सर्वपुटानि

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
सर्वाणि पृष्ठानि
 
सर्वाणि पृष्ठानि | पूर्वपृष्ठम् (सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः)
ॠणमोचनमहागणपतिस्तोत्रम्१.१.०१ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे ब्रह्मविचार्यत्वाधिकरणम्।१.१.०२ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे जन्माद्यधिकरणम्।
१.१.०३ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्।१.१.०४ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे समन्वयाधिकरणम्।१.१.०५ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे ईक्षत्यधिकरणम्।
१.१.०६ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे आनन्दमयाधिकरणम्।१.१.०७ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे अन्तराधिकरणम्।१.१.०८ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे आकाशाधिकरणम्।
१.१.०९ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्राणाधिकरणम्।१.१.१० ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे ज्योतिशचरणाधिकरणम्।१.१.११ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्रतर्दनाधिकरणम्।
१.१ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथम: पाद:१.२.०१सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरणम्।१.२.०२अन्नाधिकरणम्।
१.२.०३गुहाप्रविष्टाधिकरणम्।१.२.०४अन्तरधिकरणम्।१.२.०५अन्तर्याम्यधिकरणम्।
१.२.०६अदृश्यत्वाधिकरणम्।१.२.०७वैश्वानराधिकरणम्।१.२ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद:
१.३.०१द्युभ्वाद्यधिकरणम्।१.३.०२भूमाधिकरणम्।१.३.०३अक्षराधिकरणम्।
१.३.०४ईक्षतिकर्माधिकरणम्।१.३.०५दहराधिकरणम्।१.३.०६अनुकृत्यधिकरणम्।
१.३.०७प्रमिताधिकरणम्।१.३.०८देवताधिकरणम्।१.३.०९अपशूद्राधिकरणम्।
१.३.१०कम्पनाधिकरणम्।१.३.११ज्योतिरधिकरणम्।१.३.१२अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम्।
१.३.१३सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्।१.३ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये तृतीय: पाद:१.४.१आनुमानिकाधिकरणम्।
१.४.२चमसाधिकरणम्।१.४.३सङ्ख्योपसङ्ग्रहाधिकरणम्।१.४.४कारणत्वाधिकरणम्।
१.४.५बालाक्यधिकरणम्।१.४.६वाक्यान्वयाधिकरणम्।१.४.७प्रकृत्यधिकरणम्।
१.४.८सर्वव्याख्यानाधिकरणम्।१.४ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद:१ पुरुषार्थाधिकरणम्
१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्१अर्चिराद्यधिकरणम्१आकृत्यधिकरणम्
१ब्रह्मसूत्रे प्रथम: अध्याय:।१वागधिकरणम्१सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्
१० तद्भूताधिकरणम्१० समानाधिकरणम्१०इतरासंश्लेषाधिकरणम्
१०रश्म्यधिकरणम्११ आधिकारिकाधिकरणम्११ सम्बन्धाधिकरणम्
११अनारब्धाधिरणम्११दक्षिणायनाधिकरणम्१२ बहिरधिकरणम्
१२ संभृत्यधिकरणम्१२अग्निहोत्राद्यधिकरणम्१३ पुरुषविद्याधिकरणम्
१३ स्वाम्यधिकरणम्१३विद्याज्ञानसाधनत्वाधिकरणम्१४ वेधाद्यधिकरणम्
१४ सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम्१४इतरक्षपणाधिकरणम्१५ अनाविष्काराधिकरणम्
१५ हान्यधिकरणम्१६ ऐहिकाधिकरणम्१६ सांपरायाधिकरणम्
१७ मतेरर्थवत्त्वाधिकरणम्१७ मुक्तिफलाधिकरणम्१८ अनियमाधिकरणम्
१९ यावदधिकाराधिकरणम्२.१.०१स्मृत्यधिकरणम्२.१.०२योगप्रत्युक्त्यधिकरणम्
२.१.०३विलक्षणत्वाधिकरणम्२.१.०४शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्२.१.०५भोक्त्रापत्यधिकरणम्
२.१.०६आरम्भणाधिकरणम्२.१.०७इतरव्यपदेशाधिकरणम्२.१.०८उपसंहारदर्शनाधिकरणम्
२.१.०९कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणम्२.१.१०सर्वोपेताधिकरणम्२.१.११प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम्
२.१.१२वैषम्यनैर्घृण्याधिकरणम्२.१.१३सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम्२.१ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद:
२.२.०१रचनानुपपत्त्यधिकरणम्२.२.०२महद्दीर्घाधिकरणम्२.२.०३परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्
२.२.०४समुदायाधिकरणम्२.२.०५अभावाधिकरणम्२.२.०६एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम्
२.२.०७पत्यधिकरणम्२.२.०८उत्पत्यसम्भवाधिकरणम्२.२ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद:
२.३.०१वियदधिकरणम्।२.३.०२मातरिश्वाधिकरणम्।२.३.०३असम्भवाधिकरणम्।
२.३.०४तेजोधिकरणम्।२.३.०५अबधिकरणम्२.३.०६पृथिव्यधिकाराधिकरणम्
२.३.०७तदभिध्यानाधिकरणम्२.३.०८विपर्ययाधिकरणम्२.३.०९अन्तराविज्ञानाधिकरणम्
२.३.१०चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम्२.३.११आत्माधिकरणम्२.३.१२ज्ञाधिकरणम्
२.३.१३उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्२.३.१४कर्त्रधिकरणम्२.३.१५तक्षाधिकरणम्
२.३.१६परायत्ताधिकरणम्२.३.१७अंशाधिकरणम्२.३ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद:
२.४.०१प्राणोत्पत्त्यधिकरणम्।२.४.०२सप्तगत्त्यधिकरणम्।२.४.०३प्राणाणुत्वाधिकरणम्।
२.४.०४प्राणश्रैष्ठयाधिकरणम्।२.४.०५वायुक्रियाधिकरणम्।२.४.०६श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्।
२.४.०७ज्योतिराद्यधिकरणम्।२.४.०८इन्द्रियाधिकरणम्।२.४.०९संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यधिकरणम्।
२.४ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद:२ परामर्शाधिकरणम्२अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम्
२आत्मत्वोपासनाधिकरणम्२उपसंहाराधिकरणम्२ब्रह्मसूत्रे द्वितीय: अध्याय:।
२मनोऽधिकरणम्२वाय्वधिकरणम्२० अक्षरध्यधिकरणम्
२१ इयदधिकरणम्२२ अन्तरत्वाधिकरणम्२३ व्यतिहाराधिकरणम्
२४ सत्याद्यधिकरणम्२६ आदराधिकरणम्२७सन्निर्धारणाधिकरणम्
२८प्रदानाधिकरणम्२९ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्३.१.१तदन्तरप्रतिपत्य्धधिकरणम्
३.१.२कृतात्ययाधिकरणम्३.१.३अनिष्टादिकार्याधिकरणम्३.१.४स्वाभाव्यापत्त्यधिकरणम्
३.१.५नातिचिराधिकरणम्३.१.६अन्याधिष्ठिताधिकरणम्३.१ब्रह्मसूत्रे तृतीयध्याये प्रथम: पाद:
३.२.१सन्ध्याधिकरणम् ।३.२.२तदभावाधिकरणम्३.२.३कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणम्
३.२.४मुग्धाधिकरणम्३.२.५उभयलिङ्गाधिकरणम्३.२.६प्रकृतौतावत्त्वाधिकरणम्
३.२.७पराधिकरणम्३.२.८फलाधिकरणम्३.२ब्रह्मसूत्रे तृतीयध्याये द्वितीय: पाद:
३.३ब्रह्मसूत्रे तृतीयध्याये तृतीय: पाद:३.४ब्रह्मसूत्रे तृतीयध्याये चतुर्थ: पाद:३ स्तुतिमात्राधिकरणम्
३अध्यक्षाधिकरणम्३अन्यथात्वाधिकरणम्३तडिदधिकरणम्
३ब्रह्मसूत्रे तृतीय: अध्याय:।३ब्राह्माधिकरणम्३० ऐकात्म्याधिकरणम्
३१ अङ्गावबद्धाधिकरणम्३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्३३ शब्दादिभेदाधिकरणम्
३४ विकल्पाधिकरणम्३५ काम्याधिकरणम्३६ यथाश्रयभावाधिकरणम्
४.2ब्रह्मसूत्रे चतुर्थाध्याये द्वितीय: पाद:४.3ब्रह्मसूत्रे चतुर्थाध्याये तृतीय: पाद:४.१ब्रह्मसूत्रे चतुर्थाध्याये प्रथम: पाद:
४.४ब्रह्मसूत्रे चतुर्थाध्याये चतुर्थ: पाद:४ पारिप्लवाधिकरणम्४ व्याप्त्यधिकरणम्
४आतिवाहिकाधिकरणम्४आसृत्युपक्रमाधिकरणम्४ब्रह्मदृष्ट्यधिकरणम्
४ब्रह्मसूत्रे चतुर्थ: अध्याय:।४सङ्कल्पाधिकरणम्५ अग्नीन्धनाद्यधिकरणम्
५अभावाधिकरणम्५आदित्यादिमत्यधिकरणम्५कार्याधिकरणम्
५संसारव्यपदेशाधिकरणम्५सर्वाभेदाधिकरणम्६ सर्वापेक्षाधिकरणम्
६अप्रतीकालम्बनाधिकरणम्६आनन्दाद्यधिकरणम्६आसीनाधिकरणम्
६प्रतिषेधाधिकरणम्६प्रदीपाधिकरणम्७ आध्यात्माधिकरणम्
७ सर्वान्नानुमित्यधिकरणम्७एकात्मताधिकरणम्७जगद्व्यापाराधिकरणम्
७वागादिलयाधिकरणम्८ आत्मगृहीत्यधिकरणम्८ आश्रयाधिकरणम्
८अविभागाधिकरणम्८आत्मगृहीत्यधिकरणम्८आप्रायणाधिकरणम्
९ कार्याख्यानाधिकरणम्९ विधुराधिकरणम्९कार्याख्यानाधिकरणम्
९तदधिगमाधिकरणम्९तदोकोधिकरणम्’सैनिकबकः’ नूतने क्षेत्रे…

"http://sa.wikisource.org/wiki/विशेषम्:सर्वपृष्टानि/ॐ" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः