अनुपयुक्तप्राकृतयः

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १५:४६, १९ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१५:४६, १९ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

अस्मिन् पुटे फलकम् नामस्थानयुतानि सर्वपुटानि अन्तर्गतानि । यानि अन्यपुटेषु न सन्ति । अस्य अपमर्जनात् पूर्वं सञ्चिकायाः अन्यानुबन्धान् परिशीलयतु ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. फलकम्:'/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 2. फलकम्:***/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 3. फलकम्:=)‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 4. फलकम्:Akṣaramālā anukramaṇikā‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 5. फलकम्:Ambox/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 6. फलकम्:Anchor+/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 7. फलकम्:Anchor/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 8. फलकम्:Archive for converted LQT page‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 9. फलकम्:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 10. फलकम्:Author/preload‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 11. फलकम्:Author link‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 12. फलकम्:Block left‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 13. फलकम्:Block right‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 14. फलकम्:Border‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 15. फलकम्:Brace/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 16. फलकम्:Center/sandbox‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 17. फलकम्:Custom rule/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 18. फलकम्:Db‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 19. फलकम्:Db-meta/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 20. फलकम्:Dent/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 21. फलकम्:Dotted TOC line‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 22. फलकम्:Download‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 23. फलकम्:Dropinitial/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 24. फलकम्:Em/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 25. फलकम्:Empty TOC‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 26. फलकम्:End tab‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 27. फलकम्:Error/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 28. फलकम्:Figure/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 29. फलकम्:Float center‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 30. फलकम्:Float left/s/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 31. फलकम्:Float right/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 32. फलकम्:Float right/s‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 33. फलकम्:FlowMention‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 34. फलकम्:Formatnum‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 35. फलकम्:Gray‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 36. फलकम्:Greyed/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 37. फलकम्:Hanging indent/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 38. फलकम्:Header/preload‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 39. फलकम्:HideIfEmpty‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 40. फलकम्:Hyphenated word end‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 41. फलकम्:Hyphenated word start‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 42. फलकम्:Ifsubst/doc‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 43. फलकम्:Infobox/row‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 44. फलकम्:Infobox writer‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 45. फलकम्:Iso2lang‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 46. फलकम्:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 47. फलकम्:LQT page converted to Flow‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 48. फलकम्:LQT post imported with different signature user‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 49. फलकम्:LQT post imported with supressed user‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)
 50. फलकम्:Languages‏‎ (अन्यानुबन्धाः ।)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:अप्रयुक्तफलकानि" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्