गायत्री सहस्रनामावली

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> .. गायत्री सहस्रनामावली .. १ ॐ *अचिन्त्यलक्षणायै नमः । २ ॐ अव्यक्तायै नमः । ३ ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः । ४ ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः । ५ ॐ अजितायै नमः । ६ ॐ अपराजितायै नमः । ७ ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः । ८ ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः । ९ ॐ अजरायै नमः । १० ॐ अजायै नमः । ११ ॐ अपरायै नमः । १२ ॐ अधर्मायै नमः । १३ ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः । १४ ॐ अधरायै नमः । १५ ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः । १६ ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः । १७ ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः । १८ ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः । १९ ॐ अदित्यै नमः । २० ॐ अजपायै नमः । २१ ॐ अविद्यायै नमः । २२ ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः । २३ ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः । २४ ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः । २५ ॐ अन्तरात्मिकायै नमः । २६ ॐ अजायै नमः । २७ ॐ अजमुखवासायै नमः । २८ ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः । २९ ॐ अर्धमात्रायै[व्यञ्जनवर्णात्मिकायै]नमः । ३० ॐ अर्थदानज्ञायै नमः । ३१ ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः । ३२ ॐ असुराघ्न्यै नमः । ३३ ॐ अमावास्यायै नमः । ३४ ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः । ३५ ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः । ३६ ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः । ३७ ॐ आदिशक्त्यै नमः । ३८ ॐ आकृत्यै नमः । ३९ ॐ आयताननायै नमः । ४० ॐ आदित्यपदविचारायै नमः । ४१ ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः । ४२ ॐ आचार्यायै नमः । ४३ ॐ आवर्तनायै नमः । ४४ ॐ आचारायै नमः । ४५ ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः । ४६ ॐ आग्नेय्यै नमः । ४७ ॐ आमर्यै नमः । ४८ ॐ आद्यायै नमः । ४९ ॐ आराध्यायै नमः । ५० ॐ आसनस्थितायै नमः । ५१ ॐ आधारनिलयायै नमः । ५२ ॐ आधारायै नमः । ५३ ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः । ५४ ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः । ५५ ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः । ५६ ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः । ५७ ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः । ५८ ॐ इन्दिरायै नमः । ५९ ॐ इष्टदायै नमः । ६० ॐ इष्टायै नमः । ६१ ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः । ६२ ॐ इरावत्यै नमः । ६३ ॐ इन्द्रपदायै नमः । ६४ ॐ इन्द्राण्यै नमः । ६५ ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः । ६६ ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः । ६७ ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः । ६८ ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः । ६९ ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः । ७० ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः । ७१ ॐ ईश्वर्यै नमः । ७२ ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः । ७३ ॐ उमायै नमः । ७४ ॐ उषायै नमः । ७५ ॐ उडुनिभायै नमः । ७६ ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः । ७७ ॐ उडुप्रभायै नमः । ७८ ॐ उडुमत्यै नमः । ७९ ॐ उडुपायै नमः । ८० ॐ उडुमध्यगायै नमः । ८१ ॐ ऊर्धायै नमः । ८२ ॐ ऊर्धकेश्यै नमः । ८३ ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः । ८४ ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः । ८५ ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः । ८६ ॐ ऋतायै नमः । ८७ ॐ ऋष्यै नमः । ८८ ॐ ऋतुमत्यै नमः । ८९ ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः । ९० ॐ ऋग्वेदायै नमः । ९१ ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः । ९२ ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः । ९३ ॐ ऋद्धिदायै नमः । ९४ ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः । ९५ ॐ ऋजुधर्मायै नमः । ९६ ॐ ऋजुप्रदायै नमः । ९७ ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः । ९८ ॐ ऋज्व्यै नमः । ९९ ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः । १०० ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः । १०१ ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः । १०२ ॐ एकाक्षरायै नमः । १०३ ॐ एकमात्रायै नमः । १०४ ॐ एकायै नमः । १०५ ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः । १०६ ॐ ऐन्द्र्यै नमः । १०७ ॐ ऐरावतारूढायै नमः । १०८ ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः । १०९ ॐ ओङ्कारायै नमः । ११० ॐ ओषध्यै नमः । १११ ॐ ओतायै नमः । ११२ ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः । ११३ ॐ और्भायै नमः । ११४ ॐ औषधसम्पन्नायै नमः । ११५ ॐ औपासनफलप्रदायै नमः । ११६ ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः । ११७ ॐ अःकारमनुरूपिण्यै[विसर्गरूपिण्यै]नमः । ११८ ॐ कात्यायन्यै नमः । ११९ ॐ कालरात्र्यै नमः । १२० ॐ कामाक्ष्यै नमः । १२१ ॐ कामसुन्दर्यै नमः । १२२ ॐ कमलायै नमः । १२३ ॐ कामिन्यै नमः । १२४ ॐ कान्तायै नमः । १२५ ॐ कामदायै नमः । १२६ ॐ कालकण्ठिन्यै नमः । १२७ ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः । १२८ ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः । १२९ ॐ कल्याण्यै नमः । १३० ॐ कुण्डलवत्यै नमः । १३१ ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः । १३२ ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः । १३३ ॐ कुण्डल्यै नमः । १३४ ॐ कुमुदालयायै नमः । १३५ ॐ कालजिह्वायै नमः । १३६ ॐ करालास्यायै नमः । १३७ ॐ कालिकायै नमः । १३८ ॐ कालरूपिण्यै नमः । १३९ ॐ कामनीयगुणायै नमः । १४० ॐ कान्त्यै नमः । १४१ ॐ कलाधारायै नमः । १४२ ॐ कुमुद्वत्यै नमः । १४३ ॐ कौशिक्यै नमः । १४४ ॐ कमलाकारायै नमः । १४५ ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः । १४६ ॐ कौमार्यै नमः । १४७ ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः । १४८ ॐ ककुवन्तायै नमः । १४९ ॐ करिप्रियायै नमः । १५० ॐ केशर्यै नमः । १५१ ॐ केशवनुतायै नमः । १५२ ॐ कदम्बायै नमः । १५३ ॐ कुसुमप्रियायै नमः । १५४ ॐ कालिन्द्यै नमः । १५५ ॐ कालिकायै नमः । १५६ ॐ काञ्च्यै नमः । १५७ ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः । १५८ ॐ काममातायै नमः । १५९ ॐ क्रतुमत्यै नमः । १६० ॐ कामरूपायै नमः । १६१ ॐ कृपावत्यै नमः । १६२ ॐ कुमार्यै नमः । १६३ ॐ कुण्डनिलयायै नमः । १६४ ॐ किरात्यै नमः । १६५ ॐ कीरवाहनायै नमः । १६६ ॐ कैकेय्यै नमः । १६७ ॐ कोकिलालापायै नमः । १६८ ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः । १६९ ॐ कमण्डलुधरायै नमः । १७० ॐ काल्यै नमः । १७१ ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः । १७२ ॐ कलहंसगत्यै नमः । १७३ ॐ कक्षायै नमः । १७४ ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः । १७५ ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः । १७६ ॐ कमरायै नमः । १७७ ॐ करिन्द्रगमनायै नमः । १७८ ॐ कुह्वै नमः । १७९ ॐ कर्पूरलेपनायै नमः । १८० ॐ कृष्णायै नमः । १८१ ॐ कपिलायै नमः । १८२ ॐ कुहराश्रयायै नमः । १८३ ॐ कूटस्थायै नमः । १८४ ॐ कुधरायै नमः । १८५ ॐ कमरायै नमः । १८६ ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः । १८७ ॐ खड्गखेटधरायै नमः । १८८ ॐ खर्वायै नमः । १८९ ॐ खेचर्यै नमः । १९० ॐ खगवाहनायै नमः । १९१ ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः । १९२ ॐ ख्यातायै नमः । १९३ ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः । १९४ ॐ खलघ्न्यै नमः । १९५ ॐ खण्डितजरायै नमः । १९६ ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः । १९७ ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः । १९८ ॐ गङ्गायै नमः । १९९ ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः । २०० ॐ गायत्र्यै नमः । २०१ ॐ गोमत्यै नमः । २०२ ॐ गीतायै नमः । २०३ ॐ गान्धार्यै नमः । २०४ ॐ गानलोलुपायै नमः । २०५ ॐ गौतम्यै नमः । २०६ ॐ गामिन्यै नमः । २०७ ॐ गाधायै नमः । २०८ ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः । २०९ ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः । २१० ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः । २११ ॐ गन्धर्व्यै नमः । २१२ ॐ गह्वर्यै नमः । २१३ ॐ गोत्रायै नमः । २१४ ॐ गिरीशायै नमः । २१५ ॐ गहनायै नमः । २१६ ॐ गम्यै नमः । २१७ ॐ गुहावासायै नमः । २१८ ॐ गुणवत्यै नमः । २१९ ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः । २२० ॐ गुर्व्यै नमः । २२१ ॐ गुणवत्यै नमः । २२२ ॐ गुह्यायै नमः । २२३ ॐ गोप्तव्यायै नमः । २२४ ॐ गुणदायिन्यै नमः । २२५ ॐ गिरिजायै नमः । २२६ ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः । २२७ ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः । २२८ ॐ गर्वापहारिण्यै नमः । २२९ ॐ गोदायै नमः । २३० ॐ गोकुलरभायै नमः । २३१ ॐ गदाधरायै नमः । २३२ ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः । २३३ ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः । २३४ ॐ घर्मदायै नमः । २३५ ॐ घनदायै नमः । २३६ ॐ घण्टायै नमः । २३७ ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः । २३८ ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः । २३९ ॐ घेषायै नमः । २४० ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः । २४१ ॐ घण्टारवप्रियायै नमः । २४२ ॐ घ्राणायै नमः । २४३ ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः । २४४ ॐ घनारिमण्डलायै नमः । २४५ ॐ घूर्णायै नमः । २४६ ॐ घृताच्यै नमः । २४७ ॐ घणवेगिन्यै नमः । २४८ ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः । २४९ ॐ चर्चायै नमः । २५० ॐ चर्चितायै नमः । २५१ ॐ चारुहासिन्यै नमः । २५२ ॐ चटुलायै नमः । २५३ ॐ चण्डिकायै नमः । २५४ ॐ चित्रायै नमः । २५५ ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः । २५६ ॐ चतुर्भुजायै नमः । २५७ ॐ चारुदन्तायै नमः । २५८ ॐ चातुर्यै नमः । २५९ ॐ चरितप्रदायै नमः । २६० ॐ चूलिकायै नमः । २६१ ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः । २६२ ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः । २६३ ॐ चन्द्रहासायै नमः । २६४ ॐ चारुदात्र्यै नमः । २६५ ॐ चकोर्यै नमः । २६६ ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः । २६७ ॐ चन्द्रिकायै नमः । २६८ ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः । २६९ ॐ चौर्यै नमः । २७० ॐ चोरायै नमः । २७१ ॐ चण्डिकायै नमः । २७२ ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः । २७३ ॐ चन्द्रचूडायै नमः । २७४ ॐ चोरविनाशिन्यै नमः । २७५ ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः । २७६ ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः । २७७ ॐ चारुमध्यायै नमः । २७८ ॐ चारुगत्यै नमः । २७९ ॐ चण्डिलायै नमः । २८० ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः । २८१ ॐ चारुहोमप्रियायै नमः । २८२ ॐ चार्वायै नमः । २८३ ॐ चरितायै नमः । २८४ ॐ चक्रबाहुकायै नमः । २८५ ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः । २८६ ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः । २८७ ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः । २८८ ॐ चेष्टायै नमः । २८९ ॐ चित्रायै नमः । २९० ॐ चारुविलासिन्यै नमः । २९१ ॐ चित्स्वरूपायै नमः । २९२ ॐ चन्दवत्यै नमः । २९३ ॐ चन्द्रमायै नमः । २९४ ॐ चन्दनप्रियायै नमः । २९५ ॐ चोदयित्र्यै नमः । २९६ ॐ चिरप्रज्ञायै नमः । २९७ ॐ चातकायै नमः । २९८ ॐ चारुहेतुक्यै नमः । २९९ ॐ छत्रयातायै नमः । ३०० ॐ छत्रधरायै नमः । ३०१ ॐ छायायै नमः । ३०२ ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः । ३०३ ॐ छायादेव्यै नमः । ३०४ ॐ छिद्रनखायै नमः । ३०५ ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः । ३०६ ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः । ३०७ ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः । ३०८ ॐ छेदायै नमः । ३०९ ॐ छत्रेश्वर्यै नमः । ३१० ॐ छिन्नायै नमः । ३११ ॐ छुरिकायै नमः । ३१२ ॐ छेलन्प्रियायै नमः । ३१३ ॐ जनन्यै नमः । ३१४ ॐ जन्मरहितायै नमः । ३१५ ॐ जातवेदायै नमः । ३१६ ॐ जगन्मय्यै नमः । ३१७ ॐ जाह्नव्यै नमः । ३१८ ॐ जटिलायै नमः । ३१९ ॐ जेत्र्यै नमः । ३२० ॐ जरामरणवर्जितायै नमः । ३२१ ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः । ३२२ ॐ ज्वालायै नमः । ३२३ ॐ जयन्त्यै नमः । ३२४ ॐ जलशालिन्यै नमः । ३२५ ॐ जितेन्द्रियायै नमः । ३२६ ॐ जितक्रोधायै नमः । ३२७ ॐ जितामित्रायै नमः । ३२८ ॐ जगत्प्रियायै नमः । ३२९ ॐ जातरूपमय्यै नमः । ३३० ॐ जिह्वायै नमः । ३३१ ॐ जानक्यै नमः । ३३२ ॐ जगत्यै नमः । ३३३ ॐ जयायै नमः । ३३४ ॐ जनित्र्यै नमः । ३३५ ॐ जह्नुतनयायै नमः । ३३६ ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः । ३३७ ॐ ज्वालमुल्यै नमः । ३३८ ॐ जपवत्यै नमः । ३३९ ॐ ज्वरघ्न्यै नमः । ३४० ॐ जितविष्टपायै नमः । ३४१ ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः । ३४२ ॐ ज्वालायै नमः । ३४३ ॐ जाग्रत्यै नमः । ३४४ ॐ ज्वरदेवतायै नमः । ३४५ ॐ ज्वलन्त्यै नमः । ३४६ ॐ जलदायै नमः । ३४७ ॐ ज्येष्ठायै नमः । ३४८ ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः । ३४९ ॐ जम्भिन्यै नमः । ३५० ॐ जृम्भनायै नमः । ३५१ ॐ जृम्भायै नमः । ३५२ ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः । ३५३ ॐ झिञ्झिकायै नमः । ३५४ ॐ झणनिर्घोषायै नमः । ३५५ ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः । ३५६ ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः । ३५७ ॐ ञरूपायै नमः । ३५८ ॐ ञभुजायै नमः । ३५९ ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः । ३६० ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः । ३६१ ॐ टङ्किन्यै नमः । ३६२ ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः । ३६३ ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः । ३६४ ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः । ३६५ ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः । ३६६ ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः । ३६७ ॐ डामर्यै नमः । ३६८ ॐ डाकिन्यै नमः । ३६९ ॐ डिम्भायै नमः । ३७० ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः । ३७१ ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः । ३७२ ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः । ३७३ ॐ डिण्डिरवसहायै नमः । ३७४ ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः । ३७५ ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः । ३७६ ॐ ढकाहस्तायै नमः । ३७७ ॐ ढिलिव्रजायै नमः । ३७८ ॐ नित्यज्ञानायै नमः । ३७९ ॐ निरुपणायै नमः । ३८० ॐ निर्गुणायै नमः । ३८१ ॐ नर्मदायै नमः । ३८२ ॐ त्रिगुणायै नमः । ३८३ ॐ त्रिपदायै नमः । ३८४ ॐ तन्त्र्यै नमः । ३८५ ॐ तुलस्यै नमः । ३८६ ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः । ३८७ ॐ तामस्यै नमः । ३८८ ॐ तुहिनायै नमः । ३८९ ॐ तुरायै नमः । ३९० ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः । ३९१ ॐ त्रिवल्यै नमः । ३९२ ॐ त्रिलोचनायै नमः । ३९३ ॐ त्रिशक्त्यै नमः । ३९४ ॐ त्रिपुरायै नमः । ३९५ ॐ तुङ्गायै नमः । ३९६ ॐ तुरङ्गवदनायै नमः । ३९७ ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः । ३९८ ॐ तीव्रायै नमः । ३९९ ॐ त्रिश्रोतायै नमः । ४०० ॐ तामसादिन्यै नमः । ४०१ ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः । ४०२ ॐ तनुमध्यायै नमः । ४०३ ॐ त्रिविष्टपायै नमः । ४०४ ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः । ४०५ ॐ त्रिस्तन्यै नमः । ४०६ ॐ तोषासंस्थायै नमः । ४०७ ॐ तालप्रतापिन्यै नमः । ४०८ ॐ ताटङ्किन्यै नमः । ४०९ ॐ तुषाराभायै नमः । ४१० ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः । ४११ ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः । ४१२ ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः । ४१३ ॐ तिलहोमप्रियायै नमः । ४१४ ॐ तीर्थायै नमः । ४१५ ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः । ४१६ ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः । ४१७ ॐ तारकायै नमः । ४१८ ॐ त्रियुतायै नमः । ४१९ ॐ तन्व्यै नमः । ४२० ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः । ४२१ ॐ तलोदर्यै नमः । ४२२ ॐ तिरोभासायै नमः । ४२३ ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः । ४२४ ॐ त्रिजटायै नमः । ४२५ ॐ तित्तिर्यै नमः । ४२६ ॐ तृष्णायै नमः । ४२७ ॐ त्रिविधायै नमः । ४२८ ॐ तरुणाकृत्यै नमः । ४२९ ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः । ४३० ॐ त्रयम्बकायै नमः । ४३१ ॐ त्रिवर्गायै नमः । ४३२ ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः । ४३३ ॐ तर्पणायै नमः । ४३४ ॐ तृप्तिदायै नमः । ४३५ ॐ तृप्तायै नमः । ४३६ ॐ तमस्यै नमः । ४३७ ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः । ४३८ ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः । ४३९ ॐ त्रिगुणाकारायै नमः । ४४० ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः । ४४१ ॐ तनुवल्लर्यै नमः । ४४२ ॐ थात्कार्यै नमः । ४४३ ॐ थारवायै नमः । ४४४ ॐ थान्तायै नमः । ४४५ ॐ दोहिन्यै नमः । ४४६ ॐ दीनवत्सलायै नमः । ४४७ ॐ दानवान्तकर्यै नमः । ४४८ ॐ दुर्गायै नमः । ४४९ ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः । ४५० ॐ देवरीत्यै नमः । ४५१ ॐ दिवारात्र्यै नमः । ४५२ ॐ द्रौपद्यै नमः । ४५३ ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः । ४५४ ॐ देवयान्यै नमः । ४५५ ॐ दुरावासायै नमः । ४५६ ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः । ४५७ ॐ दिवायै नमः । ४५८ ॐ दामोदरप्रियायै नमः । ४५९ ॐ दीप्तायै नमः । ४६० ॐ दिग्वासायै नमः । ४६१ ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः । ४६२ ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः । ४६३ ॐ दण्डिन्यै नमः । ४६४ ॐ देवपूजितायै नमः । ४६५ ॐ देववन्द्यायै नमः । ४६६ ॐ दिविषादायै नमः । ४६७ ॐ द्वेषिण्यै नमः । ४६८ ॐ दानावाकृत्यै नमः । ४६९ ॐ दीननाथस्तुतायै नमः । ४७० ॐ दीक्षायै नमः । ४७१ ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः । ४७२ ॐ धात्र्यै नमः । ४७३ ॐ धनुर्धरायै नमः । ४७४ ॐ धनुर्धारिण्यै नमः । ४७५ ॐ धर्मचारिण्यै नमः । ४७६ ॐ धुरन्धरायै नमः । ४७७ ॐ धराधारायै नमः । ४७८ ॐ धनदायै नमः । ४७९ ॐ धान्यदोहिन्यै नमः । ४८० ॐ धर्मशीलायै नमः । ४८१ ॐ धनाध्यक्षायै नमः । ४८२ ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः । ४८३ ॐ धृत्यै नमः । ४८४ ॐ धन्यायै नमः । ४८५ ॐ धृतपदायै नमः । ४८६ ॐ धर्मराजप्रियायै नमः । ४८७ ॐ ध्रुवायै नमः । ४८८ ॐ धूमावत्यै नमः । ४८९ ॐ धूमकेश्यै नमः । ४९० ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः । ४९१ ॐ नन्दायै नमः । ४९२ ॐ नन्दप्रियायै नमः । ४९३ ॐ निद्रायै नमः । ४९४ ॐ नृनुतायै नमः । ४९५ ॐ नन्दनात्मिकायै नमः । ४९६ ॐ नर्मदायै नमः । ४९७ ॐ नलिन्यै नमः । ४९८ ॐ नीलायै नमः । ४९९ ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः । ५०० ॐ नारायणप्रियायै नमः । ५०१ ॐ नित्यायै