सञ्चिका:Samskrita Wikipedia Broucher (English).pdf

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पृष्ठं गम्यताम्


मूलसञ्चिका(१,६९७ × १,२८४ पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : ९६८ KB , MIME प्रकारः : application/pdf , २ पुटानि)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
English: Samskrita Wikipedia Broucher
दिनाङ्क
स्रोतः स्वकार्यम्
लेखकः Sayant Mahato

अनुमतिदानम्

अहम्, अस्य कार्यस्य कृतिस्वाम्यवान्, अत्र अस्याः अनुमतिद्वारा प्रकाशयन् अस्मि :
w:en:Creative Commons

समारोपः (attribution) समानतया वितर्यताम्

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
  • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
  • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
  • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।
  • समानतया वितर्यताम् – यदि भवान्/भवती एतस्मिन् कार्ये किमपि परिवर्तनं, अस्य आधारेण नवीनरचनां वा करोति, तर्हि नवरचितरचनायाः वितरणम् एतस्याः उत एतादृश्याः उपयोगसंस्थित्याः अन्तर्गततया कर्तुं शक्नोति ।

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

चित्रण हिन्दी

रचियता हिन्दी

Some value without a Wikidata item

copyright status अंग्रेज़ी

copyrighted अंग्रेज़ी

२० आगस्ट् 2014

source of file अंग्रेज़ी

original creation by uploader अंग्रेज़ी

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः०९:०९, २३ जनवरी २०१५०९:०९, २३ जनवरी २०१५ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।१,६९७ × १,२८४, २ पुटानि प्रयुक्तानि । (९६८ KB)Sayant MahatoUser created page with UploadWizard

अनया सञ्चिकया सह न किमपि पृष्ठं सल्लग्नम् अस्ति

वैश्विकसञ्चिकायाः उपयोगः

एतां सञ्चिकाम् अधोनिर्दिष्टाः वीक्यः उपयुञ्जते:

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)

"https://sa.wikisource.org/wiki/सञ्चिका:Samskrita_Wikipedia_Broucher_(English).pdf" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्