पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१९६

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


           चतुर्थकः
        

एवार्परागहेतवस्तस्मिंश्च निराकृते प्रथममपि चन्द्रगुप्तेऽनुरक्ताः संप्रति सुतरामेव तत्रानुरागं दर्शयिष्यन्ति । राक्षसः-—मी मैवम् । ताः खलु द्विप्रकाराः प्रकृतयश्चन्द्रगुप्तस होत्थायिन्यो नेन्दानुरक्ताश्च । तत्र चन्द्रगुप्तसहोत्थायिनीनां चाणक्यदोषा एव विरागहेतवो न नन्दकुलानुगतानाम् । तास्तु खलु नन्दकुलमनेन पितृभूतं घातितमित्यपरागामर्षाभ्यां विप्रकृताः सत्य खाश्रयमलभमानाश्चन्द्रगुप्तमेवानुवर्तन्ते । त्वादृशं पुनः प्रति पक्षोद्धरणे संभाव्यशक्तिमभियोक्तारमासाद्य क्षिप्रमेनं परित्यज्य त्वामेवाश्रयिष्यन्त इत्यत्र निर्दर्शनं वयमेव । मलयकेतुः-—आर्य, किमेतदेकमेव सचिवव्यसनमभियोगका रणं चन्द्रगुप्तस्याहोखिंदन्यदप्यस्ति । राक्षसः किमन्यैर्बहुभिरपि । एतद्धि प्रधानतमम् ।

°गुप्तनु

१ For एघपराग P. has एवापकार; B. N. om. च; 'गुप्तमनु° G. E. B. N. For संप्रति. B. N. read प्रकृतय इदानीं पुनः . २ Fo£ मा-ज्ञ B. N. read कुमार नैतदेवम्। इह.; G. कुमार नैतदेवं ताः खलु; B. do, with मा for न ३ नन्दकुलानुर° B. E. N. G. ४ प्रकृतीनाम् before this B. E. N, E. om. एव after this; M. R. om. कुल; B. D. N. H. read °कुलानुरक्तानाम् for 'कुलानु गतानाम्. ५ पितृकुलभूतं छंस्तं कृतघ्नेन घा° B. N.G. H. do. omitting कुल E. do. on. कृत्स्रम् ’ रागानर्थाभ्याम् for रागासर्गाभ्याम् M. R. ६ आश्रय° G. स्वाशय E; E. has•तु before पुनः and वि° for प्रति° after it, ७ संभावितg B. N. G. For एनम् before परि° E. has एव तम्; R. G. M. om. स्वामेव following this; B. N. G. R. M. read आश्रयन्ते; E. has आश्रयन्यत्र कुमारस्यP. has अस्य कुमारस्य fo¥ अन्न; B. E. have अत्र कुमारस्य. ८ After

वयमेव B. N. ९ अमात्य B; एव before एक B. EB. N. G. १० आहोन्यदपि किंचित् P. ११ कुमार before bhijs B. B. N. G; R. omअपि before एतद्धि and B. E. N. add तत्र after °द्धि. For the whole speech P. reads सचिवव्यसनमेव प्रधानतमं व्यसनम्.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१९६&oldid=161791" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्