श्रीवेङ्कटेशसुप्रभातम्

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
   ll श्रीवेङ्कटेशसुप्रभातम् ll 

॥ श्रीः ॥

 ॥ अथ श्रीवेङ्कटेशसुप्रभातम्॥

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ १ ॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज । उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ २ ॥

मातस्समस्तजगतां मधुकैटभारेः वक्षोविहारिणि मनोहरदिव्यमूर्ते । श्रीस्वामिनि श्रितजन-प्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम् ॥ ३ ॥

तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्न-मुखचन्द्र-मण्डले । विधिशङ्करेन्द्र-वनिताभिरर्चिते वृषशैलनाथदयिते दयानिधे ॥ ४ ॥

अत्र्यादिसप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्या- -माकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि । आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ ५ ॥

  पञ्चाननाब्जभव-षण्मुखवासवाद्याः
  त्रैविक्रमादिचरितं विबुधाः स्तुवन्ति ।
  भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात्
  शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ ६ ॥
  	
  ईषत्प्रफुल्ल-सरसीरुह-नारिकेल-
  -पूगद्रुमादि-सुमनोहर-पालिकानाम् ।
  आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः
  शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ ७ ॥
  	
उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम-पञ्जरस्थाः
पात्रावशिष्ट-कदलीफल-पायसानि ।
भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाः पठन्ति
शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ ८ ॥
  	
  तन्त्रीप्रकर्षमधुरस्वनया विपञ्च्या
  गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि ।
  भाषासमग्रमसकृत्करचारुरम्यं
  शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ ९ ॥
  	

भृङ्गावली च मकरन्द-रसानुविद्ध- -झङ्कारगीत-निनदैः सह सेवनाय । निर्यात्युपान्त-सरसी-कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ १० ॥


 योषागणेन वरदध्निविमथ्यमाने
 घोषालयेषु दधिमन्थनतीव्रघोषाः । 
 रोषात्कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः
 शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ ११ ॥
  पद्मेशमित्रशतपत्र-गतालिवर्गाः
  हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या ।
  भेरीनिनादमिव बिभ्रति तीव्रनादं
  शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ॥ १२ ॥
  	

श्रीमन्नभीष्ट-वरदाखिललोक-बन्धो श्रीश्रीनिवास-जगदेकदयैकसिन्धो । श्रीदेवतागृहभुजान्तर-दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ १३ ॥

  श्रीस्वामिपुष्करिणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः
  श्रेयोऽर्थिनो हर-विरिञ्चि-सनन्दनाद्याः ।
  द्वारे वसन्ति वरवेत्र-हतोत्तमाङ्गाः
  श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ १४ ॥
  	
श्रीशेषशैल-गरुडाचल-वेङ्कटाद्रि-
-नारायणाद्रि-वृषभाद्रि-वृषाद्रि-मुख्याम् ।
आख्यां त्वदीय वसतेरनिशं वदन्ति
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ १५ ॥
  सेवापराः शिवसुरेश-कृशानुधर्म-
  -रक्षोम्बुनाथ-पवमान-धनादिनाथाः ।
  बद्धाञ्जलि-प्रविलसन्निज-शीर्षदेशाः
  श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ १६ ॥
  	
  धाटीषु ते विहगराज-मृगाधिराज-
  -नागाधिराज-गजराज-हयाधिराजाः।
  स्वस्वाधिकार-महिमाधिकमर्थयन्ते
  श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ १७ ॥
  	

सूर्येन्दुभौम-बुधवाक्पति-काव्यसौरि- -स्वर्भानुकेतुदिविषत्परिषत्प्रधानाः । त्वद्दासदासचरमावधि-दासदासाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ १८ ॥

  त्वत्पाद-धूलिभरित-स्फुरितोत्तमाङ्गाः
  स्वर्गापवर्ग-निरपेक्ष-निजान्तरङ्गाः ।
  कल्पागमाकलनयाकुलतां लभन्ते
  श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ १९ ॥
  	

त्वद्गोपुराग्रशिखराणि निरीक्षमाणाः स्वर्गापवर्गपदवीं परमां श्रयन्तः । मर्त्या मनुष्यभुवने मतिमाश्रयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ २० ॥


श्रीभूमिनायक दयादिगुणामृताब्धे देवाधिदेव जगदेकशरण्यमूर्ते । श्रीमन्ननन्त गरुडादिभिरर्चिताण्घ्रे श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ २१ ॥

श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव वैकुण्ठ माधव जनार्दन चक्रपाणे । श्रीवत्सचिन्ह शरणागतपारिजात श्रीवेण्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ २२ ॥

कन्दर्पदर्प हरसुन्दर दिव्यमूर्ते कान्ताकुचाम्बुरुह कुट्मल लोलदृष्टे । कल्याणनिर्मलगुणाकर दिव्यकीर्ते श्रीवेण्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ २३ ॥

मीनाकृते कमठ कोल नृसिंह वर्णिन् स्वामिन् परश्वथतपोधन रामचन्द्र । शेषांशराम यदुनन्दन कल्किरूप श्रीवेण्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ २४ ॥

एला लवण्ग घनसार सुगन्धि तीर्थं दिव्यं वियत्सरिति हेमघटेषु पूर्णम् । धृत्वाऽऽद्य वैदिक शिखामणयः प्रहृष्टाः तिष्ठन्ति वेण्कटपते तव सुप्रभातम् ॥ २५ ॥

भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि संपूरयन्ति निनदैः ककुभो विहण्गाः । श्रीवैष्णवास्सततमर्थित मण्गलास्ते धामाऽऽश्रयन्ति तव वेण्कट सुप्रभातम् ॥ २६ ॥

ब्रह्मादयः सुरवरास्समहर्षयस्ते सन्तस्सनन्दन मुखास्त्वथ योगिवर्याः । धामान्तिके तव हि मण्गलवस्तु हस्ताः श्रीवेण्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ २७ ॥

लक्ष्मीनिवास निरवद्यगुणैकसिन्धो संसार सागर समुत्तरणैकसेतो । वेदान्तवेद्यनिजवैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ २८ ॥

इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातं ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः । तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते ॥ २९ ॥

॥ इति श्रीवेङ्कटेश-सुप्रभातम् ॥

</poem>


सम्बद्धानुबन्धाः[सम्पाद्यताम्]

 1. श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रम्
 2. श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः
 3. श्रीवेङ्कटेशमङ्गलाशासनम्
 4. श्रीकामाक्षीसुप्रभातम्
 5. श्रीकाशीविश्वनाथसुप्रभातम्
 6. श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