सर्वपुटानि

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
सर्वाणि पृष्ठानि
 
सर्वाणि पृष्ठानि | पूर्वपृष्ठम् (नारदपुराणम्- उत्तरार्धः/अध्यायः ८०) | (बृहज्जातकम्/अध्यायः १६)अग्रिमपुटम् ।
पंचमुखी हनुमत्कवचम्पक्षिणाम् उड्डयनक्रियाविन्यासःपञ्च-ब्रह्म उपनिषद्
पञ्चतन्त्रम्
पञ्चतन्त्रम् 02चपञ्चतन्त्रम् 02छ
पञ्चतन्त्रम् 02जपञ्चतन्त्रम् 02झपञ्चतन्त्रम् 02ट
पञ्चतन्त्रम् 03पञ्चतन्त्रम् 03ख
पञ्चतन्त्रम् 03गपञ्चतन्त्रम् 04पञ्चतन्त्रम् 04क
पञ्चतन्त्रम् 04खपञ्चतन्त्रम् 04गपञ्चतन्त्रम् 04घ
पञ्चतन्त्रम् 04चपञ्चतन्त्रम् 05पञ्चतन्त्रम् 05क
पञ्चतन्त्रम् 06पञ्चतन्त्रम् 06कपञ्चतन्त्रम् ०१
पञ्चतन्त्रम् ०२पञ्चतन्त्रम् ०२कपञ्चतन्त्रम् ०२ख
पञ्चतन्त्रम् ०२गपञ्चतन्त्रम् ०२घपञ्चतन्त्रम् ०३क
पञ्चविंशब्राह्मणःपद्मपुराणम्पद्मपुराणम्/अध्यायः २
पद्मपुराणम्/अध्यायः ३पद्यकाव्यानिपरन्तुरामायणम्
परन्तुरामायणम् - मयूरपन्तकृतम्परब्रह्म उपनिषद्परमहंस-परिव्राजक उपनिषद्
परमहंसोपनिषद्परमार्थसारम्
पराशरस्मृतिःपराशरस्मृतिः/अष्टमोध्यायःपराशरस्मृतिः/एकादशोध्यायः
पराशरस्मृतिः/चतुर्थोध्यायःपराशरस्मृतिः/तृतीयोध्यायःपराशरस्मृतिः/दशमोध्यायः
पराशरस्मृतिः/द्वादशोध्यायःपराशरस्मृतिः/द्वितीयोध्यायःपराशरस्मृतिः/नवमोध्यायः
पराशरस्मृतिः/पञ्चमोध्यायःपराशरस्मृतिः/प्रथमोध्यायःपराशरस्मृतिः/षष्ठोध्यायः
पराशरस्मृतिः/सप्तमोध्यायःपरिभाषेन्दुशेखरःपरिव्रात् उपनिषद्
परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः १परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः २
परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः ३परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः ४परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः ५
परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः ६परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः ७परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः ८
परिव्रात् उपनिषद् (नारदपरिव्राजक)/उपदेशः ९पर्वतव्रज्या (सुभाषितरत्नकोशः)पांडुरंगाष्टकम्
पाञ्चरात्रागमःपाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदःपाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदः/चतुर्थोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदः/तृतीयोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदः/द्वितियोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदः/पञ्चमोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदः/प्रथमोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदः/षष्ठोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/द्वितीयपरिच्छेदः/सप्तमोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/अष्टमोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/एकादशोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/चतुर्थोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/चतुर्दशोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/तृतीयोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/त्रयोदशोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/दशमोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/द्वादशोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/द्वितियोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/नवमोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/पञ्चदशोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/पञ्चमोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/प्रथमोध्यायःपाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/षष्ठोध्यायः
पाञ्चरात्रागमः/प्रथमपरिच्छेदः/सप्तमोध्यायःपाणिनि कृतम् अष्टाद्यायी सूत्रपाठम्पाणिनीयशिक्षा
पाणिनीयशिक्षा/अष्टमाखण्डःपाणिनीयशिक्षा/एकादशमाखण्डःपाणिनीयशिक्षा/चतुर्थाखण्डः
पाणिनीयशिक्षा/तृतीयाखण्डःपाणिनीयशिक्षा/दशमाखण्डःपाणिनीयशिक्षा/द्वितीयाखण्डः
पाणिनीयशिक्षा/नवमोखण्डःपाणिनीयशिक्षा/पञ्चमाखण्डःपाणिनीयशिक्षा/प्रथमाखण्डः
पाणिनीयशिक्षा/षष्ठाखण्डःपाणिनीयशिक्षा/सप्तमाखण्डःपाण्डव गीता
पाण्डवगीतापातञ्जलयोगदर्शनम् - व्यासभाष्यसमेतम्पातञ्जलयोगदर्शनम् - व्यासभाष्यसमेतम्/पादः १
पातञ्जलयोगदर्शनम् - व्यासभाष्यसमेतम्/पादः २पातञ्जलयोगदर्शनम् - व्यासभाष्यसमेतम्/पादः ३पातञ्जलयोगदर्शनम् - व्यासभाष्यसमेतम्/पादः ४
पादताडितकम्पाराशरगीतापाराशरगीता १
पाराशरगीता २पाराशरगीता ३पाराशरगीता ४
पाराशरगीता ५पाराशरगीता ६पाराशरगीता ७
पाराशरगीता ८पाराशरगीता ९पाशुपत उपनिषद्
पाशुपतस्तवःपिङ्गलागीता
पुराणम्पुरुष सूक्तम्
पुरुषसूक्तम्पूर्वपक्षीयव्याप्तिःपूर्वमीमांसाशास्त्रम्
पूर्वमीमासाशास्त्रम्
पैंगल उपनिषद्
प्रकाशसंहिताप्रकाशसंहिता/द्वितीयपरिच्छेदःप्रकाशसंहिता/द्वितीयपरिच्छेदः/अध्यायः १
प्रकाशसंहिता/द्वितीयपरिच्छेदः/अध्यायः २प्रकाशसंहिता/द्वितीयपरिच्छेदः/अध्यायः ३प्रकाशसंहिता/द्वितीयपरिच्छेदः/अध्यायः ४
प्रकाशसंहिता/द्वितीयपरिच्छेदः/अध्यायः ५प्रकाशसंहिता/द्वितीयपरिच्छेदः/अध्यायः ६प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः
प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः १प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः १०प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ११
प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः १२प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः १३प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः १४
प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः १५प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः २प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ३
प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ४प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ५प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ६
प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ७प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ८प्रकाशसंहिता/प्रथमपरिच्छेदः/अध्यायः ९
प्रज्ञापारमिताप्रज्ञापारमिताहृदय
प्रतिभाशालिना कथं भाव्यम् ?प्रत्यूषव्रज्या (सुभाषितरत्नकोशः)प्रदीपव्रज्या (सुभाषितरत्नकोशः)
प्रमाणसामान्यलक्षणम्प्रशस्तिव्रज्या (सुभाषितरत्नकोशः)प्रश्न उपनिषद्
प्रश्‍नोपनिषद्प्राणाग्नि-होत्र उपनिषद्
प्राणाभरणम्प्रात:स्मरण
प्रावृड्व्रज्या (सुभाषितरत्नकोशः)फलदीपिकाफलदीपिका/अष्टमोऽध्यायः - भावाश्रय फल
फलदीपिका/अष्टादशोऽध्यायः - द्विग्रहयोगफलदीपिका/अष्टाविंशोऽध्यायः - उपसंहाराध्यायफलदीपिका/एकविंशोऽध्यायः - प्रत्यन्तर्दशाफल
फलदीपिका/एकादशमोऽध्यायः - स्त्री जातकफलदीपिका/एकोनविंशोऽध्यायः - दशाफलफलदीपिका/चतुर्थोऽध्यायः - ग्रह बल
फलदीपिका/चतुर्दशोऽध्यायः - रोगनिर्णयफलदीपिका/चतुर्विंशोऽध्यायः - प्रष्टकवर्गफलफलदीपिका/तृतीयोऽध्यायः - वर्ग-विभाग
फलदीपिका/त्रयोदशोऽध्यायः - आयुर्भावफलदीपिका/त्रयोविंशोऽध्यायः - प्रष्टकवर्गफलदीपिका/दशमोऽध्यायः - कलत्र भव
फलदीपिका/द्वादशोऽध्यायः - पुत्रभाव फलफलदीपिका/द्वाविंशोऽध्यायः - कालचक्र दशाफलदीपिका/द्वितीयोऽध्यायः - ग्रह भेद
फलदीपिका/नवमोऽध्यायः - राशिफलफलदीपिका/पंचमोऽध्यायः - कर्माजीव प्रकरणफलदीपिका/पंचविंशोऽध्यायः - गुलिकादि उपग्रह
फलदीपिका/पञ्चदशोऽध्यायः - भावचिन्ताफलदीपिका/प्रथमोऽध्यायः - राशि भेदफलदीपिका/विंशोऽध्यायः - अन्तर्दशाफल
फलदीपिका/षड्विंशोऽध्यायः - गोचरफलफलदीपिका/षष्टोऽध्यायः - योगाध्यायफलदीपिका/षोडशोऽध्यायः - द्वाद्श भावफल
फलदीपिका/सप्तदशोऽध्यायः - निर्याणप्रकरणफलदीपिका/सप्तमोऽध्यायः - राजयोगफलदीपिका/सप्तविंशोऽध्यायः - प्रव्रज्या योग
फलप्राप्तिपर्यन्तम्...बह्वृच उपनिषद्बालकाण्ड-bak
बालकाण्ड १बालकाण्ड १०बालकाण्ड ११
बालकाण्ड १२बालकाण्ड २बालकाण्ड ३
बालकाण्ड ४बालकाण्ड ५बालकाण्ड ६
बालकाण्ड ७बालकाण्ड ८बालकाण्ड ९
बालकाण्डम्
बालमुकुन्दाष्टकम्बिस्मिलस्य बलिदान-कथाबीजगणित
बीजगणितम्बुद्धचरितम्बुद्धचरितम्/अष्ठमः सर्गः
बुद्धचरितम्/एकादशः सर्गःबुद्धचरितम्/चतुर्थः सर्गःबुद्धचरितम्/चतुर्दशः सर्गः
बुद्धचरितम्/तृतीयः सर्गःबुद्धचरितम्/त्रयोदशः सर्गःबुद्धचरितम्/दशमः सर्गः
बुद्धचरितम्/द्वादशः सर्गःबुद्धचरितम्/द्वितीयः सर्गःबुद्धचरितम्/नवमः सर्गः
बुद्धचरितम्/पञ्चमः सर्गःबुद्धचरितम्/प्रथमः सर्गःबुद्धचरितम्/षष्ठः सर्गः
बुद्धचरितम्/सप्तमः सर्गःबृहज्जातकम्बृहज्जातकम्/अध्यायः १
बृहज्जातकम्/अध्यायः १०बृहज्जातकम्/अध्यायः ११बृहज्जातकम्/अध्यायः १२
बृहज्जातकम्/अध्यायः १३बृहज्जातकम्/अध्यायः १४बृहज्जातकम्/अध्यायः १५

"http://sa.wikisource.org/wiki/विशेषम्:सर्वपृष्टानि/प" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः