अधिकानुबन्धिप्राकृतिः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १८:४१, १३ नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१८:४१, १३ नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:RunningHeader‏‎ (१९,०२९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 2. फलकम्:Header‏‎ (१२,४०८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 3. फलकम्:Rh‏‎ (१२,११८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 4. फलकम्:Rule‏‎ (११,३५३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 5. फलकम्:Gap‏‎ (८,६२५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 6. फलकम्:Center‏‎ (७,९९५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 7. फलकम्:C‏‎ (६,७०२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 8. फलकम्:Bold‏‎ (४,८२४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 9. फलकम्:Block center‏‎ (४,४९७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 10. फलकम्:Footer‏‎ (२,२९३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 11. फलकम्:सायणभाष्यम्‏‎ (१,०२५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 12. फलकम्:Multicol‏‎ (७९९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 13. फलकम्:Multicol-break‏‎ (७९७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 14. फलकम्:Clear‏‎ (७८९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 15. फलकम्:Multicol-end‏‎ (७७८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 16. फलकम्:Reflist‏‎ (७७० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 17. मीडियाविकि:Proofreadpage pagenum template‏‎ (५७९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 18. फलकम्:Nop‏‎ (५५९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 19. फलकम्:महाभारतम्/शांतिपर्व‏‎ (३७२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 20. फलकम्:अग्निपुराणम्‏‎ (३५० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 21. फलकम्:Proofreadpage index template‏‎ (३२७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 22. फलकम्:महाभारतम्‏‎ (३२४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 23. फलकम्:महाभारतम्/आरण्यकपर्व‏‎ (३१२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 24. पटलम्:Wikibase‏‎ (३०७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 25. फलकम्:शीर्षकम्‏‎ (२९९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 26. पटलम्:अनुक्रमणिकायाः एक्स्टेन्शन्‏‎ (२९९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 27. फलकम्:अनुक्रमणिकायाः एक्स्टेन्शन्‏‎ (२९९ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 28. फलकम्:मत्स्यपुराणम्‏‎ (२९१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 29. फलकम्:महाभारतम्/अनुशासनपर्व‏‎ (२७० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 30. फलकम्:Smaller‏‎ (२६६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 31. फलकम्:महाभारतम्/आदिपर्व‏‎ (२६० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 32. फलकम्:Verse‏‎ (२५६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 33. फलकम्:ब्रह्मपुराणम्‏‎ (२४६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 34. फलकम्:Documentation‏‎ (२३८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 35. फलकम्:Fmbox‏‎ (२२३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 36. फलकम्:Documentation/start box‏‎ (२२२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 37. फलकम्:Documentation/end box‏‎ (२२२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 38. फलकम्:Documentation/template page‏‎ (२२१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 39. फलकम्:Template other‏‎ (२२१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 40. फलकम्:Documentation/start box2‏‎ (२२१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 41. फलकम्:Documentation/end box2‏‎ (२२१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 42. फलकम्:Documentation/docspace‏‎ (२२१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 43. फलकम्:महाभारतम्/द्रोणपर्व‏‎ (२०३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 44. फलकम्:Larger‏‎ (१९८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 45. फलकम्:टिप्पणी‏‎ (१९४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 46. फलकम्:ऋग्वेदः मण्डल १०‏‎ (१९१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 47. फलकम्:ऋग्वेदः मण्डल १‏‎ (१९१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 48. फलकम्:Css image crop‏‎ (१७८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 49. फलकम्:Right‏‎ (१६३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 50. फलकम्:पुराणानि‏‎ (१४४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)