पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१९१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


२०२ मुद्राराक्षसे

 ह्वयिष्यति । सर्वथा चाणक्यचन्द्रगुप्तयोः पुष्कलात्कारणाद्यो वि-
 श्लेषे उत्पद्येत स आत्यन्तिको भविष्यतीति ।
      करभकः--अत्थि अण्णं वि चन्दउत्तस्स कॊवकारणम् ।
 उवेक्खिदो णेण अवकमान्तो मलअकेदू अमच्चरक्खसो त्ति । (क)
   राक्षसः-शकटदास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्तो भविष्यति ।
 इदानीं चन्दनदासस्य बन्धनान्मोक्षस्तव च पुत्रदारैः सह
 समागमः ।
   मलयकेतुः--सखे भागुरायण, हस्ततलगत इति व्याहरतः
 कोऽस्याभिप्रायः 
  ( क ) अस्त्यन्यदपि चन्द्रगुप्तस्य कोपकारणम् । उपेक्षितोऽनेनापक्रामन्म-
लयकेतुः अमात्यराक्षस इति ।
  आत्यन्तिक इति । दृढः अप्रतीकार्य इति यावत् ।
 १ Om. A. P; B. E. N. G. read उत्पद्यते for ॰द्येत. A. P. om. इति; G.
 bas भवति; E. भवतीति. २ अमच्च before this B. E. N. G. For अण्णं
 वि G. has अण्णाइं वि, B.E.N. अण्णइं पि, E. अन्नाइ omitting च also
 in चन्द°; चाणक्क before कोव° E.; कोप° A. P.; कालणम् R.; कारणाइभ्. B.
 E. N. G; B. N. add चणक्के. After which B. N, add राक्ष॰. किंं किम् ।
 कर° जधा पढमं दाव उवेक्खिदो &c.,P. reads उपेक्खि° and G. उवेक्षि॰. ३. B.
 N. read अणेण; G.E.om.म and A. P. read न्दो for न्तो in next word;
 कुमारो before मलअ° B.E.N;B. N. read मलयकेतू ; G.E.read मलयकेदू.
 For न्ति at the end of the speech B.N. read अ.; R.E.अन्ति. ४ B.N.have
सहर्षम् । सखे before this,G. E.सहर्षम् only; B.E.N. have हन्त after,
this,संप्रति for मे.B.N;E.has it before मे. ५ B. N. have शकट° before,
this; G,Om. बन्धनात् and B.N. read भवताम् for तव. ६ For दान्ह E,
reads कलत्रेण. After समागमः B.N. add जीवसिद्धिप्रभृतीनां केशच्छेदः ।।
भागु । आत्भगतम् । जातः सत्यं जीवसिद्धेः केशच्छेदः. ७ om. G.A.P,B.N.
add मे संप्रति चन्द्रगुप्तो भविष्यति after हस्ततलगतः G.adds मे चन्द्रगुप्तः
only. E. adds संप्रति only and then om.all from इति to अपकृष्टस्य in
the next speech. ८ B. N. add अयम् after कः.
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१९१&oldid=160155" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः