सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ५/गौरीवितम्(पवस्व)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
गौरीवितम्.
गौरीवितम्

पवस्व वाजसातये पवित्रे धारया सुतः।
इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः॥ १०१६ ऋ. ९.१००.६
त्वां रिहन्ति धीतयो हरिं पवित्रे अद्रुहः।
वत्सं जातं न मातरः पवमान विधर्मणि॥ १०१७
त्वं द्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जभ्रिषे।
प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना॥ १०१८१३ गौरीवितम् ।। गौरीवितिः । अनुष्टुप्। पवमानस्सोमः ।
पव । स्ववाऽ३ । जसातयाइ ।। पवित्रेधारयासुताऽ२३ः । आइन्द्रायसोऽ३१२३ । मवाऽ५इष्णवाइ ।। दाइवेभ्योमाऽ३१२३ ।। धुमोवा । ताऽ५रोऽ६“हाइ ।। श्रीः ।। तुवाम् । ।रिहाऽ३ । तिधीतयाः ।। हरिंपवित्रेअद्रुहाऽ२३ः । वात्संजाताऽ३१२३म् । नमाऽ५तराः ।। पावमानाऽ३१२३ । विधोवा । माऽ५णोऽ६“हाइ ।।श्रीः।। तुवम् । द्याञ्चाऽ३ । महिव्रता । पृथिवीञ्चातिजभ्रिषाऽ२३इ । प्रातिद्रापाऽ३१२३इम् । अमूऽ५ञ्चथाः ।। पावमानाऽ३१२३ ।। महोवा । त्वाऽ५नोऽ६“हाइ ।।
दी १७ उत्. न मा. २०. यौ. ।।९३।।

[सम्पाद्यताम्]