सम्भाषणम्:मुखपुटम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
                         "सन्स्कुर्थ भाषे"

परिचय

सन्स्क्रुतभष एक प्राचिन भषा इति। अनेक भषस्य माता सम्स्क्रुतम्। हिन्दुवेदह सम्स्क्रुत भषेन लिखितम्। अनेक सम्स्क्रुत रचनह विधेषभषेन अनुवादम् इति। किन्तु बहुअल्प कुतुम्बह सम्स्क्रुथभषेन सम्भषितम् करोति। अतह सम्स्क्रुतभषसक्षनम् अवष्यकम्। सम्स्क्रुत भषेन अनेक भषस्य रुचि प्रतिबिम्बितम्। सम्स्क्रुत भष बहुल सरलम्। अतह सन्स्क्रुत भषा गर्वकारनम्।

A few wording in the Sanskrit Language

शन्स्क्रुथ भाष & शम्स्क्रुथि

सम्स्क्रुथ भष पत्तनेन बहु कमि उपयोयोगथि। इदम् भष म्रुथ भष नम जानयिथुम्। सम्स्क्रुथ भष परिरक्षनम् अथि अवष्यकम्। सम्स्क्रुथ भष भरथदेषद्य मात्रुभष इति। सम्स्क्रुथ भष एक गर्वकारनम् इति। युवजन्स्य कर्तव्यम् इदम् भष पुर्नर्जेएवनम। सम्स्क्रुथ भष बहु स्रेएस्थ भष इति। कुतुम्हहसम्स्क्रुथि बहु श्ह्रेस्थ तथ क्रनसिक्षनभरितिअम् इति। बहु आरोग्यभरितम् अपि इति। सन्स्क्रुथ स्लोकह बहु समाचारभारिथ इति। रुथु, प्रक्रुथि ततथ आरोग्यादिसम्भरिथ स्लोकह भषथ् इति। सन्स्क्रुथस्लोकह, नतकह तथ कतह अथि सुन्दरर मनेएयभरिथम् इति। पुर्व विस्वस्य आकर्षितारचनह सन्स्क्रुथ रचनह।

सम्स्क्रुथ भष & व्यकर्नम्

सम्स्कुथ व्यकरनम् बहु मुखयम्। सम्क्रुथम् ड्व्वाऱा अन्य भषस्य प्रयसम् सम्भवमि। इदम् भष बहु श्रेस्त अह्तम्। इदम् भष अनेकस्य मुल भष इति। सम्स्क्रुथ भषस्य स्वल अक्षरस्य अनुवादहे अन्य भषस्य अपि स्तितम् अनास्ति। इदम् सम्स्कुथा भषस्य सोउन्दर्यम। इहम् काष्हल्स्य सम्स्क्रुथम् पतमि। इदम् विषेयन मम बहु ग्रवम इति।

उल्लेक

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2173400.stm

https://iasscore.in/national-issues/protection-of-endangered-languages

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सम्भाषणम्:मुखपुटम्&oldid=213358" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः