पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/२४२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


15. 2 15. 3 15.4 15. 5 WI. 15.2–] 16. 2 S2Nाy om. ति. खलदि; y साहु वअस्स साहु भो जं तए महुरो भट्टिणा दंसिदो । भावमहुरा खलदि. – S ही ही before भो which I on – S "मधुरा. – N खेलदि 1 णिण्णोणद्', 2 णिम्मोण्णद', B 'णिम्मण्णद', Ny णिहुद' – BR on किं to जणेदि. - Z सत्ताणुववेस 2 जणदि, 1y जणअदि, N जाण आदि B वण्णरेहा" for वक्ति आ *. – S "लेहा' for "रेहा". – NI om. मे. ( Variants 16. a N दृश्यते for क्रियते 16. b y लेखया. – BI रेखायां. – B किंचिदक्तिं. - After dist. 16 2Nाy add: तथाहि । तस्यास्तुङ्गमिव स्तनद्वयमिदं निन्नेव नाभिः स्थिता दृश्यन्ते विषमोन्नताश्च वलयो भित्तौ समायामपि । अङ्गे च प्रतिभाति मार्दवमिदं निग्धः स्वभावश्विरं प्रेन्ना()मन्मुखचन्द्रमीक्षत इव स्मेरेव वक्तीव च ।। [a N अस्यास् for तस्यास् 1 नित्रैव; c1 माग्र्मरामिदं, Nा प्रभाव'; d 1 "मीक्ष्यत , स्मैरैव, y वक्तीति]. 16. Z सदिसं. – NRSy पश्चा '; Z "गुणो Zy om. निःश्वस्य, for which NI वयस्य. 17. a N "यामपग". – After dist. 17 BRI add: मिश्रकेशी । स (B अहं) जेब पडिवण्णो (B पलि', 1 *बन्धो) जं अझे (B अम्ह) बतुकामा 17. I B तिण्णिए एत्थ तत्थभोदीए दी', R भो वअस्स तिण्णओ एत्थ भोदीओ दी'; I तिसिणआ. – Nा आकिदिओो, ऽ भिण्णिआइदिओ (i. ८. भिन्नाकृतयो)• - BR om. जेव 17.2 R अध for ता. – RS कद्मा एत्थ तत्थ*, B कथमा एत्थ भोद्दी 17. 3, 4 1 एसो. - B om. तवस्सी. – S एस सहीरूअस्स मोहचवक्खु तपस्सी इअं क्छु . 222 [Digitized by (Google