पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२१४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


पञ्चमोऽङ्कः। २२५ क्षपणकः--सावगा, गच्छ । होदु दे कज्जसिद्धी । अहं वि भाउराअणादो मुद्द्ं जाचेमि । ( क ) ( इति निष्क्रान्तौ । ) प्रवेशकः । ( ततः प्रविशति पुरुषेणानुगम्यमानो भागुरायणः ।) भागुरायणः—( स्वगतम् ।) अहो वैचित्र्यमार्यचाणक्यनीतेः । मुहुर्लक्ष्योद्भदा मुहुरधिगमाभावगहना मुहुः संपूर्णाङ्गी मुहुरतिकृशा कार्यवशतः । मुहुर्नयद्वीजा मुहुरपि बहुश्रापितफले त्यहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिर्नयविदः ।। ३ ।। ( क ) श्रावक, गच्छ । भवतु ते कार्यसिद्धिः । अहमपि भागुरायणा न्मुद्रां याचे । अहं वि इति । अहमपि चिकीर्षितमहाप्रयोजनसिद्ध्यर्थं मुद्रायाचन- व्याजेन भागुरायणं प्रति गमिष्यामीति गूढम् । इदं कार्यमार्गणं वि रोधो नामाङ्गम् । प्रवेशक इति । तल्लक्षणमुक्तम्-‘वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां नि दर्शकः । प्रवेशकस्तु नाट्येSङ्के नीचपात्रप्रयोजितः ।' इति । मुहुर्लक्ष्योद्देदा इति । मुहुर्लक्ष्योद्देदा मुखसंधौ स्तोकोद्दिष्टा सती बहुधा। विस्तारिणीत्यर्थः । प्रतिमुखे लक्ष्यालक्ष्यायाः पुनर्व्यक्ते: गहनातिकृशा च । गर्भ मुहुर्दप्टनषप्टान्वेषणान्नश्यदिव बीजमुद्योगो यस्याः सा तथोक्ता । विमर्शे बीजस्य स्पष्टमेव दर्शनात्संपूर्णाङ्गीत्युक्तम् । निर्वहणे सर्वार्थो उवKसक; १ Om. R. M; B. E. read सावका, N. उवासआ, G. उवासक; भो° for हो° G. E. N.; उझी for द्वी: R.; कज्जंसिद्धम् . N; om. वि R. M.; यि B. E. N, ° गु for s° B. E. G. N.; °ळायणा° E; °रायणा'. R. G; ओ for दो G; B. E. N. add पाडलिउत्तं गन्तुम्. २ आचेमि R. M.; याचेमि E.; पडिच्छेमि B. N. ३ G. and E. add उभौ. ४ Om. G.आत्मग° B. E. N; विचित्रता for वैचित्र्य B.; B. E. N. G. add कुतः after नीतेः ५ लभ्योद्दे° M. लभ्याभे°. R. ६ श्र° B. E.; °रति for °रपि E.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२१४&oldid=161621" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः