सञ्चिका:मृच्छकटिकम्.pdf

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पृष्ठं गम्यताम्
अग्रिमं पृष्ठम्
अग्रिमं पृष्ठम्
अग्रिमं पृष्ठम्

मूलसञ्चिका(७३९ × १,०८९ पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : २३.१७ MB , MIME प्रकारः : application/pdf , ३९२ पुटानि)

सारांशः[सम्पाद्यताम्]

शूद्रकेन लिखितं प्राचीनं किञ्चन नाटकम्

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः०७:३५, ४ जून् २०१९०७:३५, ४ जून् २०१९ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।७३९ × १,०८९, ३९२ पुटानि प्रयुक्तानि । (२३.१७ MB)Shubha (सम्भाषणम् | योगदानानि)शूद्रकेन लिखितं प्राचीनं किञ्चन नाटकम् वर्गः:नाटकानि

१०० तः अधिकपुटानि अस्यां सञ्चिकायां योज्यन्ते । अधोनिदेशितसूची सञ्चिकाभिः योजनीयपुटानि पश्यति ।१०० पृष्ठ पूर्णसूची अपि लभ्यते ।

more links मध्ये सञ्चिकामवलोकयतु ।

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)