कथासरित्सागरः/लम्बकः ११

विकिस्रोतः तः
< कथासरित्सागरः(कथासरित्सागरः/लम्बक ११ इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search

तरङ्ग १ मंगलाचरणम्: नरवाहनदत्तस्य कथा (क्रमागत); रुचिरदेव एवं पोतकस्य कथा: वणिक् एवं वेलायाः कथा ॥