आर्षेयकल्पः/विषयानुक्रमणिका

विकिस्रोतः तः
< आर्षेयकल्पः(कल्पः/श्रौतसूत्राणि/आर्षेयकल्पः/02 इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

उपोद्घातः OF वरदराज १-८९
ज्योतिष्टोम-अग्निष्टोमपर्व १-५३
           -उक्थ्य पर्व ५३-५४
           -अतिरात्रपर्व ५४---६१
सत्रात्मा व्यूढो द्वादशाहः ६१-८७
अहीनात्मा द्वादशाहः ८७-८९

प्रथमोऽध्यायः
गवामयनम् ९१-१५६
चतुर्विंशः प्रायणीयः (प्रायणीयमहः)
अभिप्लवः षडहः-ज्योतिः (१) ९५-९६
                -गौः (२) ९७-९९
               -आयुः (३) ९९-१०१
                 -गौः (४) १०१-१०३
                -आयुः (५) १०३-१०४
               -ज्योतिः (६) १०४-१०६
पृष्ठयः षडहः १०७-११८

द्वितीयोऽध्यायः
अभिजित् ११९-१२१
स्वरसामानः १२१-१२८
विषुवान् १२८-१३१
आवृत्ताः स्वरसामानः १३१-१३२
विश्वजित् १३२-१३४
पृष्ठ्याभिप्लवावावृत्तौ १३४-१३७
आयुः १३७–१३९
गौः १३९-१४०
महाव्रतम् १४०-१५६
उदयनीयः १५६

तृतीयोऽध्यायः
एकाहाः १५७-२८६
ज्योतिष्टोमः १५७
गौः १५७-१६०
आयुः १६०-१६१
अभिजित् १६१–१६४
विश्वजित् १६४-१६६
महाव्रतम् १६६-१६७
साहस्राः १-४ १६७-१७४
साद्यस्क्रा: १-४ (४-विश्वजिच्छिल्पः) १७४-१८२
श्येनः १७९-१८२
एकत्रिकः १८२-१८४
व्रात्यस्तोमाः (चतुःषोडशी, षट्षोडशी, द्विषोडशी and शमनीचामेढ्रस्तोमः) १८४-१९१
अग्निष्टुतः १-४ १९१-१९८
प्रजापतेरपूर्वः १९८-१९९
बृहस्पतिसवः २००-२०१
इषुः २०२-२०३
सर्वस्वारः अथवा शुनस्कर्णस्तोमः २०३-२०७

चतुर्थोऽध्यायः
चातुर्मास्यानि-वैश्वदेवम् २०८-२०९
-वरुणप्राघासिकम् २१०-२१३
चातुर्मास्यानि-साकमेधः २१३-२१८
         -शुनासीर्यम् २१८
उपहव्यः २१९-२२२
ऋतपेयः २२३---२२४
दूणाशः २२४-२२६
वैश्यस्तोमः २२६-२२८
तीव्रसुत् २२८-२३०
वाजपेयः २३०-२३३
राजसूयः—अभ्यारोहणीयः २३३-२३४
        --अभिषेचनीयः २३४ -२३६
        --दशपेयः २३७-२३८
        --केशवपनीयः ( -- प्राचीनस्तोमः) २३८-२४०
        --व्युष्टिद्विरात्रः २४०-२४३
        --क्षत्रस्य धृतिः २४३

पञ्चमोऽध्यायः
राट् २४४-३४५
विराट् २४५-२४७
औपशदः २४७ ---२४९
पुनस्तोमः २४९ -२५६
चतुष्टोमौ २५६-२६०
उद्भिद् २६०-२६२
बलभिद् २६२-२६४
अपचितिः २६४-२६५
सर्वस्तोमोऽपचितिः २६६-२६७
अग्नेः स्तोमः-पक्षी २६७-२६९
           -ज्योतिः २६९-२७०
ऋषभः २७१-२७२
गोसवः २७२-२७४
मरुत्स्तोमः, इन्द्राग्न्योः कुलायः २७४-२७५
इन्द्रस्तोमः २७५-२७६
इन्द्राग्न्योः स्तोमः २७६-२७८
विघनौ २७८-२८२
संदंशः २८२-२८४
वज्रः २८४-२८६

षष्ठोऽध्यायः
अहीनाः २८७-४८९
ज्योतिष्टोमोऽतिरात्रः २८७ --२८९
सर्वस्तोमोऽतिरात्रः २८९-२९०
अप्तोर्याम: २९०-२९८
नवसप्तदशः २९८-२९९
विषुवान अतिरात्रः ३००
गोआयुषी ३००
विश्वजिदभिजितौ ३०१
एकस्तोमाश्चत्वारः—त्रिवृदतिरात्रः ३०१-३०२
               --पञ्चदशोऽतिरात्रः ३०२-३०३
               --सप्तदशोऽतिरात्रः ३०३-३०४
               --एकविंशोऽतिरात्रः ३०४--३०६
द्विरात्राः—आङ्गिरसद्विरात्रः ३०६-३०८
       --चैत्ररथः ३०८-३०९
            --कापिवनः ३०९-३१०
त्रिरात्राः—गर्गत्रिरात्रः ३१०-३१५
       --अश्वत्रिरात्रः ३१६-३२२
       -बैदत्रिरात्रः ३२२-३२७
       -छन्दोमपवमानत्रिरात्रः ३२७-३३३
        —अन्तर्वसुत्रिरात्रः ३३३-३३५
      --पराकत्रिरात्रः ३३५-३३८

सप्तमोऽध्यायः
चतूरात्राः--अत्रिचतूरात्रः चतूर्वीरो वा ३३९-३४६
       --जामदग्न्यश्चतूरात्रः ३४६-३५२
       --वासिष्ठश्चतूरात्रः ३५२-३५७
       --वैश्वामित्रश्चतूरात्रः ३५७-३६२
पञ्चरात्रा:--देवपञ्चरात्रः अभ्यासङ्ग्यः ३६३-३६९
        --पञ्चशारदीयः ३६९-३७५
         --व्रतमध्यः पञ्चरात्रः ३७५
षडहा:--ऋतूनां षडहः, व्यूढः ३७६-३८१
    --समूढः ३८२-३८५
    --आयुष्कामः षडहः ३८५-३८६
    --पृष्ठयावलम्बः षडहः ३८६-३९१
सप्तरात्राः—सप्तर्षिसप्तरात्रः ३९१-३९२
       --प्राजापत्यः सप्तरात्रः ३९२-३९४
        --पशुकामस्य सप्तरात्रः ३९४-३९५
        --क्षुल्लकजामदग्न्यः सप्तरात्रः ३९६-३९७
        --इन्द्रसप्तरात्रः ३९७
        --जनकसप्तरात्रः ३९८-४०१
         --पृष्ठ्यस्तोमः सप्तरात्रः ४०१-४०२
अष्टरात्रः ४०२
नवरात्रः--देवानां नवरात्रः ४०३
-पशुकामस्य नवरात्रः ४०३-४०४

अष्टमोऽध्यायः
दशरात्राः -–त्रिककुब्दशरात्रः ४०५-४१८
        --कुसुरुबिन्ददशरात्रः ४१८-४२५
        --छन्दोमवान् दशरात्रः ४२६-४३७
        --देवपूर्दशरात्रः ४३७-४४०
एकादशरात्रः --पौण्डरीक एकादशरात्रः ४४१-४५८

नवमोऽध्यायः
सत्राणि ४५९-५१५
द्वादशरात्रम् ४५९-४६२
त्रयोदशरात्रे ४६२-४६३
चतुर्दशरात्राणि ४६३-४६६
पञ्चदशरात्राणि ४६६-४६८
षोडशरात्रम् ४६८
सप्तदशरात्रम् ४६८-४७०
अष्टादशरात्रम् ४७०
एकोनविंशरात्रम् ४७०-४७१
विंशतिरात्रम् ४७१
एकविंशतिरात्रे ४७२-४७३
द्वाविंशतिरात्रम् ४७३-४७४
त्रयोविंशतिरात्रम् ४७४
चतुर्विंशतिरात्रे ४७४-४८२
पञ्चविंशतिरात्रादि-द्वाविंशद्रात्रान्तानि ४८२-४८४
त्रयस्त्रिंशद्रात्राणि ४८४-४९१
चतुस्त्रिंशद्रात्रम् ४९१-४९२
पञ्चत्रिंशद्रात्रादि-चत्वारिंशद्रात्रान्तानि ४९२-४९४
एकान्नपञ्चाशद्रात्रम्--विधृतयः ४९४-५०७
                --यमातिरात्राः ५०७-५०९
                --अञ्जनाभ्यञ्जनाः ५१०
                --संवत्सरसंमिताः ५१०-५११
                 --सवितुः ककुभः ५११-५१३
                 --षष्ठम्, सप्तमम् ५१३-५१४

एकषष्टिरात्रम् ५१४
शतरात्रम् ५१४-५१५
संवत्सररात्रम् ५१५

दशमोऽध्यायः
अयनानि ५१६-५८२
     मध्येपृष्ठ्यमयनम् अथवा आदित्यानामयनम् ५१६-५४५

एकादशोऽध्यायः
पुरस्तात्पृष्ठ्यम् अथवा अङ्गिरसामयनम् ५४६-५५८
दृतिवातवतोरयनम् ५५७-५६४
कुण्डपायिनामयनम् ५६४-५६६
तपश्चितामयनम् ५६६
द्वादशसंवत्सरम्, षट्त्रिंशत्संवत्सरम्, शतसंवत्सरम् ५६७
अग्ने: सहस्रसाव्यम् ५६७-५६८
सारस्वतमयनम्—मित्रावरुणयोः ५६८-५७०
               --इन्द्राग्न्योः ५७०-५७३
               --अर्यम्णः ५७३-५७५
वार्षद्वतम्, तुरायणम् ५७५-५७६
सर्परात्रम् ५७६-५८०
त्रिसंवत्सरम् ५८०
प्रजापतेः सहस्रसंवत्सरम् ५८०-५८१
विश्वसृजामयनम् ५८१-५८२