पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१०७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


१०६ मुद्राराक्शसे

   एका केवलमेवं साधनविधौ सेनशतेभ्योऽधिका
    नन्दोन्मूंलनदृष्टवीर्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम ॥ २६ ॥

( उत्थाय ऑकाशे लक्ष्यं बद्वा।) एष दुरात्मनो भद्रभटप्रभृती नाहॅरामि । ( आत्मगतम् ।) दुरात्मन् राक्षस केदानीं गमिष्यसि । एषोऽहमचिराद्भवन्तम्

       स्वच्छन्दमेकचरमुज्ज्वलदानशक्ति
         मुत्सेकिना मदबलेने विगाहमानम् ।
       बुद्धया निगृह्य वृषलस्य कृते त्रियाया
         मारण्यकं गजमिव प्रगृणीकरोमि ॥ २७ ॥
              ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।)
                 प्र​ँथमोऽङ्कः।
 स्वच्छन्दमिति । स्वच्छन्दं निरङ्कशं स्वपक्षमनाश्रित्य विजातीयं परपक्षं

कथमाश्रितोऽसीति तव कोऽपि नियन्ता नास्तीत्यर्थः । एकचरमिति । वयसन्न नन्दवंशसंबन्धिनः सर्वे स्वजना वर्तामहे तान्विहाय तत्रैकश्चरसीति भावः। उज्वलदानशक्तिं परकृत्योपजापाथै महता कोशसंचयेन स्थापित: शकटदास इति वक्ष्यमाणबहुव्ययकारिणम् । उत्सेको दुरभिमानो अरातिहस्तगतो विनयेन्न तु चन्द्रगुप्तेन संदधीतेति षष्ठाङ्के वक्ष्यमाणदुरभिमानवता मद् बलेन विगाहमानमस्मदपकाराय चेष्टमानं त्वामारण्यकं गजमिव प्रगुणी करोमि । यथा आरण्यको दुष्टगजः शनैर्गर्तपाद्दृढरज्जुबन्धनादिनोपायेन संवाहनादित्रियायां प्रगुणीक्रियते वशीक्रियते । एवं त्वामतिसंकटे पातयि

 १अर्थ​ for एव B, andH. २ नन्दोपटन. E. ३. G. E. om. all आकां--बद्व​;

B, has प्रत्यक्षवत् before आका°. B adds खलु after एष. ४ भद्रमुखः G; for आहरामि G. reads ग्राहयिष्यामि; F. and H. ग्राहयामि; M. and G. have स्वग° for आत्मगं' which follows; R. has आः before दुरात्मन्; G. and E. om: इदानीम् which follows; B. N. G. E. read यास्यसि for गमिष्यसि-५ उत्सेकिनम् R; बलमदैन B. E. G. H.विगाह्यम° R. G. E.; विदह्यमानम् H. ६ M. has प्रवणं करोमि; R. प्रवणीकं . ७ Before this B. has इति मुद्राराक्षसे; P: has इति मुद्राराक्षसनाम्नि नाटके युद्धलाभः;A. has मुद्रलाभो नाम; N. has इति मुद्रालाभो नाम and समाप्तः afterअङ्कः

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/१०७&oldid=159996" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः