पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२३१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


२४२ मुद्राराक्षसे वअस्सा पञ्च रोआणो तुए सह । ससुप्पण्णसिणेहा । ते जहा , कुलूख़ाहिवो चित्तवम्मो मलअणअणहिवो सिंहणादो कहीरदेस- णाहो ऍक्खरखो सिन्धुराओ सिन्धुसेणो पारसीओ मेहणादोत्ति । ऍदेसु पुढमगिहीदा तिण्णि राआणो मलअकेदुणो विसाम् इच्छ- न्तेि अवरे हथिबलं कोशं अ । ता जह चाणकं णिराकरिअ महाभा एण मह पीदी सनुष्पादिदा तहा एदाण्ं पि पृढमभणिदो अत्थो सह समुत्पन्नस्नेहा: । ते यथा कुलूताधिपश्चित्रवर्मा मलयनगराधिपः सिंहनादः काश्मीरदेशनाथः पुष्कराक्षः सिन्धुराजः सिन्धुसेनः पारसीको मेघनाद इति । एतेषु प्रथमगृहीतास्त्रयो राजानो मलयकेतोर्विषयमिच्छन्त्यपरौ हस्तिबलं कोष । १ राय° E.राआ N.; राअ G; B. G. have पढम before समु°; and S. has लहज for खह; संधाणा for ‘सिणेह ते B, संधारणतं N.; संधणात्तं E. G. IFor जहा R, has जह. २ कुर्वता° N., कौलु° E; °चम्मा for° वम्मो B. E. G; ‘वम्भो N; °अज[१]णबदधिबो for °अणअराहिवो B.; आहिबो G.; मलयजाहिबो E; अ• • .धिबो P.M; मलआधिवो H.; सींह for सिंह B. E. G; °नादो. E. N.°णहो R; कस्मी° for कह्° B.की सर° G., कीर N.; कमीर° P. ३ पुष्क° A. P. पुक्करको N; °रायो for °राओ E; ‘सिणो for °सेणो P; °रेण E, For पा-ओ G. has पा—आभ; B. and B. पारखीआ (या B.) धिवदी; B. reads मेहक्खो for मेहणाद; G. M. and JB. मेअणादो ४ एश्थ जेव B.; एथ एदे G. N.; एथजे E. IFor the next word, षढ. B. E. N. G, गाहि° for गिही° N. R. M.; गणि° G; भणि° B; राय° {o* राआ° E. which also reads तिन्नि' for तिण्णि; G. and N. read next word मलयकेउ ( यू N.) णो. ५ °च्छन्दि R. M.this is only variant for अहिलसन्ति in B; bhe next word is इदरे B.इयरे G. E, after it N. 1has चि; G. द्वावेव; Z. डुवेपि, B. बिदुवे; B. has कोस before हरिथ. and ति for कोसं अ; E. has त्ति ते for कसं अ ; G. om.i; R. M. on. ता; G. N. have तप्तहा; B has ता जधा and JE. ता यध; णिक्करि' for णिराकरि° G;...‘रिय E, ६ °भगे° E; °राण' B.; सम .पीई(G. यपीदी B; मम E.मह पीई N; उपदिआ B.; उ...दा. ; for . D.; N Nतधा तह° B. Gतदा ; वि for पि , Mi; om. E; the next word i8 पढ B, P. G. D; यम(?)N.

  1. वलिताक्षराणि
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२३१&oldid=162263" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्