गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४०

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← आचारकाण्डः, अध्यायः ३९ गरुडपुराणम्
अध्यायः ४०
वेदव्यासः
आचारकाण्डः, अध्यायः ४१ →

।। शङ्कर उवाच ।।
माहेश्वरीं च मे पूजां वद शङ्खगदाधर ।।
यां ज्ञात्वा मानवाः सिद्धिं गच्छन्ति परमेश्वर ।। 40.1 ।।

।। हरिरुवाच ।।
श्रृणु माहेश्वरीं पूजां कथ्यमानां वृषध्वज ।।
आदौ स्नात्वा तथाचम्य ह्यासने चोपविश्य च ।। 40.2 ।।

न्यासं कृत्वा मण्डले वै पूजयच्चे महेश्वरम् ।।
मन्त्रैरेतैर्महेशान परिवारयुतं हरम् ।। 40.3 ।।

ॐ हां शिवासनदेवता आगच्छतेति ।।
अनेनावाहयेद्रुद्र देवता आसनस्य याः ।। 40.4 ।।

ॐ हां गणपतये नमः ।।
ॐ हां सरस्वत्यै नमः ।।
ॐ हां नन्दिने नमः ।।
ॐ हां महाकालाय नमः ।।
ॐ हां गङ्गायै नमः ।।
ॐ हां लक्ष्म्यै नमः ।।
ॐ हां महाकलायै नमः ।।
ॐ हां अस्त्राय नम इति ।। 40.5 ।।

एते द्वारे प्रपूज्या वै स्नानगन्धादिभिर्हर ।।
ॐ हां ब्रह्मणे वास्त्वधिपतये नमः ।।
ॐ हां गुरुभ्यो नमः ।।
ॐ हां आधारशक्त्यै नमः ।।
ॐ हां अनन्ताय नमः ।।
ॐ हां धर्माय नमः ।।
ॐ हां ज्ञानाय नमः ।।
ॐ हां वैराग्याय नमः ।।
ॐ हां ऐश्वर्याय नमः ।।
ॐ हां अधर्माय नमः ।।
ॐ हां अज्ञानाय नमः ।।
ॐ हां अवैराग्याय नमः ।।
ॐ हां अनैश्वर्य्याय नमः ।।
ॐ हां उर्द्ध्वच्छन्दाय नमः ।।
ॐ हां अधश्छन्दाय नमः ।।
ॐ हां पद्माय नमः ।।
ॐ हां कर्णिकायै नमः ।।
ॐ हां वामायै नमः ।।
ॐ हां ज्येष्ठायै नमः ।।
ॐ हां रौद्यै नमः ।।
ॐ काल्यै नमः ।।
ॐ हां कलविकरण्यै नमः ।।
ॐ बलप्रमथिन्यै नमः ।।
ॐ हां सर्वभूतदमन्यै नमः ।।
ॐ हां मनोन्मन्यै नमः ।।
ॐ हां मण्डलत्रितयाय नमः ।।
ॐ हां हौं हं शिवमूर्त्तये नमः ।।
ॐ हां विद्याधिपतये नमः ।।
ॐ हां हीं हौं शिवाय नमः ।।
ॐ हां हृदयाय नमः ।।
ॐ शिरसे नमः ।।
ॐ हूं शिखायै नमः ।।
ॐ हैं कवचाय नमः ।।
ॐ हौं नेत्रत्रयाय नमः ।।
ॐ हः अस्त्राय नमः ।।
ॐ सद्योजाताय नमः ।। 40.6 ।।

ॐ हां सिद्ध्यै नमः ।।
ॐ हां ऋद्ध्यै नमः ।।
ॐ हां विद्युतायै नमः ।।
ॐ हां लक्ष्म्यै नमः ।।
ॐ हां बोधायै नमः ।।
ॐ हां काल्यै नमः ।।
ॐ हां स्वधायै नमः ।।
ॐ हां प्रभायै नमः ।। 40.7 ।।

सत्यस्याष्टौ कला ज्ञेयाः पूज्याः पूर्वादिषु स्थिताः ।। 40.8 ।।

ॐ हां वामदेवाय नमः ।।
ॐ हां रजसे नमः ।।
ॐ हां रक्षायै नमः ।।
ॐ हां रत्यै नमः ।।
ॐ हां कन्यायै नमः ।।
ॐ हां कामायै नमः ।।
ॐ हां जनन्यै नमः ।।
ॐ हां क्रियायै नमः ।।
ॐ हां वृद्ध्यै नमः ।।
ॐ हां कार्य्यायै नमः ।।
ॐ रा(धा) त्र्यै नमः ।।
ॐ हां भ्रामण्यै नमः ।।
ॐ हां मोहिन्यै नमः ।।
ॐ हां क्ष(त्व)रायै नमः ।।
वामदेवकला ज्ञेयास्त्रयो दश वृषध्वज ।। 40.9 ।।

ॐ हां तत्पुरुषाय नमः ।।
ॐ हां निवृत्त्यै नमः ।।
ॐ हां प्रतिष्ठायै नमः ।।
ॐ हां विद्यायै नमः ।।
ॐ हां शान्त्यै नमः ।।
ज्ञेयास्तत्पुरुषस्यैव चतस्रो वृषभध्वज ।। 40.10 ।।

ॐ हां तृष्णायै नमः ।।
कलाषट्‌कं ह्यखोरस्य विज्ञेयं भैरवं हर ।। 40.11 ।।

ॐ हां ईशानाय नमः ।।
ॐ हां समित्यै नमः ।।
ॐ हां अङ्गदायै नमः ।।
ॐ हां कृष्णायै नमः ।।
ॐ हां मरीच्यै नमः ।।
ॐ हां ज्वालायै नमः ।।
ईशानस्य कलाः पञ्च जानीहि वृषभध्वज ।। 40.12 ।।

ॐ हां शिवपरिवारेभ्यो नमः ।।
ॐ हां इन्द्राय सुराधिपतये नमः ।।
ॐ हां अग्नये तेजोऽधिपतये नमः ।।
ॐ हां यमाय प्रेताधिपतये नमः ।।
ॐ हां निर्ऋतये रक्षोऽधिपतये नमः ।।
ॐ हां वरुणाय जलाधिपतये नमः ।।
ॐ हां वायवे प्राणाधिपतये नमः ।।
ॐ हां सोमाय नेत्राधिपतये नमः ।।
ॐ हां ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः ।।
ॐ हां अनन्ताय नागाधिपतये नमः ।।
ॐ हां ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये नमः ।।
ॐ हां धूलिचण्डेश्वराय नमः ।। 40.13 ।।

आवाहनं स्थापनं सन्निधानं च शङ्कर ।।
सन्निरोधं तथा कुर्य्यात्सकलीकरणं तथा ।। 40.14 ।।

तत्त्वन्यासं च मुद्राया दर्शनं ह्यानमेव च ।।
पाद्यमाचमनं ह्यर्घ्यं पुष्पाण्यभ्यंगदानकम् ।। 40.15 ।।

तत उद्वर्त्तनं स्नानं सुगन्धं चानुलेपनम् ।।
वस्त्रालं कारभोगांश्च ह्यंगन्यासं च धूपकम् ।। 40.16 ।।

दीपं नैवेद्यदानं च हस्तोद्वर्त्तनमेव च ।।
पाद्यार्घ्याचमनं गन्धं ताम्बूलं गीतवादनम् ।। 40.17 ।।

नृत्यं छत्रादिकरणं मुद्राणां दर्शनं तता ।।
रूपं ध्यानं जपञ्चाथ एकवद्भाव एव च ।। 40.18 ।।

मूलमन्त्रेण वै कुर्य्याज्जपपूजासमर्पणम् ।।
माहेशी कथिता पूजा रुद्र पापविनासिनी ।। 40.19 ।।

इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे महेश्वरपूजाविधिर्नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ।। 40 ।।