पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२०७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


२१८
                          मुद्राराक्षसे
 एते तस्मिन्निवृत्तः पुंनरपरगिरिप्रान्तपर्यस्तबिम्बे
   प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः ।२१।।
         ( इति निष्क्रान्ताः सेवें।)
             चैतुथोऽङ्कः ।


 तस्मिन्नस्तोन्मुखे सति निवृत्तास्तं परित्यज्य परावृत्ता इव दृश्यन्ते । ‘अप
 ककुभः श्रान्तपर्यस्त बिम्बे’ इति पाठे अपककुष्पश्चिमदिगेव । प्रायो भृत्या
 इत्यर्थान्तरन्यासः । तेन च मलयकेतुदुरवस्था ध्वन्यते । इत्थं नियताप्ति-
 प्रकरीरूपो विमर्शसंधिस्तस्याङ्गानि चपवादादीनि निरूपितानि ।। २१ ।।
    इति श्रीत्र्यम्बकयज्वभ्रभुवर्याश्रितदुण्ढिराजव्यासयज्वविरचिते मुद्रा-
 राक्षसनाटकव्याख्याने चतुर्थाऽङ्कः समाप्तः ।
 १ पुनरितरककुप् B. N. पुनररयिरि E; पुनरपि ककुभः G; पुनरपरककुप्° H.:

पर्यन्त for पर्यस्त A. मुद्राराक्षसे रक्षसयोगो नाम ; इति मुद्राराक्षसनाटके P.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/२०७&oldid=161532" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः