सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २)
श्रीमुनीश्वरः
१९२४

पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/२९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/३९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/४९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/५९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/६९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/७९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/८९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९६ त्रिप्रश्नाधिकारः । सार्वभौमः खगानां स्वाकृष्टानां निजमन्दिरे । गोलरूपे समागत्यपरोक्षां कर्तुमुद्यतः । तत्रोपयुक्तं त्रिप्रश्नाधिकारं सहेतुकं प्रतिजानीते दिग्देशकाळाः सकलपयुक्त यतस्तत बधनमतमेषम् ।. डुबेऽथ दृग्गोकजजयजते त्रिप्रश्नसंज्ञे गणिताधिकारम् ॥ १ ॥ अथ प्रहानयनधिकारोचरं त्रिप्रश्नभिधं गणितप्रतिपादकमधिः कारं प्रन्यैकदेशं ब्रुवे वदामि । कुतः इति प्रयोजनं सहेतुकमाह-दि देशकाल इति । दिशः पूर्वादयः। देशाः देशपदार्थाः पदभाक्षांशादि रूपरे । कालाः दिनगतादिरुपः । एतेन सकलोपयुक्त्या सर्वमनुष्याणां कार्यमात्रोपयुक्त्या यथायोग्यं यतः कारणात् ततो हेतोः एषां दि वेशकालानां ज्ञाननिमितम् । नन्वेष शनमाश्रयं विना कथं स्या दित्यतेऽधिकारविशेषणच्छलेनोचरमाह-हूगोलजात्यजतमिति । दूगोलः समनन्तरं वषयमाणस्तस्माजtतान्यवगतानि जात्यक्षेत्राणि तेभ्य उत्पन्नं क्षेत्रवशाद्दानं नाशक्यमिति भावः ॥ १ ॥ तत्रापि दृग्गोलप्रतिपद्मं विना खगोलळप्रतिपादनसशयमतः खगोलं विवक्षुस्तद्न्तर्गतं समवृतुं प्रथममाह- अयोगोलमध्यस्थितव्योमगोले निजस्थनसूत्रेण यो मध्यभाग । पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/९९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१०९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१११ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/११९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१२९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१३९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१४९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१५९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६४ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६५ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६६ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६७ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६८ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१६९ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१७० पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१७१ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१७२ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१७३ पृष्ठम्:सिद्धान्तसार्वभौमः (भागः २).pdf/१७४