नमः । ५०२ ॐ निर्मलायै नमः । ५०३ ॐ निर्गुणायै नमः । ५०४ ॐ निध्यै नमः । ५०५ ॐ निराधारायै नमः । ५०६ ॐ निरुपमायै नमः । ५०७ ॐ नित्यशुद्धायै नमः । ५०८ ॐ निरञ्जनायै नमः । ५०९ ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः । ५१० ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः । ५११ ॐ नृसिंहिन्यै नमः । ५१२ ॐ नगधरायै नमः । ५१३ ॐ नृपनागविभूषितायै नमः । ५१४ ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः । ५१५ ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः । ५१६ ॐ निरवद्यायै नमः । ५१७ ॐ निराकारायै नमः । ५१८ ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः । ५१९ ॐ नानाज्योतिः नमः । ५२० ॐ निधिदायै नमः । ५२१ ॐ निर्मलात्मिकायै नमः । ५२२ ॐ नवसूत्रधरायै नमः । ५२३ ॐ नीत्यै नमः । ५२४ ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः । ५२५ ॐ नन्दजायै नमः । ५२६ ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः । ५२७ ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः । ५२८ ॐ नवनीतप्रियायै नमः । ५२९ ॐ नार्यै नमः । ५३० ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः । ५३१ ॐ निमेषिण्यै नमः । ५३२ ॐ नदीरूपायै नमः । ५३३ ॐ नीलग्रीवायै नमः । ५३४ ॐ निशिश्वर्यै नमः । ५३५ ॐ नामावल्यै नमः । ५३६ ॐ निशुम्भग्न्यै नमः । ५३७ ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः । ५३८ ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः । ५३९ ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः । ५४० ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः । ५४१ ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः । ५४२ ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः । ५४३ ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः । ५४४ ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः । ५४५ ॐ पार्वत्यै नमः । ५४६ ॐ परमोदारायै नमः । ५४७ ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः । ५४८ ॐ परायै नमः । ५४९ ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः । ५५० ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः । ५५१ ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः । ५५२ ॐ पञ्चिकायै नमः । ५५३ ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः । ५५४ ॐ पूर्णिमायै नमः । ५५५ ॐ परमायै नमः । ५५६ ॐ प्रीत्यै नमः । ५५७ ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः । ५५८ ॐ पुराण्यै नमः । ५५९ ॐ पौरुष्यै नमः । ५६० ॐ पुण्यायै नमः । ५६१ ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः । ५६२ ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः । ५६३ ॐ प्रीतायै नमः । ५६४ ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः । ५६५ ॐ पावन्यै नमः । ५६६ ॐ पादसहितायै नमः । ५६७ ॐ पेशलायै नमः । ५६८ ॐ पवनाशिन्यै नमः । ५६९ ॐ प्रजापत्यै नमः । ५७० ॐ परिश्रान्तायै नमः । ५७१ ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः । ५७२ ॐ पद्मप्रियायै नमः । ५७३ ॐ पद्मसंस्थायै नमः । ५७४ ॐ पद्माक्ष्यै नमः । ५७५ ॐ पद्मसम्भवायै नमः । ५७६ ॐ पद्मपत्रायै नमः । ५७७ ॐ पद्मपदायै नमः । ५७८ ॐ पद्मिन्यै नमः । ५७९ ॐ प्रियभाषिण्यै नमः । ५८० ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः । ५८१ ॐ पुरन्ध्र्यै नमः । ५८२ ॐ पुरवासिन्यै नमः । ५८३ ॐ पुष्कलायै नमः । ५८४ ॐ पुरुषायै नमः । ५८५ ॐ पर्वायै नमः । ५८६ ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः । ५८७ ॐ पतिव्रतायै नमः । ५८८ ॐ पतिव्रतायै नमः । ५८९ ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः । ५९० ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः । ५९१ ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः । ५९२ ॐ पौत्र्यै नमः । ५९३ ॐ पुत्रपूज्यायै नमः । ५९४ ॐ पयस्विन्यै नमः । ५९५ ॐ पत्तिपाशधरायै नमः । ५९६ ॐ पङ्क्त्यै नमः । ५९७ ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः । ५९८ ॐ पुराण्यै नमः । ५९९ ॐ पुण्यशिलायै नमः । ६०० ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः । ६०१ ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः । ६०२ ॐ पुष्टायै नमः । ६०३ ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः । ६०४ ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः । ६०५ ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः । ६०६ ॐ पृथुजङ्घायै नमः । ६०७ ॐ पृथुभुजायै नमः । ६०८ ॐ पृथुपादायै नमः । ६०९ ॐ पृथूदर्यै नमः । ६१० ॐ प्रवालशोभायै नमः । ६११ ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः । ६१२ ॐ पीतवासाः नमः । ६१३ ॐ प्रचापलायै नमः । ६१४ ॐ प्रसवायै नमः । ६१५ ॐ पुष्टिदायै नमः । ६१६ ॐ पुण्यायै नमः । ६१७ ॐ प्रतिष्ठायै नमः । ६१८ ॐ प्रणवायै नमः । ६१९ ॐ पत्यै नमः । ६२० ॐ पञ्चवर्णायै नमः । ६२१ ॐ पञ्चवाण्यै नमः । ६२२ ॐ पञ्चिकायै नमः । ६२३ ॐ पञ्जरास्थितायै नमः । ६२४ ॐ परमायायै नमः । ६२५ ॐ परज्योतिः नमः । ६२६ ॐ परप्रीत्यै नमः । ६२७ ॐ परागत्यै नमः । ६२८ ॐ पराकाष्ठायै नमः । ६२९ ॐ परेशन्यै नमः । ६३० ॐ पावन्यै नमः । ६३१ ॐ पावकद्युत्यै नमः । ६३२ ॐ पुण्यभद्रायै नमः । ६३३ ॐ परिच्छेद्यायै नमः । ६३४ ॐ पुष्पहासायै नमः । ६३५ ॐ पृथूदरायै नमः । ६३६ ॐ पीताङ्ग्यै नमः । ६३७ ॐ पीतवसनायै नमः । ६३८ ॐ पीतशयायै नमः । ६३९ ॐ पिशाचिन्यै नमः । ६४० ॐ पीतक्रियायै नमः । ६४१ ॐ पिशाचघ्न्यै नमः । ६४२ ॐ पाटलाक्ष्यै नमः । ६४३ ॐ पटुक्रियायै नमः । ६४४ ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः । ६४५ ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः । ६४६ ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः । ६४७ ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः । ६४८ ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः । ६४९ ॐ पराशक्त्यै नमः । ६५० ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः । ६५१ ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः । ६५२ ॐ पूषायै नमः । ६५३ ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः । ६५४ ॐ पानप्रियायै नमः । ६५५ ॐ पञ्चशिखायै नमः । ६५६ ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः । ६५७ ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः । ६५८ ॐ पृथ्व्यै नमः । ६५९ ॐ पथिकायै नमः । ६६० ॐ पृथुदोहिन्यै नमः । ६६१ ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः । ६६२ ॐ पाटल्यै नमः । ६६३ ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः । ६६४ ॐ पुण्यप्रजायै नमः । ६६५ ॐ पारदात्र्यै नमः । ६६६ ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः । ६६७ ॐ प्रवालशोभायै नमः । ६६८ ॐ पूर्णाशायै नमः । ६६९ ॐ प्रणवायै नमः । ६७० ॐ पल्लवोदर्यै नमः । ६७१ ॐ फलिन्यै नमः । ६७२ ॐ फलदायै नमः । ६७३ ॐ फल्ग्वै नमः । ६७४ ॐ फुत्कार्यै नमः । ६७५ ॐ फलकाकृत्यै नमः । ६७६ ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः । ६७७ ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः । ६७८ ॐ बालबालायै नमः । ६७९ ॐ बहुमतायै नमः । ६८० ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः । ६८१ ॐ बलभद्रप्रियायै नमः । ६८२ ॐ बडवायै नमः । ६८३ ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः । ६८४ ॐ बन्दीदेव्यै नमः । ६८५ ॐ बिलवत्यै नमः । ६८६ ॐ बडिशघिन्यै नमः । ६८७ ॐ बलिप्रियायै नमः । ६८८ ॐ बान्धव्यै नमः । ६८९ ॐ बोधितायै नमः । ६९० ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः । ६९१ ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः । ६९२ ॐ ब्राह्म्यै नमः । ६९३ ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः । ६९४ ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः । ६९५ ॐ बृन्दायै नमः । ६९६ ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः । ६९७ ॐ बालाकिन्यै नमः । ६९८ ॐ बिलाहारायै नमः । ६९९ ॐ बिलवसायै नमः । ७०० ॐ बहुदकायै नमः । ७०१ ॐ बहुनेत्रायै नमः । ७०२ ॐ बहुपदायै नमः । ७०३ ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः । ७०४ ॐ बहुबाहुयुतायै नमः । ७०५ ॐ बीजरूपिण्यै नमः । ७०६ ॐ बहुरूपिण्यै नमः । ७०७ ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः । ७०८ ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः । ७०९ ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः । ७१० ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः । ७११ ॐ बृन्दारकायै नमः । ७१२ ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः । ७१३ ॐ बृहत्यै नमः । ७१४ ॐ बाणपातिन्यै नमः । ७१५ ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः । ७१६ ॐ बहुनुतायै नमः । ७१७ ॐ बहुविक्रमायै नमः । ७१८ ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः । ७१९ ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः । ७२० ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः । ७२१ ॐ बडिष्ठायै नमः । ७२२ ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः । ७२३ ॐ बालायै नमः । ७२४ ॐ बाणासनवत्यै नमः । ७२५ ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः । ७२६ ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः । ७२७ ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः । ७२८ ॐ भवान्यै नमः । ७२९ ॐ भीष्णवत्यै नमः । ७३० ॐ भाविन्यै नमः । ७३१ ॐ भयहारिण्यै नमः । ७३२ ॐ भद्रकाल्यै नमः । ७३३ ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः । ७३४ ॐ भारत्यै नमः । ७३५ ॐ भारताशयायै नमः । ७३६ ॐ भैरव्यै नमः । ७३७ ॐ भीषणाकारायै नमः । ७३८ ॐ भूतिदायै नमः । ७३९ ॐ भूतिमालिन्यै नमः । ७४० ॐ भामिन्यै नमः । ७४१ ॐ भोगनिरतायै नमः । ७४२ ॐ भद्रदायै नमः । ७४३ ॐ भूरिविक्रमायै नमः । ७४४ ॐ भूतवासायै नमः । ७४५ ॐ भृगुलतायै नमः । ७४६ ॐ भार्गव्यै नमः । ७४७ ॐ भूसुरार्चितायै नमः । ७४८ ॐ भागीरथ्यै नमः । ७४९ ॐ भोगवत्यै नमः । ७५० ॐ भवनस्थायै नमः । ७५१ ॐ भिषग्वरायै नमः । ७५२ ॐ भामिन्यै नमः । ७५३ ॐ भोगिन्यै नमः । ७५४ ॐ भाषायै नमः । ७५५ ॐ भवान्यै नमः । ७५६ ॐ भूरुदक्षिणायै नमः । ७५७ ॐ भर्गात्मिकायै नमः । ७५८ ॐ भीमावत्यै नमः । ७५९ ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः । ७६० ॐ भजनीयायै नमः । ७६१ ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः । ७६२ ॐ भुवनेश्वर्यै नमः । ७६३ ॐ भुजङ्गवलयायै नमः । ७६४ ॐ भीमायै नमः । ७६५ ॐ भेरुण्डायै नमः । ७६६ ॐ भागधेयिन्यै नमः । ७६७ ॐ मातायै नमः । ७६८ ॐ मायायै नमः । ७६९ ॐ मधुमत्यै नमः । ७७० ॐ मधुजिह्वायै नमः । ७७१ ॐ मनुप्रियायै नमः । ७७२ ॐ महादेव्यै नमः । ७७३ ॐ महाभाग्यायै नमः । ७७४ ॐ मालिन्यै नमः । ७७५ ॐ मीनलोचनायै नमः । ७७६ ॐ मायातीतायै नमः । ७७७ ॐ मधुमत्यै नमः । ७७८ ॐ मधुमांसायै नमः । ७७९ ॐ मधुद्रवायै नमः । ७८० ॐ मानव्यै नमः । ७८१ ॐ मधुसम्भूतायै नमः । ७८२ ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः । ७८३ ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः । ७८४ ॐ मेदिन्यै नमः । ७८५ ॐ मेघमालिन्यै नमः । ७८६ ॐ मन्दोदर्यै नमः । ७८७ ॐ महामायायै नमः । ७८८ ॐ मैथिल्यै नमः । ७८९ ॐ मसृणप्रियायै नमः । ७९० ॐ महालक्ष्म्यै नमः । ७९१ ॐ महाकाल्यै नमः । ७९२ ॐ महाकन्यायै नमः । ७९३ ॐ महेश्वर्यै नमः । ७९४ ॐ माहेन्द्र्यै नमः । ७९५ ॐ मेरुतनयायै नमः । ७९६ ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः । ७९७ ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः । ७९८ ॐ मोक्षदायै नमः । ७९९ ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः । ८०० ॐ मधुरद्राविण्यै नमः । ८०१ ॐ मुद्रायै नमः । ८०२ ॐ मलयायै नमः । ८०३ ॐ मलयान्वितायै नमः । ८०४ ॐ मेधायै नमः । ८०५ ॐ मरकतश्यामायै नमः । ८०६ ॐ मगध्यै नमः । ८०७ ॐ मेनकात्मजायै नमः । ८०८ ॐ महामार्यै नमः । ८०९ ॐ महावीरायै नमः । ८१० ॐ महाश्यामायै नमः । ८११ ॐ मनुस्तुतायै नमः । ८१२ ॐ मातृकायै नमः । ८१३ ॐ मिहिराभासायै नमः । ८१४ ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः । ८१५ ॐ मूलाधारस्थितायै नमः । ८१६ ॐ मुग्धायै नमः । ८१७ ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः । ८१८ ॐ मृगाक्ष्यै नमः । ८१९ ॐ महिषारूढायै नमः । ८२० ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः । ८२१ ॐ योगासनायै नमः । ८२२ ॐ योगगम्यायै नमः । ८२३ ॐ योगायै नमः । ८२४ ॐ यौवनकाश्रयायै नमः । ८२५ ॐ यौवन्यै नमः । ८२६ ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः । ८२७ ॐ यमुनायै नमः । ८२८ ॐ युगधारिण्यै नमः । ८२९ ॐ यक्षिण्यै नमः । ८३० ॐ योगयुक्तायै नमः । ८३१ ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः । ८३२ ॐ यात्रायै नमः । ८३३ ॐ यानविधानज्ञायै नमः । ८३४ ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः । ८३५ ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः । ८३६ ॐ याजुष्यै नमः । ८३७ ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः । ८३८ ॐ यामिन्यै नमः । ८३९ ॐ योगनिरतायै नमः । ८४० ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः । ८४१ ॐ रुक्मिण्यै नमः । ८४२ ॐ रमण्यै नमः । ८४३ ॐ रामायै नमः । ८४४ ॐ रेवत्यै नमः । ८४५ ॐ रेणुकायै नमः । ८४६ ॐ रत्यै नमः । ८४७ ॐ रौद्र्यै नमः । ८४८ ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः । ८४९ ॐ राममातायै नमः । ८५० ॐ रतिप्रियायै नमः । ८५१ ॐ रोहिण्यै नमः । ८५२ ॐ राज्यदायै नमः । ८५३ ॐ रेवायै नमः । ८५४ ॐ रसायै नमः । ८५५ ॐ राजीवलोचनायै नमः । ८५६ ॐ राकेश्यै नमः । ८५७ ॐ रूपसंपन्नायै नमः । ८५८ ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः । ८५९ ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः । ८६० ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः । ८६१ ॐ राजहंससमारूढायै नमः । ८६२ ॐ रंभायै नमः । ८६३ ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः । ८६४ ॐ रमणीययुगाधारायै नमः । ८६५ ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः । ८६६ ॐ रुद्राण्यै नमः । ८६७ ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः । ८६८ ॐ रथिन्यै नमः । ८६९ ॐ रत्नमालिकायै नमः । ८७० ॐ रोगेश्यै नमः । ८७१ ॐ रोगशमन्यै नमः । ८७२ ॐ राविन्यै नमः । ८७३ ॐ रोमहर्षिण्यै नमः । ८७४ ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः । ८७५ ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः । ८७६ ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः । ८७७ ॐ रथस्थायै नमः । ८७८ ॐ रुक्मभूषणायै नमः । ८७९ ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः । ८८० ॐ लोलायै नमः । ८८१ ॐ ललितायै नमः । ८८२ ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः । ८८३ ॐ लक्ष्म्यै नमः । ८८४ ॐ लोलायै नमः । ८८५ ॐ लुप्तविषायै नमः । ८८६ ॐ लोकिन्यै नमः । ८८७ ॐ लोकविश्रुतायै नमः । ८८८ ॐ लज्जायै नमः । ८८९ ॐ लम्बोदर्यै नमः । ८९० ॐ ललनायै नमः । ८९१ ॐ लोकधारिण्यै नमः । ८९२ ॐ वरदायै नमः । ८९३ ॐ वन्दितायै नमः । ८९४ ॐ वन्द्यायै नमः । ८९५ ॐ वनितायै नमः । ८९६ ॐ विद्यायै नमः । ८९७ ॐ वैष्णव्यै नमः । ८९८ ॐ विमलाकृत्यै नमः । ८९९ ॐ वाराह्यै नमः । ९०० ॐ विरजायै नमः । ९०१ ॐ वर्षायै नमः । ९०२ ॐ वरलक्ष्म्यै नमः । ९०३ ॐ विक्रमायै नमः । ९०४ ॐ विलासिन्यै नमः । ९०५ ॐ विनतायै नमः । ९०६ ॐ व्योममध्यस्थायै नमः । ९०७ ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः । ९०८ ॐ वारुण्यै नमः । ९०९ ॐ वेणुसम्भूतायै नमः । ९१० ॐ वितिहोत्रायै नमः । ९११ ॐ विरूपिण्यै नमः । ९१२ ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः । ९१३ ॐ विष्णुरूपायै नमः । ९१४ ॐ विधिक्रियायै नमः । ९१५ ॐ विष्णुपत्न्यै नमः । ९१६ ॐ विष्णुमत्यै नमः । ९१७ ॐ विशालाक्ष्यै नमः । ९१८ ॐ वसुन्धरायै नमः । ९१९ ॐ वामदेवप्रियायै नमः । ९२० ॐ वेलायै नमः । ९२१ ॐ वज्रिण्यै नमः । ९२२ ॐ वसुदोहिन्यै नमः । ९२३ ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः । ९२४ ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः । ९२५ ॐ वासव्यै नमः । ९२६ ॐ वामजनन्यै नमः । ९२७ ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः । ९२८ ॐ वरायै नमः । ९२९ ॐ व्यासप्रियायै नमः । ९३० ॐ वर्मधरायै नमः । ९३१ ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः । ९३२ ॐ शाकम्भर्यै नमः । ९३३ ॐ शिवायै नमः । ९३४ ॐ शान्तायै नमः । ९३५ ॐ शारदायै नमः । ९३६ ॐ शरणागत्यै नमः । ९३७ ॐ शतोदर्यै नमः । ९३८ ॐ शुभाचारायै नमः । ९३९ ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः । ९४० ॐ शोभावत्यै नमः । ९४१ ॐ शिवाकारायै नमः । ९४२ ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः । ९४३ ॐ शोणायै नमः । ९४४ ॐ शुभाशयायै नमः । ९४५ ॐ शुभ्रायै नमः । ९४६ ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः । ९४७ ॐ शरावत्यै नमः । ९४८ ॐ शरानन्दायै नमः । ९४९ ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः । ९५० ॐ शुभाननायै नमः । ९५१ ॐ शरभायै नमः । ९५२ ॐ शूलिन्यै नमः । ९५३ ॐ शुद्धायै नमः । ९५४ ॐ शर्वाण्यै नमः । ९५५ ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः । ९५६ ॐ शबर्यै नमः । ९५७ ॐ शुकवाहनायै नमः । ९५८ ॐ श्रीमत्यै नमः । ९५९ ॐ श्रीधरानन्दायै नमः । ९६० ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः । ९६१ ॐ षड्भाशायै नमः । ९६२ ॐ षडृतुप्रियायै नमः । ९६३ ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः । ९६४ ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः । ९६५ ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः । ९६६ ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः । ९६७ ॐ सरस्वत्यै नमः । ९६८ ॐ सदाधारायै नमः । ९६९ ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः । ९७० ॐ सामगानप्रियायै नमः । ९७१ ॐ सूक्ष्मायै नमः । ९७२ ॐ सावित्र्यै नमः । ९७३ ॐ सामसम्भवायै नमः । ९७४ ॐ सर्ववासायै नमः । ९७५ ॐ सदानन्दायै नमः । ९७६ ॐ सुस्तन्यै नमः । ९७७ ॐ सागराम्बरायै नमः । ९७८ ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः । ९७९ ॐ सिद्ध्यै नमः । ९८० ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः । ९८१ ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः । ९८२ ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः । ९८३ ॐ सर्वज्ञायै नमः । ९८४ ॐ सान्द्रकरुणायै नमः । ९८५ ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः । ९८६ ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः । ९८७ ॐ सङ्गहीनायै नमः । ९८८ ॐ सद्गुणायै नमः । ९८९ ॐ सकलेष्टदायै नमः । ९९० ॐ सरघायै नमः । ९९१ ॐ सूर्यतनयायै नमः । ९९२ ॐ सुकेश्यै नमः । ९९३ ॐ सोमसंहत्यै नमः । ९९४ ॐ हिरण्यवर्णायै नमः । ९९५ ॐ हरिण्यै नमः । ९९६ ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः । ९९७ ॐ हंसवाहिन्यै नमः । ९९८ ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः । ९९९ ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः । १००० ॐ क्षमायै नमः । १००१ ॐ गायत्र्यै नमः । १००२ ॐ सावित्र्यै नमः । १००३ ॐ पार्वत्यै नमः । १००४ ॐ सरस्वत्यै नमः । १००५ ॐ वेदगर्भायै नमः । १००६ ॐ वरारोहायै नमः । १००७ ॐ श्रीगायत्र्यै नमः । १००८ ॐ परांविकायै नमः । <poem>

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=गायत्री_सहस्रनामावली&oldid=37851" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्