अधिकानुबन्धिप्राकृतिः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:४२, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:४२, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:RunningHeader‏‎ (२८,९८० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 2. फलकम्:Rh‏‎ (२२,०५१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 3. फलकम्:Rule‏‎ (१८,८२३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 4. फलकम्:Gap‏‎ (१७,४०५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 5. फलकम्:Header‏‎ (१३,९७३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 6. फलकम्:Bold‏‎ (१०,९३५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 7. फलकम्:Center‏‎ (१०,२११ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 8. फलकम्:Block center‏‎ (७,६३४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 9. फलकम्:C‏‎ (७,०८० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 10. फलकम्:Footer‏‎ (२,२९४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 11. फलकम्:Clear‏‎ (१,१७८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 12. फलकम्:सायणभाष्यम्‏‎ (१,११८ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 13. मीडियाविकि:Proofreadpage pagenum template‏‎ (९८६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 14. फलकम्:टिप्पणी‏‎ (९४४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 15. फलकम्:Multicol‏‎ (८८७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 16. फलकम्:Multicol-break‏‎ (८८३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 17. फलकम्:Reflist‏‎ (८८१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 18. फलकम्:Multicol-end‏‎ (८६४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 19. फलकम्:Nop‏‎ (७१७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 20. अनुक्रमणिका:ध्वन्यालोकः - लोचनबालप्रियोपेतः.pdf/styles.css‏‎ (६२० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 21. पटलम्:Wikibase‏‎ (४८३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 22. अनुक्रमणिका:रसगङ्गाधरः (नागेशभट्टकृतटीकासहितः).pdf/styles.css‏‎ (३९४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 23. अनुक्रमणिका:भगवद्गीता (आनिबेसेण्ट्, भगवान्दासश्च).djvu/styles.css‏‎ (३९१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 24. फलकम्:Proofreadpage index template‏‎ (३८७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 25. फलकम्:महाभारतम्/शांतिपर्व‏‎ (३७३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 26. पटलम्:Arguments‏‎ (३६६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 27. पटलम्:Yesno‏‎ (३६६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 28. पटलम्:अनुक्रमणिकायाः एक्स्टेन्शन्‏‎ (३५३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 29. फलकम्:शीर्षकम्‏‎ (३५३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 30. फलकम्:अनुक्रमणिकायाः एक्स्टेन्शन्‏‎ (३५३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 31. फलकम्:अग्निपुराणम्‏‎ (३५० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 32. फलकम्:महाभारतम्‏‎ (३२६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 33. फलकम्:महाभारतम्/आरण्यकपर्व‏‎ (३१४ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 34. पटलम्:Clickable button 2‏‎ (३०३ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 35. फलकम्:Clickable button 2‏‎ (३०२ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 36. फलकम्:Css image crop‏‎ (३०१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 37. फलकम्:मत्स्यपुराणम्‏‎ (२९१ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 38. फलकम्:Smaller‏‎ (२८७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 39. फलकम्:महाभारतम्/अनुशासनपर्व‏‎ (२७० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 40. फलकम्:Documentation‏‎ (२६७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 41. फलकम्:महाभारतम्/आदिपर्व‏‎ (२६० पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 42. फलकम्:Verse‏‎ (२५६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 43. फलकम्:ब्रह्मपुराणम्‏‎ (२४६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 44. फलकम्:Fmbox‏‎ (२१७ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 45. फलकम्:Template other‏‎ (२१६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 46. फलकम्:Documentation/start box‏‎ (२१६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 47. फलकम्:Documentation/end box‏‎ (२१६ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 48. फलकम्:Documentation/template page‏‎ (२१५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 49. फलकम्:Documentation/start box2‏‎ (२१५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)
 50. फलकम्:Documentation/end box2‏‎ (२१५ पुटानि प्रयुक्तानि ।)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:अधिकतमपरिसन्धितफलकानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्