सञ्चिका:अलङ्कारमणिहारः (भागः ४).pdf

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पृष्ठं गम्यताम्


मूलसञ्चिका(२,९६६ × ४,६३१ पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : १९६.५२ MB , MIME प्रकारः : application/pdf , ३२५ पुटानि)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
English: Alankara-Manihara- part-4, a text on Alankarashastra.
दिनाङ्क
स्रोतः scanned under digitized samskrit corps
लेखकः sri krishna bramhatanra parakalaswamin(expired in the year 1915)

अनुमतिदानम्

Public domain
Dialog-warning.svg
For background information, see the explanation on Non-U.S. copyrights. This template applies to works first published in India. For anonymous works, photographs, cinematographic works, government works, works of corporate authorship or of international organizations, and posthumous works (other than those above), this template applies to works published before January 1, 1941, and for any other kind of work, this template applies if the author died before January 1, 1941. Please also note that this template should not be used for sound recordings.

বাংলা | English | español | 日本語 | മലയാളം | русский | +/−

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

चित्रण हिन्दी

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः०९:१८, २ नवेम्बर् २०१८०९:१८, २ नवेम्बर् २०१८ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।२,९६६ × ४,६३१, ३२५ पुटानि प्रयुक्तानि । (१९६.५२ MB)Soorya HebbarUser created page with UploadWizard

१०० तः अधिकपुटानि अस्यां सञ्चिकायां योज्यन्ते । अधोनिदेशितसूची सञ्चिकाभिः योजनीयपुटानि पश्यति ।१०० पृष्ठ पूर्णसूची अपि लभ्यते ।

more links मध्ये सञ्चिकामवलोकयतु ।

प्रदत्तांशः (दत्तांशविषयकदत्तांशः अयम्)