सर्वपुटानि

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
सर्वाणि पृष्ठानि
 
सर्वाणि पृष्ठानि | पूर्वपृष्ठम् (सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.5 पञ्चमप्रपाठकः/1.1.5.9 नवमी दशतिः)
ॠणमोचनमहागणपतिस्तोत्रम्१.१.०१ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे ब्रह्मविचार्यत्वाधिकरणम्।१.१.०२ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे जन्माद्यधिकरणम्।
१.१.०३ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्।१.१.०४ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे समन्वयाधिकरणम्।१.१.०५ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे ईक्षत्यधिकरणम्।
१.१.०६ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे आनन्दमयाधिकरणम्।१.१.०७ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे अन्तराधिकरणम्।१.१.०८ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे आकाशाधिकरणम्।
१.१.०९ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्राणाधिकरणम्।१.१.१० ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे ज्योतिशचरणाधिकरणम्।१.१.११ ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमपादे प्रतर्दनाधिकरणम्।
१.१ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथम: पाद:१.२.०१सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरणम्।१.२.०२अन्नाधिकरणम्।
१.२.०३गुहाप्रविष्टाधिकरणम्।१.२.०४अन्तरधिकरणम्।१.२.०५अन्तर्याम्यधिकरणम्।
१.२.०६अदृश्यत्वाधिकरणम्।१.२.०७वैश्वानराधिकरणम्।१.२ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद:
१.३.०१द्युभ्वाद्यधिकरणम्।१.३.०२भूमाधिकरणम्।१.३.०३अक्षराधिकरणम्।
१.३.०४ईक्षतिकर्माधिकरणम्।१.३.०५दहराधिकरणम्।१.३.०६अनुकृत्यधिकरणम्।
१.३.०७प्रमिताधिकरणम्।१.३.०८देवताधिकरणम्।१.३.०९अपशूद्राधिकरणम्।
१.३.१०कम्पनाधिकरणम्।१.३.११ज्योतिरधिकरणम्।१.३.१२अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम्।
१.३.१३सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्।१.३ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये तृतीय: पाद:१.४.१आनुमानिकाधिकरणम्।
१.४.२चमसाधिकरणम्।१.४.३सङ्ख्योपसङ्ग्रहाधिकरणम्।१.४.४कारणत्वाधिकरणम्।
१.४.५बालाक्यधिकरणम्।१.४.६वाक्यान्वयाधिकरणम्।१.४.७प्रकृत्यधिकरणम्।
१.४.८सर्वव्याख्यानाधिकरणम्।१.४ब्रह्मसूत्रे प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद:१ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्
१ब्रह्मसूत्रे प्रथम: अध्याय:।१० समानाधिकरणम्११ सम्बन्धाधिकरणम्
१२ संभृत्यधिकरणम्१३ पुरुषविद्याधिकरणम्१४ वेधाद्यधिकरणम्
१५ हान्यधिकरणम्१६ सांपरायाधिकरणम्१७ मतेरर्थवत्त्वाधिकरणम्
१८ अनियमाधिकरणम्१९ यावदधिकाराधिकरणम्२.१.०१स्मृत्यधिकरणम्
२.१.०२योगप्रत्युक्त्यधिकरणम्२.१.०३विलक्षणत्वाधिकरणम्२.१.०४शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्
२.१.०५भोक्त्रापत्यधिकरणम्२.१.०६आरम्भणाधिकरणम्२.१.०७इतरव्यपदेशाधिकरणम्
२.१.०८उपसंहारदर्शनाधिकरणम्२.१.०९कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणम्२.१.१०सर्वोपेताधिकरणम्
२.१.११प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम्२.१.१२वैषम्यनैर्घृण्याधिकरणम्२.१.१३सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम्
२.१ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद:२.२.०१रचनानुपपत्त्यधिकरणम्२.२.०२महद्दीर्घाधिकरणम्
२.२.०३परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्२.२.०४समुदायाधिकरणम्२.२.०५अभावाधिकरणम्
२.२.०६एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम्२.२.०७पत्यधिकरणम्२.२.०८उत्पत्यसम्भवाधिकरणम्
२.२ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद:२.३.०१वियदधिकरणम्।२.३.०२मातरिश्वाधिकरणम्।
२.३.०३असम्भवाधिकरणम्।२.३.०४तेजोधिकरणम्।२.३.०५अबधिकरणम्
२.३.०६पृथिव्यधिकाराधिकरणम्२.३.०७तदभिध्यानाधिकरणम्२.३.०८विपर्ययाधिकरणम्
२.३.०९अन्तराविज्ञानाधिकरणम्२.३.१०चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम्२.३.११आत्माधिकरणम्
२.३.१२ज्ञाधिकरणम्२.३.१३उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्२.३.१४कर्त्रधिकरणम्
२.३.१५तक्षाधिकरणम्२.३.१६परायत्ताधिकरणम्२.३.१७अंशाधिकरणम्
२.३ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद:२.४.०१प्राणोत्पत्त्यधिकरणम्।२.४.०२सप्तगत्त्यधिकरणम्।
२.४.०३प्राणाणुत्वाधिकरणम्।२.४.०४प्राणश्रैष्ठयाधिकरणम्।२.४.०५वायुक्रियाधिकरणम्।
२.४.०६श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्।२.४.०७ज्योतिराद्यधिकरणम्।२.४.०८इन्द्रियाधिकरणम्।
२.४.०९संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यधिकरणम्।२.४ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद:२उपसंहाराधिकरणम्
२ब्रह्मसूत्रे द्वितीय: अध्याय:।२० अक्षरध्यधिकरणम्२१ इयदधिकरणम्
२२ अन्तरत्वाधिकरणम्२३ व्यतिहाराधिकरणम्२४ सत्याद्यधिकरणम्
२६ आदराधिकरणम्२७सन्निर्धारणाधिकरणम्२८प्रदानाधिकरणम्
२९ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्३.१.१तदन्तरप्रतिपत्य्धधिकरणम्३.१.२कृतात्ययाधिकरणम्
३.१.३अनिष्टादिकार्याधिकरणम्३.१.४स्वाभाव्यापत्त्यधिकरणम्३.१.५नातिचिराधिकरणम्
३.१.६अन्याधिष्ठिताधिकरणम्३.१ब्रह्मसूत्रे तृतीयध्याये प्रथम: पाद:३.२.१सन्ध्याधिकरणम् ।
३.२.२तदभावाधिकरणम्३.२.३कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणम्३.२.४मुग्धाधिकरणम्
३.२.५उभयलिङ्गाधिकरणम्३.२.६प्रकृतौतावत्त्वाधिकरणम्३.२.७पराधिकरणम्
३.२.८फलाधिकरणम्३.२ब्रह्मसूत्रे तृतीयध्याये द्वितीय: पाद:३.३ब्रह्मसूत्रे तृतीयध्याये तृतीय: पाद:
३अन्यथात्वाधिकरणम्३ब्रह्मसूत्रे तृतीय: अध्याय:।३० ऐकात्म्याधिकरणम्
३१ अङ्गावबद्धाधिकरणम्३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्३३ शब्दादिभेदाधिकरणम्
३४ विकल्पाधिकरणम्३५ काम्याधिकरणम्३६ यथाश्रयभावाधिकरणम्
४ व्याप्त्यधिकरणम्४ब्रह्मसूत्रे चतुर्थ: अध्याय:।५सर्वाभेदाधिकरणम्
६आनन्दाद्यधिकरणम्७ आध्यात्माधिकरणम्८ आत्मगृहीत्यधिकरणम्
८आत्मगृहीत्यधिकरणम्९ कार्याख्यानाधिकरणम्९कार्याख्यानाधिकरणम्
’सैनिकबकः’ नूतने क्षेत्रे…

"http://sa.wikisource.org/wiki/विशेषम्:सर्वपृष्टानि/ॐ" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः