पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/३६२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


An Alphabetical Index of the verses occurring in the Mudrarakshasa,

    • It he following Indent, the first p?be १efers to the

Act o8d the second, to the [. क = b अक्षीणभक्तिः क्षीणे ... TI. , 22 |उपलशकलमेत III., 15 अथाहिमुहे सूरे TV., 19 | उपरि घणं घण 22 अत्युच्छूिते मन्त्रिाणि ... TV., 18 | उल्लङ्घयन्मम ]0 अदिसअगुरुएण VI., B | एकगुण तिथी 20 अन्तःशरीरपरिशोष -... V., 13 एतानि तानि तव 16 अपामुद्धृत्तान ITI., 8 |ऐश्वर्यादनपेत 14 अप्राज्ञेन च कातरेण . .. J., 15 | कन्या तस्य वधाय IT. | 6 अम्भोधीनां तमाल - ... II, 24 कन्यां तीव्रविष 2 अलहन्ताणं पणमामि V., 2 | कमलणं मणहराणं 1 9 अश्वैः सार्द्धमजस्र- ... VIE., 15 | कर्णानेव विषाङ्गनैक- ... TI. , 15 अस्माभिरमुमेवार्थ- ... II., 20 कामं नन्दमिव TI. आकरः सर्वशास्त्राणां ... VII., 7 { कार्योपक्षेपमादौ TV. आकाशं काशपुष्प TIT., 20 | किं शेषस्य भरन्यथा ... TI., 18 आणंतीए गुणेसु V., 9 | किं गच्छामि तपोवनं. .. V., 24 आनन्दहेतुमपि TE. , 6 | किमौषधपथातिगैः . 16 आरुह्यारूढकोष III. , 27 कुले लज्जायां च आयश्रों मम II., 38 कृतागाः कौटिल्यो ... ITI., 11 आलिङ्गन्तु गृहीतधूप-... IT, 2 | केनोतुङ्गशिखा VJIT., 6 आवंभूतानुरागाः IV., 21 ? कौटिल्यः कुटिलमतिः आ शैलेन्द्रच्छिलान्त - III. , 19 | कौटिल्यधीरज्जु II. आस्वादितद्विरद 8 | कौमुद कुमुदानन्दे TV. इष्टात्मजः सपदि II. , 8 | कौलूतश्चित्रवर्मा 20 इह विरचयन्साध्वीं ... III., 6 |क्रूरग्रहः स केतु I., उच्छिन्नाश्रयकातरेव ... V., 5 क्षताङ्गानां तीक्ष्णैः VI. 12 उतुङ्गास्तुङ्गकूल TW., 16 '| गम्भीरगर्जितरवाः [V. 17 उत्सिक्तः कुसचिवगुणवत्युपायांनलय - ... III., 12} उद्यच्छत धुरमका- ... TV. , 6 | गुरुभिः कल्पनाले - ... VII., 8

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/३६२&oldid=167088" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्