अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता)
[[लेखकः :|]]
१८९७

पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/२९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/३९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४५ ४४ सुत्रणि । अ० पा० ० | सुवाणि। अ० पा० सं० असुरस्य स्वम् ४ । ४ । १२३| विभाषा हविरपूपादिभ्यः ५ । १ । ४ ४ । । तस्मै हितम् ४ १२४| ५ । १ । ५ तद्धनासामुपधानोमन्त्रइ शरीरावयवाद्यम् ५ । १ । ६ तीष्टकासु कुक् च मतोः ४ । ४ । १२५|खळयवमाषतिलवृषत्रह्मणश्च५। १ । ७ अश्विमान ४ । ४ । १२६| अगाविभ्यां यन् ५ । १ । ८ वयस्यासु सूफी मतुप् ४ । ४ । १२७| आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरप मत्वर्थे मासतन्वोः ४ । ४ । १२८|दात्खः ५ । १ । ९ मधोर्मे च ४ । ४ । १२९| सर्वपुरुषाभ्यां णञ्ज्ञौ ५ । १ । १० ओजसोऽहनि यत्खौ ४ । ४ । १३०|माणवचरकाभ्यां खर् ५ । १ । ११ वेशोयशआदेर्भगाथळ् ४ । ४ । १३१। तदर्थं विकृतेः मकृतौ ५ । १ । १२ ख च - ४ । ४ । १३२ | छदिरुपधिवळेखें ५ । १ । १३ पूर्वैः कृतमिनियौ ४ । ४ । १३३ ५ । १ । १४ अद्भिः संस्कृतम् ४ । ४ । १३४ / चर्मणोऽङ्क ५ । १ । १५ सहस्त्रेण सम्भितौ घः ४ । ४ । १३५| तदस्य तदस्मिन्स्यादिति ५ । १ । १६ मतौ च ४ । ४ । १३६| परिखाया ट्झ ५ । १ । १७ सोममर्हति यः ४ । ४ । १३७| माग्वतेष्ठञ्च ५ । १ । १८ मये च ४ । ४ । १३८/ आह्दगोपुच्छसंख्यापरिमा- मधोः ४ । ४ । १३९| णाट्ठकु ५ । १ । १९ वसोः समूहे च ४ । ४ । १० असमासे निष्कादिभ्यः ५ । १ । २० ४ । ४ । १४९ शताच ठन्यतावशते ५ । १ । २१ ४ । ४ । १४२ संख्याया अतिशदन्तायाः शिवशमारिष्टस्य करे ४ । ४ । १४३| कॅन् ५ । १ । २२ भावे च ४ । ४ । १४५| वंतोरिडू ५ । १ । २३ भाग्वहतेरपमित्यधर्मशीलंहळसरात्परिर्ष- विंशतित्रिंशद्यां ड्वुनसं दक्षोनक्षत्राचत्वारि ॥ इति चतुर्थाध्या-ज्ञायामें ५ । १ । २४ यस्य चतुर्थः पादः समाप्तश्चाध्यायश्चतुर्थः कंसाङ्ठिन् ५ । १ । २५ ॥ ४ ५ । १ । २६ अथ पञ्चमाध्यायप्रारम्भः। शतमानाविंशतिकसंहर्तुवंस ५ । १ । १ | नाणे उगवादिभ्यो यंत्री ५ । १२ अध्यर्धपूर्वाद्विगोर्युगसंज्ञायाम्५ । १ । २८ कुम्बळाच संज्ञायाम् ५ । १ । ३ |विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम्। १ । ३९ ५ । १ । २७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/४९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/५९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/६९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/७९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/८९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/९९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१०९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१११ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/११९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२८ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१२९ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३० पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३१ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३२ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३३ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३४ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३५ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३६ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३७ पृष्ठम्:अष्टाध्यायी (शिक्षापरिभाषादिसहिता).pdf/१३८