahāyāna-hīnayānādhimukta ▪ belief/faith/interest/inclined towards/zeal in the Great Vehicle and the Lesser Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པ་▫ theg pa chen po bsdus pa▪
 • བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus▪ {MSA} mahāyāna-saṃgraha▪ Summary of the Great Vehicle [by Asaṅga; P5549, vol. 112]
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྐྱོ་བ་▫ theg pa chen po la skyo ba▪ {MSA}mahāyāna-kheda▪ averse toward the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་▫ theg pa chen po la mos pa▪ མོས་མོས་མོས་མོས་▫ mos mos mos mos▪ {MSA}mahāyāna-dharmādhimukti; {MSA} mahāyānādhimukta▪ belief/faith/interest/inclined towards/zeal in the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་▫ theg pa chen po la yang dag par zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་ ▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ mahāyānasaṃprasthita▪ those engaged in the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ལྡོག་པ་▫ theg pa chen po las ldog pa ▪ ལྡོག་ལྡོག་ལྡོགས་ལྡོགས་▫ ldog ldog ldogs ldogs▪ {MSA} mahāyānād bhedaḥ▪ reversed from the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་མི་གཡོ་བ▫ theg pa chen po las mi g.yo ba▪ {MSA}mahāyānāvikampana▪ not fluctuate from the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བཤད་པའི་ཆོས་▫ theg pa chen po bshad pa'i chos▪ {MSA}mahāyāna-deśanā-dharma▪ doctrines that explain the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་▫ theg pa chen po'i chos▪ {MSA} mahāyāna-dharma▪ Great Vehicle doctrine(s)
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་▫ theg pa chen po'i chos rgya chen po▪ {MSA}vistīrṇa ... mahāyāna-dharma ▪ vast Great Vehicle doctrine(s)
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟེན་ཅན་▫ theg pa chen po'i rten can▪ {MSA}mahāyānādhiṣṭhāna▪ having a basis in the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྟོགས་པ་▫ theg pa chen po'i rtogs pa ▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}mahāyāne 'vabodhaḥ▪ realization of the Great Vehicle; Great Vehicle realization
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་▫ theg pa chen po'i mdo▪ {MSA} mahāyāna-sūtra; {MSA}mahā-yāna-sūtrānta▪ Great Vehicle sūtra(s)
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་▫ theg pa chen po'i mdo sde'i rgyan▪ {MSA}mahāyāna-sūtrālaṃkāra▪ [Maitreya's] Ornament for the Great Vehicle Sūtras [P5521, Vol. 108] ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཟབ་མོ་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་དོན་རྟོགས་ Tenses: future, present, past, imperative
 • པ་▫ theg pa chen po'i mdo zab mo dgongs pa can gyi don rtogs pa▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA}gambhīra-mahāyāna-sūtrābhiprāyikārtha-vibodha▪ realize the meaning that has [Buddha's] thought with respect to the profound Great Vehicle sūtra(s)
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་བསྡུས་པ་▫ theg pa chen po'i mdo shin tu rgyas pa bsdus pa▪ བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus▪ {MSA}vaipulya-saṃgraha ... mahāyāna-sūtrānta▪ compendium of the very extensive Great Vehicle sūtras
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་སེམས་ཅན་▫ theg pa chen pos 'gro ba'i sems can▪ {MSA}mahāyāna-gāmi-sattva▪ being who goes by way of the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་▫ theg pa chen pos nges par 'byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}mahāyānena niryāti▪ definite emergence by way of the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ལ་རབ་ཏུ་སླུ་བ་▫ theg pa chen pos nges par 'byung ba la rab tu slu ba▪ {MSA}mahāyāna-niryāṇa-vipravādana▪ deceived in terms of definite emergence by way of the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་ཆེན་པོས་བསྡུས་པའི་ཐོས་པ་▫ theg pa chen pos bsdus pa'i thos pa▪ བསྡུ་སྡུད་བསྡུས་སྡུས་▫ bsdu sdud bsdus sdus▪ {MSA}mahāyāna-saṃgṛhīta ... śruta▪ hearing that is included within the Great Vehicle
 • ཐེག་པ་མཆོག་▫ theg pa mchog▪ {MSA}agra-yāna; {MSA}agra ... yāna▪ highest vehicle
 • ཐེག་པ་གཉིས་▫ theg pa gnyis▪ {MSA}yāna-dvaya▪ two vehicles
 • ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་▫ theg pa thams cad ston pa▪ {MSA}sarva-yānāpadeṣṭṛ▪ teacher of all vehicles
 • ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་▫ theg pa thams cad la yang dag par zhugs pa ▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ sarvayānasaṃprasthita▪ those engaged in all vehicles
 • ཐེག་པ་མཐུན་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་▫ theg pa mthun pa la yang dag par zhugs pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C}sama-yāna-saṃprasthita ▪ enter into a concordant vehicle; engage in a concordant vehicle;7 {T} enter correctly into a concordant vehicle▫ {C}set out in the same vehicle
 • ཐེག་པ་དང་མཐུན་པ་▫ theg pa dang mthun pa▪ {MSA} yānānulomana▪ concordant vehicle; concordant with the vehicle
 • ཐེག་པ་གདགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་▫ theg pa gdags pa rnam par gzhag pa▪ {MSA}yāna-prajñapti-vyavasthāna▪ remain in an imputed vehicle
 • ཐེག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་▫ theg pa rnam pa gsum▪ {MSA} tri-vidhaṃ yānaṃ▪ three aspects of the vehicle; three types of vehicle
 • ཐེག་པ་བག་ཡོད་▫ theg pa bag yod▪ {MSA} yānāpramatta▪ conscientiousness with respect to the vehicle
 • ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པ་▫ theg pa bla na med pa▪ {MSA} anuttara-yāna; {MV}yānānuttarya▪ unsurpassed vehicle; highest vehicle
 • ཐེག་པ་མི་འཁྲུགས་▫ theg pa mi 'khrugs▪ འཁྲུག་འཁྲུག་འཁྲུགས་འཁྲུགས་▫ 'khrug 'khrug 'khrugs 'khrugs ▪ {MSA}yānāvikārya▪ undisturbed vehicle; undisturbed with respect to the vehicle
 • ཐེག་པ་དམན་པ་▫ theg pa dman pa▪ {L,MSA,MV} hīnayāna; {MSA}nihīna-yāna▪ Lesser Vehicle; Inferior Vehicle▫ Small Vehicle
 • ཐེག་པ་དམན་པས་འགྲོ་བ་▫ theg pa dman pas 'gro ba▪ {MSA}hīnayānena yānaḥ; {MSA}hīnayāna-gamana ▪ go by way of the Lesser Vehicle
 • ཐེག་པ་གཞན་▫ theg pa gzhan▪ {MSA}anya-yāna▪ other vehicle
 • ཐེག་པ་རང་ལམ་▫ theg pa rang lam▪ {PH}the vehicle which is its own path
 • ཐེག་པ་རང་ལམ་གྱི་བྱ་བ་▫ theg pa rang lam gyi bya ba ▪ {PH}the activities of one's own path; [that is to say;] vehicle Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐེག་པ་རང་ལམ་གྱི་མི་སློབ་ལམ་▫ theg pa rang lam gyi mi slob lam▪ {PH}the path of no more learning of the vehicle which is own its path
 • ཐེག་པ་ལ་མཁས་པ་▫ theg pa la mkhas pa▪ {MV}yāna-kauśalya▪ wise with respect to the vehicle
 • ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ཡུན་རིང་པོར་མ་ལོན་པ▫ theg pa la zhugs nas yun ring por ma lon pa▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C}acira-yāna-samprasthita▪ one who has not taken up engaging in the vehicle for a long time▫ {C}one who has but recently set out in the vehicle
 • ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པ་▫ theg pa la gsar du zhugs pa ▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C} prathama-yāna-saṃprasthita▪ newly entered into the vehicle; newly engaged in the vehicle▫ {C} one who has just set out in the vehicle
 • ཐེག་པ་གསུམ་▫ theg pa gsum▪ {L,MSA}triyāna; {MSA,MV}yāna-traya▪ three vehicles▫ Divisions: ཐེག་དམན་རང་རྒྱལ་གྱི་ཐེག་པ་ཐེག་ཆེན་▫ theg dman/ rang rgyal gyi theg pa/ theg chen/▫ Div.: (1) Hearer Vehicle (śrāvaka-yāna); (2) Solitary Realizer Vehicle (pratyekabuddha-yāna); and (3) Bodhisattva Vehicle (bodhisattva-yāna) ཐེག་པ་གསུམ་གང་རུང་གི་འཕགས་ལམ་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ ▫ theg pa gsum gang rung gi 'phags lam ma thob pa'i gang zag▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ person who has not attained the superior's of any among the three vehicles [i.e., the Hearer Vehicle, Solitary Realizer Vehicle, or the Bodhisattva Vehicle]
 • ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ལ་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ theg pa gsum char la tshul bzhin yid la byed pa▪ {MSA} triṣv api yāneṣu yoniśo-manasikāraḥ▪ mental engagement in accordance with the three vehicles
 • ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རྣམ་པར་དགོད་པ་▫ theg pa gsum la rnam par dgod pa▪ དགོད་འགོད་བཀོད་འགོད་▫ dgod 'god bkod 'god▪ {C}yāna-traya-avasthāna▪ set/establish in the three vehicles▫ {C}establishment in the triple vehicle ཐེག་པའི་སྒོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་གསུང་རབ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ བསླབ་པ་གསུམ་ལེགས་པར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་▫ theg pa'i sgo kun las btus pa gsung rab rin po che'i mdzod bslab pa gsum legs par ston pa'i bstan bcos shes bya kun khyab▪ {GD:843} Gong-drul-lo-drö-ta-yay's (kong sprul blo gros mtha yas) The Encyclopedia, a Treatise Compiled from all Vehicles Excellently Teaching the Triple Training, the Treasury of the Scriptures. New Delhi: Śata-piṭaka series LXXX (1970).
 • ཐེག་པའི་དོན་མཐོང་བ་▫ theg pa'i don mthong ba▪ {MSA} dṛṣṭārtha-yāna▪ see the meaning of the vehicle
 • ཐེག་པའི་དོན་མ་མཐོང་བ་▫ theg pa'i don ma mthong ba▪ {MSA}adṛṣṭārtha-yāna▪ not see the meaning of the vehicle
 • ཐེག་བླ་ན་མེད་པ་▫ theg bla na med pa▪ {MSA} yānānuttarya▪ unsurpassed vehicle; highest vehicle
 • ཐེག་དམན་▫ theg dman▪ hīnayāna▪ Lesser Vehicle; Hīnayāna; Inferior Vehicle
 • ཐེག་དམན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་▫ theg dman gyi sbyor lam▪ path of preparation of the Lesser Vehicle
 • ཐེག་དམན་པ་▫ theg dman pa▪ hīnayāna▪ Lesser Vehicle
 • ཐེག་དམན་འཕགས་རྒྱུད་▫ theg dman 'phags rgyud▪ continuum of a Lesser Vehicle Superior
 • ཐེག་དམན་ཡིད་བྱེད་▫ theg dman yid byed▪ {PH}mental engagement of someone on the Lesser Vehicle [path]
 • ཐེག་དམན་རིགས་ངེས་▫ theg dman rigs nges▪ {PH}[a person who is] definite in the Lesser Vehicle lineage
 • ཐེབས་▫ thebs▪ ཐེབ། འཐེབ། ཐེབས། འཐེབས།▫ theb/ 'theb/ thebs/ 'thebs/▪ a session or a time; plant; establish ▫ ལྷ་དྲན་ཐེབས་གཅིག་▫ lha dran thebs gcig▫ one session of being mindful of the deity{TGP}▫ སྐྱེད་ཐེབས་རེས་ཆོག་གོ་▫ skyed thebs res chog go▫ one time of generation is sufficient for each day{TGP}
 • ཐེམ་པ་ཚང་བ་▫ them pa tshang ba▪ {C}anyūna▪ {C}no less than Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐེར་མ་▫ ther ma▪ {PH}wool; serge-cloth▫ ས་སྐྱ་པ་རྣམས་ད་དུང་ཡང་ཐེར་མ་སྨྱུག་པོའི་ཆོས་གོས་ཤ་སྟག་གྱོན།▫ sa skya pa rnams da dung yang ther ma smyug po'i chos gos sha stag gyon;▫ Sakyapas still also only wear an outer robe of brown wool.▫ {GCC} p.14
 • ཐེར་ཟུག་▫ ther zug▪ {C}dhruva; {L}śāśvata▪ everlasting▫ eternalist views; C}eternal; stable; steadfastགཞན་སྟོང་རྟག་བརྟན་གཡུང་དྲུང་ཐེར་ཟུག་▫ gzhan stong rtag brtan g.yung drung ther zug▫ emptiness of the other—permanent, stable, eternal, everlasting
 • ཐེར་ཟུག་གི་དུས་▫ ther zug gi dus▪ {L}śāśvata-kāla▪ forever{S 33}7; everlasting time
 • ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་▫ ther zug ther zug▪ {L}śāśvata▪ forever; eternal
 • ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གི་དུས་▫ ther zug ther zug gi dus▪ {L} śāśvata-kāla; {NH} dhruvaṃ dhruva-kālaṃ; {L} śāśvatakālaṃ▪ everlasting everlasting time
 • ཐེར་ཟུག་དུས་▫ ther zug dus▪ {L}śāśvata-kāla▪ forever
 • ཐེར་ཟུག་པ་▫ ther zug pa▪ śāśvata▪ forever; eternal
 • ཐོ་ཐོར་ཚུགས་▫ tho thor tshugs▪ curling individually
 • ཐོ་བ་▫ tho ba▪ hammer
 • ཐོ་འཚམ་པ་▫ tho 'tsham pa▪ {L}viheṭhanā▪ attempt to hurt; intent upon hurting
 • ཐོ་འཚམ་པའི་བསམ་པས་▫ tho 'tsham pa'i bsam pas▪ {C} viheṭhanā-abhiprāya; {L}viheṭhanā▪ {C}intent on hurting; attempts to hurt
 • ཐོ་རངས་▫ tho rangs▪ dawn
 • ཐོ་རངས་དེ་ཉིད་ལ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་ནས་▫ tho rangs de nyid la don gyi 'od gsal mngon du byas nas ▪ having manifested the clear light during that very dawn ...{TGP 60}
 • ཐོག་▫ thog▪ {PH}lightning▫ ཐོག་ནི་གློག་གོ།▫ Lightening [means] electricity.▫ Toh. 1793; comm. §XIV.21
 • ཐོག་ཁ་▫ thog kha▪ upstairs
 • ཐོག་ཏུ་▫ thog tu▪ {PH}at the head of
 • ཐོག་ཏུ་བབ་པ་▫ thog tu bab pa▪ descent
 • ཐོག་ཏུ་བབས་▫ thog tu babs▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ [top-on-fall]; descend on oneself; befall one; befall oneself
 • ཐོག་ཏུ་བོབས་▫ thog tu bobs▪ befall one; befall oneself
 • ཐོག་ཏུ་འབབ་▫ thog tu 'bab▪ འབབ་འབབས་བབ་བབས་▫ 'bab 'babs bab babs▪ descend on oneself; befall one; befall oneself
 • ཐོག་ཐོག་▫ thog thog▪ {PH}all about▫ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ མཚན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་མིང་ལ་སོགས་པ་སྐད་དཀའ་བ་རྣམས་ཐོག་ཐོག་བཤད་པ་▫ [It is] an explanation all about the difficult expressions for epithets of the Buddha, words for [a Buddha's] qualities, and so forth.▫ {Toh. 4347}
 • ཐོག་མཐའ་▫ thog mtha'▪ {PH}beginning and end
 • ཐོག་མཐའ་གཉིས་▫ thog mtha' gnyis▪ beginning and end
 • ཐོག་མཐའ་བར་▫ thog mtha' bar▪ {PH}the beginning; middle; and end
 • ཐོག་བབས་པ་▫ thog babs pa▪ {PH}thunderbolt; flash of lightening
 • ཐོག་མ་▫ thog ma▪ {LCh,MV,MSA}ādi; {C}ādita; {MV} ādya; {MV}dang tha ma med pa = anavarāgra▪ beginning; initial▫ {C}from the beginning
 • ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་▫ thog ma dang tha ma med pa▪ {C}anavarāgra▪ {C}without beginning and end
 • ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་▫ thog ma dang tha ma med pa stong pa nyid▪ {C}anādyagra-śūnyatā▪ {C}emptiness without beginning or end
 • ཐོག་མ་དང་བར་དང་ཐ་མར་དགེ་བ་▫ thog ma dang bar dang tha mar dge ba▪ {MSA}ādi-madhya-paryavasāna-kalyāṇa▪ virtue at the beginning, middle, and end
 • ཐོག་མ་མེད་པ་▫ thog ma med pa▪ {C}anavarāgra; {MSA}anādi▪ [beginning-not-exist]; beginningless ▫ {C}without beginning and end
 • ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་▫ thog ma med pa nas▪ from beginningless time Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་▫ thog ma med pa'i dus nas▪ {PH}since beginningless time
 • ཐོག་མ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་▫ thog ma sems bskyed nas ▪ བསྐྱེད་སྐྱེད་བསྐྱེད་སྐྱེད་▫ bskyed skyed bskyed skyed▪ {C} prathama-cittotpādam upādāya▪ initial mind generation▫ {C}from where they began with the production of the thought of enlightenment; beginning with the first thought of enlightenment; on account of the (production of the) first thought of enlightenment; from the (production of the) first thought of enlightenm
 • ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་▫ thog ma'i sangs rgyas▪ {MSA}ādi-buddha▪ Initial Buddha; First Buddha
 • ཐོག་མར་▫ thog mar▪ {C}ādi; {C}śiras▪ initially; at the beginning▫ {C}head; front (of a battle); et cetera; beginning; from the beginning; first (of a list)
 • ཐོག་མར་གལ་ཆེ་བའི་སྙིང་རྗེ་▫ thog mar gal che ba'i snying rje▪ compassion which is important at the beginning
 • ཐོག་མར་བློ་སྦྱོང་དགོས་པའི་བསམ་པ་▫ thog mar blo sbyong dgos pa'i bsam pa▪ སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་▫ sbyang sbyong sbyangs sbyongs▪ thought in which it is necessary initially to train the mind
 • ཐོག་མར་མེད་▫ thog mar med▪ {PH}beginningless [time]
 • ཐོག་མེད་▫ thog med▪ asaṅga▪ non-obstructed; unobstructed; Asaṅga [p.n. of one of the founders of the Yogācāra or Mind-Only (sems tsam, cittamātra) School]
 • ཐོག་མེད་དུས་ནས་▫ thog med dus nas▪ {PH}from beginningless time
 • ཐོགས་▫ thogs▪ {LCh}pratigha; {MSA}vyāhata▪ (1) obstacle; obstructiveness (2) hold up with the hand; bear aloft
 • ཐོགས་བཅས་▫ thogs bcas▪ {PH}obstruction▫ ཐོགས་བཅས་རགས་པ་▫ coarse obstructions▫ {YJD}
 • ཐོགས་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་མེད་▫ thogs bcas kyi gzugs med ▪ absence of obstructive form
 • ཐོགས་པ་▫ thogs pa▪ {LCh}pratigha; {MSA}pratighāta; {C}pragrahaṇa (e.g.: dharmolka-pragrahaṇa); {C}sajjati (=abhiniveśate); dhara▪ (1) obstacle; obstructiveness (2) held up with the hand; borne aloft; holding; contact; bump; resistance▫ {C} the carrying of; get stuck
 • ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་▫ thogs pa dang bcas pa▪ {C} sapratīgha▪ together with obstacles; with obstacles▫ {C}reacting
 • ཐོགས་པ་མ་མཆིས་པ་▫ thogs pa ma mchis pa▪ {C} apratihata▪ without obstacles; unobstructed▫ {C}free from aversion; non-obstruction; not hostile
 • ཐོགས་པ་མི་མངའ་▫ thogs pa mi mnga'▪ མངའ་མངའ་མངའ་མངའ་▫ mnga' mnga' mnga' mnga'▪ {MSA} apratihata; {MSA}avyāghāta; {MSA}avyāhata▪ without obstacles; unobstructed
 • ཐོགས་པ་མེད་▫ thogs pa med▪ {C}avighātī; {C} avyāghāta▪ unimpeded; without obstacles; unobstructed▫ {C}nowhere obstructed
 • ཐོགས་པ་མེད་པ་▫ thogs pa med pa▪ {C}apratigha; {L}apratighā; {L}apratighāti; {MSA}avyāghāta; {MSA}avyāhata; {C}nigṛhṇāti (=mandatām āpādayati)▪ non-obstructed; without obstacles; unobstructed▫ {C}non-reacting; non-resisting; hold back; keep in check; suppress; {GD:701} not limited by material obstacles
 • ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་▫ thogs pa med pa'i ye shes ▪ {C}apratihata-jñāna▪ unobstructed exalted wisdom▫ {C}unobstructed cognition
 • ཐོགས་པ་མེད་པའི་སེམས་▫ thogs pa med pa'i sems▪ {C} nigṛhṇāti▪ unobstructed mind▫ {C}non-reacting; non-resisting; hold back; keep in check; suppress
 • ཐོགས་པ་མེད་པར་▫ thogs pa med par▪ {C}kṣuṇṇa (=akṣūṇa)▪ unobstructedly▫ {C}not faulty
 • ཐོགས་པའི་སྒྲིབ་པ་▫ thogs pa'i sgrib pa▪ {MSA} pratighātāvaraṇa▪ obstruction of impededness; obstructive afflictions
 • ཐོགས་པར་འགྱུར་བ་▫ thogs par 'gyur ba▪ {MSA} pratihanyate▪ become obstructed Tenses: future, present, past, imperative
 • ཐོགས་པར་བྱེད་པ་▫ thogs par byed pa▪ {C}rūpayati▪ obstruct▫ {C}molest
 • ཐོགས་མ་མཆིས་པ་▫ thogs ma mchis pa▪ {C}apratihata▪ unobstructed▫ {C}free from aversion
 • ཐོགས་མ་མེད་▫ thogs ma med▪ {C}apratihata▪ unobstructed▫ {C}free from aversion
 • ཐོགས་མེད་▫ thogs med▪ {C}asaṅga▪ non-obstructed; unobstructed; Asaṅga [p.n. of one of the main founders of the Yogācāra or Cittamātra (sems tsam, Mind-Only) School]▫ {PH}unobstructed▫ {C}unattached; unhindered
 • ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་▫ thogs med sku mched▪ Asaṅga and his brother [Vasubandhu]
 • ཐོགས་མེད་པ་▫ thogs med pa▪ {MSA}avyāghāta; {MSA} avyāhata▪ non-obstructed; unobstructed
 • ཐོགས་རེག་གཅིག་པོ་བཀག་ཙམ་གྱི་མེད་དགག་▫ thogs reg gcig po bkag tsam gyi med dgag▪ a non-affirming negative which is the mere negation of obstructive contact
 • ཐོད་▫ thod▪ {PH}turban; crown; head-ornament
 • ཐོད་རྒལ་▫ thod rgal▪ བརྒལ་རྒལ་བརྒལད་རྒོལད་▫ brgal rgal brgald rgold▪ [skull-cross over]; leapover; leap-over
 • ཐོད་རྒྱལ་▫ thod rgyal▪ {LCh}vyatikrāntaka▪ leap over
 • ཐོད་རྒྱལ་གྱི་སྙོམས་འཇུག་▫ thod rgyal gyi snyoms 'jug▪ vyutkrāntakasamāpatti▪ leapover absorptions
 • ཐོད་རྒྱལ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་▫ thod rgyal gyi ting nge 'dzin▪
 • གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {C} avaskandhaka-samādhi▪ meditative stabilization of leap-over▫ {C}the concentration which represents the crowning assault
 • ཐོད་རྒྱལ་དུ་▫ thod rgyal du▪ {C}avaskandha▪ leap-over ▫ {C}crowning assault
 • ཐོད་པ་▫ thod pa▪ {LCh}kapāla▪ skull
 • ཐོན་▫ thon▪ འཐོན། འཐོནད། ཐོན། ཐོནད།▫ 'thon/ 'thond/ thon/ thond/▪ to develop; produce; come out; depart▫ བཅོས་མིན་གྱི་མྱོང་བ་ཐོན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་▫ bcos min gyi myong ba thon pa nas bzung ste▫ ranging from the point at which non-artificial experience is developed{TGP 16}
 • ཐོན་པ་▫ thon pa▪ develop; produce; come out; depart
 • ཐོན་མི་▫ thon mi▪ {PH}Thon-mi [Saṃbhota]
 • ཐོབ་▫ thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {LCh,C}prāpta; {LCh,MV}prāpti; {C}prāpuṇanāya; {C}prāpnoti; {C}anuprāpuṇāti; {MV}anuprāpta(vat); {MSA}prāpnuvanti; {MSA,C} lābhin; {C}labdha; {C}labhate; {C}pratilabhate; {MV}(√kṛ): karoti; {MSA}yang dag thob = sametya ▪ attain; obtain; get▫ {C}to reach; attained (to); reached; acquisition; gain; receive; apprehend; recipient; shall have; one who gains; arrive at; taken (hold of); obtained; gained; kept; seized uponཉེར་ཐོབ་▫ nyer thob▫ near attainment▫ མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་སྒོམ་པ་▫ ma thob pa 'thob pa'i phyir du sgom pa ▫ meditation for the sake of attaining that which one has not yet attained
 • ཐོབ་དཀའ་▫ thob dka'▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}kṛcchrāvāpya▪ difficult to obtain
 • ཐོབ་གྱུར་▫ thob gyur▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpta▪ {C} attained (to); reached
 • ཐོབ་གྱུར་ནས་▫ thob gyur nas▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpnoti▪ having attained; having obtained
 • ཐོབ་འགྱུར་▫ thob 'gyur▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpnoti; {C} adhigamyasi▪ will attain; will obtain▫ {C}you will attain to
 • ཐོབ་ཅིང་▫ thob cing▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}avāpya; {C}āgamu ▪ having obtained; attaining▫ {C}comes
 • ཐོབ་ཉམས་པ་▫ thob nyams pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}prāpta ... vihīna ▪ obtain little; little attainment; attain the small
 • ཐོབ་ནས་▫ thob nas▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob Tenses: future, present, past, imperative 'thob thob 'thobs▪ {C}labdhā▪ having gained/ obtained/attained▫ {C}having found/gained; having obtained
 • ཐོབ་པ་▫ thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {LCh,C,MSA,MV}prāpti; {C} prāptatva; {MSA}paryāpta; {L,MV}lābha; {MSA} labdha; {C}pratilabdha; {C}pratilabdhi; {C} pratilabhate; {C,MV,MSA}pratilambha; {C} pratilambhitā; {C}labhi (=labhate); {MSA} upagata; {MSA}etya; {C}śruta; {GD:674}prāpana ▪ acquisition; attainment; to attain; obtainer ▫ {C}has acquired; got back again; will receive; acquires; find; receives; gains; regains; acquisition; acquire; acquiring; to win; will win; gets; attain; get; gain; heard; learning; listening; {GD:674} obtain
 • ཐོབ་པ་ཉིད་▫ thob pa nyid▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་ ▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}prāptitā▪ attainment; obtainment
 • ཐོབ་པ་ཉིད་དུ་ནུས་པ་▫ thob pa nyid du nus pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA} śakya-prāptitā▪ able to attain
 • ཐོབ་པ་དོན་དམ་▫ thob pa don dam▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ attainment-ultimate [i.e. nirvāṇa]; ultimate attainment
 • ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པའི་སྒོམ་པ་▫ thob pa mi nyams pa'i sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ meditation for the sake of the non-degeneration of what has been attained
 • ཐོབ་པ་མེད་པ་▫ thob pa med pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་ ▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}aprāptitva▪ non-attainment; not obtaining▫ {C}indifference to any kind of personal attainment
 • ཐོབ་པ་ཡི་▫ thob pa yi▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpuṇāyā▪ {C} for the attainment
 • ཐོབ་པ་ལ་སྒྲིབ་པ་▫ thob pa la sgrib pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}prāpty-āvaraṇa▪ obstruction to attainment
 • ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་▫ thob pa'i khyad par▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA} prāpti-viśeṣa▪ attribute of attainment
 • ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་▫ thob pa'i phan yon▪ benefit attained
 • ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ་▫ thob pa'i phyir ro▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāptatva▪ for the sake of attaining
 • ཐོབ་པའི་ལམ་▫ thob pa'i lam▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་ ▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}pratilabdha-mārga▪ path of attainment
 • ཐོབ་པར་བགྱིད་པ་▫ thob par bgyid pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}āvāhaka (=utpādako); {C}āhāraka▪ obtain; attain▫ {C} bring about; nourisher; which nourishes
 • ཐོབ་པར་འགྱུར་▫ thob par 'gyur▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpnoti; {C}anuprāpuṇeyā; {C}bhavate; {C}labhate; {L} adhigacchati; {C}āsādayati; {C}pratilabhate; {C} āmukhī-bhavati▪ obtain; will obtain; attain; will attain▫ {C}becomes; gets; acquires; gains; attains; arrive at; reach; would reach; finds; finds; keeps present in his mind; comes face to face with
 • ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེ་▫ thob par 'gyur zhe▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpaṇeyā ▪ {C}have an inclination to reach
 • ཐོབ་པར་ངེས་པའི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་▫ thob par nges pa'i rnam pa bsgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}prāpti-niścayākāra-bhāvana▪ cultivate the aspect of definite attainment
 • ཐོབ་པར་འདོད་པ་▫ thob par 'dod pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}prāptu-kāma▪ desire to obtain
 • ཐོབ་པར་བྱ་▫ thob par bya▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA,MV}prāptavya; {MSA}prāpya; {MV}prāpti▪ object of attainment
 • ཐོབ་པར་བྱ་ཕྱིར་▫ thob par bya phyir▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C} anuprāptavanti▪ attain; obtain▫ {C}arrive at; Tenses: future, present, past, imperative reach
 • ཐོབ་པར་བྱ་བ་▫ thob par bya ba▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA} prāpya; {N}prāpaṇīya; {MV}prāpti; {C}prāpitavyo; {MSA,MV}prāptavya; {N}pratilambha▪ object of attainment{N}▫ should be attained
 • ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དོན་དམ་པ་▫ thob par bya ba'i don dam pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}prāpti-paramārtha▪ ultimate that is the object of attainment
 • ཐོབ་པར་བྱའོ་▫ thob par bya'o▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་ ▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}adhyālambate ▪ you should obtain/attain; one should obtain/ attain▫ {C}uphold; look for support in; catch hold of; hangs on to; seek for rebirth (in/on); base rebirth (in/on)
 • ཐོབ་པར་བྱས་པ་▫ thob par byas pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpita▪ {C}made to attain
 • ཐོབ་པར་བྱེད་པ་▫ thob par byed pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}āharati; {C}āhārika; {MSA}prāpaṇa; {MSA}lambhayati (e.g.: śaityaṃ-lambhayati)▪ give; cause to obtain ▫ brings (about); nourisher; nurse; nourishes; that which feeds
 • ཐོབ་བྱ་▫ thob bya▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}adhigama; {MV}āpti; {MSA}gamana▪ object of attainment▫ {GD:385} obtain
 • ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་▫ thob bya mthar thug▪ final object of attainment
 • ཐོབ་བྱེད་▫ thob byed▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}prāpnoti (=prāpuṇāti = prāpuṇoti = prāpuṇanti = prāpsyati = prāpsyate = prāpuṇetum = prāpuṇitva)▪ attain; obtain▫ {C}gains; attains
 • ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་▫ thob ma thag tu▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C} saha-pratilambhāt; {C}saha-pratilambham▪ immediately/right/just after attaining▫ {C}as soon as it has been acquired
 • ཐོབ་ཟིན་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་སྒོམ་པ་▫ thob zin gong 'phel du 'gro ba'i phyir sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ meditation for the sake of increasing what has already been attained
 • ཐོལ་▫ thol▪ འཐོལ། འཐོལད། ཐོལ། ཐོལད་▫ 'thol/ 'thold/ thol/ thold/▪ all at once (?)
 • ཐོས་▫ thos▪ {C}śṛṇoti; {MSA}śruta; {L}śravana; {MV}śru-; {MSA}vidita▪ hear; Hearer; hearing; learned (as in mang thos); listen▫ {C}learn
 • ཐོས་འགྱུར་གྱི་ཆོས་▫ thos 'gyur gyi chos▪ doctrine heard
 • ཐོས་སྒྲོགས་▫ thos sgrogs▪ Hearer Proclaimer
 • ཐོས་སྟོབས་▫ thos stobs▪ {MSA}śruta-bala▪ power of hearing
 • ཐོས་པ་▫ thos pa▪ {LCh,L,MSA}śravaṇa; {C}śravaḥ; {C,MSA,MV}śruta; {MSA}śrava; {MSA}śrutatva; {MSA}śruti; {MSA}śrutya; {MSA}saṃśrava▪ hearing; hear▫ {C}understand; to hear; heard; learning; listening
 • ཐོས་པ་ཉུང་ངུ་▫ thos pa nyung ngu▪ {MSA}alpa-śruta▪ little hearing; hear little
 • ཐོས་པ་ཉུང་བ་▫ thos pa nyung ba▪ {MSA)alpa-śrutatva▪ little hearing; hear little
 • ཐོས་པ་མཉམ་མེད་ལས་བྱུང་▫ thos pa mnyam med las byung▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}asamaśravodbhava▪ arisen from unequal hearing ? {T}
 • ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་▫ thos pa dang mi ldan pa▪ {C} aśrutvā▪ without hearing▫ {C}untutored; one who has learned nothing ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་གསུམ་▫ thos pa dang bsam pa dang bsgom pa las byung ba'i shes pa gsum▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}tri ... jñāna ... śruta-cintā-bhāvanā-maya▪ three cognitions arisen from hearing, thinking, and meditating
 • ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམས་པ་▫ thos pa dang bsam Tenses: future, present, past, imperative pa dang bsgoms pa▪ {MSA}śruta-cintā-bhāvanā▪ hearing, thinking, and meditating
 • ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམས་པ་▫ thos pa dang bsam pa dang bsgoms pa▪ {MSA}śruta-cintita-bhāvita▪ hearing, thinking, and meditating
 • ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་▫ thos pa dang bsam pa las byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}śruta-cintā-maya▪ arisen from hearing and thinking
 • ཐོས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་▫ thos pa dpag tu med▪ {MSA}śruta ... aprameya▪ immeasurable hearing
 • ཐོས་པ་བྱུང་བར་བྱེད་པ་▫ thos pa byung bar byed pa ▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}śrutaṃ vyutpādayanti (vy-ut √pad)▪ cause hearing to occur {T}
 • ཐོས་པ་མང་བ་▫ thos pa mang ba▪ {MSA}bahu-śrutatva▪ much hearing
 • ཐོས་པ་ཙམ་▫ thos pa tsam▪ {MSA}śruta-mātra(ka)▪ mere hearing
 • ཐོས་པ་འཛིན་པ་▫ thos pa 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ grasp what is heard{S}
 • ཐོས་པ་ལ་གོམས་པ་▫ thos pa la goms pa▪ {MSA} śrutābhyāsa▪ meditate on what is heard; cultivate hearing
 • ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་▫ thos pa las byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {L}śruta-mayī; {MSA}śruta-maya▪ arisen from hearing▫ practice what is heard ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་ཡིན་པ་▫ thos pa las byung ba'i shes pa phun sum tshogs pa'i rten yin pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA}saṃpanna-śruta-maya-jñānāśrayatva▪ is based on the collection of consciousness that is arisen from hearing
 • ཐོས་པའི་ཆོས་▫ thos pa'i chos▪ {MSA}śruta-dharma; {MSA}śruta ... dharma▪ doctrines that are heard
 • ཐོས་པའི་དོན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པ་▫ thos pa'i don sgra ji bzhin ma yin pa▪ {MV}ayathāruta-śrutārtha▪ {PH}non-literal meaning of what is heard
 • ཐོས་པའི་དོན་སྒྲ་ཇི་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་▫ thos pa'i don sgra ji bzhin ma yin par khong du chud pa ▪ {MV}ayathāruta-śrutārthāvabodha▪ understand what is the non-literal meaning of what is heard
 • ཐོས་པའི་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ་▫ thos pa'i lam du 'gyur ro▪
 • འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C} śravaṇa-patham adhigacchati▪ {C}reaches the ear
 • ཐོས་པར་འགྱུར་བ་▫ thos par 'gyur ba▪ {C}śravaṇāya-(adhi)gacchati▪ hear▫ {C}reach the hearing
 • ཐོས་པས་ཉུང་བ་▫ thos pas nyung ba▪ {MV}alpa-śrutatva ▪ little hearing
 • ཐོས་པས་མི་ངོམས་▫ thos pas mi ngoms▪ non-satiation with hearing
 • ཐོས་བྱུང་▫ thos byung▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ śrutamayī▪ arisen from hearing
 • ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་▫ thos ma thag tu▪ {C}saha-śravaṇena; {C}saha-śravaṇa-mātreṇa▪ immediately/right/just after hearing▫ {C}when they merely heard
 • ཐོས་མང་▫ thos mang▪ {MSA}bahu-śruta▪ much hearing; hear much
 • ཐོས་ལ་བརྟེན་ནས་▫ thos la brten nas▪ {MSA}śrutaṃ niśritya▪ in dependence upon hearing
 • ཐོས་ལ་སོགས་པ་▫ thos la sogs pa▪ {MSA}śrutādi▪ hearing and so forth
 • ཐོས་བསམ་གྱིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་▫ thos bsam gyis bzhag pa'i bag chags las byung ba▪ predispositions established by hearing and thinking; predispositions desposited by hearing and thinking
 • མཐའ་▫ mtha'▪ {LCh,C,MSA,MV}anta; {C}paryanta; {C}koṭi; {C}niṣṭhā (e.g.: niṣṭhāṃ gacchati); {C}tīra ▪ extreme; limit; end; alternative; possibility{N}▫ {C}extremes; beginning; point; boundary; ultimate; final; final conclusion; shore; edge; around
 • མཐའ་ཀླས་▫ mtha' klas▪ {C}paryanta▪ {C}limitless
 • མཐའ་ཀླས་པ་▫ mtha' klas pa▪ {MSA}paryanta▪ Tenses: future, present, past, imperative limitless
 • མཐའ་སྐོར་▫ mtha' skor▪ [end-round]; all round
 • མཐའ་འཁོབ་▫ mtha' 'khob▪ {C}pratyanta▪ {PH}border country; barbarian land▫ {C}outlying districtརྗེ་ བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དགེ་སློང་གི་ཚུལ་དུ་བསམ་བཞིན་དུ་མཐའ་འཁོབ་དུ་སྐུ་སྐྱེ་བཞེས་པར་འདུག▫ rje btsun 'jam pa'i dbyangs dge slong gi tshul du bsam bzhin du mtha' 'khob du sku skye bzhes par 'dug,▫ The venerable Mañjuśrī will incarnate in a border land in accordance with his intention in the form of a monk.▫ {W23693} Mkhas-grub-rnam-thar-bsdus-pa, 2b.1
 • མཐའ་འཁོབ་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་▫ mtha' 'khob kyi skye bo▪ {C} pratyanta-janapada▪ {C}(beings in) the border countries
 • མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་▫ mtha' gcig tu gnas pa▪ one-pointedly abide
 • མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་▫ mtha' gcig tu zhen pa▪ ekāntādhyavasāya▪ conceiving one-pointedly; determining one-pointedly
 • མཐའ་གཅོད་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུ་གུ་▫ mtha' gcod rin po che'i myu gu▪ Precious Sprouts, a Final Analysis [of Guhyasamaja]
 • མཐའ་གཉིས་▫ mtha' gnyis▪ {C,MV}anta-dvaya; {MV} dvayānta; i{C}ubhayānt▪ the two extremes [of eternalism (śāśvata-vāda) and annihilationism (uccheda-vāda)]▫ {C}duality of extremes; at either end
 • མཐའ་གཉིས་སྤངས་པ་▫ mtha' gnyis spangs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {C} antadvaya-vivarjita▪ abandon the two extremes▫ {C}he avoids the duality of the extremes
 • མཐའ་གཉིས་མི་རྟོག་པ་▫ mtha' gnyis mi rtog pa▪ {C} anta-dvaya-ananugama▪ not conceive the two extremes▫ {C}does not follow after the duality of opposites
 • མཐའ་གཉིས་ལ་སྦྱོར་བའི་གཉེན་པོ་▫ mtha' gnyis la sbyor ba'i gnyen po▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {MSA}anta-dvayānuyoga-pratipakṣa▪ antidote to connection with the two extremes
 • མཐའ་རྟེན་▫ mtha' rten▪ supplemental
 • མཐའ་ཐུག་པ་▫ mtha' thug pa▪ {MSA}avasāna▪ final
 • མཐའ་ཐུག་པར་▫ mtha' thug par▪ {C}niṣṭhā▪ final; finally
 • མཐའ་ཐུག་པར་གནས་པར་▫ mtha' thug par gnas par▪ {C} niṣṭhā▪ final state; final abode
 • མཐའ་དག་▫ mtha' dag▪ {MSA}akhila; {MSA}kṛtsna; {MSA}sakala; {MV}sākalya; {C}nikhila▪ [end-s]; all; entire▫ {PH}all; entire
 • མཐའ་དག་དོན་རྟོགས་▫ mtha' dag don rtogs▪ རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་རྟོགས་▫ rtogs rtogs rtogs rtogs▪ {MSA} sakalārtha-bodha▪ realize the entire meaning
 • མཐའ་དག་པ་▫ mtha' dag pa▪ {C}sākalya▪ all; entire▫ {C}full complement
 • མཐའ་དག་ཚང་བ་▫ mtha' dag tshang ba▪ full complement
 • མཐའ་དྲུག་ཚིག་▫ mtha' drug tshig▪ {Toh.1785} saṭkoṭivyākhyā▪ {PH}six delimiter explanations
 • མཐའ་འདས་▫ mtha' 'das▪ passing beyond extremes
 • མཐའ་དཔྱད་▫ mtha' dpyad▪ analysis of the scope; investigation of the limits [of pervasion]; final analysis (textbook)
 • མཐའ་དཔྱོད་▫ mtha' dpyod▪ decisive analysis commentary; decisive analysis; final analysis (textbook)
 • མཐའ་སྤངས་པ་▫ mtha' spangs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MV}anta-varjana▪ abandon extremes
 • མཐའ་བྲལ་▫ mtha' bral▪ free from extremes
 • མཐའ་མ་▫ mtha' ma▪ {MV}paryanta▪ final; end
 • མཐའ་བཞི་▫ mtha' bzhi▪ four alternatives; four extremes; four poles
 • མཐའ་བཞི་དང་བྲལ་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་▫ mtha' bzhi dang bral ba'i de bzhin nyid▪ thusness devoid of the four extremes Tenses: future, present, past, imperative
 • མཐའ་ཡས་▫ mtha' yas▪ {MSA}ananta; {C}nāntaka▪ [end-lacking]; infinite; limitless▫ {C}endless
 • མཐའ་ཡས་པ་▫ mtha' yas pa▪ {L,N}ananta▪ limitless; limitless{N}; endless; infinite
 • མཐའ་ཡས་པ་ཉིད་པ་▫ mtha' yas pa nyid pa▪ {C} anantatā▪ limitlessness▫ {C}infinitude
 • མཐའ་ཡས་མུ་མ་མཆིས་པ་▫ mtha' yas mu ma mchis pa▪ {C}ananta-aparyantatā▪ {C}endless and boundless
 • མཐའ་ཡས་མུ་མེད་ལ་མཐར་ཐུག་▫ mtha' yas mu med la mthar thug▪ {C}Ananta-aparyanta-aniṣṭa▪ p.n. of a Buddha
 • མཐའ་ལས་▫ mtha' las▪ {C}atyantāya▪ from the extremes▫ {C}free from the extremes
 • མཐའ་ལས་འདས་▫ mtha' las 'das▪ {C}ananta▪ passed beyond extremes; limitless▫ {C}endless; infinite
 • མཐའ་ལས་འདས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་▫ mtha' las 'das pa stong pa nyid▪ {C,MV}atyanta-śūnyatā▪ limitless emptiness▫ {C}infinite/absolute emptiness
 • མཐའ་ལུས་པ་▫ mtha' lus pa▪ {L}nikhila▪ all; entire
 • མཐའི་སྒོམ་པ་▫ mtha'i sgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MV}paryavasāna-bhāvanā▪ meditation on the extremes
 • མཐར་▫ mthar▪ {MSA}anta; {MSA}ante▪ end; extreme ▫ beginning; edge
 • མཐར་གྱིས་▫ mthar gyis▪ {C}anupūrvaśas▪ {C} successive
 • མཐར་གྱིས་བསྒོམས་པ་▫ mthar gyis bsgoms pa▪ meditatively cultivate serially
 • མཐར་གྱིས་སྙོམས་འཇུག་དགུའི་བདག་ཉིད་▫ mthar gyis snyoms 'jug dgu'i bdag nyid▪ entities of the nine serial absorptions
 • མཐར་གྱིས་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་▫ mthar gyis gnas pa'i snyoms 'jug▪ anupūrvavihāra · samā · patti▪ serial absorption
 • མཐར་གྱིས་གནས་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་▫ mthar gyis gnas pa'i snyoms par 'jug pa▪ {C}anupūrva-vihāra-samāpatti▪ {C}attainment of successive stations
 • མཐར་གྱིས་པ་▫ mthar gyis pa▪ {C}anupūrvika▪ serial▫ {C}gradual
 • མཐར་གྱིས་པ་ཡི་བྱ་བ་▫ mthar gyis pa yi bya ba▪ {C} anupūrva-kriyā▪ {C}gradual activity
 • མཐར་གྱིས་པའི་སྒྲུབ་པ་▫ mthar gyis pa'i sgrub pa▪ serial achieving
 • མཐར་གྱིས་པའི་བྱ་བ་▫ mthar gyis pa'i bya ba▪ serial activity
 • མཐར་གྱིས་པའི་སློབ་པ་▫ mthar gyis pa'i slob pa▪ serial learning
 • མཐར་གྱིས་སྦྱོར་བ་▫ mthar gyis sbyor ba▪ སྦྱར་སྦྱོར་སྦྱརྡ་སྦྱོརྡ་▫ sbyar sbyor sbyard sbyord▪ {LCh}anupūrva-prayoga▪ serial training
 • མཐར་གྱིས་སློང་བའི་བསོད་སྙོམས་པ་▫ mthar gyis slong ba'i bsod snyoms pa▪ receiver of food-alms who begs serially (moving from one household to another until an adequate amount is received)
 • མཐར་ཆགས་▫ mthar chags▪ {PH}series; order
 • མཐར་ཐུག་▫ mthar thug▪ {C}paścima; paryanta▪ [end-to-meet] final; complete▫ {C}future; last; ending with
 • མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་▫ mthar thug gi mkhyen pa▪ final exalted knower▫ {PH}a final exalted knower
 • མཐར་ཐུག་གི་སེམས་ཙམ་▫ mthar thug gi sems tsam▪ final mind-only
 • མཐར་ཐུག་ཅིང་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་▫ mthar thug cing tu med pa'i chos dang ldan pa▪ {C}aniṣṭha (=ananta-aparyanta-aniṣṭha-dharmaḥ)▪ {C} endless
 • མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་▫ mthar thug theg pa▪ final vehicle
 • མཐར་ཐུག་པ་▫ mthar thug pa▪ {LCh,C,MSA,N} paryanta; {C}pariniṣṭha; {MSA}niṣṭhā; {MSA} niṣṭhā-gamana; {L,MSA}paryavasāna▪ [end-to-meet]; final; finality{N}; complete; completed▫ outlying district; border; limit; carry to the limit Tenses: future, present, past, imperative
 • མཐར་ཐུག་པ་མེད་པ་ཉིད་པ་▫ mthar thug pa med pa nyid pa▪ {C}pariniṣṭhatā▪ {C}non-finality
 • མཐར་ཐུག་པའི་ལམ་▫ mthar thug pa'i lam▪ {MSA}niṣṭhā-mārga {MSA}(prayoga-darśana-niṣṭhā-mārga ...)▪ final path
 • མཐར་ཐུག་པར་བྱ་བ་▫ mthar thug par bya ba▪ {MSA} niṣṭhā-gamana▪ become final; finalize
 • མཐར་ཐུག་པར་འབྱིན་པ་▫ mthar thug par 'byin pa▪ final deliverance
 • མཐར་ཕྱིན་▫ mthar phyin▪ bring to completion; finish
 • མཐར་ཕྱིན་པ་▫ mthar phyin pa▪ {MSA}paryanta; {C} paramo-gatiṃ-gato▪ [to-end-go]; brought to completion; finish; complete; perfect; reach to the limit▫ {C}has gone as far as one can go
 • མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ་▫ mthar phyin pa'i lam▪ {PH}path of completion
 • མཐར་ཕྱིན་པར་བགྱིས་པ་▫ mthar phyin par bgyis pa▪ བགྱི་བགྱིད་བགྱིས་གྱིས་▫ bgyi bgyid bgyis gyis▪ {C}kṛta-paryanta▪ finish; complete; perfect▫ {C}made the grade; achieved the end
 • མཐར་བྱས་པ་▫ mthar byas pa▪ {C}kṛta-paryanta▪ finish; complete; perfect▫ {C}made the grade; achieved the end
 • མཐར་དབྱུང་▫ mthar dbyung▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ will complete [future tense of complete]
 • མཐར་འབྱིན་པར་བྱེད་▫ mthar 'byin par byed▪ དབྱུང་འབྱིན་ཕྱུང་ཕྱུངས་▫ dbyung 'byin phyung phyungs▪ {C} vyantīkaroti▪ complete▫ {C}seeks deliverance from; 'make an end to'
 • མཐར་མི་བྱེད་པ་▫ mthar mi byed pa▪ {MV}antākaraṇa▪ not complete; not finish
 • མཐར་མཛད་▫ mthar mdzad▪ [to end-do]; end; finish; put an end to
 • མཐར་མཛོད་▫ mthar mdzod▪ end; finish; put an end to
 • མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་▫ mthar 'dzin lta ba▪ {PH}view holding to an extreme
 • མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་▫ mthar 'dzin pa'i lta ba▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {LCh} antagrāha-dṛṣṭi▪ view holding to an extreme
 • མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་▫ mthar 'dzin par lta ba▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {MV} antagrāha-dṛṣṭi▪ view holding to an extreme
 • མཐར་ས་འགྱུར▫ mthar sa 'gyur▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C}bhūmi-paryavasānam ... bhavati▪ {C}come to an end on the ground
 • མཐས་གཏུགས་▫ mthas gtugs▪ {C}paryavasāna▪ {C} end; terminus; limit
 • མཐིང་རིལ་ངུར་པ་▫ mthing ril ngur pa▪ {PH}blue-winged duck
 • མཐིལ་▫ mthil▪ {LCh}tala▪ palm
 • མཐུ་▫ mthu▪ {LCh,MSA,L}prabhāva; {MSA} prabhāvatas; {LCh,MSA,C}anubhāva {C} (=sāmarthya); {MSA}sāmarthya; {C,MSA}bala; {MSA}balavatva; {MSA}prabala; {MSA}ṛddhika; {MSA}śakti; {MSA}sthāman▪ power; force▫ {C} strong; exalted; mighty; powerful; might
 • མཐུ་སྐྱེས་▫ mthu skyes▪ {C}*puruṣakāra (= skyes bu'i mthu)▪ {PH}strength
 • མཐུ་འགྲུབ་པ་▫ mthu 'grub pa▪ འགྲུབ་འགྲུབ་འགྲུབས། གྲུབ་གྲུབས་▫ 'grub 'grub 'grubs/grub grubs▪ {MSA} prabhāva-siddhi▪ achieve power
 • མཐུ་ཅན་▫ mthu can▪ {MSA}prabala▪ powerful
 • མཐུ་བཅོམ་པ་▫ mthu bcom pa▪ overcome force
 • མཐུ་ཆུང་ངུ་▫ mthu chung ngu▪ {C}alpa-sthāma▪ little power; weak▫ {C}weakling; has no strength; little stamina
 • མཐུ་ཆུང་བ་▫ mthu chung ba▪ {C}alpa-sthāma▪ little power; weak▫ {C}weakling; has no strength; little stamina
 • མཐུ་ཆེ་▫ mthu che▪ {MSA}prabhāva-mahat▪ great power
 • མཐུ་ཆེ་བ་▫ mthu che ba▪ {C}mahā-arthika▪ great power▫ {C}greatly profitable Tenses: future, present, past, imperative
 • མཐུ་ཆེན་ལྡན་པ་▫ mthu chen ldan pa▪ {C}mahā-anubhāva▪ great power▫ {C}one of great might; something of great might
 • མཐུ་ཆེན་པོ་▫ mthu chen po▪ {L}mahā-prabhāva; {MSA} mahā-ṛddhika▪ great power
 • མཐུ་ཇི་ལྟ་བ་▫ mthu ji lta ba▪ {C}yathā-sthāmam▪ {C} according to their strength
 • མཐུ་སྟོབས་▫ mthu stobs▪ {C}prabhāva; {C}prabhavā ▪ powerful; power▫ {C}exalted; mighty; brought about
 • མཐུ་ཐོབ་པ་▫ mthu thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}śakti-lābha▪ obtain power
 • མཐུ་ཐོབ་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་▫ mthu thob pa yid la byed pa ▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MSA}śakti-darśana-manaskāra▪ mental concentration on obtaining power
 • མཐུ་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་▫ mthu thob pa yongs su smin pa▪ {MSA}balavattva-pratilambha-paripāka▪ ripenning of the attainment of power {T}
 • མཐུ་དང་ལྡན་པ་▫ mthu dang ldan pa▪ {MSA}sthāma-vat ▪ powerful
 • མཐུ་རྣམ་པ་བཞི་▫ mthu rnam pa bzhi▪ {MSA}catur-vidhānubhāva▪ four aspects of power
 • མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་▫ mthu phul du byung ba▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {MSA} prabhāvotkarṣa▪ increase the majesty of power མཐུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ཐོབ་པའི་ཁྱད་པར་▫ mthu phul du byung ba gong nas gong du 'phel ba thob pa'i khyad par▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ the feature of increasing the majesty of power higher and higher{PGP 78}
 • མཐུ་མེད་པ་▫ mthu med pa▪ {MV}niḥsāmarthya▪ powerless
 • མཐུ་ཡི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་▫ mthu yi mtshan nyid rnam par dbye ba▪ {MSA}prabhāva-lakṣaṇa-vibhāga▪ divide the characteristic of power
 • མཐུ་ལ་མོས་པ་▫ mthu la mos pa▪ མོས་མོས་མོས་མོས་▫ mos mos mos mos▪ {MSA}prabhāvādhimukti▪ belief/ faith/interest/inclined towards/zeal in power
 • མཐུད་▫ mthud▪ series
 • མཐུད་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུན་▫ mthud pa'i shes pa'i rgyun▪ continuum of consciousness which is a series
 • མཐུན་▫ mthun▪ {C}anukūla; śakti▪ concordance; favorable; concordant; agree; accord with; agreement; harmony (as in harmonies with enlightenment བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་མཐུན་)▫ {C}power
 • མཐུན་རྐྱེན་▫ mthun rkyen▪ [concordant-cause]; favorable condition; concordant condition; concordant circumstances; conducive conditions
 • མཐུན་པ་▫ mthun pa▪ {LCh,MSA,MV}anukūla; {MSA} ānukūlya; {C,MSA}pratirūpa; {MSA}anurūpa; {L}samādāna; {L}pradakṣiṇa; {MSA}anu (e.g.: anvartha-nāman); {MSA}ānulomika; {MSA} tulya; {MV}tulyatā; {MSA}samāna▪ condordant; concordant▫ {C}fitting; proper; seemly; agree; accord; to the right; curl to the right
 • མཐུན་པ་ཉིད་▫ mthun pa nyid▪ {C,MSA}anukūlatā▪ concordance▫ {C}make conform to
 • མཐུན་པ་ཡི་ནི་ཆོས་སྤྱོད་དོ་▫ mthun pa yi ni chos spyod do▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}anudharmaṃ carati▪ practice concordant doctrines
 • མཐུན་པའི་ཆོས་▫ mthun pa'i chos▪ {MSA}anukūla ... dharma; {MSA}anudharma▪ concordant doctrines; concordant phenomena
 • མཐུན་པའི་དོན་དམ་▫ mthun pa'i don dam▪ concordant ultimate{N}
 • མཐུན་པའི་ཡང་དག་▫ mthun pa'i yang dag▪ *samyak sadṛṣtānta▪ correct similar example
 • མཐུན་པའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་▫ mthun pa'i yul du gnas pa▪ {MSA}pratirūpa-deśa-vāsa▪ abide in a concordant object
 • མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་▫ mthun pa'i yul na gnas▪ staying in an agreeable place Tenses: future, present, past, imperative
 • མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་▫ mthun pa'i yul na gnas pa▪ staying in an agreeable place
 • མཐུན་པའི་ལམ་མངའ་བ་▫ mthun pa'i lam mnga' ba▪
 • མངའ་མངའ་མངའ་མངའ་▫ mnga' mnga' mnga' mnga'▪ {C} pradakṣiṇa-mārga▪ {C}one whose path is worthy of respect
 • མཐུན་པའི་ལམ་སྤྱད་པ་▫ mthun pa'i lam spyad pa▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA} anurūpa-mārga-caraṇa▪ practice a concordant path
 • མཐུན་པར་འཁོར་རོ་▫ mthun par 'khor ro▪ {C} anuparivartate▪ concordant circling▫ {C}revolve around
 • མཐུན་པར་འགྲོ་ཞིང་▫ mthun par 'gro zhing▪ {C} anugacchati▪ {C}follow; conform to; regain; follow after; approach; emulate; arive (at); pursue; follow up
 • མཐུན་པར་འདོང་ངོ་▫ mthun par 'dong ngo▪ {C} anugacchati▪ {C}follow; conform to; regain; follow after; approach; emulate; arive (at); pursue; follow up མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡིན། དང་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཡིན▫ mthun par byas pa yin; dang mthun par byas pa yin▪ {MV}anulomito bhavati▪ is concordant; make concordant (with)
 • མཐུན་པར་སྨྲག་ཡུར་▫ mthun par smrag yur▪ {C} apratikūla-bhāṇī▪ {C}brought into harmony with
 • མཐུན་པར་འཛིན་པ་▫ mthun par 'dzin pa▪ གཟུང་འཛིན་བཟུང་ཟུངས་▫ gzung 'dzin bzung zungs▪ {C}anulomatva▪ {C}conforms to
 • མཐུན་པར་ཞུགས་ན་▫ mthun par zhugs na▪ ཞུག་འཇུག་ཞུགས་ཞུགས་▫ zhug 'jug zhugs zhugs▪ {C}anupraviṣṭa▪ {C}entered into; enter together with
 • མཐུན་དཔེ་▫ mthun dpe▪ {LCh}sadṛṣṭānta▪ similar example
 • མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་▫ mthun dpe yang dag▪ samyak-sadṛṣṭānta▪ correct similar example
 • མཐུན་སྤྱོད་▫ mthun spyod▪ སྤྱད་སྤྱོད་སྤྱད་སྤྱོད་▫ spyad spyod spyad spyod▪ {MSA}anucara (e.g.: vibhutvānucara) ▪ concordant practice
 • མཐུན་ཕྱོགས་▫ mthun phyogs▪ {LCh}sapakṣa▪ similar class
 • མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་▫ mthun phyogs la yod pa▪ sapakṣa-sattva▪ existing in the similar class
 • མཐུན་བྱ་▫ mthun bya▪ session
 • མཐུན་མོང་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་▫ mthun mong pa'i ma nges pa'i gtan tshigs▪ common indefinite reason
 • མཐུན་ཚིག་▫ mthun tshig▪ {MSA}samānatā-pada▪ concordant words
 • མཐུའི་སྐབས་▫ mthu'i skabs▪ {MSA}prabhāvādhikāra▪ occasion of power
 • མཐུའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་▫ mthu'i khyad par dang ldan pa▪ {MSA}prabhāva-viśeṣa-yoga▪ having the distinction of power
 • མཐུས་▫ mthus▪ {C}anubhāva (=sāmarthya)▪ power▫ {C}might
 • མཐེ་བོང་▫ mthe bong▪ མཐེབ། ཐེ་བོ།▫ mtheb/ the bo/▪ thumb{VM}
 • མཐེག་ཆེན་གྱི་སྒྲུབ་པ་▫ mtheg chen gyi sgrub pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ Great Vehicle achiever
 • མཐེབ་▫ mtheb▪ མཐེ་བོང། ཐེ་བོ།▫ mthe bong / the bo/▪ thumb{VM}
 • མཐེའུ་ཆུང་▫ mthe'u chung▪ མཛུབ་ཆུང།▫ mdzub chung /▪ little finger{VM}
 • མཐོ་▫ mtho▪ {C}tuṅga▪ high; elevated▫ {PH}span ▫ {C}prominent; superiorམཐོ་གཉིས་▫ two spans▫ {Das}
 • མཐོ་གླིང་▫ mtho gling▪ To-ling Monastery (in the central Himalayas near Mount Kailash)
 • མཐོ་པོ་▫ mtho po▪ high; tall
 • མཐོ་བ་▫ mtho ba▪ {C}unnata; {C}uccatva; {C} Tenses: future, present, past, imperative samutsada▪ high▫ {C}protruberance; superiority; haughty
 • མཐོ་མེད་པ་▫ mtho med pa▪ {C}anunnata▪ not high▫ {C}not higher
 • མཐོ་དམན་མེད་པར་ཚེམས་ཚད་མཉམ་པ་▫ mtho dman med par tshems tshad mnyam pa▪ teeth equal in size without being higher or lower
 • མཐོ་དམའ་▫ mtho dma'▪ {PH}higher [and] lower མཐོ་བཙམས། མཐོ་མཚམས▫ mtho btsams; mtho mtshams ▪ malevolence; evil intent
 • མཐོ་བརྩེགས་▫ mtho brtsegs▪ [high-pile]; piled on top of; pile on top of
 • མཐོ་རིས་▫ mtho ris▪ {LCh,C,MSA}svarga▪ [high-region]; high estate [lives of humans and gods]; heaven(s); areas of high status; high states▫ {C}life in the heavens; {GD:747} [rebirth in] a fortunate condition
 • མཐོ་རིས་ཀྱི་ཕུན་ཚོགས་▫ mtho ris kyi phun tshogs▪ wonderful features of high states
 • མཐོ་རིས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བདུན་▫ mtho ris kyi yon tan bdun▪ seven good qualities of exalted status
 • མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་▫ mtho ris su skye ba▪ {C}svargopapatti ▪ rebirth in high estate; {C}rebirth in heaven
 • མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་▫ mtho ris su skye ba'i rgyu▪ {C} svargopapattaye▪ cause of rebirth in a high state/ heaven▫ {C}something that conduces to rebirth in heaven/high estate
 • མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་བྱེད་པ་▫ mtho ris su skye bar byed pa ▪ {MSA}svargopapādana▪ be born in a lifetime of high status
 • མཐོང་▫ mthong▪ {C,MV}darśana; {MSA}dṛśya; {MV} darśin; {C}darśanu (e.g.: saha darśanenaiva); {C}paśyati; {MSA}paśyanā; {MSA}prapaśyati; {C}īkṣate; {C}viditvā▪ to see; to perceive▫ {C} sight; exhibit; visible; act of seeing; seeing; vision; exhibition; surveys; view; have understood; convinced; having known; having seen/noticed
 • མཐོང་ཀ་ཆེན་པོ་▫ mthong ka chen po▪ {L}mahānīla▪ a blue gem of great value; celestial gem
 • མཐོང་དཀའི་ཐུབ་པ་▫ mthong dka'i thub pa▪ {MSA} durlabha-darśana ... muni▪ subduer of what is difficult to see
 • མཐོང་གྲོལ་▫ mthong grol▪ {PH}liberation through being seen
 • མཐོང་གྲོལ་སྐུ་▫ mthong grol sku▪ {PH}body [which] liberates [merely through] being seen
 • མཐོང་འགྱུར་ཕྱིར་▫ mthong 'gyur phyir▪ {C}vīkṣiṣīran▪ {C}have been able to behold
 • མཐོང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་▫ mthong rgya che chung▪ greater and lesser vision
 • མཐོང་ཆོས་ལ་▫ mthong chos la▪ in this lifetime
 • མཐོང་ཉིད་ལས་▫ mthong nyid las▪ from just seeing{LG}
 • མཐོང་སྟེ་▫ mthong ste▪ {C}drśyate▪ seeing; perceiving ▫ {C}is seen; has appeared; has seen
 • མཐོང་ཐོབ་▫ mthong thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}dṛṣṭiprāpta▪ {C} one who has attained correct views
 • མཐོང་ནས་▫ mthong nas▪ {C}darśin▪ having seen; having perceived▫ {C}spectator; one who can demonstrate; one who sees; beholding
 • མཐོང་སྤང་▫ mthong spang▪ object abandoned by the path of seeing
 • མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་▫ mthong spang nyon mongs▪ {PH}afflictions that are to be abandoned by the path of seeing
 • མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་▫ mthong spang nyon mongs brgya dang bcu gnyis▪ {PH} one hundred and twelve afflictions that are to be abandoned by the path of seeing
 • མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་བཅུ་▫ mthong spang nyon mongs bcu▪ {PH}ten afflictions that are to be abandoned by the path of seeing Tenses: future, present, past, imperative མཐོང་སྤང་གཟུང་འཛིན་རྣམ་རྟོག་བཞིའི་གཉེན་པོ་མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་▫ mthong spang gzung 'dzin rnam rtog bzhi'i gnyen po mthong lam rtse sbyor▪ path of seeing peak trainings which are the antidotes to the four conceptions of apprehended-object and apprehending-subject abandoned by the path of seeing
 • མཐོང་སྤང་ཤེས་སྒྲིབ་▫ mthong spang shes sgrib▪ {PH}obstructions to omniscience that are to be abandoned by the path of seeing
 • མཐོང་སྤང་ཤེས་སྒྲིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་▫ mthong spang shes sgrib brgya dang brgyad▪ {PH}one hundred and eight obstructions to omniscience that are to be abandoned by the path of seeing
 • མཐོང་བ་▫ mthong ba▪ {C}paśyati; {MV}paś-; {MSA} paśyat; {C,MV,MSA}darśana; {MSA,MV}dṛṣṭi; {MSA}(nir √īkṣ): nirīkṣate; {MSA}saṃdarśana; darśanam▪ to perceive; to see; perception; seeing
 • མཐོང་བ་དང་བཅས་པ་▫ mthong ba dang bcas pa▪ {C} sanidarśana; {C}samanupaśyatā▪ {C}visible; with perceptible attributes; definable; reviewing མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་བྱེ་བྲག་ཕྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་▫ mthong ba dang thos pa dang bye brag phyed pa dang rnam par shes pa dang▪ {C}dṛṣṭa-śruta-mata-vijñāta▪ seen, heard, distinguished, and cognized
 • མཐོང་བ་པོ་▫ mthong ba po▪ {C}paśyaka; {C}apaśyaka▪ {C}one who sees
 • མཐོང་བ་པོ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་པོའི་བར་▫ mthong ba po nas rnam par shes pa po'i bar▪ {MSA}draṣṭā yāvad vijñātā▪ ranging from one who sees up to one who cognizes {T}
 • མཐོང་བ་མ་ལགས་པ་▫ mthong ba ma lags pa▪ {C} apaśyamāna▪ not seeing▫ {C}which cannot be seen
 • མཐོང་བ་མེད་པ་▫ mthong ba med pa▪ {C}apaśyaka▪ not seen; not perceived▫ {C}imperceptible; not to be seen
 • མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་▫ mthong ba tsam gyis▪ {MSA} darśana-mātrāt; {MSA}dṛṣṭa-mātrāt▪ from just seeing
 • མཐོང་བ་ཡི་ཆོས་ལ་ཞི་▫ mthong ba yi chos la zhi▪ {C} dṛṣṭa-dharma-śamaḥ▪ pacified in this lifetime▫ {C}appeased in this very life
 • མཐོང་བ་རབ་དག་▫ mthong ba rab dag▪ {MSA}viśuddha-darśana▪ very pure seeing
 • མཐོང་བ་ལ་སོགས་▫ mthong ba la sogs▪ {C}dṛṣṭa-ādi▪ views and so forth▫ {C}false views
 • མཐོང་བའི་ཆོས་▫ mthong ba'i chos▪ {MSA}dṛṣṭa-dharma ▪ seen phenomena; phenomena that are seen མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་▫ mthong ba'i chos la 'byung bar 'gyur ba dang rjes su mthun pa▪ འབྱུང་འབྱུང་བྱུང་བྱུང་▫ 'byung 'byung byung byung▪ {C}dṛṣṭa-dharma-saṃvartanīya▪ {C}(the karma) which led him to this experience in his present life
 • མཐོང་བའི་རྣམ་པ་བསྒོམ་པ་▫ mthong ba'i rnam pa bsgom pa▪ བསྒོམ་སྒོམ་བསྒོམས་སྒོམས་▫ bsgom sgom bsgoms sgoms▪ {MSA}darśanākāra-bhāvana▪ meditate on the aspects of what is seen
 • མཐོང་བའི་སྤངས་བྱ་▫ mthong ba'i spangs bya▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA} dṛṣṭi-hāyin▪ object of abandonment of seeing
 • མཐོང་བའི་དབང་གིས་▫ mthong ba'i dbang gis▪ {MSA} darśana-vaśāt▪ by the power of seeing
 • མཐོང་བའི་ལམ་▫ mthong ba'i lam▪ {C,MSA,MV} darśana-mārga; {C}dṛṅ-mārga▪ path of seeing
 • མཐོང་བའི་ས་▫ mthong ba'i sa▪ {C}darśana-bhūmi▪ ground of seeing
 • མཐོང་བར་དཀའ་▫ mthong bar dka'▪ {C}durdṛśa▪ difficult to see▫ {C}hard to see
 • མཐོང་བར་དཀའ་བ་▫ mthong bar dka' ba▪ {L}durdṛśa; {C}durdṛśya▪ difficult to see
 • མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་▫ mthong bar 'gyur ro▪ {C}darśanam āgacchati▪ see; perceive; will see▫ {C}come to be seen Tenses: future, present, past, imperative
 • མཐོང་བར་ཉེ་བར་འགྲོ་▫ mthong bar nye bar 'gro▪ {C} darśanam upaiti▪ come to be seen▫ {C}can be seen (with na: med do)
 • མཐོང་བར་ཉེ་བར་འགྲོའོ་▫ mthong bar nye bar 'gro'o▪ {C} upaiti-darśanam▪ comes to be seen▫ {C}admits of being seen
 • མཐོང་བས་གྲོལ་བ་▫ mthong bas grol ba▪ {PH} liberation through being seen
 • མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་▫ mthong bas spang bar bya ba'i nyon mongs pa▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}darśana-prahātavya ... kleśa; {MSA}darśana-heya-kleśa▪ afflictions that are the objects of abandonment by seeing
 • མཐོང་བས་སྤང་བྱའི་ཉོན་མོངས་▫ mthong bas spang bya'i nyon mongs▪ སྤང་སྤོང་སྤངས་སྤོངས་▫ spang spong spangs spongs▪ {MSA}darśana-heya ... kleśa▪ afflictions that are the objects of abandonment by seeing
 • མཐོང་བྱེད་▫ mthong byed▪ {TN}dṛk▪ seen
 • མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་▫ mthong ma thag tu▪ {C}daṃśana ▪ immediately/right/just after seeing▫ {C} marvellous power
 • མཐོང་མ་མ་ལགས་པ་▫ mthong ma ma lags pa▪ {C} apaśyamāna▪ not seeing▫ {C}which cannot be seen
 • མཐོང་ཞེས་བྱ་▫ mthong zhes bya▪ {C}darśana-ākhya▪ seeing▫ {C}path of vision
 • མཐོང་བཞིན་དུ་▫ mthong bzhin du▪ {C}paśyann eva; {C} paśyan▪ in accordance with what is seen▫ {C} seeing; knows what he does
 • མཐོང་ལམ་▫ mthong lam▪ {LCh}darśana-mārga▪ path of seeing▫ Definitions: མཚན་ཉིད། བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་▫ mtshan nyid/ bden pa mngon rtogs▫ Def.: clear realization of truth
 • མཐོང་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་▫ mthong lam rjes thob ye shes▪ {PH}exalted wisdom of subsequent attainment of a path of seeing
 • མཐོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་▫ mthong lam mnyam bzhag ye shes▪ {PH}exalted wisdom of meditative equipoise of the path of seeing
 • མཐོང་ལམ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་▫ mthong lam rnam grol lam▪ {PH}path of release of a path of seeing
 • མཐོང་ལམ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་▫ mthong lam rnam par mi rtog pa'i ye shes▪ {PH}non-conceptual exalted wisdom of the path of seeing
 • མཐོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་▫ mthong lam pa'i rgyud kyi mkhyen pa▪ མཁྱེན་མཁྱེན་མཁྱེནད་མཁྱེནད་▫ mkhyen mkhyen mkhyend mkhyend▪ exalted knower in the continuum of a person on the path of seeing
 • སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་▫ skad cig gnyis pa▪ {PH}the second moment
 • མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་▫ mthong lam bar chad med lam▪ uninterrupted path of seeing▫ {PH} uninterrupted path of a path of seeing
 • མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་▫ mthong lam bar chad med lam skad cig gnyis pa▪ the second moment of an uninterrupted path of a path of seeing
 • མཐོང་ལམ་རྩེ་སྦྱོར་▫ mthong lam rtse sbyor▪ darśanamārgamūrdhaprayogaḥ▪ path-of-seeing peak training/ peak training of the path of seeing
 • མཐོང་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་▫ mthong lam bzod pa brgyad▪ {PH}the eight forbearances of a path of seeing
 • མཐོང་ལམ་ཤེས་བཟོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་▫ mthong lam shes bzod skad cig ma bcu drug po▪ {PH}the sixteen moments of forbearance and knowledge of the path of seeing
 • མཐོན་▫ mthon▪ {MSA}unnata▪ come out; depart
 • མཐོན་ཀ་ཆེན་པོ་▫ mthon ka chen po▪ mahānīla▪ a blue gem of great value; celestial gem
 • མཐོན་མཐིང་▫ mthon mthing▪ {C}nīla▪ dark blue sapphire▫ {C}blue; black-blue
 • མཐོན་པར་འགྱུར་བ་▫ mthon par 'gyur ba▪ འགྱུར་འགྱུརད་གྱུར་གྱུརད་▫ 'gyur 'gyurd gyur gyurd▪ {C} udgacchati Tenses: future, present, past, imperative (=abhyudgacchati)▪ {C}be elevated above; be lifted up
 • མཐོན་པར་འཇུག་སྟེ་▫ mthon par 'jug ste▪ {C} anuparivartate▪ {C}revolve around
 • མཐོན་པོ་▫ mthon po▪ high level (?)▫ {PH}high [level of]; high; elevated; rarified▫ རྫོགས་རིམ་མཐོན་པོར་སོང་བའི་སྐབས་▫ rdzogs rim mthon por song ba'i skabs▫ at a time when one has passed to a high level of the stage of completion▫ {TGP 14}
 • མཐོན་པོར་▫ mthon por▪ {C}tuṅga▪ {C}elevated; prominent; superior
 • མཐོན་དམན་▫ mthon dman▪ {MSA}natonnata▪ high and low
 • འཐད་▫ 'thad▪ {C}upapatti▪ correct; acceptable; feasible; feasibility▫ {C}(place of) rebirth; genesis
 • འཐད་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་པ་▫ 'thad sgrub kyi rigs pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs ▪ upapattisādhanayukti▪ logical reasoning; reasoning which establishes correctness; reaoning(s) of logical proof
 • འཐད་ལྡན་▫ 'thad ldan▪ pramāṇa-viniścaya-ṭīkā▪ Dharmottara's The Correct, Commentary on (Dharmakīrti's) "Ascertainment of Valid Cognition" (pramāṇa-viniścaya), P. 5727, vol. 136
 • འཐད་པ་▫ 'thad pa▪ {LCh,MSA}upapatti; {N} upapadyate; {MSA}ratha (e.g.: manoratha); {MSA} yid du 'thad pa = manoramā▪ acceptable; feasible; correct; feasibility▫ {PH}correct reasonings; correctness; feasibility▫ འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་་་་▫ reasoning that establishes correctness ...▫ {MV} upapatti-sādhana-yukti
 • འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་▫ 'thad pa sgrub pa'i rigs pa▪
 • བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs ▪ {MV}upapatti-sādhana-yukti▪ reasoning which establishes correctness; reasonings of logical proof
 • འཐད་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་▫ 'thad pa dang sgrub pa'i rigs pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ {MSA}upapatti-sādhana-yukti ▪ reasoning which establishes correctness; reasonings of logical proof
 • འཐད་པར་སྒྲུབ་▫ 'thad par sgrub▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་ ▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ establishing correctness{LG}
 • འཐད་པས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་▫ 'thad pas sgrub pa'i rigs pa ▪ reasoning through the forceful power of facts; reasoning of tenable proof
 • འཐབ་▫ 'thab▪ {C}kalaha▪ fight; quarrel; dispute▫ {C}fighting; strife
 • འཐབ་པ་▫ 'thab pa▪ {C}vigraha; {C}vigrahā; {C} adhikaraṇa; {C}kalahati▪ fight; quarrel; dispute▫ {C}conflict; battle
 • འཐབ་པར་བྱའོ་▫ 'thab par bya'o▪ {C}yodhayati▪ you should fight; one should quarrel▫ {C}have a fight with
 • འཐབ་བྲལ་▫ 'thab bral▪ yāma▪ Land Without Combat
 • འཐབ་མོ་▫ 'thab mo▪ {C}kalaha▪ fight; quarrel; dispute▫ {C}fighting; strife
 • འཐབ་སླའི་རྒྱལ་པོ་▫ 'thab sla'i rgyal po▪ {C}pratirājan▪ {C}hostile king
 • འཐས་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་པ་▫ 'thas sgrub kyi rigs pa▪ བསྒྲུབ་སྒྲུབ་བསྒྲུབས་སྒྲུབས་▫ bsgrub sgrub bsgrubs sgrubs▪ reasoning which establishes correctness (?)
 • འཐས་པ་▫ 'thas pa▪ obstructive [quality of earth (sa)]
 • འཐིབས་▫ 'thibs▪ covered; darkened
 • འཐུག་པོ་▫ 'thug po▪ thick; dense; strong
 • འཐུང་▫ 'thung▪ བཏུང། འཐུང། བཏུངས། ཐུངས།▫ btung / 'thung / btungs/ thungs/▪ to drink
 • འཐུན་པ་▫ 'thun pa▪ gather (?)
 • འཐེང་པོ་▫ 'theng po▪ {C}kuṇi; {C}laṅga▪ {C}with withered arm or hand; limping; lame
 • འཐོན་▫ 'thon▪ འཐོན། འཐོནད། ཐོན། ཐོནད།▫ 'thon/ 'thond/ thon/ thond/▪ {C}samudgata▪ {C}originate
 • འཐོབ་▫ 'thob▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob Tenses: future, present, past, imperative thob 'thobs▪ {C}labhate; {MSA}lābha; {C}āgata (e.g.: sūtra-āgata); {C}eti (=ete); {MSA}avāpta; {MV}āpti; {MV}anuprāp-▪ get; attain; will get; will attain [future of thob]▫ {C}gain; receive; apprehend; come back; reach; handed down (in sūtras); comes; has arrived
 • འཐོབ་འགྱུར་ཏེ་▫ 'thob 'gyur te▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་ ▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}labhyate▪ get; attain; will get▫ {C}can be apprehended; is seized
 • འཐོབ་འདོད་ཀྱི་དད་པ་▫ 'thob 'dod kyi dad pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ aspiring faith; faith that is a wish to attain
 • འཐོབ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་▫ 'thob 'dod kyi 'dun pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ aspiration which is a wish to attain
 • འཐོབ་འདོད་པའི་དད་པ་▫ 'thob 'dod pa'i dad pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ *abhilāṣaśraddhā▪ faith that is a wish to attain
 • འཐོབ་པ་▫ 'thob pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}labhate; {MSA,MV}lābha; {C}adhigama; {C}āpti; {C,MV}prāpti; {MV} saṃprāpti; {MSA,MV}pratilambha▪ will get; will attain; get; attain [future of thob]▫ {C}will reach; obtain; reach; winning; attainment
 • འཐོབ་པ་གཞན་གྱི་དབང་ཉིད་▫ 'thob pa gzhan gyi dbang nyid▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV}saṃprāptau pāratantryaṃ▪ other-powered attainment
 • འཐོབ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་▫ 'thob pa'i byed rgyu▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {MV} prāpti-kāraṇa▪ creative cause of attainment
 • འཐོབ་པར་འགྱུར་▫ 'thob par 'gyur▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C} anubudhyate▪ will get; will attain▫ {C} understand
 • འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་▫ 'thob par 'gyur ba▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {L} pratilabhante; {MSA}prāpti▪ get; attain▫ acquire; receive; gain; find
 • འཐོབ་པར་བྱེད་དོ་▫ 'thob par byed do▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {L} pratilabhante▪ get; attain▫ acquire; receive; gain; find
 • འཐོབ་པར་བྱེད་པ་▫ 'thob par byed pa▪ ཐོབ། འཐོབ་འཐོབ་ཐོབ་འཐོབས་▫ thob/'thob 'thob thob 'thobs▪ {C}upādayati (?)▪ get; attain▫ {C}acquire; receive; gain; find; take hold of
 • འཐོམ་པ་▫ 'thom pa▪ འཐོམ། འཐོམས། ཐོམ། ཐོམས།▫ 'thom/ 'thoms/ thom/ thoms/▪ to be confused
 • འཐོར་▫ 'thor▪ འཐོར། འཐོར། ཐོར། ཐོརྡ།▫ 'thor/ 'thor/ thor/ thord/▪ separate; scatter