शङ्करचार्य अष्टोत्तरसहस्रनामावलिः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

<poem>

श्रीमत् शङ्करचार्य अष्टोत्तरसहस्रनामावलिः

ॐ गाढध्वान्तनिमज्जनप्रमुषितप्रज्ञानेत्रं परम् नष्टप्रायमपास्तसर्वकरणं श्वासावशेषं जनम् . द्राक्कारुण्यवशात्प्रबोधयति यो बोधांशुभिः प्राम्शुभिः सोऽयं शङ्करदेशिकेन्द्रसविताऽस्माकं परं दैवतम् ..

अद्वैतेन्दुकलावतम्सरुचिरो विज्ञानगङ्गाधरो हस्ताब्जाधृत दण्ड खण्ड परशू रुद्राक्षभूषोज्वलः . काषायामलकृत्तिवाससुभगः सम्सारमृत्युञ्जयो द्वैताख्योग्रहलाहलाशनपटुः श्रीशङ्करः पातु नः ..

गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणाम् . निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ..

जयतु जयतु नित्यं शङ्कराचार्यवर्यो जयतु जयतु तस्याद्वैतविद्यानवद्या . जयतु जयतु लोके तच्चरित्रं पवित्रं जयतु जयतु भक्तिस्तत्पदाब्जे जनानाम् ..

ॐ श्री श्रीमत्कैलासनिलयाय नमः . ॐ पार्वतीप्राणवल्लभाय नमः . ॐ ब्रह्मादिसुरसम्पूज्याय नमः . ॐ भक्तत्राणपरायणाय नमः . ॐ बौद्धाक्रान्तमहीत्राणासक्तहृदे नमः . ॐ सुरसम्स्तुताय नमः . ॐ कर्मकाण्डाविष्करणदक्षस्कन्दानुमोदकाय नमः . ॐ नरदेहादृतमतये नमः . ॐ संचोदितसुरावलये नमः . ॐ तिष्याब्धत्रिकसाहस्रपरतो लब्धभूतलाय नमः ..१०.. ॐ कालटीक्षेत्रनिवसदार्याम्बागर्भसंश्रयाय नमः . ॐ शिवादिगुरुवंशाब्धिराकापूर्णसुधाकराय नमः . ॐ शिवगुर्वात्मजाय नमः . ॐ श्रीमते नमः . ॐ सच्छिवांशावतारकाय नमः . ॐ पितृदत्तान्वर्थभूतशङ्कराख्यसमुज्वलाय नमः . ॐ ईश्वराब्धवसन्तर्तुराधाशुक्लसमुद्भवाय नमः . ॐ आर्द्रानक्षत्रसंयुक्तपञ्चमीभानुसंजनये नमः . ॐ विद्याधिराजसत्पौत्राय नमः . ॐ विद्वन्मानसहर्षदाय नमः ..२०.. ॐ प्रथमाब्धसमभ्यस्ताशेषभाषालिपिक्रमाय नमः . ॐ वत्सरत्रितयादर्वाग्जनकावाप्तमुन्डनाय नमः . ॐ तृतीयवत्सरप्राप्ततातविश्लेषकर्दमाय नमः . ॐ मातृशोकापहारिणे नमः . ॐ मातृशुश्रूषणादराय नमः . ॐ मातृदेवाय नमः . ॐ मातृगुरवे नमः . ॐ मातृताताय नमः . ॐ बाललीलादर्शनोत्थहर्षपूरितमातृकाय नमः . ॐ सनाभिजनतो मात्राकारितद्विजसंस्कृतये नमः ..३०.. ॐ विद्यागुरुकुलावासाय नमः . ॐ गुरुसेवापरायणाय नमः . ॐ त्रिपुण्ड्रविलसद्भालाय नमः . ॐ धृतमौन्जीमृगाजिनाय नमः . ॐ पालाशदण्डपाणये नमः . ॐ पीतकौपीनवासिताय नमः . ॐ बिसतन्तुसदृक्षाग्र्यसूत्रशोभितकंधराय नमः . ॐ संध्याग्निसेवानिरताय नमः . ॐ नियमाध्यायतत्पराय नमः . ॐ भैक्ष्याशिने नमः ..४०.. ॐ परमानन्दाय नमः . ॐ सदा सर्वानन्दकराय नमः . ॐ द्वित्रिमासाभ्यस्तविद्यासमानीकृतदेशिकाय नमः . ॐ अभ्यस्तवेदवेदाङ्गाय नमः . ॐ निखिलागपारगाय नमः . ॐ दरिद्रब्राह्मणीदत्तभिक्षामलकतोषिताय नमः . ॐ निर्भाग्यब्राह्मणीवाक्यश्रवणाकुलमानसाय नमः . ॐ द्विजदारिद्र्यविश्रांतिवाञ्छासंस्मृतभार्गवये नमः . ॐ स्वर्णधारास्तुतिप्रीतरमानुग्रहभाजनाय नमः . ॐ स्वर्णामलकसद्वृष्टिप्रसादानन्दितद्विजाय नमः ..५०.. ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः . ॐ सांख्यशास्त्रविशारदाय नमः . ॐ पातञ्जलनयाभिज्ञाय नमः . ॐ भाट्टघट्टार्थतत्वविदे नमः . ॐ सम्पूर्णविद्याय नमः . ॐ सश्रीकाय नमः . ॐ दत्तदेशिकदक्षिणाय नमः . ॐ मातृसेवनसंसक्ताय नमः . ॐ स्ववेश्मनिलयाय नमः . ॐ सरिद्वर्तातपविश्रांतमातृदुःखापनोदकाय नमः . ॐ वीजनाद्युपचाराप्तमातृसौख्यसुखोदयाय नमः . ॐ सरिद्वेश्मोपसदनस्तुतिनन्दितनिमज्ञाय नमः ..६०.. ॐ पूर्णादत्तवरोल्लासिगृहान्तिकसरिद्वराय नमः . ॐ आनन्दाश्चर्यभरितचित्तमातृप्रसादभुवे नमः . ॐ केरलाधिपसत्पुत्रवरदानसुरद्रुमाय नमः . ॐ केरलाधीशरचितनाटकत्रयतोषिताय नमः . ॐ राजोपनीतसौवर्णतुच्छीकृतमहामतये नमः . ॐ स्वनिकेतसमायातदधीच्यत्र्यादिपूजकाय नमः . ॐ आत्मतत्वविचारेण नन्दितातिथिमण्डलाय नमः . ॐ कुम्भोद्भवज्ञातवृत्तशोकविह्वलमातृकाय नमः ..७०.. ॐ सुतत्वबोधानुनयमातृचिन्तापनोदकृते नमः . ॐ तुच्छसंसारविद्वेष्ट्रे नमः . ॐ सत्यदर्शनलालसाय नमः . ॐ तुर्याश्रमासक्तमतये नमः . ॐ मातृशासनपालकाय नमः . ॐ पूर्णानदीस्नानवेळा नक्रग्रस्तपदाम्बुजाय नमः . ॐ सुतवात्सल्यशोकार्तजननीदत्त शासनाय नमः . ॐ प्रैषोच्चारसंत्यक्तनक्रपीडाय नमः . ॐ जितेन्द्रियाय नमः ..८०.. ॐ जननीपादपाथोजरजःपूतकलेवराय नमः . ॐ गुरूपसदानाकाङ्क्षिणे नमः . ॐ अर्थिताम्बानुशासनाय नमः . ॐ प्रतिज्ञातप्रसूदेहसंस्कारौजस्विसत्तमाय नमः . ॐ चिन्तनामात्रसानिध्यबोधनाश्वासिताम्बकाय नमः . ॐ सनाभिजनविन्यस्तमातृकाय नमः . ॐ ममतापहृते नमः . ॐ लब्धमात्राशीर्वचस्काय नमः . ॐ मातृगेहाद्विनिर्गताय नमः . ॐ सरित्तरङ्गसंत्रासानङ्गवाणीविबोधिताय नमः ..९०.. ॐ स्वभुजोद्धृतगोपालमूर्तिपीडापहारकाय नमः . ॐ ईतिबाधाविनिर्मुक्तदेशाधिष्ठितमूर्तिकाय नमः . ॐ गोविन्दभगवत्पाददर्शनोद्यतमानसाय नमः . ॐ अतिक्रान्तमहामार्गाय नमः . ॐ नर्मदातटसंश्रिताय नमः . ॐ त्वङ्गत्तरङ्गसन्दोहरेवास्नायिने नमः . ॐ धृताम्बराय नमः . ॐ भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गाय नमः . ॐ कृतसायह्निकक्रियाय नमः . ॐ गोविन्दार्यगुहान्वेषतत्पराय नमः ..१००.. ॐ गुरुभक्तिमते नमः . ॐ गुहादर्शनसंजातहर्षपूर्णाश्रुलोचनाय नमः . ॐ प्रदक्षिणीकृतगुहाय नमः . ॐ द्वारन्यस्तनिजाङ्गकाय नमः . ॐ बद्धमूर्धाञ्जलिपुटाय नमः . ॐ स्तवतोषितदेशिकाय नमः . ॐ विज्ञापितस्वात्मवृत्ताय नमः . ॐ अर्थितब्रह्मदर्शनाय नमः . ॐ स्तवप्रीतगुरुन्यस्तपादचुम्बितमस्तकाय नमः . ॐ आर्यपादमुखावाप्तमहावाक्यचतुष्टयाय नमः ..११०.. ॐ आचार्यबोधितात्मार्थाय नमः . ॐ आचार्यप्रीतिदायकाय नमः . ॐ गोविन्दभगवत्पादपाणिपङ्कजसंभवाय नमः . ॐ निश्चिन्ताय नमः . ॐ नियताहाराय नमः . ॐ आत्मतत्वानुचिन्तकाय नमः . ॐ प्रावृत्कालिकमार्गस्थप्राणिहिंसाभयार्दिताय नमः . ॐ आचार्याङ्घ्रिकृतावासाय नमः . ॐ आचार्याज्ञानुपालकाय नमः . ॐ पञ्चाहोरात्रवर्षाम्बुमज्जज्जनभयापहृते नमः ..१२०.. ॐ योगसिद्धिगृहीतेन्दुभवापूरकमण्डलाअय नमः . ॐ व्युत्थितार्यश्रुतिचरस्ववृत्तपरितोषिताय नमः . ॐ व्याससूक्तिप्रत्यभिज्ञाबोधितात्मप्रशंसनाय नमः . ॐ देशिकादेशवशगाय नमः . ॐ सूत्रव्याकृतिकौतुकिने नमः . ॐ गुर्वनुज्ञातविश्वेशदिदृक्षागमनोत्सुकाय नमः . ॐ अवाप्तचन्द्रमौळीशनगराय नमः . ॐ भक्तिसंयुताय नमः . ॐ लसद्दण्डकराय नमः . ॐ मुण्डिने नमः ..१३०.. ॐ धृतकुण्डाय नमः . ॐ धृतव्रताय नमः . ॐ लज्जावरककौपीनकंथाच्छादितविग्रहाय नमः . ॐ स्वीकृताम्बुपवित्राय नमः . ॐ पादुकालसदङ्घ्रिकाय नमः . ॐ गङ्गावारिकृतस्नानाय नमः . ॐ प्रसन्नहृदयाम्बुजाय नमः . ॐ अभिषिक्तपुरारातये नमः . ॐ बिल्वतोषितविश्वपाय नमः . ॐ हृद्यपद्यावलीप्रीतविश्वेशाय नमः ..१४०.. ॐ नतविग्रहाय नमः . ॐ गन्ङ्गापथिकचण्डालविदूरगमनोत्सुकाय नमः . ॐ देहात्मभ्रमनिर्हारिचण्डालवचनादृताय नमः . ॐ चण्डालाकारविश्वेशप्रश्नानुप्रश्नहर्षिताय नमः . ॐ मनीषापञ्चकस्तोत्रनिर्माणनिपुणाय नमः . ॐ महते नमः . ॐ निजरूपसमायुक्तचन्द्रचूडालदर्शकाय नमः . ॐ तद्दर्शनसमाह्लादनिर्वृतात्मने नमः . ॐ निरामयाय नमः . ॐ निराकाराय नमः ..१५०.. ॐ निरातङ्काय नमः . ॐ निर्ममाय नमः . ॐ निर्गुणाय नमः . ॐ विभवे नमः . ॐ नित्यतृप्ताय नमः . ॐ निजानन्दाय नमः . ॐ निरावरणाय नमः . ॐ ईश्वराय नमः . ॐ नित्यशुद्धाय नमः . ॐ नित्यबुद्धाय नमः ..१६०.. ॐ नित्यबोधघनात्मकाय नमः . ॐ ईशप्रसादभरिताय नमः . ॐ ईश्वराराधनोत्सुकाय नमः . ॐ वेदान्तसूत्रसद्भाष्यकरणप्रेरिताय नमः . ॐ प्रभवे नमः . ॐ इश्वराज्ञानुसरणपरिनिश्चितमानसाय नमः . ॐ ईशान्तर्धानसंदर्शिने नमः . ॐ विस्मयस्फरितेक्षणाय नमः . ॐ जाह्नवीतटिनीस्नानपवित्रतरमूर्तिकाय नमः . ॐ आह्निकानन्तध्यातगुरुपादसरोरुहाय नमः ..१७०.. ॐ श्रुतियुक्तिस्वानुभूतिसामरस्यविचारणाय नमः . ॐ लोकानुग्रहणैकान्तप्रवणस्वान्तसंयुताय नमः . ॐ विश्वेशानुग्रहावाप्तभाष्यग्रथननैपुणाय नमः . ॐ त्यक्तकाशीपुरीवासाय नमः . ॐ बदर्याश्रमचिन्तकाय नमः . ॐ तत्रत्यमुनिसन्दोहसंभाषणसुनिर्वृताय नमः . ॐ नानातीर्थकृतस्नानाय नमः . ॐ मार्गगामिने नमः . ॐ मनोहराय नमः . ॐ बदर्याश्रमसंदर्शनानन्दोद्रेकसंयुताय नमः ..१८०.. ॐ करबिल्वीफलीभूतपरमाद्वैततत्वकाय नमः . ॐ उन्मत्तकजगन्मोहनिवारणविचक्षणाय नमः . ॐ प्रसन्नगम्भीरमाहाभाष्यनिर्माणकौतुकिने नमः . ॐ श्रीमते नमः . ॐ उपनिषद्भाष्यग्रथनप्रथनोत्सुकाय नमः . ॐ गीताभाष्यामृतासारसन्तोषितजगत्त्रयाय नमः . ॐ श्रीमत्सनत्सुजातीयमुखग्रन्थनिबन्धकाय नमः . ॐ नृसिंहतापनीयादिभाष्योद्धारकृतादराय नमः . ॐ असंख्यग्रन्थनिर्मात्रे नमः . ॐ लोकानुग्रहकृते नमः ..१९०.. ॐ सुधिये नमः . ॐ सूत्रभाष्यमहायुक्तिखण्डिताखिलदुर्मताय नमः . ॐ भाष्यान्तरान्धकारौघनिवारणदिवाकराय नमः . ॐ स्वकृताशेषभाष्यादिग्रन्थाध्यापनतत्पराय नमः . ॐ शान्तिदान्त्यादिसंयुक्तशिष्यमण्डलमण्डिताय नमः . ॐ सनन्दनादिसच्छिष्यनित्याधीतस्वभाष्यकाय नमः . ॐ त्रिरधीतात्मभाष्यश्रीसनन्दनसमाश्रिताय नमः . ॐ जाह्नवीपरतीरस्थसनन्दनसमाह्वायिने नमः . ॐ गङ्गोत्थकमलव्रातद्वारायातसनन्दनाय नमः . ॐ आचार्यभक्तिमाहात्म्यनिदर्शनपरायणाय नमः ..२००.. ॐ आनन्दमन्थरस्वान्तसनन्दनकृतानतये नमः . ॐ तदीयाश्लेषसुहिताय नमः . ॐ साधुमार्गनिदर्शकाय नमः . ॐ दत्तपद्मपदाभिख्याय नमः . ॐ भाष्याध्यापनतत्पराय नमः . ॐ तत्तत्स्थलसमायातपण्डिताक्षेपखण्डकाय नमः . ॐ नानाकुमतदुर्ध्वान्तध्वंसनोद्यतमानसाय नमः . ॐ धीमते नमः . ॐ अद्वैतसिद्धान्तसमर्थनसमुत्सुकाय नमः . ॐ वेदान्तमहारण्यमध्यसञ्चारकेसरिणे नमः ..२१०.. ॐ त्रय्यन्तनलिनीभृङ्गाय नमः . ॐ त्रय्यन्ताम्भोजभास्कराय नमः . ॐ अद्वैतामृतमाधुर्यसर्वस्वानुभवोद्यताय नमः . ॐ अद्वैतमार्गसन्त्रात्रे नमः . ॐ निर्द्वैतब्रह्मचिन्तकाय नमः . ॐ द्वैतारण्यसमुच्छेदकुठाराय नमः . ॐ निःसपत्नकाय नमः . ॐ श्रौतस्मार्ताध्वनीनानुग्रहणैहपरायणाय नमः . ॐ वावदूकबुधव्रातविस्थापनमहावचसे नमः . ॐ स्वीयवाग्वैखरीलीलाविस्मापितबुधव्रजाय नमः ..२२०.. ॐ श्लाघासहस्रसंश्रोत्रे नमः . ॐ निर्विकाराय नमः . ॐ गुणाकराय नमः . ॐ त्रय्यन्तसारसर्वस्वसङ्ग्रहैकपरायणाय नमः . ॐ त्रय्यन्तगूढपरमात्माख्यरत्नोद्धृतिक्षमाय नमः . ॐ त्रय्यन्तभाष्यशीतांशुविशदीकृतभूतलाय नमः . ॐ गङ्गाप्रवाहसदृशसूक्तिसाराय नमः . ॐ महाशायाय नमः . ॐ वितण्डिकाख्यवेतण्डखण्डाद्भुतपण्डिताय नमः . ॐ भाष्यप्रचारनिरताय नमः ..२३०.. ॐ भाष्यप्रवचनोत्सुकाय नमः . ॐ भाष्यामृताब्धिमथनसंपन्नज्ञानसारभाजे नमः . ॐ भाष्यसारग्रहासक्तभक्तमुक्तिप्रदायकाय नमः . ॐ भाष्याकारयशोराशिपवित्रितजगत्त्रयाय नमः . ॐ भाष्यामृतास्वादलुब्धकर्मन्दिजनसेविताय नमः . ॐ भाष्यरत्नप्रभाजालदेदीपितजगत्त्रयाय नमः . ॐ भाष्यगङ्गाजलस्नातनिःशेषकलुषापहायाय नमः . ॐ भाष्यगाम्भीर्यसंद्रष्टृजनविस्मयकारकाय नमः . ॐ भाष्याम्भोनिधिनिर्मग्नभक्तकैवल्यदायकाय नमः . ॐ भाष्यचन्द्रोदयोल्लासविद्वस्तध्वान्तदक्षिणाय नमः . ॐ भाष्याख्यकुमुदव्रातविकासनसुचन्द्रमसे नमः . ॐ भाष्ययुक्तिकुठारौघनिकृत्तद्वैतदुर्द्रुमाय नमः . ॐ भाष्यामृताब्धिलहरीविहारापरिखिन्नधिये नमः . ॐ भाष्यसिद्धान्तसर्वस्वपेटिकायितमानसाय नमः . ॐ भाष्याख्यनिकषग्रावशोधिताद्वैतकाञ्चनाय नमः . ॐ भाष्यवैपुल्यगाम्भीर्यतिरस्कृतपयोनिधये नमः . ॐ भाष्याभिधसुधावृष्टिपरिप्लावितभूतलाय नमः . ॐ भाष्यपीयूषवर्षोन्मूलितसंतापसन्ततये नमः . ॐ भाष्यतन्तुपरिप्रोतसद्युक्तिकुसुमावलये नमः ..२५०.. ॐ वेदान्तवेद्यविभवाय नमः . ॐ वेदान्तपरिनिष्ठिताय नमः . ॐ वेदान्तवाक्यनिवहायार्थ्यपरिचिन्तकाय नमः . ॐ वेदान्तवाक्यविलसद्दैदम्पर्यप्रदर्शकाय नमः . ॐ वेदान्तवाक्यपीयूषस्यादिमाभिज्ञमानसाय नमः . ॐ वेदान्तवाक्यकुसुमरसास्वादनबम्भराय नमः . ॐ वेदान्तसारसर्वस्वनिधानायितचित्तभुवे नमः . ॐ वेदान्तनलिनीहंसाय नमः . ॐ वेदान्ताम्भोजभास्कराय नमः . ॐ वेदान्तकुमुदोल्लाससुधानिधये नमः ..२६०.. ॐ उदारधिये नमः . ॐ वेदान्तशास्त्रसाहाय्यपराजितकुवादिकाय नमः . ॐ वेदान्ताम्बोधिलहरीविहारपरिनिर्वृताय नमः . ॐ शिष्यशङ्कापरिच्छेत्रे नमः . ॐ शिष्याध्यापनतत्पराय नमः . ॐ वृद्धवेषप्रतिच्छन्नव्यासाचार्यावलोकनाय नमः . ॐ अध्याप्यमानविषयजिज्ञासुव्यासचोदिताय नमः . ॐ शिष्यौघवर्णितस्वीयमाहात्म्याय नमः . ॐ महिमाकराय नमः . ॐ स्वसूत्रभाष्यश्रवणसंतुष्टव्यासनन्दिताय नमः ..२७०.. ॐ पृष्टसूत्रार्थकाय नमः . ॐ वाग्मिने नमः . ॐ विनयोज्वलमानसाय नमः . ॐ तदन्तरेत्यादिसूत्रप्रश्नहर्षितमानसाय नमः . ॐ श्रुत्युपोद्बलितस्वीयवचोरञ्जितभूसुराय नमः . ॐ भूतसूक्ष्मोपसृष्टजीवात्मगतिसाधकाय नमः . ॐ ताण्डिश्रुतिगतप्रश्नोत्तरवाक्यनिदर्शकाय नमः . ॐ शतधाकल्पितस्वीयपक्षाय नमः . ॐ सर्वसमाधिकृते नमः . ॐ वावदूकमहाविप्रपरमाश्चर्यदायकाय नमः ..२८०.. ॐ तत्तत्प्रश्नसमाधानसन्तोषितमहामुनये नमः . ॐ वेदावसानवाक्यौघसामरस्यकृते नमः . ॐ अव्ययाय नमः . ॐ दिनाष्टककृतासंख्यवादाय नमः . ॐ विजयभाजनाय नमः . ॐ विस्मयानन्दभरितश्रोतृश्लाघितवैभवाय नमः . ॐ विष्णुशङ्करतावाचिपद्माङ्घ्रिप्रतिबोधिताअय नमः . ॐ पद्माङ्घ्रिप्रार्थितस्वीयवाग्व्यपारविरामकाय नमः . ॐ तदीयवाक्यसारज्ञाय नमः . ॐ नमस्कारसमुद्यताय नमः . ॐ व्यासमाहात्म्यविज्ञात्रे नमः . ॐ व्यासस्तुतिपरायणाय नमः . ॐ नानापद्यावलीप्रीतव्यासानुग्रहभाजनाय नमः . ॐ निजरूपसमायुक्तव्याससंदर्शनोत्सुकाय नमः . ॐ तापिच्छमञ्जरीकान्तव्यासविग्रहदर्शकाय नमः . ॐ शिष्यावलीपरिवृताय नमः . ॐ प्रत्युद्गतिविधायकाय नमः . ॐ स्वीयापराधशमनसमभ्यर्थनतत्पराय नमः . ॐ बादरायणपादाब्जयुगलीस्पर्शनोद्यताय नमः ..३००.. ॐ व्यासदर्शनजस्वीयकार्तार्थ्यप्रतिपादकाय नमः . ॐ अष्टादशपुराणौघदुष्करत्वनिबोधकाय नमः . ॐ तत्तादृशपुराणौघनिर्मातृत्वाभिनन्दकाय नमः . ॐ परोपकारनैरत्यश्लाघकाय नमः . ॐ व्यासपूजकाय नमः . ॐ भिन्नशाखाचतुर्वेदविभागश्लाघकाय नमः . ॐ महते नमः . ॐ कलिकालीनमन्दात्मानुग्रहीतृत्वप्रदर्शकाय नमः . ॐ नानाप्रबन्धकर्तृत्वजनिताश्चर्यबोधकाय नमः . ॐ भारताख्यमहाग्रन्थदुष्करत्वप्रदर्शकाय नमः ..३१०.. ॐ नारायणावतारत्वप्रदर्शिने नमः . ॐ प्रार्थनोद्यताय नमः . ॐ स्वानुग्रहैकफलकव्यासागमनशम्सकाय नमः . ॐ स्वकीयभाष्यालोकार्थव्याससंप्रार्थकाय नमः . ॐ मुनये नमः . ॐ निजभाष्यगगाम्भीर्यविस्मापितमहामुनये नमः . ॐ भाष्यसर्वांशसंद्रष्टृव्यासाचार्याभिनन्दिताय नमः . ॐ निजसिद्धान्तसर्वस्वद्रष्टृव्यासाभिपूजिताय नमः . ॐ श्रुतिसूत्रसुसाङ्गत्यसंद्रष्टृव्यासपूजिताय नमः . ॐ श्लाघावादसहस्रैकपात्रभूताय नमः ..३२०.. ॐ महामुनये नमः . ॐ गोविन्दयोगीशिष्यत्वश्लाघकव्यासपूजिताय नमः . ॐ स्वशङ्कर्रम्शतावादिव्यासवाक्यानुमोदकाय नमः . ॐ व्यासाशयाविष्करणभाष्यप्रथनतत्पराय नमः . ॐ सर्वसौभाग्यनिलयाय नमः . ॐ सर्वसौख्यप्रदायकाय नमः . ॐ सर्वज्ञाय नमः . ॐ सर्वदृशे नमः . ॐ साक्षिणे नमः . ॐ सर्वतोमुखनैपुण्याय नमः ..३३०.. ॐ सर्वकर्त्रे नमः . ॐ सर्वगोप्त्रे नमः . ॐ सर्ववैभवसंयुताय नमः . ॐ सर्वभावविशेषज्ञाय नमः . ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः . ॐ सर्वाभीष्टप्रदाय नमः . ॐ देवाय नमः . ॐ सर्वदुःखनिवारणाय नमः . ॐ सर्वसंशयविच्छेत्रे नमः . ॐ सर्वसम्पत्प्रदायकाय नमः ..३४०.. ॐ सर्वसौख्यविधात्रे नमः . ॐ सर्वामरकृतानतये नमः . ॐ सर्वर्षिगणसम्पूज्याय नमः . ॐ सर्वमङ्गलकारणाय नमः . ॐ सर्वदुःखापहाय नमः . ॐ सौम्याय नमः . ॐ सर्वान्तर्यमणाय नमः . ॐ बलिने नमः . ॐ सर्वाधाराय नमः . ॐ सर्वगामिने नमः ..३५०.. ॐ सर्वतोभद्रदायकाय नमः . ॐ सर्वदुर्वादिदुर्गर्वखर्वीकरणकौतिकिने नमः . ॐ सर्वलोकसुविख्यातयशोराशये नमः . ॐ अमोघवाचे नमः . ॐ सर्वभक्तसमुद्धर्त्रे नमः . ॐ सर्वापद्विनिवारकाय नमः . ॐ सार्वभौमादिहैरण्यगर्भान्तानन्दचिन्तकाय नमः . ॐ भूयोग्रग्रन्थनिर्माणकृतव्यासार्यचोदनाय नमः . ॐ भेदवादिनिराशार्थिव्यासवाक्यानुमोदकाय नमः . ॐ यथागतस्वगमनबोधकव्यासचोदिताय नमः ..३६०.. ॐ वेदान्तभाष्यरचनप्रचारादिविबोधकाय नमः . ॐ स्वकीयकृतकृत्यत्वबोधकाय नमः . ॐ प्रार्थनापराय नमः . ॐ मणिकर्णीमहाक्षेत्रव्याससानिध्ययाचकाय नमः . ॐ आत्मीयदेहसंत्यागप्रवृत्ताय नमः . ॐ व्यासचोदकाय नमः . ॐ निषिद्धदेहसंत्यागव्यासाज्ञापरिपालकाय नमः . ॐ अनिर्जितानेकवादिजयसंप्रेरिताय नमः . ॐ सुखिने नमः . ॐ अवतारमहाकार्यसम्पूर्णत्वानुचिन्तकाय नमः ..३७०.. ॐ स्वसूत्रभाष्यमाधुर्यप्रीतव्यासकृतादराय नमः . ॐ वरदानकृतोत्साहव्याससम्चोदिताय नमः . ॐ कवये नमः . ॐ विधिदत्तष्टसंख्याकवयसे नमः . ॐ सन्न्याससंग्रहिणे नमः . ॐ स्ववैदग्ध्याभिनिष्पन्नवयोष्टककृताश्रयाय नमः . ॐ व्यासाज्ञावैभवोत्पन्नषोडशाब्दाय नमः . ॐ शिवङ्कराय नमः . ॐ श्रुतिसूत्रमहाभाष्यत्रिवेण्युत्पत्तिभुवे नमः . ॐ शिवाय नमः ..३८०.. ॐ वेदव्यासपदाम्भोजयुगलीस्पर्शनिर्वृताय नमः . ॐ भक्तिगर्भितवाक्यौघकुसुमाञ्जलिदायकाय नमः . ॐ व्यासदत्तवरग्राहिणे नमः . ॐ व्यासान्तर्धानदर्शकाय नमः . ॐ बादरायणविश्लेषव्यसनातुरमानसाय नमः . ॐ व्याससंचोदिताशेषदिग्विजयैककृतोद्यमाय नमः . ॐ कुमारिलावलोकेच्छवे नमः . ॐ दक्षिणाशागमोद्यताय नमः . ॐ भट्टपादापराभिख्यकुमारिलजयोत्सुकाय नमः . ॐ प्रयागगमनोद्युक्ताय नमः ..३९०.. ॐ त्रिवेणीसङ्गमस्नानपवित्रतरमूर्तिकाय नमः . ॐ गङ्गातुङ्गतरङ्गौघदर्शनप्रीतमानसाय नमः . ॐ हृद्यानवद्यपद्यौघसंस्तुताभ्रसरिद्वराय नमः . ॐ भूयोभूयःकृतस्नानाय नमः . ॐ दण्डालङ्कृतहस्तकाय नमः . ॐ नानाघमर्षमन्त्रानुपाठकाय नमः . ॐ ध्यानतत्पराय नमः . ॐ नानामन्त्रजपप्रीताय नमः . ॐ मन्त्रसारज्ञाय नमः . ॐ उत्तमाय नमः ..४००.. ॐ मन्त्रार्थव्याकृतिक्षमाय नमः . ॐ मन्त्रमाणिक्यमन्जूषायितचेतःप्रदेशकाय नमः . ॐ मन्त्ररत्नाकराय नमः . ॐ मानिने नमः . ॐ मन्त्रवैभवदर्शकाय नमः . ॐ मन्त्रशास्त्रार्थतत्वज्ञाय नमः . ॐ मन्त्रशास्त्रप्रवर्तकाय नमः . ॐ मान्त्रिकाग्रेसराय नमः ..४१०.. ॐ मान्याय नमः . ॐ मन्त्राम्भोरुहषट्पदाय नमः . ॐ मन्त्रकाननसञ्चारकेसरिणे नमः . ॐ मन्त्रतत्पराय नमः . ॐ मन्त्राभिधसुकासारकलहंसाय नमः . ॐ महामतये नमः . ॐ मन्त्रसंशयविच्छेत्रे नमः . ॐ मन्त्रजातोपदेशकाय नमः . ॐ स्नानकालसमायातमातृस्मृतये नमः . ॐ अमोघधिये नमः ..४२०.. ॐ आह्निकानुष्ठितिव्यग्राय नमः . ॐ यतिधर्मपरायणाय नमः . ॐ एकान्तमतये नमः . ॐ एकान्तशीलाय नमः . ॐ एकान्तसंश्रिताय नमः . ॐ भट्टपादतुषाङ्गारावेशवृत्तनिशामकाय नमः . ॐ भाष्यवार्तिकनिर्माणमनोरथसमीरिताय नमः . ॐ भट्टपादीयवृत्तान्तप्रत्यक्षीकरणोत्सुकाय नमः . ॐ कुमारिलसमालोकलालसाय नमः . ॐ गमनोत्सुकाय नमः ..४३०.. ॐ तुषाग्निराशिमध्यस्थभट्टपादावलोकनाय नमः . ॐ प्रभाकरादिसच्छिष्यावृततन्मूर्तिदर्शकाय नमः . ॐ तुषाग्निस्थिततद्वक्त्रप्रसादालोकविस्मिताय नमः . ॐ अतर्कितागतप्रीतभट्टपादाभिनन्दिताय नमः . ॐ भट्टपादीयसच्छिष्यकृतनानोपचारकाय नमः . ॐ अन्त्यकालस्वसानिध्यसन्तोषितकुमारिलाय नमः . ॐ निजदर्शनसन्तुष्टभट्टपादाभिनन्दिताय नमः . ॐ सत्सङ्गमनमाहत्म्यवादिभट्टाभिपूजिताय नमः . ॐ संसारानित्यतावाचिभट्टशोकानुशोचकाय नमः . ॐ कालानैय्यत्यसंबोधिभट्टपादोक्तिशम्सनाय नमः ..४४०.. ॐ ईशापह्नवजात्यन्तदोषवादसुसंश्रविणे नमः . ॐ बौद्धान्तेवासिताबोधिभट्टवाक्यप्रशम्सकाय नमः . ॐ भट्टपादीयसौधाग्रपतनाकर्णनातुराय नमः . ॐ वेदभक्तिप्रयुक्त्यैतत्क्षताभावनिशामकाय नमः . ॐ एकचक्षुःक्षतप्राप्तिशोचद्भट्टानुशोचकाय नमः . ॐ गुरुद्रोहाख्यदुरितसम्भवाकर्णनातुराय नमः . ॐ प्रायश्चित्तार्थरचिततुषाग्न्यावेशदर्शकाय नमः . ॐ स्वदर्शनजकार्तार्थ्यबोधिभट्टोक्तिपूजिताय नमः . ॐ स्वभाष्यवृत्तिरचनभाग्याभावोक्तिसम्श्रविणे नमः . ॐ तत्प्रयुक्तयशोऽभावबोधिभट्टानुशोचकाय नमः ..४५०.. ॐ निजावताराभिज्ञप्तिबोधिभट्टोक्तिशम्सनाय नमः . ॐ सुब्रह्मण्यावतारत्वबोधकाय नमः . ॐ श्लाघनापराय नमः . ॐ कर्मकाण्डप्रतिष्ठार्थतदीयागमबोधकाय नमः . ॐ साधुमार्गानुशिक्षार्थतदीयव्रतबोधकाय नमः . ॐ करकाम्बुकणासेकजीवनोत्सुकमानसाय नमः . ॐ लोकापवादासह्यत्वबोधिभट्टानुसारकृते नमः . ॐ आगमोक्तव्रतैकान्तनिष्ठभट्टानुमोदकाय नमः . ॐ आगमोक्त्यतिलङ्घित्वदुष्कीर्तिपरिहारकृते नमः . ॐ स्वकीयकृतकृत्यत्वाकाञ्क्षिभट्टानुसेविकाय नमः ..४६०.. ॐ तारकाख्यब्रह्मविद्यापेक्षिभट्टाभिलाषकृते नमः . ॐ मण्डनाख्यमहासूरिविजयप्रेरिताय नमः . ॐ सुहृदे नमः . ॐ तत्पाण्डित्यगुणश्लाघिभट्टपादप्रणोदिताय नमः . ॐ प्रवृत्तिमार्गनिरततद्वृत्तान्तनिशामकाय नमः . ॐ मण्डनार्यजयोद्योगकर्तव्योक्तिसुसूचकाय नमः . ॐ दुर्वासःशापसंजातवाणीस्थितिनिशामकाय नमः . ॐ भट्टान्तेवासिमुख्यत्वाभिज्ञाय नमः . ॐ विज्ञानसागराय नमः . ॐ भारतीसाक्षिकानेकविवादकरणेरिताय नमः ..४७०.. ॐ तदीयजयमात्रान्यजयप्राप्तिनिशामकाय नमः . ॐ वार्तिकग्रन्थकरणयोग्यताश्रवणादृताय नमः . ॐ मुहूर्तमात्रसानिध्यप्रार्थिभट्टानुमोदकाय नमः . ॐ तारकब्रह्मकथनकृतार्थितकुमारिलाय नमः . ॐ परमाद्वैततत्वज्ञभट्टपादानुचिन्तिताय नमः . ॐ भट्टानुग्रहणोद्युक्ताय नमः . ॐ विष्णुधामप्रवेशकाय नमः . ॐ आकाशमार्गसम्प्राप्तमण्डनीयनिवेशनाय नमः . ॐ माहिष्मत्याख्यनगरीरामणीयकदर्शनाय नमः . ॐ रेवावारिकणोन्मिश्रवातधूताखिलाश्रमाय नमः ..४८०.. ॐ रेवानदीकृतस्नानाय नमः . ॐ नित्याह्नीकपरायणाय नमः . ॐ दृगध्वनीनतद्दासीदर्शनाय नमः . ॐ महिमान्विताय नमः . ॐ मण्डनीयमहासद्ममार्गप्रष्ट्रे नमः . ॐ महायशसे नमः . ॐ विस्मयाकुलतद्दासीदत्तोत्तराय नमः . ॐ उदारवाचे नमः . ॐ स्वतःप्रामाण्यादिवादिशुकसूचिततद्गृहाय नमः . ॐ कर्मेश्वरादिसम्वादिशुकसूचिततद्गृहाय नमः ..४९०.. ॐ जगद्धृवत्वादिवादिशुकसूचितसद्मकाय नमः . ॐ द्वारस्थनीडसंरुद्धशुकोक्तिश्लाघनापराय नमः . ॐ यथोक्तचिह्नविज्ञातमण्डनीयनिवेशनाय नमः . ॐ कवाटगुप्तिदुर्वेशगृहान्तर्गतिचिन्तकाय नमः . ॐ योगमाहात्म्यरचितव्योममार्गातिलंघनाय नमः . ॐ अङ्गणान्तःसमुत्पातिने नमः . ॐ परितो दृष्टसद्मकाय नमः . ॐ अभ्रंलिहमहासद्मरामणीयकदर्शनाय नमः . ॐ पद्मजन्माम्शसम्भूतमण्डनार्यावलोकनाय नमः . ॐ निमन्त्रितव्यासजैमिन्यञ्घ्रिक्षालनदर्शकाय नमः ..५००.. ॐ व्यासजैमिनिसाङ्गत्यदर्शनात्यन्तविस्मिताय नमः . ॐ तत्कालकृतसान्निध्यव्यासजैमिनिमानिताय नमः . ॐ अकस्माद्यतिसम्प्राप्तिकृद्धमण्डनवीक्षिताय नमः . ॐ प्रवृत्तिमार्गनिरतमण्डनार्यविमानिताय नमः . ॐ सोपालम्भतदीयोक्तिसमाधानविचक्षणाय नमः . ॐ मण्डनीयाखिलप्रश्नोत्तरदानविदग्धधिये नमः . ॐ वक्रोक्तिजालचातुर्यनिरुत्तरितमण्डनाय नमः . ॐ यतिनिन्दादोषबोधिव्यासवाक्यनिशामकाय नमः . ॐ साक्षाद्विष्णुस्वरूपत्वबोधकव्यासदर्शकाय नमः . ॐ व्यासाज्ञावाक्यवशगमण्डनार्यनिमन्त्रिताय नमः ..५१०.. ॐ मण्डनार्यकृतानेकसपर्याविधिभाजनाय नमः . ॐ भैक्षार्थरचिताह्वानाय नमः . ॐ वादभिक्षैकयाचकाय नमः . ॐ विवादभिक्षामात्रार्थिस्वागमप्रतिबोधकाय नमः . ॐ अन्योन्यशिष्यताप्राप्तिपणबन्धप्रदर्शकाय नमः . ॐ अनादृताहारभिक्षाय नमः . ॐ वादभिक्षापरायणाय नमः . ॐ श्रुत्यन्तमार्गविस्तारमात्राकङ्क्षित्वबोधकाय नमः . ॐ विस्मयानन्दभरितमण्डनार्यप्रशम्सिताय नमः . ॐ चिराकाङ्क्षितसद्वादकथातोषितमण्डनाय नमः ..५२०.. ॐ वादभिक्षाकृतोद्योगमण्डनार्यप्रशम्सकाय नमः . ॐ विवादसाक्षिशून्यत्वबोधिमण्डनचोदिताय नमः . ॐ मुनिद्वयीसाक्षितार्थिमण्डनार्यप्रशम्सकाय नमः . ॐ भारतीकृतमाध्यस्थ्यवादलोलुपमानसाय नमः . ॐ प्रतिज्ञापणबन्धादिजिज्ञासुत्वप्रदर्शकाय नमः . ॐ मण्डनार्यकृतासंख्यवीजनाद्युपचारकाय नमः . ॐ व्यासजैमिनिसान्निध्यसम्भाषणपरायणाय नमः . ॐ मुनिद्वयान्तर्धिदर्शिने नमः . ॐ द्विजेन्द्रालयनिर्गताय नमः ..५३०.. ॐ रेवानदीसमीपस्थदेवालयनिवासकृते नमः . ॐ निजशिष्यजनैकान्तसम्भाषणपरायणाय नमः . ॐ श्राविताशेषविषयशिष्यावलिसमाश्रिताय नमः . ॐ व्यासजैमिनिसान्निध्यदुरापत्वानुचिन्तकाय नमः . ॐ त्रियामानिर्गमाकाङ्क्षिणे नमः . ॐ प्रातःस्नानपरायणाय नमः . ॐ कृताह्निकक्रियाय नमः . ॐ शिष्यमण्डलीपरिमण्डिताय नमः . ॐ मण्डनार्यमहासद्ममण्डनायितमूर्तिकाय नमः . ॐ विवादार्थकृतैकान्तनिश्चयाय नमः ..५४०.. ॐ मण्डनादृताय नमः . ॐ सदस्यभावविलसद्वाणीसान्निध्यदर्शकाय नमः . ॐ विवादकृतिसन्नद्धमण्डनार्यप्रशम्सकाय नमः . ॐ सदस्यवादिसम्योगसमाह्लादितमानसाय नमः . ॐ प्रतिज्ञाकरणोत्साहिने नमः . ॐ वेदान्ताशयसूचकाय नमः . ॐ विश्वाकारसमाभातब्रह्म्यैकत्वप्रदर्शकाय नमः . ॐ शुक्तिरूप्यादिदृष्टान्तप्रत्यायितमृषात्मकाय नमः . ॐ ब्रह्मज्ञानैकसम्प्राप्यस्वात्मसंस्थितिबोधकाय नमः ..५५०.. ॐ पुनर्जन्मापरामृष्टकैवल्यप्रतिपादकाय नमः . ॐ त्रयीमस्तकसन्दोहप्रामाण्योद्घाटनापराय नमः . ॐ पराजितस्वसंप्राप्यशुक्लवस्त्रत्वबोधकाय नमः . ॐ जयापजयपक्षीयवाणीसाक्षित्वबोधकाय नमः . ॐ विश्वरूपीयसकलप्रतिज्ञाश्रवणोत्सुकाय नमः . ॐ वेदान्तामानताबोधितद्वाक्यश्रवणातुराय नमः . ॐ कर्मकाण्डीयवचनप्रामाण्याकर्णनाकुलाय नमः . ॐ क्रियायोगिवचोमात्रप्रामाण्याकर्णनक्षमाय नमः . ॐ कर्मसंप्राप्यकैवल्यबोधिमण्डनदर्शकाय नमः ..५६०.. ॐ यावदायुःकर्मजालकर्तव्यत्वोक्तिसंश्रविणे नमः . ॐ पराजितस्वकाषायग्रहवाक्यानुमोदकाय नमः . ॐ भारतीसाक्षिकासंख्यवादोद्युक्ताय नमः . ॐ यतीश्वराय नमः . ॐ दैनन्दिनाह्निकोपान्तसमारब्धविवादकाय नमः . ॐ भारतीनिहितस्वीयगलालम्बिसुमालिकाय नमः . ॐ मण्डनीयगलालम्बिमालालालित्यदर्शकाय नमः . ॐ मालामालिन्यनिर्णेयपराजयनिशामकाय नमः . ॐ गृहकर्मसमासक्तवाणीदत्तसुभैक्ष्यकाय नमः . ॐ भिक्षोत्तरक्षणारब्धविवादापरिखिन्नधिये नमः ..५७०.. ॐ ऊर्ध्वोपविष्टब्रह्मादिपीतस्वीयवचोऽमृताय नमः . ॐ क्रोधवाक्फलजात्यादिदोषशून्यमहावचसे नमः . ॐ अद्वैतखण्डनोद्युक्तमण्डनीयोक्तिखण्डनाय नमः . ॐ जीवेश्वरजगद्भेदवादभेदनलालसाय नमः . ॐ उद्धालकश्वेतकेतुसम्वादादिनिदर्शकाय नमः . ॐ तत्त्वमस्यादिवाक्यौघस्वारस्यप्रतिपादकाय नमः . ॐ विधिशेषत्ववचननिर्मूलत्वप्रदर्शकाय नमः . ॐ भिन्नप्रकरणोपात्ततत्तात्पर्यप्रदर्शकाय नमः . ॐ उपासनार्थतावादनिर्मूलनपरायणाय नमः . ॐ केवलाद्वैतविश्रान्तवाक्यतात्पर्यदर्शकाय नमः . ॐ सच्चिदानन्दरूपात्मप्रतिपादनतत्पराय नमः ..५८०.. ॐ जपमात्रोपयोगित्वनिर्युक्तित्वानुदर्शकाय नमः . ॐ अभेदबोधिवाक्यौघप्राबल्यपरिदर्शकाय नमः . ॐ भेदबुद्धिप्रमाणत्वसर्वांशोन्मूलनक्षमाय नमः . ॐ भेदसंदर्शिवाक्यौघप्रामाण्याभावसाधकाय नमः . ॐ भेदप्रत्यक्ष्यदौर्बल्यप्रतिपादनतत्पराय नमः . ॐ भेदनिन्दासहस्रोक्तितात्पर्यप्रतिपादकाय नमः . ॐ लोकप्रसिद्धभेदानुवादकत्वप्रदर्शकाय नमः . ॐ अप्रसिद्धाद्वैतबोधिवाक्यप्रामाण्यसाधकाय नमः . ॐ नानादृष्टान्तसंदर्शिने नमः . ॐ श्रुतिवाक्यनिदर्शकाय नमः ..५९०.. ॐ युक्तिसाहस्रघटितस्वानुभूतिप्रदर्शकाय नमः . ॐ श्रुतियुक्तिसुसौहार्ददर्शकाय नमः . ॐ वीतमत्सराय नमः . ॐ हेतुदोषांशसंदर्शिमण्डनाक्षेपखण्डनाय नमः . ॐ भेदौपाधिकताबोधिने नमः . ॐ सत्याद्वैतानुदर्शकाय नमः . ॐ असम्सारिपरब्रह्मसाधनैकान्तमानसाय नमः . ॐ क्षेत्रज्ञपरमात्मैक्यवादिगीतादिनिदर्शकाय नमः . ॐ अद्यारोपापवादाप्तनिष्प्रपञ्चत्वदर्शकाय नमः . ॐ युक्तिसाहस्ररचितदुर्वादिमतखण्डनाय नमः ..६००.. ॐ मण्डनीयगलालम्बिमालामालिन्यदर्शकाय नमः . ॐ पुष्पवृष्टिसंछन्नाय नमः . ॐ भारतीप्रतिनन्दिताय नमः . ॐ भिक्षाकालोपसंप्राप्तभारतीपरिदर्शकाय नमः . ॐ उभयाह्वानकृद्वाणीवैदग्ध्यश्लाघनापराय नमः . ॐ भारतीबोधितस्वीयदुर्वासःशापसंश्रविणे नमः . ॐ जयावधिकतच्छापवृत्तान्ताकर्णनाय नमः . ॐ वशिने नमः . ॐ स्वधामगमनोद्युक्तभारतीप्रतिरोधकाय नमः . ॐ वनदुर्गामहामन्त्रकृतवाणीसुबाधनाय नमः ..६१०.. ॐ सरस्वत्यवतारत्वबोधकाय नमः . ॐ वेदविद्वराय नमः . ॐ भक्तिमत्परतन्त्रत्वबोधकाय नमः . ॐ विनयोज्वलाय नमः . ॐ स्वानुज्ञावधिभूलोकनिवासप्रार्थनापराय नमः . ॐ मण्डनीयाशयज्ञानप्रवृत्ताय नमः . ॐ विगतस्पृहाय नमः . ॐ कर्मजाड्यपराभूततत्सन्देहापनोदकाय नमः . ॐ निजापजयसंजातदुःखाभावोक्तिसंश्रविणे नमः . ॐ जैमिन्युक्तिनिराशानुशोचन्मण्डनबोधकाय नमः ..६२०.. ॐ कामनावदनुग्राहिजैमिन्याशयबोधकाय नमः . ॐ कर्मप्रणाडीमात्रत्वबोधिने नमः . ॐ जैमिनिसम्मताय नमः . ॐ साक्षान्मोक्षैकफलकज्ञानवाचिने नमः . ॐ महावचसे नमः . ॐ कर्मौघफलदातृत्वानुपपत्तिप्रपञ्चकाय नमः . ॐ ईशैकफलदातृत्वसाधकाय नमः . ॐ युक्तिबोधकाय नमः . ॐ जैमिनीयवचोजालतात्पर्योद्घाटनक्षमाय नमः . ॐ अनुमेयेश्वराभावमात्रतात्पर्यसूचकाय नमः . ॐ वेदैकगम्येशवादिजैमिन्याशयसूचकाय नमः . ॐ डोलायमानहृदयमण्डनार्यावलोकनाय नमः . ॐ तत्सन्देहापनोदार्थागतजैमिनिशम्सकाय नमः . ॐ स्वोक्तसर्वांशसाधुत्वबोधिजैमिनिशम्सकाय नमः . ॐ जैमिन्युदितसर्वज्ञभावाय नमः . ॐ जैमिनिपूजिताय नमः . ॐ निजावतारसंसूचिजैमिनिप्रतिनन्दिताय नमः . ॐ जैमिनिव्यासवचनतात्पर्यांशप्रदर्शकाय नमः . ॐ जैमिन्यन्तर्धिसंदर्शिने नमः . ॐ सर्वतो जयभाजनाय नमः ..६४०.. ॐ साष्टाङ्गपातप्रणतमण्डनार्यप्रसादकृते नमः . ॐ स्वीयावतारताभिज्ञमण्डनार्याभिनन्दिताय नमः . ॐ स्वानभिज्ञत्वानुशोचिमण्डनार्यप्रसंसकाय नमः . ॐ स्वकर्मजाड्यानुशोचन्मण्डनोक्त्यभिनन्दकाय नमः . ॐ सम्सारतापसम्बोधिमण्डनोक्त्यभिनन्दकाय नमः . ॐ परमानन्दलहरीविहरन्मण्डनादृताय नमः . ॐ स्वाज्ञानतिमिरापायबोधिमण्डनशम्सकाय नमः . ॐ अविद्याराक्षसीग्रस्तपरमात्मोद्धृतिक्षमाय नमः . ॐ स्वापराधक्षमापेक्षिमण्डनार्याभियाचिताय नमः . ॐ मण्डनार्यकृतस्वीयावतारत्वसमर्थनाय नमः ..६५०.. ॐ पूर्वार्जितस्वसुकृतश्लाघिमण्डनपूजिताय नमः . ॐ स्वसम्वादातिसन्तुष्टमण्डनाधिकनन्दिताय नमः . ॐ स्वसम्वादातिदौर्लभ्यबोधिमण्डनशम्सकाय नमः . ॐ नानास्तुतिवचोगुंफसन्तुष्टस्वान्तसम्युताय नमः . ॐ मण्डनार्यकृतासंख्यनमोवाकप्रशंसनाय नमः . ॐ मण्डनारचितस्तोकस्तुतिसाहस्रभाजनाय नमः . ॐ स्वपादशरणापन्नमण्डनानुग्रहोत्सुकाय नमः . ॐ निजकिङ्करताबोधिमण्डनोक्तिप्रशम्सकाय नमः . ॐ मण्डनीयमहाभक्तितरलीकृतमानसाय नमः . ॐ तदीयजन्मसाफल्यापादनोद्यतमानसाय नमः ..६६०.. ॐ सुतदारगृहत्यागासक्तमण्डनशम्सकाय नमः . ॐ मण्डनीयकलत्रानुमतिसम्पादनोत्सुकाय नमः . ॐ मुन्युक्तसर्ववृत्तज्ञवाणीसमनुमोदिताय नमः . ॐ मण्डनप्राप्तशिष्यत्वाबोधिवाणीप्रशम्सकाय नमः . ॐ मुन्युक्तसर्ववृत्तान्तयाथार्थ्यपरिचिन्तकाय नमः . ॐ समग्रविजयाभावबोधिवाण्युक्तिचिन्तकाय नमः . ॐ निजार्धभागतावाचिवाणिप्रागल्भ्यचिन्तकाय नमः . ॐ महिलाजनसम्वाददोषोद्घाटनतत्पराय नमः . ॐ याज्ञवल्क्यस्त्रीविवाददर्शिवाण्युक्तिपूजकाय नमः . ॐ सुलभाजनकाद्युक्तिप्रत्युक्तिपरिचिन्तकाय नमः ..६७०.. ॐ विद्वत्सभामध्यवर्तिने नमः . ॐ वाणीसम्वादकाय नमः . ॐ वाग्झरीमाधुरीयोगदूरीकृतसुधारसाय नमः . ॐ भारतीचिन्तिताशेषशास्त्राजय्यत्ववैभवाय नमः . ॐ अतिबाल्यकृतसन्यासाय नमः . ॐ विषयौघपराङ्ग्मुखाय नमः . ॐ कामशास्त्रकृतप्रश्नाय नमः . ॐ चिन्तनापरमानसाय नमः . ॐ जनापवादचकिताय नमः . ॐ यतिधर्मप्रवर्तकाय नमः ..६८०.. ॐ कामशास्त्रानभिज्ञत्वबहिःप्रकटनोद्यताय नमः . ॐ मासमात्रावधिप्रार्थिने नमः . ॐ वाण्यनुज्ञाताय नमः . ॐ आत्मवते नमः . ॐ गमनार्थकृतोद्योगाय नमः . ॐ शिष्यावलिपरिष्कृताय नमः . ॐ योगशक्तिकृताकाशसञ्चाराय नमः . ॐ योगतत्वविदे नमः . ॐ गतचेतनभूपालगात्रदर्शिने नमः . ॐ प्रहृष्टधिये नमः . ॐ प्रमदाजनसम्वीतराजकायप्रदर्शकाय नमः . ॐ तच्छरीरनुप्रवेशसमुत्सुकितमानसाय नमः . ॐ सनन्दनादिसच्छिष्यसमापृच्छापरायणाय नमः . ॐ भक्तिमत्तरपद्माङ्घ्रिनिषिद्धगमनाय नमः . ॐ व्रतिने नमः . ॐ सनन्दनोक्तविषयाकर्षकत्वस्वभावकाय नमः . ॐ ऊर्ध्वरेतोव्रतापोहशङ्किपद्माङ्घ्रिबोधकाय नमः . ॐ सन्यासधर्मशैथिल्याशङ्किपद्माङ्घ्रिवारिताय नमः . ॐ देहाभिमानवन्मात्रपापसम्भवबोधकाय नमः . ॐ निरहङ्कारकर्मौघलेपाभावावबोधकाय नमः ..७००.. ॐ गुहाहितात्मीयदेहरक्षणीयत्वबोधकाय नमः . ॐ सम्प्राप्तामरकाभिख्यराजदेहाय नमः . ॐ विशेषविदे नमः . ॐ निजप्रवेशचलितराजकीयशरीरभृते नमः . ॐ अकस्माज्जीवसम्प्राप्तिविस्मापिततदङ्गनाय नमः . ॐ प्रभूतहर्षवनिताव्यूहसन्दर्शनोत्सुकाय नमः . ॐ विस्मयानन्दभरितमन्त्रिमुख्याभिनन्दिताय नमः . ॐ शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषसमाकर्णनतत्पराय नमः ..७१०.. ॐ समस्तजनतानन्दजनकाय नमः . ॐ मङ्गलप्रदाय नमः . ॐ पुरोहितकृतस्वीयशान्तिकर्मणे नमः . ॐ शमावनये नमः . ॐ कृतमाङ्गलिकाय नमः . ॐ भद्रगजारूढाय नमः . ॐ निरीहिताय नमः . ॐ सचिवादिकृतस्वीयसत्काराय नमः . ॐ साधुसम्मताय नमः . ॐ पृथिवीपालनोद्युक्ताय नमः . ॐ धर्माधर्मविशेषविदे नमः ..७२०.. ॐ नीतिमार्गसुनिष्णात्रे नमः . ॐ राजकार्यानुपालकाय नमः . ॐ निजौदार्यादिजनितमन्त्रिसम्शयभाजनाय नमः . ॐ स्वकीयगुणसन्दोहसमाह्लादितसज्जनाय नमः . ॐ परकायप्रवेष्ट्यत्वज्ञातृमन्त्रिप्रपूजिताय नमः . ॐ मन्त्रिविन्यस्तनिखिलराज्यभाराय नमः . ॐ धराधिपाय नमः . ॐ अन्तःपुरकृतावासाय नमः . ॐ ललनाजनसेविताय नमः . ॐ भूपालदेहसम्प्राप्तनानाक्रीडाअमहोत्सवाय नमः . ॐ विषयानन्दविमुखाय नमः . ॐ विषयौघविनिन्दकाय नमः . ॐ विषयारातिशमनाय नमः . ॐ विषयातिविदूरधिये नमः . ॐ विषयाख्यमहारण्यनिकृन्तनकुठारकाय नमः . ॐ विषयाख्यविषज्वालासम्स्पर्शरहिताय नमः . ॐ यमिने नमः . ॐ विषयाम्बुधिसम्शोषबडबाग्निशिखायिताय नमः . ॐ कामक्रोधादिषड्वैरिदूरीभूतान्तरङ्गकाय नमः . ॐ विषयासारतादर्शिने नमः ..७४०.. ॐ विषयानाकुलांतराय नमः . ॐ विषयाख्यगजव्रातदमनोद्युक्तकेसरिणे नमः . ॐ विषयव्याघ्रदर्पघ्नाय नमः . ॐ विषयव्यालवैद्यकाय नमः . ॐ विषयौघदुरन्तत्वचिन्तकाय नमः . ॐ वीतचापलाय नमः . ॐ वात्सानयकलासारसर्वस्वग्रहणोत्सुकाय नमः . ॐ भूपदेहकृतासंख्यभोगाय नमः . ॐ नृपतिवेषभृते नमः . ॐ समयात्ययसम्बोधिशिष्यवर्गानुचिन्तिताय नमः ..७५०.. ॐ दुःखार्णवनिमग्नस्वशिष्यवर्गानुचिन्तकाय नमः . ॐ इतिकर्तव्यतामूढशिष्यवर्गगवेषिताय नमः . ॐ मृतोत्थियनृपश्रोतृशिष्याभिज्ङातधामकाय नमः . ॐ नानारुचिरवेषाढ्यनिजशिष्यावलोकनाय नमः . ॐ गानविद्यातिनैपुण्यशिष्यनागावकर्णनाय नमः . ॐ अन्योपदेशरचितहृद्यपद्यसुसम्श्रविणे नमः . ॐ नानार्थगर्भशिष्योक्तपयार्थपरिचिन्तकाय नमः . ॐ वेदान्तार्थपरिप्रोतवाक्यश्रवणकौतिकिने नमः . ॐ तत्वमस्यादिशिष्योक्तवाक्यार्थपरिचिन्तकाय नमः . ॐ सर्ववेदान्तसंगूढपरमात्मानुचिन्तकाय नमः . ॐ निजशिष्याशयाभिज्ङाय नमः . ॐ निजकायप्रवेशकृते नमः . ॐ दंदह्यमानात्मदेहदर्शिने नमः . ॐ त्वरितमानसाय नमः . ॐ तदानीन्तनसन्तापशमनोपायचिन्तकाय नमः . ॐ लक्ष्मीनृसिम्हस्तवननिश्चितात्मने नमः . ॐ सुपद्यकृते नमः . ॐ नानास्तुतिवचोगुम्फप्रीणितश्रीनृसिम्हकाय नमः . ॐ नृसिम्हकरुणाशान्तसन्तापवपुराश्रिताय नमः . ॐ सनन्दनादिसच्छिष्यसम्वृतोभयपार्श्वकाय नमः ..७७०.. ॐ निजवृत्तान्तकथनतत्पराय नमः . ॐ शिष्यभावविदे नमः . ॐ आकाशमार्गगमनाय नमः . ॐ मण्डनार्यनिवेशदृशे नमः . ॐ विषयास्वादविमुखमण्डनार्याभिनन्दकाय नमः . ॐ मण्डनार्यकृतासंख्यप्रणामाञ्जलिदानकाय नमः . ॐ सन्न्यासनिश्चितस्वान्तमण्डनार्यप्रशंसकाय नमः . ॐ विष्टरस्थितिविश्रान्ताय नमः . ॐ शारदाकृतदर्शनाय नमः . ॐ शारदाश्लाघितस्वीयसार्वज्ञ्याय नमः ..७८०.. ॐ वादलोलुपाय नमः . ॐ निजधामगमोद्युक्तवाण्यन्तर्धानदर्शकाय नमः . ॐ योगमाहात्म्यसंदृष्टवाणीभाषणतत्पराय नमः . ॐ विधिपत्नीत्वसंदर्शिने नमः . ॐ तन्माहात्म्यानुदर्शकाय नमः . ॐ स्वकल्पितर्ष्यशृङ्गादिक्षेत्रवासाभिकाङ्क्षकाय नमः . ॐ शृङ्गगिर्यादिसुक्षेत्रसानिध्यप्रार्थनापराय नमः . ॐ भारतीसमनुज्ञातक्षेत्रसानिध्यतोषिताय नमः . ॐ अकस्मातन्तर्धिदर्शिने नमः ..७९०.. ॐ विस्मयाकुलमानसाय नमः . ॐ विधिवद्दत्तसर्वस्वमण्डनार्यानुमोदकाय नमः . ॐ सन्न्यासगृह्यविध्युक्तसर्वकर्मोपदेशकाय नमः . ॐ श्रीमन्मण्डनकर्णोक्तमहावाक्यचतुष्टयाय नमः . ॐ महावाक्यगताशेषतत्वार्थश्रावकाय नमः . ॐ गुरवे नमः . ॐ तत्वम् पदगवाच्यार्थलक्ष्यार्थप्रतिपादकाय नमः . ॐ लक्षोभयार्थैक्यबोधिने नमः . ॐ नानादृष्टान्तदर्शकाय नमः . ॐ देहाद्यहम्ताममतासमूलोन्मूलनक्रमाय नमः . ॐ बृहदारण्यकप्रोक्तमहामत्स्यनिदर्शकाय नमः . ॐ जाग्रदाद्यात्मसम्बन्धराहित्यप्रतिपादकाय नमः . ॐ विवर्तवादसिद्धान्तसमर्थनपरायणाय नमः . ॐ तात्पर्यलिङ्गनिर्णीतपरमाद्वैततत्वकाय नमः . ॐ गुरुमाहात्म्यसंदर्शिने नमः . ॐ तत्वविदे नमः . ॐ तत्वबोधकाय नमः . ॐ निजाङ्घ्रियुग्मपतितसुरेश्वरकटाक्षकृते नमः . ॐ करुणालिङ्गितापाङ्गक्षपितान्तस्तमोमलाय नमः . ॐ सुरेश्वराख्यासंदात्रे नमः ..८१०.. ॐ सुरेश्वरसुपूजिताय नमः . ॐ नर्मदातीरसंवासिने नमः . ॐ श्रीशैलगमनोत्सुकाय नमः . ॐ मल्लिकार्जुनसंदर्शिने नमः . ॐ भ्रमराम्बाप्रणामकृते नमः . ॐ माहेश्वरादिविजयिशिष्यवर्गसमाश्रिताय नमः . ॐ अशेषदिक्प्रसृमरयशोज्योत्स्नानिशाकराय नमः . ॐ निजमाहात्म्यसंश्रोतृकापालिककृतानतये नमः . ॐ कापालिककृतानेकस्तुतिजालाय नमः . ॐ निरादराय नमः ..८२०.. ॐ कपालिप्रीणनार्थस्वगमनोक्तिसुसंश्रविणे नमः . ॐ सर्वज्ञमस्तकापेक्षितदुक्तिपरिचिन्तकाय नमः . ॐ निजसर्वज्ञतावाचिकापालोक्तिविचिन्तकाय नमः . ॐ स्वशिरःप्रार्थनोद्युक्तकापालिककृतानतये नमः . ॐ बह्वपायस्वीयकायदोषदर्शनतत्पराय नमः . ॐ परोपकारनैरत्यव्रतपालनतत्पराय नमः . ॐ निजकायापगमननिर्व्याकुलनिजान्तराय नमः . ॐ समाधिकालीनशिरश्छेदानुज्ञाप्रदायकाय नमः . ॐ एकान्तसंस्थिताय नमः . ॐ योगिने नमः ..८३०.. ॐ समाध्यालीनमानसाय नमः . ॐ परमात्मानुसन्धाननिर्गताशेषचिन्तनाय नमः . ॐ निष्कम्पदेहाय नमः . ॐ निर्मोहाय नमः . ॐ निरन्तरसुखात्मकाय नमः . ॐ स्ववधोद्युक्तकापालिकागमनावबोधकाय नमः . ॐ जत्रुप्रदेशनिहितचिबुकाय नमः . ॐ दृष्टनासिकाय नमः . ॐ सिद्धासनसमासीनाय नमः . ॐ निर्गतद्वैतभावनाय नमः ..८४०.. ॐ चिन्मात्रपरमानन्दलहरीमग्नमानसाय नमः . ॐ कृपाणकरकापालिवधोद्योगानवेक्षकाय नमः . ॐ ज्ञातवृत्तान्तपद्माङ्घ्रिमारितस्वीयशत्रुकाय नमः . ॐ नृसिम्हवेषपद्माङ्घ्रिकृतार्भटविचालिताय नमः . ॐ समाधिव्युत्थितमतये नमः . ॐ उन्मीलितविलोचनाय नमः . ॐ तदट्टहासनिर्घोषबधिरीभूतकर्णकाय नमः . ॐ दंष्ट्राकरालवदनश्रीमन्नृहरिदर्शकाय नमः . ॐ आक्स्मिकनृसिम्हावलोकनस्तिमितान्तराय नमः . ॐ निर्भीताय नमः . ॐ गलदानन्दभाष्पाय नमः . ॐ स्तुतिपरायणाय नमः . ॐ नृसिम्हक्रोधशान्त्यर्थप्रार्थनातत्पराय नमः . ॐ यतये नमः . ॐ नृसिम्हावेशसम्भ्रान्तपद्मपादप्रदर्शकाय नमः . ॐ स्वप्नायितस्ववृत्तान्तज्ञातृपद्माङ्घ्रिप्रणताय नमः . ॐ विस्मयाकुलाय नमः . ॐ गोकर्णाभ्यर्णसञ्चारिणे नमः . ॐ गोकर्णेश्वरपादाब्जप्रणन्त्रे नमः . ॐ प्रीतमानसाय नमः . ॐ गोकर्णनाथसम्स्तोत्रे नमः . ॐ त्रिरात्रस्थितितत्पराय नमः . ॐ मूकाम्बिकामहादेवीसन्दर्शनकृतार्थधिये नमः . ॐ द्विजदम्पतिसन्दर्शिने नमः . ॐ तद्रोदनविखिन्नधिये नमः . ॐ तदङ्कगामिमृतकशिशुसन्दर्शनातुराय नमः . ॐ अनङ्गवाणीसम्श्रोत्रे नमः . ॐ पुत्रोज्जीवनलालसाय नमः ..८७०.. ॐ द्विजसम्वर्णितस्वीयमहिमाय नमः . ॐ सर्वपालकाय नमः . ॐ तत्कालोत्थिततत्पुत्रजीवनप्रीतमानसाय नमः . ॐ निजमाहात्म्यसन्द्रष्टृजनविस्मयकारकाय नमः . ॐ मूकाम्बादर्शनाकाङ्क्षिणे नमः . ॐ तत्क्षेत्रवासतत्पराय नमः . ॐ उच्चावचगभीरार्थस्तोत्रनिर्माणकौतुकिने नमः . ॐ स्वकर्मनिष्ठविप्राढ्यश्रीबलिग्रामसेवकाय नमः . ॐ प्रभाकराख्यसद्विप्रबालमौग्ध्यापनोदकाय नमः . ॐ स्वपादशरणायाततद्विप्रानुग्रहोत्सुकाय नमः ..८८०.. ॐ प्रणामकर्तृतत्पुत्रसमुत्थापनतत्पराय नमः . ॐ द्विजवर्णिततत्पुत्रमुग्धचेष्टावचःश्रविणे नमः . ॐ अन्तःप्रच्छन्नवह्न्याभद्विजदारकदर्शनाय नमः . ॐ तन्माहात्म्यविशेषज्ञाय नमः . ॐ मौनमुद्राविभेदकाय नमः . ॐ द्विजदारकसंप्रश्नकरणोद्यतमानसाय नमः . ॐ तदीयजडताहेतुपृच्छकाय नमः . ॐ करुणाकराय नमः . ॐ बालवेषप्रतिच्छन्नतदुक्तिश्रवणोत्सुकाय नमः . ॐ देहादिजडताबोधिबालवाक्यातिविस्मिताय नमः ..८९०.. ॐ स्वचेतनत्वसम्बोधितद्वचःश्लाघनापराय नमः . ॐ पद्यद्वादशिकाकर्तृतत्प्रज्ञाश्लाघनोत्सुकाय नमः . ॐ तत्त्वज्ञताप्रकटतदुक्तिप्रतिनन्दकाय नमः . ॐ अध्यापनादिरहितबालप्रज्ञातिविस्मिताय नमः . ॐ तदनुग्रहणोद्युक्ताय नमः . ॐ तन्मूर्धन्य्स्तहस्तकाय नमः . ॐ गृहवासाद्ययोग्यत्वदर्शकाय नमः . ॐ श्लाघनापराय नमः . ॐ द्विजातिप्रेषणोद्युक्ताय नमः . ॐ शिष्यसंग्रहणोद्युक्ताय नमः ..९००.. ॐ हस्तामलकसंज्ञासन्द्रात्रे नमः . ॐ न्यासदायकाय नमः . ॐ स्वशिष्यभावानुगतहस्तामलकसम्श्रिताय नमः . ॐ श्रिङ्गगिर्याख्यसुक्षेत्रगमनोद्यतमानसाय नमः . ॐ तुङ्गभद्राकृतस्नानाय नमः . ॐ भाष्यप्रवचनोत्सुकाय नमः . ॐ शारदालयनिर्मात्रे नमः . ॐ शारदास्थापनापराय नमः . ॐ शारदापूजनोद्युक्ताय नमः . ॐ शारदेन्दुसमाननाय नमः ..९१०.. ॐ गिर्याख्यनिजसच्छिष्यशुश्रूषाप्रीतमानसाय नमः . ॐ पाठार्थसमुपाविष्टशिष्यमण्डलमण्डिताय नमः . ॐ स्वशाटीक्षाळनोद्युक्तगिर्यागमननिरीक्षकाय नमः . ॐ निजशिष्यान्तरासूयानिराकरणतत्पराय नमः . ॐ गिर्याख्यनिजसच्छिष्यानुग्रहैकपरायणाय नमः . ॐ स्वानुग्रहाप्तसर्वज्ञभावगिर्यभिनन्दिताय नमः . ॐ विदिताखिलसद्विद्यागिर्यभिवन्दिताय नमः . ॐ तोटकाभिदसद्वृत्तोज्वलपद्यावकर्णकाय नमः . ॐ शिष्यान्तराभिविज्ञातकरुणालेशवैभवाय नमः . ॐ गुर्वनुग्रहमाहात्म्यसन्दर्शिने नमः ..९२०.. ॐ लोकसङ्ग्रहिणे नमः . ॐ तोटकाख्याप्रदात्रे नमः . ॐ श्रीतोटकार्यातिसत्कृताय नमः . ॐ तत्वार्थगर्भतद्वाक्यशैलीवैभवचिन्तकाय नमः . ॐ सुरेश्वरार्यपद्माङ्घ्रिहस्तामलकसम्श्रिताय नमः . ॐ तोटकानुगताय नमः . ॐ शिष्यचतुष्टयसमाश्रिताय नमः . ॐ सुरेश्वरापेक्षितस्वभाष्यवार्तिकनिर्मितये नमः . ॐ वार्तिकारचनानुज्ञादात्रे नमः . ॐ देशिकपुङ्गवाय नमः ..९३०.. ॐ सिद्धान्तापगमाशङ्किपद्माङ्घ्र्यादिप्रबोधिताय नमः . ॐ वार्तिकग्रंथनिर्माणजातविघ्नानुदर्शकाय नमः . ॐ शिष्यनिर्बन्धानुगामिने नमः . ॐ शिष्यौघकरुणाकराय नमः . ॐ पद्माङ्घ्रिरचितस्वीयभाष्यटीकानिरीक्षकाय नमः . ॐ रम्यनैष्कर्म्यसिद्ध्यादिसुरेशग्रंथदर्शकाय नमः . ॐ आद्यन्तग्रंथसन्दर्भदर्शनप्रीतमानसाय नमः . ॐ ग्रंथनिर्माणवैदग्ध्यदर्शनाधिकविस्मिताय नमः . ॐ तैत्तरीयस्वीयभाष्यवृत्तिनिर्मापणोत्सुकाय नमः . ॐ बृहदारण्यसद्भाष्यवार्तिकश्रवणादृताय नमः ..९४०.. ॐ अनेकशिष्यरचिताद्वैतग्रंथावलोकनाय नमः . ॐ तीर्थयात्राकृतोत्साहपद्मपादोक्तिचिन्तकाय नमः . ॐ तीर्थयात्राभवानेकदोषसङ्घप्रदर्शकाय नमः . ॐ नानाविक्षेपसाहस्रसम्भवप्रतिपादकाय नमः . ॐ तीर्थयात्रैकनिर्बन्धपद्मपादानुमोदकाय नमः . ॐ स्वोपदेशवचोऽश्रोतृपद्मपादानुशोचकाय नमः . ॐ मार्गदोषादिसन्दर्शिने नमः . ॐ जागरूकत्वबोधकाय नमः . ॐ आसन्नमरणस्वीयजननीस्मरणातुराय नमः . ॐ स्मृतिमात्रसमापन्नमातृपार्श्वाय नमः ..९५०.. ॐ अतिभक्तिमते नमः . ॐ मातृसन्दर्शनप्रीताय नमः . ॐ प्रीणितस्वीयमातृकाय नमः . ॐ स्वसम्स्कारैकसम्प्रार्थिमातृवाञ्छानुपालकाय नमः . ॐ तारकाख्यपरब्रह्मोपदेष्ट्रे नमः . ॐ परमेश्वराय नमः . ॐ ब्रह्मानभिज्ञजननीसन्तारणपरायणाय नमः . ॐ निजस्तोत्रसमायातपरमेशप्रदर्शकाय नमः . ॐ जननीभयसन्द्रष्ट्रे नमः . ॐ माधवस्तुतितत्पराय नमः ..९६०.. ॐ स्तुतिमाहात्म्यसम्प्राप्तविष्णुमूर्तिप्रदर्शकाय नमः . ॐ तद्दर्शनसमुत्पन्नजननीप्रीतिभाजनाय नमः . ॐ विष्णुदूतविमानस्थमातृदर्शनविर्वृताय नमः . ॐ तत्सम्स्कारकृतोद्योगाय नमः . ॐ बन्धुवर्गसमाह्वायिने नमः . ॐ सम्स्कारार्थाग्निसम्प्रार्थिने नमः . ॐ बन्धुवर्गनिराकृताय नमः . ॐ दक्षदोर्मथनप्राप्तवह्निसम्स्कृतमातृकाय नमः . ॐ आग्न्यदातृस्वीयजनवेदबाह्यत्वशापकृते नमः . ॐ यतिभिक्षाभाववाचिने नमः . ॐ स्मशानीकृततद्गृहाय नमः . ॐ पद्मपादागमकाङ्क्षिणे नमः . ॐ तद्देशकृतवासकाय नमः . ॐ महासुरालयेशानसन्दर्शनपरायणाय नमः . ॐ शिष्यवर्गागमाभिज्ञाय नमः . ॐ कुशलप्रश्नचोदकाय नमः . ॐ पद्माङ्घ्रिबोधितस्वीयसर्ववृत्तान्तसम्श्रविणे नमः . ॐ पूर्वमातुलसन्दग्धतट्टीकोट्यनुशोचकाय नमः . ॐ टीकालोपातिनिर्विण्णपद्मपादानुनायकाय नमः . ॐ प्रज्ञामान्द्यकरात्युग्रगरदानोक्तिसम्श्रविणे नमः ..९८०.. ॐ निजपादाभिपतितपद्मपादानुकम्पनाय नमः . ॐ पूर्वसम्शृतटीकास्थपञ्चपाद्यनुचिन्तकाय नमः . ॐ पञ्चपादीयगताशेषविषयप्रतिपादकाय नमः . ॐ टीकालेखनसन्तुष्टपद्मपादातिपूजकाय नमः . ॐ विस्मितस्वीयशिषौघसमभिष्टुतवैभवाय नमः . ॐ नाटकापायदुःखार्तकेरळेशसमाधिकृते नमः . ॐ यथोक्तनाटकाख्यानविस्मापितनरेश्वराय नमः . ॐ सुधन्वराजसच्छिष्यसहिताय नमः . ॐ विजयोज्वलाय नमः . ॐ रामसेतुकृतस्नानाय नमः ..९९०.. ॐ शाक्तौघविजयोत्साहाय नमः . ॐ काञ्चीविदर्भकर्णातदेशसञ्चारनिर्वृताय नमः . ॐ कापालिकौघविजयिने नमः . ॐ नीलकण्ठजयोज्वलाय नमः . ॐ गुप्ताभिचाराभिज्ञपद्माङ्घ्रिकृतसौख्यभाजे नमः . ॐ गौडपादार्यसन्दर्शनानन्दाब्धिनिमग्नधिये नमः . ॐ काश्मीरदेशविलसच्छारदापीथदर्शकाय नमः . ॐ दक्षिणद्वारसम्विष्टवादिव्रातजयोज्वलाय नमः . ॐ विजयप्राप्तसर्वज्ञपीठारोहणकौतुकिने नमः . ॐ देवताकृतसत्पुष्पवृष्टिसञ्छन्नमूर्तिकाय नमः . ॐ कैलासशैलगमनपरमानन्दनिर्भराय नमः . ॐ ब्रह्मादिरचिताह्वानाय नमः . ॐ शिष्यवर्गकृतानतये नमः . ॐ महोक्षारोहणोद्युक्ताय नमः . ॐ पद्मजार्पितहस्तकाय नमः . ॐ सर्वाभिलाषकरणनिरताय नमः . ॐ निर्वृतान्तराय नमः . ॐ श्री कैलासशैलगमनपरमानन्दनिर्भराय नमः . ॐ श्रीमत्सद्गुरुपरप्रह्मणे नमः ..ॐ.. ..१००८..

अन्तर्ध्वान्तनिवारणैकतरणिस्तापत्रयोग्रानल ज्वालात्त्यन्तिकशामनैकजलदो दुःखाम्बुधेर्बाडवः . प्रज्ञानन्दसुधाम्बुदेरुदयभाग्राकासुधादीधितिः नित्यं शङ्करदेशिकेन्द्रयतिराट् हृद्व्योम्नि विद्योतताम् ..

भक्तजनहृत्तिमिरकर्तनविकर्तनान् द्वन्द्वमुखदुःखविषसर्पगरुडोत्तमान् . जन्ममृतिदुर्गतिमहार्णवघटोद्भवान् शङ्करगुरूत्तमपदान् नमत सत्तमान् ..

जय जय शङ्कर | ॐ श्री ललिता महात्रिपुरसुन्दरी पराभट्टारिका समेताय श्री चन्द्रमौळीश्वर परब्रह्मणे नमः |