पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१६५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


१६८ मुद्राराक्षसे द्वितीयः सर्वोत्कर्षस्य धात्रा निधय इव कृताः केऽपि कस्यापि हेतो- जैतारः खेन धान्ना मदसलिलमुचां नागयूथेश्वराणाम् । दंष्ट्राभङ्गं मृगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलेपा नाज्ञाभङ्गं सहन्ते नृवर नृपतयस्त्वादृशाः सार्वभौमाः ॥२२॥ अपि च । भ्रूषणाद्युपभोगेन शत्रुर्भवति न प्रभुः। परैरपारिभृताज्ञस्त्वमिव प्रभुरुच्यते ॥ २३ ॥ चाणक्यः--( स्वगतम् ।) प्रथमं तावद्विशिष्टदेवतास्तुतिरूपेण प्रवृत्तशरदुणप्रख्यापनैमाशीर्वचनम् । इदमपरं किमिति नावधारः यामि । ( विचिन्त्य ।) आः, ज्ञातम् । राक्षसस्यायं प्रयोगः । दुरात्म त्राक्षस, दृश्यसे ' भोः जागर्ति खलु कौटिल्यः। राजा–आर्य वैहीनरे, आभ्यां वैतालिकाभ्यां सुवर्णशतस हस्त्रं दापय । कञ्चुकी- यदाज्ञापयति देवः। ( ईत्युत्थाय परिक्रामति । ) सत्त्वोत्कर्षेति । सत्त्वोत्कर्षस्य बलातिशयस्य केऽपि लोकोत्तरमहिमानः कस्यापि हेतोः विपक्षक्षपणायेत्यर्थः । व्यक्तौ प्रसिद्धौ मानावलेपौ येषां ते ॥ २३ ॥ १ आज्ञाभङ्ग R. २ N. ( s ) भ्रमणाद्युपचारेण; IR. M. भूपणाद्युपयोगेन ३ परैरनभिभू° P. R. B. ४ आकण्यात्मगतम् B. E. N. G.; देवतारूपणेन B. N.; देवतारूपकेन D.; देवतारूपकेन G; इष्टदेवतारूपकेण H. ५ A. P. om. आशीधै चनम्; B. N. read इदम् between प्रख्यापनम् and आशी'; E. has °ख्यापने- नाशी’; G. Reads प्रवृत्तशरद्वर्णनमशीर्वचनमिदम्.; M. has अपरमिदं कि°; G. om. न and adds इति after अवध° ६ आः भवतु for आः ज्ञातम् G; आ भवतु E.; आ. before दुरात्म° and हतक after राक्षस N७ Blb. . B. . . . NG on. भोः, ८ B. E. N. G. have दीयताम् before this omitting दापय a% the end of the speech, ९ om. E; M. R. E. omउत्थाय; and G. has निरक्रमति for परिक्रा

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१६५&oldid=161289" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्