द्विगुणितपुनर्निदेशाः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:०३, १३ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:०३, १३ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

एतत्पुटं तेषां पुटानां सूची अस्ति यानि अन्यपुनर्निदेशितपुटानि प्रति पुनरिदेशितानि सन्ति । प्रत्येकं पङ्क्तिः प्रथमद्वितीयपुनर्निदेशम् अन्तर्गता । द्वितीयपुनर्निदेशः लक्ष्यं यत् वास्तवं लक्ष्यपुटं प्रथमं प्रदर्शितम् । अपि च प्रथमपुनर्निदेशः वास्तवेन एतदेवलक्षितं स्यात् । काटी गई प्रविष्टयः परिहृताः ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #११ क्रमाङ्कपर्यन्तं ११ परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. गणेशपुराणम्/खण्डः २ (क्रीडाखण्डम्)/अध्यायः ००६-०१०
 2. गणेश पुराणम्/क्रीडाखण्डः
 3. गणेशपुराणम्/क्रीडाखण्डः
 4. गणेशपुराणम्/खण्डः २ (क्रीडाखण्डः)/अध्यायः ००१
 5. गणेशपुराणम्/खण्डः २ (क्रीडाखण्डः)/अध्यायः ०१०
 6. गणेश पुराणम्/क्रीडाखण्डः/अध्यायः १०
 7. गणेश पुराणम्/क्रीडाखण्डः/अध्यायः १९
 8. गणेशपुराणम्/खण्डः २ (क्रीडाखण्डः)/अध्यायः ००६-०१०
 9. सदस्यः:DeltaQuad (सम्पाद्यताम्) →‎ सदस्यः:AmandaNP →‎ m:User:DeltaQuad
 10. सदस्यसम्भाषणम्:DeltaQuad (सम्पाद्यताम्) →‎ सदस्यसम्भाषणम्:AmandaNP →‎ m:User talk:DeltaQuad
 11. सञ्चिका:Saraswati Vilasa of Prataparudra Deva (Vyavahara) Shama Sastri R. University of Mysore .pdf (सम्पाद्यताम्) →‎ सञ्चिका:सरस्वतीविलासः .pdfUniversity of Mysor .pdf →‎ सञ्चिका:सरस्वतीविलासः (व्यवहारकाण्डः) .pdf

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:द्वैधपुनर्निर्देशनम्" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्