स्कन्दपुराणम्/खण्डः ३ (ब्रह्मखण्डः)

विकिस्रोतः तः
< स्कन्दपुराणम्(स्कन्दपुराणम्/ब्रह्मखण्डः इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्