कृतवैश्विकावरोधानाम् एपिसङ्केतानाम् आवली

Jump to navigation Jump to search

एषा अद्यत्वे विद्यमाना वैश्विकावरुद्धानाम् आवली । केचन अवरोधाः स्थाने निष्क्रियाः : तन्नाम ते अन्येषु क्षेत्रेषु सक्रियाः सन्ति, किन्तु स्थानीयप्रबन्धकः अस्यां वीक्यां तान् निष्क्रियान् अकरोत् ।

वैश्विकावरोधस्य अन्वेषणम्
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
 • ०३:४०, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.219.134.233 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:४०समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:४०, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 186.54.61.6 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:४०समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३९, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.130.220.209 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३९, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.130.220.11 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३९, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 122.247.94.123 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३९, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.130.128.217 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३९, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 121.211.254.46 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३९समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३८, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 202.165.207.36 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३८, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 113.161.7.144 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३८, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 106.241.224.137 (२४ जून् २०२१ इत्यस्य ०३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross-wiki abuse)
 • ०३:३८, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 179.180.198.162 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३८, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.183.68.252 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३८, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 154.70.50.63 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३८, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 176.193.77.87 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३८समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३७, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 194.99.25.141 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३७, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 138.59.114.214 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३७समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३७, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 198.49.66.66 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३७, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 5.202.47.226 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३७, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 186.3.147.10 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३७, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 50.115.168.87 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३७समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३६, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 171.22.122.231 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३६, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.130.221.201 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३६, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 109.248.143.114 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 37.232.125.174 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.130.128.180 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 45.81.136.119 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 109.248.205.120 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३३, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.8.192.119 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३३, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 31.25.135.80 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३३, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.8.22.231 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:३३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:३२, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.56.83.33 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३२समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३२, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 188.130.143.116 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३२समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३२, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 72.210.252.137 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३२समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:३२, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 49.156.36.6 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:३२समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१६, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2A03:F80:45:192:36:27:61:1 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१६समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१६, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 66.56.83.69 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१६समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१५, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.152.236.138 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१५, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 167.179.44.31 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१५, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.252.221.250 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१५समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१५, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 182.190.222.220 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१५, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 36.70.198.196 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१५समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 171.22.122.123 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 91.92.190.4 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 103.225.59.121 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 104.239.113.19 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 185.103.253.23 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१४, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 46.150.23.19 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१४समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
 • ०३:१३, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 2405:201:5C04:C1C0:A942:E6D:4DF8:FDC2 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१३, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 84.9.113.176 (१ जुलै २०२१ इत्यस्य ०३:१३समये समाप्तिः भवति ।) (Cross wiki abuse)
 • ०३:१३, १७ जून् २०२१: Teles (meta.wikimedia.org) वैश्विकस्तरे अवरुद्धः 203.144.75.38 (१७ जून् २०२४ इत्यस्य ०३:१३समये समाप्तिः भवति ।) (No open proxies)
(नूतनतमम् | पुरातनतमम्) दृश्यताम् (नूतनतराणि ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:वैश्विकप्रतिबन्धसूची" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्