पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२३७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति
२४८
मुद्राराक्षसे

राक्षसः--कुमार, प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्ठता मया कुमारादय सुपालम्भोऽधिगतः।

मलयकेतुः--आर्य, प्रयाणे कथं प्रतिविहितमिति श्रोतुमिच्छामि ।

राक्षसः-- कुमार एवमादिष्टा अनुयायिनो राजानः । (‘प्रस्थातव्यम्-’(५।११) इति पूर्वोक्तं पठति ।)

मलयकेतुः-(स्वगतम् ) कथं य एव मद्विनाशेन चन्द्रगुप्तमाराधयितुमुद्यतास्त एव मां परिवृण्वन्ति । ( प्रकाशम् ।) आर्य, अस्ति कश्चिद्यः कुसुमपुरं प्रति गच्छति तत आगच्छति वा ।

राक्षसः-- अवसितमिदांनीं गतागतप्रयोजनम् । अल्पैरहोभिर्वयमेव तत्र गन्तारः ।

मलयकेतुः--(१०स्वगतम् ) विज्ञायते । ( प्रकाशम् ।) यद्येवं ततः किमायेणायं सलेखः पुरुषः ११प्रेषितैः।


कुमार प्रयाणे प्रतिविधानमनुतिष्टतेतीदमजानानस्योत्तरम् । परिवृण्वन्तीति । कौलूताद्याः पञ्च राजान इत्यर्थः॥ विज्ञायत इति । वयमेवात्र चन्द्रगुप्त निग्रहीतुं गन्तार इति राक्षसस्य ऋजुराशयो मलयकेतुनान्यथा गृहीतः । चन्द्रगुप्तसाचिव्यार्थं गन्तार इति विज्ञायत इति ।


१ °णं M. R.प्रयणप्रति° H. २ अमत्य B. N. ३ Om A. P;B. N. G. read कुमारस्यानु° for अनु° ; E, कुमारानु°. ४ मित्यादिश्लोकं पुनः B. N.; प्रस्थातव्यं .. सहमगधगणैरिति पठति G; प्रस्थातव्यं पुरस्तादिति पूर्वोक्तं श्लोकं E.५ आत्मग° E. after which B. N. add विज्ञायते. ६ वृणन्ति P. which like R. om प्रकाशम्।

७ Om. G. E; E. Om. ततः. ८ B. E. N. read कुमार here; ननु पञ्चपैर

for अल्पैर° B. N. कतिपयैर° E. ९ Om. P; E. reads यास्यामः for गन्तारः १० आत्मग° E; E. has अयि before यद्येवं; B. N. read तत्किमयमार्येण°E. ततः किमयमार्येणा', M. R. किमार्येणायं; A. and P.om. स and visarga सलेखः११ कुसुमपुरं प्रस्थापितः B. E. H

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२३७&oldid=206861" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः