सञ्चिका:श्रीवेङ्कटाचलमहात्म्यम्-२.pdf

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पृष्ठं गम्यताम्


मूलसञ्चिका(५६० × १,०९० पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : १९.६७ MB , MIME प्रकारः : application/pdf , ४९७ पुटानि)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
English: Sri Venkatachala Mahatmyam-2
दिनाङ्क
स्रोतः Tirumala Tirupati Devasthanams
लेखकः Prof S.B Raghunathacharya

अनुमतिदानम्

w:en:Creative Commons
समारोपः (attribution)
यह फ़ाइल लाइसेंस्ड हैं इस अंतर्गत क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन ३.० अनपोर्टेड लाईसेंस ।
त्वं स्वतन्त्रः/स्वतन्त्रा :
  • वितरितकरणार्थम् – प्रतिलिपिकरणार्थं, वितरितकरणार्थं, सञ्चारितकरणार्थं च
  • सुशोभयितुम् (to remix) – कार्यम् अनुकूलं करणार्थम्
निम्नलिखितावस्थानाम् अन्तर्गततया :
  • समारोपः (attribution) – भवता/भवत्या रचनायाः श्रेयः उपयोगसंस्थितकत्रा अथवा लेखकेन दर्शितमाध्यमेन दातव्यः भविष्यति । (परन्तु सः भवते/भवत्यै अथवा भवता/भवत्या रचनायाः प्रयोगस्य समर्थनं करोति इति तस्य विचारः न भवेत्)।

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

चित्रण हिन्दी

copyright status अंग्रेज़ी

copyrighted अंग्रेज़ी

अनुज्ञप्ति हिन्दी

Creative Commons Attribution 3.0 Unported अंग्रेज़ी

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः०५:००, १६ मार्च् २०१६०५:००, १६ मार्च् २०१६ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।५६० × १,०९०, ४९७ पुटानि प्रयुक्तानि । (१९.६७ MB)ShubhaUser created page with UploadWizard

१०० तः अधिकपुटानि अस्यां सञ्चिकायां योज्यन्ते । अधोनिदेशितसूची सञ्चिकाभिः योजनीयपुटानि पश्यति ।१०० पृष्ठ पूर्णसूची अपि लभ्यते ।

more links मध्ये सञ्चिकामवलोकयतु ।

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)