आश्वलायन श्रौतसूत्रम्/अध्यायः ८/खण्डः १

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः

षष्ठस्य प्रातःसवने प्रस्थितयाज्यानां पुरस्तादन्याः कृत्वोभाभ्यामनवानन्तो यजन्ति १ वृषन्निन्द्र वृषपाणास इन्दवः सुषुमायातमद्रि भिर्वनोति हि सुन्वन् क्षयं परीणसो मोषुवो अस्मदभितानि पौंस्योषूणो अग्ने शृणुहि त्वमीडितोऽग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं दध्यङ् ह मे जनुषं पूर्वो अङ्गिरा इति २ एवमेव माध्यन्दिनेऽध्यर्धान्तु तत्रानवानं ३ पिबा सोममिन्द्र सुवानमद्रि भिरिन्द्रा य हि द्यौरसुरो अनम्नतेति षट् ४ उपरिष्टात् त्वृच ऋतुयाजानां ५ प्रैषमृते सौयजमृचं चानवानमुक्त्वा ऋगन्तैरसौ यजेति प्रेष्येत् ६ एवमेव यजन्ति ७ तुभ्यं हिन्वानो वसिष्टगा अप इति द्वादश ८ अयं जायत मनुषो धरीमणीत्याज्यं ९ एकेन द्वाभ्याञ्च विग्रहः १० त्रिभिरवसानं चतुर्भिः प्रणवो यत्रार्धर्चशः पारुच्छेप्यः ११ स्तीर्णं बर्हिरिति तृचौ सुषुमायातमद्रि भिर्युवां स्तोमेभिर्देवयन्तो अश्विनावर्मह इन्द्र वृषन्निन्द्रा स्तुश्रौषडोषूणो अग्ने शृणुहि त्वमीडितो ये देवासो दिव्येकादश स्थेयमददाद्र भसमृणच्युतमिति प्रउगं । द्वे चैका च पञ्चमे । एकपातिन्य उपोत्तमे । तृच इत्युभयत्र शेषः । उत्तमेऽन्वृचमभ्यासा अष्टाक्षराः १२ न वा १३ स पूर्व्यो महानां त्रय इन्द्र स्य सोमा इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपदनुचरौ । यं त्वं रथमिन्द्र स यो वृषेन्द्र मरुत्व इति तिस्र इति मरुत्वतीयं १४ एकेनाग्रेऽवसाय द्वाभ्यां प्रणुयात् द्वाभ्यामवसाय द्वाभ्यां प्रणुयाद्यत्र पच्छः पारुच्छेप्यः १५ रैवतञ्चेत् पृष्ठं । रेवतीर्नः सधमादे रेवाँ इद्रे वतः स्तोतेति स्तोत्रियानुरूपौ १६ ऐन्द्र याह्युप नः प्रघान्वस्याभूरेक इति निष्केवल्यं १७ अभि त्वं देवं सवितारमोण्योरित्येका तत् सवितुर्वरेण्यमिति द्वे दोषो आगाद्बृहद्गायद्युमद्धेह्याथर्वण । स्तुहि देवं सवितार । तमु ष्टुह्यन्तःसिन्धुं सूनुं सत्यस्य युवानं । अद्रो घवाचं सुशेवं । सघानो देवः सविता साविषद्वसुपतिः । उभे सुक्षिती सुधातुरिति वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरौ १८ उद्धृत्य चोत्तमं सूक्तं त्रीणि १९ इदमित्था रौद्र मिति २० प्रागुपोत्तमाया ये यज्ञेनेत्यावपते २१ तस्यार्धर्चशः प्रागुत्तमाया ऊर्ध्वञ्चतुर्थ्याः २२ शिष्टे शस्त्वा स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग इति तृचः २३ इति वैश्वदेवं २४

८.१।१ षष्ठस्य प्रातः सवने प्रस्थित याज्यानाम् पुरस्ताद् अन्याः कृत्वा उभाभ्याम् अनवानन्तो यजन्ति । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।२ वृषन्न् इन्द्र वृष पाणास इन्दवः सुषुमायातम् अद्रिभिर् वनोति हि सुन्वन् क्षयम् परीणसो मो षु वो अस्मद् अभि तानि पौर्ंस्या ओ षू णो अग्ने शृणुहि त्वम् ईळितो अग्निम् होतारम् मन्ये दास्वन्तम् दध्यन् ह मे जनुषम् पूर्वो अङ्गिरा इति । सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।३ एवम् एव माध्यंदिने अध्यर्धाम् तु तत्र अनवानम् । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।४ पिबा सोमम् इन्द्र सुवानम् इन्द्रभिर् इन्द्राय हि द्यौर् असुरो अनम्नत इति षट् । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।५ उपरिष्टात् त्व् ऋच ऋतु याजानाम् । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।७ एवम् एव यजन्ति । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।८ तुभ्यम् हिन्वानो वसिष्ट गा अप इति । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।९ अयम् जायत मनुषो धरीमणि इत्य् आज्यम् । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१० एकेन द्वाभ्याम् च विग्रहः । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।११ त्रिभिर् अवसानम् चतुर्भिः प्रणवो यत्र अर्धर्चशः पारुच्छेप्यः । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१२ स्तीर्णम् बर्हिर् इति तृचौ सुषुमा आतम् अद्रिभिर् युवाम् स्तोमेभिर् देवयन्तो अश्विनाव् अर्मह इन्द्र वृषन्न् इन्द्रास्तु श्रौषळ् ओ षू णो अग्ने शृणुहि त्वम् ईळितो ये देवासो दिव्य् एकादश स्थेयम् अददाद् रभसम् ऋण च्युतम् इति प्रौगम् ।
८.१।१२ द्वे च एका च पञ्चमे एक पातिन्य उपोत्तमे उत्तमे अन्वृचम् अभ्यासा अष्ट अक्षराः । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१३ न वा । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१४ स पूर्व्यो महोनाम् त्रय इन्द्रस्य सोम इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपद् अनुचरौ यम् त्वम् रथम् इन्द्र स यो वृष इन्द्र मरुत्व इति तिस्र इति मरुत्वतीयम् । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१५ एकेन अग्रे अवसाय द्वाभ्याम् प्रणुयाद् द्वाभ्याम् अवसाय द्वाभ्याम् प्रणुयाद् यत्र पच्छः पारुच्छेप्यः । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१६ रैवतम् चेत् पृष्ठम् रेवतीर् नः सधमादे रेवान् इद् रेवतः स्तोता इति स्तोत्रिय अनुरूपौ । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१७ एन्द्र याह्य् उप नः प्र घा न्व् अस्य अभूर् एक इति निष्केवल्यम् । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१८ अभि त्यम् देवम् सवितारम् ओण्योर् इत्य् एका तत् सवितुर् अवरेण्यम् इति द्वे दोषो आगाद् बृहद् गाय द्युमद् द्युमद्ध्येह्य् आथर्वण ( द्युमद् गायाथर्वण पैप्प् ) स्तुहि देवम् सवितारम् तम् उ ष्टुह्य् अन्तः सिन्धुम् सूनुम् सत्यस्य युवानम् ।
८.१।१८ अदोरोघ वाचम् सुशेवम् ( पैप्प् ) स घानो देवः सविता साविषद् वसुपतिः ( पैप्प् ) । उभे सुक्षिती सुधातुर् इति वैश्वदेवस्य प्रतिपद् अनुचरौ । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।१९ उद्धृत्य च उत्तमम् सूक्तम् त्रीणि । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।२० इदम् इत्था रौद्रम् इति । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।२१ प्राग् उपोत्तमाया ये यज्ञेन इत्य् आवपते । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।२२ तस्य अर्धर्चशः प्राग् उत्तमाया ऊर्ध्वम् चतुर्थ्याः । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।२३ शिष्टे शस्त्वा स्वस्ति नो मिमीताम् अश्विना भग इति तृचः । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)
८.१।२४ इति वैश्वदेवम् । (सोम पृष्ठ्य षडह षष्ठम् अहः)