सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ७

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

4.1

सन्तनि (वृषापवस्व)

ऐडꣳसौपर्णम् (वृषापवस्व)

रोहितकूलीयम् (वृषापवस्व)

कण्वरथन्तरम् (पुनानस्सोम)

गौङ्गवम् (पुनानस्सोम)

साप्तमिकमायास्यम् (पुनानस्सोम)

प्रवद्भार्गवम् (प्रोअयासीदि)

अभिनिधनं काण्वम् (वयंघात्वा)

वैखानसम् (नकिष्टंकर्म)

१० दक्षणिधनमौक्षम् (यस्तेमदो)

११ शार्करम्(एषस्यधार)

१२ प्लवः (सखायआनि)

१३ गौरीवितम्(पुरोजिती वो)

१४ कार्तयशम् (पुरोजितीवो)

१५ सौहविषम् (प्रवाज्यक्षाः)

१६ जराबोधीयम् (येसोमासोपरावति)

१७ वात्सम् (आतेवत्साः)

१८ सौश्रवसम् (त्वंनःइन्द्र)

१९ वीङ्कम् (यदिन्द्रचित्र)

२० वैरूपम् (अध्वर्योअद्रि)