प्राचीनतमपुटानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां ०१:१४, ८ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिकपरिणाम अत्र सन्ति ।

Updates for this page are running twice a month.

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. बालकाण्ड २‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 2. बालकाण्ड ३‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 3. बालकाण्ड ४‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 4. बालकाण्ड ५‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 5. बालकाण्ड ६‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 6. बालकाण्ड ७‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 7. बालकाण्ड ८‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 8. बालकाण्ड ९‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 9. बालकाण्ड १०‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 10. बालकाण्ड ११‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 11. बालकाण्ड १२‏‎ (०८:१५, २० मार्च् २०११)
 12. गीतगोविन्दम्/स्निग्धमधुसूदनः‏‎ (०७:२४, २१ आगस्ट् २०११)
 13. गीतगोविन्दम्/विलक्ष्यलक्ष्मीपतिः‏‎ (०७:४८, २१ आगस्ट् २०११)
 14. गीतगोविन्दम्/मन्दमुकुन्दः‏‎ (०७:५१, २१ आगस्ट् २०११)
 15. गीतगोविन्दम्/चतुरचतुर्भुजः‏‎ (०८:२३, २१ आगस्ट् २०११)
 16. गीतगोविन्दम्/सानन्ददामोदरः‏‎ (०८:२७, २१ आगस्ट् २०११)
 17. गीतगोविन्दम्/सुप्रीतपीताम्बरः‏‎ (०८:३०, २१ आगस्ट् २०११)
 18. ’सैनिकबकः’ नूतने क्षेत्रे…‏‎ (०९:५६, ६ सेप्टेम्बर् २०११)
 19. अनुगीता २‏‎ (१०:४५, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 20. अनुगीता ३‏‎ (१०:४५, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 21. अनुगीता ४‏‎ (१०:४५, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 22. आर्यभटीय‏‎ (११:१४, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 23. उतथ्यगीता १‏‎ (११:१४, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 24. उतथ्यगीता २‏‎ (११:१४, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 25. ऋग्वेदप्रातिशाख्य‏‎ (११:१७, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 26. ऋषभगीता १‏‎ (११:१८, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 27. ऋषभगीता २‏‎ (११:१८, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 28. ऋषभगीता ३‏‎ (११:१८, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 29. काल-क्रिया-पाद‏‎ (११:१९, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 30. कौटिलीय अर्थशास्त्रं १‏‎ (११:३१, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 31. कौटिलीय अर्थशास्त्रं १०‏‎ (११:३२, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 32. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ११‏‎ (११:३२, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 33. कौटिलीय अर्थशास्त्रं १२‏‎ (११:३२, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 34. कौटिलीय अर्थशास्त्रं १३‏‎ (११:३२, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 35. कौटिलीय अर्थशास्त्रं १४‏‎ (११:३३, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 36. कौटिलीय अर्थशास्त्रं १५‏‎ (११:३३, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 37. कौटिलीय अर्थशास्त्रं २‏‎ (११:३९, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 38. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ३‏‎ (११:४०, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 39. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ४‏‎ (११:४१, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 40. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ५‏‎ (११:४१, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 41. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ६‏‎ (११:४१, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 42. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ७‏‎ (११:४२, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 43. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ८‏‎ (११:४२, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 44. कौटिलीय अर्थशास्त्रं ९‏‎ (११:४२, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 45. दश-गीतिका-पाद‏‎ (११:४५, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 46. पाराशरगीता १‏‎ (११:५६, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 47. पाराशरगीता २‏‎ (११:५६, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 48. पाराशरगीता ३‏‎ (११:५६, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 49. पाराशरगीता ४‏‎ (११:५६, २३ सेप्टेम्बर् २०११)
 50. पाराशरगीता ५‏‎ (११:५६, २३ सेप्टेम्बर् २०११)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:पुरातनपृष्ठानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्