पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१३३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


१३२ मुद्राराक्षसे

विराधगुप्तः-संर्वमनुष्ठितं । राक्षसः-( सह्रर्षम् । ) किं हतो दुरात्मा चन्द्रगुप्तः । विराधगुप्तः-अमात्य, दैवान्न हतः। राक्षसः-( सविषादम् ।) तत्किमिदानीं कथयसि सर्वमनुष्ठितमिति । विराधगुप्तः-अमात्य, कल्पितमनेन योगचूर्णमिश्रितमौषधं चन्द्रगुप्ताय। तत्प्रत्यक्षीकुर्वता चाणक्यहतकेन कनकभाजने वर्णान्तर- मुपलभ्याभिहितश्र्चन्द्रगुप्तः —‘वृंषल, सविषमिदमौषधं न पातव्यम्’ इति । राक्षसः-शठः खल्वसौ बटुः। अथ सँ वैद्यः कथम् । विराधगुप्तः-तदेवौषधं पायितो मृतश्च । राक्षसः-( सविंषांदम् । ) अहो महान्विज्ञानराशिरुपरतः । अथ तस्य शयनाधिकृतस्य प्रमोदकस्य किं वृत्तम् । अथ तस्येति । शयनाधिकृतस्य शयनगृहसंस्कारादिना राजप्रलोभनेऽधिकृतस्येत्यर्थः । १ B. G. E. add अमात्य before this; G. om. अनुष्ठितम्. २ B. अपि नाम सखे हतश्चन्द्रगुप्तहतकः; G. N. अपि सखे हतश्चन्द्रगुप्तहतकः; E.agrees omitting सखे. ३ om.in E. ४ किमिति E. which reads परितुष्टः after this; B. has. परिं after कथं.५ R. has चूर्णित for चूर्ण; G. मिश्र for मिश्रित; E. reads विषयोगचूर्णमौषं; B. विषसूर्णमिं. ६ B. G. E. add च after तत्; नस्यं; वर्णान्तरं गमनसुपं. E; B. and A. have उपगतम् after वर्णान्तरम्. ७. B. E. repeat वृषल; G. has चन्द्रगुप्तवृषल before this; B. M. R. om. इदम्; E. has न पातव्यं न पातव्यम् before सविषम् and om. all after औषधम्.८ om.

M.G. ९ स खलु वैद्यः before this in B; E. has ततः स खलु वैं; यित

उपरतश्चB.;यितश्चोपरतश्व N.E.G. १० om. E; E. B. read next Word as अहह; G. omits it; महाकार्यराशि G. N.;B. has भद्र and E. सखे before अथ; G.E. om. अथ and M. om. तस्य ।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१३३&oldid=162145" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः