पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२२४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


                   पञ्चमोऽङ्कः।                                     २३५

तदत्र वस्तुनि नोपालम्भैनीयो राक्षसः। आ नन्दराज्यलाभा दुपग्राह्यश्च । परतश्च परिग्रहे वा परित्यागे वा कुमारः प्रमाणम् । मलयकेतु–एवम् सखे, सम्यग्दृष्टवानसि । यतोऽमात्यवधे ग्र कृतिक्षोभः स्यादेवं च संदिग्धो विजय: ।

                    ( प्रविश्य )

पुरुषः—जेदु कुमारो । अज्ज, गुम्भट्टणाधिकिदो दीर्हरक्खो विण्णवेदि–‘एसो खु अम्हेहि कऽआदो णिकमन्तो अगहीदमुद्दे सलेहो पुरिसो गहीदो। ता पच्चक्खीकरेदु ॥ अज्जोत्ति । (क) भागुरयणः-भद्र, प्रवेषय । पुरुषः --तेह । (इति निष्क्रान्तः ) (ख) (क) जयतु कुमारः । आर्यगुल्मस्थानधिकृतो दीर्धरक्षो विज्ञापयति ‘एष खल्वस्मामिः कटकान्निष्क्रामन्नगृहीतमुद्रः सलेखः पुरुषो गृहीतः । तत्प्र त्यक्षीकरोत्वेनमार्य: इति । (ख) तथा । तदत्र वस्तुनीति इदं कुपितस्य मलयकेतोः समाधानरूपं पर्युपासनम् । १ वस्तुन्यनुपलभ्यो B. E. N. ; °न्यनुप° G. २ दनुग्र° B. N. A; °तस्तस्य for °तश्च B, N; ominst व B.E. N. G; P. has निग्रहे for परित्यागे after bhis; B. E. N. G. add भविष्यति after प्रमाणम् ३ Om. G; भवतु after this in B. E. N; IE, om. all from सम्यक़ to the end of the speech; अन्यथास्य for यतः B. E. N. which om. अमात्य. ४ B. E. N. add स्यदस्म कम्. ५ जअदु जअद B. N. जयदु जयदु G.B; °लो for °रे P.after this अङ्क B. N. अयं E; जस्स for °ज B. E. N.; गुम्मषुण° for गुम्भट्टण° P; णाहिकि M. R, ६ इंचक्खु अओ . B.N.; क्खु B. E. N. G.; कडि° for कड° R.कंडवाया E; णिक्ख for णिक E.गि for m M; E. has य for द ७ पुरुषो A.; पुरुसो M. R. G.; गि for ग M. P. R. B.; ॥ Om. E. ८ Omति A. P. ९ तथेति A. P. G.; जो अब आणवेद्वित्ति B. N; जं...दि E.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२२४&oldid=161455" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्