पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/११०

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
पुटपरिशीलयितुं काचित् समस्या अस्ति
१०९
द्वितीयोऽङ्कः।

(आकाशे|)अज्ज, किं तुमं भणासि–‘को तुमं’ ति । अज्ज, अहं खु आहितुण्डिओ जिण्णविसो णाम । किं भणासि–‘अहं वि अहिणा खेलिदुं इंच्छामि' त्ति। अह कदरं उण अज्जो वित्तिं उपजीवदि । किं भणासि—राअउलसेवकोलि’ त्ति । णं खेलदि ऐव्व अजो अहिणा । कहं विअ । अमन्तोसहिर्सलो वालग्गाही मैत्तमतङ्गआरोहि लज़ाहिआरो जिद्कासी राअसेबओ ति एदे


आर्य, किं त्वं भणसि –‘कस्त्वम्’ इति । आर्य, अहं खलु आहितुण्डिको जीर्णविषो नाम । किं भणसि—‘अहमपि अहिना खेलितुमिच्छामि’


ण्डलं राष्ट्रं माहेन्द्रादिदेवतायन्त्रं चाभिलिखन्ति चिन्तयन्ति रेखाकारेण लिखन्ति च । तन्त्रमन्त्रादिषु अत्यन्तमवहितात्मना सर्पनराधिपोपचरणं कर्तव्यमिति गीत्यर्थः ॥ १ ॥  किं ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्रं ब्रवीति यत् । श्रुत्वेवानुक्तमप्येक- स्तत्स्यादाकाशभाषणम् । अप्रविष्टैः सहालापो भवेदाकाशभाषणम् ।।'


१ E. adds लक्षं बङ्गा. B. G. E. om. तुमं . In next word K. has ण for णा

G. has अं for मं and E. ति for त्ति; A. om कोत्ति. २ क्खु B; B. also

has टु for तु in next word; नामा E; B. adds पुनराकाशे after this; पि for बि B. E. ३ इच्छम्मि for इच्छामि R; P. and G. om. त्ति after this; B. E. G. N. read ध for ह; G. and N. read next word as कअरां; E. कचरं ; E. also reads पुण्णो for उण and (with G.) has अज्जो after उवजीवदि; R. AP. have उ for वि in वित्तिं ; M. reads बुर्ति; N. has आजिआदि for उ-दि. G. has आज़िअदि; N. om.अज्जो . ४ B. has पुनराकाशे before this; P. G. N. have 'कुल for उल. E. reads रायकुल हिन्ति G. B. have simply ति; P. has °ह्वति; N. om, ति. and B. has ओ for को and R. यो; खेलिदु G खेलदु E. B. has ५ जेव; E B. जेव, G. जेव्वः For कहं° B. has किं भणासि अयंति; N. has कथं for कहं; A. P. काहं; E. has simply कथं; G. has कथंति; A. P. M. N. om. अ in अमन्त°. P. reads मन्तौ for मन्तो; G. कुशलो for कुसलो. E, has अनोसहि° ६ B and कुशलो. . has before this अग्गहदङ्कसो; G. reads पमत्तमतंगजसंरोहण; E. पियमंतोसलचररोहणे यो लद्ध R. मदगआरोही; A. पमत्तमत्तंगआरोही; M. सत्तगआरोही; N. मतगअवरोहणे ; B. मतगअवरारोही. A.have हि E. has च. P.have ध for; forआरो; B. . N. have अ for द; E. त. In the next word B. R. have राय°; B, adding कुल after this; G. and E. also have को for ओ. ७ A. P. read एते; G. has before it तदो बेच्च; E. ततोप्येव.

10


"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/११०&oldid=181800" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्