ऋग्वेदः खिलसूक्तानि/खिलखिल

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

खिलखिल

खि.खि.१ १ सूक्तान्ते कृणान्य् अग्नाव् अरण्ये वोदकेऽपिवा ।
खि.खि.१ १ यत् स्तृणैर् अध्ययनम् तद् अधीतम् स्तृणानि भव ते भव ॥
खि.खि.१ २ वापी कूप तडागानाम् समुद्रम् गच्छ स्वाहाग्निम् गच्छ स्वाहा ॥(प् १६९)


खि.खि.२ १ विश्वेश्वर विरूपाक्ष विश्व रूप सदाशिव ।
खि.खि.२ १ शरणम् भव भूतेश करुणा कर शंकर ।
खि.खि.२ २ हर शम्भो महा देव विश्वेशामर वल्लभ ।
खि.खि.२ २ शिव शंकर सर्वात्मन् नील कन्थ नमो अस्तु ते ।
खि.खि.२ ३ मृत्युम् जयाय रुद्राय नील कन्थाय शम्भवे ।
खि.खि.२ ३ अमृतेशाय शर्वाय श्री महादेवाय ते नमः ।
खि.खि.२ ४ एतानि शिव नामानि यः पठेन् नियतः सकृत् ।
खि.खि.२ ४ नास्ति मृत्यु भयम् तस्य पाप रोगादि किंचन ।


खि.खि.३ १ यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव ।
खि.खि.३ १ कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमो अस्तु ते ।
खि.खि.३ २ कृष्णाय गोपिनाथाय चक्रिणे सुरवैरिणे ।
खि.खि.३ २ अमृतेशाय गोपाय गोविन्दाय नमो नमः ।
खि.खि.३ ३ एतान्य् अनन्तनामानि मण्डलान्ते सदा पठेत् ।(प् १७०)


खि.खि.४ १ यत् स्तृणैर् अध्ययनम् तद् अधीतम् स्तृणानि भव ते भव ।
खि.खि.४ १ वापी कूप तडागानाम् समुद्रम् गच्छ स्वाहा ।
खि.खि.४ २ सूक्तान्ते तृणान्य् अग्नौ ।


खि.खि.५ १ सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवम् उत्पतन्ति ।
खि.खि.५ १ ये वै तन्वान् विसृजन्ति धीरास् ते जनासो अमृतत्वम् भजन्ते ॥


खि.खि.६ १ हविर्हिर् एके स्वर् इतः सचन्ते सुन्वन्तैके सवनेषु सोमान् ।
खि.खि.६ १ शचीर् मदन्तोत दक्षिणाभिर् नेज् जिह्मायन्त्यो नरकम् पताम ॥


खि.खि.७ १ हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परि व्ययामसि ।
खि.खि.७ १ उत ह्रदो हि नो भुवो अग्निर् ददातु भेषजम् ।
खि.खि.७ १ शीत ह्रदो हि नो भुवो अग्निर् ददातु भेषजम् ।
खि.खि.७ २ अन्तिकाम् अग्निम् अजनयद् दुर्वारः शिशुर् आगमत् ।
खि.खि.७ २ अजात पुत्र पक्षाया हृदयम् मम दूयते ।
खि.खि.७ ३ विपुलम् वनम् बह्व् आकाशम् चर जातवेदः कामाय ।
खि.खि.७ ३ माम् च रक्ष पुत्रांश् च शरणम् अभूत् तव ।
खि.खि.७ ४ पिङ्गाक्ष लोहित ग्रीव कृष्ण वर्ण नमो अस्तु ते ।
खि.खि.७ ४ अस्मान् निबर्ह रस्योनम् सागरस्योर्मयो यथा ।
खि.खि.७ ५ इन्द्रः क्षत्रम् ददातु वरुणम् अभिषिञ्चतु ।
खि.खि.७ ५ शत्रवो निधनम् यान्तु जयस् त्वम् ब्रह्म तेजसा ।
खि.खि.७ ६ कल्प जटीम् सर्व भक्षम् चाग्निम् प्रत्यक्ष दैवतम् ।
खि.खि.७ ६ वरुणम् च वशाम्य् अग्रे मम पुत्रांश् च रक्षतु मम पुत्रांश् च रक्षत्व् ओम् नमः ।
खि.खि.७ ७ साग्रम् वर्ष शतम् जीव पिब खाद च मोद च ।
खि.खि.७ ७ दुह्खितांश् च द्विजांश् चैव प्रजाम् च पशु पालय ।
खि.खि.७ ८ यावद् आदित्यस् तपति यावद् भ्राजति चन्द्रमाः ।
खि.खि.७ ८ यावद् वायुः प्लवायति तावज् जीव जया जय ।
खि.खि.७ ९ येन केन प्रकारेण को वीनाम् अनुजीवति ।
खि.खि.७ ९ परेषाम् उपकारार्थम् यज् जीवति स जीवति ।
खि.खि.७ ९ एताम् वैश्वानरीम् सर्व देव नमो अस्तु ते ।
खि.खि.७ १० न चोर भयम् न च सर्प भयम् न च व्याघ्र भयम् न च मृत्यु भयम् ।
खि.खि.७ १० यस्यापमृत्युर् न च मृत्युः स सर्वम् लभते स सर्वम् जयते ॥
Bरेस्लौ १९०६ (ईन्दिस्छे Fओर्स्छुन्गेन् ॑ १)

ईन्पुत् ब्य्ंुनेओ टोकुनग, ंर्छ्१९९५


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ट्ःीष्ट्EXट्Fईळ्E ईष्FOऋ ऋEFEऋEण्CE ড়ूऋড়्Oष्Eष्Oणॢय़्! ³
³ COড়्य़ृईङ्ःटाण्ड्ट्Eऋंष्OF ऊषाङ्E आष्FOऋ ष्OऊऋCE Fईळ्E ³
³ ³
³ टेxत् चोन्वेर्तेद्तो Cलस्सिचल्षन्स्क्रित् Exतेन्देद् ³
³ (Cष्X) एन्चोदिन्ग् ³
³ ³
³ देस्च्रिप्तिओन् छरच्तेर् = आष्Cईई ³
³ ³
³ लोन्ग आ २२४ ³
³ लोन्गा आ २२६ ³
³ लोन्गि ई २२७ ³
³ लोन्गी ई २२८ ³
³ लोन्गु ऊ २२९ ³
³ लोन्गू ऊ २३० ³
³ वोचलिच्र् ऋ २३१ ³
³ वोचलिचृ ऋ २३२ ³
³ लोन्ग्वोचलिच्र् ॠ २३३ ³
³ वोचलिच्ल् ळ २३५ ³
³ लोन्ग्वोचलिच्ल् ॡ २३७ ³
³ वेलर्न् ङ् २३९ ³
³ वेलर्ण् ङ् २४० ³
³ पलतल्न् ञ् १६४ ³
³ पलतल्ण् ञ् १६५ ³
³ रेत्रोfलेx त् ट् २४१ ³
³ रेत्रोfलेx ट् ट् २४२ ³
³ रेत्रोfलेx द् ड् २४३ ³
³ रेत्रोfलेx ड् ड् २४४ ³
³ रेत्रोfलेx न् ण् २४५ ³
³ रेत्रोfलेx ण् ण् २४६ ³
³ पलतल्स् श् २४७ ³
³ पलतल्ष् श् २४८ ³
³ रेत्रोfलेx स् ष् २४९ ³
³ रेत्रोfलेx ष् ष् २५० ³
³ अनुस्वर ं २५२ ³
³ अनुस्वर (ओवेर्दोत्) § १६७ ³
³ चपितलनुस्वर ं २५३ ³
³ विसर्ग ः २५४ ³
³ (चपितल्विसर्ग २५५) ³
³ लोन्गे ¹ १८५ ³
³ लोन्गो º १८६ ³
³ ³
³ अद्दितिओनल् ³
³ लुन्देर्बर् × २१५ ³
³ रुन्देर्बर् Ÿ १५९ ³
³ नुन्देर्बर् ­ १७३ ³
³ कुन्देर्बर् É २०१ ³
³ त् उन्देर्बर् Â १९४ ³
³ ³
³ Oथेर्छरच्तेर्सोf थे Cष्X एन्चोदिन्ग्तब्ले अरे ³
³ नोत् इन्च्लुदेद् आच्चेन्त्स्हवे बेएन् द्रोप्पेदिनोर्देर्³
³ तो fअचिलितते wओर्द्सेअर्छ् ³

फाईल स्रोतः - अज्ञातम्