आवश्यकप्राकृतयः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:४२, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:४२, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:Ramayana‏‎ (१९ परिसन्धयः)
 2. फलकम्:Dotted TOC page listing/5‏‎ (१३ परिसन्धयः)
 3. फलकम्:Sdelete‏‎ (८ परिसन्धयः)
 4. फलकम्:Basepage subpage‏‎ (७ परिसन्धयः)
 5. फलकम्:Is century‏‎ (६ परिसन्धयः)
 6. फलकम्:Is decade‏‎ (६ परिसन्धयः)
 7. फलकम्:Is number‏‎ (६ परिसन्धयः)
 8. फलकम्:Is year‏‎ (६ परिसन्धयः)
 9. फलकम्:Tag‏‎ (६ परिसन्धयः)
 10. फलकम्:Year‏‎ (६ परिसन्धयः)
 11. फलकम्:!!‏‎ (४ परिसन्धयः)
 12. फलकम्:Bold'''‏‎ (४ परिसन्धयः)
 13. फलकम्:Code‏‎ (४ परिसन्धयः)
 14. फलकम्:Gap'''‏‎ (४ परिसन्धयः)
 15. फलकम्:GetFallback‏‎ (४ परिसन्धयः)
 16. फलकम्:GetFallback2‏‎ (४ परिसन्धयः)
 17. फलकम्:Plainlist‏‎ (४ परिसन्धयः)
 18. फलकम्:C'''‏‎ (३ परिसन्धयः)
 19. फलकम्:C25. ''Atonantena; tathahi lingam''‏‎ (३ परिसन्धयः)
 20. फलकम्:Custom rule segment‏‎ (३ परिसन्धयः)
 21. फलकम्:Db-author‏‎ (३ परिसन्धयः)
 22. फलकम्:Str left‏‎ (३ परिसन्धयः)
 23. फलकम्:TemplateDataHeader‏‎ (३ परिसन्धयः)
 24. फलकम्:User en-2‏‎ (३ परिसन्धयः)
 25. फलकम्:गप्‏‎ (३ परिसन्धयः)
 26. फलकम्:संरक्षितं पुस्तकम्‏‎ (३ परिसन्धयः)
 27. फलकम्:! 2nt) 2) fo गोधाया दूक (1 1-119) 168‏‎ (२ परिसन्धयः)
 28. फलकम्:1x‏‎ (२ परिसन्धयः)
 29. फलकम्:3x‏‎ (२ परिसन्धयः)
 30. फलकम्:=rh‏‎ (२ परिसन्धयः)
 31. फलकम्:According to whom‏‎ (२ परिसन्धयः)
 32. फलकम्:Authority control‏‎ (२ परिसन्धयः)
 33. फलकम्:Better source‏‎ (२ परिसन्धयः)
 34. फलकम्:By whom‏‎ (२ परिसन्धयः)
 35. फलकम्:C( सख्यं विषादं नाययित्वा परस्परमवलोकयतः )‏‎ (२ परिसन्धयः)
 36. फलकम्:Centre‏‎ (२ परिसन्धयः)
 37. फलकम्:Chronology citation needed‏‎ (२ परिसन्धयः)
 38. फलकम्:Citation needed‏‎ (२ परिसन्धयः)
 39. फलकम्:Citation needed span‏‎ (२ परिसन्धयः)
 40. फलकम्:Cite quote‏‎ (२ परिसन्धयः)
 41. फलकम्:Cite web‏‎ (२ परिसन्धयः)
 42. फलकम्:Clarify‏‎ (२ परिसन्धयः)
 43. फलकम्:Cob‏‎ (२ परिसन्धयः)
 44. फलकम्:Column-count‏‎ (२ परिसन्धयः)
 45. फलकम्:Cot‏‎ (२ परिसन्धयः)
 46. फलकम्:Currentmonthname‏‎ (२ परिसन्धयः)
 47. फलकम्:Currentyear‏‎ (२ परिसन्धयः)
 48. फलकम्:Dead link‏‎ (२ परिसन्धयः)
 49. फलकम्:Definition‏‎ (२ परिसन्धयः)
 50. फलकम्:Documentation-tag‏‎ (२ परिसन्धयः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:वाञ्छितफलकानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्