सञ्चिका:खादिरगृह्यसूत्रम् (रुद्रस्कन्दव्याख्यासहितम्).pdf

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पृष्ठं गम्यताम्


मूलसञ्चिका(७७३ × १,१९६ पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : २२.६६ MB , MIME प्रकारः : application/pdf , १८० पुटानि)

सारांशः[सम्पाद्यताम्]

सामवेदस्य द्राह्यायनशाखान्तर्भूतम्, गोभिलीयसूत्राधारितमिदम् ।

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः१२:२७, १ फेब्रवरी २०१९१२:२७, १ फेब्रवरी २०१९ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।७७३ × १,१९६, १८० पुटानि प्रयुक्तानि । (२२.६६ MB)Shubha (सम्भाषणम् | योगदानानि)सामवेदस्य द्राह्यायनशाखान्तर्भूतम्, गोभिलीयसूत्राधारितमिदम् । वर्गः:सामवेदः

अनया सञ्चिकया सह न किमपि पृष्ठं सल्लग्नम् अस्ति

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)