पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२०८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


                 मुद्राराक्षसम् ।
                 पञ्चमोऽङ्कः ।


  ( ततः प्रवशति लेखमलंकरणस्थगिंकां मुद्रितामादाय सिद्धार्थकः ।
    सिद्धार्थकः- “ही हीमाणहे हीमाणहे । ( क)

-

 ( क ) आश्चर्यमाश्चर्यम् ।
 अथ फलागमकार्ययोः संबन्धो निर्वहणसंधिस्त्रिभिरकैरारभ्यते । तल्ल

ऋणमुक्तम्

      बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम् ।
      ऐकार्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत् । ।
   बीजवन्तोऽनुस्यूतबीजा: मुखसंध्यादीनामर्था: आरम्भबीजसंबन्धादय:
 यथायथं तत्तत्प्रसङ्गानुसारेण विप्रकीर्णा विशकलिततया यर्थमारब्धः
 सन्तः ऐकाथ्र्यमुपनीयन्ते तस्य फलागमशालिनः कार्यस्य यत्र निर्वाहः
 सिद्धिर्भवति स निर्वहणसंधिः । कथंफलागमौ वक्ष्येते । अस्याङ्गानि फला
 गमकार्यानुगुण्येन प्रयोक्तव्यानि । यथा
      ‘संधिर्विरोधो ग्रथनं निर्णयः परिभाषणम् ।
      प्रसादानन्दसमयाः कृत्याभाषोपगूह्नम् ।
      पूर्वभावोपसंहारौ प्रशस्तिश्च चतुर्दश ।।
   स्थगिकामिति । राक्षसमुद्रमुद्रितां स्थगिकां पेटिकाम् ।
   ही हीमाणहे इति । आश्चर्यद्योतको निपातसमुदायः ।
 १ °स्थलिकाम्. B.; रसिकाम् N; B. E.N. G. have च after this; B. JE.

१ead समुद्रम् for मुद्र; G. P. read मुद्रिका २ OmB. E. N; M. R. G. E. om. first हीमणहे.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२०८&oldid=161533" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्