अष्टाध्यायी-धातुपाठः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

0 भूवादयः 0ॠ उदात्ताः

0ॠ1 परस्मैभाषः


1 भू सत्तायाम्

0ॠ2 तवर्गीयउअन्ताः अनुदात्तउइतः

2 एध वृद्धौ 3 स्पर्ध संघर्षे 4 गाधृ प्रतिष्ठा लिप्सयोः ग्रन्थे च 5 बाधृ विलोडने

6 नाधृ 7 नाथृ याच्ञा उपताप ऐश्वर्य आशीःषु 8 दध धारणे

9 स्कुदि आप्रवणे 10 श्विदि श्वैत्ये 11 वदि अभिवादन स्तुत्योः

12 भदि कल्याणे सुखे च 13 मदि स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु 14 स्पदि किञ्चित्अचलने

15 क्लिदि परिदेवने 16 मुद हर्षे 17 दद दाने 18 ष्वद 19 स्वर्द आस्वादने

20 उर्द माने क्रीडायाम् च 21 कुर्द 22 खुर्द 23 गुर्द गुदअक्रीडायाम् एव

24 गुद क्रीडायाम् एव 25 सूद क्षरणे 26 ह्रद अव्यक्तेअशब्दे

27 ह्लादी सुखे अव्यक्तेअशब्दे 28 स्वाद आस्वादने 29 पर्द कुत्सितेअशब्दे

30 यती प्रयत्ने 31 युतृ 32 जुतृ भासने 33 विथृ 34 वेथृ याचने 35 श्रथि शैथिल्ये

36 ग्रथि कौटिल्ये 37 कत्थ श्लाघायाम्


0ॠ3 तवर्गीयउअन्ताः उदात्तउइतः

38 अत सातत्यअगमने 39 चिती संज्ञाने 40 च्युतिर् आसेचने 41 श्च्युतिर् क्षरणे

42 ज्युतिर् भासने 43 मन्थ विलोडने 44 कुथि 45 पुथि 46 लुथि

47 मथि हिंसा संक्लेशयोः 48 षिध गत्याम् 49 षिधू शास्त्रे माङ्गल्ये च

50 खादृ भक्षणे 51 खद स्थैर्ये हिंसायाम् 52 बद स्थैर्ये 53 गद व्यक्तायाम्अवाचि

54 रद विलेखने 55 णद अव्यक्तेअशब्दे 56 अर्द गतौ याचने च 57 नर्द

58 गर्द शब्दे 59 तर्द हिंसायाम् 60 कर्द कुत्सितेअशब्दे 61 खर्द दन्दशूके

62 अति 63 अदि बन्धने 64 इदि परमअऐश्वर्ये 65 बिदि अवयवे 66 गडि वदनअएकदेशे

67 णिदि कुत्सायाम् 68 (टु)नदि समृद्धौ 69 चदि आह्लादे दीप्तौ च

70 त्रदि चेष्टायाम् 71 कदि 72 क्रदि 73 क्लदि आह्वाने रोदने च 74 क्लिदि परिदेवने

75 शुन्ध शुद्धौ


0ॠ4 कवर्गीयउअन्ताः अनुदात्तउइतः

76 शीकृ सेचने 77 लोकृ दर्शने 78 श्लोकृ संघाते 79 द्रेकृ 80 ध्रेकृ शब्द उत्साहयोः

81 रेकृ शङ्कायाम् 82 सेकृ 83 स्रेकृ 84 स्रकि 85 श्रकि

86 श्लकि गत्यर्थाः 87 शकि शङ्कायाम् 88 अकि लक्षणे 89 वकि कौटिल्ये

90 मकि मण्डने 91 कक लौल्ये 92 कुक 93 वृक आदाने 94 चक तृप्तौ प्रतिघाते च

95 ककि 96 वकि 97 श्वकि 98 त्रकि 99 ढौकृ 100 त्रौकृ 101 ष्वष्क

102 वस्क 103 मस्क 104 टिकृ 105 टीकृ 106 तिकृ 107 तीकृ 108 रघि

109 लघि गत्यर्थाः 109 लघि भोजनअनिवृत्तौ अपि 110 अघि 111 वघि

112 मघि गतिअआक्षेपे 112 मघि कैतवे 113 राघृ 114 लाघृ 115 द्राघृ

116 ध्राघृ सामथ्र्ये 115 द्राघृ 116 ध्राघृ आयामे 117 श्लाघृ कत्थने


0ॠ5 कवर्गीयउअन्ताः उदात्तउइतः

118 फक्क नीचैःअगतौ 119 तक हसने 120 तकि कृच्छ्रअजीवने 121 बुक्क भषणे

122 शुक गतौ 123 कख हसने 124 ओखृ 125 राखृ 126 लाखृ 127 द्राखृ

128 ध्राखृ शोषण अलमर्थयोः 129 शाखृ 130 श्लाखृ व्याप्तौ 131 उख 132 उखि

133 वख 134 वखि 135 मख 136 मखि 137 णख 138 णखि 139 रख गत्यर्थाः

140 रखि 141 लख 142 लखि 143 इख 144 इखि 145 ईख 146 मुखि/थकि

147 त्रख गत्यर्थाः 148 त्रखि 149 शिखि 150 रिख 151 वल्ग 152 रगि 153 लगि

154 अगि 155 वगि 156 मगि गत्यर्थाः 157 तगि 158 त्वगि/त्रगि 160 श्रगि

161 स्वगि 162 श्लगि 163 इगि 164 रिगि 165 लिगि गत्यर्थाः 158 त्वगि कम्पने

166 युगि 167 जुगि 168 वुगि वर्जने 169 घघ हसने 170 दघि पालने (त्यागे/वर्जने)

171 लघि शोषणे 172 मघि मण्डने 173 शिघि आघ्राणे


0ॠ6 चवर्गीयउअन्ताः अनुदात्तउइतः

174 वर्च दीप्तौ 175 षच सेचने/सेवने 176 लोचृ दर्शने 177 शच व्यक्तायाम्अवाचि

178 श्वच 179 श्वचि गतौ 180 कच बन्धने 181 कचि 182 काचि दीप्ति बन्धनयोः

183 मच 184 मुचि कल्कने 185 मचि धारण उच्छ्राय पूजनेषु 186 पचि व्यक्तीकरणे

187 ष्टुच प्रसादे 188 ऋज गति स्थान अर्जन उपार्जनेषु 189 ऋजि

190 भृजी भर्जने 191 एजृ 192 भ्रेजृ 193 भ्राजृ 194 रेजृ दीप्तौ

195 ईज गति कुत्सनयोः 196 वीज गतौ


0ॠ7 चवर्गीयउअन्ताः उदात्तउइतः

197 शुच शोके 198 कुच शब्देअतारे 199 कुञ्च 200 क्रुञ्च कौटिल्य अल्पीभावयोः

201 लुञ्च अपनयने 202 अञ्चु गति पूजनयोः 203 वञ्चु 204 चञ्चु 205 तञ्चु

206 त्वञ्चु 207 म्रुञ्चु 208 म्लुञ्चु 209 म्रुचु 210 म्लुचु गत्यर्थाः

211 ग्रुचु 212 ग्लुचु 213 कुजु 214 खुजु स्तेय करणे 215 ग्लुञ्च

216 षस्ज गतौ 217 गुजि अव्यक्तेअशब्दे 218 अर्च पूजायाम्

219 म्लेछ अव्यक्तेअशब्दे 220 लछ 221 लाछि लक्षणे 222 वाछि इच्छायाम्

223 आछि आयामे 224 ह्रीछ लज्जायाम् 225 हुर्छा कौटिल्ये

226 मुर्छा मोह समुच्छ्राययोः 227 स्फुर्छा विस्तृतौ 228 युछ प्रमादे 229 उछि उञ्छे

230 उछी विवासे 231 ध्रज 232 ध्रजि 233 व्रज 234 व्रजि 235 धृज 236 धृजि

237 ध्वज 238 ध्वजि गतौ 239 कूज 240 कुजि अव्यक्तेअशब्दे 241 अर्ज

242 षर्ज अर्जने 243 गर्ज शब्दे 244 तर्ज भत्र्सने 245 कर्ज व्यथने

246 खर्ज व्यथने पूजने च 247 अज गति क्षेपणयोः 248 तेज पालने 249 खज मन्थे

250 कज मदे 251 खजि गतिअवैकल्ये 252 एजृ कम्पने 253 (टुओ)स्फूर्जा वज्र निर्घोषे

264 गज 265 गजि 266 गृज 267 गृजि 268 मुज 269 मुजि शब्दअअर्थः

254 क्षि क्षये 255 क्षीज अव्यक्तेअशब्दे 256 लज 257 लजि भर्जने 258 लाज

259 लाजि भर्जने भत्र्सने च 260 जज 261 जजि युद्धे 262 तुज हिंसायाम्

263 तुजि पालने 264 गज मदने 264 गज 265 गजि 266 गृज 267 गृजि

268 मुज 269 मुजि शब्दअअर्थः 270 वज 271 व्रज गतौ


0ॠ8 टवर्गीयउअन्ताः अनुदात्तउइतः

272 अट्ट अतिक्रम हिंसयोः 274 वेष्ट वेष्टने 274 चेष्ट चेष्टायाम्

275 गोष्ट 276 लोष्ट सङ्घाते 277 घट्ट चलने 278 स्फुट विकसने

279 अठि गतौ 280 वठि एकचर्यायाम् 281 मठि 282 कठि शोके 283 मुठि पालने

284 हेठ 285 एठ विबाधायाम् 286 हिडि गति अनादरयोः 287 हुडि सङ्घाते

288 कुडि दाहे 289 वडि 290 मडि विभाजने 291 भडि परिभाषणे 292 पिडि संघाते

293 मुडि मार्जने 294 तुडि तोडने 295 हुडि वारने 296 स्फुडि विकसने

297 चडि कोपे 298 शडि रुजायाम् संघाते च 299 तडि ताडने 300 पडि गतौ

301 कडि मदे 302 खडि मन्थे 303 हेडृ 304 होडृ अनादरे 305 बाडृ आप्लाव्ये

306 द्राडृ 307 ध्राडृ विशरणे 308 शाडृ श्लाघायाम्


0ॠ9 टवर्गीयउअन्ताः उदात्तउइतः

309 शौटृ गर्वे 310 यौटृ बन्धे 311 म्लेटृ 312 म्रेडृ 313 मेटृ उन्मादे

314 चटे 315 कटे वर्ष आवरणयोः 316 अट गतौ 317 पट गतौ 318 रट परिभाषणे

319 लट बाल्ये 320 शट रुजा विशरण गति अवसादनेषु 321 वट वेष्टने 322 किट

323 खिट त्रासे 324 शिट 325 षिट अनादरे 326 जट 327 झट संघाते

328 भट भृतौ 329 तट उच्छ्राये 330 खट कांक्षायाम् 331 नट नृतौ

332 पिट शब्द संघातयोः 333 हट दीप्तौ 334 षट अवयवे 335 लुट विलोडने

336 चिट पर प्रैष्ये 337 विट शब्दे 338 बिट आक्रोशे 339 इट 340 किट

341 कटी गतौ 342 हेठ विबाधायाम् 343 मडि भूषायाम् 344 कुडि वैकल्ये

345 मुट प्रमर्दने 346 चुडि अल्पीभावे 347 मुडि खण्डने 348 रुटि 349 लुटि स्तेये

350 वटि विभाजने 351 स्फुटिर् विशरणे 352 पठ व्यक्तायाम्अवाचि 353 वठ स्थौल्ये

354 मठ मद निवासयोः 355 कठ कृच्छ्रअजीवने 356 रठ परिभाषणे

357 हठ प्लुति शठत्वयोः 358 रुठ 359 लुठ 360 उठ उपघाते

361 पिठ हिंसा संक्लेशनयोः 362 शठ हिंसा संक्लेशनयोः कैतवे च 363 शुठ

364 कुठि गतिअप्रतिघाते 365 लुठि आलस्ये प्रतिघाते च

366 शुठि शोषणे 367 रुठि 368 लुठि गतौ 369 चुड्ड भावअकरणे 370 अड्ड अभियोगे

371 कड्ड कार्कश्ये 372 क्रीडृ विहारे 373 तुडृ तोडने 374 हुडृ/हूडृ

375 होडृ गतौ 376 रौडृ अनादरे 377 रोडृ 378 लोडृ उन्मादे 379 अड उद्यमे

380 लड विलासे 381 लल ईप्सायाम् 382 कड मदे 383 गडि वदनअएकदेशे


0ॠ10 पवर्गीयउअन्ताः अनुदात्तउइतः

384 तिपृ 385 तेपृ 386 ष्टिपृ 387 ष्टेपृ क्षरणअअर्थाः 385 तेपृ कम्पने

388 ग्लेपृ दैन्ये 389 (टु)वेपृ 390 केपृ 391 गेपृ 392 ग्लेपृ कम्पने

393 मेपृ 394 रेपृ 395 लेपृ 396 धेपृ गतौ 397 त्रपूष् लज्जायाम्

398 कपि चलने 399 रबि 400 लबि 401 अबि शब्दे 402 लबि अवस्रंसने च

403 कबृ वर्णे 404 क्लीबृ अधाष्ट्र्ये 405 क्षीबृ मदे 406 शीभृ 407 चीभृ कत्थने

408 रेभृ 409 अभि 410 रभि शब्दे 411 ष्टभि 412 स्कभि प्रतिबन्धे

413 जभि 414 जृभि गात्रअविनामे 415 शल्भ कत्थने 416 वल्भ भोजने

417 गल्भ धाष्ट्र्ये 418 श्रम्भु प्रमादे 419 ष्टुभु स्तम्भे


0ॠ11 पवर्गीयउअन्ताः उदात्तउइतः

420 गुपू रक्षणे 421 धूप सन्तापे 422 जप व्यक्तायाम्अवाचि मानसे च

423 जल्प व्यक्तायाम्अवाचि 424 चप सान्त्वने 425 षप समवाये 426 रप

427 लप व्यक्तायाम्अवाचि 428 चुप मन्दायाम्अगतौ 429 तुप

430 तुम्प 431 त्रुप 432 त्रुम्प 433 तुफ 434 तुम्फ 435 त्रुफ

436 त्रुम्फ हिंसाअअर्थाः 437 पर्प 438 रफ 439 रफि 440 अर्ब 441 पर्ब

442 लर्ब 443 बर्ब 444 मर्ब आच्छादने 445 कर्ब 446 खर्ब 447 गर्ब 448 शर्ब

449 षर्ब 450 चर्ब गतौ 451 कुबि आच्छादने 452 लुबि 453 तुबि अर्दने

454 चुबि वक्त्रअसंयोगे 455 षृभु 456 षृम्भु हिंसाअअर्थौ 457 शुभ 458 शुम्भ भासने


0ॠ12 अनुनासिकउअन्ताः अनुदात्तउइतः

459 घिणि 460 घुणि 461 घृणि ग्रहणे 462 घुण 463 घूर्ण भ्रमणे

464 पण व्यवहारे स्तुतौ च 465 पन स्तुतौ 466 भाम क्रोधे 467 क्षमूष् सहने

468 कमु कान्तौ


0ॠ13 अनुनासिकउअन्ताः उदात्तउइतः

469 अण 470 रण 471 वण 472 भण 473 मण 474 कण 475 क्वण 476 व्रण

477 भ्रण 478 ध्वण 479 धण शब्दअअर्थः 480 ओणृ अपनयने 481 शोणृ वर्ण गत्योः

482 श्रोणृ 483 श्लोणृ संघाते 484 पैणृ गति प्रेरण श्लेषणेषु 485 ध्रण शब्दे

486 कनी दीप्ति कान्ति गतिषु 487 ष्टन 488 वन शब्दे 489 वन 490 षण संभक्तौ

491 अम गतौ शब्दे संभक्तौ 492 द्रम 493 हम्म 494 मीमृ गतौ 495 चमु

496 छमु 497 जमु 498 जिमु 499 झमु अदने 500 क्रमु पाद विक्षेपे


0ॠ14 यरलवउअन्ताः अनुदात्तउइतः

501 अय 502 वय 503 पय 504 मय 505 चय 506 तय 507 णय गतौ

508 दय दान गति रक्षण हिंस आदानेषु 509 रय गतौ 510 ऊयी तन्तुअसन्ताने

511 पूयी विशरणे दुर्गन्धे च 512 क्नूयी शब्दे उन्दे च 513 क्ष्मायी विधूनने 514 स्फायी

515 (ओ)प्यायी वृद्धौ 516 तायृ सन्तान पालनयोः 517 शल चलन संवरणयोः

518 वल 519 वल्ल संवरणे संचरणे च 520 मल 521 मल्ल धारणे 522 भल

523 भल्ल परिभाषण हिंस आदानेषु 524 कल शब्द संख्यानयोः 525 कल्ल अव्यक्ते शब्दे

526 तेवृ 527 देवृ देवने 528 षेवृ 529 गेवृ 530 ग्लेवृ 531 पेवृ 532 मेवृ सेवने

533 म्लेवृ 534 शेवृ 535 खेवृ 536 प्लेवृ 537 केवृ सेवने 538 रेवृ प्लव गतौ


0ॠ15 यरलवउअन्ताः उदात्तउइतः

539 मव्य बन्धने 540 सूक्ष्र्य 541 ईक्ष्र्य 542 ईष्र्य ईष्र्याअअर्थाः

543 हय गतौ 544 शुच्य अभिषवे 545 हर्य गति कान्त्योः

546 अल भूषण पर्याप्ति वारणेषु 547 (ञि)फला विशरणे 548 मील 549 श्मील

550 स्मील 551 क्ष्मील निमेषणे 552 पील प्रतिष्टम्भे 553 नील वर्णे 554 शील समाधौ

555 कील बन्धने 556 कूल आवरणे 557 शूल रुजायाम् संघाते च 558 तूल निष्कर्षे

559 पूल संघाते 560 मूल प्रतिष्ठायाम् 561 फल निष्पत्तौ 562 चुल्ल भावअकरणे

563 फुल्ल विकसने 564 चिल्ल शैथिल्ये भावअकरणे च 565 तिल गतौ 566 वेलृ

567 चेलृ 568 केलृ 569 खेलृ 570 क्ष्वेलृ 571 वेल्ल चलने 572 पेलृ 573 फेलृ

574 शेलृ गतौ 575 स्खल संचलने 576 खल संचये 578 गल अदने 579 षल गतौ

580 दल विशरणे 581 श्वल 582 श्वल्ल आशुअगमने 583 खोलृ/खोरृ गतिअप्रतिघाते

584 धोरृ गतिअचातुर्ये 585 त्सर छद्मअगतौ 586 क्मर हूर्छने 587 अभ्र

588 वभ्र 589 मभ्र 590 चर गत्यर्थाः 591 भक्षणे 592 ष्ठिवु निरसने

593 जि जये 594 जीव प्राणअधारणे 595 पीव 596 मीव 597 तीव 598 णीव स्थौल्ये

599 उर्वी 600 तुर्वी 601 थुर्वी 602 दुर्वी 603 धुर्वी हिंसाअअर्थः

604 गुर्वी उद्यमने 605 मुर्वी बन्धने 606 पुर्व 607 पर्व 608 मर्व पूरणे

609 चर्व अदने 610 भर्व हिंसायाम् 611 कर्व 612 खर्व 613 गर्व दर्पे

614 अर्व 615 शर्व 616 षर्व हिंसायाम् 617 इवि व्याप्तौ 618 पिवि 619 मिवि

620 णिवि सेचने 621 हिवि 622 दिवि 623 धिवि 624 जिवि प्रीणनअअर्थः

625 रिवि 626 रवि 627 धवि गत्यर्थः 628 कृवि हिंसा करणयोः च 629 मव बन्धने

630 अव रक्षण गति कान्ति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ ट्ठ

630 याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिङ्गन हिंसा दान भाग वृद्धिषु

631 धावु गति शुद्ध्योः


0ॠ16 ऊष्मउअन्ताः अनुदात्तउइतः

632 धुक्ष 633 धिक्ष संदीपन क्लेशन जीवनेषु 634 वृक्ष वरणे 635 शिक्ष विद्योपादाने

636 भिक्ष भिक्षायाम् अलाभे लाभे च 637 क्लेश अव्यक्तायाम्अवाचि

638 दक्ष वृद्धौ शीघ्रअअर्थे च 639 दीक्ष मौण्ड इज्या उपनयन नियम व्रत आदेशेषु

640 ईक्ष दर्शने 641 ईष गति हिंसा दर्शनेषु 642 भाष व्यक्तायाम्अवाचि

643 वर्ष स्नेहने 644 गेषृ अन्विच्छायाम् 645 येषृ प्रयत्ने 646 जेषृ

647 णेषृ 648 एषृ 649 प्रेषृ गतौ 650 रेषृ 651 हेषृ 652 ह्रेषृ अव्यक्ते शब्दे

653 कासृ शब्दअकुत्सायाम् 654 भासृ दीप्तौ 655 णासृ 656 रासृ शब्दे

657 णस कौटिल्ये 658 भ्यस भये 659 (आङः)शसि इच्छायाम् 660 ग्रसु

661 ग्लसु अदने 662 ईह चेष्टायाम् 663 बहि 664 महि वृद्धौ 665 अहि गतौ

666 गर्ह 667 गल्ह कुत्सायाम् 668 बर्ह 669 बल्ह प्राधान्ये

670 वर्ह 671 वल्ह परिभाषण हिंसा आच्छादनेषु 672 प्लिह गतौ 673 वेहृ

674 जेहृ 675 बाहृ प्रयत्ने 676 द्राहृ निद्राक्षये 677 काशृ दीप्तौ 678 ऊह वितर्के

679 गाहू विलोडने 680 गृहू ग्रहणे 681 घुषि कान्तिअकरणे


0ॠ17 ऊष्मउअन्ताः उदात्तउइतः

682 घुषिर् अविशब्दने 683 अक्षू व्याप्तौ 684 तक्षू 685 त्वक्षू तनूअकरणे

686 उक्ष सेचने 687 रक्ष पालने 688 णिक्ष चुम्बने 689 तृक्ष 690 स्तृक्ष

691 णक्ष गतौ 692 वक्ष रोषे 693 मृक्ष संघाते 694 तक्ष त्वचने

695 प्लक्ष परिग्रहे 696 सूक्र्ष आदरे 697 काक्षि 698 वाक्षि 699 माक्षि काङ्क्षायाम्

700 द्राक्षि 701 ध्राक्षि 702 ध्वाक्षि काङ्क्षायाम् घोरवासिते च

703 चूष पाने 704 तूष तुष्टौ 705 पूष वृद्धौ 706 मूष स्तेये 707 लूष

708 रूष भूषायाम् 709 सूष प्रसवे 710 यूष हिंसायाम् 712 भूष 713 तसि अलंकारे

714 उष रुजायाम् 715 ईष उञ्छे 716 कष 717 खष 718 शिष 719 जष 720 झष

721 शष 722 वष 723 मष 724 रुष 725 रिष हिंसाअअर्थाः 726 भष भत्र्सने

727 उष दाहे 728 जिषु 729 विषु 730 मिषु 731 णिषु सेचने 732 पुष पुष्टौ

733 श्रिषु 734 श्लिषु 735 प्रुषु 736 प्लुषु दाहे 737 पृषु

738 वृषु सेचने हिंसा संक्लेशनयोश्च 739 मृषु सेचने सहने च 740 घृषु संघर्षे

741 हृषु अलीके 742 तुस 743 ह्रस 744 ह्लस 745 रस शब्दे

746 लस श्लेषण क्रीडनयोः 747 घसि अदने 748 जर्ज 749 चर्च

750 झर्झ परिभाषण हिंसा तर्जनेषु 751 पिसृ 752 पेसृ 753 विस 754 वेस 755 विस

756 बेस गतौ 757 हसे हसने 758 णिश समाधौ 759 मिश 760 मश शब्दे

761 शव गतौ 762 शश प्लुतअगतौ 763 शसु हिंसायाम् 764 शंसु स्तुतौ

765 चह परिकल्कने 766 मह पूजायाम् 767 रह त्यागे 768 रहि गतौ 769 दृह

770 दृहि 771 बृह 772 बृहि वृद्धौ 772 बृहि शब्दे 773 तुहिर् अर्दने 774 दुहिर् अर्दने

775 उहिर् अर्दने 776 अर्ह पूजायाम्


0ॠ18 द्युतउआदयः(1.3.91; 3.1.55) अनुदात्तउइतः

777 द्युत दीप्तौ 778 श्विता वर्णे 779 (ञि)मिदा स्नेहने 780 (ञि)ष्विदा गात्रप्रस्रवणे

781 रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च 782 घुट परिवर्तने 783 रुट

784 लुट 785 लुठ प्रतिघाते 786 शुभ दीप्तौ 787 क्षुभ संचलने 788 णभ

789 तुभ हिंसायाम् 790 स्रंसु 791 ध्वंसु 792 भ्रंसु अवस्रंसने 791 ध्वंसु गतौ च

793 स्रंभु विश्वासे 794 वृतु वर्तने 795 वृधु वृद्धौ 796 शृधु शब्दअकुत्सायाम्

797 स्यन्दू प्रस्रवणे 798 कृपू सामथ्र्ये


0ॠ19 घटउआदयः म्उइतः(6.4.92)

0ॠ19ठ्ठ अनुदात्तउइतः

799 घट चेष्टायाम् 800 व्यथ भय संचलनयोः 801 प्रथ प्रख्याने 802 प्रस विस्तारे

803 म्रद मर्दने 804 स्खद स्खदने 805 क्षजि गति दानयोः 806 दक्ष गति शासनयोः

807 क्रप कृपायाम्अगतौ 808 कदि 809 क्रदि 810 क्लदि वैक्लव्ये

811 (ञि)त्वरा संभ्रमे प्घटादयः षितःफ्


0ॠ19ड उदात्तउइतः

812 ज्वर रोगे 813 गड सेचने 814 हेड वेष्टने 815 वट 816 भट परिभाषणे

817 नट नृत्तौ 818 ष्टक प्रतिघाते 819 चक तृप्तौ 820 कखे हसने

821 रगे शंकायाम् 822 लगे सङ्गे 823 ह्रगे 824 ह्लगे 825 षगे 826 ष्ठगे संवरणे

827 कगे नोच्यते 828 अक 829 अग कुटिलायाम्अगतौ 830 कण 831 रण गतौ

832 चण 833 शण 834 श्रण गतौ दाने च 835 श्रथ 836 क्नथ 837 क्रथ 838 क्लथ

839 चन हिंसाअअर्थाः 840 वनु नोपलभ्यते 841 ज्वल दीप्तौ 842 ह्वल

843 ह्मल चलने 844 स्मृ आध्याने 845 दॄ भये 846 नॄ नये 847 श्रा पाके

848 ज्ञा मारण तोषण निशामनेषु 849 चलिः कम्पने 850 छदिः ऊर्जने

851 लडिः जिह्वाअउन्मथने 852 मदी हर्ष ग्लेपनयोः 853 ध्वन शब्दे प्घटादयः मितःफ्

854 रण 855 दलिः 856 वलिः 857 स्खलिः 858 त्रपिः 859 क्षपिः शब्दे

860 स्वन अवतंसने

प्जनी-जॄष्-क्नसु-रञ्जः अम्उअन्ताश्च;ज्वल-ह्वल-ह्मल-नमाम् अनुपसर्गात् वाफ्

प्ग्ला-स्ना-वनु-वमां च; न कमिउअमि-चमाम्; शमः दर्शने; यमः अपरिवेषणे;फ्

प्स्खदिः अव-परिभ्यां च; फण गतौ; वृत्फ्


0ॠ20 फणउआदयः(6.4.125)

0ॠ20ठ्ठ उदात्तः उदात्तउइत्

855 फण गतौ


0ॠ20ड़ उदात्तः स्वरितउइत्

856 राजृ दीप्तौ


0ॠ20ड्ड उदात्ताः अनुदात्तउइतः

857 (टु)भ्राजृ 858 (टु)भ्राशृ 859 (टु)भ्लाशृ दीप्तौ


0ॠ20ड्ढ उदात्ताः उदात्तउइतः

860 स्यमु 861 स्वन 862 ष्टन 863 ध्वन शब्दे 864 षम 865 ष्टम वैकल्ये


0ॠ21 ज्वलउआदयः(3.1.140)

0ॠ21ठ्ठ उदात्ताः उदात्तउइतः

866 ज्वल दीप्तौ 867 चल कम्पने 868 जल घातने 869 टल 870 ट्वल वैक्लव्ये

871 ष्ठल स्थाने 872 हल विलेखने 873 णल गन्धे 874 पल गतौ

875 बल प्राणने धान्यअअवरोधने च 876 पुल महत्त्वे 879 कुल संस्त्याने 880 शल

881 पति 882 हुल गतौ 882 हुल हिंसा संवरणयोः च 883 क्वथे निष्पाके

884 पथे गतौ 885 मथे विलोडने 886 (टु)वम उद्गिरणे 887 भ्रमु चलने

888 क्षर सञ्चलने


0ॠ21ड उदात्तः अनुदात्तउइत्


889 षह मर्षणे


0ॠ21ड़ अनुदात्तः अनुदात्तउइत्


890 रम क्रीडायाम्


0ॠ21ड्ड अनुदात्ताः उदात्तउइतः


891 षदि विशरण गति अवसादनेषु 892 शदि शातने 893 क्रुश आह्वाने रोदने च


0ॠ21ड्ढ उदात्तौ उदात्तउइतौ


894 कुच संपर्चन कौटिल्य प्रतिष्टंभ विलेखनेषु 895 बुध अवगमने


0ॠ21ढ अनुदात्तः उदात्तउइत्


896 रुह बीजअजन्मनि प्रादुर्भावे च


0ॠ21ढ़ उदात्तः उदात्तउइत्


897 कस गतौ प्वृत्फ्


0ॠ22 स्वरितउइतः


898 हिक्क अव्यक्ते शब्दे 899 अञ्चु गतौ याचने च 900 (टु)याचृ याच्ञायाम्

901 रेटृ परिभाषणे 902 चते/चदे याचने 903 प्रोथृ पर्याप्तौ 904 मिदृ/मेदृ मेधा हिंसनयोः

905 णिदृ/णेदृ कुत्सा संनिकष्र्योः 906 शृधु 907 मृधु उन्दने 908 बुधिर् बोधने

906 (उ)बुन्दिर् निशामने 910 वेणृ गति ज्ञान चिन्ता निशामन वादित्र ग्रहणेषु

911 खनु अवदारणे 912 चीवृ आदान संवरणयोः 913 चायृ पूजा निशामनयोः

914 व्यय गतौ 915 दाशृ दाने 916 भेषृ भये 917 भ्रेषृ/भ्लेषृ गतौ

918 अस गति दीप्ति आदानेषु 919 अय गतौ 920 स्पश बाधन स्पर्शनयोः

921 लष कान्तौ 922 चष भक्षणे 923 छष हिंसायाम् 924 झष आदान संवरणयोः

925 भक्ष अदने 926 दासृ दाने 927 माहृ माने 928 गुहू संवरणे

929 श्रिञ् सेवायाम्


0ए अनुदात्तउइताः

0ए1 अच्उअन्ताः

0ए1ठ्ठ स्वरितउइतः


930 भृञ् भरणे 931 हृञ् हरणे 932 धृञ् धारणे 933 कृञ् करणे 934 णीञ् प्रापणे


0ए1ड परस्मैपदिनः


935 धेट् पाने 936 ग्लै 937 म्लै हर्षअक्षये 938 द्यै न्यक्करणे

939 द्रै स्वप्ने 940 ध्रै तृप्तौ 941 ध्यै चिन्तायाम् 942 रै शब्दे 943 स्त्यै शब्द संघातयोः

944 खै खदने 945 क्षै 946 जै 947 षै क्षये 948 कै 949 गै शब्दे 950 शै पाके

951 शै 952 श्रै पाके 953 पै 954 (ओ)वै शोषणे 955 ष्टै वेष्टने 956 दैप् शोधने

957 पा पाने 958 घ्रा घ्राने 959 ध्मा शब्दाग्नि संयोगयोः 960 ष्ठा गतिअनिवृत्तौ

961 म्ना अभ्यासे 962 दाण् दाने 963 ह्वृ कौटिल्ये 964 स्वृ शब्द उपतापयोः

965 स्मृ चिन्तायाम् 966 द्वृ वरणे 967 सृ गतौ 968 ऋ गति प्रापणयोः 969 गृ

970 घृ सेचने 971 ध्वृ हूर्छने 972 स्रु गतौ 973 षु प्रसव ऐश्वर्ययोः 974 श्रु श्रवणे

975 ध्रु स्थैर्ये 976 दु 977 द्रु गतौ 978 जि 979 ज्रि अभिभवे 980 जु गतौ


0ए1ड़ आत्मनेपदिनः


981 ष्मिङ् ईषद्धसने 982 गुङ् अव्यक्तेअशब्दे 983 गाङ् गतौ 984 कुङ्

985 घुङ् 986 उङ् 987 ङुङ् 988 खुङ् शब्दे 989 च्युङ् 990 ज्युङ्

991 प्रुङ् 992 प्लुङ् गतौ 993 रुङ् गति रोषणयोः 994 धृङ् अवध्वंसने

995 मेङ् प्रणिदाने 996 देङ् रक्षणे 997 श्यैङ् गतौ 998 प्यैङ् वृद्धौ

999 त्रैङ् पालने


0ए1ड्ड उदात्त आत्मनेपदिनः


1000 पूङ् पवने 1001 मूङ् बन्धने 1002 डीङ् विहायसाअगतौ


0ए1ड्ढ उदात्त परस्मैपदी


1003 तॄ प्लवन तरणयोः


0ए2 हल्उअन्ताः

0ए2ठ्ठ अनुदात्तउइतः


1004 गुप गोपने 1005 तिज निशाने 1006 मान पूजायाम् 1007 बध बन्धने

1008 रभ राभस्ये 1009 (डु)लभष् प्राप्तौ 1010 ष्वञ्ज परिष्वङ्गे

1011 हद पुरीषअउत्सर्गे


0ए2ड उदात्तउइतः


1011 हद पुरीषअउत्सर्गे 1012 (ञि)क्ष्विदा अव्यक्तेअशब्दे 1013 स्कन्दिर् गति शोषणयोः

1014 यभ विपरीतमैथुने 1015 णम प्रह्वत्वे शब्दे च 1016 गमि

1017 सृपि गतौ 1018 यम उपरमे 1019 तप सन्तापे 1020 त्यज हानौ

1021 षञ्ज सङ्गे 1022 दृशिर् प्रेक्षणे 1023 दंश दशने 1024 कृष विलेखने

1025 दह भस्मीकरणे 1026 मिह सेचने 1027 कित निवासे रोगापनयने च


0ए2ड़ स्वरितउइतः


1028 दान खण्डने 1029 शान तेजने 1030 (डु)पचष् पाके 1031 षच समवाये

1032 भज सेवायाम् 1033 रञ्ज रागे 1034 शप आक्रोशे 1035 त्विष दीप्तौ


0ए2ड्ड यजउआदयः

0ए2ड्ड1 स्वरितउइतः


1036 यज देवपूजा संगतिकरण दानेषु 1037 (डु)वप बीज संताने छेदनेपि

1038 वह प्रापणे 1039 वस निवासे 1040 वेञ् तन्तुसन्ताने 1041 व्येञ् संवरणे

1042 ह्वेञ् स्पर्धायाम् शब्दे च


0ए2ड्ड2 स्वरितउइतः


1043 वद व्यक्तायाम्अवाचि 1039 वस निवासे 1044 (टु)ओश्वि गति वृद्ध्योः


1 अद्उआदयः

1ॠ अनुदात्तः

1ॠ1 उदात्तउइतौ


1 अद भक्षणे 2 हन हिंसा गत्योः


1ॠ2 स्वरितउइतः


3 द्विष अप्रीतौ 4 दुह प्रपूरणे 5 दिह उपचये 6 लिह आस्वादने


1ॠ3 अनुदात्तउइत्


7 चक्षिङ् व्यक्तायाम्अवाचि


1ए1 अनुदात्तउइतः


8 ईर गतौ 9 ईड स्तुतौ 10 ईश ऐश्वर्ये 11 आस उपवेशने 12 शासु इच्छायाम्

13 वस आच्छादने 14 कसि गति शासनयोः 15 णिसि चुम्बने 16 णिजि शुद्धौ

17 शिजि अव्यक्तेअशब्दे 18 पिजि वर्णे 19 वृजी वर्जने 20 पृजी संपर्के

21 षूङ् प्राणिगर्भअविमोचने 22 शीङ् स्वप्ने


1ए2 परस्मैपदिनः


23 यु मिश्रणे 24 रु शब्दे 25 तु वृद्ध्यर्थः 26 णु स्तुतौ 27 (टु)क्षु शब्दे 28 क्ष्णु तेजने

29 ष्णु प्रस्रवणे


1ए3 उभयपदी


30 ऊर्णुञ् आच्छादने


1क् अनुदात्तः परस्मैपदिनः


31 द्यु अभिगमने 32 षु प्रसव ऐश्वर्ययोः 33 कु शब्दे 34 ष्टुञ् स्तुतौ

35 ब्रूञ् व्यक्तायाम्अवाचि 36 इण् गतौ 37 इङ् अध्ययने 38 इक् स्मरणे

39 वी गति प्रजन कान्ति असन खादनेषु 40 या प्रापणे 41 वा गति गन्धनयोः

42 भा दीप्तौ 43 ष्णा शौचे 44 श्रा पाके 45 द्रा कुत्सायाम्अगतौ 46 प्सा भक्षणे

47 पा रक्षणे 48 रा दाने 49 ला आदाने 50 दाप् लवने 51 ख्या प्रकथने

52 प्रा पूरणे 53 मा माने 54 वच परिभाषणे 55 विद ज्ञाने 56 अस भुवि

57 मृजू शुद्धौ


1क्1 रुदृउआदयः(7.2.76, 3.98,99)


55 रुदिर् अश्रुअविमोचने 56 (ञि)ष्वप शये 57 श्वस प्राणने 58 अन प्राणने

59 जक्ष भक्ष हसनयोः


1क्2 जक्षितिउआदयः(6.1.6)


59 जक्ष भक्ष हसनयोः 60 जागृ निद्राअक्षये 61 दरिद्रा दुर्गतौ

62 चकासृ दीप्तौ 63 शासु अनुशिष्टौ 64 दीधीङ् दीप्ति देवनयोः

65 वेवीङ् वेतिना तुल्ये (59-65 उदात्तः)


1क्3 छान्दसौ


66 षस स्वप्ने 67 वश कान्तौ 68 ह्नुङ् अपनयने


2 जुहोतिउआदयः

2ॠ अनुदात्तउइतः


1 हु दान अदानयोः 2 (ञि)भी भये 3 ह्री लज्जायाम् 4 पॄ पालन पूरणयोः

5 (डु)भृञ् धारण पोषणयोः 6 माङ् माने शब्दे च 7 (ओ)हाङ् गतौ 8 (ओ)हाक् त्यागे

9 डुदाञ् दाने 10 डुधाञ् धारण पोषणयोः (दाने च) 11 णिजिर् शौच पोषणयोः

12 विजिर् पृथग्भावे 13 विषि व्याप्तौ


2ए छान्दसाः परस्मैपदिनः


14 घृ क्षरण दीप्त्योः 15 हृ प्रसह्यअकरणे 16 सृ गतौ 17 भस भत्र्सन दीप्त्योः

18 कि 19 कित ज्ञाने 20 तुर त्वरणे 21 धिष शब्दे 22 धन धान्ये

23 जन जनने 24 गा स्तुतौ


3 दिव्उआदयः

3ॠ उदात्ताः उदात्तउइतः


1 दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद स्वप्न कान्ति गतिषु

2 षिवु तन्तुअसन्ताने 3 स्रिवु गति शोषणयोः 4 ष्ठिवु/ष्तिवु निरसने

5 ष्णुसु अदने आदाने अदर्शने 6 क्नसु ह्वरण दीप्त्योः 7 व्युष 8 प्लुष दाहे

9 नृती गात्रअविक्षेपे 10 त्रसी उद्वेगे 11 कुथ पूतीभावे 12 पुथ हिंसायाम्

13 गुध परिवेष्टने 14 क्षिप प्रेरणे 15 पुष्प विकसने 16 तिम

17 ष्टिम/ष्टीम आद्र्रीभावे 18 व्रीड चोदने लज्जायाम् च 19 ईष गतौ

20 षह 21 षुह चक्यर्थे 22 जृष् 23 जॄष् वयोहानौ


3ए सुउआदयः (ओत्उइतः) आत्मनेपदिनः

3ए1 उदात्तौ


24 षूङ् प्राणिअप्रसवे 25 दूङ् परितापे


3ए2 अनुदात्तः


26 दीङ् क्षये 27 डीङ् विहायसाअगतौ 28 धीङ् आधारे 29 मीङ् हिंसायाम्

30 रीङ् श्रवणे 31 लीङ् श्लेषणे 32 व्रीङ् वृणोत्यर्थे प्सुउआदयः ओत्उइतःफ्

33 पीङ् पाने 34 माङ् माने 35 ईङ् गतौ 36 प्रीङ् प्रीतौ


3क् अनुदात्त परस्मैपदिनः


37 शो तनूकरणे 38 छो छेदने 39 षो अन्त कर्मणि 40 डो अवखादने


3क़् उदात्ताः

3क़्1 अनुदात्ताउइतः


41 जनी प्रादुर्भावे 42 दीपी दीप्तौ 43 पूरी आप्यायने

44 तूरी गतिअत्वरण हिंसनयोः 45 धूरी 46 गूरी हिंसा गत्योः 47 घूरी

48 जूरी हिंसा वयोहान्योः 49 शूरी हिंसा स्तम्भनयोः 50 चूरी दाहे 51 तप ऐश्वर्ये वा

52 वृतु वरणे 53 क्लिश उपतापे 54 काशृ दीप्तौ 55 वाशृ शब्दे


3क़्2 स्वरितउइतौ


55 मृष तितिक्षायाम् 56 ईशुचिर् पूतीभावे


3क अनुदात्ताः

3क1 स्वरितउइतः


57 णह बन्धने 58 रञ्ज रागे 59 शप आक्रोशे


3क2 अनुदात्तउइतः


60 पद गतौ 61 खिद दैन्ये 62 विद सत्तायाम् 63 बुध अवगमने 64 युध संप्रहारे

65 रुध कामे 66 अण प्राणने 67 मन ज्ञाने 68 युज समाधौ 69 सृज विसर्गे

70 लिश अल्पीभावे


3क3 उदात्ताउइतौ


71 राध वृद्धावेव प्अकर्मकात्फ् 72 व्यध ताडने


3क़ पुषउआदयः (3.1.55) उदात्तउइतः

3क़1 अनुदात्ताः


73 पुष पुष्टौ 74 शुष शोषणे 75 तुष प्रीतौ 76 दुष वैकृत्ये 77 श्लिष आलिङ्गने

78 शक विभाषितो मर्षणे 79 ष्विदा गात्र प्रक्षरणे 80 क्रुध क्रोधे 81 क्षुध बुभुक्षायाम्

82 शुध शौचे 83 षिधु संराद्धौ


3क़2 रधउआदयः (7.2.45)


84 रध हिंसा संराद्ध्योः 85 णश अदर्शने 86 तृप प्रीणने 87 दृप हर्ष मोहनयोः

88 द्रुह जिघांसायाम् 89 मुह वैचित्त्ये 90 ष्णुह उद्गिरणे 91 ष्णिह प्रीतौ


3क़3 उदात्ताः

3क़3ठ्ठ शम्उआदयः (3.2.141,7.3.74)


92 शमु उपशमे 93 तमु कांक्षायाम् 94 दमु उपशमे 95 श्रमु तपसि खेदे च

96 भ्रमु अनवस्थाने 97 क्षमू सहने 98 क्लमु ग्लानौ 99 मदी हर्षे

100 असु क्षेपणे 101 यसु प्रयत्ने 102 जसु मोक्षणे 103 तसु 104 दसु उपक्षये

105 वसु स्तम्भे 106 व्युष विभागे 107 प्लुष दाहे 108 बिस प्रेरणे

109 कुस श्लेषणे 110 बुस उत्सर्गे 111 मुस खण्डने 112 मसी परिमाणे

113 लुट विलोडने 114 उच समवाये 115 भृशु/भ्रंशु अधः पतने 116 वृश वरणे

117 कृश तनू करणे 118 (ञि)तृषा पिपासायाम् 119 हृष तुष्टौ 120 रुष रोषे

121 डिप क्षेपे 122 कुप क्रोधे 123 गुप व्याकुलत्वे 124 युप 125 रुप

126 लुप विमोहने 127 ष्टूप समुच्छ्राये 128 लुभ गाध्र्ये 129 क्षुभ संचलने

130 णभ 131 तुभ हिंसायाम् 132 क्लिदू आद्र्रीभावे 133 (ञि)मिदा स्नेहने

134 (ञि)क्ष्विदा स्नेहन मोचनयोः 135 ऋधु वृद्धौ 136 गृधु अभिकांक्षायाम् प्वृत्फ्


4 सुउआदयः

4ॠ अनुदात्ताः

4ॠ1 उभयपदिनः


1 षुञ् अभिषवे 2 षिञ् बन्धने 3 शिञ् निशाने 4 (डु)मिञ् प्रक्षेपणे

5 चिञ् चयने 6 स्तृञ् आच्छादने 7 कृञ् हिंसायाम् 8 वृञ् वरणे 9 धुञ् कम्पने


4ॠ2 परस्मैपदिनः


10 (टु)दु उपतापे 11 हि गतौ वृद्धौ च 12 पृ प्रीतौ 13 स्पृ प्रीति पालनयोः

14 आपि व्याप्तौ 15 शकि शक्तौ 16 राध 17 साध संसिद्धौ


4ए उदात्ताः

4ए1 अनुदात्तउइतौ


18 अशू व्याप्तौ संघाते च 19 ष्टिघ आस्कन्दने


4ए2 उदात्तउइतः


20 तिक/तिग गतौ 21 षघ हिंसायाम् 22 (ञि)धृषा प्रागल्भ्ये 23 दम्भु दम्भने

24 ऋधु वृद्धौ 25 तृप प्रीणने


4ए3 छन्दसि


26 अह व्याप्तौ 27 दघ घातने पालने च 28 चमु भक्षणे 29 रि 30 क्षि

31 चिरि 32 जिरि 33 दाश 34 दृ हिंसायाम् प्वृत्फ्


5 तुदउआदयः

5ॠ अनुदात्ताः स्वरितउइतः


1 तुद व्यथने 2 णुद प्रेरणे 3 दिश अतिसर्जने 4 भ्रस्ज पाके 5 क्षिप प्रेरणे

6 कृष विलेखने


5ए उदात्ताः

5ए1 उदात्तउइत्

7 ऋषी गतौ


5ए2 अनुदात्तउइतः


8 जुषी प्रीति सेवनयोः 9 (ओ)विजी भय चलनयोः 10 (ओ)लजी/(ओ)लस्जी व्रीडे


5ए3 उदात्तउइतः


11 (ओ)व्रश्चू छेदने 12 व्यच व्याजीकरणे 13 उछि उञ्छे 14 उछी विवासे

15 ऋछ गति इन्द्रियअप्रलय मूर्तिभावेषु 16 मिछ उत्क्लेशे

17 जर्ज/चर्च/झर्झ परिभाषण भत्र्सनयोः 18 त्वच संवरणे 19 ऋच स्तुतौ

20 उब्ज आर्जवे 21 उद्झ उत्सर्गे 22 लुभ विमोहने

23 रिफ कत्थन युद्ध निन्दा हिंसा आदानेषु 24 तृफ 25 तृम्फ तृप्तौ 26 तुप

27 तुफ हिंसायाम् 28 दृफ 29 दृम्फ उत्क्लेशे 30 ऋफ हिंसायाम् 31 गुफ ग्रन्थे

32 उभ पूरणे 33 शुभ शोभाअअर्थे 34 दृभी ग्रन्थे 35 चृती हिंसा ग्रन्थनयोः

36 विध विधाने 37 जुड गतौ 38 मृड 39 पृड सुखने 40 पृण प्रीणने 41 मृण हिंसायाम्

42 तुण कौटिल्ये 43 पुण कर्मणिअशुभे 44 मुण प्रतिज्ञाने 45 कुण शब्द उपतापयोः

46 शुन गतौ 47 द्रुण हिंसा गति कौटिल्येषु 48 घुण 49 घूर्ण भ्रमणे

50 षुर ऐश्वर्य दीप्त्योः 51 कुर शब्दे 52 खुर छेदने 53 मुर संवेष्टने 54 क्षुर विलेखने

55 घुर भीमअअर्थ शब्दयोः 56 पुर अग्रअगमने 57 वृहू उद्यमने 58 तृहू 59 स्तृहू

60 तृंहू हिंसाअअर्थाः 61 इष इच्छायाम् 62 मिष स्पर्धायाम् 63 किल श्वैत्य क्रीडनयोः

64 तिल स्नेहने 65 चिल वसने 66 चल विलसने 67 इल स्वप्न क्षेपणयोः

68 विल संवरणे 69 बिल भेदने 70 णिल गहने 71 हिल भावअकरणे 72 शिल

73 षिल उञ्छे 74 मिल श्लेषणे 75 लिख अक्षरअविन्यासे


5क् कुटउआदयः(1.2.1)

5क्1 उदात्ताः उदात्तउइतः


76 कुट कौटिल्ये 77 पुट संश्लेषणे 78 कुच संकोचने 79 गुज शब्दे

80 गुड रक्षायाम् 81 डिप क्षेपे 82 छुर छेदने 83 स्फुट विकसने

84 मुट आक्षेप प्रमर्दनयोः 85 त्रुट छेदने 86 तुट कलहअकर्मणि 87 चुट/छुट छेदने

88 जुड बन्धने 89 कड मदे 90 लुट संश्लेषणे 91 कृड घनत्वे 92 कुड बाल्ये

93 पुड उत्सर्गे 94 घुट प्रतिघाते 95 तुड तोडने 96 थुड 97 स्थुड संवरणे 98 स्फुर

99 स्फुल संचलने 100 स्फुड 101 चुड 102 व्रुड संवरणे 103 क्रुड

104 भृड निमज्जने 105 हुड संघाते 106 गुरी उद्यमने 107 णू स्तुतौ 108 धू विधूनने

109 गु पुरीषोत्सर्गे 110 ध्रु गति स्थैर्ययोः


5क्2 आत्मनेपदी


111 कुङ् शब्दे


5क़् अनुदात्ताः

5क़्1 आत्मनेपदिनौ


112 पृङ् व्यायामे 113 मृङ् प्राणअत्यागे


5क़्2 परस्मैपदिनः


114 रि 115 पि गतौ 116 धि धारणे 117 क्षि निवास गत्योः 118 षू प्रेरणे


5क़्3 किरादयः


115 कॄ विक्षेपे 116 गॄ निगरणे 117 दृङ् आदरे 118 धृङ् अवस्थाने 119 प्रछ ज्ञीप्सायाम्


5क़्4 उदात्तउइतः


120 सृज विसर्गे 121 (टु)मस्जो शुद्धौ 122 रुजो भङ्गे 123 भुजो कोटिल्ये

124 छुप स्पर्शे 125 रुश/रिश हिंसायाम् 126 लिश गतौ 127 स्पृश संस्पर्शने

128 विछ गतौ 129 विश प्रवेशने 130 मृश आमर्षणे 131 णुद प्रेरणे

132 षदि विशरण गति अवसादनेषु 133 शदि शातने


5क़्5 स्वरितउइत् उदात्तः


134 मिल संगमने


5क़्6 मुच्उआदयः(7.1.59)

5क़्6ठ्ठ स्वरितउइतः


135 मुचि मोक्षणे 136 लुपि छेदने 137 विदि लाभे 138 लिप उपदेहे

139 षिच क्षरणे


5क़्6ड उदात्तउइतः


140 कृती छेदने 141 खिद परिघाते 142 पिश अवयवे प्वृत्फ्


6 रुध्उआदयः

6ॠ अनुदात्ताः स्वरितउइतः


1 रुधिर् आवरणे 2 भिदिर् विदारणे 3 छिदिर् द्वैधीकरणे 4 रिचिर् विरेचने

5 विचिर् पृथग्भावे 6 क्षुदिर् संप्रेषणे 7 युजिर् योगे


6ए उदात्ताः

6ए1 स्वरितउइतः


8 (उ)छृदिर् दीप्ति देवनयोः 9 (उ)तृदिर् हिंसा अनादरयोः


6ए2 उदात्तउइत्


10 कृती वेष्टने


6ए3 अनुदात्तउइत्


11 (ञि)इन्धी दीप्तौ


6क् अनुदात्ताः

6क्1 अनुदात्तउइतौ


12 खिद दैन्ये 13 विद विचारणे


6क्2 उदात्तउइतः


14 शिषि विशेषणे 15 पिषि संचूर्णने 16 भञ्जो आमर्दने 17 भुज पालन अभ्यवहारयोः


6क़् उदात्ताः उदात्तउइतः


18 तृह 19 हिसि हिंसायाम् 20 उन्दी क्लेदने 21 अञ्जू व्यकिं्त म्रक्षण कान्ति गतिषु

22 तञ्चू संकोचने 23 (ओ)विजी भय चलनयोः 24 वृजी वर्जने 25 पृची संपर्के प्वृत्फ्


7ॠ तन्उआदयः

7ॠ उदात्ताः

7ॠ1 स्वरितउइतः


1 तनु विस्तारे 2 षणु दाने 3 क्षणु 4 क्षिणु हिंसायाम् 5 ऋणु गतौ 6 तृणु अदने

7 घृणु दीप्तौ


7ॠ2 अनुदात्तउइतौ


8 वनु याचने 9 मनु अवबोधने


7ए अनुदात्तः उभयतोभाषः


10 (डु)कृञ् करणे


8 क्रीउआदयः

8ॠ अनुदात्ताः स्वरितउइतः


1 (डु)क्रीञ् द्रव्यअविनिमये 2 प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च 3 श्रीञ् पाके

4 मीञ् माने 5 षिञ् बन्धने 6 स्कुञ् आप्रवणे 7 स्तम्भु 8 स्कम्भु रोधने

9 युञ् बन्धने


8ए उदात्ताः

8ए1 स्वरितउइतौ


10 क्नूञ् शब्दे 11 द्रूञ् हिंसायाम्


8ए2 पूउआदयः(7.3.80)

8ए2ठ्ठ स्वरितउइतः


12 पूञ् पवने


8ए2ड लूउआदयः(8.2.44)


13 लूञ् छेदने 14 स्तॄञ् आच्छादने 15 कॄञ् हिंसायाम् 16 वॄञ् वरणे

17 धूञ् कम्पने


8ए3 उदात्तउइतः


18 शॄ हिंसायाम19 पॄ पालन पूरणयोः पॄ पालन पूरणयोः

20 वॄ वरणे 21 भॄ भत्र्सने 22 मॄ हिंसायाम् 23 दॄ विदारणे

24 जॄ वयोहानौ 25 नॄ नये 26 कॄ हिंसायाम् 27 ॠ गतौ 28 गॄ शब्दे


8क् अनुदात्ताः उदात्तउइतः


29 ज्या वयोहानौ 30 री गति रेषणयोः 31 ली श्लेषणे 32 व्ली वरणे

33 प्ली गतौ 34 व्री वरणे प्वृत्फ् 35 भ्री भये 36 क्षीष् हिंसायाम 37 ज्ञा अवबोधने

38 बन्ध बन्धने


8क़् उदात्ताः

8क़्1 आत्मनेपदी


39 वृङ् संभक्तौ


8क़्2 उदात्तउइतः


40 श्रन्थ विमोचन प्रतिहर्षयोः 41 मन्थ विलोडने 42 ग्रन्थ सन्दर्भे 43 कुथ संश्लेषणे

44 मृद 45 मृड क्षोदे 46 गुध रोषे 47 कुष निष्कर्षे 48 क्षुभ संचलने 49 णभ

50 तुभ हिंसायाम् 51 क्लिशू विबाधने 52 अश भोजने 53 उध्रस उञ्छे

54 इष आभीक्ष्ण्ये 55 विष विप्रयोगे 56 प्रुष 57 प्लुष स्नेहन सेवन पूरणेषु

58 पुष पुष्टौ 59 मुष स्तेये 60 खच 61 हेढ भूतअप्रादुर्भावे


8क़्3 स्वरितउइत्


62 ग्रह उपादाने


9 चुरादयः

9ॠ परस्मैपदिनः


1 चुर स्तेये 2 चिति स्मृत्याम् 3 यत्रि संकोचे 4 स्फुडि परिहासे 5 लक्ष दर्शन अङ्कनयोः

6 कुद्रि अनृतभाषणे 7 लड उपसेवायाम् 8 मिदि स्नेहने 9 (ओ)लडि उत्क्षेपणे

10 जल अपवारणे 11 पीड अवगाहने 12 नट अवस्यन्दने 13 श्रथ प्रयत्ने

14 बध संयमने 15 पॄ पूरणे 16 ऊर्ज बल प्राणनयोः 17 पक्ष परिग्रहे 18 वर्ण/चूर्ण प्रेरणे

19 प्रथ प्रख्याने 20 पृथ प्रक्षेपे 21 षम्ब संबन्धने 22 भक्ष अदने

23 कुट्ट छेदन भत्र्सनयोः 24 पुट्ट 25 चुट्ट अल्पीभावे 26 अट्ट 27 सुट्ट अनादरे

28 लुण्ठ स्तेये 29 शठ 30 श्वठ असंस्कार गत्योः 31 तुजि

32 पिजि हिंसा बल आदान निकेतनेषु 33 पिस गतौ

34 षान्त्व साम प्रयोगे 35 श्वल्क 36 वल्क परिभाषणे 37 ष्णिह स्नेहने

38 स्मिट अनादरे 39 श्लिष श्लेषणे 40 पथि गतौ 41 पिछ कुट्टने

42 छदि संवरणे 43 श्रण दाने 44 तड आघाते 45 खड 46 खडि 47 कडि खादने

48 कुडि रक्षणे 49 गुडि वेष्टने 50 खुडि खण्डने 51 वटि विभजने 52 मडि भूषायाम्

53 भडि कल्याणे 54 छर्द वमने 55 पुस्त 56 बुस्त आदर अनादरयोः

57 चुद संचोदने 58 नक्क 59 धक्क नाशने 60 चक्क व्यथने 61 क्षल शौच कर्मणि

62 तल प्रतिष्ठायाम् 63 तुल उन्माने 64 दुल उत्क्षेपे 65 पुल महत्त्वे

66 चुल समुच्छ्राये 67 मूल रोहणे 68 कल 69 विल क्षेपे 70 बिल भेदने

71 तिल स्नेहने 72 चल भृतौ 73 पाल रक्षणे 74 लूष हिंसायाम् 75 शुल्ब

76 चुट छेदने 77 मुट संचूर्णने 78 पडि नाशने 79 व्रज मार्गअसंस्कार गत्योः

80 शुल्क अतिसर्जने 81 चपि गत्याम् 82 क्षपि क्षान्त्याम् 83 क्षजि कृच्छ्रअजीवने

84 श्वर्त गत्याम् 85 ज्ञप ज्ञान ज्ञापन मारण तोषण निशान निशामनेषु

86 यम परिवेषणे 87 चह परिकल्कने 88 रह त्यागे 89 बल प्राणने

90 चिञ् चयने प्नान्ये म्उइतःफ् 91 घट्ट चलने 92 मुस्त संघाते 93 खट्ट संवरणे

94 षट्ट 95 स्फिट्ट 96 चुबि हिंसायाम् 97 पूल संघाते 98 पुंस अभिवर्धने

99 टकि बन्धने 100 धूस कान्तिकरणे 101 कीट वर्णे 102 चूर्ण संकोचने

103 पूज पूजायाम् 104 अर्क स्तवने 105 शुठ आलस्ये 106 शुठि शोषणे

107 जुड प्रेरणे 108 गज 109 मार्ज शब्दअअर्थौ 110 घृ प्रस्रवणे

111 पचि विस्तारअवचने 112 तिज निशाने 113 कॄत संशब्दने 114 वर्ध छेदन पूरणयोः

115 कुबि छादने 116 लुबि 117 तुबि आदर्शने 118 ह्लप व्यक्तायाम्अवाचि

119 चुटि छेदने 120 इल प्रेरणे 121 म्रक्ष म्लेच्छने 122 म्लेछ अव्यक्तायाम्अवाचि

123 ब्रूस 124 वर्ह हिंसायाम् 125 गर्ज 126 गर्द शब्दे 127 गर्ध अभिकांक्षायाम्

128 गुर्द 129 पूर्व निकेतने 130 जसि रक्षणे 131 ईड स्तुतौ 132 जसु हिंसायाम्

133 पिडि संघाते 134 रुष रोषे 135 डिप क्षेपे 136 ष्टुप समुच्छ्राये


9ए आत्मनेपदिनः


प्आ कुसुमात् आत्मनेपदिनःफ्

137 चित संचेतने 138 दशि दंशने 139 दसि दर्शन दंशनयोः 140 डप/डिप संघाते

141 तत्रि कुटुम्बअधारणे 142 मत्रि गुप्तअपरिभाषणे 143 स्पश ग्रहणअसंश्लेषणयो

144 तर्ज 145 भत्र्स तर्जने 146 हस्त 147 गन्ध अर्दने 148 विष्क हिंसायाम्

149 निष्क परिमाणे 150 लल ईप्सायाम् 151 कूण संकोचने 152 तूण पूरणे

153 भ्रूण आशायाम् 154 शठ श्लाघायाम् 155 यक्ष पूजायाम् 156 स्यम वितर्के

157 गूर उद्यमने 158 शम 159 लक्ष आलोचने 160 कुत्स अवक्षेपणे

161 त्रुट छेदने 162 गल स्रवणे 163 भल आभण्डने 164 कूट आप्रदाने 165 वञ्चु प्रलंभने

166 वृष शक्तिअबन्धने 167 मद तृप्तिअयोगे 168 दिवु परिकूजने 169 गृ विज्ञाने

170 विद चेतन आख्यान निवासेषु 171 मान स्तम्भे 172 यु जुगुप्सायाम्

173 कुस्म नाम्नो वा

प्कुत्सित स्मयनेफ्


9क् परस्मैपदिनः


174 चर्च अध्ययने 175 बुक्क भषणे

176 शब्द शब्दअक्रियायाम् उपसर्गात्अआविष्कारे च

177 कण निमीलने 178 जभि नाशने 179 षूद क्षरणे 180 जसु ताडने

181 पश बन्धने 182 अम रोगे 183 चट 184 स्फुट भेदने

185 घट संघाते हन्तिअअर्थाः च 186 दिवु मर्दने 187 अर्ज प्रयत्ने 188 घुषिर् विशब्दने

189 क्रन्द सातत्ये 190 लस शिल्पयोगे 191 तसि/भूष अलंकरणयोः 192 मोक्ष असने

193 अर्ह पूजायाम् 194 ज्ञा नियोगे 195 भज विश्राणने 196 शृधु प्रसहने

197 यत निकार उपस्कारयोः 198 रक 199 लग आस्वादने 200 अञ्चु विशेषणे

201 लिगि चित्रीकरणे 202 मुद संसर्गे 203 त्रस धारणे 204 उध्रस उञ्छे

205 मुच प्रमोचने मोदने च 206 वस स्नेह छेद अपहरणेषु 207 चर संशये

208 च्यु हसने सहने 209 भुवः 210 कृपः अवकल्कने


9क्1 आस्वदः सकर्मकात्


211 ग्रस ग्रहणे 212 पुष धारणे 213 दल विदारणे 214 पट 215 पुट 216 लुट

217 तुजि 218 मिजि 219 पिजि 220 लुजि 221 भजि भाषाअअर्थः 222 लघि

223 त्रसि 224 पिसि 225 कुसि 226 दशि 227 कुशि 228 घट 229 घटि भाषाअअर्थः

230 बृहि 231 बर्ह 232 बल्ह 233 गुप 234 धूप 235 विच्छ 236 चीव

237 पुथ भाषाअअर्थः 238 लोकृ 239 लोचृ 240 णद 241 कुप 242 तर्क 243 वृतु

244 वृधु 245 रुट भाषाअअर्थः 246 लजि 247 अजि 248 दसि 249 भृशि 250 रुशि

251 शीक 252 नट 253 पुटि भाषाअअर्थः 254 जुचि 255 रघि 256 लघि 257 अहि

258 रहि 259 महि 260 लडि 261 तड 262 नल भाषाअअर्थः 263 पूरी आप्यायने

264 रुज हिंसायाम् 265 ष्वद आस्वादने 266 युज 267 पृच संयमने

268 अर्च पूजायाम् 269 षह मर्षणे 270 ईर क्षेपे 271 ली द्रवीकरणे 272 वृजी वर्जने

273 वृञ् आवरणे 274 जॄ वयोहानौ 275 ज्रि वयोहानौ 276 रिच वियोजन संपर्चनयोः

277 शिष असर्वअउपयोगे 278 तप दाहे 279 तृप तृप्तौ 280 छृदी संदीपने

281 दृभी भये 282 दृभ सन्दर्भे 283 श्रथ मोक्षणे 284 मी गतौ 285 ग्रन्थ बन्धने

286 शीक 287 चीक आमर्षणे 288 अर्द 289 हिसि हिंसायाम् 290 अर्ह पूजायाम्

291 षद पद्यर्थे 292 शुन्ध शौचअकर्मणि 293 छद अपवारणे 294 जुष परितर्कणे

295 धूञ् कम्पने 296 प्रीञ् तर्पणे 297 श्रन्थ/ग्रन्थ संदर्भे 298 आपि लंभने

299 तनु श्रद्धा उपकरणयोः उपसर्गात् च दैघ्र्ये 300 वद सन्देशअवचने

301 वच परिभाषणे 302 मान पूजायाम् 303 भू प्राप्तौ आत्मनेपदी वा

304 गर्ह विनिन्दने 305 मार्ग अन्वेषणे 306 कठि शोके 307 मृजू शौच अलंकारयोः

308 मृष तितिक्षायाम् 309 धृष प्रसहने


9क़् अत्उअन्ताः

9क़्1 परस्मैपदिनः


310 कथ वाक्यअप्रबन्धे 311 वर ईप्सायाम् 312 गण संख्याने 313 शठ सम्यगवभाषणे

314 पट/वट ग्रन्थे 315 रह त्यागे 316 स्तन 317 गदी देवशब्दे 318 पत गतौ वा

319 पष अनुपसर्गात् 320 स्वर आक्षेपे 321 रच प्रतियत्ने 322 कल गतौ संख्याने च

323 चह परिकल्कने 324 मह पूजायाम् 325 सार 326 कृप 327 श्रथ दौर्बल्ये

328 स्पृह ईप्सायाम् 329 भाम क्रोधे 330 सूच पैशुन्ये 331 खेट भक्षणे

332 क्षोट क्षेपे 333 गोम उपलेपने 334 कुमार क्रीडायाम् 335 शील उपधारणे

336 साम सान्त्वअप्रयोगे 337 वेल कालअउपदेशे 338 पल्पूल लवन पवनयोः

339 वात सुख सेवनयोः 340 गवेष मार्गणे 341 वास उपसेवायाम्

342 निवास आच्छादने 343 भाज पृथक्कर्मणि 344 सभाज प्रीति दर्शनयोः

345 ऊन परिहाणे 346 ध्वन शब्दे 347 कूट परितापे 348 संकेत 349 ग्राम

350 कुण/गुण आमन्त्रणे 351 कूण संकोचने 352 स्तेन चौर्ये


9क़्2 आत्मनेपदिनः

9क़्2ठ्ठ आ गर्वात् आत्मनेपदिनः


363 पद गतौ 364 गृह ग्रहणे 365 मृग अन्वेषणे 366 कुह विस्मापने 367 शूर

368 वीर विक्रान्तौ 369 स्थूल परिबृंहणे 370 अर्थ उपयाच्ञायाम्

371 सत्र सन्तानअक्रियायाम् 372 गर्व माने 373 सूत्र वेष्टने 374 मूत्र प्रस्रवणे

375 रूक्ष पारुष्ये 376 पार 377 तीर कर्मअसमाप्तौ 378 पुट संसर्गे

379 कत्र शैथिल्ये

प्प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलं इष्टवच्च; तत्करोति तदाचष्टे;

तेन अतिक्रामति;धातुरूपं च; कर्तृ करणात् धात्वर्थेफ्

380 बष्क दर्शने 381 चित्र चित्रीकरणे/कदाचित्अदर्शने 382 अंस समाघाते

383 वट विभाजने 384 रट परिभाषणे 385 लज प्रकाशने 386 मिश्र संपर्के

387 संग्राम युद्धे 388 स्तोम श्लाघायाम् 389 छिद्र कर्णअभेदने

390 कर्ण भेदने 391 अन्ध दृष्ट्युपघाते 392 दण्ड दण्डअनिपाते

393 अङ्क पदे लक्षणे च 394 सुख 395 दुःख तत्क्रियायाम्

396 रस आस्वादन स्नेहनयोः 397 व्यय वित्तअसमुत्सर्गे 398 रूप रूपअक्रियायाम्

399 छेद द्वैधीकरणे 400 लाभ प्रेरणे 401 व्रण गात्रअविचूर्णने

402 वर्ण वर्णक्रिया विस्तार गुणअवचनेषु

प्बहुलं एतत् निदर्शनम्फ्

403 पर्ण हरितअभावे 404 विष्क दर्शने 405 क्षप प्रेरणे 406 वस निवासे

407 तुत्थ आवरणे 408 णिङ् अङ्गात्अनिरसने

प्श्वेताश्व अश्वतर गालोडित आह्वरकाणां अश्व तर इत क लोपश्च;

पुच्छादिषु धात्वर्थ इत्येव सिद्धम्फ्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=अष्टाध्यायी-धातुपाठः&oldid=40960" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्